Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

 

Kronika  Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie.

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Ostrowo-Płużnica 2015 r.

Wstęp.
Pisząc kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrowo zbierałem informacje z różnych źródeł. Zanim przystąpiłem do rozmów z ostrowskimi strażakami o ich przeszłości, napisałem osnowę kroniki z moich własnych materiałów; protokołów z zebrań, które sporządzałem bywając w tej OSP, a także z kronik innych OSP i niektórych, szczątkowo zachowanych dokumentów.
W samej OSP nie zachowały się dokumenty z pierwszych lat działalności OSP, a z pozostałych lat są one niekompletne i znajdują się w kilku miejscach.
Materiał do napisania tej kroniki zebrałem od Jana Isbrandta wieloletniego naczelnika OSP. Podzielił się on swymi wiadomościami i udostępnił posiadane dokumenty i zdjęcia. Skopiowałem i wykorzystałem dokumentację, która przechowywana jest u obecnego naczelnika OSP Grzegorza Sokoła. W opracowaniu zamieszczam zdjęcia otrzymane od Stanisława Robaczewskiego i Bolesława Piłata.
Po napisaniu tekstu, opisaniu zdjęć, umieszczeniu kopii dokumentów poprosiłem strażaków Jan Isbrandta i Grzegorza Sokoła o weryfikację i uzupełnienie opracowania.
Poza zbieraniem materiałów do powojennej historii OSP, próbowałem sięgnąć do wiadomości o pożarach i innych nieszczęściach jaki towarzyszą ludzkim działaniom. Np. z okresu przedwojennego, z lat 30 tych zachowała się informacja, iż wskutek uderzenia pioruna spłonął wiatrak niejakiego Hinza, który stał na obszarze późniejszego gospodarstwa Moskala.
Szczególnie serdecznie pragnę podziękować świadkowi tworzenia straży ogniowej w Ostrowie, i uczestnikowi wielu wydarzeń Janowi Isbrandtowi za wszechstronna pomoc okazaną przy napisaniu tego opracowania.

Opracowanie zawiera rozdziały;

Rozdział I. Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1948-1989.
Rozdział II. Strażacy w III RP.
Rozdział III. Strażacy i Zarządy OSP Ostrowo.

Rozdział I. Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1948-1989.

Utworzenie OSP w Ostrowie.
O momencie utworzenia straży pożarnej w Ostrowie wiemy od bezpośredniego świadka, od Jana Isbrandta, który jako 8 letni chłopak, przebywał w sklepie-gospodzie Bernarda Daszkowskiego w resztce pałacowej oficyny, z tytułu przychylności wobec niego jego gospodarza. Tak więc sprawa utworzenia OSP miała się tak; w 1948 roku we wspomnianym lokalu zebrali się mieszkańcy wsi Ostrowo i założyli stowarzyszenie; Ochotniczą Straż Pożarną.

Maksymilian Lewandowski i Tadeusz Kalinowski.

Na to zebranie przybyli druhowie z gromady Płużnica w celu zaprezentowania zadań, celów powołania takiego stowarzyszenia. Byli oni przedstawicielami władz gromadzkich; Maksymilian Lewandowski z Płużnicy, komendant rejonowy (gromadzki) w cywilu kierownik gospody Gminnej Spółdzielni ‘SCh’ i Tadeusz Kalinowski piekarz z Płużnicy, strażak z Zarządu Gminnego i naczelnik OSP Płużnica.
OSP Ostrowo założyli mieszkańcy wsi;

Jan Bartnik, August Burchard, Bernard Daszkowski, Józef Fiałek, Stanisław Kalinowski, Jan Makowski, Ignacy Motyka, Seweryn Pawlikowski, Leon Piłat, Alfons Pyżewski, Stefan Pyżewski, Alfons Właśniewski, Jan Wieczyński oraz Alfons Paradowski. (Ten ostatni; kierownik szkoły na początku pełnił funkcje sekretarza OSP).
Po podjęciu przez zebranych decyzji
o utworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowie dokonano wyboru Zarządu/komendy/ OSP w składzie;

Prezes; Stanisław Kalinowski
Naczelnik; Jan Makowski
Skarbnik; Bernard Daszkowski
Sekretarz; Alfons Właśniewski
Gospodarz; Alfons Pyżewski

[Fot. 1965 r. A. Właśniewski, A. Pyżewski]

Członkowie założyciele; Augustyn Burchardt i Leon Piłat

Skromny sprzęt, jaki udało się wtedy pozyskać; sikawka konna z zamontowaną na niej ręczną pompą, kilka węży i trąbka sygnałowa wzywająca strażaków do akcji. Wszystkie te ‘skarby’ składowane były w szałerku u Alfonsa Pyżewskiego, bowiem remizy we wsi jeszcze wtedy nie było.

Strażakom brakowało wielu rzeczy, a nawet mundurów, które zdobywano kupując kolejarskie służbówki. Przeszywano w nich guziki i już można było paradować we wsi prawie ‘po strażacku’.
Lata 50 te
W 1950 roku strażacy z Ostrowa brali udział w gaszeniu pożaru pałacu Slaskich w Orłowie. Pożar wybuchł w mieszkaniu Józefa Mierzwy na poddaszu, wzniecone pozostawionym, włączonym urządzeniem elektrycznym.

Ostrowscy strażacy.

Od lewej; Gerard Aniszewski, Tadeusz Kwiatkowski, Ryszard Makowski.
Pamięta się również o pożarze w gospodarstwie Zdzisława Paczkowskiego w Ostrowie. Spłonął stóg ze zbożem. Palące się zboże gaszono jeszcze wtedy konną sikawką.
Lata 60 te
Arkusz ewidencyjny OSP Ostrowo.
W aktach PSP zachował się dokument opisujący stan jednostki OSP w Ostrowie z 1960 roku.
Z zapisów tych wynika, iż we wsi Ostrowo były wtedy 63 budynki, w tym 60 o dachach ogniotrwałych. Pozostałe 3 były prawdopodobnie dachami trzcinowymi, a więc łatwo palnymi. W tamtym okresie trwał proces wymiany dachów, głównie na papowe i eternitowe, chociaż te ostatnie okazały się potem rakotwórcze!
W 1960 roku prezesem OSP był rolnik Stanisław Kalinowski, a naczelnikiem Jan Makowski. Jednostka posiadała drewnianą remizę pokrytą papowym dachem. Strażacy posiadali ręczną syrenę. Najbliższy telefon był zainstalowany Stacji Hodowli Roślin w Orłowie, i był czynny w godzinach od 8 rano do 18 wieczorem.

Wyżej karta z archiwum PSP.

Strażacy z tamtych lat; drugi z lewej Tadeusz Kalinowski pochodzący z Ostrowa, członek władz gromadzkich straży pożarnych.

Kontrola kasy.
11 czerwca 1961 r. Komisja Rewizyjna w składzie Józef Fiałek, Stefan Pyżewski, Alfons Pyżewski przeprowadziła kontrolę kasy OSP. Stwierdzono, iż przychody wyniosły 12 596 zł, natomiast wydano 10 925 zł. W kasie pozostało 1670, 98 zł. Nie stwierdzono nadużyć, a księga kasowa prowadzona była na bieżąco.

Problemy wiejskie i strażackie.

Problemów było wiele, przede wszystkim wieś nie posiadała remizy OSP i świetlicy wiejskiej, w której mogłoby się toczyć strażackie życie. Nie było gdzie przechowywać sprzętu OSP. Rzemiosło strażackie można uprawiać przy wyposażeniu zarówno w sprzęt pożarniczy, jak i osobiste strażaków, na mundurach wyjściowych kończąc.
Sprzęt strażacki, sikawka, jak już pisałem, nadal przechowywane były w gospodarstwie Alfonsa Pyżewskiego ówczesnego gospodarza OSP.
Mimo tych kłopotów strażacy brali czynny udział w życiu wsi, prowadzili samoszkolenie, uczestniczyli w ćwiczeniach i zawodach. Oczywiście najważniejszym była gotowość do ratowania mienia i życia ludzi w razie pożaru, których było kiedyś sporo. Dzisiaj nie mamy dokładnych informacji o takich zdarzeniach, ale z pamięci strażaków udało się wyłuskać między innymi informacje o pożarze w latach 60 tych w gospodarstwie Konrada Rygielskiego.
Wtedy to, w samo lato nadeszła burza i uderzenie pioruna spowodowało pożar stodoły, która spaliła się doszczętnie. Zaczęła się palić obok stojąca szopa. Kilka świń będących w pomieszczeniu nie dało się uratować.
Jan Isbrandt zapamiętał jeden z większych pożarów w Ostrowie. Otóż w latach 60 tych wybuchł pożar obory i stodoły u Kwiatkowskich w Ostrowie.
Strażacy z OSP kilkakrotnie gasili pożary na terenie PGR w pobliskim Orłowie.
Młodzież ostrowska z lat 60 tych.

Chłopcy na sylwestrze w 1963 roku z gospodzie w Płużnicy;Jan Isbrandt, Zbysław Kujaczyński i Dominik Kwiatkowski.

Na festynie w parku przy gospodzie w Płużnicy. Od lewej; Dominik Kwiatkowski (Dzisiaj w Czaplach),……, Jan Isbrandt i Stefan Duma z Bielaw. Większość z nich była w strażackiej służbie w swoich środowiskach. W samym Ostrowie, w 1963 roku OSP liczyła 20 strażaków.

Zapisy gospodarza OSP Ignacego Motyki umożliwiły przeniesienie wielu faktów historii OSPna karty tej opowieści.

Jak wynika z kartoteki zużycia paliwa prowadzonej przez Ignacego Motykę w 1964 roku OSP otrzymała Nową pompę M 400. W początkowym okresie musiała ona przejść okres ‘docierania’, co skrupulatnie zapisał wspomniany gospodarz remizy OSP.

Stara, dzisiaj już zabytkowa motopompa M 400 z ostrowskiej remizy.

Budowa remizy i świetlicy.

Remiza strażacka i świetlica wiejska w Ostrowie wybudowana została w latach 1958/1959. W pierwszym etapie wybudowano remizę z salą zebrań; widoczną na zdjęciu wyżej. W dwa lata później dobudowano dużą salę przeznaczoną na organizowanie zabaw, festynów, występów zespołów teatralnych itp.

Obiekt był w dużej mierze budowany przez mieszkańców, którzy gremialnie pomagali poprzez pracę bezpośrednio na budowie, świadczenie transportu konnego itp. Głównymi organizatorami były zarządy Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie uchybiając wszystkim mieszkańcom wsi należy podkreślić, iż szczególnie zaangażowali się; ówczesny poseł na Sejm Mieczysław Paczkowski, Jan Bartnik, Alfons Właśniewski, Alfons Pyżewski, Seweryn Pawlikowski, August Burchardt i inni, których trudno dzisiaj, po latach wymienić! Przy sprawie chodzili również Alfons Paradowski kierownik szkoły i Jan Isbrandt.

Zdarzenia z lat 60 tych z zapisów Ignacego Motyki;

 26 marca 1964 r.; ćwiczenia [przeważnie ćwiczono nad jeziorem, ze względu na możliwość przećwiczenia rozwinięcie linii i podania wody].
 25 czerwca 1964 r.; ćwiczenia strażaków, sprawdzanie pracy motopompy.
 19 lipca 1964 r.; ćwiczenia z motopompą.
 14 czerwca 1965 r.; ćwiczenia przed zawodami gromadzkimi.
 20 czerwca 1966 r.; ćwiczono nad jeziorem zgrywając się do wojewódzkich zawodów w Toruniu w dniu 26 czerwca 1966 r., w których wzięto udział.
 25 czerwca 1965 r.; ćwiczenia…
 26 czerwca 1965 r.; ćwiczono przygotowując się do zawodów powiatowych w następnym dniu, które odbyły się w Wąbrzeźnie.
 22 lipca 1965 r.; gaszono palące się zboże.
 7 września 1965 r.; ćwiczenia zgrywające.
 13 września 1965 r.; urządzono rejonowe zawody strażackie w Ostrowie.
 24 czerwca 1965 r.; wyjazd, gaszenie pożaru stogu u Błażeja Katy w Płużnicy.
 26 czerwca 1965 r.; brano udział w powiatowych zawodach pożarniczych.
 27czerwca 1965 r.; uczestniczono w zawodach powiatowych w Radzynie. Motopompa pracowała 30 minut.
 22 lipca 1965 r.; gaszono pożar zboża na polu Mieczysława Paczkowskiego. W trakcie gaszenia pożaru strażacy zużyli 10 litrów paliwa.

