Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

 Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski. Józefkowo-Płużnica 2015 r.

 

Wstęp

          Opracowanie ‘Kronika OSP w Józefkowie” pisałem na podstawie kilku źródeł; dokumentacji OSP Józefkowo, wypisów z kronik OSP z terenu gminy Płużnica, kroniki powiatowej OSP i PSP oraz własnego archiwum zawierającego; dokumenty, notatki, zdjęcia.

Ponadto dla weryfikacji kronikarskiego opracowania przeprowadziłem rozmowy ze strażakami OSP Józefkowo; Józefem Borutą, Jerzym Figalskim i Mirosławem Miką, którzy przez lata uczestnicząc w życiu strażackim i publicznym wsi Józefkowo mieli również wiele ważnego do wniesienia w jej treść.

‘Kronika…’ jest ilustrowana zdjęciami, które są między innymi autorstwa; Mariusza Bartosika, Andrzeja Kujaczyńskiego, Jarosława Tylmanowskiego Zdjęcia ze swoich zasobów przekazali także; Jerzy Figalski, Józef Boruta i Mirosław Mika.

Całość opracowania została ujęta w kilka rozdziałów;

Rozdział I. OSP Józefkowo w latach PRL.

Rozdział II. Działalność Straży w III RP.

Rozdział III. Strażacy i Zarządy OSP Józefkowo.

Inicjatywa napisania „Kroniki…” spotkała się przychylnym przyjęciem i wsparciem Zarządu OSP Józefkowo w składzie:

prezes Józef Boruta / od 2015 r. Grzegorz Mendyk,

naczelnik Adam Waszczeniuk,

sekretarz Mirosław Mika,

skarbnik Krauze Łukasz

członek Adam Puchała,

gospodarz Tomasz Plewiński.

Komisja  Rewizyjna; Jacek Korczak, Czesław Jeziorski i Jan Pląder.

 

Wieś w 2006 r.

Remiza OSP i świetlica wiejska w Józefkowie.

 Rozdział I. OSP Józefkowo w latach PRL.

Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie. Założyciele OSP;

Władysław Baniak,

Stanisław Baniak,

Stefan Dams,

Zygmunt Fiałkowski,

Jerzy Figalski,

Adam Młynarz,

Czesław Nogalski,

Franciszek Nowotnik,

Stanisław Plewiński,

Stanisław Różycki,

Bronisław Szymański,

Franciszek Siudak,

Bronisław Treichel,

Tadeusz Urbaś.

Z inicjatywy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i mieszkańców wsi 3 lutego 1956 roku o godz. 16,oo w szkole w Józefkowie odbyło się zebranie  założycielskie  Ochotniczej Straży Pożarnej. W zebraniu uczestniczyło 30 mieszkańców wsi.  W porządku  znalazły się; omówienie zadań stowarzyszenia strażaków ochotników, oraz wybory do komendy  józefkowskiej straży. Zebranie rozpoczął sekretarz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Stanisław Paczkowski z Płużnicy, mówiąc: „iż  zorganizowanie OSP jest koniecznym w każdej wsi, gdyż wtedy można należycie przeprowadzić akcję przeciwpożarową, jak i samą akcję w czasie pożaru… dalej stwierdził, iż strażak bierze czynny udział w utrzymaniu porządku publicznego…”. On też protokółował pierwsze zebranie OSP.

Protokół założycielski OSP Józefkowo  z dnia 3 lutego 1956 roku.

Pierwszym prezesem został druh Zygmunt Fiałkowski, komendantem Czesław Nogalski, sekretarzem Władysław Baniak, gospodarzem Stanisław Plewiński. W chwili powstania strażacy dysponowali przenośną, ręczną pompą obsługiwaną przez 4 osoby. W początkowym okresie remiza strażacka mieściła się w pofolwarcznym budynku gospodarczym. Do tej tworzącej się OSP przystąpiło 25 osób.

Ponieważ jednostka, jak wiele innych nie posiadała własnego mechanicznego  pojazdu, to wytypowano konie do wyjazdów do akcji i na ćwiczenia z gospodarstw rolników z Józefkowa Franciszka Siudaka i Baniaka Stanisława. Rolnicy ci za gotowość użyczania swych koni byli zwolnieni z szarwarku, czyli obowiązku świadczenia pracy na rzecz wspólnoty.

W wolnych wnioskach Bronisław Szymański poruszył sprawę przydziału dla jednostki sikawki. Stanisław Plewiński wnioskował o przydział materiałów budowlanych na remont pomieszczenia na remizę. Stanisław Pachota:  „mówił o przydziałach mundurów dla OSP Józefkowo”.

Skład Komendy OSP;

Komendant Nogalski Czesław,

z-ca kom ds. technicznych  Pachota Henryk,

z-ca ds. kulturalno-oświatowych Fiałkowski Zygmunt,

sekretarz  Ciszewski  Marian,

skarbnik Baniak  Władysław,

gospodarz Plewiński  Stanisław.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący  Szymański Bronisław, członkowie; Władysław Bagniewski, Franciszek Siudak.

OSP w 1956 roku miała swoje pierwsze pieniądze. W sprawozdaniu wykazano, iż zebrano ich 3 040 zł, natomiast wydano 2 569 zł. Dochód osiągnięto ze zorganizowanej zabawy tanecznej. Pieniądze wydano w części na koszty wyjazdu strażaków (123 zł), i na zakupy sprzętu.

W planie działalności znalazły się takie sprawy, jak; wygłoszenie pogadanek dla mieszkańców o zapobieganiu pożarom. Organizowanie zebrań, kontroli posesji i gospodarstw oraz zbiórek strażackich, na których prowadzono zajęcia teoretyczne i ćwiczono elementy akcji bojowych.

W sprawozdania napisano, iż w OSP było 20 strażaków. Odbyto 4 posiedzenia komendy OSP i 5 posiedzeń ogólnych. Przeszkolono 4 strażaków. Na 37 gospodarstw rolnych zaplanowanych do kontroli ppoż. przeprowadzono w 1956 roku tylko dwie. Na zawodach gromadzkich w Płużnicy jednostka OSP Józefkowo zajęła III miejsce. Przeprowadzono je w parku w Józefkowie.

Niżej zdjęcie z ćwiczeń strażackich w józefowskim parku w 1956 roku.

W czasie roku strażacy ćwiczyli sześciokrotnie, głównie w sprawnym rozwijaniu linii gaśniczej. Przeprowadzono również remont pomieszczenia remizy. W tym celu zakupiono cement, drewno na przetarcie, przeprowadzono remont sikawki i założono światło w remizie.

Walne OSP ‘1957’

5 lutego 1957 r. odbyło się  walne zebranie OSP. Stan osobowy wynosił 20 strażaków. Obecnych było 17 strażaków. Otwarcia dokonał i prowadził komendant Czesław Nogalski. Uczestniczył również przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy  Bernard Grądzki oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie.

Po sprawozdaniach komendanta Czesława Nogalskiego, zastępcy Zygmunta Fiałkowskiego, gospodarza Stanisława Plewińskiego podjęto dyskusję. Władysław Baniak wnioskował o przydzielenie beczkowozu, wężów tłocznych. Przewodniczący Bernard Grądzki wnioskował do Komendy Powiatowej o przydział drabin, oraz hełmów i pasów bojowych uzasadniając:  „gdyż mamy ich tylko trzy komplety.” W trakcie zebrania dwóch strażaków; Stanisław Styczeń i Andrzej Czerwiński zgłosili się na kurs mechaników motopompy, a komendant Czesław Nogalski zgłosił się na kurs dowódców sekcji.

W 1956 roku strażacy mieli przychody pieniężne w wysokości 3 040 zł. wydatkowano 2 569 zł. Reszta 470,87 zł pozostaje w kasie.

W planie pracy na 1957 roku znalazły się zadania szkoleniowe, kontrolom i  zapobieganiu pożarom. Planowano remont remizy strażackiej.

Stan organizacji w 1956 roku.

Strażacy w OSP; Baniak Ignacy, Baniak Stanisław, Baniak Władysław, Boruta Czesław,  Ciszewski Marian, Czerwiński Andrzej, Fiałkowski Zygmunt, Figalski Jerzy,  Nogalski Czesław, Nowotnik Adam, Nowotnik Józef,  Osiński Ignacy, Pachota Henryk, Plewiński Stanisław, Różycki Jan, Różycki Mieczysław,  Siudak Franciszek, Styczeń Stanisław, Szymański Bronisław, Szymański Henryk, Szymański Władysław.

Walne OSP’1957’

14 listopada 1957 roku odbyło się walne zebranie OSP na które przybyło 25 osób, tj. więcej o pięć osób, niż stan OSP. Przewodniczącym zebrania obrano Wincentego Mendyka, sekretarzem zebrania  kierownika szkoły Mikołaja Oniśkiewicza, asesorami Franciszka Nowotnika i Kazimierza Witkowskiego. Po sprawozdaniach komendanta Czesława Nogalskiego, skarbnika Zygmunta Fiałkowskiego nastąpiła dyskusja.

Według sprawozdań w 1957 roku odbyto 4 posiedzenia Komendy i 3 zebrania członków OSP, przeszkolono 4 strażaków. Na terenie działania OSP było 58 obiektów-budynków w gospodarstwach rolnych, które podlegały kontroli ppoż.

Komisja Rewizyjna w składzie; Franciszek Siudak, Jerzy Figalski, Stanisław Osiński rozliczyła stan kasy za 1957 rok. Przychody z 1957 roku wynosiły 676 zł.

Brano udział w zawodach gromadzkich w Wieldządzu, gdzie zajęto III miejsce. W dyskusji wysunięto konieczność umożliwienia nabycia materiałów (drewna) na drabiny, tłumnice, bosaki itp. Delegat Komendy Powiatowej wyjaśniał, iż są trudności w nabywaniu odpowiedniego materiału, zaznaczył także, iż zadaniem straży jest prowadzenie prewencji przez pojedyncze kontrole.

Stan sprzętu OSP;

Węże tłoczne 210 mb, łączniki, toporki strażackie 3 komplety, 3 hełmy, prądownica, wąż ssawny, drabiny; ciężka i nasadkowa. Były też zatrzaśniki -9 szt. W remizie stała gotowa do prowadzenia akcji konna sikawka uruchamiana czterema ludźmi. Do tego komplet węży o długości 210 mb. Zapewniał on możliwość podawania wody z pobliskich zbiorników wodnych, czyli stawów, zwanych tu również ‘bagnami’!

Strażnica miała ściany zewnętrzne murowane, dach pokryty był dachówką. Wymiary strażnicy to 5 x 5 m. Stała ona mniej więcej w miejscu dzisiejszej, wiejskiej świetlicy.

Podpisy szefostwa OSP;

Zarząd OSP Józefkowo z 1957 r. W OSP było wówczas 20 strażaków.

Protokół  z zebrania 14 listopada 1957 roku pisany przez kierownika szkoły Mikołaja Oniśkiewicza.

 

Strażacy OSP Józefkowo w końcowych latach 50 tych.

 

 Pieczątka Komendy…

 

 Wniosek o pompę.

30 stycznia 1958 r. OSP wysłała do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wniosek o przydzielenie pompy ręcznej; „która stoi nieczynna w placówce Orłowo, gdyż chcemy zorganizować dodatkowo drużynę młodzieżową. Pompa o którą prosimy, jest przenośna, a jej podwozie pompy jest na resorach, co nadawało by się nam równocześnie do przewozu naszej motopompy. Reperacje podwozia wykonamy we własnym zakresie”.

Komenda Powiatowa w odpowiedzi wyraziła zgodę na tą „operację”. Decyzję w sprawie pompy podpisał komendant powiatowy Straży Pożarnych st. asp. poż. Bronisław Chaczyński.

W listopadzie 1958 r. OSP otrzymała elektryczną syrenę alarmową wyprodukowaną w Krakowie. Przedtem używano trąbki sygnałówki do zwoływania strażaków do akcji gaśniczej.

Walne OSP ‘1959’

10 kwietnia 1959 r. odbyło się walne zebranie OSP, które otworzył naczelnik Adam Młynarz. Z powiatu przyjechał Gogulski. Przewodniczącym zebrania został Wincenty Mendyk, sekretarzem kier. szkoły Mikołaj Oniśkiewicz.  W zebraniu nie uczestniczyli prezes Władysław Bawół i dotychczasowy komendant Czesław Nogalski. Sprawozdanie z działań w 1958 roku dał naczelnik Adam Młynarz, który „zaledwie przed dwoma tygodniami objął stanowisko komendanta straży”.

Sprawozdanie ze stanu kasy dał  skarbnik Tadeusz Urbaś. Dochody w 1958 r. wyniosły 4 249,20 zł. Wydano 2 602,80 zł. W kasie pozostało 2008,47 zł.

W dyskusji Bronisław Treichel wskazywał na małą przydatność motopompy ze względu na jej zły stan. Mówca narzekał, iż interwencja o przyspieszenie remontu u władz nie dała rezultatów.

Wincenty Mendyk proponował powołać komisję, która zbada stan sprzętu i zadecyduje, czy nadaje się do naprawy, czy do wymiany na nowy.

Władysław Baniak poruszał sprawę użyczania koni podczas ćwiczeń. W tej kwestii wyjaśnił W. Mendyk, iż Prezydium GRN na wniosek OSP może wyznaczyć konie do akcji strażackich w zamian za zwolnienie właściciela koni od funduszu gromadzkiego. Tenże Baniak mówiąc: „o pracy straży zaznacza, iż przeszkodą jest zły sprzęt i brak większego zainteresowania Komendy Powiatowej”. Mikołaj Oniśkiewicz; „…wskazał na małe powiązanie poczynań czynnych strażaków i zarządu, co uważa za największy mankament pracy Straży”.

Delegat Komendy Powiatowej Gogulski zwrócił uwagę na małą efektywność dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Bronisław Treichel „również podkreśla rolę aktywności Zarządu, brak współpracy z członkami rady gromadzkiej. Odnośnie koni do usług straży uważa, że w Gromadzkiej Radzie Narodowej można by również coś zrobić”.

Wincenty Mendyk: „wskazuje na tę niewłaściwość, że komendant straży dążył do przejęcia funkcji Zarządu i brak było kontaktu czynnych członków z wybranym zarządem. Zwraca również uwagę na to, iż Zarząd OSP Komenda powinna instruować o zadaniach i zakresie działania o co przyszły zarząd winien się domagać”.

Po uzyskaniu absolutorium przez stary zarząd dokonano wyboru nowego. Zebranie podsumował delegat Komendy Powiatowej Gogulski podając do wiadomości, iż szkolenia członków zarządu będą się w dalszym ciągu kontynuowane. Co do zarzutów, iż powiat nie pomaga, stwierdził, iż w Komendzie Powiatowej nie ma pieniędzy i należy ich szukać w radach narodowych.

Stan sprzętu w 1959 r.; motopompa z podwoziem, węże B 78 metrów, węże C 230 mb., węże ssawne 5 mb., łączniki 22 pary, rozdzielacz, 2 prądownice, 3 hełmy, 9 pasów bojowych, 3 toporki, 9 pochew toporkowych,

9 zatrzaśników, 3 części drabiny nasadkowej, drabin ciężko przystawna, beczka do benzyny, pompa ręczna przenośna, 40 l. benzyny.

Spisu dokonała Komisja; Czesław Nogalski, Bronisław Treichel, Stanisław Plewiński, Adam Młynarz.

W 1959 roku OSP Józefkowo wyjeżdżała trzykrotnie do pożarów; do  Mgoszcza, Dąbrówki i Błędowa. Działo się to w miesiącach marcu, wrześniu i październiku.

 

Legitymacja strażacka. Wydawano je sporadycznie w małych wiejskich środowiskach wszyscy znali się wystarczająco, nie było potrzeby potwierdzać to pisemnie.

Lata ‘1960 te’

27 lutego 1960 r. odbyło się walne zebranie OSP. Zebranie otworzył prezes Franciszek Nowotnik. Przewodniczącym zebrania obrano Wincentego Mendyka, sekretarzem Zygmunta Fiałkowskiego. Związek Powiatowy OSP reprezentował Śmiełowski. W sprawozdaniu Prezes podkreślił ofiarność i sumienność pracy strażaków w całym roku. „Dowodem tym jest, że w gromadzie (wsi)naszej nie było ani jednego pożaru, dzięki zapobiegawczej akcji przeciwpożarowej”. Z kolei naczelnik [Adam Młynarz] wykazał udział Straży w akcjach gaśniczych, szkoleniowych, bojowych itp. Skarbnik Tadeusz Urbaś złożył sprawozdanie kasowe. Saldo z ubiegłego roku wynosiło 2008,47 zł, dochody [1959r.] wyniosły 9 636,95 zł. Wydatkowano 8 229,90 zł. Pozostaje w kasie 3 415,52 zł.

Naczelnik  OSP Adam Młynarz będąc jednocześnie sekretarzem gromadzkim pisywał sprawozdania józefkowskim strażakom. Niżej próbka jego ładnego, kaligraficznego pisma.

S p r a w o z d a n i e z przebiegu służby zapobiegawczej oraz udziału OSP Józefkowo w akcjach gaśniczych, szkoleniowych i kontrolnych. [Józefkowo 27 lutego1960 r.]

Placówka OSP Józefkowo liczy 25 członków strażaków. W roku ubiegłym tj. 1959 mieliśmy 3 wyjazdy do pożarów tj. Mgoszcza, Dąbrówki, Błędowa. Działo się to w miesiącach; marcu, wrześniu i październiku. Braliśmy udział w zawodach rejonowych OSP w miejscowości Czaple, gdzie mimo awarii naszej motopompy zdobyliśmy I miejsce w kategorii M 200. Ponadto braliśmy udział w manewrach OSP w miejscowości Bartoszewice, gdzie placówka nasza wypadła także dobrze, pomimo zawodu motopompy. W porze letniej odbywały się co tydzień nieraz i częściej ćwiczenia z motopompą czy z sprzętem p. pożarowym. Ćwiczenia te odbywały się w ramach przygotowań do zawodów jak też wyszkolenia bojowego strażaka ochotnika. Odbywają się także szkolenia na temat obsługi p. pożarowego, użytkowanie jego w akcjach i jego konserwacja. Na szkoleniach tych frekwencja była dobra. Przeprowadzone ostatnio w naszej placówce egzaminy w zakresie wyszkolenia strażaka ochotnika, wykazały że straż nasza w zakresie zapobiegania pożarom czy też w samych akcjach gaśniczych przygotowana jest dobrze.

Przeprowadzone wiosenne i jesienne kontrole wykazały, że społeczeństwo naszej gromady nie pozostaje w tyle w zapobieganiu pożarom, zarówno sprzęt jak i przepisy  ppoż. są przestrzegane. Do akcji gaśniczych i szkoleniowych zużyliśmy w roku ubiegłym 80 litrów benzyny i 21 l. oleju silnikowego. Strat w sprzęcie nie było, z tym tylko, że pękł nam jeden wąż. Jednakże to zostało szybko usunięte i straż nasza jest nadal gotowa do zapobiegania pożarom, jak też w jego tłumieniu, z tym tylko, że otrzymamy nową motopompę”.

Podpisał: naczelnik    Adam Młynarz.

Komisja Rewizyjna w składzie; Stanisław Baniak, Stanisław Styczeń, Franciszek Siudak w protokole zapisała: „Kontrole kasowe przeprowadzono trzy razy w roku. Zakupione kombinezony i wszelkie naprawy są zgodne z rachunkiem. Kasa była zgodna, usterek żadnych nie stwierdzono”.

W sprawozdaniu skarbnika Tadeusza Urbasia czytamy między innymi: „W ‘Tygodniu Strażackim’ sprzedano nalepki za 4888, 05 zł.”. W rozchodach figurują pozycje; „na budowę szkół na 1000 lecie Państwa Polskiego”, opłaty skarbowy od zabaw publicznych, zakup 10 szt. kombinezonów, zakup 20 czapek strażackich i odznak na mundury strażackie. Zakupiono również farbę do pomalowania wozu OSP. Ponadto kupiono; kanister do benzyny, kłódki na drzwi i  kalendarze strażackie. Opłacono składki do Zarządu Wojewódzkiego OSP. Kupiono wieniec dla zmarłego członka OSP. Opłacono delegacje do Wąbrzeźna, rozmowy  telefoniczne!

