Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Szkice do historii OSP Czaple

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2015 r.

———————————————————

Wstęp..

Historia OSP przeplata się z dziejami wsi, w której zapobieganie nieszczęściom było zawsze ważną sprawą. Urządzano to różnie, z pewnością mieszkańcy wsi mieli obowiązek nakładany przez władzę stawania z każdej potrzebie dla ratowania mienia i życia ludzkiego. Na dzisiejszą wieś Czaple w przeszłości składały się; majątek Cholewice,  Czaple, tzw. „Kozi Rynek’- Czapelki. Nie jest to zresztą nic wyjątkowego, sporo okolicznych wsi składa się z dawnych folwarków i przysiółków. W przypadku Czapel, historia strażactwa poczęła się na ‘Kozim Rynku”, dawnym folwarku w którym w 1912 roku wystawiono społecznym sumptem remizę stojącą tutaj do dzisiaj. Warto jest te 100 lat działań ludzkich utrwalić i pokazać tą jedną z piękniejszych form ludzkiego współdziałania dla dobra powszechnego.

Opracowanie moje może być przyczynkiem do gromadzonej przez strażaka i mieszkańca wsi Czaple Andrzeja Kujaczyńskiego historii ludzi, wsi i organizacji publicznych tego środowiska, w tym Staży Ogniowej.

 Panorama na ‘Kozi Rynek’ kolebkę czapelskiego strażactwa.

W pisaniu tym korzystałem z różnych źródeł. Są to ocalałe szczątki dokumentacji strażackiej, kroniki, notatki, artykuły prasowe, zdjęcia. Przeprowadziłem kwerendę kronik OSP gminy Płużnica i z terenu powiatu wąbrzeskiego, a także kroniki powiatowej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie. Wykorzystałem treści zawarte w kronice szkolnej prowadzonej przez jej długoletniego nauczyciela i kierownika szkoły Bronisława Paetscha, mającego w swoim życiorysie  działalność strażacką w OSP Czaple.

Zamieściłem tu materiały z mojego prywatnego archiwum; z notatek, zdjęć, dokumentów jakie gromadziłem w mojej pracy publicznej w gminie Płużnica od lat 70 począwszy. Dla ilustracji zamieszczam sporo zdjęć, które wykonywali je uczestnicy tych wydarzeń, których nie sposób wszystkich wymienić. Większe ich partie wykonywali; Mariusz Bartosik, Andrzej i Justyna Kujaczyńscy, Jarosław Tylmanowski. Są tu i moje własne ‘produkcje’.

Straż w skróconym szkicu opracowanym przez Andrzeja Kujaczyńskiego na 100 lecie OSP Czaple.

Brak zabezpieczenia w sprzęt gaśniczy sprawił, że w 1911r. mieszkańcy wsi Treuhausen (do 1893 r. Czaple) zakupili do walki z pożarami sikawkę konną, czterokołową firmy Louis Tidow z Hanoweru. Posiadała ona pompę napędzaną ręcznie i miejsca dla czterech strażaków. Do czasu wybudowania remizy przechowywana była w dawnej owczarni majątku ziemskiego, a wówczas w stodole u gospodarza Filipa Stahlmana. Wiejską remizę postawiono przez mieszkańców z własnych składek ok. 1920r. na skraju tak zwanego Koziego Rynku przy stawie. Dysponując niewielką sumą pieniędzy i by nie podnosić kosztów, wzniesiono budynek murowany, o prostej bryle i podobno bez planów i najprostszymi metodami. Chodziło przede wszystkim o zabezpieczenie cennego sprzętu i utrzymanie go w pełnej gotowości.

          Po ukończeniu budowy remizy umieszczono w niej sikawkę. Kilka lat później w wyniku sporu dwóch rodzin zamieszkujących w jednym budynku rodzina Dahm utraciła miejsce zamieszkania. Za namową i za zgodą innych mieszkańców wsi zamieszkała ona w remizie, z której sikawkę ponownie przemieszczono do stodoły. Rodzina mieszkająca w remizie doczekała się nowego członka. W tejże remizie przyszedł na świat syn Mieczysław. Z chwilą opuszczenia domu-remizy rodzina zwolniła miejsce dla sikawki. Od tamtej pory opuszczała ona miejsce swojego postoju wyjeżdżając jedynie do pożarów, zawodów i ćwiczeń.

Odnowiona Czapelska sikawka. [Fot. 2011/2012  r. Czaple/Wąbrzeźno]

 

 

Historia OSP w pigułce;

Po drugiej wojnie światowej prawdopodobnie w 1945 r. kowal Stanisław Zakierski i gospodarz Franciszek Kruk zorganizowali miejscową Ochotniczą Straż Pożarną, której wyposażenie stanowiła sikawka wraz z innym drobnym sprzętem ratowniczym. Zebrania dotyczące bieżących spraw organizacyjnych odbywały się w mieszkaniach członków straży. W tych czasach druhowie organizowali zabawy taneczne w byłym dworze, brali udział w akcjach gaśniczych, kontrolach przeciwpożarowych i zawodach strażackich. Byli zaangażowani w zakup pierwszego telewizora dla mieszkańców wsi. W 1968 r. wybudowali punkt czerpania wody, a w 1974r. nowy budynek remizo-świetlicy i przenieśli do niego posiadany sprzęt ratowniczy i gaśniczy w tym motopompę. W starym budynku remizy pozostała jedynie sikawka. Straż wzbogacała się w nowy sprzęt gaśniczy w postaci pomp pożarniczych M-200, M400 i M8/8. W 1993r. OSP zakupiła samochód UAZ i przyczepę gaśniczą. W 1991 i w 2010r. sikawkę poddano konserwacji i od tego momentu stała się „żywym” przykładem historii pożarnictwa. W 1995r. starą czapelską remizę skopiowano i jej replikę umieszczono w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. W 1996r. żeńska MDP zdobyła mistrzostwo na województwa w zawodach sportowo-pożarniczych. W 2005r. rozpoczęto tworzenie kroniki OSP oraz udziały w zawodach sikawek konnych. Z szeregu członków OSP swoje korzenie wywodzi 7 strażaków zawodowych 2 oficerów, 5 aspirantów. W 2011r. podczas uroczystości 100-lecia, w poszanowaniu dorobku i zasług Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplach została uhonorowana najwyższym odznaczeniem strażackim; Złotym Znakiem Związku OSP RP.

————————————————————–

„Szkice do historii OSP Czaple”  Janusz Marcinkowski

Pożar i dramat.

W pewną niedzielę 1947 roku o godz. 1100  wybuchł pożar w gospodarstwie Kosików. Spaliła się stodoła pełna zbiorów. Sprawcą pożaru był pasierb Gustaw Kosik, którego w trzy dni później, zwłoki znaleziono w jeziorze w Wąbrzeźnie. W liście pozostawionym w marynarce na brzegu przyznał się do podpalenia. Przyczyną tego desperackiego kroku był rodzinny konflikt majątkowy.

Powojenny Zarząd.

W roku 1949 wybrano zarząd OSP w składzie: Stanisław Zakierski prezes, Jan Kruk naczelnik, Tadeusz Graduszewski zastępca naczelnika, Bronisław Paetsch sekretarz, Stanisław Kaczmarek gospodarz remizy.

 

Zdjęcie z ćwiczeń w Wąbrzeźnie z lat 60 tych. Pierwszy w pierwszym szeregu od lewej Jan Duma z Bielaw, czwarty Jerzy Weisner z Czapel.

Późniejsze zarządy.

W latach 60 tych i 70 tych  w skład zarządu OSP wchodzili: Stanisław Zakierski (kowal), Franciszek Kruk (rolnik), Jan Prusiecki (rolnik)), Tadeusz Bronisław Paetsch (kier. szkoły), Jerzy Weisner (rolnik) Alojzy Koba (kupiec Graduszewski (rolnik).

Społeczne budowanie.

W latach 1971-1974 roku obok szkoły na jej gruncie budowano świetlicę wiejską. Prace murarskie wykonywał miejscowy majster Czesław Sądowski. Zwyczajem tamtych lat większość roboty pomocniczej wykonano w niesłusznie czasem obśmiewanym ‘czynie społecznym’. Mieszkańcy i w dużej mierze strażacy świadczyli transport materiałów budowlanych, własnoręcznie pracowali przy ich załadunku i przenoszeniu na placu budowy. Pomagano również przez pracach wykończeniowych i przy zagospodarowaniu terenu obiektu. W obiekcie znalazła się sala z zapleczem i remizą strażacką.

Remiza i świetlica w Czaplach.

 

Pomocnicy sąsiedzcy i gromadzcy.

W czasie budowy świetlicy i remizy prezesem OSP był Franciszek Kruk, naczelnikiem Jerzy Weisner. We wsi w latach 70 tych w bardzo aktywnym Kole Gospodyń Wiejskich pracowały; Jadwiga Kunat, Anna Paetsch, Małgorzata Paczkowska, Krystyna Nowotnik, Ewa Czajka, Helena Szablewska, Adela Sądowska, Zuzanna Kaczmarczyk. Opiekunką społeczną była Zuzanna Kaczmarczyk.

Wieś Czaple wchodziła w latach 1955-1973 w skład gromady Płużnica.  Budowa remizy była wspomagana przez ówczesne Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy (Przewodniczący Feliks Duma, sekretarz Stanisław Paczkowski z Płużnicy) i przez komendę rejonową (gromadzką) w której funkcje komendanta pełnił popularny wśród strażaków kierownik płużnickiej gospody ‘Maks’-Maksymilian Lewandowski, a członkiem strażackim władz gromadzkich Tadeusz Kujaczyński płużnicki piekarz. W budowie w tamtym czasie znajdowały się remizy w Czaplach i Błędowie.

Pożar na Czapelkach.

6 października 1974 roku o godz. 14.10 w gospodarstwie Stanisława Horodeckiego spłonął stóg ze słomą jęczmienno-pszeniczną na wartość 5 000 zł. Akcją dowodził B. Jędrzejewski. Przyczyny pożaru nie ustalono.

Zebranie wiejskie  7 grudnia 1976 r.

Zastanawiało się nad wykonaniem zadań w 1976 roku. Gminę reprezentowali; Zenona Wach instruktor rolny i Józef Dahm. Mieszkańcy wsi; Jerzy Weisner i Bronisław Paetsch, po raz któryś z rzędu przypomnieli  ważną sprawę dla całej wsi; budowę sklepu w Czaplach. Deklarowali też pomoc strażaków w budowie takiego obiektu.

Płonący ciągnik.

Czaple; 20 sierpnia 1984 r. o godz. 19,00 zapalił się ciągnik Ursus C- 4011 należący do Zakładowego Gospodarstwa Rolnego SKR w Wieldządzu. Podczas pożaru spaleniu uległy przewody elektryczne i kabina traktorzysty. Koszty policzono na 10 000 zł.

Ćwiczenia samoobrony terytorialnej.

W 1986 roku Gromada zarządziła  ćwiczenia  samoobrony terytorialnej (TOS) w miejscowości Czaple. Zjechali się wówczas drużyny z ówczesnej gromady i członkowie owej samoobrony. Do samoobronny terytorialnej kraju ‘wrzuceni’ byli męszczyźni mieszkańcy gromady, którzy nie podlegali obowiązkowi służby wojskowej. Gromada miała w razie potrzeby do dyspozycji kilkudziesięciu ludzi do likwidacji skutków groźnych zdarzeń przyrodniczych; huraganów, powodzi, wielkich pożarów… w razie potrzeby można było użyć jej w razie zagrożeń chemicznych; chmury gazowej, skażenia środowiska itp.

O tych ćwiczeniach wiemy z zapisków sąsiednie OSP Uciąż;

Pożar w Czaplach.

12 czerwca 1987 paliło się we wsi …   wiemy to z notatki sąsiedniej OSP Uciąż, bowiem tamci brali udział w akcji gaszenia. Byli to; Ryszard Krystoszek, Stanisław Flis, Marian Piątek,  Szczepan Jankowski, Sławomir Michałowski, Jerzy Rajcowie, Kazimierz  Künstler, Adam Młynarczyk, Ferdynand Nas,  Józef Taczyński, Stanisław Treichel.

Budowa wodociągu we wsi.