Walne zebranie OSP.
Zebranie odbyło się 20 lipca 1964 r. w godzinach 18,00-20,00 w obecności gości; Bronisława Chaczyńskiego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, Jana Tarfluka przedstawiciela PZPR, naczelnika rejonowego Maksymiliana Lewandowskiego i opiekuna z ramienia Zarządu Oddziału Gromadzkiego OSP Tadeusza Kalinowskiego.

Niżej kopia standardowego porządku obrad walnego zebranie strażaków.

Ad 1. Zebranie zagaił Alfons Pyżewski witając gości z Powiatowego Związku Straży Pożarnej i miejscowych strażaków.
Ad 2. Na przewodniczącego zebrania wybrano Alfonsa Właśniewskiego, na sekretarza Ignacego Motykę, w prezydium zasiedli August Burchardt i Seweryn Pawlikowski.
Ad 3. Porządek obrad przeczytał i poddał pod głosowanie A. Właśniewski. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia przeczytał Ignacy Motyka.
Ad 5. Sprawozdanie z działalności strażaków za rok 1964 złożył prezes Alfons Pyżewski.
Ad 6. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok złożył Stanisław Flizikowski.
Ad 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił A. Burchardt.
Ad 8. W dyskusji głos zabrał A. Właśniewski, który zgłosił uwagi do pracy naczelnika OSP, co potwierdził A. Pyżewski.
Ad 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Burchardt wniósł wniosek o skwitowanie Zarządu za pracę za ubiegły rok, który to przeszedł jednogłośnie.
Ad. 10-11. Plan działalności oraz plan finansowy na 1995 rok został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 12-13. Na naczelnika wybrano Jana Isbrandta, na z-cę Stefana Pyżewskiego, a na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Sokoła.
Ad 14. W wolnych wnioskach głos zabrał Bronisław Chaczyński komendant powiatowy Straży Pożarnej oraz naczelnik rejonowy (gromadzki) Tadeusz Kalinowski z Płużnicy. Wygłosili oni pogadanki na temat obowiązków i zadań członków OSP.
Ad 15. Zebranie zakończył Alfons Właśniewski dziękując wszystkim za obecność na zebraniu.

Zachował się wykaz strażaków z tamtego okresu.

Dokument; wniosek o rejestrację prawną OSP podpisał sekretarz Zygmunt Właśniewski i prezes Alfons Pyżewski.

Kontrola Komendy Powiatowej Straży z 1966 roku.

Wynik kontroli; ‘Nieczynna syrena, uszkodzona instalacja elektryczna’.

Strażacy w 1967 roku.
Prezesem OSP był Alfons Pyżewski, naczelnikiem Zygmunt Właśniewski. Ten ostatni pełnił tą funkcję do 1970 roku, kiedy to przeniósł się do Płużnicy i odtąd działał w OSP Płużnica.
W latach 60 tych strażakami w Ostrowie byli; Gerard Aniszewski, August Burchardt, Józef Fiałek, Stanisław Flizikowski, bracia; Jan i Jerzy Isbrandt, Jerzy Kalinowski, Zbysław Kujaczyński, Edward Pazik, Stanisław Pąk, Bolesław Piłat, bracia; Adam i Jerzy Pyżewscy, Stanisław Robaczewski, Stanisław Sokół, Roman Welk, Alfons Właśniewski i jego syn Wiesław Właśniewski.

Kolejne kontrole ‘1967’

Protokół pisany przez kontrolującego Ryszarda Iwankowskiego.

Zawody w parku.
W 1968 roku odbyły się ćwiczenia-zawody jednostek OSP z gromady Płużnica w orłowskim w parku.
W gromadzie Płużnica, we wszystkich jej wsiach funkcjonowały straże pożarne. Były to; Bartoszewice, Bielawy, Czaple, Józefkowo, Kotnowo, Płużnica i Ostrowo.

Na zdjęciu poniżej stoją między innymi; Feliks Moskal, Jerzy Isbrandt, Zbigniew Paczkowski, Gerard Aniszewski, … Bolesław Piłat, Jerzy Kalinowski, Krzysztof Groszewski,… Siedzą Alfons Pyżewski i Zygmunt Właśniewski.

Od lewej; Jan Isbrandt, Alfons Pyżewski, Stanisław Motyka, Seweryn Pawlikowski, Stefan Pyżewski, Ryszard Makowski.

90 lecie OSP Wąbrzeźno.

Uroczystość urządzono w 1965 roku na stadionie wąbrzeskiej ‘Unii”. Uczestniczyli w niej również strażacy z Ostrowa.

Wąbrzeźno, stadion Unii. Od prawej stoją strażacy z OSP Ostrowo; Alfons Pyżewski, Alfons Właśniewski, Zygfryd Fiałkowski z Józefkowa.

W pierwszej czwórce, pierwszy z prawej Jan Duma z Bielaw.

Protokół ogn. Ryszarda Iwankowskiego.

Wykaz strażaków OSP Ostrowo z l. 60 tych

Wydarzenia strażackie w II połowie lat 60 tych.
 20 czerwca 1966 r.; ćwiczono nad jeziorem zgrywając się do wojewódzkich zawodów w Toruniu w dniu 26 czerwca 1966 r.
 9 lipca 1966 r.; strażacy ćwiczyli w celach szkoleniowych na terenie remizy.
 7 sierpnia 1966 r.; przygotowywano się do zawodów w gminie 13 sierpnia.
 24 sierpnia 1966 r.; braliśmy udział w gaszeniu pożaru.
 22 maja 1969 r.; gasiliśmy pożar w gospodarstwie Zygfryda Rygielskiego w Ostrowie. Zarejestrowano wtedy 3,5 godziny pracy motopompy.
 27 maja 1969 r.; strażacy wyjechali do pożaru w Cymbarku k/Wąbrzeźna.
 8 października 1969 r.; wyjechano z motopompą na przegląd do Płużnicy.
 9 grudnia 1969 r.; przeprowadzono ćwiczenia rozwinięcia linii nad jeziorem.
Ponadto strażacy, pracowali w remizie i w jej otoczeniu utrzymując porządek, konserwując sprzęt, dokonując systematycznie próbnych rozruchów pompy, uzupełniając stan paliwa. Wszystko to porządnie zapisywał w ‘księdze materiałów pędnych’ gospodarz remizy Ignacy Motyka.

Kontrola księgi z dnia 2o sierpnia 1966 r.
‘Księga główna materiałów pędnych’ była corocznie kwitowana przez władze strażackie z komendy Powiatowej Straży Pożarnych z Wąbrzeźna.

Pieczątka; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział spraw wewnętrznych Powiatowa Komenda Straży Pożarnych
Niżej; Komisja w składzie; Prezes August Burchardt, sekretarz Alfons Właśniewski, skarbnik Stanisław Flizikowski potwierdziła w dniu 21 lutego 1969 r. zgodność rozchodów paliwa w OSP Ostrowo.

Zapisy gospodarza remizy.

Potwierdzenie udziału w zawodach rejonowych jakie odbyły się w Orłowie znajdyjemy w poniższym dyplomie;

Wydarzenia lat 70 tych.
W 1970 roku strażacy zwoływali się 15 razy w ciągu całego roku na zbiórkę dla konserwacji, próbnego uruchamianie motopomp.
29 sierpnia 1970 roku strażacy z Ostrowa uczestniczyli w gaszeniu pożaru w gospodarstwie Mordaka w Płużnicy.
Przed zawodami powiatowymi, w których uczestniczono 13 września dwukrotnie; w dniach 11 i 12 września 1970 r. ćwiczono elementy rozwijania linii, biegu z przeszkodami itp.
28 kwietnia 1971 r. ćwiczono na remizie, uruchamiano sprzęt i przeprowadzono jego konserwację.
28 czerwca 1971 roku odbyły się manewry TOS (Terytorialny Oddział Samoobrony).
W 1972 roku strażacy ponad 20 razy stawiali się w remizie OSP
Ostrowo w celu konserwacji sprzętu i próbnego uruchamiania motopompy

Protokoły kontrolne …

Wyciąg z uchwały walnego zebrania OSP Ostrowo z 1970 roku.

Pożar w gospodarstwie Józefa Fijałka.
1 stycznia 1973 r. o godz. 15,48 wybuchł pożar w gospodarstwie Józefa Fijałka. Spłonęła stodoła z zawartością. Akcją dowodził Ed. Krauze. Strażacy z Ostrowa pojechali do pożaru ciągnikową przyczepą podając wodę motopompą M 400. Straty wyceniono na 50 000 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.
Strażacy działacze społeczni.
W 1973 roku utworzono gminę Płużnica, w której obrębie znalazło się Ostrowo. Wieloletnim sekretarzem zlikwidowanej gromady był Stanisław Paczkowski pochodzący ze znanej ostrowskiej rodziny. Funkcję prezesa OSP piastował Alfons Pyżewski, naczelnikiem był Bolesław Piłat.
Kontrola OSP.
W czasie pierwszej próby kontroli jednostki w 1975 roku nikogo w remizie nie zastano. Nie było też klucza do remizy. W czasie drugiej 5 sierpnia udało się ją przeprowadzić ogniomistrzowi Ryszardowi Iwankowskiemu z Rejonowej Straży Pożarnej. Podczas kontroli uruchomiono sprawnie i natychmiast motopompę, która była należycie konserwowana. Natomiast niesprawna była elektryczna syrena alarmowa. Czytelna była tablica informacyjna, kogo w razie pożaru powiadomić, jak postępować. W remizie był niezbędny zapas 30 l paliwa do motopompy. Tenże Iwankowski kontrolował jednostkę ponownie 2 grudnia 1975 roku. Podobnie jak kontrola sierpniowa, stan remizy, sprzętu i porządku był zadawalający.

Pieczątka z 1974 roku
20 marca 1975 r. zarządzono
przeprowadzenie przeglądu
sprzętu OSP w gminie Płużnica.

Pieczątka z Księgi OSP Ostrowo

Z lat 70 tych kilka faktów;

 14 czerwca 1975 roku w OSP przeprowadzono ćwiczenia z wodą nad jeziorem.
 odbyła się kontrola Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w maju 1977 r.
 nastąpiło przekazanie motopompy dla OSP Czaple 20 kwietnia 1978 r.
 brano udział w zawodach OSP w Orłowie 20 kwietnia 1978 r.
 strażacy ćwiczyli 15 maja 1978 r. w Ostrowie.

Ostrowscy strażacy w roku 1985.

Poza nimi w OSP byli wówczas: Zbigniew Paczkowski, Feliks Moskal, Jan Lipiński, Krzysztof Groszewski, Bogdan Preis, Stanisław Robaczewski, Stanisław Lisewski, Marek Świerad, Roman Welk.

Wydarzenia lat 80 tych.
4 maja 1980 r. przeprowadzono ćwiczenia w OSP w Ostrowie przygotowując się do zawodów w Płużnicy w dniu 12 maja 1980 roku.
E roku 1982 odbyły się ćwiczenia w Bartoszewicach, na które pojechano ciągnikową przyczepą Alfonsa Pyżewskiego. Gmina wskazanym rolnikom wystawiała decyzję administracyjną na świadczenie takich usług.
W 1982 roku przygotowywano sekcję strażacką do zawodów gminnych w Płużnicy. Do ćwiczeń wykorzystywano plażę nad jeziorem. Ćwiczono tam rozwijanie linii, podawanie wody do celu.
W 1982 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze na polu Jana Dumy w Bielawach. Jak wspominano; ćwiczono tak zawzięcie, aż się wszyscy poprzewracali i śmiechu było co nie miara!
W dniu 3 listopada 1982 r. sekcja OSP Ostrowo ćwiczyła nad jeziorem
W 1983 roku strażacy brali udział w ćwiczeniach na placu przed remizą w Błędowie. Przedtem ćwiczono jak co roku nad ostrowskim jeziorem.
W sierpniu 1983 roku strażacy gasili pożar stogu słomy w pobliskim zakładzie rolnym PGR Orłowo. W takich sytuacjach woda była dowożona z jeziora, lub jeśli było to możliwe podawana przez dwie sekcje pomp przekazujących wodę bezpośrednio; pompa-linia…!
W 1984 roku znowu brano udział w ćwiczeniach i zawodach gminnych.
W 1985 roku przeprowadzono ćwiczenia sekcji na remizie OSP. W tym samym roku odbyły się zawody gminne na stadionie w Płużnicy.
Pożary w najbliższej okolicy.
W dniu 13 sierpnia 1985 roku, w niedzielę w gospodarstwie Tadeusza Stafieja wybuchł pożar stodoły spowodowany samozapłonem świeżo zwiezionego siana. Do akcji wyjechali wtedy; Jan Isbrandt, Alfons Pyżewski August Burchadt, Seweryn Pawlikowski i Bolesław Piłat. Czas trwania akcji wyniósł 5 godzin. Wodę do gaszenie pobierano bezpośrednio z pobliskiego jeziora. Zabezpieczeniem linii czerpania tej wody zajmowali się strażacy OSP z Ostrowa. Między innymi ruchem na szosie do Wąbrzeźna kierował Jan Isbrandt.
26 maja 1986 roku. O godz. 13.20 paliły się budynki gospodarstwa rolnego Jerzego Orkiszewskiego w Bielawach. Pożar zgłosił Stefan Duma. Łącznie przybyło tu 10 sekcji gaśniczych. Akcja trwała do 15,30. Częściowo uległy spaleniu; dom, stodoła i obora. Sprawcą wzniecenia pożaru był 6 letni syn właścicieli. Straty wyniosły 900 000 zł. Przyjechały straże między innymi z Płużnicy, Józefkowa, Uciąża, Ostrowa.
19 stycznia1989 roku o godz. 23,42 Stefan Duma zgłosił pożar stodoły w gospodarstwie Edwarda Dumy. Pożar gasiły 3 jednostki, w tym; GBA 2,5/16 i GCBA 6/32 z ZSP Wąbrzeźno, którymi dowodził chor. Janusz Kopczyński. Pożar pochłonął drewniany budynek oraz 22 tuczniki, 8 cieląt i 20 ton słomy. Wartość oceniono na 1 500 000 zł. Przyczyną była prowizoryczna instalacja elektryczna.