W dyskusji głos zabrali;

Ob. Bronisław Treichel sołtys wsi: „…aby zmienić naszym strażakom motopompę, gdyż jest ona już stara i w ogóle nie nadaje się do dalszego użytku w akcjach gaśniczych. Pompa ta zniechęca tylko strażaków do dalszej aktywnej pracy, gdyż co mogłem zauważyć wyszkolenie i sprawność bojowa jest u nich na poziomie tylko pompa ich zawsze zawiedzie…”

Ob. Władysław Baniak: „zabrał głos w sprawie koni do użytku straży, aby Gromadzka Rada Narodowa zaliczyła chociaż dwie dniówki rocznie na wyciągnięcie pompy z remizy do ćwiczeń ze strażakami, aby nie musieli wypychać sami”.

Ob. Stanisław Plewiński: „jako gospodarz placówki zwrócił uwagę na uzupełnienie sprzętu ppoż. np.; bosaki, złączniki. Brakowało wężów typu ‘C’ oraz drabin na których wykonanie nie było drewna.

Ob. Wincenty Mendyk: „wysunął wniosek, aby wejść w kontakt z odpowiednim przedsiębiorstwem, aby te drabiny móc kupić z odpowiedniego materiału, żeby się nadawały do każdej akcji gaśniczej”.

Prezes Ob. Franciszek Nowotnik: „poruszył zaopatrzenie wodne naszej wsi i wysunął wniosek pogłębienia stawu u Ob. Przybyłka, na co została wyrażona zgoda przez wszystkich strażaków i obecne społeczeństwo”.

Dotychczasowemu Zarządowi udzielono absolutorium.

Protokółował Adam Młynarz.

Kopie zachowanych wykazów osób funkcyjnych;

Podpisy na protokóle z dnia 27 lutego 1960 r.

Zygmunt Fiałkowski, Wincenty Mendyk, Józef Boruta, Franciszek Nowotnik, Bronisław Treichel.

Walne OSP ‘1960’

3 czerwca 1961 r. o godz. 21.30 w szkole podstawowej  odbyło się walne zebranie OSP. Oddział Powiatowy OSP prezentował  dh Ertmański. Obecny był przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy Feliks Duma. Miejscowe Kółko Rolnicze reprezentował Józef Boruta. Na ogólny stan 24 strażaków na zebraniu obecnych było 18 strażaków.

Zebranie zagaił Franciszek Nowotnik. Na przewodniczącego zebrania wybrano Feliksa Dumę przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy. Sprawozdania przedstawili; naczelnik Adam Młynarz, skarbnik Tadeusz Urbaś, komisji Rewizyjnej Stanisław Baniak.

W dyskusji zebrani wyrazili zadowolenie z dotychczasowej pracy straży i dlatego jednogłośnie uchwalono absolutorium.

Poruszono sprawę wart nocnych [wiejskich] przez strażaków. Dh Ertmański wyjaśnił, iż strażacy w zamian za swą służbę, od pełnienia wart są zwolnieni. Przewodniczący F. Duma wyjaśnił strażakom, iż zostali ono ubezpieczeni na wypadek udziału w ćwiczeniach i akcji gaśniczych. Została jeszcze do załatwienia sprawa oddania pieniędzy Mieczysławowi Waszczeniukowi, ale miała zostać przez Zarząd OSP załatwiona pozytywnie.

Opis jednostki Józefkowo w karcie archiwum PSP;

Typ jednostki KM. Stacja kolejowa, poczta, posterunek MO, siedziba gromady we wsi Płużnica. W Józefkowie było 56 zabudowań, w tym ogniotrwałe 40, nie ogniotrwałe 16. Na budynkach zamontowanych było 36 piorunochronów. W OSP było 20 strażaków, w tym 3 mechaników. Prezesem był Franciszek Nowotnik, naczelnik Adam Młynarz. Remiza była murowana i nieogrzewana. Syrena zainstalowana była na słupie. Telefon był odległy o 50 m u sołtysa wsi, czynny od godz. 8,oo do 15,oo. Najbliższe OSP były w Płużnicy, Bielawach i Lisewie. We wsi nie było specjalnego zbiornika ppoż. W istniejących stawach brakowało wody. W razie potrzeby do stawów zapewniono dostęp. Jednostka posiadała motopompę marki ‘Polonia’ M 800 z silnikiem PO3.

Kwit magazynowy na wydanie pompy dla OSP Józefkowo podpisany przez komendanta Br. Chaczyńskiego.

Walne OSP’1962’

28 lutego 1962 o godz. 18,30 odbyło się walne zebranie OSP. Stan osobowy wynosił 23 członków. Obecnych było 18 strażaków. Prezydium GRN reprezentował sołtys Bronisław Treichel. Komendę Straży Powiatowej reprezentował  dh Ertmański. Dochody OSP  w 1961 roku wyniosły; składki  80 zł, dochody z zabaw 957 zł, gotówka w kasie z 1960 roku 4 535 zł., razem 5 572 zł. wydano 218 zł. Na terenie wsi strażacy ochraniali 53 budynki mieszkalne i 60 budynków gospodarczych.

W dyskusji głos zabrali;

Władysław Baniak; „zadał pytanie; na jaką pomoc z zaopatrzeniu w sprzęt można liczyć z Komendy Powiatowej. Odpowiedziano, iż zakupy sprzętu dla OSP leżą w gestii Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy.

Prezes Franciszek Nowotnik i Mikołaj Oniśkiewicz wyrazili propozycję: „Aby połączyć budowę sklepu wiejskiego, świetlicy i remizy.”

Mikołaj Oniśkiewicz: „Skoro w działaniach Straży brak członków popierających, należy wzmóc prace w kierunku werbowania takich członków.”

Stanisław Baniak: „poruszał spraw ubezpieczenia koni przy wyjeździe do pożarów, ćwiczeń. Wyjaśniono: „iż konie biorące udział w akcji ppoż. są bezimiennie ubezpieczone”.

Prezes OSP wystąpił z wnioskiem, aby na posiedzenia GRN zapraszać przedstawicieli OSP. Na szkolenia przodowników zespołów kontrolnych wytypowano: Adam Młynarza, Zygmunta Fiałkowskiego i Czesława Borutę.

Walne OSP ‘1963’

19 grudnia 1963 r. odbyło się walne zebranie OSP w miejscowej szkole. Na  stan 21 czynnych strażaków, obecnych na zebraniu było 19. Obecni byli goście; naczelnik rejonowy OSP Maksymilian Lewandowski, komendant  posterunku MO w Płużnicy Kazimierz Kawczyński, członek Gromadzkiej Rady Narodowej, sołtys Bronisław Treichel, kierownik szkoły Mikołaj Oniśkiewicz.

Zebranie otworzył naczelnik Czesław Nogalski. Na przewodniczącego zebrania wybrano Bronisława Treichla. Sprawozdania złożyli; naczelnik  Nogalski, skarbnik Tadeusz Urbaś i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Baniak.

OSP trzykrotnie prowadziła kontrole ppoż., skontrolowano 64 gospodarstwa. W zespołach kontrolnych brali udział przedstawiciele MO, OSP i Prezydium GRN. Najczęstszymi uchybieniem zasadom ppoż. była słoma leżąca w obrębie gospodarstwa. Przeprowadzono 3 wykłady szkoleniowe i 8 ćwiczeń strażackich. Praca kulturalna była utrudniona z powodu braku świetlicy wiejskiej. Przedstawiciele OSP brali udział w obchodach 1 majowych w Bydgoszczy.

W 1963 roku dla OSP pozyskano konny wóz bojowy, który przewoził motopompę i bęben z wężem, który można było rozwijać za pomocą korby wprost z jadącego wozu. Kupiono również 3 odcinki wężów i inny sprzęt. Wóz ten próbowano później ‘unowocześnić’ w warsztatach POM w Wąbrzeźnie, ale po trzech latach jego ‘naturalnej’ dewastacji w tej firmie został złomowany w początkowych latach 90 tych. Do gaszenia pożarów już wcześniej wyjeżdżano ciągnikiem, a sprzęt ładowano na przyczepę.

W czasie żniw przeprowadzono dodatkowe kontrole w gospodarstwach. Stwierdzono również, iż we wsi nie było już strzech na dachów budynków. Do planów na przyszły rok zakładano pogłębienie stawu u Przybyłka.

W 1963 roku wpływy do kasy strażackiej wyniosły 1 344 zł. Kontrolę strażackiej  kasy przeprowadzili;

W dyskusji mówiono o kwestiach;

-braku świetlicy, co uniemożliwia szerszą działalność, np. organizację zabaw wiejskich,

-Zygmunt Fiałkowski mówił o znaczeniu budowy remizy strażackiej i zachęcił wszystkich  do brania udziału w jej budowie, zwłaszcza, iż myślano o pozyskaniu samochodu pożarniczego, którego nie byłoby gdzie wstawić.

Wybrano  zarząd OSP na kolejną trzy letnią kadencję.

Stan sprzętu OSP ‘1963’;

Motopompa   M 800.

Węże tłoczne;W-52; 680 mb.,W-75; 180 mb. Węże ssawne 5 szt.,

Drabiny; przystawna ciężka i nasadkowa 3 częściowa.

Wóz konny ‘bojowy’ i sikawka ręczna przenośna.

Syrena elektryczna.

Hełmy 3 szt., pasy bojowe 9 szt., zatrzaśniki  9.szt.

Toporki 3 szt., pochwy do toporków 9 szt.

Mundury sukienne 11 kompletów, kombinezony 8 szt.

Komplet rozdzielaczy, prądownice 4 szt.

Beczka do benzyny, pływak, kanistry, bańka do mieszanki paliwowej.

Ponadto; lina, wiadro, kilof, łopata, siekiera i dwie latarki naftowe.

Stan remizy; napisano o niej tak: „Remiza, która była niegdyś majątkowym budynkiem gospodarczym, groziła zawaleniem i nie nadawała się do dalszej  eksploatacji i tym samym strażacy uważali, iż należy budować nową”.

Wnioskowano o pozyskanie samochodu pożarniczego do Komendy Powiatowej Straży. Przypomniano o przygotowywaniu wniosków na odznaczenia dla  strażaków.

Zarząd OSP  i strażacy w l. 60 tych;

Rejestracja; formalny wniosek OSP.

Z takim wnioskiem wystąpił Zarząd OSP Józefkowo do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wąbrzeźnie. Strażacy pisali; „prosimy o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie”. Wniosek podpisali sekretarz Władysław Baniak i prezes Zygmunt Fiałkowski.

1965 rok; „Dzień Strażaka” w Wąbrzeźnie na stadionie Unii.

Od prawej stoją strażacy z OSP Ostrowo; Alfons Pyżewski, Alfons Właśniewski, Zygfryd Fiałkowski z Józefkowa.

Walne OSP ‘1965’

Pierwsze zebranie  w tym roku odbyło się w dniu 7 stycznia 1965 roku w szkole. Obecni byli goście; Tadeusz Kalinowski z Komendy Rejonu Płużnica, milicjant posterunku MO Eugeniusz Deuter oraz miejscowi przedstawiciele; szkoły podstawowej Mikołaj Oniśkiewicz i sołtys Bronisław Treichel. Na stan 22 strażaków obecnych było 20, przy czym w trakcie głosowania pozostało 15.

Niżej fragment kopi protokołu Mikołaja Oniśkiewicza z dn. 7.01.1964 r.

Według sprawozdania za rok 1964; odbyto 4 posiedzenia Zarządu i 5 Komisji Rewizyjnej.  Przeprowadzono 2 kontrole w 64 obiektach, w dwóch przypadkach stwierdzono, że sterty ze słomą stały zbyt blisko zabudowań. Oczyszczono co prawda 4 stawy, ale napisano, iż generalnie nie dba się o ich stan. Strażacy prenumerowali czasopismo „Strażak”.

Najważniejszym zadaniem dla wsi i strażaków było to, iż rozpoczęto budowę nowej remizy i świetlicy na miejscu starej, majątkowej obory. Strażacy deklarowali z wiosną; „wziąć udział w pracach społecznych przy budowie remizo-świetlicy”.

OSP otrzymała Brązowy „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”  i odznakę XX lecia OSP.

16 maja wręczono OSP dyplom za: „pracę społeczną dla ochrony ppoż.”. Dyplom podpisał komendant powiatowy Straży Pożarnej Bronisław Chaczyński.

Drużyna OSP w zawodach gminnych sportowo-pożarniczych w Płużnicy w dniu 20 maja 1964 roku wywalczyła I miejsce.

Współpracowano z miejscowym Kółkiem Rolniczym, które w razie pożaru wypożyczało ciągnik marki ‘Zetor’ do wyjazdu.

W sprawozdaniu za 1964 rok wykazano przychody w wysokości 3273 zł, natomiast wydatki 2487 zł. w kasie, łącznie z pieniędzmi z poprzedniego roku, pozostało 1584 zł. Wydano na składki dla oddziału powiatowego OSP, na transport, oraz  1 500 zł na budowę strażnicy. Sprawozdania złożyli; prezes Fiałkowski Zygmunt, skarbnik Tadeusz Urbaś, przew. Komisji Rewizyjnej Fiałkowski Zygfryd.

W dyskusji poruszono kwestie:

Naczelnik Czesław Nogalski o tym, iż „nie zalicza się strażakom prac związanych z wykonywaniem ich czynności służbowych (udział w kontrolach, wyjazdy do pożarów). Sprawy te wymagają uregulowania i ujednolicenia.

Zygmunt Fiałkowski; „koniecznym jest, aby w nowo budowanych zagrodach zakładano odgromniki. Powinno się dokonać przeglądu i wymienić już istniejące, a znajdujące się w złym stanie”. OSP miała sporządzić wykaz gospodarstw w których zachodzi potrzeba założenia odgromników i przekaże do Prezydium GRN w Płużnicy, z prośbą o zamówienie odpowiedniej ekipy”.

Za dobrą pracę zebrani udzielili Zarządowi absolutorium. Wyboru nowego Zarządu nie dokonano, ponieważ odbyły się one w ubiegłym roku.

Drugie zebranie-28 grudnia 1965 r.

Obecni byli goście; rejonowy Komendant OSP Maksymilian Lewandowski i sekretarz Prezydium GRN w Płużnicy Stanisław Paczkowski. Na stan 23 członków OSP udział w zebraniu wzięło 21 strażaków.

W 1965 roku prowadzono szkolenia, zbiórki na których ćwiczono i szkolono strażaków. W tym roku wyróżnili się; Czesław Nogalski, Stanisław Plewiński, Zygfryd Fiałkowski, Stefan Plewiński, Józef Skowron, Władysław Baniak.

Przyjęto zadania na 1966 rok;

– zakończenie budowy remizo-świetlicy,

– uzupełnienie stanu węży,

– pomalowanie wozu strażackiego,

– uporządkowanie terenu wokół nowego obiektu,

– wybudowanie pomostu na miejscowym stawie.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż książka kasowa prowadzona jest prawidłowo. Na koniec 1965 roku stan kasy wynosi 1004,20 zł.

W dyskusji wzięło udział 8 osób. Zgłoszono wnioski dotyczące zakończenia budowy remizo-świetlicy. W okresie zimowym należało nawieść żwir do zakończenia budowy remizy, a także apelowano do wszystkich strażaków o wzięcie czynnego udziału  w końcowych pracach przy budowie remizy.

Planowano również wybudować pomost przy ‘miejscowym’ stawie. Postulat ten nie został jednak zrealizowany. Po wybudowaniu wodociągu wiejskiego poprawiło się bezpieczeństwo ppoż. Ponadto uporządkowano wiejski staw, a przy jego brzegu urządzono ‘umocniony-betonowy punkt poboru wody ze stawu’ do celów ppoż.

Jednostką nadal zarządzał prezes Zygmunt Fiałkowski i naczelnik Nogalski Czesław, którzy z zawodu byli listonoszami.

Zakończenie budowy świetlicy i remizy OSP.

W 1966 r. oddano do użytki budowaną od 1963 r. remizo-świetlicę w Józefkowie. W komisji odbioru świetlicy w dniu 1 lipca 1966 roku byli; Feliks Duma przewodniczący prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy, Czesław Nogalski naczelnik OSP i murarz Czesław Sądowski z Czapel.

Budowę odebrano bez zastrzeżeń. Nadzorował budowę inspektor Hieronim Garczyński z Wąbrzeźna.

W pracy strażackiej i publicznej wyróżnili się. Czesław Nogalski, Stanisław Plewiński, Zygfryd Fiałkowski, Stefan Plewiński, Józef Skowron, Władysław Baniak, Andrzej Czerwiński, Jerzy Figalski, Hieronim Dams.

Sprzedaż wozu bojowego.

Zachował się protokół w którym napisano; „…wóz, który był w naszym posiadaniu nie nadaje się do dalszej eksploatacji, jest częściowo zużyty i koszt naprawy przewyższyłby wartość wozu. Wóz ten został sprzedany  w obecności wszystkich strażaków i sołtysa w cenie 1 200 zł…”. [Chodziło o stary, pierwszy wóz konny]

Zarząd OSP z tamtych lat;

Zawody rejonowe.

Proporczyk za zajęcie I miejsca w rejonowych zawodach pożarniczych OSP w 1967 roku przyznany przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej.

Zawody Sportowo-pożarnicze ‘1968’

Drużyna OSP Józefkowo uzyskało I miejsce w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych odbytych w Orłowie 16 czerwca 1968 roku. Trzeba zauważyć, iż józefowscy strażacy musieli się solidnie przyłożyć, iż przez dwa lata z rzędu wygrali w swojej kategorii zawody rejonowe, czyli ‘gromadzkie’. Wówczas w gromadzie Płużnica były następujące OSP; Bielawy, Czaple, Kotnowo, Płużnica i Józefkowo.

Lata 70 te. Opracowanie Adama Młynarza.

[W latach 70 tych był sekretarzem Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy.

Szkice sporządził na strażackim kursie]

Józefkowskie pogrzeby;

Płużnica 1970 r.; Pogrzeb Czesława Nogalskiego długoletniego strażaka, naczelnika i prezesa OSP w Józefkowie.

Trumnę ponieśli (od lewej); Mirosław Mika, Stefan Korczak, Stefan Plewiński, Kazimierz Dams, Jerzy Figalski i Andrzej Kęsicki. Na czele delegacji strażaków szedł wtedy Józef Boruta.

Pogrzeb strażaka Franciszka Nowotnika (ϯ 28.08.1971) 1 września 1971 roku na cmentarzu parafialnym w Płużnicy.

 Płużnica 1971 r. Kolejno od lewej; Stanisław Plewiński, Stefan Dams, Henryk Bawiński, …, …. W delegacji z wieńcem Edward Podkański, Władysław Baniak i Józef Boruta.

 

 Od lewej stoją; Stanisław Nowotnik, Henryk Bartoszewski organista, ks. Franciszek Licznerski płużnicki proboszcz w latach 1956-1972. W delegacji strażackiej; Edward Podkański i Władysław Baniak.

Pożar w Józefkowie.

25 sierpnia 1973 r. o godz. 11,50 w gospodarstwie Stanisława Nowotnika wybuchł pożar stogu ze słomą wartości 3 000 zł. Akcją miejscowych strażaków dowodził Józef Skowron. Jako przyczynę podano „zabawę dzieci z zapałkami”.

Inwentaryzacja.

6 czerwca 1971 roku sporządzoną inwentaryzację w OSP Józefkowo podpisali; Czesław Nogalski, Józef Boruta i Zygmunt Fiałkowski.

Na stanie w jednostce było wówczas; motopompa, komplet węży, elementy linii; rozdzielacz, prądownica, klucz do węży. Oprócz tego była drabina, bosak, kilof, łopata. Na wyposażeniu był jeszcze wóz bojowy konny przystosowany do ciągnika. Dysponowano również osobistym wyposażeniem; odzieżą ochronną, butami gumowymi, toporkami itd.