W roku 1988, w ramach ‘czyny społecznego’ wybudowano we wsi wodociąg wiejski, który rozwiązał kwestie zaopatrzenia gospodarstw w wodę i stanowił ważny czynnik zwiększenia bezpieczeństwa wsi.

Zarząd ‘1987’.

          W zarządzie OSP byli wówczas; Franciszek Kruk prezes, Jerzy Weisner naczelnik, Edmund Nowotnik skarbnik, Aleksander Łacek sekretarz, Ryszard Magiera zastępca naczelnika.

Pożar stodoły.

6 października 1989 roku o godz. 12,26  Jerzy Frączek zgłosił pożar stodoły z oborą w gospodarstwie Bogusława Sochy. Z Wąbrzeźna przyjechał samochód GBA . Łącznie uczestniczyły 3 jednostki strażacki. Wartość oceniono na 1,5 mln zł. Akcją dowodził ogn. Maciuła. Przyczyną pożaru było samozapalenie się świeżo złożonego siana.

Zawody OSP w Płużnicy.

           Na zawody rejonowe w Płużnicy w 1991 roku nasi druhowie wyjechali naszą odrestaurowaną konną sikawką.

Sikawkę zaprzężono w konie Zbigniewa Frączka z Płużnicy.

 

Na koźle strażacy z Płużnicy Zbigniew Frączek i Janusz Szczepanik, z tyłu Piotr Kubasik i Andrzej Kujaczyński.

Płużnicka OSP w Czaplach.

W notatkach dotyczących działalności OSP Płużnica znalazłem notatkę; „iż w latach 1992-1993 płużniccy strażacy brali udział w 12 akcjach ratowniczych i gaśniczych w następujących miejscowościach… w tym do Czapel trzykrotnie”. Jakie to były zdarzenia notatki mmilczą!

Zawody gminne w Mgowie.

          Zarządzono je na dzień 7 lipca 1992 roku. Czaple pojechały całą gromadą, której przewodził prezes OSP Jerzy Weisner. (na zdjęciu na pierwszym planie.) Zachowało się parę zdjęć z tamtego wydarzenia.

 

 

Przed zawodami ćwiczono u siebie w Czaplach, pod kierownictwem Andrzeja Kujaczyńskiego w dniu 23 maja 1992 r.

Niżej młodzież strażacka w świetlicy wiejskiej;

 

 

Po zawodach, jak zwykle był czas na podsumowanie udziału w zawodach, ich przebiegu i popełnionych błędach. Od lewej siedzą; Jerzy Frączek, Marian Ingram, … Graduszewski, Jerzy Weisner i ….

Zarząd ‘1995’.

          Funkcjonował Zarząd OSP  w składzie; Jerzy Weisner prezes, Andrzej Kujaczyński naczelnik, Jarosław Kubasik sekretarz, Marian Ingram skarbnik, Aleksander Łacek  członek zarządu, Adam Koba gospodarz remizy.

Samochód OSP Czaple marki UAZ, zakupiony w 1993 roku, a sprzedany w połowie lat 2000 cznych.

Czapelska motopompa

 

Zawody sportowo-pożarnicze w 1996 r.

Strażacy na zawodach w Płużnicy stawili się by podziwiać uczestnictwo młodzieży strażackiej w zawodach. Są na zdjęciu strażacy, kolejno od lewej; Adam Koba, Andrzej Kujaczyński,  Jerzy Weisner,… Jarosław Kubasik, Henryk Czajka i ….

Młodzież;

Młodzi wywalczyli puchar…

 

Od lewej; Jerzy Frączek przewodniczący Rady Gminy, Mieczysław Krauze komendant gminny OSP, Kamila Frączek i …. .

Jak wynika z poniżej umieszczonego zdjęcia seniorzy z Czapel zajęli I miejsce.

 

Od lewej; Mieczysław Krauze komendant gminny OSP, Leszek Kawski wójt gminy i zawodnicy; Wacław Kozłowski z Czapel, Marcin Taczyński z Uciąża, Edward Kruk z Nowej Wsi.

Boże Ciało ‘1996’

 

Sikawka stanowiła jeden z ołtarzy na ‘Boże Ciało’ w  Płużnicy.

Zawody w Nowym Mieście Lubawskim.

W 1996 w wojewódzkich zawodach Młodzieżowych Drużyn Strażackich odbywanych 23 czerwca drużyna  dziewcząt z Czapel zdobyła I miejsce. Skład zespołu był następujący: Agnieszka Stiburska, Sylwia Graduszewska, Ewa Graduszewska, Bożena Magiera, Monika Pieniążek, Agnieszka Kopczyńska, Paulina Weisner. Prezesem OSP był  wtedy Jerzy Weisner, naczelnikiem Adam Koba.

Nieznany pożar.

W tym samym 1996  roku  strażacy OSP Płużnica  brali udział w gaszeniu pożaru stodoły w Czaplach. Raczej na pewno w akcji brali udział strażacy z Czapel.

Zawody pożarnicze ‘1997’.

          Uczestnicy zawodów na placu przed płużnicką remizą. Regulamin przedstawia Witold Miklikowski z PSP, obok Jan Miklaszewski i Lech Jazownik.

 

 

Pełen skład strażacki z Czapel na zawodach gminnych w Płużnicy. Od lewej; Andrzej Kujaczyński, .., Marian Ingram, Tadeusz Bukowski, Mieczysław Krauze, Stanisław Paczkowski, Jerzy Weisner, Jarosław Kubasik, Witold Kujaczyński i Adam Koba. Siedzą; Wiesława Szpanowska i młodzież;

 

Młodzież Czapelska i Leszek Kawski wójt gminy.

 

Kasia Zielińska, .. Józef Boruta ówczesny w-ce prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP gminy Płużnica.

 

Dziewczęta z Czapel;  i Leszek Kawski.

 

Andrzej Kujaczyński, strażacy i młodzież;  … Kamila Frączek,…, Kasia Zielińska.

Kolejne zawody gminne w Płużnicy. Tradycyjnie zrobiono zdjęcie na tle samochodu i przyczepy pożarniczej wszystkim uczestnikom.

 

 

Puchar wręczył …. Jerzy Frączek przewodniczący rady Gminy. Obok sekretarz gminny OSP Jan Miklaszewski.

Puchary odbierają strażacy;

 

Andrzej Kujaczyński-Jerzy Frączek, Jarosław Kubasik z rąk Lecha Skonieczki wójta gminy.

 

Młodzież otrzymała puchar z rąk władz gminnych OSP; Bronisława Drzyzgi prezesa, Mieczysława Krauzego komendanta i Jana Miklaszewskiego sekretarza.

Utworzenie Zarządu Powiatowego   OSP

          Po odtworzeniu powiatów z  dniem 1 stycznia 1990 roku zlikwidowanych w 1975 r., 9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu utworzenia i ukonstytuowania się Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP. Miał on liczyć 13 członków, natomiast Komisja Rewizyjna 3 osoby. Delegatów do powiatu wybrano na posiedzeniach plenarnych zarządów gminnych. Prezesem Zarządu Powiatowego został Jarosław Herbowski. Zarząd ten był emanacją 46 OSP, które funkcjonowały wówczas w powiecie, w tym również OSP Czaple.

Papież w Toruniu.

7 czerwca  1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gm. Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej  do ul. Gagarina. Wśród nich znaleźli się strażacy z Czapel;

Zawody strażackie  w 1997 roku.

Czapelscy strażacy na przełomie wieków. [Fot.1997 r. zawody w Płużnicy) Na zdjęciu, kolejno od lewej strażacy; Andrzej Kujaczyński,…., Marian Ingram, Tadeusz Bukowski, na samochodzie…, Mieczysław Krauze, Wiesława Szpanowska, …, Jerzy Weisner Jarosław Kubasik, Witold Kujaczyński, Adam Koba…

Zdarzenia w 1999 roku w Czaplach;

-9 kwiecień; paliły się trawy na nieużytkach, gasiły 3 zastępy.

-14 sierpnia o godz. 11,05 gospodarstwo nr 34, wybuchł pożar stodoły. Spalił się również kombajn marki Bizon. Strata wyniosła 98 000 zł. do gaszenia skierowano 19 zastępów straży. W czasie akcji miała miejsce wypadek. Ratujący dobytek Jarosław Kubasik z Czapel …. i złamał rękę.

-4 grudnia; zastęp strażaków usuwał zwalone drzewo.

-11 grudnia miał miejsce wypadek samochodu osobowego marki VW Golf. Skutki wypadku likwidowały 3 zastępy strażaków.

-8 marca zdarzył się we wsi wypadek motocykla MZ-250.

Zdarzenia 2000 roku.

-20 października miał miejsce zderzenie samochodu osobowego marki FIAT 126p z FORD Transit, w likwidacji skutków wypadku brały udział 3 zastępy.

-12 października zastęp strażaków usuwał zwalone drzewo.

-8 sierpnia wybuchł pożar słomy na pokosach.

Zawody powiatowe 2 czerwca 2001 roku w Wąbrzeźnie.

Na stadionie Unii w Wąbrzeźnie w deszczową pogodę rozegrano powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Drużyna seniorów z Czapel zajęła w tych zawodach II miejsce w ćwiczeniach bojowych, za co wynagrodził ich pucharem komendant PSP mł. bryg. Sławomir Herbowski. Zwycięzcami zawodów okazali się strażacy z Dębowej Łąki.

 

 

Nasi strażacy;; Andrzej Kujaczyński, Wacław Kozłowski, …., Witold Kujaczyński.

Niżej; st. kpt. Sławomir Herbowski wręcza Wacławowi Kozłowskiemu puchar komendanta PSP za zajęcie II miejsca.

 

Zarząd OSP i organizacje społeczne.

W 2001 roku OSP kierował zarząd w składzie; prezes Andrzej Kujaczyński, naczelnik Wacław Kozłowski, sekretarz Jarosław Jaskulski, skarbnik Marian Ingram. Gospodarzem remizy był Adam Koba. Natomiast  Kółkiem Rolniczym zarządzali; Henryk Czajka, Jadwiga Kunat, Marian Ingram. Jadwiga Kunat była jednocześnie przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich.

Zjazd delegatów OSP.

7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w sali Towarzystwa Rozwoju. Zjazd zwołał prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant gminny OSP Mieczysław Krauze.  Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Obecni byli; w-ce starosta wąbrzeski Benedykt Dudek, wójt Lech Skonieczka, prezes ZOP ZOSP Jarosław Herbowski, w-ce Jerzy Tadych i komendant st. kpt. Sławomir Herbowski.

Wybrano nowy Zarząd w składzie;

– prezes  Józef Boruta z Józefkowa,

– w-ce prezes  Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej,

– w-ce prezes Adam Młynarczyk  z Uciąża,

– sekretarz  Jan Miklaszewski,

– skarbnik  Marian Piątek z Uciąża.

– członek prezydium  Andrzej Kujaczyński z Czapel.

Komendantem gminnym OSP został Lech Jazwonik z Płużnicy

Przewodniczącym gminnej Komisji Rewizyjnej  został Czesław Jeziorski z Józefkowa. Zjazd nadał tytuły honorowego prezesa ZG OSP Bronisławowi Drzyzdze, komendanta Mieczysławowi Krauzemu.

 Zdarzenia 2001 roku.

-5 stycznia; odnotowano wypadek samochodu dostawczego FORD transit.  Akcji brały udział 3 zastępy.

-16 lipca; zastęp strażaków likwidował skutki ‘miejscowego zdarzenia’ w budynku mieszkalnym.

-16 lipca; w tym dniu strażacy trzykrotnie usuwali połamane drzewa, złamane konary skutkiem  przejścia wichury.

-16 lipca; zastęp strażaków zabezpieczał ziemne wykopy.

-17 lipca; usuwano zwisający, złamany konar drzewa.

-19 lipca; (miejscowe zdarzenie) w budynku gospodarczym.

-23 lipca; studnia (miejscowe zdarzenie). Do akcji wysłano 4 zastępy.

-22 i 25 grudnia; strażacy zabezpieczali miejsce wypadku samochodu ciężarowego IVECO i osobowego.

Sztandar dla powiatu ‘krzyż’ dla Weisnera.