Rozdział II. Strażacy w III RP.

Wymarzony samochód pożarniczy.
W początkach lat 90 tych OSP otrzymała samochód pożarniczy typu ŻUK rok produkcji 1976 i motopompę 800 tkę. Był to pierwszy i jak się później okaże ostatni samochód pożarniczy naszej jednostki.
Samochód, za pośrednictwem Jerzego Frączka komendanta Jednostki Operacyjnej w Chełmży otrzymali z upadającej firmy budowlanki stolarskiej ze Skępego koło Chełmży. Wcześniej funkcjonowała tam zakładowa OSP. Po samochód pojechali; Zygfryd Rygielski prezes OSP, Jan Isbrandt naczelnik OSP, Feliks Moskal kierowca i obsługujący motopompę, Stanisław Robaczewski i wspomniany Jerzy Frączek. Samochód ten nie był typowym pojazdem pożarniczym. Był to typowy ŻUK, tyle, że przystosowanym dla potrzeb strażackich.

Dane techniczne samochodu; samochód wyprodukowano w 1976 roku , san licznika samochodu ŻUK  wynosił wtedy 18 902 km.Norma paliwowa na ten samochód wynosiła 15,2 litrów na 100 km. Na rozruch samochodu przeznaczano 0,4 l paliwa. Na rozruch motopompy 2 litry paliwa-benzyny. Kupiono również motopompę w przetargu z upadających Zakładów Lniarskich w Pakości. Pojechano tam ‘Tarpanem’ Wiesława Właśniewskiego i w kilka osób; Jan Mirocha (urzędnik z gminy z pieniędzmi), Feliks Moskal, Jan Isbrandt i Stanisław Robaczewski. Motopompę trzeba było handlować i to skutecznie! Przy okazji odnotujmy normy motopompy zużycia paliwa tych wysoce żernych urządzeń. ‘PO 800’ zużywała 10 litrów, natomiast ‘PO 400’ 5 litrów w ciągu godziny.

Na wyposażaniu OSP Ostrowo było wtedy;

W tym też czasie nastąpiła przebudowa własnym przemysłem drzwi garażowych remizy, a także budowa metalowej wieży alarmowej wykonanej przez Stanisława Robaczewskiego, któremu pomagał Krzysztof Groszewski. Elektryczna syrena alarmowa, która była zamontowana na dachu świetlicy wiejskiej została zdemontowana, gdyż w trakcie pracy syreny, drgania naruszały konstrukcję dachu i powodowały pękanie płyt eternitowych, a przez to zaciekanie budynku podczas deszczu.
Przy robotach około remizy OSP krzątali się druhowie; Jan Isbrandt, Stanisław Robaczewski, Alfons Pyżewski, Feliks Moskal i Seweryn Pawlikowski.
Pożar słomy.
28 lutego 1991 roku w zakładzie rolnym PGR w Orłowie płonął stóg pszenicznej słomy. Pożar zgłosił Ryszard Kuć o godz. 14,50. Do pożaru jednostek z Wąbrzeźna nie posłano. Gasiły jednostki miejscowe z OSP Ostrowo i OSP Płużnica. Strażakami z Ostrowa dowodził Jan Isbrandt. W sekcji gaszącej byli: Zbigniew Paczkowski, Jan Isbrandt, Seweryn Pawlikowski, Gerard Aniszewski, Adam Pyżewski, Stanisław Sokół, Wiesław Właśniewski, Jerzy Kalinowski i Feliks Moskal.

Strażacy; od lewej Lech Jazownik z Płużnicy, Feliks Moskal, Stanisław Robaczewski, Wiesław Właśniewski.

Bojowe wyjazdy.
Z informacji OSP Płużnica iż w latach 1992-1993 strażacy płużniccy wyjeżdżali do akcji ratowniczych i gaśniczych 12 razy, w tym także do Ostrowa. Mogło to być między innymi pożar ścierniska u Wiesława Właśniewskiego, który ugaszono natychmiast przy pomocy miejscowych strażaków.
Sprawność samochodu.
28 października 1996 roku. Komisja w składzie asp. Paweł Stafiej i ogn. Leszek Miciak, w obecności kierowcy OSP Grzegorza Sokoła sprawdzali sprawność samochodu ŻUK o numerze rejestracyjnym TUT 8662. Samochód był dobrze utrzymany i sprawny. Sprawna była również syrena alarmowa, w garażu było czysto, posprzątane, sprzęt poukładany. Kierowca posiada aktualne uprawnienia, jednak samochód nie posiadał wymaganego badania technicznego.

Świadectwo z kursu.

W 1995 roku kurs operatorów ukończyli; Waldemar Isbrandt i Jan Pawlikowski. Natomiast 16 kwietnia 1996 roku w Wąbrzeźnie kurs dowódców OSP organizowany przez komendę Rejonową PSP ukończył Grzegorz Sokół, on to przejął po Feliksie Moskalu opiekę nad samochodem i remizą w 1996 r.

Umowa kierowcy OSP dla Grzegorza Sokoła.

Nasi na weselu.

1 lipca 1995 roku delegacja OSP brała udział w ślubie Marii i Adama Burchardta w Zelgnie. Na zdjęciu strażacy; Pan Młody, Stanisław Robaczewski i Marek Świerad.

50 lecie OSP Wieldządz.

Z lewej; Jan Miklaszewski, Zdzisław Piotrowski, Bronisław Drzyzga, Mieczysław
Krauze. Z prawej; Mirosława Piątkowska, Jan Isbrandt i Helena Pawlikowska.

Zdzisław Piotrowski, Jan Isbrandt, Jerzy Frączek, Stanisław Robaczewski.

Zygfryd Rygielski prezes OSP i Grzegorz Sokół.


Dyplomy zdobyte na zawodach sportowo-pożarniczych.

Przyjechała kontrola.
Kontrola przyjechała do Ostrowa w dniu 30 września 1997 r. w składzie kpt. Sławomir Herbowski, asp. Paweł Stafiej, mł. sp. Leszek Miciak. Kontrolę przeprowadzono w obecności Jana Isbrandta naczelnika OSP i kierowcy Grzegorza Sokoła. Kontrolowano sprawność lekkiego samochodu pożarniczego marki Żuk i motopomp ‘PO3’, ‘P26’. Samochód nadal nie miał przeglądu technicznego, a sprzęt w samochodzie nie miał odpowiedniego mocowania. Zauważono również, iż nadwozie było skorodowane. Obie motopompy były sprawne. Stwierdzono ogólną czystość. Wydano zalecenia przeprowadzenia badań technicznych samochodu i prac lakierniczych.
Ćwiczenia.
Uczestniczyli w nich między innymi; Marek Fijałek, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski, Stanisław Robaczewski, Dariusz Pyżewski Grzegorz Sokół, Piotr Szczepanik. Do przeprowadzenia ćwiczeń pożyczono zbiornik do wody z Lipienka. Ostrowo gospodarstwo Stanisław Robaczewskiego przed zawodami
Pożar u Leszczyńskiego.
W marcu 1998 r. wybuchł pożar stodoły u Mariana Leszczyńskiego. W jego wyniku poważnie została nadpalona stodoła, obora i garaż. W czasie pożaru spaliło 10 byków. Strażacy z Ostrowa pracowali przy pożarze do samego rana. Na miejsce zdarzenia przyjechały okoliczne straże pożarne; Ryńsk, Płużnica, PSP z Wąbrzeźna, Nowa Wieś Królewska i Błędowo. Strażacy; Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół, Dariusz Pyżewski, Stanisław Robaczewski, Janusz Aniszewski, Wiesław Właśniewski, Waldemar Isbrandt, Zbigniew Paczkowski, Woda z bagna za budynkami.
50 lat OSP Ostrowo.
27 czerwca 1998 r. ostrowscy strażacy obchodzili swoje wielkie święto; 50 lecie utworzenia OSP. Kamień pamiatkowy wziety od  Jana Isbrandta, urządził Waldemar Okoński

Zaproszenia przygotowali i ich druk organizowali; naczelnik OSP Jan Isbrandt i dowódca uroczystości Stanisław Robaczewski.

Strażacy-delegacje OSP z terenu gminy Płużnica; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król., Płużnica, Uciąż, Wieldządz oraz z gminy Lisewo; Drzonowo, Lisewo, Świętosław, Zelgno.

Poczty sztandarowe; OSP Płużnica (Artur Puszkiewicz, Janusz Szczepanik, Adam Drzyzga), Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (Jerzy Rajnik, Mieczysław Matuszewski), poczet strażaków z Lisewa. Na pierwszym planie August Burchardt.

Jan Isbrandt naczelnik OSP i gospodarz uroczystości i Stanisław Kwaśnik sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP odczytuje akt nadania sztandaru straży w Ostrowie.

Prezydium uroczystości; Jan Isbrandt, Zygfryd Rygielski prezes OSP, Lidia Isbrandt, Stanisław Robaczewski. W tle mieszkańcy wsi Ostrowa i zaproszeni goście.

Przyjechali zaproszeni goście;
Sekretarz ZOW ZOSP Stanisław Kwaśnik
Kpt. Krzysztof Michałowski z-ca komendanta rejonowego PSP w Wąbrzeżnie.
Leszek Kawski w-ce minister Rolnictwa.
Lech Skonieczka wójt gminy Płużnica.
Jerzy Frączek przewodniczący Rady Gminy.
Wiesława Szpanowska sekretarz gminy.
Mł. asp. Cezary Zakrzewski komendant posterunku PP w Płużnicy.
Ks. Jan Jakubiak proboszcz płużnicki.
Bronisław Drzyzga prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.
Krystyna Hoffmann dyrektor szkoły w Orłowie.
Kazimierz Mikołajczak prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni ‘SCh’.
Mieczysław Matuszewski prezes Zarządu SKR w Płużnicy.
Roman Chrzanowski prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wąbrzeźnie.
Wiesław Bartoszewski prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni ‘SCh” w Lisewie.
Adam Lipiński właściciel gospodarstwa Orłowo.
Andrzej Net.
Sławomir Weisner właściciel Ring Weis z Wieldządzu.
Kazimierz Dudziak rolnik z Ostrowa.
Beata i Wojciech Mucha przedsiębiorcy-firma Nitex z Płużnicy.
Janusz Dudziak rolnik z Ostrowa.
Stanisław Lisewski sołtys z Ostrowa.
Uroczystość otworzył naczelnik OSP Jan Isbrandt. Po otwarciu, przywitaniu gości wciągnięto flagę na maszt, przy dźwiękach hymnu narodowego. Następnie dowódca uroczystości Stanisław Robaczewski zdał raport w gotowości strażaków do uroczystości. Rys historyczny OSP w Ostrowie odczytał Piotr Lisewski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków OSP Ostrowo.
Następnie sekretarz Zarządu Wojewódzkiego OSP Stanisław Kwaśnik, odczytał aktu nadania sztandaru OSP w Ostrowie.

