Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

‘Pamięci kombatantów gminy Płużnica’

Opracowanie Janusz Marcinkowski Płużnica 2014 r

===========================================

‘Związek’ został utworzony 2 września 1949 roku poprzez przymusowe zjednoczenie kilkunastu organizacji kombatanckich (żołnierskich i partyzanckich) i więźniów obozów koncentracyjnych. Do ZBoWiD przyjmowano również funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Struktura organizacji była hierarchiczna. Na szczeblu centralnym

Funkcjonowała Rada Naczelna. Na obszarze województwa Zarząd Okręgu, powiatu Zarząd Oddziału Powiatowego i koła terenowe. Koła terenowe w  latach 1950-1973 organizowano na terenie gromad, a od 1973 roku w nowopowstałych gminach.

Należący do Związku dzielili się na członków zwyczajnych, czyli tych, których osobiste zasługi wojenne, pobyt w obozie dawały możliwość przynależności do Związku i członków podopiecznych. W tej drugiej grupie były przede wszystkim żony i wdowy kombatanckie.

‘Popełniając’ to opracowanie wypełniam wobec ludzi, którzy tworzyli to stowarzyszenie dług wdzięczności, jaki zaciągnąłem w czasie wielu lat współpracy, spotkań, rozmów, w czasie których poznaliśmy się dając sobie wiele ‘ciepła’ bez którego nie jest możliwa żadna publiczna robota!

Szczególnie ciepłe wspomnienia i wyrazy wdzięczności jestem winien moim wcześniej urodzonym kolegom; Mieczysławowi Kiszce z Uciąża, Czesławowi Frączkowi, Jerzemu Weisnerowi, Bronisławowi Drzyzdze, z którymi byłem w przyjaźni i bardzo to sobie ceniłem.

Pisząc swoją opowieść korzystałem z zachowanej dokumentacji Związku prowadzonej od połowy lat 80 tych. Nie jest ona kompletna, ale wystarczająca dla ukazania podstawowych kwestii działalności kombatantów. Uzupełnieniem są moje osobiste notatki z ponad 30 letnich kontaktów, udziału w zebraniach, spotkaniach i wspólnie organizowanych uroczystości i przedsięwzięć. Wszystko to wsparłem zdjęciami, które gromadzę od lat, a których byłem współautorem obok Tadeusza Juszczyńskiego z Wiewiórek, Kazimierza Taczyńskiego z Dąbrówki, pracowników Gminy; Mariusza Bartosika, Jarosława Tylmanowskiego, Elżbiety Wiśniewskiej. W rozpoznaniu starszych fotografii i uściśleniu pewnych faktów, zdarzeń pomagali Bronek Drzyzga z Płużnicy i Stefan Ślusarz z Dąbrówki, obaj wieloletni członkowie Zarządu i prawowici dysponenci związkowego archiwum.

Oczekuję również uwag i propozycji do tego opracowania.

Majowe zloty harcerskie w latach 1977-1979 r w Płużnicy.

Organizowane były przez harcerzy, władze gminy i kierownictwa szkół. Szefową harcerstwa była w latach 79 nauczycielka, polonistka szkoły gminnej w Płużnicy Jadwiga Nowaczek. Po niej kilka lat pełniła tą funkcje Ewa Lewandowska nauczycielka SP Płużnica. W szkołach pracowali nauczyciele-instruktorzy harcerscy i organizatorzy szkolnych drużyn harcerskich; Ewa Paetsch z Czapel, Felicja Neumann, Aleksandra Kłosiewicz z Nowej Wsi Król., Agnieszka Marcinkowska, Wiesław  z Płużnicy Wiesław Turalski z Wiewiórek. Dyrektorem szkoły w Płużnicy był w latach 70 tych Bogdan Daniszewski jego zastępcą Andrzej Rygielski.

Zloty wypadały w początku maja w dniach obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. Na ognisko, przygotowane przez harcerzy zapraszano mieszkańców oraz kombatantów. Poniżej na zdjęciu jedno z takich spotkań z patriotycznym programem artystycznym i wystąpieniem przedstawicieli kombatantów II wojny św.

Józef Boruta, Edward Szczepanik, Mieczysław Wawszczeniuk z Józefkowa, Karolina Pompa., Karolina Szczepanik z Płużnicy,  …. Lewandowska, Stanisława Wawszczyk, Stefania Motas z Płużnicy, Marianna Młynarska z Kotnowa

Od lewej; Karolina Szczepanik,……, Wincenty Mendyk, Edward Szczepanik, Edward Kiedrowski, Zygmunt Balcerzak.

Przy ognisku siedzą; Władysław Domachowski przewodniczący Rady SKR, Roman Neumann dyrektor SP Nowa Wieś Król., Stanisław Buliński naczelnik gminy, Józef Wiśniewski, kombatant rolnik z Wieldządza.

Posiedzenie Zarządu Koła.

Na spotkaniu 12 sierpnia 1977 r.  z przewodniczącym zarządu ZBOWiD Edwardem Nowakiem z Nowej Wsi  i Władysławem Wyrazikiem z Płużnicy, w gronie, Janusz Marcinkowski, naczelnik gminy Stanisław Buliński,  prezes Zarządu  GS  ustalono pomoc dla członków Związku w nabyciu węgla, sprzętu i artykułów pierwszej potrzeby w przypadku kolejek i reglamentacji towarów. Z każdej dostawy miano pozostawić 20 % artykułów z przeznaczeniem dla kombatantów i starszych samotnych mieszkańców, według list przygotowanych przez Zarząd Związku. W tamtych czasach powszechnych niedoborów kombatanci i inne grupy społeczne domagały się od władz zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb, co ani nie było takie proste, ani też nie przez wszystkich było akceptowane.

Koło ZBoWiD w 1978 roku.

Gminne Koło liczyło 47 członków.  23 lutego odbyło się zebranie na którym uczczono pamięć zmarłych w poprzednim roku Józefa Liszaja  z Płużnicy i (?) ….. Bolisęgi z Błędowa. Dzieci szkolne z Płużnicy dały  występ poetycki o tematyce patriotycznej. W dyskusji mówiono o organizowaniu kącików pamięci w szkołach, o uczestnictwie młodzieży szkolnej spotkaniach przy pomnikach w Uciążu, Mgowie, Wiewiórkach w porę ważnych rocznic narodowych. Zastanawiano się nad udzieleniem pomocy socjalnej dla kombatantów i podopiecznych.  Domagano się pomocy w wykonywaniu prac polowych w gospodarstwach rolnych prowadzonych przez kombatantów. Głównie chodziło o  pierwszeństwo  w wykonywanych u rolników prac polowych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych.

Skład Zarządu.

Zarządu  Gminny Związku w 1983 r. stanowili; Czesław Frączek  z Wieldządza, emerytowany w-ce prezes Gminnej Spółdzielni, Kiszka Mieczysław emerytowany kierownik szkoły z Uciąża, Edward Nowak emeryt zam. w Nowej Wsi, Stanisław Liskula rolnik z Czapel, Władysław Wyrazik rolnik z Płużnicy.

Z protokołu Komisji Rewizyjnej sporządzonego przez  Antoniego Ciacha z Mgowa, Stefana Ślusarza z Dąbrówki,  Mieczysława Parkota z Uciąża wynika, iż do gminnego Koła należało 44 kombatantów i podopiecznych. Stan kasy wynosił 1 8882 zł, złożone ma książeczce oszczędnościowej PKO. Napisano również,: „… Zarząd Koła stara się o udzielenie zapomóg dla członków i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych”

Prezes Czesław Frączek i sekretarz Koła Mieczysław Kiszka na majowej uroczystości w Płużnicy w dawnym ‘gminnym Domu Kultury’. [dzisiaj salka katechetyczna parafii]

Zebranie członków Koła.

19 października 1983 na zebraniu członkowie ZBOWiD skarżyli się na niewystarczającą opiekę zdrowotną, zwłaszcza w ośrodku zdrowia w Płużnicy. Wnioskowano o przeniesienie telefonu wiejskiego w Kotnowie z domu sołtysa Antoniego Mankiewicza do budynku w którym zawsze będzie dostępny dla potrzeb pogotowia ratunkowego. Mogłoby to być u Skoczylasa. Józef Bernady wnioskował o przełożenie zbyt nisko zwisającej linii energetycznej w Józefkowie k/Plądra. W trakcie dalszej dyskusji Karolina Szczepanik z Płużnicy, Mieczysław Parkot  z Uciąża, Władysław Stefan z Nowej Wsi, Stefan Śledzik z Pólka mówili o codziennych kłopotach z zaopatrzeniem handlu, wykonywaniem usług przez SKR itp. Mieczysław Kiszka z Uciąża martwił się powolnymi postępami prac przy budowie pomnika pomordowanych w Błędowie. Na kilka podniesionych kwestii odpowiadał naczelnik gminy Ryszard Wasiński.

Pomnik zamordowanych w Błędowie.

30 października 1983 na centralnym placu wsi sumptem społecznym wybudowano pomnik pamięci pomordowanych mieszkańców Błędowa. Granitowy głaz narzutowy  z wielkimi kłopotami został przywieziony z Orłowa. Pomnik odsłaniała p. Michalina Kabat, córka i siostra pomordowanych Jana i Andrzeja Odbierzychlebów, Henryk Kucięba syn zamordowanego Józefa Kucięby i inicjator budowy pomnika oraz sołtys Leon Pesta. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Roman Neumann, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej. W uroczystości brały  udział zarządy organizacji społecznych i politycznych, uczniowie i harcerze  okolicznych szkół.

Pomnik upamiętnia; Jana Falęcikowskiego, Walentego Furmana, Pawła Grotha,  Józefa Kuciębę, Jana i Andrzeja (syn) Odbierzychlebów, Jana Olesińskiego, Tadeusza Ptaka

Zebranie sprawozdawcze Koła.

1984 } 17 kwietnia prezes Edward Nowak zwołał zebranie Gminnego Koła. Między innymi Mieczysław Kiszka  z Uciąża mówił; „ pomniki w gminie Płużnica poświęcone zamordowanym i poległym mieszkańcom są wybudowane i chwała nam za to, ale nie ma nawyku zadbania o ich bieżące utrzymanie. Porządki są przy nich robione od wielkiego dzwonu.” Stanisław Paczkowski z Płużnicy przypominał ; „ iż należy upamiętnić wielu tych którzy zginęli , ale nie są upamiętnieni w formie publicznego pomnika. Są to między innymi Dzięgielewscy z Płużnicy, Aleksander Muzalewski  z Czapel itd.

Zarząd Gminny Związku na sesji GRN.

 

22 marca 1984 r. spotkaliśmy się na uroczystej sesja Gminnej Rady Narodowej w Błędowie w 40 lecie PRL. Na sesji wcięli udział kombatanci. W imieniu Zarządu przemawiał w-ce prezes Związku Władysław Wyrazik.

Poniżej od lewej; Karolina Szczepanik i Edward Nowak. Przedostatni w tym rzędzie Mieczysław Kiszka.

Weterani II wojny światowej po drugiej wojnie, w takich warunkach jakie były na ówczesnej wsi i w tamtych ramach systemowych, pomni przedwojennej biedy i okropieństw wojny zabrali się do budowania życia osobistego i bardzo często pracując społecznie w różnych organizacjach społecznych, spółdzielczych i politycznych PZPR i ZSL. Zdecydowana większość z nich to rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa, na naszych dobrych chełmińskich glebach. Wtedy w 1984 roku wchodzili w lata po 60 ce swego życia. Wiedli ustabilizowane życie, cieszyli się osiągniętą ‘małą stabilizacją’ chociaż byli zaniepokojeni mniej spokojnymi czasami, jakie niosły trudne lata 80 te.

Spotkania przy pomnikach.

Dwa razy w roku organizowaliśmy się; kombatanci, władze gminy, młodzież z nauczycielami na spotkania przy pomnikach, tablicach upamiętniających Polaków zamordowanych w latach II wojny światowej. Zazwyczaj gmina organizowała szkolny autobus, którym uczestnicy jechali od wsi do wsi, od pomnika od pomnika po to, aby oddać cześć tym, którzy nie mogli się bronić, a których wyciągano z domów o różnych porach dnia, wywożono do więzień, lub taka jak w Błędowie wyprowadzano do lasu i tam ich mordowano.. Czynili to niemieccy sąsiedzi, formalnie obywatele II RP.