Szefostwo OSP. W 1973 r. roku na czele OSP Józefkowo widzimy prezesa Czesława Nogalskiego i naczelnika Józefa Skowrona. W remizie gospodarował Stanisław Plewiński.

Pożar telewizoru.

5 lipca 1974 roku o godz.18,55 w gospodarstwie Jadwigi Waśniowskiej uległo spaleniu wyposażenie mieszkania od zapalenia się radzieckiego telewizora marki RUBIN, który był niejednokrotnie przyczyną pożarów. Szkody wyniosły 50 000 zł. W akcji gaszenia wzięły udział dwie sekcje strażackie którymi dowodził naczelnik Józef Boruta.

Bydgoszcz-Szwederowo kurs dla mechaników motopompy.

 

Henryk Styczeń

 

 28 styczeń 1974 rok od lewej; Henryk Styczeń, Stefan Plewiński, Zbigniew Orkiszewski i Kazimierz Goral.

 Walne OSP ‘1975’

 

Zebranie odbyło się 19 grudnia 1975 r. Podsumowano mijający rok. W OSP było wtedy 25 członków czynnych, obecnych na zebraniu 15 druhów.

Na zebraniu tym Jerzy Figalski postulował o należytą konserwację i poszanowanie hydrantów znajdujących się na terenach prywatnych. Na dodatek niektórzy wykorzystywali hydranty do poboru wody dla celów prywatnych. Zebranie z ramienia Zarządu Gminnego OSP obsługiwał Wach Zbigniew z Płużnicy.

Kontrola.

W 1975 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie przeprowadziła kontrolę jednostki OSP w Józefkowie w dniach 5 sierpnia, 4 listopada i 11 grudnia. Kontrolę przeprowadzał ogn. Ryszard Iwankowski.

W protokółach stwierdzono, iż sprzęt jest należycie konserwowany i sprawny, gotowy do akcji. OSP posiada plan obrony miejscowości, czytelną tablicę informacyjną, umieszczoną na budynku remizy. Przy kontroli byli strażacy z OSP; naczelnik  Czesław Nogalski.

Protokoły z kontroli.

Protokół podpisał komendant Rejonowy Straży Bronisław  Chaczyński.

 Robota strażacka w 1976 roku.

W roku tym w ćwiczeniach ppoż. brali udział strażacy; Jerzy Figalski, Stanisław Plewiński, Stefan Plewiński, Kazimierz Dams, Henryk Styczeń, Andrzej Rydziński, Lesław Ciszewski, Marian Ciszewski, Józef Boruta, Stefan Korczak, Henryk Styczeń. Średnio strażacy mieli oni zapisane po około 70 godzin pracy w kontrolowaniu gospodarstw rolnych, w szkoleniach i w ćwiczeniach. Np. strażacy przeprowadzili we własnej jednostce ćwiczenia w dniu 20 czerwca 1976 roku, co łącznie zajęło im po 8 godzin. Natomiast Stanisław Styczeń przewiózł ciągnikiem z przyczepą do Wąbrzeźna do naprawy motopompę. Ciągnik Stycznia łącznie  na rzecz OSP przepracował 16 godzin.

Groźny pożar we wsi.

5 stycznia 1977 roku po północy o godz. 0,25 wybuchł groźny pożar w gospodarstwie Jana Różyckiego. Spłonął dach i strop na oborze. Wartość oszacowano na 40 000 zł. Trzema jednostkami przybyłymi do pożaru kierował komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa. Przyczyną było prawdopodobnie zwarcie w przewodach elektrycznych. Z niepełnych informacji wiemy, iż z Józefkowa w gaszeniu pożaru brali udział; Jerzy Figalski, Mirosław Mika, Andrzej Rydziński. Strażacy wspominali, iż był wtedy silny mróz, śnieg i lekka mgła.Z sąsiednich Bielaw brali udział strażacy; Jan Duma, Stefan Goral, Tadeusz Jesionowski, Tadeusz Skoczylas, Stefan Duma, Jan Zwoliński, Aleksander Cieślik, Bogdan Stankiewicz, Andrzej Duma, Kazimierz Goral, Stanisław Wyżykowski. Ciągnik do przewiezienia strażaków i motopompy podstawił Jan Zwoliński.

Inspekcja gotowości.

30 czerwca 1977 roku rejonowa straż pożarna w osobach strażaków zawodowych; plut. Ch… Dunajskiego i st. str. Janusza Kopczyńskiego w obecności prezesa Czesława Nogalskiego przeprowadziła kontrolę stanu gotowości. W protokóle stwierdzono:

– ćwiczenia zostały wykonane zgodnie z planem,

-sekcja umiejętnie posługuje się sprzętem, zna jego rozmieszczenie,

-członkowie sekcji znają swoje obowiązki,

– ubrania ochronne i uzbrojenie należycie konserwowane,

-sprzęt podstawowy i rezerwowy konserwowany.

W tym samym roku 18 grudnia w obecności naczelnika Józefa Boruty stwierdzono, iż sprzęt jest sprawny i należycie konserwowany. Były jednak uwagi;

Pożar w Kotnowie.

W dniu 3 września 1977 roku syrena alarmowa wezwała strażaków do gaszenia stodoły gospodarstwa Bolesława Dydo w Kotnowie, która zapaliła się od pracującej młocarni. Do akcji wyjechali strażacy; Czesław Nogalski, Stefan Plewiński, Jerzy Figalski, Kazimierz Dams, Andrzej Rydziński, Lesław i Mieczysław Ciszewscy, Stefan Korczak i Józef Boruta. Akcja gaszenia i dogaszania trwała 8 godzin.

Kontrole ppoż.

Kontrole w zespołach przeprowadzono w dniach od 4 do 6 kwietnia 1977 roku. Brali w nich udział; Kazimierz Dams, Lesław Ciszewski, Józef Boruta, Wiesław Siudak, Andrzej Rydziński i Mieczysław Ciszewski. Z wykazu ilości pracy w 1977 roku dowiedzieliśmy się, iż józefkowscy strażacy przepracowali w strażackiej służbie następującą ilość czasu;

Baniak Władysław;10

Boruta Józef;66

Ciszewski Lesław;24

Ciszewski Mieczysław;38

Dams Kazimierz;58

Figalski Jerzy;36

Korczak Stefan;22

Mika Mirosław;4

Nogalski Czesław;26

Nowotnik Stanisław;4

Plewiński Stanisław;24

Plewiński Stefan;44

Podkański Tadeusz;4

Rydziński Andrzej;48

Siudak Franciszek;

Siudak Wiesław;20

Skowron Józef;4

Styczeń Henryk;8

Styczeń Stanisław;4

Waśniowski Ryszard;4

Waszczeniuk Mieczysław;4

Statystyka ta z pewnością nie jest pełna, bowiem nie wszystkie sytuacje są policzalne, a także nie wszystko było notowane. Ponadto ze względów losowych w różnych pracach nie dało się uczestniczyć. Aby było ’sprawiedliwie’ trzeba by mieć pełne dane i to z kilku lat. Tak więc należy podchodzić do tej wyliczanki z dystansem. Zamieściłem ją dla ilustracji opisywanej kwestii. Np. Mirosław Mika w następnym roku ma wpisane ok. 40 godzin pracy!

Pożary w 1977 roku.

4 stycznia wybuchł pożar stogu w gospodarstwie  Jana Stankiewicza w Józefkowo w którym brali udział józefowscy strażacy; Władysław Baniak, Józef Boruta, Lesław Ciszewski, Kazimierz Dams, Jerzy Figalski, Czesław Nogalski, Stanisław Nowotnik, Mirosław Mika, Stanisław i Stefan Plewińscy, Tadeusz Podkański, Andrzej Rydziński, Wiesław Siudak, Józef Skowron, Henryk i Stanisław Styczniowie, Ryszard Waśniowski, Mieczysław Waszczeniuk. Praca strażaków od wyjazdu, do powrotu i zdania sprzętu trwała 8 godzin.

Pożar stery słomy.

W dniu 24 czerwca 1977 roku paliła się sterta słomy. Do pożaru stawili się; Czesław Nogalski, Stefan Plewiński, Jerzy Figalski, Kazimierz Dams, Andrzej Rydziński, Lesław i Mieczysław Ciszewscy, Józef Boruta i Władysław Baniak. Zawody gminne.

Ćwiczenia; zorganizowane je w dniu 17 lipca 1977 roku. Wyjechała na nie drużyna złożona ze strażaków; Czesław Nogalski, Stefan Plewiński, Kazimierz Dams, Andrzej Rydziński, Lesław i Mieczysław Ciszewscy, Stefan Korczak i Józef Boruta.

Walne ‘1978’

16 stycznia 1978 r. zebranych 26 strażaków Na zebraniu na stan 26 obecnych było 20 strażaków Zebranie obsługiwali prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma i gminny komendant Mieczysław Krauze. Wybrano zarząd którym kierował prezes Nogalski Czesław i naczelnik Boruta Józef, Zgłoszono zapotrzebowanie na węże ssawne i na 4 sztuki mundurów wyjściowych. Stawiano wniosek o zakup przyczepy ciągnikowej do przewożenia sprzętu strażackiego.

Walne zebranie.

Strażacy zebrali się w dniu 16 stycznia 1978 roku. W planie działania przyjęto standardowe zadania; utrzymania porządku wokół remizy, dbanie o gotowość sprzętu i działalność przeciwpożarową. W sprawozdaniu finansowym wpisano dochody roczne w wysokości 2721,70 zł. OSP liczyła wtedy 25 członków. W roku ubiegłym gaszono pożar stodoły, a także brano udział w dwóch akcjach na własnym terenie. W działaniach OSP wyróżniono następujących strażaków; Czesława Nogalskiego, Józefa Borutę, Stanisława Plewińskiego, Stefana Plewińskiego, Jerzego Figalskiego, Kazimierza Damsa, Lesława Ciszewskiego, Mirosława Mikę, Andrzeja Rydzińskiego.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynikało, iż w remizie znajdują się między innymi sprzęt i narzędzia; motopompa, komplet węży, smok ssawny, rozdzielacz wody, klucz do węży. Ponadto były tam; łopaty, szufle, bosak, beczka, kanister do paliwa. Do przewożenia sprzętu służyła 4 kołowa przyczepa ciągnikowa. W razie pożaru jeden z wyznaczonych rolników-strażaków świadczył ciągnikową służbę! Dla osobistej ochrony strażaków na wyposażeniu był; ubrania bojowe i polowe, hełmy, buty gumowe oraz uzbrojenie osobiste w ilości 8 kompletów.    Podpisy;

 

Stanisław Plewiński, Józef Skowron, Jerzy Figalski, Andrzej Rydziński i Czesław Nogalski.

Władysław Baniak, Stefan Plewiński, Józef Boruta i Czesław Nogalski.

Niżej; Protokół z zebrania formalnie został potwierdzony przez Zarząd Gminny OSP w Płużnicy.

Mikołaj Oniśkiewicz.

W 1978 roku po 32 latach pracy przeszedł na emeryturę nauczyciel, kierownik Szkoły Podstawowej w Józefkowie od 1949 roku. Był wśród założycieli OSP i przez wiele lat pełnił funkcje rzeczywistego sekretarza OSP pisząc między innymi protokóły z zebrań strażackich.

Fot. Mikołaj Oniśkiewicz  [*25.08.1910 ϯ4.08.1990]

Kontrole ppoż.

Sprawdzano stan ppoż. w gospodarstwach rolnych w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 1978 roku. Brali w niej udział strażacy; Józef Boruta, Kazimierz Dams, Stefan Korczak, Mirosław Mika, Andrzej Rydziński, Wiesław Siudak. Panowie przebywali na tych kontrolnych inspekcjach przeciętnie ponad 20 godzin.

Zawody, zawody.

W zawodach gminnych rozegranych 20 kwietnia i rejonowych (powiatu wówczas od 1975 roku nie było) w dniu 4 czerwca 1978 roku drużyna OSP Józefkowo występowała w składzie; Henryk Bawiński, Józef Boruta, Kazimierz Dams, Andrzej Kęsicki, Stefan Korczak, Mirosław Mika, Stefan Plewiński, Andrzej Rydziński, Tadeusz Styczeń.

Kontrole gospodarstw; Prowadzono je w dniach od 17 do 22 kwietnia 1979 roku. Brało w nich udział pięciu strażaków; Józef Boruta, Mirosław Mika, Stefan Plewiński, Andrzej Rydziński i Henryk Styczeń.

Walne zebranie. Szefowie OSP.

1 grudnia 1979 r. zebranie OSP wybrało zarząd jednostki. W OSP rządzili; prezes Czesław Nogalski i naczelnik  Józef Boruta.

Na zebraniu wyborczym obecny był przedstawiciel Zarządu Gminnego Waldemar Liszaj z Płużnicy. Jednostka OSP wnioskowała o kupno przyczepy do przewozu sprzętu strażackiego. Na 25 członków obecnych na zebraniu było 18 druhów. W następnym roku jednostka otrzymała nową motopompę „Polonia” PO-5 M-800 wraz z kompletem węży gaśniczych.

W sprawozdaniu wyróżniono następujących strażaków;

Protokoły tym pięknym, równym pismem ‘popełniał’ Mirosław Mika, który pełnił funkcje sekretarza Zarządu OSP.

 

Lata 80 te. Walne ‘1980’

Zwołano je na 22 grudnia 1980 r. Zebranie z ramienia komendy powiatowej obsługiwał Andrzej Biernacki, a z gminnego zarządu Waldemar Liszaj. Członków OSP miała 27. Mundury ‘ćwiczebne’ posiadało 17 strażaków, natomiast wyjściowych było o jeden więcej.

O wszelkich zdarzeniach typu pożar strażaków i mieszkańców informowała elektryczna syrena alarmowa. W poprzednim roku brano udział w wypompowaniu wody w Płąchawach, która po ulewnym deszczu zalała centrum wsi. Brano również udział w ćwiczeniach obrony terytorialnej przeprowadzonych w Nowej Wsi Królewskiej.

W sprawozdaniu wyróżniono strażaków za pracę w zapobieganiu pożarom, i za pracę szkoleniową i inne zadania jakie wypełniano w 1979 roku. Byli to druhowie; Czesław Nogalski, Józef Boruta, Stanisław Plewiński, Stefan Plewiński, Jerzy Figalski, Kazimierz Dams, Lesław Ciszewski, Mirosław Mika, Andrzej Rydziński. Henryk Styczeń, Józef Skowron, Henryk Szymański, Adam Nowotnik, Władysław Baniak, Andrzej Kęsicki, Stefan Plewiński. W 1979 roku strażacy na różne potrzeby wydali 2599 zł.

Zgłoszono wniosek o wymianę podłogi i malowanie świetlicy. Na 28 członków organizacji na zebraniu było 20 osób. Na zebraniu wybrano zarząd w którym w dalszym ciągu OSP zarządzali;  prezes Czesław Nogalski i naczelnik Józef Boruta.

Ćwiczenia gminne OSP.

Zorganizowano je w dniu 8 … 1981 roku. Wyjechali wtedy do Płużnicy ciągnikiem Stefana Plewińskiego strażacy; Henryk Bawiński, Józef Boruta, Kazimierz Dams, Jerzy Figalski, Andrzej Kęsicki, Stefan Korczak, Stefan Plewiński, Henryk Przybyłek, Andrzej Rydziński.

Przeglądy ppoż.

W gospodarstwach  rolnych w 1981 roku prowadzili je;

Strażackie prace w 1980 roku; 

Ćwiczenia gminne w Mgowie. Uczestniczyli w nich;  Henryk Bawiński,  Jozef Boruta, Andrzej Kęsicki, Stefan Plewiński, Andrzej Rydziński, Henryk Styczeń.

Tradycyjnie prowadzono kontrole ppoż. w kwietniu 1980 roku. Brali w nich udział; Henryk Bawinski, Lesław Ciszewski, Andrzej Kęsicki, Stefan Korczak, Mirosław Mika, Andrzej Rydziński, Tadeusz Styczeń, Henryk  Szymański.

18 czerwca strażacy wypompowywali wodę z piwnic w Płużnicy. Byli to; Stefan Plewiński, Henryk Styczeń, Józef Boruta i Mieczysław Waszczeniuk. Zostali oni dowiezieni przez Andrzeja Rydzińskiego. Akcja trwała w ciągu 10 godzin.

Do zadań na 1982 roku strażacy wpisali; położenie nowej podłogi w świetlicy wiejskiej, którą się opiekowali, oraz zakupy; 16 węży tłocznych, 9 pasów bojowych i 2 hełmów. Deklarowano również pomoc strażaków w naprawach dróg gruntowych we wsi Józefkowo

Zakup motopompy; W 1981 roku straż w Józefkowie otrzymała nową motopompę  z wyposażeniem.

Walne ‘1982’

Zarząd zwołał zebranie na dzień 19 stycznia. Zarząd Gminny reprezentował  komendant OSP Mieczysław Krauze. Na 27 członków obecnych w zebraniu uczestniczyło 17.

10 listopada tego roku odbyło kolejne zebranie na którym prezesem został Rydzyński Andrzej, naczelnikiem Boruta Józef,. W zebraniu uczestniczył Henryk Szymczak z komendy powiatowej. Gminny zarząd  reprezentował Bronisław Drzyzga. Omówiono pracę społeczną strażaków na rzecz środowiska. Wnioskowano o remont świetlicy.

W 1982 roku strażacy wyliczyli swoje dochody na sumę 4 550 zł. W kasie na początku tego roku wraz z pozostałymi pieniędzmi z poprzedniego było 26 601 zł.

Działania ratowniczo-gaśnicze.

W sprawozdaniu za 1982 rok  podziękowano strażakom; Stefanowi i Stanisławowi Plewińskim oraz Adamowi Nowotnikowi za ‘działania ratowniczo-gaśnicze’, przy czym nie sprecyzowano w jakich konkretnie brali udział!

Ćwiczenia ‘1982’; 1 kwietnia 1982 roku odbyły się ćwiczenia gminne w Czaplach. Z Józefkowa dotarli tam; Józef Boruta, Kazimierz Dams, Andrzej Kęsicki, Mirosław Mika, Stefan Plewiński.

Zwyczajową kontrolę ppoż. we wsi prowadzili; Józef Boruta, Kazimierz Dams, Andrzej Kęsicki, Mirosław Mika, Stefan Plewiński, Henryk Przybyłek, Andrzej Rydziński.

Decyzje na ‘dostarczanie ciągnika’.

W 1982 roku gmina wydała decyzje administracyjne dla rolników wsi Józefkowo; Stefana Plewińskiego, Andrzeja Rydzińskiego i Józefa Boruty. Nakładały one obowiązek: „..każdorazowego dostarczania Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie przez Obywatela… ciągnika z przyczepą”. Dalej pisano; „Dostarczany środek transportu winien być technicznie sprawny i nadający się do przewozu sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych. Za zniszczenia, uszkodzenie lub utratę bez winy właściciela środków przewozowych, inwentarza pociągowego i innego mienia w związku z akcje ratowniczą lub ćwiczeniem Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca odszkodowanie…”. Podobne decyzje wystawiono w 1987 roku na Kazimierza Damsa, Stefana Plewińskiego i Józefa Borutę.

Coroczne kontrole; 15-16 marca 1982 r. prowadzili kontrole ppoż. strażacy; Władysław Baniak, Zbigniew Ciszewski, Henryk Przybyłek, Andrzej Rydziński.

Ćwiczenia gminne w Błędowie; W 1983 roku strażacy z Józefkowa brali udział w ćwiczeniach w poniższym składzie;

Zawody gminne; Zorganizowane je w dniu 3 maja 1983 roku w Józefkowie, na placu koło remizy OSP. Brali w nich udział:

Pożary w 1983 roku.

Nasi strażacy w dniu 9 sierpnia 1983 roku wyjechali do Działowa gasić pożar słomy na polu w składzie; Władysław Baniak, Józef Boruta, Henryk Przybyłek, Stanisław i Stefan Plewińscy. Akcja, licząc od wyjazdu do powrotu trwała 5 godzin.

