Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Bielau, Bielawy,  Bilau … Nazwa topograficzna odnosi się do charakteru gruntów podmokłych, bagiennych. U Słowian bielawa oznacza błoto. Białawy, Bielawy oznacza podmokłe łąki  „błotne”.

 Zebrałem  w latach 1974 – 2010     Janusz Marcinkowski Płużnica

W roku 1904 drogę w Bielawach obsadzono lipami ….

 •   XVIII} w  poł. tego wieku Bielawy zostały wydzielone jako kolonia ze wsi Lisewo. W 1743 miejscowość wymieniona została po raz pierwszy „jako Bielany colonia nova”. Należy powiązać to z germanizowaniem polskich ziem. Na nowo tworzone „kolonie” osiedlano niemieckich osadników.
 •   1765 } istniał tu folwark, w którym dzierżawca Wawrzyniec Celmer hodował owce.
 •   1772/73} pruski kataster (spis podatkowy) podaje, iż wieś zamieszkiwały trzy rodziny  rolnika Tomasza Kobuczyńskiego liczącego 7 osób, owczarza Kazimierza Jaworskiego 6  i  (komornicy – robotnicy rolni)  Adama Trzuskolewskiego licząca 2 osoby. Razem wieś zamieszkiwało 15 osób.
 •   1794} właścicielem Bielaw był Jan Lehwald-Jezierski, pisarz grodzki.
 •   1795} po śmierci Jana majątek wraz z Płużnicą odziedziczył Ksawery Jezierski.
 •   1806} Fabian Bonawentura Nostyc – Grabczewski kupił od Ksawerego cały płużnicki klucz z Bielawami.

                  Pruska mapa  z 1906 roku …

 •   1815} majątek wrócił z powrotem do Ksawerego Jezierskiego.
 •   1825} jako właściciel figuruje  Segner.
 •   1845} Segner przekazał Bielawy swemu pasierbowi Blumbergowi, który uzyskał prawo własności w 1850 roku.
 •   1876} wieś Bielawy w powiecie chełmińskim Prusacy przechrzcili na Bielau lub wraz z wprowadzenie „Okręgów urzędowych”  1 stycznia 1874 r. Siedzibą tego Okręgu była Płużnica.
 •   1876} komisarycznym zarządcą majątku kościelnego w Płużnicy został mianowany w miejsce niewybranego dozoru kościelnego i reprezentacji parafialnej wójt Schmidt z Bielaw w powiecie chełmińskim.
 •   1904} Robert Schmidt sprzedał folwark Bielawy Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, która utworzyła 14 gospodarstw w celu osadzeniu tu niemieckich kolonistów. Drogę wiejską  obsadzono lipami, które nadają dzisiaj wsi niepowtarzalny klimat.
 •   1908} w Bielawach utworzono 5 morgowe gospodarstwa i wzniesiono budynki dla dwóch rodzin niemieckich przybywających z Rosji.
 •   1910} 1 kwietnia Bielawy zostały włączone do  Okręgu Urzędowego w Lisewie.  1912} wybudowano remizę strażacką, która do dzisiaj pełni taką funkcję.

 •     1920}  do Józefkowa-Dębia dochodziła droga bita powiatowa z Chełmna poprzez Lisewo o długości 22 km.
 •   22.01 1920-01,07.1922} na podstawie ustaw pruskich i niemieckich w skład powiatu chełmińskiego wchodziły  gminy wiejskie i obszary dworskie, gdzie funkcje administracyjne pełnił  właściciel lub osoba przez niego wyznaczona. Ostatnie wybory gminne  w Bielawach odbyły się w lecie 1920 roku.
 •   1921} liczba mieszkańców wsi wynosiła 107 osób, w tym 101 Niemców i 6 Polaków. Sołtysem wówczas był Józef Kullmann. We wsi gospodarowało 20 gospodarzy. Doliczono się wówczas 20 budynków mieszkalnych, 46 koni, 115 szt bydła, 27 owiec, 107 świń.         
 •   w budynku dzisiejszej świetlicy wiejskiej był do 1945 roku wiatrak, którego właścicielem by J. Minokolei…

 

 

 

W domu J. Minokoleia,  stał i stoi dodzisiaj ten piękny kaflowy piec.

 •  ….}    Mieszkańcy wsi od 1772 do 1931 r.

                     ————————————————

  Rok          liczba mieszkańców      Polacy        Niemcy

————————————————————————–

1773                     15                         15

1864                     26

1885                     28                         22                 6

1905                     42                         26                16

1910                     94                           8                86

1921                   107                           6              101

1931                   130                               brak danych

 