9 maj 1984 rok … Od lewej; Jan Duma prezes gminny OSP, Edward Nowak prezes Zarządu Gminnego ZBOWiD, komb. Jan Kabat z Błędowa, Janusz Marcinkowski przew. GRN, Mieczysław Krauze komendant gminny OSP, …..harcerz SP w Nowej Wsi Król., Mariola Pazik sekretarz gminnego komitetu ZSL, Ryszard Wasiński naczelnik gminy, Bronisław Drzyzga czł. władz gminnych OSP, Władysław Wyrazik komb. z Płużnicy, Michalina Kabat komb. z Błędowa, Józef Wierzchoń komb. z Wiewiórek ?, Marianna Machniak komb. z Wieldządza, … harcerz, Józef Grzegorczyk komb. z Płużnicy, Stanisław Buliński dyr. BS, Zygmunt Balcerzak komb. z Błędowa.

Na pierwszym planie przy pomniku w Mgowie; Ryszard Wasiński naczelnik gminy, Mariola Pazik-Pytko sekretarz GK ZSL i Janusz Marcinkowski przew GRN.

Członkowie Zarząd Gminnego ZBOWiD; Władysław Wyrazik z Płużnicy, Marianna Machniak z Wieldządza i Edward Nowak z Nowej Wsi, przy pomniku w Uciążu w maju 1984 r.

Zebranie członków Związku.

Na zebraniu sprawozdawczym w dn. 18 grudnia 1984 r. w Płużnicy spotkały się 73 osoby. Zarząd stanowili wówćzas; Władysław Wyrazik  z Płużnicy, Czesław Frączek z Wieldządza, Mieczysław Kiszka, Stefan Ślusarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Antoni Ciach z Mgowa. Zarząd Wojewódzki reprezentował (?) Frankowski. Uczestniczył Stanisław Buliński dyr., BS i Janusz Marcinkowski przew. GRN. Sprawozdanie złożył w-ce prezes  Władysław Wyrazik . W dyskusji dużo miejsca zajęło wyliczanie zaniedbań w zaopatrzeniu handlu i wniosków o stworzenie przywilejów w nabywaniu różnorakich towarów. Mówili o tym ; Karolina Szczepanik, Marianna Młynarska, Mieczysław Kiszka. A. Ciach źle ocenił  pracę Zarządu Koła.  Nie wykorzystano możliwości wypłacania zapomóg dla podopiecznych-wdów po kombatantach. Dokumentacja jest w proszku, nie wysłano wniosków o „medal 1939 r”.

W rozmowach Jan Rozlatowski wspominał o swej żołnierskiej drodze w 8 pułku strzelców konnych. Pułk ten został sformowany w 1921 roku w Chełmnie. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii (Armii „Pomorze”). Wziął udział w bitwie nad Bzurą, walczył pod Ozorkowem (12 września). Jeden szwadron przebił się do Warszawy, bronił stolicy w rejonie Dolnego Mokotowa.

Podnoszono problemy przyjmowania do organizacji byłych żołnierzy Wehrmachtu, mogli być przyjęci po odpowiedniej weryfikacji. Do Zarządu wybrano Eugeniusza Wierzbowskiego  i  Stanisława Kaca z Płużnicy. W miejsce zmarłego w lato Edwarda Nowaka prezesem został Czesław Frączek z Wieldządza.

Prezes Czesław Frączek na Schlossbergu w Wieldządzu w 1987 r.

Kontrola Okręgu w Płużnicy.

Z protokołu kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZBOWiD  wynika, iż kontrolę Koła przeprowadził Bronisław Kramarz 6 sierpnia 1985 r. w obecności prezesa Cz. Frączka i skarbnika Eugeniusza Wierzbowskiego. Zarząd Koła składał się z 7 osób. W kole zapisanych był 80 członków zwyczajnych i 4 podopieczne. W Kole były 4 komisje; socjalna, weryfikacyjna, propagandy i rewizyjna. Kontrolujący stwierdził brak protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej, która w swojej pracy ograniczała się do kontroli finansów. Dobrze działały socjalna i weryfikacyjna. Rolą tej ostatniej była weryfikacja dokumentów osób chcących wstąpić do Związku. Koło posiadało wówczas pomieszczenie w siedzibie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Płużnicy. Na terenie działania (gminy) znajdowały się trzy pomniki i stwierdzono dobry stan ich utrzymania. Na koniec kontrolujący napisał: „Po dokonaniu zmian[1984] w Zarządzie Koła pracę można uznać za pozytywną”. Podobną opinię o pracy Koła ten sam kontrolujący wyraził w marcu następnego roku. Praca Zarządu rzeczywiście poprawiała się, gdyż w kolejnych kontrolach, w grudniu 1986 roku napisał tenże B. Kramarz „Dokumentacja finansowa jest prowadzona zgodnie z przepisami, starannie i przejrzyście”. Kiedy przegląda się dzisiaj tamtą dokumentację, to trzeba przyznać, iż Eugeniusz Wierzbowski, Mieczysław Kiszka bardzo dbali o jej prowadzenie, przynajmniej w okresie lat kiedy byli członkami Zarządu. Trochę śmieszy wymóg, (za który ganiono Koło), robienia spisu inwentarza, którego poza znaczkami, kopertami, papierem do pisania i paru pieczątek Koło nie posiadało!

Zlot pamięci 1987 Schlossberg-Góra Zamkowa.

         W zlocie ‘pamięci’ udział wzięli; harcerze ze wszystkich szkół gminy Płużnica, nauczyciele, mieszkańcy, kombatanci, władze strażackie i samorządowe gminy. Trasa wiodła przez całą gminę, a zatrzymywaliśmy się przy wszystkich miejscach upamiętnienia martyrologii ponad 100 mieszkańców gminy Płużnica. Wszędzie przy składaniu kwiatów, paleniu zniczy towarzyszyła nam harcerska młodzież wędrująca po gminie rowerami. Dla młodzieży na Zamkowej Górze w Wieldządzu nad jeziorem zorganizowaliśmy biwak. Takich spotkań organizowaliśmy więcej. Miały one duży ładunek, naszego lokalnego patriotyzmu, opierającego się na przykładzie ofiary życia w lat wojny złożonej na ‘ołtarzu Ojczyzny’. Wśród uczestników był zawsze między innymi więzień obozów koncentracyjnych w l. 1939-1945, nauczyciel i wychowawca  dzieci  i młodzieży, nasz lokalny kronikarz Mieczysław Kiszka z Uciąża.

 

Gminni szefowie OSP; Mieczysław Krauze, Bronisław Drzyzga, Jan Duma, mieszkaniec wsi Mieczysław Przybysz, szef Rady SKR Władysław Domachowski, przew. GRN Roman Neumann, sekretarz partii Izydor Żółtowski, naczelnik gminy Janusz Marcinkowski.

 

Od lewej; Stanisław Liskula, Ksawery Bukowski, Miecz Kiszka, Zbigniew Topolewski, Kazimierz Mikołajczak, Czesław Frączek, Gabriela i Mieczysław Matuszewski. (Połowa z nich to kombatanci).

W tym dniu odwiedziliśmy pomniki i tablice we wsiach; Płąchawy, Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Król i Uciąż.

Od lewej; Zygmunt Balcerzak, komb. z Błędowa, Izydor Żółtowski I sekretarz KG PZPR  Mariusz Behrendt z-ca insp. Oświaty i Wych., Czesław Frączek prezes Zarządu Gminnego ZBOWiD, Henryk Kucięba, komb. z Błędowa, Teresa Włąśniewska insp. Oświaty i Wych.gm. Płużnica, Janusz Marcinkowski naczelnik gminy, Wiesław Turalski dyr. SP Wiewiórki,gminne władze strażackie; Mieczyslaw Krauze, Jan Duma i Bronisław Drzyzga.

W delegacji strażackiej stawali razem z nami; komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, prezes gminny OSP Jan Duma z Bielaw i kombatant Bronisław Drzyzga. Strażacy zawsze. Wspólnie z kombatantami stawali do oddania czci tym, którzy nie wahali się służyć narodowi i państwu polskiemu w chwilach najwyższej próby!

      Pomnik w Uciążu, od lewej; Mieczysław Krauze, Jan Duma, Bronisław Drzyzga. Wśród harcerzy nauczyciele; Ewa Paetsch z Czapel, Krystyna Hoffmann z Orłowa, Wiesław Chmiel i Agnieszka Marcinkowska z Płużnicy.

Zebranie Koła Gminnego ZBOWiD.

15 stycznia  1988 r, o  godz. 10 00 odbyło  się walne zebranie członków ZBOWID gminy Płużnica. Zaproszenie podpisał  sekretarz gminnego Koła  Mieczysław Kiszka z Uciąża. To było jedno z ostatnich zebrań w starej zbowidowskiej strukturze. Rewolucja w środowisku kombatanckim przeszła spokojnie. Całe gminne stowarzyszenia przystąpiło do nowego tworzącego się w 1990 roku Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Ludzie i problemy pozostały te same. Z czasem tylko w niektórych wypowiedziach było słychać nutę rozgoryczenia, iż to największe stowarzyszenie kombatanckie w nowej Polsce traktowane jest po macoszemu! Przy czym nie podawano jakichś, konkretnych przykładów na to, iż inne organizacje są traktowane lepiej, inaczej.

U członków nowego Związku, w nowych, innych  czasach została również taka tęsknota „za tamtym”  wynikająca z pozyskanych od ‘władzy ludowej’ tzw. przywilejów. Między innymi takich jak wynika to z pisma Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 6 marca 1965 roku „dzieci członków (ZBOWID) mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkół wyższych. Albo tak: „zapewnia się wsparcie w uzyskaniu urlopów dla żołnierzy-synów rolników na akcje żniwne.”

Poniżej zamieszczam scan jednego z nielicznych zachowanych dokumentów Gminnego Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację funkcjonującego w latach 1949-1990.

  [Sprawozdanie pisał sekretarz Koła Mieczysław Kiszka]

 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Płużnicy.

Związek.. to organizacja kombatancka zrzeszająca byłych żołnierzy, partyzantów, więźniów obozów koncentracyjnych. Związek był-jest największą organizacją kombatancką. Został utworzony w kwietniu 1990 roku w miejsce rozwiązanego ZBoWiD u. Na terenie gminy Płużnica Związek ten jest kontynuacją poprzedniego stowarzyszenia. W naszym Kole Gminnym Związku zrzeszeni byli; żołnierze Wojska Polskiego, Września 1939 r.Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii KrajowejBatalionów Chłopskich, Armii Ludowej, więźniowie obozów koncentracyjnych i przejściowych w Toruniu (Szmalcówka), Smukale i Potulicach. Bieżącą działalnością Związku kieruje Zarząd Główny i jego Prezydium, na szczeblu regionalnym jest Zarząd Okręgowy w Toruniu i na obszarze gm. Płużnica Koło Gminne. Zarząd Główny Związku wydaje od 2001 miesięcznik ‘Polsce Wierni’.

Władzą związkową w gminie jest zebranie członków. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków koła zwołuje Zarząd co 4 lata, a zebranie sprawozdawcze co najmniej w połowie kadencji.

Członkowie Związku dzielą się na; członków zwyczajnych i członków podopiecznych.

Warunkiem członkostwa podopiecznych jest zgromadzenie dokumentów; akt zgonu męża/żony, akt małżeństwa, kwestionariusz wdowy, deklarację członka podopiecznego,

życiorys, 2 zdjęcia 3×4 cm, ksero dowodu osobistego oraz odcinek emerytury lub renty.

Komplet dokumentów kierowano do kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie /ul. Wspólna 2/4 00-926/, który podejmował decyzję.

Prezes Cz. Frączek rozesłał odręcznie pisaną instrukcję-wykaz dokumentów rejestracyjnych;

 

Relacje z Okręgiem.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Toruniu miał prawo do prowadzenia kontroli podległych sobie Kół gminnych, pobierania dużej części składek. Obligatoryjnie było to 50 % należnych rocznych składek członkowskich. W przypadku Płużnicy było to od 600 do 800 zł. Zarząd Okręgowy prowadził coroczne kontrole prowadzenia dokumentacji Koła. W latach 90 tych i dalej kontrole te prowadzili członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej; Bronisław Kramarz, Tadeusz Kuca i Alojzy Turowski. W  aktach zachowało się 10 standardowych protokołów zarówno z latach 80 tych, z okresu funkcjonowania ZBOWiD i późniejszych lat Związku. Protokoły zawierają opis dokumentacji, jej stan i we wszystkich punktach kontrolujący zawierali pozytywną ocenę prowadzenia dokumentacji Związku.