21 sierpnia 1983 roku wyjechano gasić pożar słomy na polach PGR w Orłowie. Nasi strażacy pilnowali, aby ogień nie przenosił się na dalsze tereny. Był to bardzo groźny pożar i dlatego w akcji gaszenia brało udział kilkadziesiąt jednostek z najbliższej okolicy. Z Józefkowa pojechali; Władysław Baniak, Józef Boruta,… Ciszewski, Kazimierz Dams, Adam Nowotnik,  Henryk Przybyłek, Stefan Plewińscy, Andrzej Rydziński. Akcja 4 godziny.

Pochwała dla Boruty.

Pochwała za pozytywne wyniki przeglądu technicznego jednostek w 1983 roku została przekazana na piśmie przez Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych jednostce OSP w Józefkowie. Indywidualnej pochwały udzielono wtedy Józefowi Borucie.

Ćwiczenia w Wieldządzu.

Zorganizowano je nad jeziorem 7 kwietnia 1984 roku. Uczestnikami byli; Władysław Baniak, Józef Boruta, Mirosław Mika, Stefan Plewiński, Henryk Przybyłek.  W tych latach na ćwiczenia wyjeżdżali nasi strażacy ciągnikami rolniczymi z przyczepami, na których przewożono sprzęt i strażaków.

Zawody gminne.

Zorganizowano je w maju 1984 roku. Drużynę stanowili; Józef Boruta, Mieczysław Ciszewski, Jerzy Figalski, Kazimierz Dams, Andrzej Kęsicki, Mirosław Mika, Stefan Plewiński, Henryk Przybyłek, Andrzej Rydziński.

Sprawozdanie za 1984 rok.

Sprawozdanie zostało odczytane na zebraniu walnym OSP Józefkowo w dniu 13 listopada 1984 r. Stan osobowy OSP 27 strażaków, odbyto 3 posiedzenia zarządu i 3 komisji rewizyjnej. Zakupiono 9 kompletów pasów bojowych i 6 węży tłocznych. Pracowano społecznie na rzecz wsi; remont świetlicy, naprawa dróg. Prowadzono kontrole ppoż. w gospodarstwach rolnych. Nie brano udziału w akcjach gaśniczych, ponieważ nie było pożarów w 1984 roku.

Realizacja czynów społecznych w 1984 roku przez strażaków w Józefkowie.

 1. Przewóz drzewa do tartaku w Lulkowie własnym,prywatnym transportem.
 2. Załadunek, rozładunek i pomoc przy przetarciu i układaniu desek.
 3. Konserwacji podłogi ‘Xylamitem’.
 4. Sprzątanie po malowaniu, mycie okien itd.
 5. Zakup materiału na zasłony i szycie zaslon.
 6. Transport żelaznego kątownika.
 7. Wykonanie stojaka na węże i stojaka z półkami na sprzęt pożarniczy.
 8. Układanie i porządkowanie wyposażenia remizy.
 9. Załadunek i wywóz 6 przyczep ziemi, przygotowanie terenu przed remizą do utwardzenia.

10.Pomoc w otwardzeniu dojazdu do remizo-świetlicy.

11.Przywóz stojaka włsnymtransportem, przyspawanie rury do suszenia węży i rozładunek.

Wyróżnieni zostali druhowie;

Ćwiczenia 4 kwietnia 1985 roku; Podwodę do sprzętu, motopompy dał Stefan Plewiński. W ćwiczeniach brali udział; Józef Boruta, Kazimierz Dams, Mirosław Mika, Henryk Przybyłek.

W roku tym prowadzono także zwyczajowe kontrole ppoż.

Uczestnicy zawodów rejonowych w Książkach.

Pożar w Płużnicy u Tadeusza Stafieja.

          13 sierpnia 1985 roku, w niedzielę w gospodarstwie Tadeusza Stafieja wybuchł pożar stodoły spowodowany samozapłonem świeżo zwiezionego siana. Do gaszenia pożaru wyjechali Józef Boruta, Kazimierz Dams, Stefan Korczak, Mirosław Mika, Henryk Przybyłek. Czas trwania akcji wyniósł 5 godzin.

Ćwiczenia 22 kwietnia 1986 r.; Ćwiczyli druhowie; Józef Boruta, Kazimierz Dams, Andrzej Kęsicki, Mirosław Mika, Stefan Plewiński, Tomasz Waśniewski i Jan Różycki, który dał ciągnik i przyczepę do przewozu sprzętu.

Zawody 3 maja 1986 roku.; Po wcześniejszych ćwiczeniach drużyna nasza brała udział zawodach sportowo-pożarniczych w Płużnicy. Ciągnika użyczył Jan Różycki. W zawodach udział brali;

Pożar w Bielawach; W 1986 r. w śnieżną zimę w nocy wybuchł pożar u Jerzego Orkiszewskiego. W gaszeniu ognia brały udział okoliczne straże, między innymi z Bielaw i Józefkowa. Ogień spalił stodołę i wozownia oraz część dachu na oborze. Z ogniem ‘poszła’ także przyczepa, rozdrabniacz i inny mniejszy sprzęt. Przyczyną podpalenia było rozpalenie ogniska w stodole przez  dziecko gospodarza!

Walne OSP.

30 listopada 1987 roku odbyło się kolejne zebranie w obecności 13 strażaków, Henryka Szymczaka z Komendy Straży z Wąbrzeźna i Bronisława Drzyzgi z Zarządu Gminnego OSP z Płużnicy.

Na zebraniu zgłoszono potrzebę zakupu samochodu pożarniczego lub ciągnikowej przyczepy. W roku 1986 zakupiono 10 węży. Brano udział w akcji gaśniczej w Czaplach.

 Zawody w Nowej Wsi Królewskiej; 1 maja 1987 roku nasza drużyna zajęła III miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Nowej Wsi Królewskiej. Dyplomy wręczał naczelnik gminy Janusz Marcinkowski.

Od lewej; Mieczysław Przybysz, Mariusz Behrendt (obaj z Wieldządza), Czesław Jeziorski, Kazimierz Goral z Bielaw i Henryk Szymczak z wąbrzeskiej zawodowej straży pożąrnej.

Dyplom za współzawodnictwo.

OSP za rok 1988 zajęła III miejsce we współzawodnictwie między OSP w realizacji zadań statutowych  w powiecie wąbrzeskim. W kolejnym roku 1988 ponownie strażacy z Józefkowa zostali wyróżnieni, takim samym dyplomem, na takiej samej pozycji.

Wybór zarządu ‘1988’.

28 listopada wybrano zarząd  OSP  w składzie; prezes Nowotnik Adam, naczelnik Boruta Józef, wice prezes Figalski Jerzy, sekretarz Baniak Władysław, skarbnik Mika Mirosław, z-ca naczelnika Plewiński Stanisław. Do Komisji Rewizyjnej; Stefana Plewińskiego, Kazimierza Damsa, Andrzeja Kęsickiego.

Sprawozdanie za 1989 r.

W roku tym odbyto 5 posiedzeń Zarządu OSP i 3 Komisji Rewizyjnej. Strażacy brali, jak zwykle udział w pracach społecznych, między innymi przywieźli ławki do świetlicy i porządkowali teren wokół świetlicy.

Brano udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; 19 stycznia 1989 roku w gaszeniu pożaru w Bielawach w gospodarstwie Jana Dumy, oraz 19 lutego  w Błędowie. Za udział w tych akcjach podziękowano; Władysławowi Baniakowi, Jerzemu Figalskiemu, Stefanowi i Stanisławowi Plewińskim, Czesławowi Jeziorskiemu, Mirosławowi Mice, Kazimierzowi Damsowi, Maciejowi Nowotnikowi, Jackowi Korczakowi.

Strażacy z Józefkowa uczestniczyli również w zawodach gminnych w Płużnicy.

Strażacy świadczyli na rzecz wsi pracę transportując szlakę z OPEC u z Grudziądza aż 13 razy. Następnie rozwieźli ją na drogi gruntowe we wsi i wyrównali nawierzchnię. Pracowano również przy rozwożenia tłucznia wapiennego na odcinek drogi do Mgoszcza (obok gospodarstwa Mirosława Miki). Pracowały również zespoły kontrolne (6 strażaków) w gospodarstwach we wsi.

W 1989 roku strażacy brali udział w gaszeniu pożaru trzciny nad jeziorem, oraz palącego się wysypiska śmieci w Płużnicy. Uczestniczyli; Józef Boruta, Mirosław Mika, Stanisław i Stefan Plewińscy, Jerzy Figalski, Zbigniew Ciszewski, Czesław Jeziorski, Jacek Korczak, Kazimierz Dams, Jan Świdros.

W dwu ostatnich latach PRL jednostka OSP w Józefkowie była wyróżniana za całą swoją pracę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego i pod względem bardzo dobrej pracy organizacyjnej. We współzawodnictwie należał do przodujących w gminie Płużnica. Śladem tych ostatnich wyróżnień w tamtych czasach są zachowane proporczyki;

Rozdział II. Działalność Straży w III RP.

Po 1989 roku, po zmianie systemu politycznego w naszym pięknym kraju w sytuacji strażaków, zwłaszcza na początku przemian nie zaszły wielkie zmiany. Strażacy jednak, jak zawsze stanęli gotowi do pełnienia publicznej służby w odrodzonej Ojczyźnie.

 

 Ubezpieczenie strażaków.

Wójt Leszek Kawski na pytania strażaków odpowiadał na piśmie: „iż wszyscy członkowie OSP biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych są objęci okresowymi badaniami lekarskimi, dlatego też w OSP należy sporządzić wykaz strażaków, którzy zostaną skierowani do badań lekarskich”.

Walne zebranie.

W dniu 30 listopada 1990 roku odbyło się pierwsze zebranie w III RP. Było to za czasów prezesa Jerzego Figalskiego, naczelnika Józefa Boruty. Uczestniczyło w nim 15 strażaków, czyli pełen ówczesny stan OSP. Funkcjonowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 8 osób. W zebraniu brał udział sołtys wsi Edward Coch.

W trakcie dyskusji padł wniosek:„…o podniesienie dyscypliny w jednostce przez zagrożenie wyrzuceniem z OSP członków, którzy nie biorą udziału w zebraniach, ćwiczeniach, zawodach i pracach OSP”.

Mówiono również o opiece nad zajęciami dla miejscowej młodzieży grającej w świetlicy w tenisa stołowego, a nie zawsze trzymającej odpowiedni porządek i czystość. Strażacy trzymali ‘rządy’ nad świetlicą wiejską, ustalono więc zasady wypożyczania świetlicy, sprzętu i wyposażenia świetlicy;

-za wypożyczanie będzie odpowiadać prezes i naczelnik OSP,

-opłata za wypożyczenie lokalu wyniesie 20000 zł,

-dla sąsiednich jednostek sprzęt będzie wypożyczany darmowo tylko na imprezy jubileuszowe.

Lata 90 te.

Prace roku ‘1990’.

-3 maja uczestniczono w zawodach. Podwodę ciągnikiem świadczył Mirosław Mika,

-wydatkowano pieniądze na piwo dla strażaków wypite na zawodach, przekazano pieniądze na sztandar dla OSP Płużnica (50 000 zł), zapłacono również za wypożyczenie świetlicy na strażacką dyskotekę w dniu 15 lipca 1990 roku.

Gminne zawody pożarnicze w Płużnicy w dniu 3 maja 1990 roku

Na pierwszym planie Czesław Jeziorski, za nim Lech Jazownik z Płużnicy.

 Sukces na zawodach.

W gminnych zawodach w  3 maja 1991 roku  drużyna młodzieżowa pod dowództwem Czesława Jeziorskiego zajęła I miejsce, co potwierdził dyplom wręczony przez wójta Leszka Kawskiego. Seniorzy na tych samych zawodach zajęli natomiast II miejsce. Podwodę; ciągnik z przyczepą użyczył Stefan Plewiński. Na zawodach przebywano 3,5 godziny. Wydano trochę pieniędzy na napoje dla uczestników. Natomiast na zawodach rejonowych w Wąbrzeźnie w dniu 20 lipca 1991 roku nasza młodzież wywalczyła II miejsce. Strażaków, młodzież i sprzęt przyczepą ciągnikową zawiózł  Stefan Plewiński.

Pożary, ćwiczenia roku ‘1990’;

– 31 marca gaszono pożar w Bartoszewicach. Pojechano tam ciągnikiem i przyczepą Stefana Plewińskiego. Akcja trwała 2,5 godziny. Gasili pożar; Stanisław i Stefan Plewińscy, Jerzy Figalski, Kazimierz Dams, Czesław Jeziorski i Jacek Korczak,

– 13 kwietnia gaszono pożar w rejonie Płużnica-Wieldządz,

– 4 kwietnia brano udział w ćwiczeniach ratowniczo-pożarniczych w Płużnicy.

Akcje pożarnicze.

Według informacji PSP z 1991 roku strażacy brali udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych w niżej wymienionych miejscowościach;

-26 kwietnia paliła się stodoła w gospodarstwie Lamberta Rozwadowskiego w Strucfoniu w gminie Lisewo. W akcji tej ciągnik i przyczepę podstawił Mieczysław Waszczeniuk. Podróż do Strucfonia trwała jednak długo i po przybyciu na miejsce okazało się, iż pożar jest ugaszony.

-21 lipca wybuchł  pożar zabudowań gospodarczych w Bielawach. Akcja w Bielawach trwała 3 godziny. Strażacy dojechali na akcję ciągnikiem Stefana Plewińskiego.

-31 sierpnia 1991 roku o godz. 16,29  powiadomiono o pożarze słomy i  zboża ‘na pniu’. Spaliło się wówczas kilka ha zapalonej od kombajnu na polu Wiesława Siudaka i Władysława Kuliga. Do akcji skierowano między innymi OSP Płużnica z samochodem GBM 2/8.

Seniorzy z Józefkowa zajęli II miejsce na  gminnych zawodach 3 maja 1991 roku.

Walne 21 stycznia 1992 r.

 Stan osobowy OSP był następujący; 15 czynnych, 13 honorowych i 8 członków MDP.

W poprzednim roku pracowano na rzecz świetlicy. Strażacy transportowali materiały do remontu świetlicy wiejskiej. W pracach tych wyróżnili się Józef Boruta, Henryk Styczeń, Jerzy Figalski i Stefan Plewiński.

Przyjęto plan działań na 1992 rok;

Wydzierżawienie świetlicy.

13 kwietnia 1992 roku strażacy i Rada Sołecka podpisali umowę na wynajem świetlicy ze spółką cywilną Szablewska-Kwieciński na okres próbny 3 miesięcy, za opłatę 300 000 zł za każdy miesiąc. Dodatkowo użytkujący zobowiązywali się regulować rachunki za energię elektryczną. Dzierżawa obiektu ruszyła od 1 maja 1992 roku. Wydzierżawiający zastrzegli sobie prawo do korzystania ze świetlicy dla własnych potrzeb. Umowę ze strony wsi podpisali; Edward Coch i Józef Boruta.

Zawody Gminne w Mgowie.

W 1992 roku 7 czerwca zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze które urządzono w Mgowie. Uczestniczyła w nich sekcja OSP z Józefkowa, która zajęła II miejsce.

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Od 1992 do 2000 roku przy miejscowej OSP pod kierownictwem, opieką i na skutek zaangażowania się Czesława Jeziorskiego funkcjonowały młodzieżowe drużyny pożarnicze; chłopców i dziewcząt.

Od lewej stoją; Bronisław Drzyzga prezes gminny OSP, Sebastian Izdebski, Wojciech Styczeń, Przemysław Karnowski, Agata Mika, Joanna Boruta, Anna Nowotnik, Zygmunt Baran w-ce prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP.

Zawody sportowo-pożarnicze 90 lat.

Młodzież z MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza) zdobywała czołowe lokaty w zawodach strażackich, i tak: w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zdobywano;

-I miejsce; MDP zajęła w 1991 roku.

– II miejsce; MDP dziewcząt 2 maja 1993 roku.

-dyplom; dla MDP-chłopców za udział w dniu 16 lipca 1994 r.

-I miejsce; dla MDP w dniu 1 maja 1994 r. w Płużnicy.

-I miejsce w Płużnicy w dniu 3 czerwca 1995 r.

-za udział MDP w I grupie chłopców 8 czerwca 1997 r.

-I miejsce w I grupie dziewcząt w dniu 8 czerwca 1997r.

-dyplom dla; MDP za uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych w Golubiu-Dobrzyniu odbytych w trakcie ‘IV Dni Drwęcy’ 15 czerwca 1997 roku organizowanych przez gminy położone nad Drwęcą; Kurzętnik, Zbiczno, Brodnica, Golub-Dobrzyń i Lubicz.

-II miejsce; MDP w I grupie chłopców w dniu 20 czerwca 1998 r.

-II miejsce; MDP w I grupie dziewcząt  w dniu 20 czerwca 1998 r.

*II miejsce w zawodach rejonowych w 1997 r.

Do drużyny należała młodzież z okolicznych wsi; Dąbrówki i  Kotnowa. Młodzi druhowie za swoje osiągnięcia otrzymali; ‘Złote Odznaki’ Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w 1995 roku

Kopie dyplomów

 z tamtych lat;

Natomiast seniorzy w latach 90 tych zdobywali między innymi;

-II miejsce dla drużyny za udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Płużnicy w dniu 2 maja 1993 r.

-III miejsce za udział  w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Płużnicy w dniu 8 czerwca 1997 r.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Na zdjęciu zakończenie zawodów w dniu 20 czerwca 1998 roku w Płużnicy. Na pierwszym planie Jan Miklaszewski pracownik Urzędu Gminy ds. strażackich, ogłaszający wyniki strażak zawodowy Witold Miklikowski i Lech Jazownik. W głębi drużyny z terenu gminy Płużnica.

Strażacy z Józefkowa; Dało się rozpoznać Stefana Plewińskiego i Macieja Nowotnika…

 

Dyplom dla seniorów.

 Majowe Święto.

Między innymi z inicjatywy strażaków w dniu 28 maja 1995 roku poświęcono nowo wybudowaną figurę św. Józefa postawioną w centrum wsi, obok domu Jacka Korczaka. W związku z tym po raz pierwszy wieś obchodziła swe wiejskie święto, które postanowiono obchodzić corocznie w dniu 1 maja. Działo się to wtedy za Zarządu OSP wybranego 28 grudnia 1994 roku. Przewodniczyli mu; prezes Jerzy Figalski i naczelnik Józef Boruta.

Pierwsza msza na ‘odsłonięcie’ figury Św. Józefa patrona wsi. Mszę odprawiają ks. Jan Kalinowski z Wąbrzeźna i ks. Ryszard Czepek płużnicki proboszcz. Jednym z inicjatorów budowy figury był naczelnik OSP Józef Boruta.

 Medale dla strażaków.

W uznaniu pracy społecznej 4 kwietnia 1996 roku  sporządzono wnioski o nadanie medali dla; Jerzego Figalskiego, Czesława Jeziorskiego, Mirosława Miki, Zbigniewa Ciszewskiego, Andrzeja Kęsicki, Jana  Świdrosa, Henryka Stycznia, Jana Plądra.

Groźny pożar.

Odnotowane zostało w pamięci strażaków, iż 1996 roku w gaszeniu pożaru w Józefkowie, oprócz miejscowych, brały udział sąsiednie OSP, między innymi z Płużnicy i Mgoszcza. Mowa jest o pożarze słomy na polu Jana Plądra na powierzchni 5 ha w kierunku na Kotnowo-Dąbrówka. Pożar powstał prawdopodobnie od rzuconego niedopałka papierosa. Takie pożary są zawsze bardzo groźne. Pożar przemieszcza się wtedy z bardzo dużą prędkością. Dużo wówczas nie brakowało, aby nie spaliłby się samochód strażacki z Mgoszcza, który podjechał blisko pożaru, a w samochodzie zgasł silnik i pod presją ognia trzeba było ściągać go z zagrożonego terenu.

Samochód „Nysa”.

W 1998 roku dzięki wieloletnim staraniom jednostka otrzymała z Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie używany lekki samochód bojowy marki „Nysa” wyprodukowany w 1977 roku. typ  M-522 /GLM 8/. Po modernizacji wykonanej przez członków OSP został przystosowany do przewozu sprzętu i strażaków i wszedł do tzw. podziału, czyli mógł uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Remiza OSP Józefkowo i jej wyposażenie.