25 maja 2002 roku Powiatowy Związek Strażaków otrzymał swój sztandar. Wręczono go uroczyście na wąbrzeskim rynku. Był to okres w którym wiele Ochotniczych Straży Pożarnych starało się o ufundowanie sztandaru strażackiego jako uhonorowanie strażackich osiągnięć i  symbol kontynuacji tradycji.

Na powiatową organizację składało się 40 jednostek OSP. Na terenie gminy Płużnica funkcjonowało 11 OSP, które złożyły się na ów powiatowy sztandar. Były to;  Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król, Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz.

 

Od lewej; Jerzy Tadych, wice wojewoda Arkadiusz Horonziak, Witold Miklikowski, Jerzy Weisner,  …., Stefan Pyć.

W trakcie tej uroczystości zostali między innymi odznaczeni; Jerzy Weisner z Czapel Złotym Krzyżem Zasługi, a Henryk Reich z Działowa najwyższym strażackim odznaczeniem Złotym Znakiem Związku.

Zdarzenia w Czaplach w 2002 i 2003 roku;

-15 lutego; do wypadku samochodu dostawczego DUKATO wysłano 2 zastępy.

-10 lipca; wypadek samochodu osobowego MATIZ.

-26 września 2003 roku paliła się trawa.

-29 września 2003 roku usunięto gniazdo szerszeni.

Walne zebranie OSP.

3 lutego 2003 roku odbyło się zebranie jednostki OSP. Toczyła się trudna dyskusja wobec problemu zmian w ustawie o bezpieczeństwie pożarowym, które nakazywały daleko idące zmiany w działalności strażackiej. Otóż strażacy z sekcji techniczno-bojowej chcąc uczestniczyć w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, specjalistyczne ponad 100 godzinne przeszkolenie, muszą być indywidualnie ubezpieczeni i odpowiedni wyposażeni w ubiór i wyposażenie indywidualne.  Tym wszystkim nowym wymogom nie może sprostać mała jednostka OSP i dlatego też OSP w Bielawach, tak ja i inne w gminie Płużnica nie mogą więcej uczestniczyć w akcjach bojowych, co strażacy z Uciąża przyjęli bardzo źle. Mimo wszystkiego wójt gminy Janusz Marcinkowski nakłaniał strażaków do uczestnictwa w mundurach w wielu działaniach kulturalnych, sportowych, prewencyjnych. W tej sytuacji spowodowanej zmianami prawa i stale zmniejszająca się ilością zdarzeń, w gminie Płużnica pozostaną trzy sekcje techniczno-bojowe jako jednostki wiodące; Nowa Wieś, Błędowo i Płużnica zapewniające bezpieczeństwo w najbliższej  okolicy. Miejscowi strażacy natomiast mogą uczestniczyć w razie zdarzenia w swojej wsi na takich samych zasadach jak i inni mieszkańcy wsi i zgodnie z decyzją  dowódcy kierującego akcją.

Ćwiczenia 28 marca 2003 roku.

 

Zdaje się, iż były to ostatnie ćwiczenia OSP Czaple w jej długiej historii. W praktyce od 2004 roku jednostka wobec zmian prawnych i zmieniającej się sytuacji coraz rzadziej miała okazję uczestniczyć w takich akcjach.

Zdarzenia roku 2004.

-21 marca usunięto zwalone drzewo.

-8 sierpnia; wypadek drogowy samochodu osobowego VW GOLF/ 1 zastęp.

-12 sierpnia; zastęp strażaków likwidował skutki zderzenia samochodu osobowego FIAT  z VW GOLF.

-29 października; miał miejsce wypadek samochodu osobowego VW GOLF.

Zawody powiatowe w Płużnicy w  roku ‘2005’.

Niektórzy na te zawody zabrali się naszą sikawką. Przejazd przez Czaple.

 

Zgromadzonej publice strażacy dali pokaz działania sikawki ręcznej, która po 100 latach służby nadal jest sprawna.

 

Zjechało się różnej władzy gminnej, powiatowej i wojewódzkiej nadspodziewanie sporo, mieli więc co podziwiać!

Modernizacja świetlicy.

W pracach remontowo-modernizacyjnych obiektu  w 2005 roku wykonano; zbudowano wiatrołap, wymieniono drzwi i dwa okna. Malowano pomieszczenia świetlicy. Ze świetlicy korzystali mieszkańcy wsi, w tym także strażacy do której bezpośrednio przylega remiza OSP, w której stał samochód typu UŁAZ z przyczepką, sprzęt i wyposażenie bojowe. Natomiast w świetlicy przechowywano dyplomy strażackie i wygrane puchary, dla których dano wykonać przez stolarza z Nowej Wsi Królewskiej specjalną, oszkloną szafę. Na głównej sali świetlicy strażacy odbywają zebrania strażackie.

Czapelska sikawka na 130 leciu w Wąbrzenie.

Na obchodach 130 lecia wąbrzeskich strażaków wielką atrakcja był przejazd naszej sikawki i pokaz jej możliwości na miejskim rynku. Było to 7 lipca 2005 roku.

Na koźle Andrzej Kujaczyński.

Zdarzenia roku 2005.

-4 kwietnia 20,53; pożar trawy na nieużytkach / 1 zastęp.

-4 czerwiec; zastęp strażaków usuwał skutki wypadku samochodu ’NEXIA’.

-12 lipiec Czaple nr 7; usuwano gniazdo os w garażu.

-31 sierpień Czaple nr  26; usuwano kokon os w budynku gospodarczym.

Walne zebranie OSP.

3 lutego 2006 roku odbyło się coroczne zebranie OSP w Czaplach w którym  uczestniczyło 12 członków na stan 23, co stanowiło 52,1 %. 16 młodych chłopców zrzeszonych było w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. W zebraniu brał udział wójt gminy Janusz Marcinkowski, sołtys wsi Jadwiga Kunat, prezes ZG OSP Józef Boruta, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski.

Od lewej; Marek Graduszewski, Kamil Jankowski, Marian Sądowski, Jerzy Weisner, Janusz Marcinkowski, Józef Boruta, Adam Koba i Jerzy Wąż.

Niżej; prezes Andrzej Kujaczyński, Paweł Makowski, Wacław Kozłowski, Marek Graduszewski, Kamil Jankowski, naczelnik Marian Sadowski, Jerzy Weisner, Jadwiga Kunat.

 

          Przedmiotem dyskusji były kwestie strażackie i sprawy dotyczące stanu świetlicy i remizy OSP. Na specjalne wyróżnienie zasługiwała opracowywana przez prezesa OSP Andrzeja Kujaczyńskiego kronika wsi i czapelskich strażaków. Przewidywano, iż nastąpi rewitalizacja słynnej czapelskiej sikawki i wyjątkowo zachowanej remizy. Postulowano utwardzenie polbrukiem zajazdu przy świetlicy i remizie. Zdecydowano o sprzedaży samochodu marki UAZ, który już nie służy strażakom. Mówiono o przygotowywaniu się do wielkiej uroczystości jakim mają być obchody 100 lecia utworzenia wiejskiej  straży ogniowej.

50 lecie OSP Józefkowo.

 Strażacy z Józefkowa zorganizowali ją w dniu 27 maja 2006 roku. Andrzej Kujaczyński zorganizował pokaz ratownictwa medycznego dla mieszkańców i gości.

Zawody wojewódzkie w Tucholi.

W  dniu 2 września 2006 roku na wojewódzkie zawody pożarnicze pod dowództwem Andrzeja Kujaczyńskiego wyjechali strażacy z gminy Płużnica reprezentując powiat wąbrzeski.

Z OSP Czaple powiat reprezentowali; Tomasz Kowalik i Andrzej Kujaczyński.

 

Tomasz Kowalik, Andrzej Kujaczyński, Adam Szczepanik, Szymon Dudzik, Grzegorz Mucha, …, Wiesław Kwiatkowski i Arkadiusz Kruk.

   Prezesem OSP Czaple był wtedy Andrzej Kujaczyński, naczelnikiem Marian Sądowski.

Pierwszy strażacki opłatek.

28 grudnia 2006 roku z inicjatywy czapelskich Druhów odbyło się w miejscowej świetlicy pierwsze gminne spotkanie opłatkowe strażaków. Z zaproszonych gości udział brał kapelan gminny Metody Deranek z Nowej Wsi, wójt gminy Janusz Marcinkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski.

W tym pierwszym opłatku udział wzięły delegacje z OSP z terenu gminy Płużnica. W pierwszym rzędzie siedzą; Józef Boruta z Józefkowa, Andrzej Kujaczyński, Jerzy Weisner, Edward Kruk, Józef Zgliński i Roman Sądowski, wszyscy trzej z Nowej Wsi Królewskiej. W drugim rzędzie kolejno stoją; Roman Reich i Józef Majewski  Działowa, Andrzej Nowotnik z Kotnowa, Jarosław Herbowski prezes powiatowy z Wąbrzeźna, Lech Jazownik z Płużnicy, Marian Piątek z Uciąża, Mirosław Sosnowski z Wieldządza, Andrzej Sikora z Błędowa, Jerzy Wąż z Czapel, Janusz Pitan z Nowej Wsi Królewskiej, Jan Simson z Wieldządza, Ryszard Stafiej z Płużnicy, Mirosław Liszaj z Nowej Wsi, Czesław Jeziorski z Józefkowa, Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy, Jerzy Figalski z Józefkowa. W trzecim rzędzie; Edward Borowski z Uciąża, ks. Metody Deranek, Marian Sądowski, Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi, Stefan Duma z Bielaw, Jan Isbrandt i Zygfryd Rygielski z Ostrowa, Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, Eugeniusz Młynarczyk z Kotnowa, Marian Ingram z Czapel, Jan Ziółkowski, Paweł Stafiej z PSP Wąbrzeźno, Zbigniew Topolewski z Nowej Wsi.

Niżej; Janusz Marcinkowski, Krystyna Różyńska (przewodnicząca Rady Gminy), Jerzy Weisner i Józef Zgliński były sekretarz gromadzki z Nowej Wsi Królewskiej.

 

Czapelscy strażacy; Marian Sądowski, Jerzy Wąż, Marian Ingram, Jerzy Weisner i Andrzej Kujaczyński.

Pierwszy kapelan strażaków gminy Płużnica.

 

To był pierwszy i ostatni opłatek ks. Metodego Deranka, proboszcza nowowiejskiej parafii. W lutym 2007 roku pochowaliśmy go ze strażacka asystą na nowowiejskim cmentarzu.

Sala była świątecznie przybrana, stoły zastawione, kolacje podawały Panie; od lewej; Jadwiga Kunat, …, Maria Kujaczyńska, Małgorzata Paczkowska.

 

Goście pierwszego opłatka na sali świetlicy w Czaplach.

 

Na zakończenie przypadło czapelskim strażakom pomóc ‘wystartować’ samochodowi pożarniczemu z Wieldządza. No cóż, bywa i tak!

 

Zdarzenia roku ‘2006’ w Czaplach.

-29 styczeń; paliła się hala produkcyjna firmy POLPLAST.

-21 lutego; na drodze wojewódzkiej nr. 548 zgłoszono ‘miejscowe zagrożenie’, które likwidowały 2 zastępy.

-13 czerwca; na posesji nr. 43 pęknięta rura w budynku mieszkalnym spowodowała zalanie wodą, w związku z czym wysłano zastęp strażaków do jej wypompowania.

– 28 sierpnia; na posesji nr.23 usuwano zwalone drzewo.

-31 sierpnia; z budynku mieszkalnego usunięto gniazdo szerszeni.

-2 września; skutki wypadku samochodu osobowego FIAT 126 p usuwał jeden zastęp.

-11września; zanotowano zderzenie ciągnika rolniczego ze sprzężonym opryskiwaczem z samochodem ciężarowym JELCZ. Skutki wypadku likwidowały 2 zastępy strażaków.

Zawody gminne w Płużnicy.

26 maja 2007 roku kibicować zawodnikom przyjechali seniorzy; Dominik Kwiatkowski z Czapel, Mieczysław Krauze z Kotnowa i Bronisław Drzyzga z Płużnicy. W tle Adam Puchała przewodniczący Rady Powiatu i Janusz Marcinkowski wójt gminy. Obecny był również Jerzy Weisner.