W roku 1994 kontrolą dokumentacji Koła przeprowadził w dn. 1 lipca członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Kuca. Poniżej przedstawiał scan zapisu protokółu.

Zebranie członków Związku z dn. 17 czerwca 1997.

Zebranie prowadził prezes Czesław Frączek. Oprócz członków Związku uczestniczyli; przew. Rady Gminy Jerzy Frączek i kierownik GOPS i Wojciech Bartoszewski. Walne przyjęło sprawozdanie z poprzednich 4 lat i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. Frekwencja wyniosła na tym zebraniu 63,6 %. W dyskusji mówiono o problemach z leczeniem, zasiłkami i ogólnie z sytuacją socjalną kombatantów i podopiecznych.

17 czerwca 1997 r. w remizie OSP w Płużnicy odbyło się zebranie koła gminnego kombatantów. Zebranie prowadził przewodniczący Czesław Frączek, emerytowany w-ce prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Płużnicy, zamieszkały w Wieldządzu. Z Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów przybył jego w-ce prezes Stanisław Kamiński oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Fraczek. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi Gminnego Koła. Delegatem na zjazd wojewódzki został Czesław Frączek.

Liczebność Koła; 1992-82 członków. 1996-przybyło 33 nowych członków, ubyło 38. 10 osób czeka na weryfikację swoich dokumentów.  Z pomocy socjalnej skorzystało 51 osób. Składki za ten rok opłacono w 100 %. Ze względu na małą liczbę członków nie powoływano komisji problemowych. Chwalono współpracę w tym zakresie z GOPS i  Gminą. Zarząd miał pretensje do Pełnomocnika Rządu ds. Kombatantów za zbyt przewlekłe załatwianie weryfikacji członków, a także przy wydawaniu nowych uprawnień.

Gotówkę Związki przechowywano w Banku Spółdzielczym z Płużnicy, chociaż, na potrzeby bieżące trzymano ‘pogotowie kasowe’ w kasetce u skarbnika. W1997 roku zebrano 1 489,80 zł, natomiast wydano 1224,22 zł. Połowę tej sumy odprowadzono do Zarządu Okręgu, reszta poszła na materiały biurowe, kwiaty, delegacje itd.

Skład zarządu Gminnego Koła;

Przewodniczący-Czesław Frączek

w-ce przewodniczący Bronisław Drzyzga

członkowie; Eugeniusz Wierzbowski, Stefan Ślusarz, Jerzy Weisner.

Zebranie w 1998 r.

Lokal Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy. W tle stoją; …….., Czesław Frączek, Lech Skonieczka wójt gminy, Wojciech Bartoszewski kierownik GOPSu., Siedzą; Tadeusz Chlewiński i Franciszek Drzyzga z Płużnicy, ….., Karolina Szczepanik i Eugeniusz Wierzbowski, również z Płużnicy.

Zebranie członków Związku 9 lipca 1998 r.

Zebranie członków Związku prowadził prezes Czesław Frączek. Jak zwykle rozpoczęcie obrad rozpoczynano wspomnieniem i minutą ciszy pamięci tych, którzy odeszli. Obecni byli goście; wójt Lech Skonieczka, kierownik GOPS Wojciech Bartoszewski. Z Torunia przyjechał członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Eugeniusz Kluza. W dyskusji m. innymi Jerzy Weisner wnioskował o ‘przywrócenie korony’ orłowi na pomniku pamięci pomordowanych w Błędowie. Nad sprawą tą przeprowadzono głosowanie. Za zmianą na płycie pomnika głosowało 27 osób, przeciwko 13 członków. Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku w wypowiedzi swojej mówił między innymi; „…w sprawach ogólnych twierdził, że istnieje podział kombatantów na ‘A’ i ‘B’, mimo ze przelewali tą samą krew za wspólną sprawę. Istnieje również podział w społeczeństwie podobnie jak przed wojną-na obszarników i parobków, co nie jest budujące…”. Wsparł tą wypowiedź S. Ślusarz „wspominając przeszłość obszarniczych rządów na wsi i los ludzi biednych”. W podobnym tonie wypowiadała się K. Szczepanik: „wyraża protest pod adresem rządu RP, który jej zdaniem doprowadził naród do zguby, niszcząc obiekty i całe przedsiębiorstwa rolne”. Powrót obszarników i parobków kwestionował wójt Lech Skonieczka; ”nawiązując do powołania w gm. Płużnica rady przedsięwzięć gminy, jako nowej formy organizacyjnej”.

Pamięć żołnierzom Września.

Z inicjatywy piszącego te słowa, wspólnie z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Król. umyśliliśmy w miejscu tradycyjnych, 4 ziemnych grobów żołnierzy września 1939, poległych na okolicznych polach, tu pochowanych postawić trwalszy pomnik Pamięci. Zbudowany został więc mur z kamieni polnych z okolicznych pól zebranych z umieszczoną na nim tablicą pamiątkową z napisem „Żołnierzom Września 1939 roku-wdzięczni mieszkańcy! Odsłonięcie zaplanowaliśmy na dzień 11 listopada 1998 r. O dokonanie tego aktu poprosiliśmy żołnierza Września Pana Józefa Guściorę z Wieldządza, mającego wtedy prawie 90 lat. Był on żołnierzem 66 pułku piechoty stacjonującego w Chełmnie. Brał udział w wojnie obronnej i w formacjach AK. Został awansowany do stopnie ppor. rezerwy. Fakt odsłonięcia tablicy przez Józefa Guściorę był wielce symboliczny. Pamięć o poległych 4 żołnierzach na okolicznych polach dla J. Guściory miała wymiar szczególny. Wtedy w pierwszych dniach  września rozpoczynał swój bojowy szlak z rejonu Gruty, a w dniu kiedy polegli Ci żołnierze wskutek ostrzału lotnictwa, pan Józef jako żołnierz 66 pp ukrywał się przed tymi nalotami w odległym o 1 km. wrońskim lesie!

  Ppor. rez.  90 letni Józef Guściora odsłania tablicę pamiątkową.

Pogoda sprawiła nam przykrość. Wiał bardzo mroźny wiatr. Na pierwszym planie J, Guściora, J. Marcinkowski,…. Czesław Frączek z wieńcem.

Posiedzenie Zarządu Koła.

Posiedzenie Zarządu Koła odbyło się 29 grudnia 1998 roku. Obecni byli, członkowie Zarządu; Bartoś Edward, Czesław Frączek,  Edmund Kiedrowski, Władysław Korczyński, Henryk Kucięba, Antoni Laska,  Stanisław Liskula, Karolina Szczepanik, Jerzy Weisner, Eugeniusz Wierzbowski i członkowie Komisji Rewizyjnej; Jan Kuchyt, Stefan Ślusarz i Józef Grzegorczyk.

Zebrani przejrzeli wszystkie ważniejsze sprawy z roku 1998. Zaglądnięto do kasy, w której było 548,96 zł. W roku tym zaopiniowano 28 wniosków o udzielenie pomocy finansowej. Tylko dwa wnioski zostały załatwione odmownie ze względu na sytuację dochodową osób wniosek składających. W dyskusji St. Ślusarz mówił, iż kombatanci mają trudności korzystania z usług u lekarza poza kolejnością, gdyż muszą się tłumaczyć wszystkim oczekującym, co nie jest przyjmowane bez przykrych uwag…”.

Kolejne zebranie w dniu 30 czerwca 1999 r.

Zebranie zorganizowano w sali remizy straży pożarnej. Przygotowaniem Sali i zakupem napoi i słodyczy obarczono Karolinę Szczepanik. zebraniu uczestniczyli; Jan Rajca delegat na Kongres Związku. W imieniu Komisji Rewizyjnej Jan Kuchyt wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. W dyskusji rozmawiano o odszkodowaniach za pracę przymusową w III Rzeszy. Ujemnie oceniono likwidację bezpłatnych recept i bark funduszy za zapomogi dla osób o niskich dochodach. Na zakończenie złożono serdeczne życzenia Józefowi Guściorze, żołnierzowi Września, który liczył sobie 91 lat.

Zebranie sprawozdawcze 11 sierpnia 2000 r.

W tym zebraniu uczestniczyli wójt Lech Skonieczka i Ludwik Kłosiński z Zarządu Okręgu w Toruniu. Jak zwykle uczczono pamięć zmarłych weteranów, którzy nieuchronnie odchodzą z racji swego wcześniejszego urodzenia! Podskórnie, gdzieś tam jest myśl o tej smutnej konieczności odejścia.

W dyskusji zabrali głos; Karolina Szczepanik z Płużnicy, Janina Szymańska z  Józefkowa, Józef Wierzchoń z Wiewiórek. Rozmawiano o pomocy dla kombatantów, o możliwościach awansowych itd.

W sprawozdaniu napisano między innymi; „nie ulega wątpliwości, iż wszyscy się starzejemy i ubywa nam sił, a przybywa kłopotów z ubytkiem zdrowia i innego rodzaju. W tej sytuacji oczekiwaliśmy ciepłych słów i pomocy lekarskie i finansowej, na którą obecnie nie bardzo możemy liczyć, co jest bardzo przykre. Obecni kombatanci walczyli w okresie wojny jak i po jej zakończeniu o wolną Polskę. Przelewali polską krew tak na wschodzie, jak i na zachodzie nie wiedząc o tym, że od zarania walk, opcje polityczne dzieliły szeregowych żołnierzy w zależności od sytuacji polityczno-ustrojowej i tak jest do dnia dzisiejszego. Naród polski jest obecnie skłócony i podzielony, a ta atmosfera panuje również w środowiskach kombatanckich…. Niestety odbiera się nam niektóre przywileje, jak dostępna i bezpłatna opieka lekarska, bezpłatne leki i pobyt w sanatorium’. [Pozostał tylko dodatek kombatancki i energetyczny]. Koło odczuwało kłopoty z prowadzeniem biura. Stąd też dziękowano skarbnikowi Eugeniuszowi Wierzbowskiemu z Płużnicy za udostępnienie swego mieszkania na biuro, za którego utrzymanie wypłacano do jego śmierci w 1995 roku ryczałt 100 zł. rocznie. Później funkcje te przejął na kilka lat Czesław Frączek z Wieldządza. Poinformowano członków, iż w ubiegłym roku 31 osób skorzystało z udzielonych im zapomóg finansowych z GOPS.

W dalszej części zebrania Piotr Góreczny w imieniu Komitetu Budowy pomnika pamięci pomordowanym w II wojnie swiatowej mieszkańców g, Płużnica złożył sprawozdanie z prac podjętych dla jego wybudowania. Dalej Karolina Szczepanik prosiłą o inforamcję dotyczącą legitymacji upoważniającej do ulgowych biletów na przejazdy komunikacją PKS i PKP. Janina Szymańska z Józefkowa pytała o kwestie związane z odszkodowaniami za pracę przymusową w II Rzeszy. Jozefa Wierzchonia z Wiewiórek interesowała kwestia nadawanie stopni oficerskich dla kombatantów. Na pytania i wątpliwości odpowiedział Ludwik Kłosiński.

Umarłych wieczność dotąd trwa dopóki pamięcią im się płaci”..

Ten piękny cytat Wisławy Szymborskiej poleciła nam Bożena Paczkowska nauczycielka z Gimnazjum. Wyszperała go dla umieszczenia  na pomniku poświęconego pamięci pomordowanych mieszkańców parafii płużnickiej w czasie okupacji hitlerowskiej. 10 listopada 2000 roku po mszy żałobnej w obecności rodzin zamordowanych dokonaliśmy odsłonięcia pomnika. Wykonawcą projektu był nauczyciel z Orłowa Waldemar Okoński. Koordynowałem całością przedsięwzięcia, od projektu  po zakończenie prac budowlanych. W poszczególnych fazach tworzenia brali uczniowie z Gimnazjum, w tym wnukowie pomordowanych; Katarzyna Burchardt, Piotr Lisewski. Po mszy kościele parafialnym w Płużnicy odprawianej przez proboszcza ks. Romana Stefanowskiego ruszyliśmy na cmentarz gdzie potomkowie rodzin pomordowanych młodzież gimnazjalna dokonała odsłonięcia pomnika. W imieniu rodzin pomordowanych przemawiał Zygmunt Małolepszy syn zamordowanego przez NKWD w Twerze (obóz Miednoje) Leona Małolepszego przedwojennego policjanta w Płużnicy.