Motopompa PO 5 …800

Utworzenie Zarządu Oddziału Powiatowego   OSP

9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. W posiedzeniu uczestniczył Józef Boruta, który  został sekretarzem Zarządu Powiatowego. Prezesem Zarządu Powiatowego został Jarosław Herbowski z Wąbrzeźna zawodowy strażak. Według notatki wiceprezesa Zygmunta Barana w powiecie funkcjonowało wtedy 46 OSP w których szeregach działa 1501 strażaków.

Od lewej delegaci z gminy Płużnica; Edward Kruk, Bronisław Drzyzga, Marian Piątek, Józef Boruta.

W pierwszym posiedzeniu Zarządu brali udział między innymi; starostowie; Krzysztof Maćkiewicz i Benedykt Dudek, marszałek województwa Waldemar Achramowicz, komendant wojewódzki PSP bryg Zygmunt Politowski i komendant powiatowy kpt. Sławomir Herbowski.

Akcje 1999 roku w Józefkowie;

-30 lipiec; pożar słomy pszenicznej po kombajnie. Gasiło 5 zastępów.

-10 maja; zderzenie się samochodów; VW Golf i Fiat 126 p/2 zastępy.

-1 kwiecień; usuwaniem przewróconego drzewa zajmowała się 1zastęp.

Papież Jan Paweł II  i   strażacy.

 

Ołtarz papieski na toruńskim lotnisku.

 W tym historycznym dniu 7 czerwca  1999 r.  w  Toruniu nasi strażacy uczestniczyli w zaszczytnej Kościelnej Służbie Porządkowej w trakcie wizyty Ojca Świętego.

Przygotowania do tej pracy rozpoczęły się już pod koniec 1998 roku. Dokonano selekcji strażaków pod względem zapewnienia bezpieczeństwa tej ważnej wizyty. Dane osobowe strażaków sprawdzały policyjne służby.

Z powiatu wąbrzeskiego w ochronie wizyty stanęło 281 strażaków, w tym gmina Dębowa Łąka 87, Książki 35, Płużnica 87, Wąbrzeźno 45 i miasto Wąbrzeźno 27.  Z gminy Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej  do ul. Gagarina. Z OSP Józefkowo na papieską służbę wyjechali; Mirosław Mika,  Józef Boruta(d-ca gminny) Jacek Korczak, Andrzej Kęsicki, Marcin Plewiński… Jak wspominają strażacy było wtedy ciepło i niemiłosiernie cięły wtedy ‘meszki’.

Podjazd przy remizo-świetlicy; W 1999 roku wybudowano dla niepełnosprawnych pochylnię-podjazd do świetlicy ze środków PFRON.

Lata   2000 ne.

W 2000 roku przeprowadzono kontrole w OSP terenu gminy Płużnica; ‘kontrola’ zwróciła uwagę, że brak jest legalizacji gaśnicy, a w remizie stała motopompa PO3 i PO5 technicznie nie sprawne. W protokóle napisano; „sytuacja taka ma miejsce od roku 1999 i jak do tej pory nie podjęto żadnych działań. Jedyna sprawna pompa pływająca „NIAGARA” będąca na stanie tej jednostki nie daje gwarancji skutecznych działań gaśniczych”.

Ówczesne gminne władze OSP-Zarząd Oddział Gminnego Związku OSP; Jan Miklaszewski sekretarz, Bronisław Drzyzga prezes, Józef Boruta w-ce prezes, Mieczysław Krauze komendant gminny OSP, Jan Duma honorowy prezes gminny OSP.

 Walne ‘2000’.

Zebranie  odbyło się 21 stycznia 2000 roku. Przyjechali goście; w-ce  prezes powiatowego Zarządu OSP Zygmunt Baran, prezes Zarządu Gminnego OSP Bronisław Drzyzga, sekretarz Zarządu Gminnego OSP Jan Miklaszewski oraz komendant gminny OSP Mieczysław Krauze. Sekretarz gminy Wiesława Szpanowska.

Stan osobowy OSP liczył; 15 członków czynnych, 14 honorowi, i dwie drużyny młodzieżowe; 8 dziewcząt i tyle samo chłopców. W zebraniu uczestniczyło 10 strażaków.

Dokonano wtedy wyboru kierowcy mechanika. Został nim Henryk Styczeń.

Stan wyposażenia remizy OSP w 2000 roku; z wyposażenia osobistego odnotowano; 13 szt. czapek, 9  hełmów i 5 szt. gumowych butów. Na stanie były aż 3 motopompy oraz węże W-52;14 szt. W-75; 18 szt. i 3 sztuki ssawnych węży. Do wyjazdu stał sprawny samochód pożarniczy marki NYSA. Reszty dopełniała elektryczna syrena alarmowa. Dbając o otoczenie remizy i świetlicy podjęto decyzje wycięcia 15 topól z tego teren, a przez to zwiększenia powierzchni boisk sportowych.

Niżej fotografie z tego zebrania.

Od lewej; Józef Boruta, Mirosław Mika, Bronisław Drzyzga, Mieczysław, Krauze i Andrzej Sikora, oraz goście i strażacy na sali w świetlicy wsi.

 

W 2000 roku z naszej OSP dwóch druhów w dniach 16-19 listopada ukończyło kurs naczelników OSP. Byli to; Adam Waszczeniuk i Marcin Waśniowski.

Strażacy brali; „udział w gaszeniu budynków gospodarskich w Płużnicy, Czaplach, Błędowie, Bielawach”.

Odnotowano także iż; 18 czerwca 2000 r. w Józefkowie nastąpiło się zderzenie samochodów; FIAT 126p i OPEL Corsa. Skutki wypadku likwidowały 2 zastępy strażaków.

W opłatku w Wąbrzeźnie w 2000 roku uczestniczył Józef Boruta. Niżej na zdjęciu z księdzem … i Janem Szablewskim z Dębowej Łąki.

Walne OSP ‘2001’

25 stycznia 2001 roku w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym obecni byli; prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, komendant gminny OSP Lech Jazownik oraz Jan Miklaszewski sekretarz ZG OSP. Stan OSP w 2001 roku; 17 członków czynnych. 12 honorowych. Wtedy też wybrano zarząd OSP.

Odznaczenia dla strażaków.

10 maja 2001 roku w Wąbrzeźnie z okazji ‘Dnia Strażaka’ odznaczono i  wyróżniono następujących strażaków  z terenu gminy Płużnica;

Złotym Krzyżem Zasługi; Jan Isbrandta z Ostrowa,

Medalem honorowym im. B. Chomicza; Bronisława Drzyzgę z Płużnicy,

Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa;

Złotym; Czesława  Jeziorskiego i Mirosława Mikę,

Srebrnym; Andrzeja Kęsickiego,

Brązowym; Jacka Korczaka.

 Zjazd Gminny OSP.

7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w sali Towarzystwa Rozwoju w Płużnicy. Zjazd zwoływał prezes ZG OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant Mieczysław Krauze. Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Obecni byli; w-ce starosta wąbrzeski Benedykt Dudek, wójt Lech Skonieczka, prezes ZOP ZOSP Jarosław Herbowski, w-ce prezes Jerzy Tadych i komendant powiatowy PSP st. kpt. Sławomir Herbowski,

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego OSP w składzie;

– prezes  Józef Boruta z Józefkowa,

– w-ce prezes  Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej,

– w-ce prezes Adam Młynarczyk  z Uciąża,

– sekretarz  Jan Miklaszewski,

– skarbnik  Marian Piątek z Uciąża,

– członek Prezydium  Andrzej Kujaczyński z Czapel.

Komendantem gminnym OSP został Lech Jazownik z Płużnicy

Przewodniczącym gminnej Komisji Rewizyjnej  został Czesław Jeziorski z Józefkowa.

Zjazd nadał tytuły honorowego prezesa ZG OSP Bronisławowi Drzyzdze i komendantowi Mieczysławowi Krauzemu.

Strażacy gminy na placu przed remizą OSP Płużnica.

Zjazd powiatowy delegatów OSP.

9 listopada 2001 roku, za sali Wąbrzeskiego Domu Kultury odbył się Pierwszy Powiatowy Zjazd ZP ZOSP RP. Zjazd otworzył prezes Zarządu Powiatowego Jarosław Herbowski. W zjeździe uczestniczyli strażacy z gminy Płużnica; Józef Boruta z Józefkowa, Lech Jazownik z Płużnicy, Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, Eugeniusz Tabor z Wieldządz.

‘Powiatowi strażacy’.

Zebranie OSP.

25 stycznia 2002 r. zwołano zebranie OSP. Na 17 członków, obecnych było 14. Obecni byli; prezes ZP OSP Jarosław Herbowski i komendant gminny OSP Lech Jazownik i kpt. Ireneusz Wiśniewski z PSP. Mówiono głównie o remoncie świetlicy wiejskiej; wymianie instalacji elektrycznej i adaptacji pomieszczeń świetlicy na sanitariaty i kuchnię. Strażacy uczestniczyli we wszystkich pracach dotyczących zarządzania i utrzymania świetlicy wiejskiej i remizy OSP.

Sztandar dla Powiatu.

25 maja 2002 roku Powiatowy Związek Strażaków otrzymał swój sztandar. Wręczono go uroczyście na wąbrzeskim rynku. Na powiatową organizację składało się 40 jednostek OSP, w tym oczywiście OSP Józefkowo. W poczcie sztandarowym przyjmującym powiatowy strażacki sztandar był Józef Boruta, Jan Szablewski i Wojciech Dombrowski. W tej roli, w powiatowym poczcie J. Boruta jeszcze występował wielokrotnie.

Kontrola w OSP.

W kolejnej kontroli komisja PSP w składzie: asp. szt. Witold Miklikowski, mł. kpt. Ireneusz Wiśniewski i st. ogn. Roman Grabowski napisali; „Należy podjąć zdecydowane działania w celu naprawy motopomp w jednostce z Józefkowa, natomiast motopompa pływająca „Niagara” winna być przekazana do OSP Płużnica, która jest włączona do KSRG”.

28 listopada 2002 r. w ramach przeprowadzonej kontroli remiz OSP kpt. Andrzej Kujaczyński z PSP Wąbrzeźno napisał; „Należy uzbroić drzwi wejściowe ogniotrwałe-obić blachą i umocować sprzęt na samochodzie”.

Kurs podstawowy; W dniach 15-22 marca 2002 roku Tomasz Plewiński odbył kurs podstawowy dla szeregowych strażaków.

Obóz w Orłowie; OSP otrzymała podziękowanie za pomoc w przygotowaniu obozu młodzieży strażackiej w Orłowie, wystawione w dniu 19 lipca 2002 r.

Akcje we wsi; 6 sierpnia  2002 r. w Józefkowie strażacy ‘ewakuowali’ gniazdo szerszeni w budynku wielorodzinnym.

Walne ‘2003’

24 stycznia 2003 r. zebranie sprawozdawcze  w OSP Józefkowo oceniło robotę strażacką w poprzednim roku. Jednostka liczyła 17 strażaków w zebraniu uczestniczyło 13. Przybyli goście; wójt Janusz Marcinkowski, komendant gminny OSP Lech Jazownik i sekretarz ZG OSP Jan Miklaszewski.

W sprawozdaniach wyróżniono strażaków; Stefana Plewińskiego, Jerzego Figalskiego, Edmunda Cocha, Józefa Borutę, Marcina Waśniowskiego, Jana Plądra i Andrzeja Kęsickiego.

W dyskusji rozmawiano o przygotowaniu remontu świetlicy, którą strażacy wspólnie z Radą Solecką się opiekowali.

Ostatnie ćwiczenia.

W dniu 28 marca 2003 roku odbyły się gminne ćwiczenia zgrywające w gospodarstwie rolnym w Orłowie. Na zdjęciu widać samochody OSP z terenu gminy Płużnica. W tamtym okresie dominowały lekkie samochody pożarnicze, najczęściej z tzw. odzysku.

Zdarzenia w roku 2003 na terenie wsi Józefkowo;

-20 lipca; budynek wielorodzinny mz. Interweniował 1 zastęp.

-4 sierpnia; wypadek samochodu FORD- 1 zastęp.

-2 sierpnia; bud wielorodzinny mz.-1 zastęp.

-28 września; wypadek samochodu osobowego-FORD Taunus.

-22 grudnia; wypadek samochodu ciężarowego- VW -2 zastęp.

*mz/ miejscowe zdarzenie.

Początki powiatowego strzelania.

Zarząd Oddziału Powiatowego OSP rozpoczął coroczne organizowanie powiatowego turnieju strzeleckiego z KBKS na strzelnicy w Wałyczyku. W dniu 30 sierpnia 2003 roku Reprezentował nas druh Czesław Jeziorski, który ‘wystrzelał’ V miejsce w tych mistrzostwach.

Czesław Jeziorski przez kilka lat reprezentował Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w tych powiatowych mistrzostwach. Udział brały wszystkie gminy powiatu wąbrzeskiego, miasta Wąbrzeźna i PSP.

Medale strzeleckie druha Czesława…

Walne’2004’

24 stycznia 2004 r. odbyło się zebranie jednostki OSP z obecnością 14 druhów, na stan 17. W OSP było wtedy aż 10 honorowych strażaków.

W zebraniu uczestniczyli; wójt Janusz Marcinkowski, prezes gminny OSP Józef Boruta, komendant gminny Lech Jazownik. Zebraniu przewodniczył Jacek Korczak. Na początku uczczono pamięć Władysława Baniaka strażaka, który zmarł w 2003 roku.

W 2003 roku OSP uczestniczyła jeden raz w akcji ratowniczo-gaśniczej i w zawodach gminnych w Płużnicy, gdzie zajęto VI miejsce. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 6 członków MDP. Tradycyjnie organizowano wspólnie z Radą Sołecka święto wsi 1 maja. na św. Józefa. Przypomniano również o organizacji ogniska dla dzieci i młodzieży.

Następnie toczyła się trudna dyskusja wobec problemu zmian w ustawie o bezpieczeństwie pożarowym, które nakazywały daleko idące zmiany w działalności strażackiej. Otóż strażacy z sekcji techniczno-bojowej chcąc uczestniczyć w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, specjalistyczne ponad 100 godzinne przeszkolenie, muszą być indywidualnie ubezpieczeni i zostać odpowiednio wyposażeni w indywidualny ubiór ochronny. Tym wszystkim nowym wymogom nie może sprostać mała jednostka OSP i dlatego nie mogą więcej uczestniczyć w akcjach bojowych, co strażacy z Józefkowa przyjęli bardzo źle. Szczególnie ostro reagował na fakt odsunięcia strażaków od bezpośrednich akcji weteran OPS Józefkowo Jerzy Figalski. Mimo wszystkiego wójt gminy Janusz Marcinkowski nakłaniał strażaków do uczestnictwa w mundurach w wielu działaniach kulturalnych, sportowych, prewencyjnych. W tej sytuacji spowodowanej zmianami prawa w gminie Płużnica pozostaną trzy Jednostki Operacyjno-Techniczne w Nowej Wsi, Błędowie i Płużnicy zapewniające bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Miejscowi strażacy natomiast mogą uczestniczyć w razie zdarzenia w swojej wsi na takich samych zasadach jak i inni mieszkańcy wsi i zgodnie z decyzją  dowódcy kierującego akcją.

Strażacy przyjęli kilka wniosków dotyczących remontu świetlicy będącej pod opieką strażaków i rady sołeckiej.

Wyróżnieni za pracę w 2003 roku zostali; Jerzy Figalski, Stefan Plewiński, Adam Waszczeniuk, Marcin Waśniowski, Wojciech Styczeń, Jan Pląder, Józef Boruta, Czesław Jeziorski.

Nieudana’ kontrola; Z kontroli 10 października 2004 roku wynikało, iż w obecności prezesa, naczelnika i kierowcy OSP samochód pożarniczy NYSA ‘nie odpalił’.

Pożar we wsi; W 2004 roku w Józefkowie spalił się w 1/3 budynek mieszkalny. Pożar gasił 1 zastęp strażacki.

Walne OSP.

28 stycznia 2005 r. 12 strażaków na stan 17 zebrało się na corocznym walnym zebraniu. Byli to; Józef Boruta, Czesław Jeziorski, Jerzy Figalski, Andrzej Kęsicki, Jacek Korczak, Mirosław Mika, Wojciech Nowotnik, Jan Pląder, Stefan Plewiński, Tomasz Plewiński, Adam Puchała. Jan Świdros. Zebranie otworzył Jerzy Figalski witając wójta Janusza Marcinkowskiego, sekretarza Zarządu Oddziału Gminnnego Związku OSP Jan Miklaszewskiego  i komendanta gminnego OSP Lecha Jazownika. Strażacy dyskutowali między innymi o sprzedaży starzejącego się samochodu marki NYSA rok produkcji 1977 r., a na dodatek niewykorzystywanego w akcjach pożarniczych, do których jednostka przez PSP nie jest dysponowana. Strażacy wsparli koncepcję wydzielania z budżetu gminnego dla mniejszych, niebojowych jednostek po 1250 zł. na bieżące potrzeby i na utrzymanie stanu. Mówiono również o dalszym prowadzeniu modernizacji kuchni i sanitariatów. W działalności kulturalnej planowano zorganizowanie dla młodzieży z pokazem sprzętu pożarniczego. Jednostka wydała w 2004 roku 392 złote ze swych strażackich pieniędzy na imprezy i uroczystości organizowane we wsi. Oprócz tego z budżetu gminnego-strażackiego wydano pieniądze na utrzymanie samochodu, na energię elektryczną, paliwo, ubezpieczenie itp.

Wypadek samochodu; W 2005 roku w dniu 31 października w Józefkowie miała miejsce wypadek samochodowy forda Fiesta. W likwidacji skutków wypadku brały udział 3 zastępy strażaków w Płużnicy i PSP Wąbrzeźno.

Kolejne walne OSP.

14 styczeń 2006 roku  odbyto walne zebranie OSP oceniające pracę w 2005 roku. Uczestniczyło 13 strażaków na stan 19 czynnych, co stanowiło  68 %. Prowadził je naczelnik Józef Boruta, protokółował Mirosław Mika. Na zebranie przybyli; prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, prezes gminny OSP Edward Kruk, wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski. W trakcie dyskusji podnoszono sprawę udziału jednostki w akcjach gaśniczych. Strażacy nadal byli niezadowoleni z faktu wycofania józefkowskich strażaków z możliwości udziału w akcjach gaśniczych ze względu na zwiększone wymogi dotyczące ubezpieczenia strażaków, wieku, stanu zdrowia, wyszkolenia, a także odpowiedniego wyposażenia.

Omówiono stan przygotowań do obchodów 50 lecie jednostki przypadającej na rok 2006. W organizacji tego dużego przedsięwzięcia liczono na pomoc finansową gminy, wypożyczenie sprzętu, pożyczenia i ustawienia dużego gminnego namiotu itp.

Strażacy wnioskowali również o ukaranie pracownika Urzędu Gminy za dokonanie zakupu nieatestowanych hełmów bojowych. Sprawę tą Wójt Gminy skierował do wyjaśnienia.

Do strażaków wyróżniających się w pracy jednostki zaliczono; Jerzego Figalskiego, Jacka Korczaka, Czesława Jeziorskiego, Józefa Borutę, Adama Waszczeniuka i Stefana Plewińskiego.

Delegatami na Zjazd Gminny zostali; Jerzy Figalski, Czesław Jeziorski, Józef Boruta. 25 marca gminny Zjazd w Nowej Wsi Królewskiej

Jerzy Figalski, Andrzej Kujaczyński, Czesław Jeziorski, Zbigniew Majewski na gminnym zjezdzie.

50 lecie OSP W Józefkowie.

27 maja 2006 roku strażacy obchodzili 50 lecie utworzenia OSP. Takiej dużej uroczystości z udziałem wielu gości wieś i OSP jeszcze nie organizowała. Przygotowaniami do tej uroczystości kierował prezes miejscowej jednostki Józef Boruta z członkami zarządu.