Gości, strażaków, delegacje OSP i firmy poproszono o symboliczne przybicie gwoździ w drzewce sztandaru.
Organizatorzy ufundowali gwoździe do drzewca sztandaru, które wykonał Zakład Grawerski w Częstochowie. Gwoździe dedykowano;
1. Ochotniczym Strażom Pożarnym; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król., Płużnica, Uciąż, Wieldządz oraz z gminy Lisewo; Drzonowo, Lisewo, Świętosław, Zelgno.
2. Firmom, instytucjom, stowarzyszeniom;
Leszek Kawski w-ce minister Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej.
Wojciech Daniek wojewoda toruński.
St. bryg. Zygmunt Politowski komendant wojewódzki PSP w Toruniu.
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
Stanisław Kwaśnik sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP.
Jerzy Frączek przewodniczący Rady Gminy.
Lech Skonieczka wójt gminy Płużnica.
Wiesława Szpanowska sekretarz gminy Płużnica.
Kpt. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP.
Cezary Zakrzewski komendant posterunku PP w Płużnicy.
Ks. Jan Jakubiak proboszcz płużnicki.
Krystyna Hoffman dyrektor Szkoły Podstawowej w Orłowie.
Kazimierz Ritter przedsiębiorca Zakłady Mięsne Lisewo.
Adam Lipiński dzierżawca majątku Orłowo.
Członkowie Zarządu OSP Ostrowo, rolnicy;
Zygfryd Rygielski prezes, Jan Isbrandt naczelnik, Wiesław Właśniewski skarbnik, Stanisław Robaczewski sekretarz, Zbigniew Paczkowski z-ca naczelnika.
Stanisław Lisewski rolnik, sołtys wsi Ostrowo.
Jan Biczyński dyrektor PZU Wąbrzeźno.
Bank Spółdzielczy w Chełmnie. (Roman Sas)
Mieczysław Matuszewski, rolnik, prezes Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Płużnicy.
Bronisław Drzyzga rolnik z Płużnicy, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy.
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie.
Spółdzielnia Mleczarska w Wąbrzeźnie.
Gminna Spółdzielnia ‘SCh’ w Płużnicy.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Jan Jakubiak płużnicki proboszcz. Po tym akcie sztandar został poprzez naczelnika OSP Jana Isbrandta przekazany pocztowi sztandarowemu OSP Ostrowo, którzy zostali nań zaprzysiężeni.
Poczet sztandarowy; od lewej Waldemar Isbrandt, chorąży Benedykt Burchardt i Jan Pawlikowski.


Prezentacja sztandaru;

Orkiestra.
Przygrywała nam dęta orkiestra strażacka z Mroczna k/ Nowego Miasta. Ponieważ w toruńskim odbywał się wówczas koncert orkiestr dętych więc w pobliżu nie można było dostać żadnej orkiestry, więc Stanisław Kwaśnik pomógł ściągnąć ją z sąsiedniego województwa

Jan Isbrandt; organizacja, raz na 50 lat organizowanej uroczystości wymagała wiele zachodu i starań, ale było warto!”.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali seniorzy OSP; Augustyn Burchardt, Józef Fijałek, Seweryn Pawlikowski, Brązowy; Ryszard Makowski i Stanisław Sokół.

Od lewej; Grzegorz Sokół, Janusz Aniszewski, Jan Ludwikowski, Jan Pawlikowski, Waldemar Isbrandt, obok naczelnik Jan Isbrandt.

Uchwałą ZOW ZOSP nadano „Odznaki za zasługi we współzawodnictwie przeciwpożarowym” druhom; Grzegorz Sokół, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski, Janusz Aniszewski, Piotr Szczepanik, Dariusz Pyżewski. Odznaki wręczył prezes ZOG ZOSP Bronisław Drzyzga i kpt. Krzysztof Michałowski.
Głos zabrali; Krzysztof Michałowski, Leszek Kawski i Lech Skonieczka. Na koniec wystąpił gospodarz uroczystości naczelnik OSP Jan Isbrandt, który podziękował strażakom za przygotowanie tej uroczystości, mieszkańcom i gościom za obecność i życzenia.
Prezes SKR Mieczysław Matuszewski i przewodnicząca KGW Helena Pawlikowska wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania strażakom, na ręce Jana Isbrandta.

Z okazji 50 lecia wpisów do pamiątkowej księgi dokonały delegacje OSP, instytucji i organizacji społecznych.

Kolejna kontrola została przeprowadzona w 1998 roku przez asp. Pawła Stafieja, mł. kpt. Ireneusza Wiśniewskiego, ogn. Roman Grabowski.

Utworzenie Zarządu Powiatowego OSP
9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. Według notatki wiceprezesa Zygmunta Barana w powiecie funkcjonuje 46 OSP w których szeregach działa 1501 strażaków.
Ochrona papieskiej wizyty.
7 czerwca 1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II….

W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gm. Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej do ul. Gagarina. Wojciech Bartoszewski relacjonował; „Niektórzy mieli wyjątkowy zaszczyt, jak np. Kazimierz Osipowski z OSP Kotnowo, spotkać się oko w oko z Papieżem, gdy ten udawał się do auli uniwersyteckiej na spotkanie z uczonymi”. K. Osipowski mówił o tej chwili; „Dla mnie było to ogromne i radosne przeżycie. być tak blisko Ojca Świętego”.
Z Ostrowa wyjechali strażacy; Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski, Stanisław Robaczewski, Grzegorz Sokół, Wiesław Właśniewski, Marek Świerad i Leszek Wölk.

Wyżej  ‘gadżety’ od uczestnika ‘Służby’ Stanisława Robaczewskiego.

Walne zebranie.

W zebraniu 29 stycznia 2000 r. brali udział w zebraniu; członkowie Zarządu Gminnego OSP; prezes Józef Boruta, Andrzej Sikora, Bronisław Drzyzga oraz komendant gminny OSP Mieczysław Krauze. Gminę reprezentowała sekretarz gminy Wiesława Szpanowska.
Stan jednostki; 22 członków czynnych, 4 wspierających
Wyposażenie jednostki stanowiło; 18 mundurów wyjściowych, 8 bojowych, 10 hełmów, węże ssawne i tłoczne, 2 motopompy. W remizie stał samochód ‘ŻUK GLM 8’ i motopompa ‘PO3’ i ‘P26’.
Skład zarządu:
prezes Zygfryd Rygielski,
naczelnik Jan Isbrandt,
sekretarz Stanisław Robaczewski,
skarbnik Wiesław Właśniewski.
Pożar na ściernisku; 3 sierpnia 2000 r. w Ostrowie paliła się słoma po kombajnowaniu u Mieczysława Daszkowskiego. Do gaszenia pożaru skierowano 3 zastępy strażackie.
Zawody sportowo-pożarnicze; w 2000 roku strażacy brali udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Płużnicy, gdzie zajęli 6 miejsce.
Kurs naczelników OSP; w  kolejnych latach, np. w 2000 taki kurs, ukończyli: Janusz Aniszewski, Waldemar Isbrandt i Grzegorz Sokół.

Kontrole OSP Ostrowo.

Odznaczenia dla Jana Isbrandta.

10 maja 2001 roku w Wąbrzeźnie z okazji ‘Dnia Strażaka’ odznaczony został przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi nasz naczelnik OSP. Odznaczenie wręczył wice wojewoda kujawsko-pomorski Michał Joachimowski.

Wybory w OSP.
3 lutego 2001 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd w składzie:
Prezes Zygfryd Rygielski.
Naczelnik Jan Izbrandt.
Sekretarz Piotr Szczepanik.
Skarbnik Wiesław Właśniewski.
Gospodarz Grzegorz Sokół.
Skład Komisji Rewizyjnej; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski. Delegatami na Zjazd Gminny ZOSP zostali; Jan Isbrandt i Piotr Szczepanik.
Poza członkami zarządu i komisji rewizyjnej strażakami w 2001 roku byli: Augustyn Burchardt, Józef Fijałek, Zbigniew Pankowski, Stanisław Lisewski, Ryszard Makowski, Leszek Wölk, Roman Wölk, Edmund Pyżewski, Dariusz Pyżewski, Krzysztof Groszewski, Jan Ludwikowski, Janusz Aniszewski, Stanisław Sokół, Stanisław Robaczewski, Benedykt Burchardt, Seweryn Pawlikowski, Marek Świerad, Marian Właśniewski, Wojciech Właśniewski.
W planach pracy przyjęto zadania utrzymania porządku wokół remizy, rozprowadzenia kalendarzy strażackich i przeprowadzenie okresowego przeglądu gospodarstw rolnych pod kątem zachowania bezpieczeństwa pożarowego.
Płonący transformator; 11 marca 2001 roku w Ostrowie zapalił się transformator energetyczny koło Ludwikowskich. Do akcji skierowano jeden zastęp.
Zjazd Gminny ZOSP.
7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w sali Towarzystwa Rozwoju w Płużnicy. Zjazd zwoływał prezes ZG OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant Mieczysław Krauze. Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Obecni byli; w-ce starosta wąbrzeski Benedykt Dudek, wójt Lech Skonieczka, prezes ZOP ZOSP Jarosława Herbowski, w-ce Jerzy Tadych, komendant st. kpt. Sławomir Herbowski.
Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego, na czele którego stanął prezes Józef Boruta z Józefkowa. Komendantem gminnym OSP został Lech Jazwonik z Płużnicy. Przewodniczącym gminnej Komisji Rewizyjnej został Czesław Jeziorski z Józefkowa. Członkiem Zarządu został Jan Isbrandt.
Zjazd nadał tytuły honorowego prezesa ZG OSP Bronisławowi Drzyzdze, komendanta Mieczysławowi Krauzemu
Składka na sztandar.
Wszystkie OSP z terenu powiatu, w tym także OSP Ostrowo złożyły się na sztandar dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, który został wręczony w dniu 25 maja 2002 roku uroczyście na wąbrzeskim rynku. Poczet sztandarowy w składzie: Grzegorz Sokół, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.

W uroczystości tej brał udział poczet sztandarowy naszej jednostki. W lipcowym upale chłopcy stali kilka godzin.

Inspekcja z PSP.
23 marca 2002 roku kpt. Ireneusz Wiśniewski przeprowadził inspekcje jednostki OSP w Ostrowie. Zarządzono próbny alarm w jednostce. W remizie stawiło się 5 strażaków w ciągu 7 minut. Jednostka posiadała wtedy lekki samochód pożarniczy, dwie motopompy, syrenę alarmową i sprzęt typu węże, prądnice. Co do samochodu, to kontrolujący dokonał następującego wpisu;

„Pojazd wycofano z podziału bojowego z uwagi na nieczynna motopompę i wycieki paliwa w części bagażowej pojazdu, gdzie przebywają strażacy …”
Kolejne zebranie OSP.
26 stycznia 2002 r. na zebraniu OSP podano kilka informacji. Według stanu ze stycznia w remizie znajdowało się następujące wyposażenie;
– mundurów wyjściowych 19 szt.
– czapek 19 szt.
– węży; W 52-5 szt. W 75-4 szt.
– węży ssawnych 7 szt.
– hełmów bojowych 10 szt.
– motopompy 2 szt.
– samochód pożarniczy lekki marki ŻUK.
Jednostka OSP w ciągu 2001 roku wyjeżdżała do akcji pożarniczych na terenie gminy Płużnica jeden raz i dwa razy poza teren gminy.
Prowadzono prewencyjne kontrole gospodarstw na terenie wsi zwracając uwagę na wyposażenie w sprzęt do gaszenia ognia, stan instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych i mieszkalnych, ustawienie stogów ze słomą itp.
Podjęto uchwałę: „Uchwalono jednogłośnie o rezygnacji utrzymania straży OSP Ostrowo przez Urząd Gminy Płużnica w zamian za dotacje w wysokości trzech tysięcy złotych na utrzymanie jednostki”.
Komisja Rewizyjna funkcjonowała w składzie: Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
Zdarzenia 2002 roku.
Strażacy z Ostrowa pod dowództwem naczelnika Jana Isbrandta gasili bardzo groźny pożar stodoły w gospodarstwie Kuca w Czaplach.
8 czerwca 2002 roku OSP Płużnica usuwano drzewo zagrażające bezpieczeństwu w gospodarstwie Heleny i Seweryna Pawlikowskich w Ostrowie.
Z kolei 30 lipca tego roku również OSP Płużnica wypompowała wodę z pomieszczeń w gospodarstwie Wiesława Właśniewskiego, spowodowane pęknięciem rury wodociągowej.
1 sierpnia 2002 r. strażacy gasili pożar słomy, palącej się od ‘iskry po kombajnie’, na wybudowaniu w gospodarstwie Zygfryda Rygielskiego. Pożar udało się ugasić, a kombajn udało się uratować.
Pożar ‘ścierniska’ na granicy Orłowo-Bocień w początkach 2000 lat był to bardzo duży i groźny pożar, bowiem w każdej chwili mógł przenieść się na poblisko las. Zjechało się wówczas kilkanaście jednostek straży ochotniczej i zawodowej. Sprawcy podpalenia nie ustalono.
18 września; zdarzył się wypadek na drodze powiatowej. Skutki wypadku likwidował 1 zastęp strażaków.
W tym roku nasi strażacy wyjeżdżali do akcji we wsiach poza gminą Płużnica, miedzy innymi w Januszewie, Świętosławiu, Bągarcie i w sąsiednim Drzonowie gdzie gaszono pożar śmieci i opon.
Kontrola z PSP; 28 listopada 2002 r. Lech Jazownik komendant gminny OSP i kpt. Andrzej Kujaczyński z komendy PSP w Wąbrzeźnie dokonali kontroli w remizie OSP stwierdzając: iż należy zakupić 8 sztuk węży W-52 i W-75.
Walne zebranie OSP.
16 stycznia 2003 r. obradowała OSP na walnym zebraniu sprawozdawczym. Z 22 członków na zebraniu stawiło się 14. Przyjechali goście; wójt Janusz Marcinkowski i sekretarz ZG OSP Jan Miklaszewski. W roku poprzednim zakupiono węże z pieniędzy Gminy. Strażacy porządkowali teren wokół remizy.