Rozmowa dawnych znajomych, członków rodzin pomordowanych w czasie II wojny.. córka zamordowanego sołtysa wsi  Czapel Aleksandra Muzalewskiego Teresa Tlałka,…….., Alojzy Zbigniew Lamparczyk, Eugeniusz Wierzbowski, Zygmunt Małolepszy, Bolesław Paczkowski, Tadeusz Tlałka.

Wigilia w Zielonej Szkole w 2000 r. w  Orłowie.

W Orłowie, po likwidacji szkoły urządziliśmy z Waldkiem Okońskim „Zieloną Szkołę”. Wraz z młodzieżą z  całej gminy spotykaliśmy się tam na zajęciach pozalekcyjnych. Urządzaliśmy  tam spotkania dla naszych ‘dorosłych’ przyjaciół. Bardzo się ucieszyliśmy kiedy okazyjnie zawitał do nas syn przedwojennego kierownika szkoły z Płużnicy Alojzy Zbigniew Lamparczyk.

Uczennica gimnazjum … Żelazna, kier GOPS Wojciech Bartoszewski,  Al. Zbigniew Lamparczyk, nauczyczyciel.

Warto przypomnieć jego życiową drogę, bo jest ona wyjątkowa i dramatyczna; „Alojzy Zbigniew Lamparczyk  junior  w czasie  wojny był żołnierzem  AK  w rejonie Puszczy Kozienickiej. Dosłużył się  stopnia podporucznika i  funkcji zastępcy oddziału. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Po pierwszym  rozwiązaniu oddziału w początkach 1945 r. wrócił w rodzinne strony do Orłowa, gdzie mieszkała wysiedlona z Płużnicy matka Maria Lamparczyk. Tutaj wraz z grupą innych mieszkańców Orłowa utworzyli  nieformalną straż obywatelską mającą za zadanie chronić wieś prze rabunkami i gwałtami czerwonoarmistów, maruderami, rabusiami. Wiosną 1945 r. wrócił ze swymi kolegami do partyzantki do rejonu Kozienic. Jesienią tego roku doszli do wniosku, że dalsza walka nie ma sensu. Oddział rozwiązano, broń zdano i każdy udał się w swoją stronę. Lamparczyk wyjechał na zachód do Wałbrzycha. Podczas amnestii w 1947 r. ujawnił się zgłaszając się w Kozienicach i dopełniając wszelkich formalności. Mimo amnestii władza ludowa nie przebaczyła Lamparczykowi, 6 czerwca 1949 r. został aresztowany  w Wałbrzychu przez  UB. Zasądzony jako „wróg ustroju” na 15 lat. Zwolniony z więzienia w 1954 roku zamieszkał w Bydgoszczy. W 1990 r. tamten wyrok został sądownie uchylony. Mimo takiej  pięknej życiowej karty A. Lamparczyk musiał kilka lat toczyć walkę z IPN o rehabilitację przypisywanej mu przynależności w 1945 r. do Milicji Obywatelskiej w Orłowie, której w tej wsi nigdy nie było!?

Zebranie członków 13 lipiec 2001 r.

W dyskusji poruszano problemy;

– Jerzy Weisner z Czapel zwrócił uwagę, że zbyt duża część kwoty z zebranych składek, 50 % jest odprowadzana do Zarządu Okręgu.

– Maria Starba z Płużnicy pytała-Kiedy i czy doczekamy się odszkodowania z tytułu pracy przymusowej w III Rzeszy.

– Karolina Szczepanik z Płużnica zabrała glos w kwestii nadawania kombatantom stopni oficerskich. Na zadane pytania i wątpliwości odpowiedział przedstawiciel Zarządu Okręgu Zenon Słomczyński.

Dochody roku 20000 r. wyniosły 1 252 zł, natomiast wydatki 879 zł.

Apelowano o „niezwłoczne uregulowanie składek członkowskich. W sprawach socjalnych głównie przebijała się kwestia zapomóg i wyjazdów do sanatoriów.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 10 kwietnia 2002.

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące ponad 4 lata upływającej kadencji lat 1998-2002. W 1998 roku Koło liczyło 83 osoby, natomiast w trzy lata później 69 członków. Na 69 członków zwyczajnych i podopiecznych w zebraniu wzięło udział 36 osób, co stanowiło 52,17 %. Podano między innymi jak w tych latach kształtowała się dyscyplina opłacania składek. W latach 1998-2002 spływ składek wynosił ponad 100 %. Dlaczego wpłacono ponad tą cyfrę w sprawozdaniu nie wyjaśniono. Napisano tylko, iż taki dobry wskaźnik osiągnięto dzięki b. dobrej pracy skarbnika Eugeniusza Wierzbowskiego z Płużnicy. Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Gminnego Koła. W ciągu kilku lat Zarząd Koła rozpatrzył pozytywnie opiniowanie wniosków o zapomogę 83 członkom na łączną kwotę 18 205 zł. Na stopień podporucznika mianowano 24 kombatantów. Ponownie mówiono o niepokoju w środowisku weteranów wskutek odbierania dawnych kombatanckich przywilejów. Dla tych starzejących się ludzi, walczących ze swymi słabościami było to szczególnie przykre!

Wyliczono utratę uprawnień kombatanckich w kwestiach; pozbawiono bezpłatnego leczenia, projektuje się zaprzestania waloryzowania dodatku kombatanckiego i pozbawienie kombatantów innych przywilejów! Prezes Frączek w swoim wystąpieniu prosił o zastanowienie się na kogo głosujemy w wyborach. Należy „oddać głosy w wyborach na kandydatów rokujących realizację naszych postulatów”.

Dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej w składzie;

Zarząd: Frączek Czesław prezes

Laska Antoni  v-ce prezes

Drzyzga  Bronisław  sekretarz

Wierzbowski  Eugeniusz  skarbnik

Korczyński  Władysław członek

Komisja Rewizyjna ; Alfons Stęmpkowski , Jan Paluch, Maria Starba.

                       [Próbka listu do skarbnika Koła Eugeniusza Wierzbowskiego]

Informacja dla byłych więźniów; Związek otrzymał informację, iż: „więźniom obozu Potulice, Toruń (Szmalcówka) i Smukała przyznano odszkodowanie w wysokości 8 250,00 marek zamiast dotychczas wypłacanych 5 000 marek. Osoby, które otrzymały 5 000 marek przyznano im wyrównanie do kwoty 8 250 marek po przeliczeniu na polskie złote. Apelowano o wsparcie finansowe przez więźniów, „aby wsparli finansowo dokończenie dzieła upamiętnienia hitlerowskiego obozu Potulice. Ustalono składki na rok 2003 w wysokości; dla członków zwyczajnych 2 ,00 zł, a dla podopiecznych 1,50 zł miesięcznie.

Z informacji z lipca 2002 r. wynikało, iż w 1999 r. 23 osoby otrzymały pomoc finansową na 3 940 zł, a w 2000 r. 22 na sumę 5 700 zł, a w 2001 dotyczyło to 9 osób na sumę 2 300 zł. Pomoc została przyznana przez gminę i GOSPS.

Roczne zebranie sprawozdawcze. 26 czerwca 2003 r.

Przybyli goście; Zenon Słomczyński, przedstawiciel Zarządu Okręgu, Krystyna Różyńska, przewodnicząca Rady Gminy, kierownik GOSP Wojciech Bartoszewski. Sprawozdanie przedstawił prezes Czesław Frączek. W rozmowie-dyskusji rozgoryczony Jerzy Weisner stwierdził, iż przywileje, które przyznano w PRL „ obecna demokratyczna władza w sposób złodziejski pozbawia kombatantów tych przywilejów, tak znaczących w starym wieku i wyczerpanym w okresie wojny zdrowiu”. Były też poruszane i inne sprawy. Stefan Ślusarz z Dąbrówki wnioskował o zawieszenie lampy ulicznej przed jego domem. Mówił również o użyczaniu przez Gminę samochodu do wożenia chorych do lekarzy i o unormowaniu zasad finansowania tych przejazdów.[Gmina opracowała taryfę, od 1 km] Wojciech Bartoszewski, jak zawsze na takich spotkaniach wyjaśnił sposób postępowania w celu pozyskania pomocy finansowej z GOPS u. Z informacji skarbnika wynika, iż dochody Koła w roku 2002 wyniosły 1 786,21 zł., natomiast wydatki 1 803,34 zł. Stan członków na koniec 2002 r wynosił; członkowie zwyczajni 47, podopiecznych 19.

 Roczne zebranie sprawozdawcze 9 lipca 2004 r.

W sprawozdaniu uskarżano się na to, że od dwóch lat nie ma odpowiedzi na wnioski o sanatorium dla członków Związku. Nie istnieje już wydzielony fundusz zapomóg dla kombatantów. W skrajnej sytuacji można zwrócić się do GOPS u. O pozbawianiu przywilejów powiadamia się przez gazety, a nie poprzez organizacje kombatanckie. Ubolewano na tym, iż: „jest nas coraz mniej i coraz więcej niesprawnych do jakiegokolwiek działania…”. Mimo wszystkiego prowadzono zbiórkę 50 zł na renowację cmentarza II Armii WP w Zgorzelcu. W posiedzeniu uczestniczyli; wójt Janusz Marcinkowski, kierownik GOPS Wojciech Bartoszewski i przedstawiciel Zarządu Okręgu Zenon Słomczyński. Frekwencja zebrania była bardzo niska, bowiem na 40 członków zwyczajnych, obecnych było tylko 14 kombatantów. Kilku kolegów zmarło, inni byli chorzy i nie mogli przybyć do Płużnicy.

Zebranie sprawozdawcze 7 lipca 2005 r.

W sprawozdaniu napisano; „Zebranie upłynęło w atmosferze powagi [godnej] wieku członków Koła. Podczas zebrania podane zostały słodycze, kawa i herbata przez pracowników Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w którego siedzibie się ono odbywało..”. dopisali goście; przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, wójt Janusz Marcinkowski i przedstawiciel władz okręgowych w Toruniu Stanisław Goliat. Dokonano wyboru władz Koła. Siedzibą Koła było prywatne mieszkanie prezesa Czesława Frączka w Wieldządzu. Tam też członkowie Koła mogli w każdy wtorek przyjechać w godz. od 10,oo do 17,oo aby załatwić swoje sprawy. Natomiast składki członkowskie, w miejsce zmarłego skarbnika Eugeniusza Wierzbowskiego; „kasuje kol. Drzyzga Bronisław w swoim domu w Płużnicy.

Jak zawsze uczczono pamięć zmarłych Koleżanek i Kolegów. Wielu odeszło w ostatnim roku na „wieczną służbę”. Pożegnano aż 11 członków Koła!

W dyskusji głos zabrali; Stefan Ślusarz z Dąbrówki. Ubolewał, że po odbiór renty w Banku Spółdzielczym w Płużnicy musiał stać 42 godz. Pytał też, jaki cel miało Powstanie Warszawskie, gdzie zginęło dużo ludzi i nikt za ten błąd nie odpowiada!”. Jerzy Weisner narzekał na brak ulg na lekarstwa, podawał przykłady bałaganu w służbie zdrowia. Z kolei Józef Wiśniewski  mówił o odbieraniu przywilejów kombatantom, których stan zdrowia stale się pogarsza i wymagają większej opieki. Zakończył to stwierdzeniem, „wygląda na to, że władze nie uznają zasług kombatantów”. Wójt Gminy niejako w odpowiedzi poprosił kombatantów o zwracanie się do GOPS u o wszelką pomoc, rzeczową i finansową. Jakby poza tematem kombatanckim Zygmunt Rygielski z Bartoszewic zgłaszał problem nadmiernie rozmnożonych lisów, które podkradają się do gospodarstw i czynią szkody w kurnikach.

Komisja mandatowa, na czele której stał Stefan Ślusarz stwierdził, iż na stan 54 członków(36 zwyczajnych, 18 podopiecznych) w zebraniu bierze udział 20 członków co stanowi 37 %.

Według podanych danych w ostatnich trzech latach z kombatanckich szeregów ubyło 20 członków. Natomiast przeciętne, roczne dochody Koła wynosiły ok. 1700 zł. i głównie pochodziły z członkowskich składek. Relatywnie bardzo dużym wydatkiem było odprowadzanie części składek do Zarządu Okręgu. Rocznie jest to suma ok. 700 zł. problemem zawsze bardzo istotnym było starzenie się. Np. w 2005 roku wiek kombatantów członków zwyczajnych rozpoczynał się od lat 70. Większość członków Koła była w wieku 80-85 lat. Wszyscy mieli świadomość ‘nieuniknionego odejście!