Nasi zawodnicy; Tomasz Kowalik, … Szymon Kozłowski, Sławomir Magiera, Paweł Makowski.

 

Na ławce ‘rezerwowych’ siedzą; Witold Kujaczyński, Marian Sądowski, Adam Koba.

 

Sławek Magiera odbiera dyplom i puchar.

 

Gdzieś tam w tle napotykaliśmy się na Andrzeja.

Zawody powiatowe w Wąbrzeźnie.

Drużyna OSP Czaple wybrała się na nie w dniu 9 lipca 2007 roku w silnym składzie.

Nasi na stadionie… i po zawodach w których zajęli

      

Kolejno stoją;      Adrian i Andrzej Kujaczyńscy.

W pierwszym rzędzie; Sławomir Magiera, Paweł Makowski,… Tomasz Kowalik.

 

Na terenie remizy; Sławomir Magiera, …Tomasz Kowalik, Paweł Makowski, Kamil Jankowski i Andrzej Kujaczyński.

 

Sprzęt strażacki-basen tym razem wykorzystano jako basen kąpielowy. Potem wszyscy razem siedli do ogniska. Wśród strażaków panie; sołtyska Jadwiga Kunat, Justyna i Maria Kujaczyńskie.

Sikawka na dożynkach.

15 września 2007 roku na dożynkach gminnych w Płużnicy strażacy z Czapel zaprezentowali konną sikawkę w akcji;

Marian Sądowski, Andrzej Kujaczyński, Barański, Paweł  Makowski, Marian Ingram. Siwki ze stajni Janiny i Piotra Madejów z Działowa.

Jerzy Weisner, Henryk Kowalik, Andrzej Kujaczyński, Marian Sądowski i Marian Ingram. Pożar ugaszono. Przy prądnicy Jerzy Barański.

 

Seniorzy 8 grudnia 2007 r.  w Wąbrzeźnie.

Na zaproszenie Ząrzadu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie na sali Komendy Powiatowej PSP goszczono seniorów z terenu powiatu wąbrzeskiego. Wśród zaproszonych nie mogło zabraknąć naszego Jerzego Weisnera, który jak zwykle zajął głos…

 

Od lewej; Tadeusz Stafiej z Płużnicy, Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi Król., Jerzy Weisner, Zygfryd Rygielski i Seweryn Pawlikowski , obaj z Ostrowa.

Strażacy na opłatku w Uciążu 29 grudnia 2007 r.

 

Z naszej OSP doliczyliśmy się dwóch seniorów; Jerzego Weisnera i Dominika Kwiatkowskiego.

 

 

Dwaj sąsiedzi i strażacy; Marian Ingram i Jerzy Weisner mieli okazję wymienić się opłatkiem.

Zdarzenia roku ‘2007’

-17 lutego; usunięto pochylone nad budynkiem mieszkalnym drzewo. zlikwidowano

-17 maja; wypadek samochodu osobowego FIAT 126p/ 2 zastępy

-27 maja; usuwano gniazdo pszczół z budynku mieszkalnego.

-27 lipca;  usunięto zwisające nad stodołą konary drzewa.

-19 grudnia; dwa zastępy likwidowały skutki wypadku samochodu VW Golf.

120 lecie OSP Płużnica.

14 czerwca 2008 roku kilku strażaków z Czapel stawiło się w Płużnicy dla uświetnienia obchodów, ale również po to aby odebrać wysłużone przez lata „Medale Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali;

 

Marian Ingram, Henryk Kowalik i Henryk Czajka.

 

29 grudnia 2008 opłatek w Ostrowie. Był to ostatni opłatek honorowego prezesa OSP Czaple Jerzego Weisnera.

Zdarzenia roku ‘2008’

-9 stycznia; z budynku  gospodarczego wypompowano wodę z piwnicy.

-7 kwietnia; na skrzyżowaniu Czaple-Bartoszewice miał miejsce wypadek samochodu osobowego MAZDA.

-29 maja i 9 czerwca; usuwano gniazda pszczół z  budynku mieszkalnego nr.2 i nr…

-25 czerwca zdarzył się wypadek samochodu VW GOLF.

-22, 26  lipca i 23 sierpnia; zdejmowano gniazdo os, szerszeni z drzew.

-19 sierpnia 12 drzewo/ 1 zastęp

-13 marca, 24 lipca, 7 listopada; usuwano zwalone drzewa, połamane konary.

-10 maja; gaszono palące się trawy.

Walne zebranie OSP.

W zebraniu 7 lutego 2009 roku brali udział;  prezes Andrzej Kujaczyński, naczelnik  Marian Sądowski, Adam Koba, Marian Ingram, Jerzy Weisner, Henryk Kowalik, Paweł Makowski, Adam Koba, Marek Graduszewski Gminę reprezentowali; wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz Jarosław Tylmanowski, w-ce prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta.

W ubiegłym roku wybuchł groźny pożar u Jarosława Chmielewskiego. Od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze domu. Wyładowanie natrafiło na składowane na poddaszu różne sprzęty, a także ocieplenie ze słomy. Z tego powodu poszło takie zadymienie, iż strażacy musieli rozbijać eternitowy dach, aby umożliwić gaszenie ognia. Do pożaru przyjechały jednostki w Płużnicy i Wąbrzeźna. Do pomocy przy pożarze stawili się mieszkańcy Czapel, wraz ze strażakami. Rodzinie Chmielewskiego zaofiarowano nocleg w gminnym hotelu w Wieldządzu z którego na jedną dobę skorzystali!

W zebraniu uczestniczyli;

Józef Boruta, Janusz Marcinkowski i Jarosław Tylmanowski.

 

Marian Sądowski, Marian Ingram i Adam Koba.

 

Andrzej Kujaczyński, Paweł Makowski, Hernyk Kowalik i Jerzy Weisner.

‘Dzień Strażaka’ w dniu  2 maja 2009 r. w Nowej Wsi Królewskiej był okazją do uhonorowania strażaków, również tych z Czapel.

 

  Bogdan Kwiatkowski i Andrzej Kujaczyński

Marian Sądowski, Tomasz Kowalik i Marek Graduszewski

Odszedł Jerzy Weisner!

[*193 ϯ2009]

            

 Nasz Znajomy!

          Nasz Kolega!

            Nasz Przyjaciel!

                        Jurek Weisner  nie żyje!

Z takim, nieodwołalnym faktem trudno się z losem wadzić! Jedyne co może my zrobić to starać się, aby pamięć o Jurku Weisnerze nie zaginęła.

           Pamięć o człowieku, mieszkańcu Czapel, gminy Płużnica, a przede wszystkim o człowieku-obywatelu. Bo Jerzy Weisner był obywatelem w każdym calu. Wynikało to nie tylko z jego szerokiego zainteresowania się sprawami publicznymi, ale także z podejmowania działań, aby wiele trapiących społeczność lokalną  problemów rozwiązywać. Taka interesująca się i zaangażowana postawa spowodowała, iż Rada Gminy Płużnica, na wniosek Czapelskiem jednostki OPS nadała mu zasłużenie tytuł: „Honorowego Obywatela Gminy Płużnica”.

            Jerzego Weisnera, wraz z innymi  widzieliśmy w Czaplach przy budowie remizy i świetlicy wiejskiej, budowy wodociągu, rozbudowy szkoły, budowy dróg asfaltowych, telefonu i kanalizacji. Taka działalność wzbogacała wieś w niezbędną infrastrukturę techniczną sprawiającą, iż życie w tej wsi stawało się lepsze.

           Wsi Czaple nadawał szczególnego kolorytu i charakteru. Kiedy  Go wspominam, to widzę jego postać gdzieś tam na wsi i dyskutującego z ludźmi o różnych sprawach; od dylematów wielkiej polityki a na problemach wsi kończąc. Był wymagającym dyskutantem i trzeba było sporo się wysilać, aby sprostać jego niejednokrotnie emocjonalnym tezom. Był w sądach wyraźny, ostry i satyryczny zarazem.

Był członkiem wielu organizacji społecznych, spółdzielczych. Jego wielką miłością była strażactwo, tak w wiejskim jak i gminnej skali. Działał w samorządzie wiejskim i gminnym. W latach 1990-1998 w demokratycznej Polsce został dwukrotnie wybrany radnym Rady Gminy w Płużnicy. Pracował tam w Komisji Oświaty i to w bardzo trudnym okresie, kiedy trzeba było podejmować decyzje o zmianie sieci szkół, a co zawsze budzi wiele emocji. Jedne szkoły, ze względu na zmniejszanie się liczby uczniów trzeba było likwidować, inne rozbudowywać. Miałem zaszczyt pracować z nim w tej Komisji i potwierdzić mogę, iż jego opinie, wnioski były sensowne i wskazujące na jego troskę o stan oświaty w gminie.

        W ostatnich latach wiele czasu poświęcał działalności kombatanckiej. W Stowarzyszeniu Kombatantów pełnił funkcję członka Zarządu. Był tam inicjatorem ważnych dla tego środowiska zadań. Uczestniczył w różnych formach działalności. Corocznie spotykaliśmy się odwiedzając miejsca pamięci w gminie Płużnica. W czasie tych spotkań, rozmów zbieraliśmy okruchy pamięci o minionych zdarzeniach i o ludziach i ich losach. Przypominam Państwu, iż Jerzy Weisner, rocznik 1931 r. jako kilkunastoletni chłopak przeżył piekło na ziemi jakie hitlerowcy zgotowali narodowi polskiemu. 9 na 10 styczeń1942 roku rodzina Weisnerów została wywieziony do obozu w Potulicach. Potem był obóz w Łodzi i Białogardzie. Następnie przez kilka lat skierowani zostali na przymusowe roboty do Niemiec. Do kraju, do swego gospodarstwa wróciła rodzina dopiero w czerwcu 1945 roku. Jakby nie było dosyć, po zakończeniu szkoły podstawowej i dojściu do wieku poborowego Jerzy Weisner, jako syn kułaka w 1952 r.  trafił na dwa lata służby wojskowej do kopalni o nazwie „Prezydent”.

    Szanowni Państwo! W imieniu Rady Gminy, organizacji i instytucji, w imieniu Zarządu Kombatantów składam wyrazy współczucia rodzinie Jerzego Weisnera.

Wójt gminy Płużnica Janusz Marcinkowski       25 lipiec 2009

*O wygłoszenie paru słów nad trumną Jerzego Wesinera poprosiła mnie Rodzina Jurka. Biografia Jerzego Weisnera zawarta jest w opracowaniach biograficznych na mojej stronie internetowej; [‘pluznickiehistorie’]

Zdarzenia roku ‘2009’

– 9 lutego; miała miejsce wypadek samochodu ciężarowego MAN.

Pożar u Chmielewskiego.

200  .. rok; W tym roku wybuchł pożar u Jarosława Chmielewskiego… od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze domu. Wyładowanie natrafiło na składowane na poddaszu różne sprzęty, ocieplenie ze słomy i z tego powodu poszło takie zadymienie, iż strażacy musieli rozbijać eternitowy dach, aby umożliwić gaszenie ognia. Do pożaru przyjechały jednostki w Płużnicy i Wąbrzeźna.

Zawody Wojewódzkie CTIF.

Sylwia Sądowska z Czapel działając w składzie drużyny młodzieżowej OSP Nowa Wieś Królewska doszła z koleżankami do pierwszego miejsca w zawodach wojewódzkich. Później drużyna ta, już bez Sylwii pojechała na krajowe zawody.

OSP Czaple bez JOT u.

                                       OSP w Czaplach nie mogąc prowadzić bezpośrednich akcji pożarniczych, ponieważ nie posiada Jednostki Operacyjno-Technicznej zajęła się starymi samochodami pożarniczymi i konną sikawką. Obecnie mają  na stanie „Starą babk”” – Jelcz” z Błędowa, która pójdzie do renowacji  i przeglądu w PSP w Wąbrzeźnie. Będzie on traktowany jako „zabytkowy” do uczestnictwa w imprezach, pokazach. Póki co jest także odnowiona sikawka strażacka z 1911 roku na co wskazuje tabliczka znamionowa. Na dodatek Czapelska remiza  stawiana przez okolicznych rolników-głównie Niemców, po remoncie kapitalnym zachowała swoją skromną, ale charakterystyczną architekturę.