Jan Miklaszewski pracownik gminy ds. pożarnictwa i Janusz Marcinkowski wójt gminy. Zarząd OSP w 2003 roku stanowili; prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Isbrandt, sekretarz Piotr Szczepanik, skarbnik Wiesław Właśniewski.


Ostatnie ćwiczenia.

28 marca 2003 roku odbyły się ostatnie ćwiczenia pożarnicze na terenie byłego PGR w Orłowie w których wzięła udział OSP Ostrowo. W następnych latach, od roku 2004 począwszy udział w ćwiczeniach brały tylko jednostki posiadające JOT (Jednostkę Operacyjno Techniczną), czyli zespół strażaków odpowiednio przygotowanych do prowadzenia akcji bojowych.
Niżej; Odprawa przed rozpoczęciem ćwiczeń. Jan Isbrandt (w kapeluszu!)

115 lecie OSP Płużnica
14 czerwca 2003 r. nasi sąsiedzi obchodzili swoje święto. Na zaproszenie druhów pojechała nasza delegacja-poczet sztandarowy w składzie; Dariusz Pyżewski, Grzegorz Sokół i Waldemar Isbrandt.

Służyliśmy także druhom z Nowej wsi Królewskiej, którzy obchodzili 100 lecie działalności swojej OSP 17 maja 2003 r.

Zawody gminne w Płużnicy.
W 2003 roku braliśmy udział w sportowo-pożarniczych zawodach gminnych, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce.
W tym samym roku pojechaliśmy do Książek, gdzie w zawodach powiatowych VI miejsce wywalczyli;
Grzegorz Sokół,
Waldemar Isbrandt,
Jan Pawlikowski,
Janusz Aniszewski,
Jan Ludwikowski,
Jan Wiśniewski,
Tomasz Preis dowodzeni
przez Piotra Lisewskiego.

Puchary i dyplomy z tamtych lat…

Przegląd jednostek OSP.

W miesiącu listopadzie prowadzono standardowe kontrole w jednostkach OSP na terenie powiatu. W naszej jednostce typu ‘S’ w dniu 14 listopada 2003 roku kontrola wypadła nie najlepiej. W protokole zapisano: „Brak porządku w remizie, samochód brudny, Ogólnie jednostka nie przygotowana do przeglądu”. Protokół podpisał komendant gminny OSP Lech Jazownik.

Ostatni dokument z kontroli jednostki OSP Ostrowo z listopada 2003 roku.

W ‘2003’ we wsi zanotowano zdarzenia;

-5 sierpnia; pożar słomy po kombajnie. Do gaszenia skierowano 3 zastępy.
-19 października; wypadek samochodu osobowego OPEL Kadet.k/świetlicy.
-5 grudnia; wypadek samochodu osobowego, który to gasiły aż 3 zastępy.
Walne zebranie 2004 roku.
22 stycznia odbyło się zebranie naszej jednostki OSP. W obecności 14 strażaków, wójta Janusza Marcinkowskiego i prezesa ZG OSP Edwarda Kruka toczyła się trudna dyskusja wobec problemu zmian w ustawie o bezpieczeństwie pożarowym, które nakazywały daleko idące zmiany w działalności strażackiej.
Od 2004 roku strażacy z sekcji techniczno-bojowej chcąc uczestniczyć w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, specjalistyczne; ponad 100 godzinne przeszkolenie, muszą być indywidualnie ubezpieczeni i odpowiednio wyposażeni w ubiór i wyposażenie indywidualne. Tym wszystkim nowym wymogom nie może sprostać mała jednostka OSP i dlatego też OSP w Ostrowie, tak ja i inne w gminie Płużnica nie mogą więcej uczestniczyć w akcjach bojowych. Strażacy z Ostrowa nowe wymogi przyjęli bardzo źle. Mimo wszystkiego wójt gminy Janusz Marcinkowski i prezes Gminny OSP Józef Boruta nakłaniali strażaków do uczestnictwa w mundurach w wielu działaniach kulturalnych, sportowych, prewencyjnych. W tej sytuacji spowodowanej zmianami prawa w gminie Płużnica pozostaną trzy sekcje techniczno-bojowe jako jednostki wiodące; Nowa Wieś, Błędowo i Płużnica zapewniające bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Miejscowi strażacy natomiast mogą uczestniczyć w razie zdarzenia w swojej wsi na takich samych zasadach jak i inni mieszkańcy wsi i zgodnie z decyzją dowódcy kierującego akcją.
W rozmowach omawiano również kwestie zakupu umundurowania dla strażaków, ale również o uporządkowaniu remizy i konserwacji sprzętu.

Kolejna kontrola remizy ujawniła niezbyt budujący obraz naszej jednostki. W dużej mirze był on wynikiem wcześniej opisanej sytuacji.

Zebranie OSP.
13 stycznia 2005 roku na walne zebranie stawiło się 13 strażaków (na stan 22) oraz wójt Janusz Marcinkowski, prezes ZOG OSP Józef Boruta i komendant gminny OSP Lech Jazownik. W OSP było 5 honorowych członków.
Po przedstawieniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której powracano do sprawy dalszego funkcjonowania jednostki wobec niemożności bojowych wyjazdów do akcji pożarniczych. Rozmawiano o tym, iż należy zająć się sprawami kulturalnymi we wsi, uczestnictwem w bogatym życiu publicznym strażaków, a również w razie czego udzielenia sąsiedzkiej pomocy mieszkańcom wsi.
W 2004 roku drużyna bojowa ćwiczyła 4 krotnie. Sześciu druhów zostało odznaczonych. Porządkowano teren wokół remizy.
Zdarzenia 2005 roku.
Na terenie wsi wydarzyło się;
– 19 stycznia i 4 czerwca; jeden zastęp usuwał zwalone drzewo.
– 2 sierpnia; jeden zastęp gasił pożar rżyska.
Zebranie ‘2006’.
Odbyło się 12 lutego z udziałem14 strażaków. Zebraniu przewodniczył Stanisław Robaczewski. Z Zarządu Gminnego OSP uczestniczyli; prezes Józef Boruta, komendant gminny Lech Jazownik oraz wójt gminy Janusz Marcinkowski. Delegatem jednostki na zjazd gminny wybrano Jana Izbrandta.
50 lecie OSP Józefkowo
27 maj 2006 roku maszerowaliśmy razem z delegacjami innych OSP na święcie józefkowskich strażaków. W poczcie szli; Janusz Aniszewski, Grzegorz Sokół i Dariusz Pyżewski. OSP Józefkowo, podobnie jak nasza jednostka nie uczestniczy w akcjach bojowych, ale nadal działa na rzecz środowiska.

Strażaków z gminy Płużnica, wśród których był poczet sztandarowy z Ostrowa, prowadził komendant gminny Lech Jazownik.

Czesław Jeziorski
Janusz Aniszewski
Grzegorz Sokół
Dariusz Pyżewski
Pożary w Ostrowie;
12 września 2006 r. zapaliły się pokłady torfu przy rowie melioracyjnym, w gaszeniu brały udział 3 zastępy strażaków. Z kolei 29 czerwca tego roku o godz. 22.42 płonął stóg słomy. Pożar gasiły 3 zastępy.
Zjazd delegatów OSP w Wąbrzeźnie 10 listopada 2006 r.
Jan Isbrandt był delegatem płużnickich strażaków na II Zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie, który zwyczajowo odbył się na sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zjazdy odbywano, zgodnie ze statutem co 5 lat dokonując podsumowania strażackiej pracy na terenie powiatu (40 OSP) i uchwalano kierunki działań na przyszłą kadencję. Wybierano również strażackie władze powiatowe; zarząd oddziału i jego prezydium. Niezmiennie od 1999 roku wybierano Jarosława Herbowskiego z Wąbrzeźna na funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

Od lewej Danuta Ozorowska z Dębowej Łąki, Stefan Duma z Bielaw, Jan Simson z Wieldządza i Jan Isbrandt.

Pierwszy gminny strażacki opłatek wigilijno-noworoczny.

Z inicjatywy OSP Czaple; jej prezesa Andrzeja Kujaczyńskiego po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się w Czaplach 28 grudnia 2006 roku. Na takie spotkania zapraszaliśmy strażaków seniorów i delegacja ze wszystkich OSP z terenu gminy Płużnica. Zapraszaliśmy również powiatowe i gminne władze strażackie i administracyjne.

Seniorzy-władze OSP Ostrowo; Zygfryd Rygielski prezes OSP i Jan Isbrandt naczelnik.

Pogrzeb kapelana strażaków.

Nasza delegacja, jej poczet sztandarowy uczestniczył w pogrzebie przedwcześnie zmarłego kapelana gminnego strażaków ks. Metodego Deranka z Nowej Wsi Królewskiej.

Zdjęcie uczestników pogrzebu na nowowiejskim cmentarzu.

W poczcie sztandarowym szli nasi strażacy: Jan Pawlikowski, Leszek Welk, Jan Ludwikowski.

Zawody gminne 26 maja 2007 r. w Płużnicy.

W pierwszym rzędzie stoją; Piotr Lisewski, Grzegorz Sokół,

Zawodom patronowali; Zygfryd Rygielski prezes i Jan Isbrandt naczelnik OSP, ludzie, którzy strażactwu poświęcili wiele lat swego życia.

Ostrowscy strażacy na zawodach w Płużnicy.

Kolejno, od lewej: Piotr Sokół, Sławomir Wijata, JanWłaśniewski, Henryk Własniewski, Grzegorz Sokół, Mateusz Aniszewski, Damian Sokół, Piotr Lisewski.

Spotkanie seniorów w Wąbrzeźnie.
12 grudnia 2007 roku w wąbrzeskiej strażnicy na zaproszenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP przyjechali seniorzy z terenu powiatu. Niżej na zdjęciu nasi wcześniej urodzeni Druhowie; Jerzy Weisner z Czapel, Zygfryd Rygielski i Seweryn Pawlikowski z Ostrowa. Seniorów gościł prezes Zarządu Powiatowego Jarosław Herbowski i członek Prezydium Stanisław Macikowski. Strażacy, oprócz okolicznościowego spotkania mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego sprzętu, samochodów z zasobów PSP.

W wąbrzeskim spotkaniu brali udział; Zygfryd Rygielski i Seweryn Pawlikowski.

Zebranie sprawozdawcze 19 stycznia 2008 r.
Prowadził je Stanisław Robaczewski. Uczestniczyli; wójt Janusz Marcinkowski, prezes gminnego zarządu Edward Kruk, komendant gminny Lech Jazownik. Do OSP przyjęto w 2007 roku 5 młodych strażaków. Zakupiono 8 szt. mundurów. Zgłoszono konieczność naprawy dachu remizy oraz sprawdzenie prawnych możliwości wykorzystania samochodu do przewozu strażaków.. Stwierdzono, iż należy dokonać naprawy lub wymiany niesprawnej motopompy.
Mówiono o zorganizowaniu zajęć sportowo-pożarniczych dla młodych strażaków jednostki w Ostrowie z możliwością udziału w zajęciach sekcji bojowej w Płużnicy.
Zarząd pracował w składzie; Prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Isbrandt, sekretarz Piotr Szczepanik, skarbnik Wiesław Właśniewski, gospodarz Grzegorz Sokół. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lisewski, członkami Jan Pawlikowski o Waldemar Isbrandt.