Trzeba było załatwić sporo różnych organizacyjnych i biurokratycznych szczegółów. Niżej zgoda Policji na zajęcie ‘pasa drogowego’.

Założenia uroczystości.

Obchody 50 lecie OSP Józefkowo potraktowali strażacy z gminy Płużnica jako wspólne-gminne święto. Organizatorami był Zarząd OSP Józefkowo. Pomocy finansowej i organizacyjnej udzielił Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Płużnicy i Gmina, w tym szczególnie jej sekretarz Jarosław Tylmanowski.

Ustalono obowiązki strażaków;

Poczty sztandarowe  i strażacy z jednostek OSP  z terenu gminy pod komendą Lecha Jazownika z Płużnicy w przemarszu na uroczystość.

Poczty sztandarowe OSP; Józefkowa (flaga państwowa), Ostrowa, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej, Wieldządza.

Delegacje strażaków gminy Płużnica;

Bielawy; Ryszard Kurnik, Stanisław Wyżykowski, Jan Zwoliński.

Błędowo; Adrian Balon, Tadeusz Malicki, Zbigniew Młynarkiewicz, Sławomir Młynarkiewicz, Andrzej Sikora.

Kotnowo; Eugeniusz Młynarczyk,

Nowa Wieś Król; Mirosław Liszaj, Zbigniew Topolewski.

Ostrowo; Jan Isbrandt, Dariusz Pyżewski, Zygfryd Rygielski, Grzegorz Sokół, Wiesław Właśniewski.

Płużnica; Kazimierz Frączek, Wiesław Kwiatkowski, Tadeusz Stafiej, Paweł Stafiej, Lech Jazownik, Grzegorz Mucha, Janusz Szczepanik.

Uciąż; Sławomir Michałowski, Marian Piątek, Zbigniew Rajca, Jerzy Rajca.

Wieldządz; Zdzisław Maliński, Jan Simson, Mirosław Sosnowski.

Strażacy OSP Józefkowo obecni na obchodach 50 lecia;

          Józef Boruta, Zbigniew Ciszewski, Edmund Coch, Kazimierz Dams, Jerzy Figalski, Czesław Jeziorski, Andrzej Kęsicki, Jacek Korczak, Łukasz Krauze, Mirosław Mika, Wojciech Nowotnik, Jan Pląder,  Stanisław Plewiński, Stefan Plewiński, Tomasz Plewiński, Adam Puchała, Henryk Styczeń, Jan Świdros, Adam Waszczeniuk, Marcin Waśniowski.

Józef Boruta otwiera obchody 50 lecia utworzenia OSP Józefkowo.

Strażacy od lewej; Kazimierz Dams (w ciemnych okularach), Bożesław Tafelski, Edward Kruk, Jerzy Tadych, Józef Boruta i Jerzy Figalski.

Na zaproszenie strażaków do Józefkowa przyjechali;

Bożesław Tafelski w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP.

Adam Puchała przewodniczący Rady Powiatu.

Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski.

Bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP.

Insp. Janusz Kalinowski komendant powiatowy Policji.

Jerzy  Tadych członek władz powiatowych OSP.

Janusz Marcinkowski wójt gminy.

Edward Kruk prezes gminnej OSP.

Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy.

Od lewej kolejno; Stanisław Plewiński, Edward Kruk, Janusz Marcinkowski, Adam Puchała, Jerzy Tadych, Bożesław Tafelski, Krzysztof Maćkiewicz, w głębi Witold Kujaczyński, Sławomir Herbowski i Janusz Kalinowski.

Idą od lewej; Mieczysław Krauze, ks. Metody Deranek, Edward Kruk, Janusz Marcinkowski, Adam Puchała, ks. Roman Stefanowski, Krzysztof Maćkiewicz, Sławomir Herbowski, Bożesław Tafelski, Janusz Kalinowski.

Pamiątkowa tablica umieszczona została na frontonie świetlicy.

Poczet sztandarowy OSP Józefkowo, z tarczą herbowa z zamieszczonymi ‘gwoździami’ sztandarowymi ofiarodawców na rzecz obchodów.

 

Od lewej; Jacek Korczak, Adam Waszczeniuk i  Czesław Jeziorski.

‘Gwoździe umieszczone na tarczy ufundowali;

 

OSP; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król, Płużnica, Ostrowo, Uciąż, Wieldządz.

Zarząd OSP Józefkowo;

 Józef Boruta, Jerzy Figalski, Czesław Jeziorski, Mirosław Mika, Jan Pląder, Tomasz Plewiński, Adam Waszczeniuk.

Szefowie instytucji;

Zarząd Wojewódzki OSP; Zdzisław Dąbrowski

Komenda Woj. PSP; st. bryg. Krzysztof Leszczyński

Starostwo; Krzysztof Maćkiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu; Adam Puchała

Zarząd Powiatowy OSP; Jarosław Herbowski

Policja; insp. Marcin Zaleśkiewicz

PSP; bryg. Sławomir Herbowski

Gmina; Janusz Marcinkowski

Rada Gminy; Krystyna Różyńska

 

 Samochody pożarnicze naszych OSP.

Młodzież w trakcie występu…

Trochę padało, więc bardzo przydał się namiot by na czas mszy schować się.

 

Mszę w intencji strażaków odprawili; ks. Metody Deranek kapelan gminny strażaków, proboszcz nowowiejski i ks. Roman Stefanowski proboszcz z Płużnicy.

 

Jednostka OSP Józefkowo została odznaczona ‘Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa’. Odznaczenie wręczył Bożesław Tafelski w-ce prezes wojewódzki OSP.

 

Nasi strażacy otrzymali wiele życzeń od przyjaciół strażactwa, w tym także od  mł. bryg. Sławomira Herbowskiego komendanta PSP.

 

 Odznaczenia wręczył Bożesław Tafelski, asystowała Anita Korczak. Od lewej; Andrzej Kęsicki, Paweł Stafiej, Henryk Styczeń.

Odznaczeni zostali józefkowscy strażacy;

Brązowym; „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”; Wojciech Nowotnik, Adam Waszczeniuk.

Srebrnym; Jan Pląder, Edward Coch, Adam Puchała, Zbigniew Ciszewski, Jan Świdros.

Złotym; Henryk Styczeń, Andrzej Kęsicki, Jacek Korczak.

Odznakę; „Strażak Wzorowy” otrzymał Tomasz Plewiński.

Najwyższe odznaczenie strażackie; Złoty Znak Związku otrzymał Józef Boruta.

 Józef Boruta urodzony 2 września 1953 roku w Józefkowie jest członkiem OSP od 1971 roku. W 1973 roku został naczelnikiem OSP. W latach 1999-2001 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie. Od 2001 roku był członkiem władz gminnych OSP, w tym przez 5 lat pełnił funkcję prezesa gminnego ZOSP w Płużnicy. W swojej OSP współuczestniczył we wszystkich strażackich działaniach; od uczestnictwa w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, po prace w porządkowaniu remizy i jej otoczenia, a także w pracach społecznych na rzecz środowiska. Był radnym w kadencji 2002-2010. Jest nim również w obecnej kadencji. Pełni funkcje sołtysa wsi od 2006 roku. Za pracę publiczną został odznaczony w 2004 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiada strażackie odznaczenia; ‘Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa’, odznakę ‘Strażak Wzorowy’ i ‘Złoty Znak Związku’.

Przygrywała nam orkiestra strażacka z Chełmna.

Zwyczajowo Henryk Styczeń przygotował uczestnikom pieczone prosiaki.

Walne OSP.

26 czerwca 2006 roku gminne walne OSP odbyło się  w Nowej Wsi. Uczestniczyli w nim strażacy z Józefkowa.

Na zdjęciu pierwszy z lewej Jerzy Figalski, Stefan Duma z Bielaw i Jarosław Kubasik z Płużnicy.

 Obrady samorządu wsi.

W 2006 roku dokonano oceny kadencji 2002-2006. Najpierw zajęła się tym Rada Sołecka, radny Józef Boruta, wójt Janusz Marcinkowski inicjowali wykonania prac inwestycyjnych za sumę 35 000 zł. W tym wykonano utwardzenie polbrukiem przystanku, założono oświetlenie uliczne, modernizowano świetlicę wiejską. W dużej mierze czynili to strażacy.

Strażacy na zebraniu wiejskim.

4 sierpnia 2006 r. zebranie wiejskie; ‚Przygotowanie zadań w sołectwie; podział pieniędzy i kwestie zarządzania świetlicą’.

Od lewej; Jarosław Tylmanowski sekretarz gminny, autor w roli wójta gminy, Józef Boruta sołtys wsi i prezes OSP z jednej osobie, Sławomir Kwiatkowski,  Edward Coch

Zarząd Gminny OSP.

25 września 2006 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Orłowie. W posiedzeniach brali udział przedstawiciele OSP Józefkowo.

 

Od lewej stoją członkowie Zarządu Gminnego OSP; Andrzej Sikora z Błędowa, Czesław Jeziorski, prezes Edward Kruk, w-ce prezes Józef Boruta, wójt Janusz Marcinkowski, ogn. Witold Miklikowski,  Jan Simson z Wieldządza, kapelan gminny OSP ks. Metody Deranek.

Józef Boruta na II zjeździe powiatowym delegatów OSP w Wąbrzeźnie 10 listopada 2006 r.

 

Pierwszy opłatek.

28 grudnia 2006 roku zorganizowaliśmy pierwszy gminny strażacki opłatek u druhów w  Czaplach.Od lewej: Ryszard Stafiej z Płużnicy, Roman Sądowski i Edward Kruk z Nowej Wsi, Jan Simson z Wieldządza, Józef Boruta i komendant PSP  Sławomir Herbowski.

Pogrzeb kapelana strażaków.

Rok 2007 rozpoczęliśmy od udziału w smutnym wydarzeniu, 2 marca 2007 r. pochowaliśmy zmarłego w skutek wypadku drogowego we Francji kapelana strażaków, nowowiejskiego proboszcza ks. Metodego Deranka. W kondukcie pogrzebowym wśród innych szli nasi druhowie. Jerzy Figalski, Tomasz Plewiński i Jacek Korczak.

Zawody gminne w Płużnicy; 26 maja 2007 roku pojechaliśmy na zawody pożarniczo do Płużnicy

Rozpoznani; Wojciech Nowotnik, Adam Styczeń, Adam Waszczeniuk.

 

Prezes Józef Boruta, jego syn Mateusz

 Uczestniczyliśmy w zawodach, chociaż ‘ogień’ był już nie ten!

 

30 czerwca 20007 r.  uczestniczyliśmy w obchodach 50 lecie OSP Kotnowo.

Strażaków gminy Płużnica, nie po raz pierwszy, prowadził Czesław Jeziorski, który postawę i musztrę wojskową opanował ciężką i zaszczytną wojskową służbą, w kompanii honorowej…

Za służbę w naszym  strażactwie  Podziękowania!

 

Senior Jerzy Figalski otrzymał wtedy Medal im. B. Chomicza za swoją długoletnią i piękną strażacką służbę. Wręczają; Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i Józef Boruta prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

 28 grudnia 2007 r. strażacki, gminny opłatek w Uciążu;

 

Mieczysław Krauze z Kotnowa i Jerzy Figalski. W tle inny sąsiad Stefan Duma z Bielaw.

 Zdarzenia w Józefkowie w 2006 roku;

-21 stycznia; miał miejsce wypadek samochodowy’ OPEL Frontera’. Interweniował 1 zastęp strażaków z Płużnicy.

-27 marca; wypadek samochód osobowy OPEL Astra-ciężarowy MAN. Uruchomiono 3 zastępy strażackie.

120 lecie OSP Płużnica.

Płużniccy strażacy kolejny raz obchodzili swoją rocznicę w dniu 14 czerwca 2008 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała  i Prezes OSP Józef Boruta odbierają podziękowania.

Zdarzenia roku 2008 w Józefkowie.

-23 lipca; zastęp strażacki usuwał gniazdo os z budynku mieszkalnego. 31 lipca; odnotowano pożar zboża na pniu. Do akcji skierowano 8 zastępów.

-21 sierpnia; uruchomiono akcje przeciwko szerszeniom. Większość działań podejmowała OSP Płużnica.

Walne OSP; Zebranie  zwołał Zarząd OSP na 30 lutego 2009 roku.

 Obecni; ójt Janusz Marcinkowski, prezes ZG OSP Edward Kruk,  w-ce prezes ZG OSP Józef Boruta, Mirosław Mika i Jerzy Figalski.

Niżej; Jacek Korczak, Andrzej Kęsicki, Tomasz Plewiński.

 

Adam Styczeń, Krzysztof Ciszewski i Adam Waszczeniuk.

 „Dzień Strażaka” w Nowej Wsi Król.; 2 maj 2009 r. Józefowska „NYSA”, rok produkcji 1977. Norma zużycia paliwa tego samochodu wynosiła 15,20 litrów na 100 km.

 Stoją; Jerzy Figalski, Tomasz Plewiński, Józef Boruta i Krzysztof Ciszewski. Był jeden z ostatnich wyjazdów tym samochodem.

Przemarsz kolumny strażaków z kościoła na plac koło remizy na uroczystość z okazji „Dnia  Strażaka”.

Budowa parkingu i zajazdu; 2009 z inicjatywy strażaków i Rady Sołeckiej w której większość decyzyjna jest strażakami systemem gospodarczym zbudowano parkingu i podjazd  przy świetlicy i remizie, kładąc 120 m2  brukowej nawierzchni.

Na zdjęciu sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski nadzoruje prace, cała robota była w zarządzaniu sołtysa wsi prezesa OSP, czyli Józefa Boruty.

 Seniorzy z Powiatu.

25 wrzesień 2009 roku odbył się zjazd seniorów powiatu w Orłowie. Takie spotkania były organizowane raz-dwa razy w roku tym razem był to powiatowy zjazd seniorów strażaków w „zielonej szkole” w Orłowie. Na  czele stoi Jerzy Figalski z Józefkowa.

 Akcje ratownicze na terenie wsi Józefkowo w 2009 roku;

– 2 stycznia; wypadek samochodu osobowego;  CITROEN/ 2 zastęp.

– 11 maja; wypadek samochodu osobowego; RENUALT/ 1 zastęp.

– 19 maja;  wypadek samochodu osobowego; AUDI/1 zastęp.

– 22 lipca; wypadek „przez konar leżący na jezdni”  samochodu osobowego BRAWO/3 zastępy.

–  4 lipca i 11 sierpnia; usunięto gniazdo pszczół.

– 14 października; obcięto połamane konary drzewa. [Większość akcji prowadziła OSP Płużnica.]

Walne OSP; 18 stycznia 2010 roku walne zebranie otworzył  prezes OSP  Józef Boruta.

Na wyposażeniu jednostki było;

– samochód lekki marki  NYSA,

– motopompa,

– węże tłoczne i ssawne,

– syrena elektryczna,

– ubrania ochronne 8 szt.,

– mundury wyjściowe,

– hełmy strażackie 10 szt.,

– pasy bojowe 10 szt.

Zaproszeni goście; komendant gminny OSP Lech Jazownik, wójt Janusz Marcinkowski, Jacek Korczak i prezes ZG OSP Edward Kruk.

 

Jan Pląder, Jan Świdros, Adam Puchała, Adam Styczeń, Adam Waszczeniuk

Strażacy przygotowali na ten zimowy wieczór dmuchawę grzejącą niektórych prosto w plecy, gorącą herbatę i pięknie wysmażone kiełbaski.

Walne ‘2011’

21 stycznia 2011 roku  prezes OSP Józef Boruta otworzył zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebrani powierzyli jego prowadzenie Adamowi Puchale. Protokołował Tomasz Plewiński.  Do OSP należało 19 strażaków,  natomiast w zebraniu brało udział 14 osób. Uczestniczyli również goście; wójt Marcin Skonieczka i prezes ZG OSP Edward Kruk..

Zgłoszono uwagi do naszych gminnych kalendarzy strażackich-napisy są zbyt małe, niewidoczne.

Przygotowano uchwałę o sprzedaży samochodu pożarniczego.

W „uznaniu zasług dh Jerzego Figalskiego, przeniesienie go w status honorowego strażaka OSP Józefkowo”.

Strażacy z Józefkowa od kilku lat nie uczestniczyli w akcjach ratowniczo – gaśniczych, Wszystkie skutki 5 ciu zdarzeń na terenie wsi usuwała OSP Płużnica, która jest przygotowana do prowadzenia takich akcji.  W 2010 roku były to miejscowe zdarzenia;

– 10 stycznia; wypadek samochodu ciężarowego  SCANIA. Skutki wypadku usuwał 1 zastęp strażaków.

– 13 lipca; wypadek samochodu osobowego  OPEL Corsa.

–  5 września; wypadek samochodu osobowego SKODA/ 2 zastępy.

– 20 września; wypadek samochodu  osobowego CITROEN/ 2 zastępy.

– 23 sierpnia; usuwano gniazdo os z budynku.

Wszystkie wypadki zdarzyły się na drodze wojewódzkiej na odcinku od Płużnicy do Lisewa. W samej wsi pożarów, ani innych zdarzeń wymagających pomocy miejscowych strażaków nie zanotowano.

Strażacy zarządzają świetlicą wiejską, która wymaga stałej opieki. Malowana remizę, sprzątano, koszono trawę wokół remizy i świetlicy. Postawiono również maszt dla gniazda bociana, chociaż nie odnotowano faktu zasiedlenia go przez boćki. W dyskusji rozmawiano o przebudowie ściany remizy, co pozwoli na powiększenie świetlicowej kuchni.

100 lecie OSP Czaple; 18 czerwca 2011 rok. Jak zawsze na naszych strażaków mogli liczyć organizatorzy uroczystości. W delegacji w Czaplach, w drugim szeregu szli; prezes OSP Józefkowo Józef Boruta, Adam Waszczeniuk i w trzecim szeregu Tomasz Plewiński.

Gminny zjazd delegatów OSP; 2 lipca 2011 r. odbył się gminny Zjazd OSP w Uciążu. Delegatami z Józefkowa byli; Józef Boruta i Adam Waszczeniuk. Na zjeździe uchwalono kierunki pracy strażackiej organizacji na kolejne pięć lat.

Sprzedaż samochodu.

W 2011 roku podjęto decyzję o sprzedaży samochodu strażackiego marki „Nysa”, który przybył do jednostki w 1998 roku, a wyprodukowany został w 1977 r. Motywacja była oczywista. Samochód nie był już wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i stał bezczynnie. Na dodatek trzeba było wydawać pieniądze na jego ‘utrzymanie’. Za pieniądze pozyskane z jego sprzedaży chciano zakupić pływająca pompę typu „NIAGARA” do użytku ćwiczebnego, oraz do praktycznych działał, a tym także w udzielaniu pomocy w gospodarstwach rolnych.

Wydarzenia w Józefkowie; Wypadek samochodu; 18 listopada 2011 r. w Józefkowie miał miejsce wypadek samochodu VW GOLF. Przy zdarzeniu krzątały się  2 zastępy strażaków. 27 i 31 sierpnia zgłoszono gniazdo szerszeni zagrażające bezpieczeństwu ludzi.

Opłatek u strażaków w Nowej Wsi Król.; Jak zwykle 28 grudnia zorganizowano spotkanie opłatkowe. Z naszej jednostki pojechali;

 

  Tomasz Plewiński, Jacek Korczak, Jerzy Figalski.

 

Stanisław Bernady z Kotnowa i Józef Boruta.

Walne OSP ‘2012’.

Zebranie sprawozdawcze odbyło się 20 stycznia na sali świetlicy wiejskiej. Zebranie rozpoczął prezes Zarządu OSP Józef Boruta. Na przewodniczącego wybrano Mirosława Mikę. Protokółował Adam Waszczeniuk. Jednostka liczyła 20 członków zwyczajnych i tylko 1 honorowego. Na zebranie przyszło 10 druhów; Józef Boruta, Jerzy Figalski, Czesław Jeziorski, Jacek Korczak, Łukasz Krauze, Mirosław Mika, Tomasz Plewiński,  Adam Puchała, Jan Świdros i Adam Waszczeniuk.

Z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP uczestniczył jego prezes Edward Kruk.