Odznaczenia Andrzeja Kujaczyńskiego.

Maj 2010  obchody 130 lecia OSP  Golubia Dobrzynia

 

2012 rok w Płużnicy; „Medale za zasługi dla pożarnictwa” Złoty po raz drugi. Wręcza minister Zbigniew Sosnowski.

.

Wtedy na 115 lecie OSP Płużnica  był komendantem uroczystości był prezes OSP Czaple, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński. Za nim idzie orkiestra, poczty sztandarowe, strażacy płużniccy, delegacje strażaków z OSP gminy Płużnica, młodzieżowe drużyny oraz zaproszeni goście…

Zawody w Płużnicy.

Raport wójtowi Januszowi Marcinkowskiemu o gotowości strażaków do rozpoczęcia zawodów z dniu 29 maja 2010 r.  zdawał Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP.

Zawodnicy; Marcin Dąbrowski, … Szymon Kozłowski, Sławomir Magiera,…, Paweł Makowski.

Przygotowanie do rozwinięcia linii i podania wody.

W akcji; Dawid Lewandowski i Paweł Makowski-przy motopompie.

 

Marcin Dąbrowski odbiera puchar i dyplom. Obok odręczny wykaz kolejności zajętych w zawodach. Nasi zajęli II zaszczytne miejsce.

 

Wśród seniorów przybyłych na zawody znaleźliśmy Tadeusza Bukowskiego i Jerzego Barańskiego.

 Od lewej stoją; Andrzej Kujaczyński, Paweł Makowski, Tomasz Kowalik, …, Marcin Dąbrowski, Szymon Kozłowski,…, Marian Ingram i Tadeusz Bukowski.

Klęczą; Sławomir Magiera, Marian Sądowski, Dawid Lewandowski, …, Marek Graduszewski, Jerzy Barański.

Zawody Powiatowe 12 czerwca 2010 roku.

Na 14 drużyn biorących udział w zawodach nasi chłopcy z Czapel zajęli bardzo dobre II miejsce, za drużyna z Osieczka.

Nasze dziewczęta …

 

Dziewczęta wykonały zadanie rozwinięcia linii i podania wody.

 

Jeszcze chłopcy, a już seniorzy…

 

     Prezes Jarosław Herbowski i

 

Nasi w Wąbrzeźnie. Kolejno dziewczęta; … chłopcy; Paweł Makowski,   Sławomir Magiera, Marcin Dąbrowski,  Dawid Lewandowski, Andrzej Kujaczyński.

 

Po zwycięskim powrocie było ognisko, kiełbaski i zadowolenie!

Strażak Roku 2010’

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP przed kilku laty uchwalił nadawanie honorowego tytułu ‘Strażak Roku” na podstawie wniosków z Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP. Dla dokonania wyboru funkcjonuje konwent składający się z członków Prezydium Zarządu Oddziału, komendanta powiatowego PSP i starosty. W roku 2010 ‘Strażakiem Roku’ został nasz druh Andrzej Kujaczyński.

Zdarzenia roku ‘2010’

-1 maja; trawa.

-17 czerwca oraz 27 sierpnia; usuwano zwalone drzewa.

-8 i 11 lipca; strażacy usuwali gniazda os i pszczół.

-7 września; zdarzyło się śmiertelne potrącenie rowerzysty przez samochód osobowy FIAT Seicento. Skutki wypadku likwidowały 2 zastępy strażaków.

100 lecie OSP w Czaplach.

—————————————————–

          Umyślono na zarządzie OSP, aby obchodzić tą niecodzienną dla Czapelskach strażaków uroczystość w dniu 18 czerwca 2011 roku. Jak pamiętamy wcześniej już Druhowie zajęli się pielęgnowaniem miejscowej strażackiej tradycji. Złożyło się na to;

 • Ø Odnowienie remizy,
 • Ø Odrestaurowanie konnej sikawki,
 • Ø Ustawienie przy remizie pamiątkowego głazy z tablica pamiątkową.

 

 

Przywieziono i ustawiono pamiątkowy głaz z pola

 

Kamień ustawiali.

Od lewej; Henryk Czajka, Marian Ingram, Henryk Kowalik, Andrzej Kujaczyński, Dawid Lewandowski, Marian Sądowski i Sławomir Magiera. Na kamieniu leży;

W dniu 18 czerwca 2011 roku wokół starej remizy zbierali się miejscowi  i goście.

Wartę honorową trzymali;

 

O odsłonięcie pamiątkowej tablicy zamontowanej na ‘kamieniu’ Andrzej Kujaczyński miejscowy prezes OSP poprosił ministra Zbigniewa Sosnowskiego.

Tarczę-tablo z symbolicznymi gwoździami ‘przybijali’ goście i strażacy. Jednostka została udekorowana najwyższym strażackim odznaczeniem; ‘Złotym Znakiem Związku.

Gminnych strażaków prowadził Lech Jazownik.

 

Byli strażacy, były sztandary OSP; Straszewo, Nowa Wieś Królewska, Osieczek, Ostrowo, Płużnica, Wieldządz.

 

Mszę w intencji strażaków przy figurze na rozstaju dróg na ‘Kozim Rynku’ odprawił ks. Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków i proboszcz nowowiejskiej parafii. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy wsi, ci  dzisiejsi i ci sprzed lat.

 

Po mszy ruszyły piękne konie Błażejewiczów z Katarzynek ciągnąc sikawkę i strażaków.

Niżej goście Czapelskach strażaków;

Bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP Wąbrzeźno, Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski, Władysław Łukasik wójt gminy Wąbrzeźno, Marcin Skonieczka wójt gminy Płużnica, insp. Marcin Zaleśkiewicz komendant powiatowy Policji. Strażacy; Jan Simson, Andrzej Nowotnik,  … Chojnacki, Stanisław Bernady, Edward Kruk.

Gości powitał prezes OSP Andrzej Kujaczyński. Udział w uroczystości wzięli;

Marzenna Drab posłanka na Sejm RP.

Zbigniew Sosnowski podsekretarz Stanu w MSWiA.

Marek Jopp dyrektor biura poselskiego Marszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha.

Bryg. Krzysztof Michałowski z-ca kuj-pom. komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu.

Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski.

Adam Puchała przewodniczący Rady Powiatu.

Komendanci powiatowi PSP;

bryg. Sławomir Herbowski; Wąbrzeźno,

 st. kpt. Paweł Warlikowski; Golub Dobrzyń,

 bryg. Janisław Buller Świecie.

bryg. Kazimierz Stafiej komendant miejski PSP w Toruniu.

mł. insp. Marcin Zaleśkiewicz komendant powiatowy Policji w Wąbrzeźnie.

Elżbieta Kraszewska-Sikorska dyr. kujawsko-dobrzyńskiego Parku Etnograficznego Kłóbka

Dorota Wąż sołtys wsi,

Marcin Skonieczka wójt gminy Płużnica.

Wiesław Karwan przewodniczący Rady Gminy.

Ks. Jacek Dudziński kapelana gminny strażaków.

Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy druha Edwarda Kruka

Delegacje OSP z gminy, powiatu i z zaprzyjaźnionej jednostki w Straszewie.

Seniorki i seniorzy członkinie OSP w Czaplach;

Regina Kostrzewska Mazurkiewicz

Bogna Kostrzewska Sikorska

Helena Herba Rajca

Krystyna Weisner Bartoszewicz

Grała orkiestra dęta działającą przy Wąbrzeskim Domu Kultury.

Andrzej Kujaczyński podziękował wszystkim Dobrodziejom za  wsparcie, którego udzielili organizatorom dzisiejszych uroczystości. W szczególności za wsparcie finansowe Czapelskiem przedsiębiorcy Józefowi Głowińskiemu.

Odznaczeni zostali;

Odznaczenie Czapelskach strażaków. Od lewej; Marcin Dąbrowski, Marek Graduszewski, Jerzy Wąż, Marian Sądowski.

 

Stanisław Supernak z Wąbrzeźna, Stanisław Macikowski z Łobdowa.

Po zakończeniu ceremoniału wszyscy zasiedli do poczęstunku, przy którym krzątały się panie z Czapel.

Nasze miłe Panie; Maria Kujaczyńska, Jadwiga Kunat, ciasta, ‘urodzinowy’ tort.

 

Nie mogło zabraknąć grochówki z wojskowego kotła i pieczonego świniaka.

Mięsiwo z wielką wprawą dzieliła ‘Gosia’ Paczkowska.

Młodzież Hagen w Płużnicy.

Nawiedziła nas ponad 100 osobowa grupa młodzieży strażackiej z zaprzyjaźnionego Hagen. W dniu 7 sierpnia 2011 r. zorganizowaliśmy zawody młodzieżowe; polsko-niemieckie na stadionie gminnym w Płużnicy. Nasza Czapelska młodzież również uczestniczyła w zawodach pod czujnym okiem naczelnika Mariana Sądowskiego.

 

Od lewej; Marian Sądowski,

Młodzi ćwiczyli według regulaminu Andrzeja Kujaczyńskiego, niżej nasza drużyna przygotowuje się do startu.

 

Wszyscy byli zadowoleni z wyników zawodów, każdy coś tam otrzymał. Nagrodzono również niemieckie drużyny, które startowały poza konkursem.

 

Wśród zawodników stoi Susane Puvogel Wójcina Hagen

8 sierpnia goście zajechali do Czapel. Zostali przyjęci serdecznie i wszystko zostało im pokazano; remizę, sikawkę, otoczenie remizy.

 

Andrzej Kujaczyński i Susane Puvogel…

Zwiedzanie i rozmowy z niemieckimi przyjaciółmi.

 

Zdarzenia ‘2011’ w Czaplach.

-20 kwietnia usuwano plamę oleju na drodze w okolicach skrzyżowania Bartoszewice-Czaple.

-28 październik; ponownie usuwano plamy oleju na drodze nr. 548. Do akcji zaangażowano 5 zastępów.

-28 sierpnia; usuwano gniazdo szerszeni.

-24 stycznia wypompowano wodę…

– 6 i 7 czerwca; usuwano zwalone drzewa.

110 lat OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

Strażacy z Czapel wystąpili w pięknej oprawie, ze wspaniale odrestaurowaną sikawką i końmi od Błażejewiczów z Katarzynek na obchodach 110 lecia straży ogniowej w Nowej Wsi Królewskiej w dniu 7 lipca 2012 roku.

 

Młodzież Czapelska otrzymała odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z rąk Edwarda Kruka i Andrzeja Kujaczyńskiego.

W szeregu stoją (od lewej); Laura Kujaczyńska, …Adrian Kujaczyński.

 

Do maszerowania wokół całej wsi zapędzono strażaków, byli wśród nich; Sławomir Magiera, Marian Ingram, Marcin Dąbrowski.

Walne zebranie.

W zebraniu sprawozdawczym ‘2012’ na stan 17 strażaków obecnych na zebraniu było 9 ciu. tj. 37 %.  W ogóle było członków wspierających 10 i w MDP 12. Zebraniu przewodniczył prezes Andrzej Kujaczyński. Przybyli goście; Dorota Wąż sołtys wsi. Janusz Marcinkowski sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

W dyskusji zabrało głos 4 uczestników zebrania. Mówiono o problemach; modernizacji świetlicy wiejskiej i najbliższego otoczenia. Dokonano oceny przebiegu obchodów 100 lecia OSP Czaple. W roku poprzednim poza wspomnianymi obchodami przyjęto gości z Hagen, przedstawiciele jednostki brali udział w wielu zebraniach, imprezach. Brano także udział w zawodach „sikawek konnych” w Straszewach i w wystawie sprzętu strażackiego w Wąbrzeźnie, za co otrzymano nagrodę za najlepiej odrestaurowany najstarszy pojazd strażacki.

Strażacy uważają, iż brak jest zainteresowania władz samorządowych  uczestnictwem w zebraniach OSP.

Zawody gminne OSP.

