Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

            Na stronie internetowej „Płużnickie historie” umieszczam chronologiczny zapis różnych zdarzeń z przeszłości dwudziestu wsi dzisiejszej gminy Płużnica. Informacje wyszperane przeze mnie w ciągu wielu lat, pochodzą z kilkunastu ocalonych kronik, wspomnień, pamiętników, rozmów oraz dokumentów oddających klimaty niegdysiejszych czasów. Jest tu zawarty plon kwerendy gazet, opracowań umieszczonych w kujawsko-pomorskiej bibliotece cyfrowej. Są także relacje utrwalone na piśmie i przekazane ustnie mieszkańców naszych wsi, z których wielu już nie ma wśród nas. Wszyscy, którzy trafią na to internetowe opracowania mają szansę uczestniczyć w tym amatorskim grzebaniu w przeszłości i dołączyć kręgu osób, którym historia naszej małej ojczyzny jest bliska. Oczekuję, iż zainteresowani w jej utrwalaniu, znający jakieś, godne utrwalenia fakty z przeszłości, włączą się do tego wspólnego pisania. Liczę również na przyjazną weryfikację treści umieszczonych na tych stronach. Zachęcam do wpisu uwag, przekazywania nowych informacji, które wzbogacą „płużnickie historie”. Wszelkie uwagi i propozycje proszę kierować na „komentarze”, na adres mailowy: info@pluznickiehistorie.pl lub telefonicznie 604209351.

Przekazując Państwu owo pisanie spłacam dług wobec, nieżyjących już kronikarzy naszej małej ojczyzny: Witalisa Szlachcikowskiego z Wąbrzeźna i Mieczysława Kiszki z Uciąża, z którymi się znałem, a którzy pragnęli, aby wspominki o przeszłości trafiły do szerszego grona czytelników. Zawdzięczam bowiem im i innym, iż zachowane kroniki szkolne, wspomnienia i inne materiały ocaliły wiele ciekawych faktów z przeszłości. Każda z tych osób opisywała obraz swego środowiska; szkoły, rodziny, wsi.. Z tych niewielu zachowanych wspomnień, kronik, da się ułożyć szkice obrazujące życie w czasie zaboru pruskiego, II Rzeczypospolitej, okresu II wojny światowej, epoki stalinowskiej i realnego socjalizmu. Podkreślić należy pracę kronikarzy nauczycieli sprzed 1939 roku  i lat powojennych, gdyż wtedy jeszcze kroniki szkolne odzwierciedlały nie tylko to co dzieje się w szkole, ale opisywały również zdarzenia z okolicznych miejscowości. Niektórzy nauczyciele – kierownicy szkół na moją prośbę w latach 80 tych ubiegłego wieku napisali opracowania sięgające do historii szkół i najbliższego środowiska. Byli to; Bogusław Karasiński z Wieldządza, Bronisław Paetsch z Czapel, Mikołaj Oniśkiewicz z Józefkowa, Franciszek Grzegorzewski z Płużnicy, Wiesław Turalski z Wiewiórek, Roman Neumann z Nowej Wsi, Maria Taczyńska z Dąbrówki, Teresa Targońska z Płąchaw, Roman Neumann z Nowej Wsi królewskiej. Wszyscy oni mieli jedną wspólną cechę. Niezależnie od tego w jakim okresie żyli, byli bardzo aktywni w swych środowiskach. Pełnili wiele funkcji w organizacjach społecznych; strażackich, kobiecych, w sołectwie, wśród młodzieży, w kółkach rolniczych itp. Spełniali swe posłannictwo zawodowe i społeczne, o czym do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominają starsi mieszkańcy wsi.

      Wielu ludzi przyczyniło się i jak mniemam będzie przyczyniać się do poszerzenia tych informacji. W miarę umieszczania opracowań tematycznych na tej stronie poznamy wielu ludzi, którzy wzbogacili nasza historyczną wiedzę. Ciągle też napotykam ludzi, którzy mają chęć opowiedzenia o swoich rodzinnych sekretach, co wzbogaca i dodaje smaku naszej lokalnej historii. Sporo informacji, zwłaszcza od 1973 r. tj. od momentu powstania gminy Płużnica, aż po czasy dzisiejsze pochodzą z mojego prywatnego archiwum, które gromadziłem w formie zapisków, notatek z zebrań, spotkań. Informacje te są utrwalone w prowadzonych przeze mnie kronikach gminy Płużnica od 1973 do 1998 r. a także w swoiście prowadzonej kronice, wychodzącego od 1998 roku „Informatorze Płużnickim”, którego byłem jednym współzałożycieli.