Sprawozdanie z ubiegłorocznej pracy OSP przedstawili; Zbigniew Ciszewski, Mirosław Mika, Jacek Korczak i Józef Boruta. W dyskusji zabrało głos 6 strażaków.

Rozmawiano, że w zamian za pieniądze pozyskane ze sprzedaży samochodu można by zakupić przyczepkę samochodową, która może być wykorzystywana do przewozu sprzętu do akcji ratowniczych, lub gospodarczych świadczonych na rzecz wsi i jej mieszkańców.

Rozważano kwestię budowy boiska plażowego do piłki siatkowej dla młodzieży wsi Józefkowo obok  remizy OSP.

110 lecie OSP w  Nowej Wsi Król. ; 7 lipca 2012 roku nasi przyjaciele z Nowej Wsi Królewskiej zaprosili nas na swoje święto 110 lecia utworzenia OSP.

Józef Boruta i Adam Waszczeniuk w przemarszu do kościoła w Nowej Wsi Król.

Pogrzeb Mieczysława Krauzego!

22 stycznia 2013 roku zmarł  honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica Druh Krauze Mieczysław, w dwa później 24 stycznia 2013 r. pożegnaliśmy Go  na cmentarzu parafialnym w Płużnicy. Na strażaków z Józefkowa przypadł udział w prowadzeniu konduktu Komendanta i sąsiada z Kotnowa ‘na wieczną służbę’.

Z popsługą idą; Jerzy Figalski i Jacek Korczak. 

  Józef Boruta, Adam Waszczeniuk  i  Tomasz Plewiński.

120 lecie OSP Płużnica.

Strażacy na uroczystości  29 czerwca 2013 roku w Płużnicy.

Jerzy figalski, Łukasz Krauze , Józef Boruta. W uroczystości brał także udział Tomasz Plewiński

Peregrynacja obrazu.

W dniu 3 września 2013 r. obraz ‘Matki Boskiej’ w Płużnicy przybył do parafii Płużnica. Zgodnie z wypracowanymi zasadami przedstawiciele okolicznych-parafialnych OSP zebrali się i uzgodnili między sobą udział poszczególnych jednostek i strażaków w tych dwudniowych uroczystościach. Jakże wyglądałyby uroczystości kościelne bez strażackich mundurów!

 

Z lewej; obraz niesie Adam Waszczeniuk.

 

Posiedzenia Zarządu OG ZOSP w Płużnicy.

Zarząd Gminny obradował dwa razy w roku. Jest to gminny parlament strażaków składający się z przedstawicieli wszystkich 11 OSP z terenu gminy. Jedno z nich odbyło się 19 listopada 2013 r. Przed formalnym rozpoczęciem posiedzenia „zajrzał” do nas z-ce komendanta wojewódzkiego st. bryg. Krzysztof Michałowski. Przekazał zebranym kierunki działań Komendy Wojewódzkiej. Wtedy to Józef Boruta zgłosił kwestię pompy; „nasza pompa nadal nie jest do tej pory kupiona”. E. Kruk wyjaśnił, iż w tej chwili nie ma już dotacji na pompy i dlatego też trzeba poczekać do następnego roku.

Opłatek druhów z Wieldządza; Spotkaliśmy się  29 grudnia 2013 roku na sali wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej ponieważ sala w Wieldządzu była nieopalana i trudno było by w niej rozgościć się tak jak to się robi!

Od lewej; Jerzy Figalski, Józef Boruta, Jacek Korczak i Adam Waszczeniuk.

Zebranie  OSP Józefkowo.

7 lutego 2014 roku w świetlicy wiejskiej obradowała OSP, w której jest 18 członków czynnych i 2 honorowych  (Jerzy Figalski i Stefan Plewiński). Obecni na zebraniu  wg listy obecności;

Zebranie prowadził prezes OSP Józef Boruta, Przyjechali zaproszeni goście; Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP reprezentował jego sekretarz Jarosław Tylmanowski. Z Prezydium Zarządu Gminnego przyjechali; komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, sekretarz gminny OSP Janusz Marcinkowski i skarbnik Marian Piątek.

W sprawozdaniu prezes J. Boruta przedstawił działania strażaków w 2013 roku. Strażacy brali udział w utrzymaniu ładu i porządku w remizie OSP i na terenie okalającym świetlicę.. Pomagano w remontach i modernizacji; kuchni i boisk dla młodzieży. Wspomagano organizację dorocznego święta wsi obchodzonego 1 maja w imieniu św. Józefa. Brano udział we wszystkich uroczystościach kościelnych-tam gdzie niezbędna jest asysta strażacka. Były to; Wielkanoc, Boże Ciało, przyjęcie obrazu Matki Boskiej itp. Delegacja OSP była wśród oprowadzających Jan Dumę z Bielaw i Mieczysława Krauzego z sąsiadujących OSP „na wieczną służbę”.

Natomiast OSP nie brała aktywnego udziału w zawodach, ćwiczeniach i akcjach pożarniczych.

W dyskusji zabrali głos goście. Rozmawiano o perspektywach jednostki, która ma coraz mniej młodych ludzi, głównie ze wzglądu na to, że wyjeżdżają oni ze wsi do miast i zagranicę. W planach na rok 2014 przyjęto zakup pompy, mówiono też o udziale w zawodach „oldbojów” itp. Ustalono, iż tak jak do tej pory strażacy będą pracować we wsi przy remoncie świetlicy, modernizacji boisk sportowych, placu zabaw, a nawet przy naprawie wiejskich  dróg.

 

Tomasz Plewiński, Jarosław Tylmanowski, Marian Piątek.

 

 Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski i Józef Boruta.

Jan Pląder, Czesław Jeziorski, Łukasz Krauze, Adam Puchała.

Mirosław Mika, Jerzy Figalski, Jacek Korczak i  Adam Waszczeniuk.

Przedstawiciele Prezydium Oddziału Gminnego; Andrzej Kujaczyński i Janusz Marcinkowski przedstawili problemy działań strażackich na szczeblu gminnym i w powiecie w 2014 roku, ze zwróceniem uwagi  na sprawy finansowania OSP, kupna nowych samochodów, włączenia się wszystkich OSP do pracy kulturalnej, sportowej, kronikarskiej.

Po zakończeniu zebrania  w swobodniejszej atmosferze, przy grzanych kiełbaskach i herbacie potoczyły się rozmowy o wielu różnych sprawach. Między innymi wspominano akcje gaśnicze w których strażacy z Józefkowa uczestniczyli. To i owo udało się zapisać i oto co druhowie zapamiętali;

-pożar stogu słomy u Stanisława Nowotnika.

-pożar u Bronisława Szymańskiego, któremu piorun spalił, mniej więcej

12 lat temu stajnię.

-pamięta się płonącą słomę po kombajnie  na polu Zdzisława Plądra.

-w gospodarstwie Bogdana Stankiewicza płonący stóg, który co chwilę

rozżarzał się i trzeba było stale go dogaszać.

-na Dębiu spaliła się stodoła u Wojnowskiej!

Wiele z tych zdarzeń uciekło z pamięci, zamazały się obrazy. Przez początkowe lata do pożarów jeżdżono końmi. Druhowie wspominali gnanie na łeb, na szyję do pożarów w Bielawach, do Czapel, Mgoszcza, Kotnowa i Wieldządza. Do Strucfonia pędzono gasić stodołę, a tam przy płonącej budzie pies i nie było jak go odratować! Na dodatek obok stał zbiornik z olejem napędowym i w każdej chwili mógł nastąpić wybuch!. W Wieldządzu zapaliła się u Laski stajnia. Wtedy spaliło się tam kilka sztuk bydła! Bywało, tak jak w macierzystej wsi, iż wodę ciągnięto po świeżo oranym polu wprost z bagna! Trudne do opanowania były pożary trzciny i nadbrzeżnych łąk w Bartoszewicach, które przyszło strażakom z Józefkowa również gasić, i to sam Wielki Piątek! Jechano też do Nowej Wsi Królewskiej, do ratowania gospodarstwa Przytarskich, jak trafił w nie piorun. W Czaplach spaliła się stodoła u Stanisława Kuca i jedynie co trzeba było robić, to ratować pozostałe zagrożone budynki! Z rzeczy niecodziennych zdarzył się jakiś pożar na żwirowym wysypisku w Bielawach. Kłopot był wcale nie tak mały, bowiem zapaliła się wyrzucona przez kogoś margaryna! Jeździło się też do Mgowa gasić palące się ściernisko. Jechało się wtedy na oko, według łuny i dymu bijącego z pożaru. Wydawało się czasem, iż jest to tuż za górką, a to mijała kolejna górka, a do miejsca pożaru było jeszcze daleko!

Notatka z zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Józefkowo.

Autor, byłem wtedy w charakterze  przedstawiciela Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Płużnicy, no i w kronikarskiej posłudze!

Zebranie zwołano dnia 30 stycznia 2015 r. wieczorem, jak zwykle na godz. 18,oo na świetlicy wiejskiej. Na stan 19 czynnych strażaków obecni byli; Józef Boruta(sołtys wsi, radny gminny), Jerzy Figalski, Marcin Kęsicki, Jacek Korczak, Łukasz Krauze, Grzegorz Mendyk, Tomasz Plewiński, Adam Puchała (przewodniczący Rady Powiatu), Jan Świdros, Adam Waszczeniuk, Czesław Jeziorski, co stanowi; 57,8 %.

W OSP jest dwóch członków honorowych; Jerzy Figalski i Stefan Plewiński.

Zebrani powierzyli prowadzenie obrad Józefowi Borucie, który zebranie zorganizował i przygotował salę. Jako przewodniczący przyjmował wnioski, opinie. Protokolantem został Łukasz Krauze.

Józef Boruta i Łukasz Krauze.

 

Grzegorz Mendyk, Jan Pląder, Tomasz Plewiński.

Porządek obrad został przegłosowany i zawierał; przedstawienie sprawozdań z pracy OSP, z  finansów i realizacji wniosków w 2014 r., dyskusję nad przedstawionymi sprawami, udzielenie absolutorium, przyjęcie planów na 2015 r., oraz wybory nowego Zarządu w miejsce ustępujących druhów.

Sprawozdanie przedstawił Józef Boruta wymieniając następujące elementy pracy strażaków w 2014 roku;

– mimo, iż w OSP nie ma Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ale strażacy działali w 2014 roku na rzecz młodzieży budując boisko do koszykówki. Wykonano prace wybierające grunt pod płytę boiska i pomagano założyć nową nawierzchnię. Firma ‘Kruk’ z Nowej Wsi Królewskiej i za wykonanie prac sprzętem-koparkami, ładowarkami tylko i wyłącznie za zwrot paliwa.

– inną pracą było wybudowanie szamba przy remizie OSP. Prawie wszystkie prace wykonano własnym sumptem. Podziękowanie należy się strażakom, tym bardziej, że natrafiono w trakcie kopania na stare, jeszcze pofolwarczne fundamenty zbudowane z ogromnych głazów. Podobnie jak w przypadku budowy boiska, tak tutaj pomagał wykonać pracę firma ‘Kwiatkowski’ z Dębia.

– po trzech latach czekania zakupiono nowoczesną motopompę typu NIAGARA, która może być w OSP przydatna do prowadzenia ćwiczeń, a także  do pomocy w wypadkach zalewisk, podtopień. Pompę kupiono za pieniądze pozyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego typu NYSA w 2011 roku. Kosztowała ona łącznie z pozyskaną w Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu bonifikatą 2800 zł.

– w bieżących robotach strażacy wykonywali takie prace, jak: wykaszanie trawy wokół remizy i świetlicy, utrzymanie porządku w remizie, itp. W czasie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej dwa razy w tygodniu strażacy palą w piecu, po to aby te zajęcia były możliwe do przeprowadzenia.

– 12 maja strażacy; Józef Boruta, Adam Waszczeniuk, Tomasz Plewiński, Marcin Kęsicki, na prośbę władz Chełmży brali udział w zabezpieczaniu trasy wyścigu kolarskiego Chełmża-Chełmża.

– nasi strażacy uczestniczyli w uroczystościach strażackich:

31 maja 2014 r. w obchodach 100 lecia OSP Błędowo uczestniczyli; Józef  Boruta, Jerzy Figalski Tomasz Plewiński i Adam Waszczeniuk.

16 października w Uciążu w spotkaniu seniorów OSP; Józef Boruta i Jerzy Figalski.

29 grudnia 2014 r. strażacy; brali udział w gminnym opłatku strażackim  w Kotnowie; Józef Boruta, Tomasz Plewiński, Adam Waszczeniuk.

W 2014 roku strażacy współorganizowali uroczystości wiejskie, np. święto wsi w dzień św. Józefa przypadająca na 1 maja. Ponadto grupa strażaków uczestniczyła w uroczystościach kościelnych parafii Płużnicy wespół ze strażakami z Ostrowa, Płużnicy i Kotnowa. Służbę pełnili między innymi; Józef Boruta, Marcin Kęsicki, Jacek Korczak,  Mirosław Mika, Tomasz Plewiński, Adam Waszczeniuk. Łukasz Krauze,

W sprawozdaniu finansowym przedstawiono, iż dochody strażackie w 2014 r. wyniosły; ze składek 90 zł, ze sprzedaży kalendarzy strażackich 254 zł. Łącznie pozyskano kwotę 344 zł, którą przeznaczono między innymi na; wiązanki na pogrzeby strażaków; Bronisława Drzyzgi z Płużnicy, Zbigniewa Topolewskiego z Nowej Wsi Królewskiej. Według strażackiego zwyczaju dołożono się do sztandaru dla Błędowa w wysokości 100 zł.

W dyskusji zabrali głos, wypowiedzieli się;

Czesław Jeziorski; stwierdził, iż w zebraniu winny brać udział przedstawiciele władz gminnych OSP; Edward Kruk i Andrzej Kujaczyński, a także wójt gminy Marcin Skonieczka, który zresztą nie bierze udziału również w zebraniach wiejskich. Powinien na zebraniu być także przedstawiciel PSP Wąbrzeźno. Zwrócił też uwagę, iż w wydatkach strażackich większość pieniędzy zabierają jednostki „duże’; Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica. Jest to pomniejszanie możliwości pracy ‘małych’ jednostek. Mówił też o dziwnym państwie, które toczy rak biurokracji, sięgnęło to również dokumentacji OSP. [w tej sprawie oburzano się wcześniej na nieszczęsne, obowiązkowe 20 stronnicowe protokoły z jednego zebrania OSP, które skutecznie zacieniają obraz strażackiej pracy!]

‘Autor’ wyjaśnił;

-iż nieobecność niektórych Druhów wiąże się z koniecznością uczestnictwa w różnych gremiach, pracach w tym samym czasie; natomiast winniśmy polegać bardziej na samodzielnym rozwiązywaniu spraw i formułowaniu oczekiwań. Możemy i należy za pośrednictwem swoich przedstawicieli zwrócić się o wyjaśnienie spraw, a także o przyjazd do Józefkowa pożądanych osób!

-omówił sytuację w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i pożarniczych i  zwrócił uwagę na fakt, iż co roku wyjazdów jest mniej i nawet gdyby odnowić w Józefkowie działania bojowe strażaków, to pod znakiem zapytania staje potrzeba takich działań! Niemniej jeśli jest taka wola strażaków z tzw. ‘mniejszych’ jednostek to mogą starać się o przywrócenie tych ‘bojowych’ funkcji tworząc Jednostkę Operacyjno-Techniczną, co oznacza spełnienie określonych wymogów.

-przedstawił prace wykonane przez strażaków z gminie Płużnica i w powiecie w roku 2014, zachęcając strażaków z Józefkowa do równie aktywnego udziału w roku 2015.

-zaapelował do strażaków, jednej z ostatnich organizacji publicznych działających ‘non profit’ o dalszą pracę, która jest bardzo potrzebna w każdym środowisku. Jest też wiele form działalności, które można u siebie wdrożyć, np. zawody oldbojów.

Wnioski; W trakcie dalszej dyskusji zgłoszone zostały wnioski o zakup w 2015 roku jednego munduru wyjściowego dla Grzegorz Mendyka.

Jacek Korczak w imieniu Komisji Rewizyjnej, jako jej przewodniczący omówił aspekty gospodarki finansowej w OSP. Złożył także wniosek o absolutorium dla Zarządu OSP za rok 2014 r., co zostało przez zgromadzonych jednogłośnie uchwalone.

Uchwalono również składkę strażacką-członkowską na 10 zł. rocznie.

Wybory Zarządu OSP Józefkowo. Mimo, iż nie było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, to zebrani uchwalili taki punkt w porządku obrad ze względu na konieczność złożenia swej funkcji naczelnika przez Józefa Borutę, ponieważ został wybrany radnym Rady Gminy i w myśl prawa nie może pełnić funkcji w organizacja pracujących na gminnym mieniu, co zebrani uznali to za kolejną bzdurę!

Dotychczasowy, faktyczny skład OSP Józefkowo przedstawiał się następująco; prezes ‘honorowy’ Jerzy Figalski, prezes Józef Boruta, naczelnik Adam Waszczeniuk, sekretarz Mirosław Mika, skarbnik Łukasz Krauze, gospodarz Tomasz Plewiński, kronikarz Adam Puchała.

Skład Komisji Rewizyjnej; Jacek Korczak przewodniczący, członkowie; Czesław Jeziorski i Jan Pląder.

W pierwszej kolejności, uchwałą zebrania, postanowiono, iż Zarząd OSP miał następującą strukturę zarządu;/prezes / naczelnik / sekretarz / skarbnik / gospodarz/. Rolę Komisji Wyborczej pełnił przewodniczący zebrania; Józef Boruta, który przyjął następujące kandydatury na poszczególne funkcje;

Na prezesa OSP Grzegorza Mendyka,

naczelnika Adama Waszczeniuka,

sekretarza Mirosława Mikę,

skarbnika Łukasza Krauze,

gospodarza Tomasza Plewińskiego.

Po prośbie Przewodniczącego zebrania o zgłaszanie kolejnych zgłoszono wniosek [Jacek Korczak] o zamknięcie listy i głosowania na całą listę. Po zgodzie i przegłosowaniu wniosku zarządzono głosowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali po 11 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Tak więc skład Zarządu OSP Józefkowo od 2015 roku jest jak wyżej.

W drugiej części przystąpiono do wyborów Komisji Rewizyjnej; do przewodniczącego obrad zgłoszono trzech kandydatów: Jacka Korczaka, Czesława Jeziorskiego i Jana Plądra, w głosowaniu uzyskali oni po 11 głosów ‘za’, przeciw nie było. Tym samym Komisja Rewizyjna OSP Józefkowo ukonstytuowała się w składzie jak wyżej.

Uchwalono wnioski; zakupić w 2015 roku jeden wyjściowy mundur strażacki oraz węże ssawne W-52 w ilości 2 szt.

Posiedzenie  robocze.

Prezydium Zarządu Oddziału w dniu 10 lutego 2015 r. Gminnego ZOSP z udziałem prezesów-naczelników OSP na sali urzędu gminy obradowało w kwestiach;

– wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego strażackiego w 2015 roku,

– sporządzenia zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.

– sprawy organizacyjne.

Andrzej Kujaczyński i Józef Boruta.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka.

Strażacy zebrali się z terenu gminy i pod szefostwem głównych organizatorów; kapelana ks. Jacka Dudzińskiego, proboszcz z Nowej Wsi Królewskiej wyjechali autokarem na Jasną Górę w dniu 26 kwietnia 2015 r. Pielgrzymko-wycieczka była dwudniowa, bowiem zwiedzano miejscowości;

Na Jasnej Górze stawiły się rzesze członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź. Wiele ciepłych słów pochwały i wdzięczności wygłosił w swoim specjalnym wystąpieniu do strażaków przybyły na uroczystości prezydent RP Bronisław Komorowski. Ze słowami uznania i podziękowania zwrócili się do Rycerzy św. Floriana również Waldemar Pawlak prezes ZG ZOSP RP oraz gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP.

Uczestnicy wyjazdu; OSP Józefkowo; Józef Boruta i Katarzyna Boruta, Adam i Ewa  Waszczeniuk.

Notatka ze spotkania; Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP z Radą Gminy i Wójtem Gminy w dniu 18 maja 2015 r.