 •   1926} na sobotę dnia 19 czerwca o godz. 12,00 w południe zarządzono przymusową licytację „najwięcej dającemu za natychmiastową zapłatą” następujące rzeczy : żniwiarkę, maszynę do kopania ziemniaków, 2 powózki, tucznika, buhaja i 2 jałówki. Zebranie reflektantów wskazano sołectwo Bielawy. Egzekutorem powiatowym –  komornikiem był  niejaki Wawrowski. Ogłoszenie nie mówiło, które gospodarstwo będzie licytowane.
 •   1929} OSP Lisewo, Pniewite i Bielawy obchodziły uroczyście dnia 4 maja święto Floriana, patrona ognia. O godzinie 9,00 odprawiał ks. Dreszler  w Lisewie uroczystą mszę św. przy obecności wszystkich druhów. Po mszy św. odbyło się posiedzenie, na które przybyli druh Inspektor Kaszewski, p. wójt Buczkowski. Na posiedzeniu poruszono różne niedomagania, a najważniejszą sprawą było i jest ubezpieczenie strażaków – „na ten temat można dużo mówić”. W sprawie tej zabierali głos p. inspektor Kaszowski, wójt Buczkowski,, naczelnik Kowalski, naczelnik Matuszewski, druh Golenia oraz druh Kobędza. Dzień wcześniej 3 maja odbyła się w tymże Lisewie wielka uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 majowej… Towarzystwa przybyły ze sztandarami, a przez wieś przeszedł pochód… Prawdopodobnie również i w tej uroczystości brali udział  strażacy z Bielaw.
 •   1929} 31 października ukazało się ogłoszenie starosty chełmińskiego Ossowskiego o zwołaniu „zebrania kontrolnego” dla poborowych z roczników 1889, 1902, 1904 na dzień 11 listopada 1929 roku w Chełmnie. 
 • 1929} 8 maja starosta chełmiński Ossowski zwrócił się do „sołtysów i przełożonych obszarów dworskich” o rozliczenie się z nalepek z napisem „Pomorze Ojczyźnie”, wydanych w październiku poprzedniego roku, a  które sołtys winien rozprowadzić. W piśmie starosty są wyliczone 23 wsie, które się jeszcze nie rozliczyły,  w tym także Bielawy.
 •   1929} 1 grudnia odbyły się wybory do sejmiku powiatowego. W okręgu wyborczym nr. 1 Lisewo – Bielawy „biuro głosowania” było umieszczone w szkole w Lisewie, a obsługiwał je Aleksander Talaśka, Jan  Janko i Jan Lewandowski. Kandydatem z Bielaw był Roch Chmielewski rolnik urodzony 13 sierpnia 1879 roku. Lokalami urzędowymi komisji były mieszkania przewodniczących komisji. W okręgu tym wybierano 4 członków do sejmiku.
 •   1930} decyzją starosty chełmińskiego wsi Bielawy naliczono podatek od spożycia, względnie produkcji wyrobów wódczanych za trzy kwartały 1930 roku w wymiarze  25 złotych. Na rok następny wyniósł on 32,10 zł.
 •   1930  na 25 kwietnia na godz. 15,00  w Lisewie wyznaczono między innymi dla Bielaw i Józefkowa  spęd buhajów w celu nadania im licencji do rozrodu. Podobnie uczyniono to w roku następnym w dniu 29 kwietnia.
 •   1930  w maju starosta chełmiński Ossowski ogłosił plan szczepień dla dzieci szkolnych i gimnazjalnych przeciwko ospie. Dzieci z Bielaw musiały dojechać do Lisewa do szkoły powszechnej. W następnym roku również takie szczepienia pod groźbą kary organizowano w Lisewie w dniu 1 czerwca 1931r. Dzieci musiały stawić się w kilka dni później dla dokonania oceny udatności szczepienia.
 •   1930} udział gmin (wsi) w podatku obrotowym za cztery kwartały; Bielawy 5,59 zł, Błędowo 279, 48 zł, Dąbrówka 123,89 zł, Kotnowo 128,35 zł, Wieldządz 137,51 zł.
 •  …. } dzieci w wieku szkolnym  z Bielaw uczęszczały do jednoklasowej szkoły powszechnej w Józefkowie, gdzie w latach 30 uczył nauczyciel Józef Kamiński w 1939 roku zamordowany przez hitlerowców. Dzieci, które chciały kontynuować naukę musiały dochodzić – dojeżdżać do szkoły w Płużnicy.

Budynek dawnej, przedwojennej, jednoklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Józefkowie .

 •     1930  komunikat starosty chełmińskiego informował o organizacji pokazu koni. Podczas takiego pokazu z polecenia starosty zostały przeprowadzone kontrole ksiąg ewidencyjnych i dowodów tożsamości zwierząt. Tenże starosta chełmiński nakazał przeprowadzić przegląd koni w powiecie. W Kornatowie przy oberży w dniu 23 maja wyznaczono doprowadzenie koni z Bielaw i Józefkowa. W roku następnym, na dzień 10 stycznia wyznaczono w Kornatowie w oberży Chrzanowskiego o godz. 9,45 kontrolę ksiąg ewidencyjnych koni przez inspektora koni z Grudziądza. Na tą kontrolę obowiązkowo winni stawić się przełożeni obszarów wiejskich i sołtys wsi Bielawy. Z kolei na 29 maja 1931 r. zarządzono przegląd koni powiatu chełmińskiego w Kornatowie dla Bielaw i innych wsi, również  przy oberży Chrzanowskiego.
 •     1930} z ogłoszonego planu poboru wojskowego, między innymi dla Bielaw wynikało, iż w Chełmnie w dniach 31 maja winni się stawić poborowi z rocznika 1909, 1908, 1907.
 •     1934  w latach 1873 – 1934 wieś Bielawy należały administracyjnie do wójtostwa i Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie. Natomiast po utworzeniu gmin zbiorczych w 1935 roku, gromada Bielawy, aż do 1954 r. należała do gminy Lisewo.
 • 1939} młodzi bielawiacy w ostatnich tygodniach pokoju zostali zmobilizowani do Wojska Polskiego. Między innymi do pułku ułanów w Bochni trafił Feliks Duma. Od 1 września przeszedł on szlak bojowy, aż do kapitulacji Warszawy w dniu 28 września 1939 roku. Jak wspomina jego brat Jan Duma – „Z walk wyszedł bez szwanku, chociaż konia pod nim ubito …”. Do domu wrócił po 5 latach, już po wojnie jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

    Ułan Feliks Duma – trzeci w lewym rzędzie na paradzie tuż przed wojną… [Fot. 1939 r. Bochnia ? z albumu J. Dumy]

 •     1940} okupacyjne władze niemieckie nadały wsi nazwę „Bielau”.

 

 Z okupacyjnymi losami rodziny Dumów z Bielaw można będzie zapoznać się w kategorii ; „wspomnienia Jana Dumy”.