Prezes Czesław Frączek podkreślał, iż poza działalnością organizacyjną  przedstawiciele Koła i władze Gminy w składzie wójt Janusz Marcinkowski i przewodnicząca Rady Krystyna Różyńska, corocznie składają wieńce na  pomnikach  pomordowanych mieszkańców gminy w Uciążu, Nowej Wsi, Mgowie, Błędowie, Płużnicy. Bierzemy też udział w akademii  szkolnej poświęconej  Świętu Niepodległości 11 listopada.

Zebranym przedstawiono informacje o zasadach udzielania indywidualnej pomocy finansowej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Stosowano tą pomoc w przypadku; niskich dochodów, ciężkich schorzeń, wypadków losowych. Szczegółowe informacje, wniosek można wypełnić przy pomocy Zarządu Związku.

Ustalona została składka członkowska miesięczna od dnia 1 stycznia 2005 r w wysokości; od członka zwyczajnego 2,50 zł, od podopiecznych 2,00. Zwracano się do członków Związku z ‘gorącym apelem, o jak najszybsze regulowanie rocznych składek, co pozwoli nam rozliczyć się z tej akcji.” Składki zbierał skarbnik Koła Gminnego Eugeniusz Wierzbowski z Płużnicy, lub prezes Czesław Frączek z Wieldządza.

W październiku 2005 Zarząd Związku przesłał wykaz wniosków o przyznanie pomocy „w postaci żywności unijnej”. W wykazie znajduje się 54 członków, w tym 36 zwyczajnych i 18 podopiecznych, czyli w praktyce większość członków Związku w gm. Płużnica.

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (2006 r.)

Fundacja uruchomiła nowe programy pomocy ze środków tzw.„darowizny Flicka” polegające na organizowaniu dwutygodniowych kuracji sanatoryjnych i finansowaniu operacji wszczepiania endoprotez stawów biodrowych i kolanowych w polskich ośrodkach medycznych.

Plenarne posiedzenie w Toruniu.

26 maja 2006 r prezes Czesław Frączek uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i BWP w siedzibie Związku w Toruniu na sali kasyna wojskowego na ul. Sienkiewicza 35.

Pomoc żywnościowa.

We wrześniu 2006 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą i GOSP em dla kombatantów stworzono możliwość otrzymania pomocy żywnościowej rozprowadzanej przez Kluby Pracy oraz korzystania z doraźnej pomocy finansowej. Zgłoszenie takich potrzeb należało kierować do prezesa Czesława Frączka zam. w Wieldządzu lub sekretarza Bronisława Drzyzgi w Płużnicy.

Żywność otrzymywali członkowie Związku przez niecały rok, bowiem ze względu na wysokość dochody stałych, które przekraczały przyjęte przez GOPS limity pomocy tej zaprzestano. Natomiast dalej wspomagano wnioski o pomoc finansową.

Zebranie sprawozdawcze 2006 r.

Zarząd Gminny Koła Związku Kombatantów RP i BWP  odbył zebranie   sprawozdawcze. Zarząd gminny w składzie;

Frączek Czesław, prezes.

Weisner Jerzy, v-ce  prezes.

Drzyzga Bronisław, sekretarz.

Ślusarz Stefan, skarbnik.

Laska Antoni, członek.

Autor opracowania i przyjaciele z Zarządu Koła; Od lewej; Janusz Marcinkowski wójt gminy, Stefan Ślusarz, Bronisław Drzyzga, Jerzy Weisner i  Czesław Frączek. Spotkania z ludźmi, którzy mieli swoiste poczucie humoru, byli wyciszeni na złożone i denerwujące sprawy tego świata-to była czysta przyjemność!

Święto Niepodległości 10 listopada 2006 r.  w Nowej Wsi Król.

 

W uroczystościach w Nowej Wsi zawsze uczestniczyła młodzież Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, nauczyciele, mieszkańcy wsi, radni, władze gminy, a przede wszystkim Ci z kombatantów, którzy ze względów zdrowotnych mogli to uczynić. Zostali oni, jak zwykle ‘pozbierani’ z miejsc swego zamieszkania przez sekretarza Jarosława Tylmanowskiego i kierowcę naszego BUS Kazimierza Makowskiego. Byli ono honorowymi gośćmi tych spotkań. Wtedy obecni byli; Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Czesław Frączek z Wieldządza, Michalina Kabat z Błędowa, Seweryn Pawlikowski z Ostrowa, Maria Starba z Płużnicy, Jerzy Weisner z Czapel, Stefan Ślusarz z Dąbrówki.

  Czesław Frączek, Jerzy Weisner, Maria Starba i Michalina Odbierzychleb- Kabat.

Świąteczne Życzenia.

Zarząd Zawiązku z okazji świąt, np. Bożego Narodzenia prosił redakcję „Informatora Płużnickiego” (Mariusz Bartosik) o zamieszczenie  życzeń bożonarodzeniowych dla „wszystkich członków i sympatyków Związku oraz władzom samorządowym..”.

Zebranie sprawozdawcze 7 lipca 2007 r. za rok 2005 i 2006.

Goście zebrania; prezes Zarządu Okręgowego Związku Zenon Słomczyński, wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, kierownik GOSP Wojciech Bartoszewski. Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Czesław Frączek, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stefan Ślusarz. Zarząd Koła odbył 5 posiedzeń na których załatwiano bieżące sprawy Koła; finansowe, pomocy socjalnej dla członków i podopiecznych.  Dwa lata temu  skład gminnej organizacji wynosił   55 osób, w tym 36 zwyczajnych  i 19 podopiecznych. Przez dwa lata do 2007 r. zmarło 11 osób.

W trakcie posiedzenia toczyła się rozmowa o problemach opieki zdrowotnej, pomocy dla kombatantów, umożliwienia korzystania z samochodów gminnych i pomocy administracyjnej o którą mogą się zgłaszać u sekretarza gminy Jarosława Tylmanowskiego.

Poinformowano, iż jak zawsze Zarząd Koła brał udział z wójtem i przedstawicielami organizacji w odwiedzeniu miejsc pamięci na terenie gm. Płużnica. W sprawozdaniu podkreślono pomoc gminy w organizowaniu, zebrań, uroczystości kombatanckich, wyjazdów na objazd pomników w maju i we wrześniu. Gmina przygotowuje kompleksowo obsługę, od zaproszeń, po zwiezienie kombatantów na miejsce zbiórki i odwóz do domu po ich zakończeniu. Przygotowany jest każdorazowo poczęstunek z dyspozycji wójta.  Dochody Koła w okresie ostatnich dwóch lat były podobne i oscylowały wokół sumy 1600 zł.

Narzekano na zbiurokratyzowanie rozdziału zapomóg, którego zarządzanie przeniesiono z gmin do  Urzędu/ds. kombatantów w Warszawie.

Przekazano informacje o zasadach udzielania indywidualnej pomocy finansowej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Pomoc taką stosowano w przypadku; niskich dochodów, ciężkich schorzeń, wypadków losowych. Szczegółowe informacje, wniosek można wypełnić przy pomocy Zarządu Związku..

        Część treści sprawozdania, protokołu prezesa Cz. Frączka;

Miejscowa opieka lekarska została uznana jako dobra, natomiast problemem jest wykupienie wszystkich lekarstw z powodu niskich rent, emerytur. Przypomniano, iż zlikwidowany fundusz zapomóg w GOPS był pomocny. Ubieganie się o zapomogę z Urzędu ds. Kombatantów w Warszawie wymaga wiele zabiegów i sterty dokumentów. W/g informacji prezesa Frączka w dwóch latach osiągnięto dochody w wysokości 2 856 zł. Natomiast wydatkowano sumę 3 290 zł, między innymi na delegacje, prenumeratę czasopisma Związku „Polsce Wierni”, kwiaty, poczęstunek na zebranie, na utrzymania lokalu. (w prywatnym mieszkaniu). Największa kwota, wywołująca dyskusję to przekaz 59 % dochodów na rzecz Zarządu Okręgu. Łącznie przekazano do Torunia w tym roku  1428 zł.

Na zakończenie Prezes podziękował Gminie za wszechstronną pomoc.

Odwiedziny chorego prezesa 23 października 2007 r.

Czesław Frączek mieszkał w Wieldządzu w dawnym przedwojennym dworze folwarku Karola Fischera. Grunty folwarku po wojnie rozparcelowano między polskich rolników, a w siedzibie na ponad 40 lat rozgościł się GS. Prezes, rocznik 1926 i od kilkunastu lat wdowiec przyjął gościnnie herbatą i ciastkami, które przygotował nam miła sąsiadka Wiesława Makówka.

Panowie toczyli normalną rozmowę o kombatanckich sprawach, a ja korzystając z okazji zrobiłem im parę fotek.

Czesław Frączek w wieku 81 lat.

Koledzy z Zarządu Koła; Stefan Ślusarz (1921 r), Jurek Weisner (1931 r.) i Bronek Drzyzga(1925 r).

Pokłony pamięci w 2007 r.

Od lat przybywało pomników, tablic upamiętniających tych o których ‘jeszcze pamięć trwa’. W roku 2007 byliśmy tam dwukrotnie, w maju i we wrześniu.

W Mgowie

 

 W Błędowie z Zarządem Jarek Tylmanowski

i w Płużnicy

Spotykaliśmy się w moim gabinecie w Urzędzie Gminy Płużnicy dla obgadania bieżących spraw, tak zwykle, normalnie po koleżeńsku. A potem, aby nie łamać ustawy alkoholowej szliśmy do mojego domu, gdzie w ‘kominkowym’ przy bardzo małym drinku gadaliśmy o różnych historiach, które dawniej się zdarzały!

  Gabinet wójta w Płużnicy 2007 r. Stefan Ślusarz, autor, Bronek Drzyzga, Czesiu Frączek.

Posiedzenie w Okręgu.

Zarząd Okręgowy Związku  systematycznie zapraszał przedstawicieli Gminnego Koła na posiedzenia. Tak np. 25 września 2007 r odbyło się takie posiedzenie, chociaż nie wiemy czy ktoś z płużnickiego Gminnego Koła w nim uczestniczył. Na innym zebraniu, w dniu 18 listopada 2008 r. wręczano w Toruniu odznaczenia i dyplomy dla uczestników Bitwy pod Lenino, oraz odznaki 1 i 2 Armii Wojska Polskiego uczestnikom walk frontowych z Niemcami.

Odsłonięcie tablicy pamięci Leona Małolepszego.

Z mojej inicjatywy, komendanta powiatowego Policji podinsp. Roberta Bagińskiego i pozytywnej opinii Koła Związku postanowiliśmy uczcić pamięć przedwojennego policjanta i zastępcy komendanta posterunku policji sprzed 1939 r. Leona Małolepszego, zamordowanego w 1940 roku w Twerze przez NKWD. Leon Małolepszy służył w Płużnicy w latach 1920-1939. Umyśliliśmy zaznaczyć jego pamięć na frontowej ścianie budynku urzędu gminy w Płużnicy.

Uroczystość ta za staraniem podinsp. R. Bagińskiego miała oprawę policyjną i strażacką. Zebraliśmy się 12 listopada o godz. 10,oo w miejscowym kościele, aby po wysłuchaniu mszy w jego intencji przejść kolumną marszową pod budynek Urzędu Gminy, gdzie na frontonie budynku  umieszczona została pamiątkowa tablica. W uroczystości uczestniczyli członkowie Związku; Edward Bartoś z Wieldządza, Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Edmund Kiedrowski z Błędowa, Seweryn Pawlikowski z Ostrowa, Stefan Ślusarz z Dąbrówki, Jerzy Weisner z Czapel, Józef Wiśniewski z Nowej Wsi Król.

 Wojewódzka kompania honorowa, poczty sztandarowe policjantów i strażaków..

Od lewej E. Kiedrowski, E. Bartoś i w drugim rzędzie (w skórze) J. Wiśniewski,

Delegacja Związku; (pierwszy były komendant Policji w Wąbrzeźnie Janusz Kalinowski), S. Ślusarz, Cz. Frączek i B. Drzyzga.

Współpraca w Gminą.

Z 2008 z dniem 1 stycznia weszła uchwała Rady Gminy o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pomijając uchwalone formalne zasady nasza wieloletnia współpraca polegała na kilku wątkach w których mieściły się wspólne spotkania, obchody uroczystości, pomoc socjalna dla samotnych i potrzebujących. Współpraca z GOPS em kierowanym przez Wojciecha Bartoszewskiego miała postać; zasiłków, zapomóg finansowych, pomoc w pozyskaniu opieki zdrowotnej. Wspólnie organizowaliśmy spotkania wigilijne, szczególnie przez wielu oczekiwane.