Od lewej: Wiesław Właśniewski skarbnik, Zygfryd Rygielski prezes, Jan Isbrandt naczelnik, Stanisław Robaczewski prowadzący zebranie, Janusz Marcinkowski wójt gminy, Lech Jazownik komendant gminny OSP, Edward Kruk prezes gminny OSP.

Od lewej; Piotr Szczepanik, Zbigniew Paczkowski, Mateusz Aniszewski, Emil Wijata, Waldemar Isbrandt.

Damian Sokół i Jan Lipiński.

120 lecie OSP w Płużnicy.
Strażacy z Płużnicy poprosili nas o reprezentowanie naszej jednostki na ich uroczystości. Zdjęcie z 14 czerwca 2008 r. Nasz poczet sztandarowy w kościele, w składzie; Jan Ludwikowski i Jan Pawlikowski, Tomasz Preis.

Bywało czasem i tak, że wśród ponad 20 strażaków nie udało się znaleźć strażaka, który byłby chętny i miał czas na reprezentowanie naszego środowiska na uroczystościach na które byliśmy zapraszani. Trochę to szkoda, gdyż porządne, eleganckie strażackie mundury, nasze sztandary, są świadectwem naszego trwania, a także stanowią, co tu gadać, piękną oprawę wielu wydarzeń, uroczystości!
Opłatek gminny w Ostrowie.

29 grudnia 2008 roku Ostrowscy strażacy zorganizowali gminne strażackie spotkanie noworoczne na sali świetlicy wiejskiej. Na spotkanie to zaproszono przedstawicieli wszystkich jednostek z terenu gminy Płużnica ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaproszenie strażaków seniorów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz; Prezes Zarządu Oddzialu Powiatowego Jarosław Herbowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Herbowski, wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk. Zwyczajowo uczestniczył kapelan gminny strażaków ks. Jacek Dudziński. Wśród honorowych seniorów byli między innymi; Jerzy Weizner z Czapel, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Jan Duma z Bielaw, Edward Borowski z Uciąża.

Goście gminnego opłatka strażackiego w Ostrowie 29 grudnia 2008 roku.

Kolejno od lewej; Szymon Dudzik w-ce przew. Rady Gminy, Janusz Marcinkowski wójt, Mieczysław Krauze seniora z Kotnowa, st. kpt. Sławomir Herbowski komendant PSP, Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Jan Duma senior z Bielaw, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i senior Józef Zgliński z Nowej Wsi Król.

Do przywileju i obowiązku gości należało było wypowiedzenie paru ciepłych okolicznościowych słów.

E. Kruk, ks. J. Dudziński i autor.

Główni ‘aktorzy’ tej uroczystości; Jan Isbrandt, Edward Kruk i ks. Jacek Dudziński.

Niżej; od lewej strażacy z Ostrowa; Ryszard Makowski senior, Grzegorz Sokół, Zygfryd Rygielski prezes, Jan Isbrandt naczelnik oraz Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy, Lech Jazownik komendant gminny OSP, ks. Jacek Dudziński kapelan strażaków.

Roman Sądowski i Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi Król,.. Pyżewski z Ostrowa, …, Na zdjęciu wyżej; Marian Piątek i Edward Borowski z Uciąża, między nimi wyżej Stanisław Wyżykowski z Bielaw, Wojciech Groth z Błędowa, Dariusz Czernik z Bielaw, Wiesław Właśniewski z Ostrowa, Jan Wiśniewski z Wieldządza, Józef Boruta z Józefkowa, Zbigniew Topolewski z Nowej Wsi Król, Paweł Stafiej z Płużnicy, Zdzisław Maliński z Wieldządza, Jan Ziółkowski z Nowej Wsi Król, …., Marian Ingram z Czapel, Piotr Szczepanik z Ostrowa, Andrzej Kujaczyński z Czapel.

Stanisław Sokół z Ostrowa, Kwiatkowski z Czapel, Stanisław Lisewski z Ostrowa, Tadeusz Małkowski z Działowa, Piotr Lisewski z Ostrowa, Stanisław Bernady z Kotnowa, Zbigniew Młynarkiewicz z Błędowa, Jan Lipiński z Ostrowa, Józef Rola i Zbigniew Majewski z Działowa, wyżej Andrzej Nowotnik z Kotnowa, Ryszard Stafiej z Płużnicy, Eugeniusz Młynarczyk z Kotnowa, Tadeusz Ciszewski z Nowej Wsi Król,… Reich z Działowa, Jan Ludwikowski z Ostrowa.

Grzegorz Sokół, Dariusz Pyżewski, Jan Lipiński, Wiesław Właśniewski, Zbigniew Paczkowski. Z prawej; Tadeusz Malicki i Zbigniew Jaworski z Błędowa, Zbigniew Majewski i Józef Rola z Działowa.

Zanotowaliśmy w 2008 roku wydarzenia w Ostrowie; 22 lipca paliła się trawa na nieużytkach na rowie pod Orłowem, a 31 lipca pożar słomy w gospodarstwie Jerzego Małkowskiego zmusił do akcji 3 zastępy strażaków.
Zebranie sprawozdawcze OSP Ostrowo ‘2009’.
14 stycznia odbyło się zebranie OSP. Obecnych było 14 członków, w tym członkowie Zarządu; prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Isbrandt, skarbnik Wiesław Właśniewski, sekretarz Piotr Szczepanik. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lisewski i jej członek Waldemar Isbrandt. Zebranie prowadził Stanisław Robaczewski. Pozostali strażacy obecni na zebraniu; Piotr Lisewski, Jan Ludwikowski, Zbigniew Paczkowski, Dariusz Pyżewski, Grzegorz Sokół, Emil Wijata, Sławomir Wijata. Przyjęto sprawozdanie z działalności, z którego wynikało, iż straż w 2009 roku nie uczestniczyła w akcji gaszenia pożarów czy też w likwidacji innych zdarzeń. Natomiast członkowie OSP w ramach pomocy sąsiedzkiej pomogli ugasić zaczątek pożaru słomy na polach w sąsiedztwie gospodarstwa Kazimierza Dudziaka w czasie tegorocznych żniw. Pożary takie ze względu na coraz większe kompleksy pól z uprawą zbóż stwarzają bardzo groźne i trudny do ugaszenia pożar rozprzestrzeniający się z ogromną szybkością. Taki bardzo groźny pożar zanotowano na polach również w 2008 r.
Remiza strażacka w ubiegłym roku doczekała się naprawienia dachu. Zebraniu ustalili składkę na poziomie ubiegłorocznym, czyli 5 zł rocznie. Bardzo istotnym problemem jest zakup nowej pompy dla jednostki. Starego typu motopompa wysłużyła się już i nikt nie jest w stanie jej naprawić. Prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk i wójt gminy Janusz Marcinkowski zaproponowali Strażakom, aby starali się o zakup nowej, nowoczesnej pompy typu „NIAGARA”. Pompa taka jest sprawna i oszczędna, jest lekka i łatwa do przewozu i przenoszenia. Może ona spełniać wiele funkcji we wsi począwszy od pomocy w gaszeniu pożarów do wypompowywania wody z zalanych piwnic. Nowa pompa kosztuje prawdopodobnie ponad 5 tys. zł. Przy udziale funduszu strażackiego (roczny 1250 zł), gminnego i wiejskiego, a także dotacji ze strony Zarządu Wojewódzkiego OSP można by takiego zakupu dokonać. Zakup ten, niestety nie doszedł wówczas do skutku, ale myśl została!

Stanisław Robaczewski, Wiesław Właśniewski, Jan Isbrandt, Janusz Marcinkowski, Edward Kruk, Piotr Szczepanik, Emil Wijata, Sławomir Wijata, Dariusz Pyżewski i Jan Ludwikowski.

Grzegorz Sokół, Szymon Dudzik, Stanisław Robaczewski, Wiesław Właśniewski.

Waldemar Isbrandt, Stanisław Lisewski, Zygfryd Rygielski.
Gminny Dzień Strażaka.
W dniu 2 maja 2009 roku z całej gminy zjechały się delegacje strażackie, włącznie z pocztami sztandarowymi. Najpierw była msza w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej, potem ceremoniał strażacki na placu przed remizą OSP i wspólne spotkanie strażaków. Wśród strażaków na zdjęciu w kościele obecni byli Jan Isbrandt i Zygfryd Rygielski.

Strażaccy seniorzy; Jerzy Figalski z Józefkowa, nasz Zygfryd Rygielski, Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi i Stefan Duma z Bielaw.

W naszym poczcie sztandarowym Dariusz Pyżewski i Jan Pawlikowski,

Seniorzy z powiatu w Orłowie.

W dniu 25 września 2009 roku do pobliskiego Orłowa, do ‘Zielonej Szkoły’ przyjechali zaproszeni z całego powiatu strażaccy seniorzy. Pierwszy z prawej stoi Zygfryd Rygielski.

Spotkanie zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie i gmina Płużnica. Bezpośrednio organizacją zajmowali się druhowie; Jarosław Herbowski, Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy i Wiesław Turalski gospodarz obiektu w Orłowie. Na boisku szkolnym zorganizowano wystawę samochodów i sprzętu pożarniczego. Organizowanie takich spotkań pozwalało spotkać się strażakom z tamtych przedwojennych, wojennych i powojennych roczników. Gdzieś tam w duchu wielu zdawało sobie sprawę, z tego, iż może to być jego ostatnie takie spotkanie!
Wydarzenia w Ostrowie w 2009 roku;
5 sierpnia; zdarzył się wypadek samochodu osobowego marki OPEL Astra. Do usunięcia skutków wypadku przysłano 2 zastępy strażaków. Bardzo poważnym problemem była paląca się trawa na nieużytkach, która płonęła wiosną wielokrotnie; 23 i 29 marca, oraz 1,13,19 kwietnia.
Walne zebranie.
20 lutego 2010 roku odbyło się zebranie miejscowej OSP. W zebraniu uczestniczyli; prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Izbrandt, skarbnik Wiesław Właśniewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lisewski gospodarz remizy Grzegorz Sokół oraz członkowie; Emil i Sławomir Wijatowie, Jan Lipiński, Jan Ludwikowski, Piotr Szczepanik, Stanisław Robaczewski, Marcin Właśniewski. W zebraniu wzięli udział goście; wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, kierownictwo Zarządu Gminnego OSP; prezes Edward Kruk, w-ce prezes Paweł Stafiej, komendant gminny Andrzej Kujaczyński. Jednostka OSP Ostrowo liczy 26 druhów, w tym 2 honorowych, 2 wspierających i 22 czynnych. Jednostka w 2009 roku uczestniczyła w uroczystościach kościelnych występując z pocztem honorowym.
We wsi zdarzył się jeden pożar słomy na ściernisku w którego gaszeniu uczestniczyli niektórzy członkowie OSP. Zebranie nie przyjęło rezygnacji z funkcji prezesa Zygfryda Rygielskiego i naczelnika Jana Izbrandta. Zebrani uważają, iż są to bardzo zasłużeni dla jednostki strażacy i posiadają pełne zaufanie wszystkich pozostałych członków. Ich poświęcenie dla spraw strażackich jest znane i po dłuższej dyskusji obaj szefowie straży zgodzili się pełnić te funkcje jeszcze w bieżącym roku.
Postanowiono zlikwidować stary, z 1976 roku samochód marki Żuk, a w jego miejsce zakupić przyczepkę samochodową, którą w razie potrzeby będzie się wozić motopompę. Rozmawiano także o problemach udziału strażaków w życiu jednostek OSP na szczeblu gminnym.

Zebranie OSP Ostrowo 20 lutego 2010 roku.

Ostrowscy strażacy;

Piotr Szczepanik, Jan Ludwikowski,

Wiesław Właśniewski, Zygfryd Rygielski, Grzegorz Sokół, Jan Lipiński.

Jan Isbrandt, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz Jarosław Tylmanowski.

Prezesi
Zarządu Odziału Gminnego
Paweł Stafiej i Edward Kruk.

Zebraniu przewodniczył Stanisław Robaczewski i Stanisław Lisewski.