Zawody gminno sportowo-pożarnicze odbyły się w dniu 1 września 2012 roku na stadionie w Płużnicy. Zawody organizował Zarządu Gminny OSP, w szczególności  komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński.  Ze składu Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego obecni byli; w-ce prezes Kazimierz Chmielewski, sekretarz Janusz Marcinkowski, skarbnik Marian Piątek, członek Ryszard Stafiej. Zawody obsługiwali strażacy z PSP Wąbrzeźno; komendant brygadier Sławomir Herbowski, zastępca mł. brygadier Ireneusz Wiśniewski, mł. brygadier Marek Weglerski, kpt. Piotr Rogowski, kpt. Jarosław Kubasik, oraz mł. ogniomistrz Magdalena Twardowska.

          W składzie drużyny Czapelskiem wystąpili; Marek Graduszewski, Adrian Kujaczyński, Szymon Kozłowski, Kamil Jankowski, Radosław Włodarczyk, Tomasz Kowalik,  Sławomir Magiera, Marcin Dąbrowski i Bogdan Sosnowski. Strażakami dowodził naczelnik Marian Sądowski.

Sędzią głównym był  mł. Bryg. Ireneusz Wiśniewski

Udział w zawodach wzięły jednostki;

Błędowo; seniorzy i MDP.

Czaple; seniorzy.

Nowa Wieś Król; seniorzy i drużyna kobiet.

Płużnica; dwie drużyny seniorów i MDP.

Uciąż: seniorzy i MD.P

Wieldządz; seniorzy.

Poza konkursem startowała również drużyna seniorów OSP  miejska z Wąbrzeźna.

       W zawodach MDP według regulaminu opracowanego przez komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskiego startowały trzy drużyny. I miejsce zajęła Płużnica, drugie Błędowo, trzecie Uciąż. Najmłodszym zawodnikiem był Hubert Rajca z Uciąża.

W środku z naczelnikiem Marianem Sądowski stoją nasi chłopcy.

 

Zawody powiatowe OSP.

Zorganizowano je w dniu 15 września 2012 r. w Wąbrzeźnie.

 

Nasi w czasie ceremonii otwarcia zawodów. Skład drużyny; Marek Graduszewski, Adrian Kujaczyński, Szymon Kozłowski, Kamil Jankowski, Radosław Włodarczyk, Marcin Dąbrowski i Bogdan Sosnowski. Dowodził naczelnik Marian Sądowski.

W miejsce nieobecnego prezesa OSP nad przebiegiem i fotograficzną rejestracją czuwała Justyna Kujaczyńska  córką Laurą.

 

 

Na sygnał ruszyli chłopcy do rozwinięcia linii i podania wody.

Na 12 drużyn uczestniczących w zawodach osiągnęliśmy sukces zajmując I miejsce wśród strażaków seniorów, co zostało poświadczone przez sędziego głównego zawodów mł. bryg. Ireneusza Wiśniewskiego.

Zwycięska drużyna;

 

Od lewej stoją; Marian Sądowski, Adrian Kujaczyński, Bogdan Sosnowski, …,  …. , Marian Ingram. Klęczą; Szymon Kozłowski, Marek Graduszewski, Marcin Dąbrowski, Kamil Jankowski.

29 grudnia 2012 r. Józefkowo.

   Do Józefkowa, na tradycyjny gminny opłatek strażacki przyjechali ‘chłopcy z Czapel’; Marian Ingram, Henryk Czajka, Bogdan Sosnowski i Marian Sądowski.

Śmierć Strażaka!

22 stycznia 2013 roku zmarł  honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica  dh Krauze Mieczysław, w dwa później 24 stycznia 2013 r. pożegnaliśmy Go na cmentarzu parafialnym w Płużnicy.

 

W delegacji z naszej OSP pojechali;

      

Marian Sądowski i Marian  Ingram.

*Mieczysław Krauze, rolnik z Kotnowa, działacz spółdzielczy, prezes OSP Kotnowo był w latach 1973-1999 komendantem gminnym OSP gminy Płużnica. Był on bardzo popularny wśród strażaków.

‘Dzień Strażaka’ w Nowej Wsi Król.

          4 maja 2013 roku stawili się strażacy z gminy Płużnica na wspólne obchody naszego święta. Tradycyjnie była więc msza w intencji strażaków, ceremoniał na placu przy remizie i spotkanie na sali wiejskiej, gdzie podano poczęstunek, a strażacy zrzucili się do czapki na napiteczność.

 

Odznaczenia wręczone przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP  Jarosława Herbowskiego otrzymali również nasi druhowie;

 

Udekorowano; Wacława Kozłowskiego, Kamila Jankowskiego, Jerzego Barańskiego, Henryka Kowalika.

Pamięci Henryka Czajki !

 

Swego Druha ponieśli; Sławomir Magiera, Marcin Dąbrowski, Marek Graduszewski, Wacław Kozłowski,

Poniżej przedstawiam tekst przemówienia kpt. poż. Andrzeja Kujaczyńskiego, prezesa czapelskiej OSP na pogrzebie strażaka Henryka Czajki z Czapel.

Jeszcze nie ostygła syrena żegnając naszego byłego druha Gabriela Jakulskiego. Jeszcze nie odpoczęła, a dzisiaj ponownie usłyszymy jej głos. Dzisiaj pożegna naszego dobrego druha, dobrego sąsiada, dobrego społecznika, dobrego człowieka.

Druh Henryk Czajka urodził się 16.04.1950r. W wieku 19-stu lat w 1969r. był już członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach. W miejscowości, w której przeżył całe życie. Od 1990r. sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a od 2001 do 2006 członka tej komisji. Do chwili śmierci był nieustannie uczynnym i koleżeńskim członkiem naszego stowarzyszenia.  Bardzo aktywnie uczestniczył w działalności jednostki i wzorowo wywiązywał się z przydzielonych zadań. Zawsze służył dobrą radą. Potrafił zmobilizować do działań innych druhów. Był inspiratorem i  uczestnikiem wielu czynów społecznych na rzecz straży jak i wsi. Użyczał wtedy własnego sprzętu technicznego. Za swoją aktywność  był wielokrotnie wyróżniany na zebraniach sprawozdawczych straży.

Nigdy nie  odmówił pomocy, jeżeli o taką zwrócono się  do niego. Był bardzo aktywny w przygotowaniach do uroczystości jubileuszowych 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach w 2011r. To między innymi dzięki niemu jednostka została odznaczona najwyższym odznaczeniem strażackim Złotym Znakiem Związku.

Idąc w ślady ojca w 1992r. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach wstąpił syn Marcin, który godnie reprezentował jednostkę na zawodach pożarniczych w czasach gdy mieszkał z rodzicami.

Druh Henryk Czajka za swoją działalność, postawę i zaangażowanie został odznaczony w 1995r. Brązowym, a w 2008r. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.  18. 02. 2013r. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 19/5/2013 druh Henryk Czajka syn Jana został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.  Akt udekorowania miał nastąpić 29. 06. br. podczas uroczystości obchodów 125-lecia OSP w Płużnicy. Niestety  druh Henryk jest już na warcie u boku świętego Floriana. dlatego przyznane odznaczenie przekazuję rodzinie.

Śmierć każdego człowieka jest niepowetowaną stratą dla jego rodziny. Śmierć aktywnej osoby jest stratą dla całej społeczności lokalnej, która w tym dniu jednoczy się ze sobą we wspólnym żalu – jak wielka rodzina.

Żegnamy dzisiaj naszego druha, który odszedł od nas tak wcześnie, który miał przed sobą jeszcze tyle planów na przyszłość, którego trudno będzie zastąpić.

W imieniu wszystkich strażaków pragnę Rodzinie zmarłego złożyć głębokie wyrazy współczucia.

Cześć Jego Pamięci!       Spoczywaj w pokoju!

 

17 maja 2013 roku Henryka Czajkę żegnali mieszkańcy wsi, znajomi, druhowie strażacy na cmentarzu parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej. Za chorągwiami kościelnymi szła ze sztandarem delegacja Kółek Rolniczych z Mieczysławem Matuszewskim i Alicją Czaplicką, oraz delegacja naszych strażaków.

Wyjazd do bydgoszczy 17 maja 2013 r.

Pojechaliśmy na występ ‘Golec Orkiestry’. Raz w roku, przy własnym ‘sposnoringu’ wyjeżdżamy-my członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP na wspólne, kulturalne przeżywanie!

[Fot. 2013 sala Łuczniczki” Bydgoszcz] Udało się ‘uchwycić’ w obiektyw Justynę i Andrzeja Kujaczyńscy, a także obok siedzących Jarosława i Ewę Tylmanowskich.

125 lecie OSP Płużnica.

Nasi strażacy przebywali na tej uroczystości 29 czerwca 2013 roku. Między innymi był tam Bogdan Sosnowski.

 

Obóz Piła-Młyn 13 lipca 2013 r.

 

W środku gromadki Laura Kujaczyńska. Piła-Młyn to dobry pomysł na pobyt młodzieży strażackiej na czas wakacyjny, na nabycie doświadczeń w przyszłej pracy.

Peregrynacja obrazu.

Tradycyjnie strażacy stanowili oprawę tej uroczystości kościelnej. W dniach 3-4 września 2013 r. pełnili nasi chłopcy służbę w kościołach w  Płużnicy i w Nowej Wsi Królewskiej, jako że wieś jest rozpołowiona między te dwie parafie.

 

W Płużnicy widzimy Tomasza Kowalika i Mariana Sądowskiego

Odszedł Edward Borowski z Uciąża!

W pogrzebie sąsiada i bardzo popularnego strażaka seniora Edwarda Borowskiego 12 października 2013 roku brali udział; Marian Sądowski, Marian Ingram, Henryk Kowalik, Marek Graduszewski.

Historia  jednego  zebrania  w OSP Czaple!

          Na przełomie stycznia i lutego br. na terenie gminy Płużnica odbywały się zebrania sprawozdawcze OSP. Jedno z nich, w OSP Czaple, odbyło się w dn. 8 lutego 2014 r. o godz. 18,oo w miejscowej świetlicy wiejskiej.

Straż liczy sobie 27 członków zwyczajnych. Co do przynależności tej grupy podniesiono pewne wątpliwości, gdyż znajdują się w niej druhowie starsi stażem, zasłużeni dla miejscowej straży, ale nie biorący czynnego udziału w pracy jednostki. Z kwestią tą ma do czynienia większość OSP. W wyniku dyskusji postanowiono pochylić się nad tym i przyznać części druhom status członka wspierającego. Wtedy w zebraniu brało udział 16 druhów. Kilku strażaków usprawiedliwiło swoją nieobecność.

Zebranie w dużej mierze przygotował, prowadził, sprawozdawał i zamykał prezes OSP Czaple Andrzej Kujaczyński.

 

 

W zebraniu udział brali przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego;, Janusz Marcinkowski, Kazimierz Chmielewski i Marek Łęgowski.

Jak zwykle uczestniczyła sołtyska wsi Dorota Wąż wspomagając druhów w kucharzeniu i w innych sprawach również! Zebranie było bardzo dobrze przygotowane, w kominku skrzył się ogień dając miłe ciepło, na stole stanęło własnym przemysłem przygotowane jedzenie, sprawozdanie ‘szło’ przez komputer, a obrazy na rzucane na ścianę przypomniały pracę strażaków w minionym 2013 roku. Jak się okazuje czapelscy strażacy, mimo iż nie są wzywani do akcji bojowych to 15 razy organizowali się do różnych  przedsięwzięć. Był w tym udział w zawodach, uroczystościach strażackich, samorządowych i kościelnych. W tych ostatnich stanowią tradycją uświęcony w naszych parafiach piękny zwyczaj. Poza tym trzeba było utrzymać remizę i jej wyposażenie, brać udział w zebraniach strażackich w gminie i powiecie. Był więc udział w zawodach ….., w kościelnych uroczystościach w parafii płużnickiej i nowowwiejskiej na Wielkanoc, Boże Ciało,” przyjęcie obrazu M.  Boskiej” w Płużnicy i nowe Wsi Królewskiej. Strażacy poświęcili swój czas odprowadzając tych, którzy odeszli na „wieczną służbę”; Mieczysława Krauzego z Kotnowa, Jan Dumę z Bielaw, Henryka Czajkę, osoby związane ze strażą w poprzednich latach; Gabriela Jaskólskiego i Reginę Mazurkiewicz oraz kilku mieszkańców wsi Czaple.