Gromadząc zapiski z poszczególnych wsi gminy Płużnica korzystałem z własnych archiwów, z dokumentów gminny Płużnica oraz z następujących źródeł;

I. Źródła pruskie

 • „Geschichte des Kreises Briesen” Benno Heyma w tłumaczeniu (historie poszczególnych wsi) Witalisa Szlachcikowskiego z Wąbrzeźna i Mieczysława Kiszki z Uciąża
 • kroniki szkoły pruskiej z Błędowa z lat 1892 -1920 prowadzonej przez Paula von Snarskiego w tłumaczeniu Franciszka Grzegorzewskiego z Płużnicy
 • kroniki szkoły pruskiej w Uciążu – z lat 1903 – 1920 prowadzonej przez; Karola Lemke, Gustawa Kursińskiego, Waldheima.  Kronikę niemiecką opracował Mieczysław Kiszka. Opracowanie historyczne napisała również Teresa Gielniak.

II. Źródła miejscowe

 • kroniki szkół były pisane przez:
 1. Dąbrówka- l. 1945-1973; Bronisława Kroskowska, Maria Taczyńska.
 2. Błędowo- l. 1920-1939; Tadeusz Pronobis, Alojzy Ciepłuch.
 3. Błędowo/Płąchawy; 1945-1954; Franciszek Rudnicki.
 4. Czaple- l. 1945-1979; Bronisław Paetsch.
 5. Nowa Wieś Król.- l. 1945-1973; Jan Neumann.
 6. Mgowo l. 1945-1997; Józef Walczak, Józefa Łysakowska, Stanisława Konicka, Renata Florczak.
 7. Płużnica- l. 1968-1993; Andrzej Rygielski.
 8. Wieldządz- l. 1945-1984; Jerzy Skibiński, Marian Białecki, Zygmunt Chmielewski, Bogusław Karasiński.
 9. Uciąż- l. 1920-1939 oraz 1947-1988; Józef Marchlewicz, Mieczysław Kiszka.

Po 1945 r. nie prowadzono lub zaginęły kroniki w szkołach; Wiewiórki, Orłowo, Goryń, Kotnowo, Józefkowo.  Generalnie w szkolnych kronikach od lat 60 tych odstąpiono od zamieszczania faktów z historii wsi. Kroniki z takie w większości notowały sztampowo wpisywane wydarzenia szkolne takie jak; rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wykaz oddziałów i czasem nazwiska nauczycieli! Kroniki przestały odzwierciedlać życie wsi i na dobrą sprawę również szkoły – wielka to szkoda!

 • przyczynki kronikarskie szkół spisane w l. 80 tych przez:
 1. Józefkowo – Mikołaja Oniśkiewicza.
 2. Wiewiórki – Wiesława Turalskiego.
 3. Nowej Wsi – Romana Neumanna.
 4. Płąchaw – Teresy Targońskiej.
 • dokumenty szkoły powszechnej w Józefkowie z lat 1926-1937, prowadzone przez nauczyciela Józefa Kamińskiego.
 • kronika [gromad ] powiatu wąbrzeskiego – Witalisa Szlachcikowskiego.
 • kroniki gminy Płużnica z lat 1973 – 1989 – Elżbiety Neumann, Janusz Marcinkowskiego.
 • kronika gminy Płużnica z lat 1989 – 2000 – Janusza Marcinkowskiego.
 • Dzieje Orłowa (kronika rodzinna) – Katarzyny Ślaskiej.
 • Z dziejów gminy Płużnica – Marka Pawłowskiego.
 • Zeszyty historyczne ; Alfabet miejscowości” pod redakcją Aleksandra Czarneckiego.
 • Kronika działalności Klubu w Mgowie – prowadzona przez Urszulę Wróbel.
 • Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej pw Św. Marcina Biskupa-eszek Pachoń
 • „Samorządy, wójtowie, sołtysi w l. 1772-2005 na terenie dzisiejszej gminy Płużnica-Janusz Marcinkowski 2005 r.
 • „O mieszkańcach wsi Uciąż” l. 1900-1939. Mieczysław Kiszka.Uciąż 1983 r.