Kwiaty i Wielkie podziękowania dla Zygfryda Rygielskiego i Jana Isbrandta.
Zdarzenia miejscowe w Ostrowie w 2010 roku;
-29 marca; dwie sekcje strażackie wyciągały karetkę pogotowia, która poślizgiem wpadła do z rowu.
-w kwietniu; 4, 5, 11, 17 i 18 płonęły nieużytki nad jeziorem.
-16 czerwca; kolejny wypadek; karetki pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym marki CITROEN.
-29 czerwca; wycięto niebezpiecznie wywrócone drzewo.
-1 lipca; likwidacja skutków wypadku samochodu osobowego AUDI.
-22 grudnia; kolejny raz pomagano karetce pogotowia, tym razem wyciągając ją z zaspy śnieżnej.
-29 grudnia; gaszono pożar samochodu osobowego marki OPEL.
Wyposażenie jednostki w 2011 roku;
– remiza murowana, połączona ze świetlicą wiejską,
– samochód pożarniczy ŻUK,
– węże tłoczne, ssawne,
– motopompa,
– hełmy strażackie 9 szt.,
– pasy bojowe 7 szt.,
– syrena elektryczna,
– mundury.. czapki … komplety.
Walne sprawozdawczo-wyborcze.
15 stycznia 2011 r. na zebranie stawiło się 15 strażaków na ogólny stan 22. Zebranie otworzył prezes Wiesław Właśniewski, a prowadził Stanisław Robaczewski. Gośćmi byli; wójt Marcin Skonieczka i prezes ZOG OSP Edward Kruk. Sprawozdania z działalności, finansów złożyli; Wiesław Właśniewski, Jan Isbrandt, Marcin Właśniewski. W dyskusji zgłoszono wnioski; o wymianę okien w remizie, zakup przyczepy lekkiej samochodowej do przewozu motopompy w razie takiej potrzeby. Złożono wnioski o zakup wyjściowych mundurów.
Ostrowscy strażacy w 2010 roku nie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Skutki zdarzeń były likwidowane przez OSP Płużnicę, która jest dobrze przygotowana do tych działań.
100 lecie OSP Czaple.
18 czerwca 2011 roku pojechali tam; Wiesław Właśniewski prezes OSP i Grzegorz Sokół naczelnik. Strażacy przemaszerowali od czapelskiej remizy, przez wieś na plac przy remizie na której odbyła się ceremonia strażacka z raportem dowódcy, przemówieniami, odznaczeniem strażaków i wspólnie spędzonym czasem przy stołach zastawionych przez wspomagających strażaków panie z tej wsi.

Grzegorz Sokół i Wiesław Właśniewski.

Zjazd gminny delegatów OSP.
Delegaci obradowali tym razem na sali świetlicy wiejskiej w Uciążu w dniu 7 lipca 2011 roku. Podsumowaliśmy ostatnie 5 lat strażackiej służby. Corocznie strażacy uczestniczyli w wielu wydarzeniach publicznych. Wszędzie są potrzebni, jeśli nie w roli ‘bojowej’ to również w sporcie, kulturze, a także w kultywowaniu wiejskich zwyczajów, np. dożynek, festynów…Strażacy stają również do ‘obsługi’ uroczystości kościelnych, poczynając od świątecznych opraw uroczystości, do ostatniej posługi odchodzącym na tamten świat Druhom.

w 2011 roku zanotowano tylko jedno zdarzenie; był to wypadek drogowy, gdzie strażacy musieli interweniować i usuwać jego skutki. W dniu 13 września samochód wypadek miał osobowy FIAT 126p.
Opłatek ‘2011’; zakończenie roku 2011 zaznaczyliśmy spotkaniem opłatkowym w dniu 29 grudnia 2011 r. u strażaków w Nowej Wsi Królewskiej.

Na zdjęciu oprócz gminnego kapelana strażaków ks. Jacka Dudzińskiego widzimy tu Janusza Szczepanika z Płużnicy, Wiesława Właśniewskiego, Kazimierza Chmielewskiego z Błędowa, Zygfryda Rygielskiego i Marka Łęgowskiego z Błędowa.

Kolejne zebranie w OSP Ostrowo.
Odbyło się 4 lutego 2012 roku. Jak zawsze omówiono działania z poprzedniego roku.

Protokół z walnego zebrania w dniu 4 lutego 2012 rok;
W zebraniu uczestniczyli goście; prezes Edward Kruk, sekretarz Janusz Marcinkowski Zarządu Gminnego OSP

Zygfryd Rygielski, Jan Ludwikowski, Jan Lipiński, Damian Sokół,

Zbigniew Paczkowski, Darius Pyżewski, Tomasz Pyżewski, Mateusz Włąśniewski, Piotr Lisewski.

Emil Wiajta Waldemar Isbrandt.

Piotr Szczepanik, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Janusz MarcinkowskObecni na zebraniu byli strażacy; Waldemar Isbrandt, Jan Lipiński, Piotr Lisewski, Jan Ludwikowski, Zbigniew Paczkowski, Dariusz Pyżewski, Tomasz Pyżewski, Zygfryd Rygielski, Grzegorz Sokół, Piotr Sokół, PiotrSzczepanik, Emil Wijata, Sławomir Wijata, Mateusz Właśniewski, Wiesław Właśniewski,

Stan członków OSP Ostrowo; 22 czynnych, 4 honorowych oraz
2 wspierających.
Zebranie prowadził naczelnik Grzegorz Sokół. Sprawozdanie z działalności w poprzednim roku złożył prezes Zarządu Wiesław Właśniewski.
W sprawozdaniu zawarto następujące kwestii;
– we wsi w 2011 roku nie zanotowano żadnych pożarów i innych zdarzeń
– odbyło się jedno posiedzenie Zarządu i jedno Komisji Rewizyjnej
– dokonano likwidacji samochodu pożarniczego marki ŻUK rocznik rok produkcji 1976, który był w jednostce od 1991 roku. Samochód był kompletnie wyeksploatowany i ze względu na brak sekcji bojowej w OSP, nie brał udziału w akcjach ratunkowych
– w minionym okresie nie zakupiono niczego na wyposażenie jednostki
– prowadzono prace remontowe; konserwacji masztu, przebudowano podstawę masztu syreny alarmowej. Wartość prac wyceniono na 1 000 zł. Sama syrena była nieczynna, ponieważ w okresie zimowym trudno było prowadzić prace elektryczne w celu jej uruchomienia.
– nie prowadzono szkoleń dla strażaków.
– pozyskano pieniądze z; składki 110 zł, kalendarze 340 zł
– w 2011 roku wydatkowano pieniądze między innymi na; na 100 lecie OSP Czaple 100 zł, na naprawę syreny 110 zł, na walne zebranie 125 zł,
– stan kasy strażackiej na zakończenie roku wynosił na plus-1025 zł. Przewidywane dochody na 2012 rok w wysokości 2 500 zł.
Dyskusja; w dyskusji zabrali głos; Edward Kruk, Janusz Marcinkowski, Piotr Szczepanik, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół.
Zebrani po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań i dyskusji nad nimi uchwalili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu.
Uchwalono wnioski będące wynikiem dyskusji;
1. Należy dążyć do zakupu przyczepki samochodowej do przewożenia motopompy służącej pomocy mieszkańcom wsi. Część środków może pochodzić ze środków gminnych-strażackich, część z własnych, oraz ze sprzedaży samochodu ŻUK przez gminę (przychód ze sprzedaży 350 zł). Ogólny koszt zakupu przyczepki wynosi 1 600 zł.
2. Odnowienie-remont remizy. Niezbędna jest wymiana ledwo trzymającego się okna (wymiary standardowe-dwuskrzydłowe), malowanie pomieszczenia. Remont strażacy chcą przeprowadzić własnymi siłami. Oczekują zakupu materiałów i okna co może kosztować co najmniej 500 zł.
3. Wyrażono opinię i wniosek do Zarządu Gminnego OSP, iż należy pozostawić poprzednio funkcjonujący system wydzielania z budżetu gminnego kwoty na funkcjonowanie OSP Ostrowo.
4. Zgłoszono potrzebę zakupu 3 szt. kompletów mundurów dla strażaków jednostki w Ostrowo.
Protokółował: Janusz Marcinkowski.

110 lecie OSP w Nowej Wsi Królewskiej.
Delegacja naszej OSP uczestniczyła w święcie nowowiejskich strażaków w dniu 7 lipca 2012 r. W kolumnie idą; Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół i Jan Ludwikowski.

W naszym poczcie sztandarowym szli;

Sławomir Wijata, Emil Wijata, Mateusz Właśniewski. Nalezy też powiedzieć, iż dzień był wtedy bardzo upalny!

Opłatek strażacki.

29 grudnia 2012 roku kolejny opłatek strażacki, zgromadził nas tym razem u druhów w Józefkowie.

Organizacja opłatka była kolejno w rękach przyjmującej OSP, przy wsparciu finansowym z budżetu gminnego-strażackiego. Z reguły na takie spotkanie przyjeżdżało ok. 50 osób z terenu gminy Płużnica. Zapraszano również przedstawicieli władz powiatowych; strażackich, starostwo itd.
Co i rusz, któregoś z naszych druhów seniorów odprowadzaliśmy na wieczną służbę! W tym spotkaniu uczestniczyli nasi ‘chłopcy’: Zygfryd Rygielski, Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół i Wiesław Właśniewski. Można trochę popracować i znaleźć ich wizerunki na wspólnym zdjęciu!

Śmierć Strażaka!

[Zdjęcia Grzegorz Mucha]

22 stycznia 2013 roku zmarł honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica druh Mieczysław Krauze Mieczysław z Kotnowa. W dwa później 24 stycznia 2013 r. pożegnaliśmy Druha Mieczysława nacmentarzu parafialnym w Płużnicy.

Dzień Strażacka.
4 maja 2013 roku spotkaliśmy się w Nowej Wsi Królewskiej. W poczcie sztandarowym; Piotr Szczepanik, Grzegorz Sokół, Piotr Sokół.

Prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski wręczył naszemu prezesowi Wiesławowi Właśniewskiemu ‘Medal za Zasługi dla Pożarnictwa’.

Nasi druhowie; Piotr Szczepanik i Grzegorz Sokół też ‘Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa’ otrzymali od prezesa gminnego OSP Edwarda Kruka.

125 lecie Strażacy gminy Płużnica
Na uroczystości 29 czerwca 2013 roku w Płużnicy z OSP Ostrowo byli; Grzegorz Sokół, Wiesław i Mateusz Właśniewscy, Emil Wijata, Waldemar Isbrandt.

Obraz Matki Boskiej w płużnickiej parafii.
Strażacy z parafii Płużnica z okolicznych wsi; Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Płużnica i części Czapel służą swoją obecnością, sztandarami w wielu religijnych uroczystościach. Druhowie w razie takiej potrzeby kontaktują się między sobą ustalając skład poszczególnych delegacji i asysty. W dniu 3 września 2013 roku służyli w płużnickim kościele, co utrwalono na poniższych zdjęciach. W uroczystości uczestniczyli strażacy; Wiesław Właśniewski, Zbigniew Makowski, Grzegorz Sokół, Piotr Szczepanik, Piotr Lisewski.

Obraz niosą; od końca; Grzegorz Sokół, Piotr Lisewski, obaj z Ostrowa, oraz Kamil Jazownik i Artur Pitan z płużnickiej OSP.

Zarząd Oddziału Gminnego OSP.

W skład tego Zarządu wchodzi od 2011 roku Grzegorz Sokół, natomiast Wiesław Właśniewski jest członkiem Gminnej Komisji Rewizyjnej. Na zdjęciu posiedzenie Zarządu w Płużnicy w dniu 19 listopada 2013 r. Zarząd Gminny to strażacka władza w gminie ustalająca wiele ważnych dla strażaków i naszej społeczności spraw. Przede wszystkim ustalamy i realizujemy roczny plan zamierzeń takich jak: zawody, konkursy, obchody ważnych rocznic, strażackiego święta itp. Ustalamy również i rozliczamy się z wykonania rocznego budżetu strażackiego, który jest przeznaczony na utrzymanie 11 jednostek OSP w gminie Płużnica, co przekłada się na zapewnienia bezpieczeństwa w gminie.

St. bryg. Sławomir Herbowski, ks. Jacek Dudziński, Jarosław Herbowski, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Marian Piątek z Uciąża.

Kolejny strażacki opłatek.
Urządzili go 29 grudnia 2013 roku strażacy z Wieldządza na sali w Nowej Wsi Królewskiej.