Poniżej trójka pracowników Gminy, którzy na co dzień współpracowali ze Związkiem służąc załatwianiem spraw administracyjnych, współorganizując wydarzenia kombatanckie.

 Elżbieta Wiśniewska, Mariusz Bartosik, sekretarz gminny Jarosław Tylmanowski.

Kombatanckie spotkanie w Błędowie.

Głównie była to inicjatywa Włodzimierza Hasa z Błędowa, prezesa Stowarzyszenia Artystów Niepełnosprawnych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 28 marca 2008 roku w Błędowie. Udział w tym pięknym patriotycznym spotkaniu wzięli mieszkańcy wsi, młodzież, nasi kombatanci i z Wąbrzeźna.

 Włodzimierz Has, prezes Stowarzyszenia Artystów otwiera spotkanie kombatantów.

Gościliśmy na sali błędowskiej świetlicy.

Od lewej; Bronisław Drzyzga, Stefan Ślusarz, Adam Ślusarz, Mieczysław Matuszewski, Michalina Kabat,……, Janusz Marcinkowski, Jerzy  Weisner, Franciszek Zadka i kombatanci z Wąbrzeźna; …………., Wojnowska.

Kolejny raz, kolejny rok…na pomnikach 1 września 2008.

[Pomnik pomordowanych mieszkańców Wiewiórek w Mgowie]

St. Ślusarz, przew. Rady Gminy Krystyna Różyńska, Cz. Frączek, J. Weisner, Br. Drzyzga, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

23 września 2008 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na tym zebraniu na wniosek Czesława Frączka dokonano zmiany na stanowisku prezesa Koła. Ze względu na stan zdrowia wieloletni prezes Czesław Frączek poprosił o tą zmianą, chociaż mógłby pracować jeszcze w Zarządzie. Życzeniu Prezesa stało się zadość i w wyniku wyborów ukształtował się skład Zarządu;

W  październiku 2008 r. Zarząd Koła przypomniał o tym, iż inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym  i ich małżonkom pozostającym na ich utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”. Zarząd zwrócił się z apelem do miejscowych lekarzy o pomoc w tej sprawie..

Święto Niepodległości 2008 r.

12 listopada, jak zwykle, od wielu lat zebraliśmy się w gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej; kombatanci, szkoła i władza.  Na początek była uroczystość w szkole. Otwarła ją dyrektorka Dorota Horodecka prosząc mnie o zabranie głosu. Potem młodzież szkolna z  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego przygotowały program okolicznościowy. Były to teksty i pieśni patriotyczne. Następnie na spotkaniu z kombatantami w starej szkole prowadziliśmy rozmowy przy kawie, herbacie i słodyczach. Na terenie naszej gminy żyje jeszcze 30 kombatantów oraz 13 podopiecznych.

W imieniu władz do kombatantów i młodzieży mówił sekretarz Jarosław Tylmanowski.

Na sali gimnastycznej zasiedli kombatanci, radni, mieszkańcy z Nowej Wsi król.

Od lewej w I rzędzie siedzą; Seweryn i Helena Pawlikowscy, …. i Stanisław Świeradowie, Bronisław Dzryzga, Jerzy Weisner, Czesław Frączek, w drugim Edward Bartoś i Zygmunt Rygielski.

 

Stoi dyr. D. Horodecka, od lewej; wójt Janusz Marcinkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska i Zarząd kombatantów; Jerzy Weisner z Czapel, (sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski), Stefan Ślusarz z Dąbrówki, Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Czesław Frączek z Wieldządza

Józef Wiśniewski, Zygmunt Rygielski i ks. Jacek Dudziński.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 27 sierpnia 2009.

Rozpoczęło się o godz. 13,oo w sali urzędu gminy. W sprawozdaniu Czesław Frączek stwierdził miedzy innymi; „Jest nas coraz mniej, a ci co żyją są sfatygowani życiem i coraz mniej sprawni do podejmowania jakichkolwiek działań nawet przewidzianych statutem”. Na stan 26 członków zwyczajnych na zebraniu obecnych było 14 kombatantów.

Z żalem pożegnano kolejnych 10 zmarłych w poprzednim okresie, członków Związku.

W zebraniu uczestniczyli: prezes Zarządu Okręgowego Zenon Słomczyński, wójt Janusz Marcinkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, kierownik GOPS u Wojciech Bartoszewski.

Wszyscy podziękowali Czesławowi Frączkowi, prezesowi Gminnego Koła, za prowadzenie Stowarzyszenia i czynienie wielu starań dla pomyślności jego członków. Czesław Frączek, rocznik 1926, całe swoje zawodowe życie pracował w Gminnej Spółdzielni pełniąc tam funkcję prezesa i w-ce prezesa Zarządu. W 1987 r. przeszedł na emeryturę. Funkcję prezesa Zarządu ZBOWiD i Związku Kombatantów pełnił od 1984 roku. Z dniem 1 lipca 2009 roku pisemnie zrezygnował z funkcji ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Pracował w Zarządzie dopóki mógł, czyli do 2011 r. jako sekretarz. Po jego ostatecznej rezygnacji dokumentację Związku przeniesiono z jego mieszkania do ówczesnego prezesa Stefana Ślusarza. Następcą ustępującego prezesa został Stefan Ślusarz z Dąbrówki, mający wtedy 88 lat, ale będący w dobrej kondycji fizycznej, własnoręcznie kierujący swoim zielonym ‘maluchem’. To jedno z ostatnich zdjęć Zarządu w komplecie;

J. Weisner, S. Ślusarz, B. Drzyzga, Cz. Frączek.

Na zakończenie;

Podopieczni Związku;

Kolejne spotkanie kombatantów. 30 kwietnia 2009 r. tym razem  w Orłowie.

 Młodzież, kombatanci; na pierwszym planie J. Weisner i St. Ślusarz

 

 

 Od lewej delegacja kombatantów z Wąbrzeźna, trzeci; Jan Sobolewski były dyrektor wąbrzeskiej zawodówki. W głębi panie z kobiecych stowarzyszeń, radni, ks. Jacek Dudziński z Nowej Wsi.

 

 Alicja Kalinowska redaktor „Pomorskiej..”, Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy, autor(wójt gminy w l. 2002-2010). Orłowo.

 W 70 rocznicę Września.

1 września 2009 r. tradycyjnie, od wielu lat odwiedzaliśmy nasze pomniki. W Błędowie byliśmy w składzie;

 Bronisław Drzyzga, Jarosław Tylmanowski, Stefan Ślusarz, Krystyna Różyńska, Andrzej Kujaczyński i autor.

 

 Chwila odpoczynku w gabinecie wójta w Płużnicy; Edward Kruk prezes Zarządu Gminnego ZOSP, Andrzej Kujaczyński komendant gminny ZOSP, Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy, Krystyna Różyńska przewodnicząca Rady Gminy.

 

 My w Wąbrzeźnie; po uroczystościach na wąbrzeskim rynku spotkaliśmy się w WDK; E. Kruk, autor, K. Różyńska, B. Drzyzga i S. Ślusarz.

 „Dzień Niepodległości” w Nowej Wsi 2009 r.

Tradycyjnie zaproszono nas do Gimnazjum w Nowej Wsi Król. Nauczyciele. Młodzież przygotowali program. Były więc polskie pieśni patriotyczne, wiersze, scenki.

 

Wśród nauczycieli, młodzieży, mieszkańców byli nasi kombatanci; Zygmunt Rygielski, Bronisław Drzyzga, Seweryn Pawlikowski i Maria Starba.

 

 Noworoczne Życzenia.

Z okazji nowego 2010 roku Związek otrzymał życzenia noworoczne .. „witając 2010 rok, wyrażamy głęboki szacunek i uznanie za patriotyczną i ofiarną służbę dla Ojczyzny w przeszłości i obecnie oraz za całoroczny trud, aktywność społeczną i działalność na rzecz naszego Związku i środowiska kombatanckiego. Podpisał prezes Zarządu Okręgowego mgr Zenon Słomczyński.

Odznaczenie dla Czesława Frączka.

12 stycznia 2010 r. spotkaliśmy się aby wręczyć odznaczenie byłemu prezesowi Związku Czesławowi Frączkowi. Czesław już wtedy chorował. Na spotkanie do płużnickiej GCI przyjechał pod opieką syna Andrzeja. Obecni byli, od lewej; Krystyna Różyńska, Bronisław Drzyzga, autor, Stefan Ślusarz, Czesław Frączek i jego syn Andrzej.

 

 Odznakę „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” wręczył Czesławowi Frączkowi autor. Gratulacje złożyła sołtyska wsi Wieldządz Marianna Tabor.

 

 Wrzesień 2010.

1 września 2010r. To było prawie jak pożegnanie z moimi przyjaciółmi. Kończyłem bowiem drugą kadencję wójtowską i nie zamierzałem dalej ubiegać się o tą funkcję. Pojechaliśmy w składzie;

(od lewej) Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk, Bronisław Drzuzga, Krystyna Różyńska, autor, Stefan Ślusarz.[fot. pomnik w Mgowie]

 

  Cmentarz w Płużnicy;

 Młodzi przyjaciele-ciekawe-Czy przyjdą jeszcze kiedyś!

Płużnica;

Przy pomniku w Błędowie;

 

Zarząd Koła Gminnego.

17 września 2010 roku odbyło się na sali Urzędu Gminy posiedzenie Zarządu Gminnego Koła. Przewodniczył Stefan Ślusarz, z Zarządu był też Bronisław Drzyzga. Przedstawiciel wręczono odznaczenia, „Krzyż Pamiątkowy-Zwycięzcom 1945” ustanowiony z okazji 65 lecia zwycięstwa. Otrzymali je;  Henryk Izdebski z Płąchaw, Stefan Ślusarz z Dąbrówki i Józef Grzegorczyk z Płużnicy.

………, dekoruje Henryka Izdebskiego i Stefana Ślusarza.. w lte Krystyna Różyńska i Bronisław Drzyzga.

Wyróżnienie i podziękowanie otrzymał autor; „za wieloletnią pomoc i współdziałanie i opiekę nad kombatantami”. Dowiedzieliśmy się pantoflową pocztą, iż Zarząd postanowił wnioskować dla mnie i Krystyny Różyńskiej o  „Odznaka za Zasługi dla ZKRPi BWP”.

W zebraniu Zarządu uczestniczyli również Jarosław Tylmanowski i Elżbieta Wiśniewska. Naszych Seniorów przywieźliśmy i odwieźliśmy gminnym busem.

Pamięci nauczycieli.

9 listopada 2010 r. zakończyliśmy upamiętnianie prawie wszystkich patriotów polskich, mieszkańców naszej gminy zamordowanych w czasie II wojny światowej. Ostatnim takim aktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej zamordowanym nauczycielom i kierownikom szkoły powszechnej w Płużnicy Feliksa Gzelli i Alojzego Lamparczyka.

Płużniccy strażacy; Janusz Szczepanik i Wiesław Kwiatkowski w poczcie sztandarowym.

 

 W pierwszym rzędzie od lewej siedzą kombatanci; [ Edward Kiedrowski(słabo widoczny), Stefan Ślusarz, Bronisław Drzyzga, Maria Starba dalej przedwojenne uczennice Alojzego Lamparczyka; Zofia Pabian, Wanda Szczepanik, …… Kulig. Oprócz wymienionych obecni byli między innymi; Helena Pawlikowska, Danuta Weisner, Edward Kiedrowski (kombatant), Eugeniusz Tomasik, Janusz Tomasik, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski, Teresa Kruk, Edward Kruk, …. Kac, Zuzanna Matyjas, Krzysztof Fałkowski, Krystyna Różyńska, Aleksandra Nowak, Stefan Duma, Tadeusz Stafiej.

Tablicę odsłonili; Bronisław Drzyzga, Zofia Pabian i Stefan Ślusarz.

 

Dyrektorka Elżbieta Małek z młodzieżą SP Płużnica. W tej poglądowej lekcji uczestniczyli nauczyciele; Anna Karwaszewska, Jolanta Piech,

 Żal i Honor.

18 listopada 2010 r.  w uchwale V Okręgowego Zjazdu Delegatów Związku w Toruniu, oprócz wielu standardowych zadań zapisano; „Wobec ataków mających na celu zniekształcanie i zakłamanie prawd historycznych z najnowszej historii Polski, publikowanych w prasie, wystąpieniach publicznych i środkach masowego przekazu i to bardzo często przez osoby średniego wieku, nie będących świadkami tych zdarzeń oraz manipulowaniem, mającym wywrzeć negatywny skutek, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków.. My jako uczestnicy tych zdarzeń, świadkowie i współtwórcy historii, protestujemy i jesteśmy zobowiązani do głoszenia prawdy o tych czasach, których byliśmy uczestnikami”.