Miłymi akcentami było również wręczenie wszystkim druhom odznak za wysługę lat, członkom drużyny młodzieżowej Odznak MDP oraz przyjęcie do organizacji  trzech członków czynnych tj. Szymona Kozłowskiego, Adriana Kujaczyńskiego oraz  Dorotę Wąż.

 

Przykłady działań w 2013 r.;

Udział w gminnych uroczystościach Dnia Strażaka w Nowej Wsi Król., gdzie kilka osób zostało wyróżnionych w maju odznaczeniami strażackimi.

Sikawka nasza w maju 2013. z obsadą wzięła udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Chełmnie. sikawka na tle chełmińskiego ratusza.

 

-czerwiec; udział w uroczystościach 125-lecia OSP w Płużnicy.

-lipiec; na obóz szkoleniowy dla dowódców MDP Piła Młyn została skierowana Laura Kujaczyńska,

-sierpień; powiatowe zawody strzeleckie w Wałyczyku. Andrzej Kujaczyński uzyskał najlepszy wynik indywidualnie.

-wrzesień; ustawiliśmy ‘szpaler honorowy’ podczas uroczystości zaślubin dh Tomasza Kowalik z Agatą Miką.

-grudzień; braliśmy udział w gminnym opłatku strażackim zorganizowanym przez OSP Wieldządz na sali w Nowej Wsi Królewskiej.

Na opłatku; Sławomir Hebrowski i jego imiennik Magiera z Czapel.

W  2013 roku w czynie społecznym druhowie ułożyli kostkę polbrukową przy świetlicy i wyremontowali bramę wjazdowa. Wartość działań oszacowano na 2 tys. zł.

Zarząd OSP  pracował w składzie; prezes Andrzej Kujaczyński, naczelnik Marian Sądowski, sekretarz Paweł Makowski, skarbnik Marian Ingram, gospodarz Marek Graduszewski

Na zebraniu sołtys p. Dorota Wąż przekazała strażakom 16 kompletów mundurów koszarowych zakupionych ze środków funduszu sołeckiego.

Uczestnicy zebrania;

 

Marek Graduszewski, Marian Ingram, Adrian Kujaczyński, Szymon Kozłowski,

Niżej; Henryk Kowalik, Bogdan Kwiatkowski, Jerzy Wąż, Marian Sądowski, Sławomir Magiera.

Dorota Wąż, Paweł Makowski, Dawid Lewandowski, Kamil Jankowski, Bogdan Sosnowski, Marcin Dąbrowski.

 Sportowe osiągnięcie Andrzeja Kujaczyńskiego;

Przez dwa dni, od 25 do 26 września 2013 roku uczestniczył w ośrodku dydaktycznym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tylnej Górze, w rozegrywanych I Mistrzostwach Państwowej Straży Pożarnej województwa w ratownictwie wodnym.

W rywalizacji udział wzięło łącznie 44 zawodników, stanowiących 22 drużyny. Wśród nich, obok reprezentacji strażaków z każdego powiatu, startowały drużyny ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz drużyny Ochotniczych Straż Pożarnych OSP Rytel i Złotoria.
Naszą Komendę reprezentowali mł. bryg. Andrzej Kujaczyński oraz mł. ogn. Jakub Wiśniewski. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch konkurencjach: indywidualnej oraz drużynowej. Indywidualnie Andrzej Kujaczyński zajął III miejsce. Andrzej Kujaczyński wywalczył dwa srebrne medale w konkurencji na 50 m stylem motylkowym i na 100 m stylem zmiennym,

Strażacy na podium.

Zawody gminne OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

Zawody przeprowadzono 17 maja 2014 r. na stadionie w Nowej Wsi Królewskiej.

 

Drużyna z Czapel na starcie.

 

Pompę z dobrym skutkiem uruchamiał Marcin Dąbrowski.

 

Nasi chłopcy zajęli I miejsce, zwyciężając strażaków z Płużnicy, Nowe Wsi Królewskiej, Błędowa, Uciąża i Wieldządza. Wyniki potwierdził sędzia główny zawodów st. kpt. Piotr Rogowski.

 

Nagrodzenie uczestników dyplomami. Naczelnik Marian Sądowski otrzymał puchar dla drużyny.

Tradycyjnie po zawodach wykonano to zdjęcie na tle Czapelskiem remizy. Stoją kolejno; Henryk Kowalik, Marian Ingram, Marian Sądowski, Adrian Kujaczyński, Kamil Jankowski, Marcin Dąbrowski, … Andrzej Kujaczyński. Klęczą; Marek Graduszewski, Bogdan Sądowski, … Szymon Kozłowski.

Kolejne zebranie ‘2015’.

Czapelscy strażacy zebrali się 21 lutego 2015 r. o godz.18,oo w świetlicy wiejskiej pod szefostwem strażackim; prezesa Andrzeja Kujaczyńskiego i naczelnika Mariana Sądowskiego oraz co ważne odnotowania; sołtyski wsi Czaple Doroty Wąż.

Zebranie zostało porządnie przygotowane. Przede wszystkim pani sołtys zadbała o należytą zastawę stołu, chociaż niech to nikogo nie zmyli, najistotniejsza część zebrania, czyli sprawozdanie z pracy w 2014 roku tj. ocena strażackich starań w roku poprzednim i związana z tym dyskusja przebiegły w tonie poważnym i mobilizującym na tegoroczne strażackie roboty.

 

Sprawozdanie z tego co osiągnięto w roku ubiegłym przedstawił prezes OSP bryg. Andrzej Kujaczyński.

Praca strażaków w 2014 roku przebiegała następująco;

Uroczystość w Nowej Wsi Król;

4 maja  2014 r. strażacy brali udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej uczestników „Powstania styczniowego”  w kościele w Nowej Wsi Królewskiej.

Otwarcie strażnicy w Wąbrzeźnie;

7 maja 2014 r. nasza delegacja brała udział w otwarciu nowej, powiatowej  strażnicy PSP w Wąbrzeźnie, na ulicy Floriana.  Nasz  druh, strażak zawodowy Andrzej Kujaczyński otrzymał awans  do stopnia brygadiera (dawnej podpułkownik pożarnictwa).

Sikawka w Chełmnie;

Strażacy OSP Czaple, jak już niejednokrotnie, ruszyli ze swoją  sikawką  na prośbę strażaków z Chełmna na uświetnienie ich uroczystości; ‘Dnia Strażaka’ w Chełmnie a potem i Świeciu w dniu 10 maja 2014 r. Oprócz tego wyjechano „sikawkowo” do zaprzyjaźnionego Straszewa na wręczenie sztandaru tamtejszej młodzieżowej drużyny strażackiej. Byli tam wtedy Henryk Kowalik, Marian Ingram i Andrzej Kujaczyński i Szymon Kozłowski.

Gminne zawody seniorów;

Jak już relacjonowałem zawody gminne seniorów w Płużnicy odbyły się w sobotę 17 maja 2014r. w Nowej Wsi Królewskiej. Czapelska drużyna zajęła I miejsce z wynikiem 109,37 pkt. Czaple: Patryk Ciszewski,  Marcin Dąbrowski, Kamil Jankowski, Tomasz Kowalik, Adrian Kujaczyński, Szymon Kozłowski, Sławomir Magiera, Bogdan Sosnowski, Radosław Włodarczyk.

Zawody powiatowe seniorów;

7 czerwca 2014 r. odbyły się w Wąbrzeźnie zawody powiatowe seniorów i drużyny kobiecych, w których brały udział jednostki OSP z terenu powiatu. Czaple zajęły V miejsce.

60 lecie OSP Działowo;

          26 lipca 2014 r.  o godz. 16,30 rozpoczęły się obchody 60  lecie OSP Działowo, tradycyjnie przy obecności delegacji OSP z terenu gminy Płużnica, w tym również z Czapel. OSP Czaple reprezentowali: Marian Sądowski, Kamil Jankowski.

Obchody 100 lecia OSP Błędowo;

          31 maja 2014 r. odbyły się obchody 100 lecia strażactwa we wsi Błędowo. Jednostce wręczono ufundowany przez wieś strażacki sztandar.  Czaple reprezentowali: Marek Graduszewski i Henryk Kowalik,

Powiatowe strzelanie w Wałyczyku;

W dniu 28 sierpnia 2014r. nasi druhowie;  Andrzej Kujaczyński i Lech Jazownik reprezentowali gminę Płużnica. Następnie Andrzej Kujaczyński uczestniczył z powodzeniem w turnieju międzypowiatowym w Golubiu.

Spotkanie seniorów;

16 października o godz. 16.oo w Uciążu zorganizowaliśmy spotkanie seniorów OSP gminy Płużnica. Czaple: Marian Ingram, Marian Sądowski.

Turniej piłki siatkowej;

7 listopada strażacy z Nowej Wsi Królewskiej zorganizowali turniej dla drużyn strażackich na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej. Z OSP Czaple brali udział; Andrzej, Adrian i Laura Kujaczyńscy, Agnieszka Kowalik, Paweł Makowski i Tomasz Kowalik.

Kościelna posługa;

 W uroczystościach kościelnych, a także w strażackich pogrzebach asystowali; Marcin Dąbrowski, Marek  Graduszewski, Marian Ingram, Henryk Kowalik, Bogdan Kwiatkowski, Andrzej Kujaczyński, Sławomir Magiera, Marian Sądowski, Bogdan Sosnowski, Jerzy Wąż.

Opłatek  strażacki roku 2014;

          Odbył się w świetlicy w Kotnowie  29 grudnia 2014 roku o godz. 17,oo.

Na zaproszenie  strażaków Czaple: Marian Ingram, Andrzej Kujaczyński, Marian Sądowski, Bogdan Sosnowski, Marcin Dąbrowski.

 

  Marcin Dąbrowski, Marian Ingram, Bogdan Sądowski

Pożegnania;

W 2014 roku pożegnaliśmy strażaków: Mirosława Lewandowskiego, byłego policjanta i strażaka z Czapel, Bronisława Drzyzgę z Płużnicy, Czesława Bartoszyńskiego i Zbigniewa Topolewskiego z Nowej Wsi Królewskiej i tragicznie zmarłego Marcina Właśniewskiego z Ostrowa.

Zakupy 2014 r.

          12 koszarówek; bojowych mundurów dla sekcji „sikawki” zakupiono z funduszu wiejskiego. Mundury te wręczyła p. sołtys Dorota Wąż na dzisiejszym zebraniu. Była jedna mała niedogodność. Strażacy musieli sami przyszyć sobie guziki!

Andrzej Kujaczyński, Dorota Wąż, Marian Sądowski i Marek Graduszewski.

Wnioski z zebrania;

-przekazać informację do OSP Czaple o możliwości wyjazdu na obóz strażacki-młodzieżowy do Piły Młyn.

– przekazać wniosek OSP i wsi Czaple o zdjęcie przez gminę syreny z dachu świetlicy, która to powoduje systematyczne niszczenie stropu. Praca ta musi być wykonana do maja br. ponieważ w tym miesiącu wieś i strażacy przystąpią do prac remontowych.

W zebraniu udział wzięli;

Sołtyska wsi Czaple Dorota Wąż,

Członkowie  Zarządu Powiatowego OSP i Prezydium Zarządu Gminnego; Edward Kruk prezes i Janusz Marcinkowski sekretarz.

Obecni byli; Tadeusz Bukowski, Patryk Ciszewski, Marcin Dąbrowski, Piotr Graduszewski, Marek Graduszewski, Marian Ingram, Henryk Kowalik,  Bogdan Kwiatkowski, Dominik Kwiatkowski, Adrian Kujaczyński, Andrzej Kujaczyński, Sławomir Magiera, Marian Sądowski, Bogdan Sosnowski, Bogdan Szcząchor, Wojciech Szcząchor, Patryk Szpręglewski, Dorota Wąż, Jerzy Wąż.

Na zebraniu w poczet strażaków OSP Czaple przyjęto Patryka Szpręglewskiego.

 

Piotr Graduszewski, Tadeusz Bukowski, Jerzy Wąż, Bogdan Sosnowski i Marcin Dąbrowski.

Dominik i Bogdan Kwiatkowscy, Sławomir Magiera, Patryk Szpręglewski, Dorota Wąż.