Wyjechała tam delegacja w składzie; Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół, Zygfryd Rygielski i Wiesław Właśniewski.

Spotkanie opłatkowe w Kotnowie.
29 grudnia 2014 roku pojechaliśmy do druhów w Kotnowie, aby wspólnie obchodzić podsumowanie roku 2014 i złożyć sobie wzajemnie życzenia na przyszły rok.

Wśród strażaków byli; Grzegorz Sokół, Zygfryd Rygielski, Wiesław Właśniewski.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Nowej Wsi Król.
Organizujemy je corocznie, po to by nie zagubić ducha i woli sportowej walki wśród strażaków. Zawody w Nowej Wsi odbyły się 17 maja 2014 r. Uczestniczyło w nich 7 drużyn z 11 istniejących w gminie.
Niestety w klasyfikacji ogólnej nie poszło nam najlepiej, bowiem nie tylko nie zajęliśmy dobrego miejsca, ale zostaliśmy w tych zawodach zdyskwalifikowani z powodów technicznych, gdyż podczas startu naszej drużyny pękł wąż. Zawody wygrali druhowie z Czapel.

W drużynie startowali; Sławomir Wijata, Damian Sokół, Mateusz Właśniewski, Tomasz Pyżewski, Marcin Pyżewski, Emil Wijata, Piotr Sokół, Mateusz Aniszewski, Grzegorz Sokół.

Szefowie drużyn; Jan Simson z Wieldządza, Marcin Taczyński z Uciąża, Kazimierz Chmielewski zBłędowa, Grzegorz Sokół.

100 lecie OSP Błędowo

W Błędowie byliśmy 31 maja 2014 r. Rozpoczęło się źle. W trakcie zbiórki i marszu do kościoła lał deszcz i wszyscy weszli do świątyni mając wodę w butach. Potem przejaśniło się i wszystko poszło tak, jak powinno być.

Nasz poczet w kościele w Błędowie.

Zbigiew Makowski, Piotr Sokól, Marcin Pyżewski.

‘Zakupy 2015’
Na ten rok złożono zamówienie na zakup węży; W-52/ 4szt i W-75/ 2 szt., oraz munduru dla Wiesława Właśniewskiego i Piotra Szczepanika. Zamówienia roczne składane są do biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu, gdzie pozyskiwana jest dotacja do ich zakupu. Pieniądze na zakup wyposażenia, mundurów pochodzą z budżetu gminnego, który corocznie wydzielany jest na potrzeby straży pożarnych. Podział pieniędzy dokonywany jest na forum Prezydium i Zarządu Gminnego OSP.

Posiedzenie w gminie.

Między innymi takimi sprawami zajmowaliśmy się na posiedzeniu Prezydium i Zarządzie Oddziału Gminnego w dniu 10 lutego 2015 r. Gminnego ZOSP na sali urzędu gminy w Płużnicy.
Przedmiotem spotkania było;
– analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,
– sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.
– sprawy organizacyjne

W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Sokół naczelnik OSP Ostrowo.

Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W poczcie sztandarowym w przedwojennych mundurach strażacy z Czapel na ‘Jasnej Górze’:

Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński i Bogdan Sosnowski.
W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.

Obrazy w obiektywie Grzegorza Sokoła w ‘Pielgrzymki 2015’.

Z Ostrowa wybrali się tam; Grzegorz Sokół, Ewa Sokół, Piotr Szczepanik, Dorota Szczepanik.

Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo 1 maja 2015 r.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015 r. na trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach przez które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

Centrum Płużnicy na ulicy kotnowskiej, miejsce startu i mety.

Trasa wyścigu okrężnego wiodła z Płużnicy poprzez Lisewo-Dąbrówkę-Kotnowo do mety w Płużnicy. Długość trasy, jednego okrążenia-19,5 km.
Dla OSP Ostrowo wyznaczono rejon działania-skrzyżowanie w Płużnicy.

Strażacy; Grzegorz Sokół, Tomasz Pyżewski i Piotr Sokół na skrzyżowaniu w Płużnicy.

Zawody w Płużnicy
6 czerwca 2015 roku stawiliśmy się na zawodach gminnych w Płużnicy.

W składzie drużyny startowali; Sławomir Właśniewski, Piotr Sokół, Marcin Pyżewski, Bartłomiej Wijata, Sławomir Wijata, Mateusz Właśniewski, Damian Sokół, Tomasz Pyżewski.

Po raz pierwszy organizowano również zawody w strzelaniu z wiatrówki. Wzięli w nich udział Damian Sokół i Sławomir Wijata, drużynowo zajęliśmy II miejsce po OSP Błędowo

115 lecie OSP Uciąż.
Byliśmy w dniu 20 czerwca 2015 r. u naszych przyjaciół i druhów w Uciążu.

To my przed rozpoczęciem uroczystości. W poczcie; chorąży Piotr Sokół, w asyście; Marcin Pyżewski i Grzegorz Sokół.

Spotkanie seniorów strażaków ‘2015’

Spotkania z seniorami ochotnikami organizujemy raz w rok, zawsze w innej przyjacielskiej OSP. W ubiegłym roku spotykaliśmy się u druhów w Uciążu, natomiast teraz 24 września br. zostali zaproszeni trochę wcześniej urodzeni druhowie do Czapel.
Zwołujemy się na różne sposoby prosząc przede wszystkim prezesów OSP o zadbanie, aby nasi seniorzy zechcieli wybrać się i pobyć z nami wspólnie przez kilka godzin. Tyle i dużo więcej należy się strażakom, którzy przez wiele lat, w niektórzy od lat 40 tych służyli swemu otoczeniu w pożarze i w sprawach publicznych szeroko rozumianych.

W naszej delegacji wyjechali; Zygfryd Rygielski i Grzegorz Sokół.
Ci sami druhowie uczestniczyli w kolejnej uroczystości opłatkowej w Kotnowie organizowanej przez strażaków z Działowa w dniu 29 grudnia 2015 roku, i tym sposobem pożegnaliśmy 2015 rok, mając nadzieje, że kolejny 2016 nie będzie gorszy!

Rozdział III. Strażacy i Zarządy OSP Ostrowo.

Seniorzy ostrowskiego strażactwa urodzeni przed 1945 r.;

Wykaz strażaków OSP Ostrowo.

[*rok urodzenia] /rok występowania w dokumentach/ 1948> strażacy założyciele OSP.]
Ostrowo.
————————————————–
1. Aniszewski Gerard[*1944 ]/1960 te
2. Aniszewski Janusz[*1971 ] /1996/
3. Aniszewski Mateusz[*1991]
4. Barański Stanisław[*1941] /1960 te
5. Bartnik Jan[*1923 ϯ 2010] /1948
6. Burchardt August[*1929] /1961/1996
7. Burchard Benedykt[*1966] /1996/2002
8. Celmer Henryk[*1960]
9. Daszkowski Bernard[*1906 ϯ1987]/1948/
10. Fiałek Piotr[*1984]/2005
11. Fiałek Józef[*1928 ϯ2013]/1948-1996/
12. Fijałek Marek[*1960]
13. Fijałek Mariusz[*1983] /2004
14. Flizikowski Stanisław[*1937 ϯ ] [1960 te]
15. Groszewski Krzysztof[*1954]/1980 te
16. Izbrandt Jan[*1940]/1958
17. Isbrandt Jerzy[*1948]/1960
18. Isbrandt Waldemar[*1974] /1996
19. Isbrandt Paweł[*1969]
20. Kalinowski Jerzy[*1948 ]/1960 te/
21. Kalinowski Stanisław [*1907]/1948
22. Kujaczyński Czesław[*1946 ]/1960 te/
23. Kujaczyński Zbysław[* ] /1960 te
24. Kwiatkowski Tadeusz[*1950]
25. Lipiński Jan[*1949]/1967
26. Lisewski Stanisław[*1953]/1978
27. Lisewski Piotr[*1987 ]/2
28. Ludwikowski Jan[*1973] /1996
29. Makowski Ryszard[*1943]/1996/
30. Makowski Jan[*1932]/1948
31. Makowski Zbigniew[*1980]/1990 te
32. Motyka Ignacy[*1937] /1948
33. Moskal Feliks[*1950]/1970
34. Paczkowski Stanisław[*1947]/1970 te
35. Paczkowski Zbigniew[*1955] /1980 te
36. Paradowski Alfons[*1913 ϯ2001]/1948/
37. Pawlikowski Jan[*1974]/1992
38. Pawlikowski Seweryn [*1930] /1948
39. Pazik Edward[*1940]/1960 te
40. Pąk Stanisław [*1950 ]/1960 te
41. Piłat Leon[*1922 ]/1948
42. Piłat Bolesław[*1949] /1970 te
43. Preis Bogusław[*1957] 1980 te
44. Preis Mieczysław[*1947]/1960
45. Preis Tomasz[*1981]
46. Pyżewski Adam[*1953 ] /1970 te
47. Pyżewski Alfons[*1921]/*1948
48. Pyżewski Dariusz[*1969] /1992
49. Pyżewski Dariiusz[*1982]
50. Pyżewski Edmund[*1957] /1996
51. Pyżewski Jerzy[* ]1961 te
52. Pyżewski Leszek[*1983]/2004
53. Pyżewski Marcin[*1996]
54. Pyżewski Stefan[*1932]/*1948
55. Pyżewski Tomasz[*1993]
56. Robaczewski Stanisław [*1958]/1976
57. Rygielski Zygfryd[*1935]/1980 te
58. Sokół Damian[*1992]/2009
59. Sokół Grzegorz[*1968]/1986
60. Sokół Piotr[*1993]/2010
61. Sokół Stanisław[*1940]/1958
62. Sośnicki Wiktor[*1947]/1970 te
63. Szczepanik Piotr[*1970]/1990
64. Świerad Marek[*1962]/1980 te
65. Wijata Emil[*1990]/2009
66. Wijata Sławomir[*1986]]/2009
67. Wiśniewski Jan[*1985]
68. Właśniewski Alfons[*1925 ϯ 2002]/*1948
69. Właśniewski Henryk[*1990]
70. Właśniewski Mateusz[*1995] /201
71. Właśniewski Marcin[*1981 ϯ2014]/1999-2014/
72. Właśniewski Wiesław[*1958]/1970
73. Właśniewski Wojciech[*1982] /1999
74. Właśniewski Zygmunt[*1943]/1960
75. Wölk Leszek[*1980]/1996/
76. Wölk Roman[*1951]/1960 te

Zarządy OSP Ostrowo
‘1948 rok’
prezes Stanisław Kalinowski,
naczelnik Jan Makowski,
sekretarz Alfons Właśniewski
skarbnik Bernard Daszkowski
gospodarz Alfons Pyżewski
‘1963 rok’
prezes Alfons Pyżewski,
z-ca prezesa Alfons Właśniewski
naczelnik Józef Fijałek
z-ca naczelnika Jan Isbrandt
sekretarz Zygmunt Właśniewski
skarbnik Stanisław Paczkowski
gospodarz Gerard Aniszewski
‘1965 rok’
Prezes Alfons Pyżewski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Bolesław Piłat
Z-ca naczelnika Stefan Pyżewski
Komisja Rewizyjna; przewodniczący Stanisław Sokół.
‘1970 rok’
Prezes August Burchardt
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Alfons Właśniewski
Skarbnik Stanisław Flizikowski
‘1973 rok’
Prezes Alfons Pyżewski
Naczelnik Bolesław Piłat.
‘1980 te’
Prezes Bolesław Piłat
Naczelnik Henryk Smoczyński
‘1985 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
z-ca naczelnika Stefan Pyżewski
sekretarz Ignacy Motyka
skarbnik Stanisław Flizikowski
gospodarz Stanisław Paczkowski
‘1990 te’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Gospodarz, kierowca Feliks Moskal
‘1996 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Z-ca naczelnika Zbigniew Paczkowski
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt,
Jan Pawlikowski.
‘1998 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
z-ca naczelnika Zbigniew Paczkowski
sekretarz Stanisław Robaczewski
skarbnik Wiesław Właśniewski
‘2000 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Stanisław Robaczewski
Skarbnik Wiesław Właśniewski
‘2001 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Z-ca naczelnika Zbigniew Paczkowski
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
‘2003 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
‘2008 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Jan Pawlikowski, Waldemar Isbrandt.
‘2009 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Sekretarz Piotr Szczepanik
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
‘2010 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
‘2011 rok’
Prezes Wiesław Właśniewski
Naczelnik Grzegorz Sokół
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Marian Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Wijata Emil, Aniszewski Mateusz, Sokół Piotr.