Podziękowanie za lata współpracy.

Odznaczenie „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” otrzymaliśmy-autor i Krystyna Różyńska na sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2011 r. Wręczył je przedstawiciel wojewódzkiego Zarządu Związku Eugeniusz Kluza. Po kilku wystąpieniach pożegnaliśmy się z Radą i poszliśmy do lokalu „starej poczty” w Płużnicy i tam posiedzieliśmy trochę w naszym gronie. Tradycyjnie wypiliśmy po kieliszku koniaku.  Zarząd Kombatantów podziękował nam w ten sposób za lata sympatycznej współpracy. Niestety Kombatantów z okresu II wojny światowej jest coraz mniej, stopniowo odchodzą na „wieczną służbę”. Byli wśród nich żołnierze z PSZ, z LWP, partyzanci. Do organizacji należały również „podopieczne”, żony kombatantów. Było kilka pań z oddziałów partyzanckich. Najwięcej osób uczestniczyło z grona  BCH, zwłaszcza z kieleczcyzny. Była również grupa kombatantów, wywiezionych na przymusowe roboty do Rzeszy.

 

 Z lewej; Janina Frąckiewicz,  ludzie z Torunia, potem Ja, Krystyna Różyńska, prezes Zarządu Stefan Ślusarz i w-ce prezes Bronisław Drzyzga.

 Zebranie sprawozdawcze 8 lipca 2011 r.

Sprawozdanie za rok 2010 złożył prezes Stefan Ślusarz. Tradycyjnie delegacja Zarządu brała udział wraz z wójtem Januszem Marcinkowskim i Jarosławem Tylmanowski w odwiedzeniu 8 pomników upamiętniających tragiczne zdarzenia z czasów II wojny światowej-hitlerowskiego mordu na polskich patriotach. Kombatanci brali również udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w płużnickiej szkole. Jest ona poświęcona dwom przedwojennym kierownikom szkoły powszechnej zamordowanych; Feliksowi Gzelli przez hitlerowców w podtoruńskich lasach i Alojzego Lamparczyka zamordowanego na Wschodzie. W roku ubiegłym znowu ubyło kilka osób. Tak więc w roku 2011 było 19 członków zwykłych i 12 podopiecznych.  W kasie pozostawało 421 zł. na temat pracy Koła napisano; „Na jakąś szerszą działalność Koła nie ma co liczyć, a to z powodu zmniejszania się liczebności członków i podeszłego wieku i sprawności fizycznej oraz utrudnień w korzystaniu z komunikacji. Zarząd Koła będzie wypełniał zadania statutowe. Po za tym Zarząd chciałby rozszerzyć swoje działania o wspieranie przyznawania zapomóg pieniężnych dla członków Koła z lasy Zarządu Głównego w Warszawie.

Rozmawiano również o uczczeniu pomordowanych Polaków w miejscowości Dąbrówka pomnikiem lub tablicą pamiątkową. (Są oni upamiętnieni na cmentarzu w Płużnicy).

W rozmowach na zebraniu brali udział; Józef Wiśniewski z Nowej Wsi Kr, kierownik GOPS Wojciech Bartoszewski, prezes Stefan Ślusarz i przedstawiciel Zarządu Okręgowego, jego w-ce prezes Eugeniusz Kluza.

W zebraniu na stan 20 członków zwyczajnych brało udział 9 osób. Byli to; Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Edward Kiedrowski z Błędowa, Genowefa i Jan Paluchowie z Płużnicy, Seweryn Pawlikowski z Ostrowa, Bożena Smoczyńska z Ostrowa, Maria Starba z Płużnicy i Józef Wiśniewski z Nowej Wsi Król,. Stefan Ślusarz z Dąbrówki. Z podopiecznych były dwie panie; Stefania Stępkowska z Płużnicy i Helena Chmiel z Nowej Wsi Król.

 

Spotkanie w Wiewiórkach.

11 listopada 2011 r. szkoła w Wiewiórkach gościła delegację Koła. Na akademii przemawiał prezes Stefan Ślusarz.

Ks. Stefan Szajda, dyrektorki SP; Magdalena Szalewska, Elżbieta Małek, prezes Stefan Ślusarz, w-ce prezes Bronisław Drzyzga, sekretarz gminy Magdalena Szczepanik.

 

 To już  jedno z ostatnich spotkań prezesów Gminnego Zarządu Kombatantów. Wkrótce złożą swoje funkcje, a w roku 2014 odejdą na „Wieczną Służbę”.

Dzieci Szkoły Podstawowej w Wiewiórkach uczestniczyły w przygotowaniu okolicznościowego programu i w samej uroczystości. Jest z nimi nauczycielka muzyki p. Rygielska.

W szkole w Wiewiórkach uczą się dzieci w oddziałach od I do III klasy. Są tu również przedszkolaki z okolicznych szkół.

 Zebranie 8 lipca 2013 roku  otworzył i prowadził prezes Stefan Ślusarz. Przywitał obecnych; w-ce prezesa Zarządu Okręgowego Związku Eugeniusz Kluzę i miejscowe władze. Minutą ciszy pożegnano Konstantego Popławskiego i Martę Gronkowską z Orłowa, Rozalię Malińską z Wieldządza, Teresę Jankowska z Nowej Wsi, Janinę Ocłoń z Zelgna.

W dyskusji mówiono o opiece nad kombatantami i o potrzebie funkcjonowania w środowisku, dla podtrzymywania treści patriotycznych i pamięci narodowej.

————————————————————-

Zarząd Koła Gminnego Związku

W posiedzeniach ostatnich 20 lat udział brali kombatanci, przedstawiciele władz, instytucji. Najczęściej przewijają się nazwiska członków Zarządu; Czesława Frączka z Wieldządza, Mieczysława Kiszki kierownika SP w Uciążu, Jerzego Weisnera z Czapel, Eugeniusza Wierzbowskiego, Bronisława Drzyzgi, Stefana Ślusarza z Dąbrówki, Jana Kuchyta, Karoliny Szczepanik (wszyscy z Płużnicy). Przez wiele lat, póki pozwalało im na to zdrowie pełnili różne funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Z pewnością najdłużej urzędującym prezesem Zarządu był Czesław Frączek. Był nim, z przerwą od 1977 do 2008 roku.  (W l.1980-1984 prezesował Edward Nowak z Nowej Wsi Król). Na posiedzenia Zarządu zapraszano czasami gości, w tym wójta Janusza Marcinkowskiego i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wojciecha Bartoszewskiego.

Problematyka posiedzeń Zarządu;

Posiedzenia  w zależności od potrzeb.. zazwyczaj kilka razy w ciągu roku. W latach końcowych 90 tych i 2000 cznych odbywano je przeważnie w mieszkaniach prywatnych, szczególnie u Eugeniusza Wierzbowskiego w Płużnicy, a potem u Czesława Frączka w Wieldządzu.

Odbywano wspólne posiedzenia z Komisją Rewizyjną, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było przygotować coroczne ogólne zebranie członków zwyczajnych i podopiecznych. Z protokołów wynika, iż najczęściej zajmowano się kwestiami;

– opiniowaniem wniosków członków Związku do sanatorium. Kombatanci byli sfrustrowani długim oczekiwaniem na decyzje o terminie sanatoryjnych turnusów. Czasem w ogóle nie otrzymywano żadnych odpowiedzi. Mówiono z goryczą; „Mimo zapewnienia ustawami tych przywilejów, to nie zawsze są one dostępne”.  Brakowało tez uzgodnień i informacji o zasadach korzystania z nowych warunków obsługi lekarskiej.

– potwierdzano wnioski o zakwalifikowanie chorych członków do kategorii „długotrwale chorych”,

– opiniowano wnioski o zapomogi do GOPS i innych instytucji,

– opiniowano potrzebę remontowania mieszkań podopiecznych i ich występowanie o pomoc finansową dla jego przeprowadzenia

– wspierano wnioski o pieniądze na zakup opału, lekarstw,

– omawiano kwestie przywilejów dla kombatantów; ulg na przejazdy PKS i PKP i przekazywano informację do członków.

– analizowano opłacanie składek członkowskich, upominano, a nawet skreślano z listy za ich niepłacenie. Składki ściągano skrupulatnie, np. za 2007 rok składki nie opłaciło tylko 3 czł. zwyczajnych i 4 podopiecznych. Ostatecznie po kilku monitach tylko 2 osoby nie zapłaciło organizacyjnych składek. Podobnie było w 2008 rok, kiedy składek nie zapłaciły 2 osoby.

– analizowano skład osobowy Koła dokonując skreśleń, odnotowując skrupulatnie fakt śmierci członków. Można śmiało powiedzieć, iż na tle innych społecznych organizacji, gdzie często ‘masa członkowska’ jest nieokreślona, w Związku panował porządek. W Związku w którym członkowie ubiegali się o pomoc i realizację pewnych przywilejów ewidencja musiała być wiarygodna. Stąd też możemy w pełni ufać zachowanym wykazom członków zwyczajnych i podopiecznych.

– decydowano o pieniądzach Koła, np. wypłacano delegacje wg ogólnych przepisów-stawek za 1 km. 25 czerwca 1999 r. zajmowano się problemem lokalu. Zapisano to następująco; „Urzędowanie Zarządu i obsługa interesantów odbywa się od lat w mieszkaniach prywatnych skarbnika Eugeniusza Wierzbowskiego. W związku z powyższym Zarząd postanawia wypłacić ryczałtem tytułem refundacji efektywnie poniesionych kosztów związanych z ogrzewaniem i sprzątaniem lokali, oświetleneiem, używaniem telefonów prywatnych do celów służbowych w kwocie; dla Wierzbowskiego 200 zł, dla Frączka 150 zł. w stosunku rocznym. Na posiedzeniu tym byli obecni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej; Czesław Frączek, Jerzy Weisner,,,

– zapoznawano się z wdrażano zalecenie, uchwały Okręgu i centrali Związku,

– członkowie Zarządu wysłuchiwali informacji przedstawicieli Koła uczestniczących z różnych posiedzeniach

– np. 4 września ….  na Zarządzie prowadzono rozmowę z wójtem Januszem Marcinkowskim w kwestiach udzielania pomocy dla kombatantów o niewystarczających dochodach. Przyjęto wzór wniosku, który rozesłano do członków Związku,

– ustalano terminy zebrań wszystkich członków i przygotowywano organizacje takich spotkań,

– omawiano przygotowania do gminnych uroczystości razem z przedstawicielami gminy,. Np. w dn. 23 października 2007 roku przy udziale wójt JM omawiano organizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej L. Małolepszemu. Ustalono skład delegacji, wytypowano przemawiającego,

– wnioskowano o odznaczenie kombatantów i osób działających na rzecz środowiska,

– ustalano wydatkowanie pieniędzy na pogrzeby członków Związku i organizowano delegację na takie smutne wydarzenia. Np. w dniu 28 lipca 2011 r zaakceptowano zakup wieńca na pogrzeb zmarłego w poprzednim dniu wieloletniego prezesa Związku Czesława Frączka.

– omawiano projekty sprawozdań na walne zebrania lub odpowiedzi na pisma Okręgu. Np. w dniu 3 lipca 2013 przygotowano materiały na zebranie walne Związku, które miało się odbyć 5 lipca 2013r. w posiedzeniu Zarządu brali udział prezes Stefan Ślusarz, w-ce prezes Bronisław Drzyzga i członek wspierający Zarząd Adam Ślusarz.

Wykaz Zarządów Koła Gminnego ZBOWiD i  ZKRPi BWP w Płużnicy;

1978

Kiszka Mieczysław sekretarz /1987

1983

 1. Nowak Edward (zm. lato 1984r)
 2. Wyrazik Władysław w-ce prezes
 3. Mieczysław Kiszka, sekretarz
 4. Frączek Czesław,
 5. Liskula Stanisław, członek.