Można-należy zajrzeć-korzystałem między innymi z opracowań:

 1. „Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno–statystyczny”. Pelplin 1928 r.
 2. „Diecezja Toruńska.  „Pr. zb. Ks. Stanisław Kardasz 1997 r.
 3. „Kijewo Królewskie” L. Pachoń. Kijewo 2000 r.
 4. „Lisewo i okolice”. Jacek Bachanek, Ryszard Kirkowski. Lisewo 1993 r.
 5. „O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich”. W. Kętrzyński Lwów 1882 r.
 6. „Orłowo gm. Płużnica – zespół pałacowo – parkowy”. Jolanta Chrostowska, Krystyna Kalinowska. Toruń 1995 r.
 7. „Osadnictwo w ziemi chełmińskiej w wiekach średnich”. Lwów 1936 r.
 8. „Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej”. Adam Stencel. Wąbrzezno 2011 r.
 9. „Pamiętnik Natalisa Sulerzyskiego”. Kraków 1871 r.
 10. „Pod trzcinowym dachem w Stanisławkach”. Irena Szymion. Wąbrzezno 2011 r.
 11. „Polski Słownik Biograficzny”. 1935 r.
 12. „Pomorze gdańskie w powstaniu styczniowym”. A. Bukowski Gdańsk 1964 r.
 13. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń 2000 r.
 14. „Sarnowo – z dziejów parafii”. Leszek Pachoń Sarnowo 2010 r.
 15. „Szkice z dziejów Ryńska” pod red. W. Rozynkowskiego.” Mikołaj z Ryńska”. A.Szweda Pelplin-Ryńsk 2011 r.
 16. „Towarzystwo Naukowe w Toruniu”. Jerzy Serczyk”. Poznań 1974 r.
 17. Trzebcz Szlachecki” zespół dworsko-parkowy. Bogdan Chrapkowski, Maciej Rejmanowski. Toruń 1997 r.
 18. „Turzno” B. Chrapkowski.,R. Flik, M.Kołyszko, S. Wojdyło. Toruń 1996 r.
 19. „Turzno” M. Pawłowski Toruń 1996 r.
 20. „Wybitni ludzie dawnego Torunia”. Red. M. Biskupa. Sz. Wierzchosławski. Warszawa 1982 r.
 21. „Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu”. Chudziak. Toruń 1996 r.
 22. „Ziemia Chełmińska w przeszłości”. Marian Biskup. Wrocław 1961 r.

Gazety; sporo informacji pochodzi z gazet przeglądanych poprzez Kujawsko-Pomorską Biblioteka Cyfrową;

 1. „Nadwiślanin”-roczniki z lat: 1850-1866, 1919-1931.
 2. „Gazeta Toruńska”-roczniki z lat: 1867-1890.
 3. „Przyjaciel Ludu”-roczniki z lat: 1880, 1881, 1882,1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888.

W porządkowaniu materiałów, przygotowywaniu danych, wspomagali pracownicy Urzędu Gminy w Płużnicy; Marlena i Mariusz Bartosikowie, Jolanta Duma, Magdalena Fiałkowska, Zenona Wach, Bogumiła Zużewicz.

W tekście  wykorzystałem zdjęcia wykonane między innymi przez; Mariusza Bartosika, Wojciecha Bartoszewskiego, Tadeusza Juszczyńskiego, Mieczysława Kiszkę, Macieja Puchałę, Kazimierza Taczyńskiego. Niestety nie zawsze zdjęcia są opisane. Jeśli będą w kwestii  autorstwa jakieś uwagi, chętnie je uwzględnię. Większość zdjęć, tych współczesnych jest mojego autorstwa. Wykorzystałem również akwarele Waldemara Okońskiego.

Materiały historyczne umieszczone na stronie podzieliłem na kilka kategorii;

1.Biografie> notki biograficzne o ludziach zamieszkujących dzisiejszą gminę Płużnica.

2. Kroniki> jest to treść > zapisy orginalnych kronik. Przede wszystkim będą to kroniki szkolne.

3. Opracowania tematyczne> są to opracowanie ważnych społecznie problemów, kwestii. organizacji, grup społecznych.

4. Wsie gminy Płużnica> w 20  plikach odrębnych dla każdej wsi gminy Płużnica zgromadziłem wszelkie dostępne mi informacje dotyczące historii danej miejscowości spisane w formie diariusza.

     Przygotowuję kolejne opracowania, które sukcesywnie będę umieszczał na stronie. Są to między innymi szkice historyczne instytucji, organizacji, a także opracowania, wywiady z konkretnymi ludzmi i ich historią. Opublikowane zostaną diariusze wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych jakie funkcjonowały na terenie gminy Płużnica. Wszystko to wymaga oczywiście czasu na dopracownie szczegółów, sprawdzenia faktów. Liczę w tej kwestii na pomoc i cierpliwość  czytelników.

Płużnica, październik 2012
Janusz Marcinkowski