 

Adrian Kujaczyński, Henryk Kowalik, Wojciech i Bogusław Szcząchorowie.

Goście i ‘obsługujący’ zebranie, informujący o działaniach Zarządu Powiatowego i Gminnego ZSOP; autor i Edward Kruk.

Po formalnym zakończeniu zebrania siedliśmy do wspólnej kolacji przygotowanej przez wspomnianą p. Sołtys i niektórych strażaków. Smakowało wszystko; mielone klopsiki dwóch gatunków, śledziki i inne rybki w zalewie, sałatki warzywne, barszcz i żurek. Strażakom opłacało się pracować cały rok, nie tylko dla własnej satysfakcji, ale również dla wspólnie spożywanej smacznej kolacji.

 

W poczcie sztandarowym, w historycznym mundurach przedwojennej straży na ‘Jasnej Górze’ strażacy z Czapel; Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński i Bogdan Sosnowski.

W niedzielę 26 kwietnia strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.

Strażacy OSP w Czaplach posiadając specjalną przepustkę wraz ze sztandarem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zajęli miejsce na jasnogórskich murach tuż przy ołtarzu. Ich jasne historyczne mundury szczególnie wyróżniały się wśród innych przybyłych pocztów sztandarowych.

          Na Jasnej Górze w liczbie około 90 tys. stawiły się rzesze członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie orkiestr dętych OSP, słuchacze szkół pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej, strażacy zakładowych straży pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wystawiono blisko 3 tysiące pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniło 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.

Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, a koncelebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks. bryg. Janem Krynickim na czele. Wiele ciepłych słów pochwały i wdzięczności wygłosił w swoim specjalnym wystąpieniu do strażaków przybyły na uroczystości prezydent RP Bronisław Komorowski. Ze słowami uznania i podziękowania zwrócili się do Rycerzy św. Floriana również Waldemar Pawlak prezes ZG ZOSP RP oraz gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP.

 

Po zakończeniu mszy płużniccy pielgrzymi udali się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd na drugi dzień poprzez Wadowice, Kraków-Łagiewniki i Tyniec wrócili do swoich domów, gdzie przywitał ich od dawna oczekiwany deszcz.

 

Na zdjęciu, od lewej kolejno stoją; Kazimierz Chmielewski, Tadeusz Ciszewski, Krzysztof Ślesar, Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski, Jerzy Rajca, Edward Kruk, Wojciech Groth,…, Jacek Dudziński, Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński, Bogdan Sosnowski Małgorzata Sosnowska, .. Kulig, …, Władysław Kulig, Marek Łęgowski,…,Mariola Łęgowska, …, Piotr Szczepanik, Jan Dolecki, …, Józef Boruta.

Z Czapel pojechali; Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński, Adrian Kujaczyński, Bogdan Sosnowski.

Z gminy Płużnica pielgrzymowali strażacy z OSP; Bielawy, Błędowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król., Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz. Gościnnie jechali z nami również strażacy z OSP Wąbrzeźno.

Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo 1 maja 2015 r.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015r. na  trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach prze które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło słońce. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

Centrum Płużnicy na ulicy kotnowskiej, miejsce startu i mety.

Ostatnia odprawa przed wyjazdem na trasę i posterunki.

 

Od lewej Andrzej Kujaczyński komendant gminny ZOSP, Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, organizatorzy; …….., w tle strażacy z Uciąża Kazimierz Künstler i Ryszard Krystoszek

Nasi strażacy zabezpieczali centralną część Płużnicy, koło urzędu gminy.

 

Henryk Kowalik, Kamil Jankowski, Marian Ingram, Adrian Kujaczyński.

 

Posterunek w centrum Płużnicy; Sławomir Magiera, Marian Sądowski, autor, Marcin Dąbrowski.

Płużnica w dniu wyścigu;

 1. I.               wyścig;  „Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych”.

[W kolarstwie szosowym młodzików w starcie wspólnym]

Organizatorem byli: ALKS „STAL” Grudziądz, Urząd Marszałkowski w

 Toruniu, Urząd Gminy Płużnica i Lisewo, Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruń.

 

Wyniki wyścigu podaję za biuletynem wyścigu ze strony internetowej; „Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarskiego”.

Trasa wyścigu okrężnego wiodła z  Płużnicy poprzez Lisewo-Dąbrówkę-Kotnowo do mety w Płużnicy. Długość trasy, jednego okrążenia-19,5 km.

 1. II.            Wyścig Międzynarodowy seniorów;

 XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza w naszym regionie trwał od czwartku tj. od 30 kwietnia 2015 r. W Płużnicy odbył się 1 maja 2015 r., a rozpoczął się o godzinie 15,oo. Kolarze mieli do przejechania 90 km na okrężnej trasie Płużnica-Lisewo-Dąbrówka, Kotnowo-Płużnica, czyli musieli zrobić 4 okrążenia.

  Zawodnicy po starcie;

Zawody sportowo-pożarnicze w Płużnicy.

Pojechaliśmy na nie 6 czerwca 2015 roku w składzie; Marek Graduszewski, Rafał Wąż, Bogdan Sosnowski, Kamil Jankowski, Marcin Dąbrowski, Adrian Kujaczyński, Tomasz Kowalik, Sławomir Magiera i Marian Sądowski.

W wyniku silnej konkurencji klasyfikacja generalna ukształtowała się następująco; Uciąż, Błędowo, Płużnica, Czaple, Nowa Wieś Król., Działowo i Ostrowo.

 

Tym razem nasz czapelski Prezes wystąpił razem ze swoją małżonką Justyną Kujaczyńską.

Ponadto nasz reprezentant Bogusław Sosnowski wziął udział w strzelaniu z wiatrówki, konkurencji po raz pierwszy wprowadzonej przez komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskigo.

20 czerwca 115 lecie OSP w Uciążu.

Do druhów w Uciążu w dniu ich wielkiego święta pojechali; Marian Sądowski, Marcin Dąbrowski i Marian Ingram

Strażacy OSP Czaple od 1945 r.

 1. Barański Jerzy[*
 2.   Bukowski Tadeusz[*
 3.  Ciszewski Patryk[*
 4.  Czajka Henryk[*
 5.  Czajka Józef[*1943  ]
 6. Dąbrowski Marcin[*
 7.  Graduszewskki Agaton[*1922  ]
 8. Graduszewski Marek[*
 9. Graduszewski Piotr[*
 10. Graduszewski Tadeusz[*1919  ]  [*1949  /z-ca naczelnika/
 11. Ingram Jan[*1914   ]
 12. Ingram Marian[*
 13. Jankowski Kamil[*
 14. Jaskólski Gabriel[*1932   ]
 15. Jaskólski Jarosław[*
 16. Kaczmarek Stanisław[*    [*1949  ] /gospodarz/
 17. Koba Adam[*
 18. Koba Alojzy[*1936]
 19. Kozłowski Wacław[*
 20. Kowalik Tomasz[*
 21. Kruk Franciszek[*1915]    [1971-1987/prezes/
 22. Kruk Jan[*  [*1945]/naczelnik/
 23. Kruk Zbigniew[*
 24. Kubasik Jarosław[*
 25. Kubasik Piotr[*
 26. Kujaczyński Adrian[*
 27. Kujaczyński Andrzej[*
 28. Kujaczyński Witold[*
 29. Kwiatkowski Dominik[*
 30. Kwiatkowski Bogdan[*
 31. Lewandowski Dawid[*
 32. Łacek Aleksander[*   [*1987]/sekretarz/
 33. Łacek Dariusz[*
 34. Łacek Grzegorz[*
 35. Łacek Kazimierz[*
 36. Magiera Sławomir[*
 37. Magiera Ryszard[*  [*1987]/z-ca naczelnika/
 38. Makowski Paweł[*
 39. Michałek Eugeniusz[*1944   ]
 40. Nowotnik Edmund[* [*1987] /skarbnik/
 41. Paczkowski Stanisław[*
 42. Paetsch Bronisław[* [  ] / sekretarz/kier.szkoły/
 43. Podyma Stanisław[*1902   ]
 44. Prusiecki Jan[*1926][l.60 te  ]/czł. Zarz./prezes/
 45. Sądowski Czesław[*1934    /mechanik/
 46. Sułek Czesław[*1938   ]
 47. Szcząchor Bogusław[*
 48. Szcząchor Wojciech[*
 49. Szpręglewski Patryk[*  [2014- ]
 50. Wąż Dorota[*  [2014- ]
 51. Wąż Jerzy[*
 52. Wiśniewski Jan[*1943   ]
 53. Włodarczyk Radosław[*
 54. Weisner Jerzy[*1931 2009]  [1971- ]/naczelnik/prezes/
 55. Zakierski Stanisław[*  [*1949]/prezes/
 56. Zdrojewski Franciszek[*1914  ]
 57. Zdrojewski Roman[*

S t r a ż a c y  w 1996 roku;  zarząd  prezes  Andrzej Kujaczyński, naczelnik Wacław Kozłowski, sekretarz Jarosław Jaskólski, skarbnik, Marian Ingram, gospodarz Adam Koba, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Kwiatkowski, członkowie Komisji; Henryk Kowalik, Henryk Czajka, członkowie; Piotr Kubasik, Witold Kujaczyński, Roman Zdrojewski, Andrzej Zdrojewski, Bogdan Szcząchor, Stanisław Paczkowski, Jarosław Kubasik, Piotr Graduszewski, Zbigniew Kruk, Tadeusz Bukowski, Jerzy Weisner, Kazimierz Łacek, Dariusz Łacek, Grzegorz Łacek.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

W 1996 w wojewódzkich zawodach Młodzieżowych Drużyn Strażackich odbywanych 23 czerwca drużyna  dziewcząt z Czapel zdobyła I miejsce. Skład zespołu był następujący: Agnieszka Stiburska, Sylwia Graduszewska, Ewa Graduszewska, Bożena Magiera, Monika Pieniążek, Agnieszka Kopczyńska, Paulina Weisner. Prezesem OSP był  wtedy Jerzy Weisner, naczelnikiem Adam Koba.

W dniach 2011 obóz z Hagen udział młodzieży w spotkaniach integracyjnych z młodzieżą strażacką z Hagen

Ciszewski Patryk *199

Graduszewska Joanna *

Kowalik Agniszka*1995

Kowalik Katarzyna *1995

Kozłowski Szymon l. 16

Kwiatkowska Magdalena *1993

Kujaczyński Adrian *1995

Kujaczyńska Laura *1995

Sądowska Sylwia *1997

10.Wąż Rafał *1997

11.Zieliński Tomasz *1994

Zarządy OSP;

‘1949’ Stanisław Zakierski prezes, Jan Kruk naczelnik, Tadeusz Graduszewski zastępca naczelnika, Bronisław Paetsch sekretarz, Stanisław Kaczmarek gospodarz remizy.

‘1960/1970’ te, w skład zarządu wchodzili; Stanisław Zakierski (kowal), Franciszek Kruk (rolnik), Jan Prusiecki (rolnik)), Tadeusz Bronisław Paetsch (kier. szkoły), Jerzy Weisner (rolnik) Alojzy Koba (kupiec Graduszewski (rolnik).

‘1970’ te, Franciszek Kruk, naczelnikiem Jerzy Weisner.

‘1987’ Franciszek Kruk prezes, Jerzy Weisner naczelnik, Edmund Nowotnik skarbnik, Aleksander Łacek sekretarz, Ryszard Magiera zastępca naczelnika

‘1995’ Jerzy Weisner prezes, Andrzej Kujaczyński naczelnik, Jarosław Kubasik sekretarz, Marian Ingram skarbnik, Aleksander Łacek  czł. zarządu, Adam Koba gospodarz remizy.

‘2001’ prezes Andrzej Kujaczyński, naczelnik Wacław Kozłowski, sekretarz Jarosław Jaskulski, skarbnik Marian Ingram. Gospodarzem remizy był Adam Koba.

‘2009’ prezes Andrzej Kujaczyński, naczelnik  Marian Sądowski.

‘2011’ prezes Andrzej Kujaczyński, naczelnik Marian Sądowski, sekretarz Paweł Makowski, skarbnik Marian Ingram, gospodarz Marek Graduszewski