1984

 1. Frączek Czesław, prezes.
 2. Kac Stanisław, sekretarz.
 3. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik.
 4. Kac Stanisław

1987

 1. Frączek Czesław, prezes
 2. Kiszka Mieczysław, sekretarz
 3. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik

1989

 1. Frączek Czesław, przewodniczący.
 2. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik
 3. Kac Stanisław,

1992  [10 października]

 1. Frączek Czesław, prezes
 2. Weisner Jerzy, z-ca prezesa
 3. Szczepanik Karolina, sekretarz
 4. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik
 5. Kucięba Henryk
 6. Bartoś Edmund, członek
 7. Korczyński Władysław, członek

1996

 1. Frączek Czesław, prezes.
 2. Drzyzga Bronisław, w-ce przewodniczący.
 3. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik.
 4. Ślusarz Stefan, członek.
 5. Weisner Jerzy, członek.

1997  [z dn. 17 czerwca]

 1. Frączek Czesław, prezes
 2. Weisner Jerzy z-ca prezesa
 3. Szczepanik Karolina, sekretarz
 4. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik
 5. Kucięba Henryk, czł, zarządu
 6. Korczyński Władysław, czł. zarządu
 7. Bartoś Edward, czł. zarządu.

2000

 1. Frączek Czesław, prezes
 2. Weisner Jerzy, w-ce prezes
 3. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik
 4. Szczepanik Karolina, sekretarz
 5. Kucięba enrzk, cyonekHenryk, czlonek
 6. Korczyński Władysław, członek
 7. Bartoś Edward, członek.

2001

 1. Frączek Czesław, prezes
 2. Weisner Jerzy, z-ca prezesa
 3. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik
 4. Szczepanik Karolina, sekretarz
 5. Kucięba Henryk, członek
 6. Korczyński Władysław, cżłonek
 7. Bartoś Edward, członek.

2002  [dn. 10 kwietnia]

 1. Frączek Czesław, prezes
 2. Laska Antoni. w-ce prezes
 3. Drzyzga Bronisław, sekretarz
 4. Wierzbowski Eugeniusz, skarbnik
 5. Korczyński Władysław, czł. zarządu

2005  [dn. 7 lipca]

 1. Frączek Czesław, prezes
 2. Weisner Jerzy, w-ce prezes
 3. Drzyzga Bronisław, sekretarz
 4. Ślusarz Stefan, skarbnik
 5. Laska Antoni, członek

2007 [dn. 10 lipca]

 1. Frączek Czesław prezes
 2. Weisner Jerzy, z-ca prezesa
 3. Drzyzga Bronisław, sekretarz
 4. Ślusarz Stefan, skarbnik
 5. Laska Antoni, członek

2008   [dn. 23 września]

             [rezygnacja Cz. Frączka 1 07 2009]

 1. Ślusarz Stefan, prezes
 2. Drzyzga Bronisław, w-ce prezes
 3. Frączek Czesław, sekretarz i skarbnik.

2009   [dn. 27 sierpnia]

 1. Drzyzga Bronisław, prezes, rocznik 1925.
 2. Frączek Czesław, sekretarz, rocznik 1926
 3. Ślusarz Stefan, skarbnik, rocznik 1921

2011

 1. Ślusarz Stefan, prezes
 2. Drzyzga Bronislaw, v-ce prezes
 3. Ślusarz Adam wspierający zarząd

Komisja Rewizyjna Związku;

Posiedzenia powinny odbywać się raz w kwartale. Jednak od praktyki zależało, w jakim stopniu Komisja podchodziła do swych zadań w sposób sformalizowany, czy też zwyczajnie po pobieżnej ocenie działań Zarządu stawiała wniosek o absolutorium. Np. w sprawozdaniu Komisji z 2005 roku wpisano, ze komisja odbyła w ciągu roku 3 posiedzenia i przeprowadziła jedną kontrolę. Komisja składała roczne sprawozdania w których pisano; skład Komisji, ilość  odbytych posiedzeń, tematykę kontroli Zarządu, stan opłacania składek, celowość wydatków.

Do jej zadań należało;

– sporządzanie sprawozdań,

– stawianie wniosków o udzielenie lub nie absolutorium Zarządowi.

-kontrolę stanu finansów, ich wydawania,

– sporządzanie rocznych spisów z natury,

– kontrolowano składki, których wysokość była ustalana na zebraniach Związku. Były one symboliczne  np. w 2004 roku miesięczne składki wynosiły; dla członków zwyczajnych 2,50 zł, a dla podopiecznych o 50 groszy mniej.  Składki te wzrosły w roku 2013 do poziomu 4,00 i 3,00 zł od członków zwyczajnych i podopiecznych. W dokumentach spotyka się wiele apeli o terminowe wpłacanie składek z których w dużej mierze utrzymywał się Związek,

Np. w 1993 roku opłaciło składki 70 członków, co stanowiło wyk 112 %?. I odpowiednio w roku1994 – 63 członków, co stanowiło 103,75 %, w  1995-62 członków – 110,52 % i w 1996 roku -58 czł. 108.2 %.

Z lat 1983-20004 zachowały się sprawozdania finansowo statystyczne z działalności Koła Gminnego ZK RP i BWP w Płużnicy. Wynika z nich, iż głównymi dochodami były składki członkowskie. Np. w 2004 roku zebrane składki roczne wyniosły  1368 zł, na ogólnie zebrane 1 526 zł.

Wydatki Koła były następujące;

[w zasadzie co roku były one bardzo podobne do tych niżej przedstawionych]

– delegacje służbowe                                              89.06 zł

– wpłata składki na rzecz Związku Okręgu       684,00 zł

– prenumerata miesięcznika „Polski Wrzesień”     48,00 zł

– zakup znaczków pocztowych                           114,24 zł

– zakup kopert                                                       13,00 zł

– przesyłki polecone                                                17,95 zł

– poczęstunek na zebranie Koła                              96,40 zł

– statut związkowy                                                   6,00 zł

– papier biurowy i zeszyty                                       23,42 zł

– długopisy                                                               15,40 zł

– spinacze i zszywki                                                  4,00 zł

– refundacja kosztów prezesa Koła                        150,00 zł

– refundacja kosztów skarbnika                             200,00 zł

—————————————

Razem                           1 542,48 zł

Komisje Rewizyjne;

1983/1984

Ciach Antoni

Ślusarz Stefan

Parkot Mieczysław

1987

Parkot Mieczysław, przewodniczący

Kruk Franciszek, członek

Szczepanik Karolina, członek..

Krystoszek Stanisław, członek.

1988

Parkot Mieczysław, przewodniczący

Szczepanik Karolina, członek..

Krystoszek Stanisław, członek.

1989

Korczyński Władysław , przewodniczący

Grzegorczyk Józef, z-ca przew

Ślusarz Stefan, członek

Bartoś Edward, członek

Mordak Józef, członek.

1992  [z 10 października]

Kuchyt Jan, przewodniczący

Liskula Stanisław, z-ca przewod

Kiedrowski Edmund, członek

Ślusarz Stefan, członek

Książek Janusz, członek

Grzegorczyk Józef, członek

1997 [z 17 czerwca]

Kuchyt Jan, przewodniczący

Liskula Stanisław, z-ca przewod

Kiedrowski Edmund, członek

Ślusarz Stefan, członek

Grzegorczyk Józef, członek.

1999

Kuchyt Jan

Ślusarz Stefan

Grzegorczyk Józef

2000

Kuchyt Jan przew

Liskula Stanisław z-ca

Kiedrowski Edmund członek

Ślusarz Stefan członek

Ksiązek Janusz (do 1994)

Grzegorczyk Józef członek (od 1994)

2001

Grzegorczyk Józef, członek

Ślusarz Stefan, członek

Kiedrowski Edmund, członek.

2002  [z 10 kwietnia]

Stempkowski Alfons

Paluch Jan

Starba Maria

2005  [z 7 lipca]

Starba Maria, przewodnicząca

Paluch Jan, w-ce przewodniczący

Trępała Zygmunt, sekretarz

2007 [z 10 lipca]

Starba Maria, przewodnicząca

Paluch Jan, w-ce przewodniczący

Trępała Zygmunt, sekretarz

2009 [z 27 sierpnia]

Frąckiewicz Janina  z Płużnicy

Stempkowska Stefania z Płużnicy.

2011

Frąckiewicz Janina, przewodnicząca, rocznik 1936.

Starba Maria, członek, 1931.

Stan członków Związku

Ankieta statystyczna stan członków

——————————————————————————————————————————-

                                              1994    1996  1997  1999 2000  2001 2002 2003 2004 2006/2007 /2008 /20 09 / 20 11

 1. Żołnierze 1939    13/10     10     8/13    5        5         4           4           3       1          1         1          – ——-
 2. Żołnierze WP       13/2      12     12/3    12        11       11           9         8       7         7        6         6          5         5
 3. Żołnierze PSZ        4/2        3      3/1      4          3         3          2          2        2         2        2        2           1          1
 4. Żołnierze AK          2/-         1       1/-       2         3         3          3         3        2         2         2        2          1          —
 5. Żołnierze BCH      13/-       11    10/1      7        6         6           6          5        4        5         4        3          2          2
 6. Więźn. Ob. Konc.  14/1     15    25/2    24     23        24        23       23      20      18       16     16         14        14
 7. Inne                          2/4         2      1/3       1       –         –

Członkowie zwyczajni i podopieczni w l. 1983-2012;

1983 r.44 człon

1984 r.zwycz.65/podop.4

1985 r.zwycz.81/podop.4

1986 r.zwycz.87/ podop.6

1987 r.zwycz.90/podop.9

1988 r. zwycz.84/podop.12

1993 r. zwycz.70/podop.23

—————————

1994 r. zwycz. 61/ podop. 19

1995 r. zwycz. 56/ podop. 20

1996 r. zwycz 54/ podop. 20

1997 r. zwycz. 60/ podop. 23

1999 r. zwycz. 55/ podop. 19

2000 r. zwycz. 51/ podop. 19

2001 r. zwycz.  51/ podop. 17

2002 r. zwycz, 47/ podop. 19

2003 r. zwycz. 44/ podop. 19

2006 r. zwycz. 35/ podop. 15

2007 r. zwycz. 31(36) podop. 16

2008 r. zwycz. 28/ podop. 13

2009 r. zwycz. 22/ podop. 13

2011 r. zwycz. 19/ podop. 12

2012 r. zwycz. 16/ podop. 12

2013 r. zwycz.

Wykształcenie[1997/ podstawowe 59/22 osoby, średnie 1/1.]

Przedział wiekowy;

                       1997       /    1999     /     2001       /  2004

Do 65 l                 –                –                –                        -/3

 1. Do 70 lat   –    7/7 osób       7 os.              3 osoby          1/4
 2.       71-80   –  36/9 osób     38 os            24 osoby        23/5
 3.       81-90    – 15/6 osób       9 os.           12                      12/2
 4. Pow.    91    – 2/1 osoby      1 os.              2

Sprawy socjalne;

Związek miał obowiązek zajmowanie się sytuacją zdrowotną i socjalną swoich członków, z każdym rokiem starzejących się i wymagających coraz więcej opieki i pomocy finansowej. Stąd też Związkowi bardzo zależało na dobrej współpracy z miejscowym GOPS em [Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej] kierowanym przez Wojciecha Bartoszewskiego. Dopóki pomoc finansowa była załatwienia bezpośrednio w GOPS ie, to było to proste. Związek w oparciu o wnioski swych członków przygotowywał listę, którą po zaopiniowaniu przez Zarząd Gminnego Koła trafiał do W. Bartoszewskiego i kombatantom wypłacano pieniądze. Gorzej było po likwidacji fundusz w GOPS i przyznawanie pomocy przez Pełnomocnika Urzędu ds. Kombatanckich w Warszawie. Zbiurokratyzowanie procesu składania wniosków, odległość i celowa ? opieszałość tego ‘biura’ powodowała stałe narzekanie członków Związku. Poniżej umieszczam dane z niektórych lat obrazujące wielkość problemu. W kwestii  sanatoriów spotkałem się z uwagą z 2001 roku, iż:”… różni lekarze wypełniają wnioski, które są kierowane do Kas Chorych, a te z kolei przyznają miejsce w sanatorium na zasadzie ogólnej odpłatności, tak że kombatantów pozbawiono przywileju korzystania bezpłatnie z sanatorium”.

Sanatoria; Złożone wnioski/przyznane

1995 r. 1/1

1996 r. 3/3

1997 r. 2/

Zapomogi; złożone wnioski/przyznane przez GOPS

1992 r.8/

1994 r.16/13

1995 r.12/13

1996 r.17/16

1997 r.17/9

1998 r.28/25/6 265 zł

1999 r. 21/19/3 940 zł

2000 r. 23/22/5 700 zł

2002 r. 14/9/ 2 300 zł