 

 Narada została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP i poświęcona została poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych.

Po raz pierwszy w ciągu ostatnich latach w spotkaniu z nową Radą Gminy uczestniczyli prezesi OSP z terenu gminy Płużnica, co znacznie ułatwi zrozumienie roli straży pożarnych i polepszy klimat wzajemnej współpracy.

Strażacy oczekują, iż wszystkie działania i decyzje jakie są podejmowane przez administrację będą zapadały w porozumieniu ze strażakami. Dotyczy to prac remontowych, zakupów sprzętu, samochodów strażackich, działań publicznych z udziałem strażaków, a także obsługi administracyjnej-biurowej 11 OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Spotkanie seniorów strażaków ‘2015’.

Spotkania organizujemy raz w roku, zawsze w innej zaprzyjaźnionej OSP. W ubiegłym roku spotykaliśmy się u druhów w Uciążu, natomiast teraz 24 września br. zostali zaproszeni trochę wcześniej urodzeni druhowie do Czapel.

Zwołaliśmy się na różne sposoby prosząc przede wszystkim prezesów OSP o zadbanie, aby nasi seniorzy zechcieli wybrać się i pobyć z nami wspólnie przez kilka godzin. Tyle i dużo więcej należy się strażakom, którzy przez wiele lat, a niektórzy od lat 40 tych służyli swemu otoczeniu w sprawach pożarniczych i w sprawach publicznych szeroko rozumianych.

Z Józefkowa pojechali na uroczystość Jerzy Figalski i w asyście  Grzegorza Mendyka.

115 lecie OSP Uciąż.

Na rocznicowe obchody druhów z Uciąża pojechali  OSP Józefkowo; Grzegorz Mendyk i Tomasz Plewiński.

Od lewej; Grzegorz Mendyk i gospodarze; Wiesław Krystoszek i Cezary Borowski z Uciąża.

 W kolumnie marszowej czwarty od lewej Tomasz Plewiński.

Spotkanie budżetowe w Gminie.

Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 15 września o godz. 10,oo w gminie. Organizatorem spotkania konsultacyjnego jest przewodniczący Rady Gminy Szymon Dudzik.

 

Od lewej; Kazimierz Chmielewski, Grzegorz Mendyk i Lucyna Michałowska.

Omówiono sprawy;

-wniosek strażaków gminy Płużnica do Gminy o wydzielenie z budżetu gminnego pieniędzy na funkcjonowanie 11 jednostek OSP i zakupy wyposażenia strażackiego w 2016 rok.

-przedstawiono realizację zadań strażackich w I półroczu 2015 roku i zadania na II półrocze.

-bieżące sprawy funkcjonowania OSP w gminie.

W konkluzji stwierdzono, iż zostanie zachowane finansowanie jednostek OSP, które nie posiadają Jednostek Operacyjno-Technicznych, czyli takich jak Józefkowo.

Zjazd Strażackich Seniorów.

W dniu 3 października 2015 roku na zaproszenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP wyjechało dziesięciu strażaków z naszego powiatu do miejscowości Turzyn koło Kcyni. Zjazd Seniorów Pożarnictwa organizował Stanisław Kwaśnik z wojewódzkiego Biura OSP w Toruniu. On tez po tym wydarzeniu przesłał uczestnikom zdjęcie dla lepszej pamięci wspólnie przeżytych chwil.

Od lewej stoją; Piotr Tomaszewski dyrektor wojewódzkiego ‘Biura OSP’, Zdzisław Dąbrowski prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Marek Liszaj z Płużnicy, Jerzy Figalski z Józefkowa, Jan Szatkowski z Błędowa, Józef Taczyński z Uciąża, Tadeusz Ciszewski z Nowej Wsi Królewskiej, Henryk Barański z Niedźwiedzia, Kazimierz Klimek z Wielkich Radowisk, Jan Szablewski z Dębowej Łąki, Stanisław Molek z Małego Pułkowa,….., oraz st. bryg. Tomasz Leszczyński kujawsko-pomorski wojewódzki komendant PSP.

 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy.

          W składzie Prezydium od 2011 roku, czyli w trakcie kadencji 2011-2016 pracował przedstawiciel OSP Józefkowo Józef Boruta.

Na posiedzeniach Prezydium ustalane są wszystkie najistotniejsze sprawy strażackie, od ustalenia budżetu, po organizację kilkudziesięciu zadań rocznie w których uczestniczą strażacy gminy Płużnica.

Podobnie było na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 roku, które zwyczajowo odbywaliśmy w Płużnicy, w domu piszącego te słowa. ‘Załatwialiśmy’ wtedy następujące kwestie;

-omówienie kalendarza wydarzeń w końcówce 2015 roku

-wyłonienie  kandydatury ‘Strażak Roku 2015’

-informacja o stanie kronik OSP w gminie Płużnica.

-przygotowanie posiedzenia walnego zarządu w dniu 20 listopada 2015 r.

Józek Boruta był i jest tego Prezydium i Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP przez wiele lat podporą i aktywnym uczestnikiem.

Członkowie Prezydium Zarządu; Ryszard Stafiej, Kazimierz Chmielewski, Marian Piątek, Józef Boruta i niżej Andrzej Kujaczyński,  Edward Kruk i autor.

Takich posiedzeń w ciągu 5 lat odbyliśmy ponad 20. Mają one żywy i nie zawsze ‘ugrzeczniony’ przebieg, ale jeszcze się nie zdarzyło, abyśmy się wzajemnie na siebie obrazili!

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP

Na sali obrad w dniu 20 listopada 2015 r. Józef Boruta i Grzegorz Mendyk. Na posiedzeniu zajęliśmy się przygotowaniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej czekającej nas w 2016 roku. Ustalono terminy i zadania do strażackiej roboty w roku 2016. I tak się to kręci.

 Pożar ciągnika.

          W nocy z dnia 7 na 8 października 2015 roku w gospodarstwie Andrzeja Kęsickiego zapalił się, prawdopodobnie od zwarcia, ciągnik rolniczy marki RENO. Płonący ciągnik ugaszono, chociaż jak mówi znajomy strażak nadaje się tylko na złom!

‘Strażacka panorama’ wsi Józefkowo z 2006 roku; Dla przypomnienia; w 2006 roku obchodziliśmy 50 lecie OSP Józefkowo. Wtedy to ze strażackiego wysięgnika zrobiono to zdjęcie. Wtedy jeszcze w stawie wiejskim było trochę wody, dzisiaj królują tam drzewa samosiewki.

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

                              Z a p r o s z e n i e

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.  W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.

         

Ostatnia rozmowa organizatorów przed rozpoczęciem uroczystości, którą rozpoczął Michał Okrasa z Działowa, następnie prowadził Edward Kruk.

Wśród gości naleźli się; st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Powiatowego OSP i komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński.

Nasi druhowie na działowskim ‘opłatku’ w Kotnowie.

 Tomasz Plewiński, Grzegorz Mendyk i Jerzy Figalski.

 Rozdział III. Strażacy i Zarząd OSP Józefkowo.

 Strażacy z Józefkowa;

 [Nazwiska strażaków; [* ϯ ]-rok urodzenia i śmierci, /*  / data wstąpienia do OSP lub występowania w źródłach)

 1. Bagniewski Władysław[*  ]/*1956
 2. Baniak Ignacy[*1936 ϯ 1977]/*1956
 3. Baniak Stanisław[*1920] /*1956
 4. Baniak Władysław[*1922 ϯ 2003]/*1966-1990 /kolejarz/
 5. Bawiński Henryk[*1944]/*1962-1989/
 6. Bawół Władysław[*1920]/*1959
 7. Boruta Józef[*1953]/*1971
 8. Boruta Czesław[*1938]/*1956
 9. Ciszewski Marian [*1918 ϯ 2010]/*1956-1980/
 10. Ciszewski Łukasz [*  ] /2011
 11. Ciszewski Krzysztof[*  ]/2011
 12. Ciszewski Zbigniew[*1962]/1985
 13. Ciszewski Lesław[*1958]/*1974
 14. Czerwiński Andrzej[*  ]/*1956
 15. Coch Edmund Edward[*1942]/*1990
 16. Dams Hieronim[*1944] /*1963
 17. Dams Kazimierz[*1956 ϯ 2010]/*1973-1990/
 18. Dams Stefan[*1914 ϯ 1998]/*1956-1989/
 19. Fiałkowski Zygmunt[*1920]/*1956-1965 /listonosz/
 20. Fiałkowski Zygfryd[*1941]/*1960-1990/
 21. Fiałkowski Zbigniew[*  ]/*1989
 22. Figalski Jerzy[*1938]/*1956 /mechanik/
 23. Jeziorski Czesław[*1954]/*1977
 24. Jeziorski Roman[*1947]/*  /kowal/
 25. Kęsicki Andrzej[*1959]/*1979
 26. Kłosowski Zygfryd [*  ]/*1957
 27. Korczak Jacek[*1975]/*1985
 28. Korczak Józef[*1920 ϯ 1995]/*1960-1990/
 29. Korczak Stefan[*1954]/*1972-1983/
 30. Krauze Łukasz[*  ]/* 2008
 31. Mendyk  Wincenty[*1908 ϯ1992]/*1959
 32. Mika Mirosław[*1955]/*1973
 33. Młynarz Adam[*1939]/*1959-1973/  sekretarz gromadzki-Płużnica
 34. Nogalski Czesław[*1924]/*1956-1976]/listonosz, sklepowy/
 35. Nowotnik Adam[*1932 ϯ 2006]/*1956-1990 /kowal/
 36. Nowotnik Franciszek[*1905 ϯ 1971]/*1959
 37. Nowotnik Józef[*1935]/*1956/
 38. Nowotnik Maciej[*  ]/*1989
 39. Nowotnik Stanisław[*1939 ϯ 2008]/*1959-1990]
 40. Nowotnik Wojciech[*1980]/*1995
 41. Oniśkiewicz Mikołaj[*1910 ϯ 1990]/*1956
 42. Osiński Ignacy[*  ]/*1956
 43. Osiński Stanisław[*1933 ϯ 2009]/*1957
 44. Pachota Henryk[*  ]/*1956
 45. Pachota Stanisław[*  ]/*1956
 46. Pląder Jan[*1972]/*1990
 47. Plewiński Stanisław[*1919 ϯ 2009] /*1956
 48. Plewiński Stefan[*1946][1962- ]
 49. Plewiński Tomasz[*1981]/*1997
 50. Plewiński Marcin[*  ] /*1998
 51. Podkański Tadeusz[* ]/ *1963
 52. Podkański Edward[*1920]/*1963
 53. Przybyłek Henryk [*  ]/*1977-1983/
 54. Puchała Adam[*1950]/*1986
 55. Różycki Jan[*1936 ϯ 1991]/*1956-1990/
 56. Różycki Józef[*1945 ϯ1983]/*1956
 57. Różycki Stanisław[*  ]/*1959
 58. Rydzyński Andrzej[*1956]/*1973-1983/
 59. Rydziński Tadeusz[*1930]/*1963
 60. Siudak Franciszek[*1925]/*1956-1990/
 61. Siudak Wiesław[*1952]/*1973
 62. Skowron Józef[*1931 ϯ 2006]/*1968-1990 /krawiec/
 63. Styczeń Henryk[*1955]/*1975
 64. Styczeń Stanisław[*1930 ϯ2006]/*1956-1990/
 65. Styczeń Wojciech[*1985]/*2001
 66. Szymański Bronisław [*1921]/*1953
 67. Szymański Henryk[*1929]/*1956-1990/meliorant
 68. Szymański Władysław[*  ]/*1956
 69. Świdros Sławomir[*  ][ *1989-1998]
 70. Świdros Jan[*1952]/*1980
 71. Treichel Bronisław[*1898 ϯ 1977]/*1959 ?
 72. Waśniowski Marcin[*  ]/*1995
 73. Waszczeniuk Adam[* 1977]/*1995
 74. Waszczeniuk Mieczysław[*1940 ϯ 2001]/*1960-1980/
 75. Urbaś Tadeusz[*1933]/*1956-1990/

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Funkcjonowała w latach 1992-2000. Opiekunem, trenerem drużyny był Czesław Jeziorski. Drużyny zdobywały czołowe lokaty z zawodach strażackich. I miejsce na zawodach młodzieżowych drużyn zajmowały w latach 1991, 1994, 1996, 1997. Natomiast II miejsce zdobyły w zawodach rejonowych w 1997 r., i  w 1995 roku.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;

1995 rok;

(Odznaczeni złotą oznaką MDP 1995 r.)

Dziewczęta; Anna Jeziorska, Magdalena Fiałkowska, Ewelina Plewińska, Barbara Ressel, Katarzyna Styczeń, Katarzyna Siudak, Justyna Świdros, Małgorzata Tomczak.

Chłopcy; Tomasz Bawiński, Krzysztof Jeziorski. Marek Korczak, Grzegorz Mendyk, Wojciech Nowotnik, Marcin Plewiński, Tomasz Plewiński, Michał  Styczeń.

1998 rok;

Młodzież z rocznika ‘1983/1984’ skupiona w OSP Józefkowo ze wsi; Kotnowo, Dąbrówka i Józefkowo;

Dziewczęta; Joanna Bawińska, Joanna Boruta, Małgorzata Młynarska, Paulina Hildebrandt, Agnieszka Stawowska, Anna Nowotnik, Bernady Anna i Agata Mika.

Chłopcy; Przemysław Pijorek, Dawid Karnowski, Tomasz Urbański, Jarosław Świdroń, Fiałkowski Piotr.

2000 rok;

(Odznaczeni złotą oznaką MDP 2000 r.)

Dziewczęta; Joanna Bawińska, Paulina Hildebrandt, Agata Mika, Anna Nowotnik, Małgorzata Młynarska, Agnieszka Stawowska.

Chłopcy; Mateusz Boruta, Sebastian Izdebski, Dawid Karnowski, Przemysław Karnowski, Przemysław Piorek, Wojciech Styczeń, Jarosław Świdros, Tomasz Urbański.

Zarządy OSP Józefkowo w latach 1956-2015.

‘1956 rok

Komenda  OSP była to forma zarządu do 1957 r. w którym to przywrócono zarządy OSP]

Utworzenie OSP; 3 lutego 1956 roku o godz. 16,oo w szkole w Józefkowie odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej, wtedy to wybrano pierwszą komendę-zarząd OSP.

Komendant Nogalski Czesław

z-ca kom ds. technicznych Pachota Henryk

z-ca ds. kulturalno-oświatowych Fiałkowski Zygmunt

sekretarz Ciszewski  Marian

skarbnik Baniak  Władysław

gospodarz Plewiński  Stanisław

Komisji Rewizyjna;  Szymański Bronisław,  Bagniewski  Władysław, Siudak Franciszek

‘1957 rok’

Prezes Bawół Władysław

I w-ce naczelnik Nogalski  Czesław

II w-ce prezes Nowotnik Franciszek

Sekretarz Fiałkowski Zygmunt

Skarbnik Urbaś Tadeusz

Gospodarz Plewiński Stanisław

Komisja Rewizyjna; Szymański Władysław, Kazimierz Witkowski, Osiński Stanisław.

‘1959 rok’

Prezes Bawół (Bawiński) Władysław

Naczelnik Młynarz Adam

Skarbnik Urbaś  Tadeusz

Nowy skład;

Prezes Nowotnik Franciszek

z-ca prezesa Różycki Stanisław

naczelnik Młynarz Adam

sekretarz Fiałkowski Zygmunt

skarbnik Urbaś Tadeusz

gospodarz  Plewiński Stanisław

Komisja Rewizyjna; Styczeń Stanisław, Siudak Franciszek, Baniak Stanisław.

‘1960-1961 rok’

Prezes Nowotnik Franciszek

z-ca prezesa, naczelnik Młynarz Adam

sekretarz Fiałkowski  Zygmunt

skarbnik Urbaś Tadeusz

gospodarz Plewiński Stanisław

Komisja Rewizyjna;  Stanisław Baniak, Styczeń Stanisław, Nogalski Czesław.

‘1963 rok’

Prezes Fiałkowski  Zygmunt

Z-ca prezesa, naczelnik Nogalski Czesław

II w-ce prezes Nowotnik Adam

Sekretarz Baniak Władysław

Skarbnik Urbaś Tadeusz

Gospodarz Plewiński Stanisław

członkowie Zarządu Fiałkowski Zygfryd

Komisja Rewizyjna; Baniak Stanisław, Fiałkowski Zygfryd, Dams Hieronim.

‘1965 rok’

Prezes Fiałkowski Zygmunt

Z-ca prezesa, naczelnik Nogalski Czesław

II w-ce prezes Nowotnik Adam

Sekretarz Baniak Władysław

Skarbnik Urbaś Tadeusz

Gospodarz Plewiński Stanisław

Komisja Rewizyjna; Fiałkowski Zygfryd, Baniak Stanisław, Dams Hieronim.

‘1973 rok’

Prezes Nogalski Czesław,

W-ce prezes Nowotnik Adam,

Naczelnik Skowron Józef,

Sekretarz Baniak Władysław,

Skarbnik Szymański Henryk,

Gospodarz Plewiński Stanisław

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Jerzy Figalski, Stefan Plewiński, Zygfryd Fiałkowski.

‘1975-1980 rok’

Prezes Nogalski Czesław

I wice prezes-naczelnik  Boruta Józef

Skarbnik/gospodarz Plewiński Stefan

Sekretarz Baniak Władysław

II prezes Nowotnik Adam

Komisja Rewizyjna; Skowron Józef, Figalski Jerzy, Rydzyński Andrzej.

1980 rok’

Prezes Nogalski Czesław

I wice prezes, naczelnik Boruta Józef

Skarbnik Plewiński Stefan

Sekretarz Baniak Władysław.

Komisja Rewizyjna; Skowron Józef, Figalski Jerzy, Rydzyński Andrzej.

‘1982 rok’

Prezes Nogalski Czesław

Naczelnik Boruta Józef

Skarbnik Mika Mirosław

Sekretarz Baniak Władysław

Komisja Rewizyjna; Skowron Józef, Figalski Jerzy, Plewiński Stefan.

‘1983 rok’

Prezes Rydzyński Andrzej

Naczelnik Boruta Józef

Z-ca naczelnika Figalski Jerzy

Skarbnik Mika Mirosław

Sekretarz Baniak Władysław

Komisja Rewizyjna; Plewiński Stefan, Dams Kazimierz, Kęsicki Andrzej.

‘1985/1988 rok’

Prezes Nowotnik Adam,

Naczelnik Boruta Józef

Wice prezes Figalski Jerzy

Z-ca naczelnika Plewiński Stanisław

Sekretarz Baniak Władysław

Skarbnik Mika Mirosław

Komisja  Rewizyjna; Plewiński Stefan, Dams Kazimierz, Kęsicki Andrzej.

‘1990 rok’

Prezes Figalski Jerzy

W-ce prezes Styczeń Henryk

Naczelnik Boruta Józef

Sekretarz Baniak Władysław

Skarbnik Mika Mirosław

Gospodarz Stanisław Plewiński

Komisja Rewizyjna; Plewiński Stefan, Ciszewski Zbigniew, Świdros Jan.

‘1995/2000 rok’

Prezes Figalski Jerzy

Wice prezes  Styczeń Henryk

Naczelnik Boruta Józef

Sekretarz Mika Mirosław

Skarbnik Waśniowski Marcin

Gospodarz Plewiński Stefan

Komisja  Rewizyjna; Jezierski Czesław, Korczak Jacek, Pląder Jan.

‘2001 /2006 rok’

Prezes Figalski Jerzy

Naczelnik Boruta Józef

Z-ca naczelnika Waszczeniuk Adam

Sekretarz Mika Mirosław

Skarbnik Waśniowski Marcin/Plewiński Tomasz

Komisja Rewizyjna; Jeziorki Czesław, Korczak Jacek, Pląder Jan.

‘2008 rok’

Prezes Figalski Jerzy

Naczelnik Boruta Józef

Z-ca naczelnika Waszczeniuk Adam

Sekretarz Mika Mirosław

Skarbnik Krauze Łukasz

Komisja Rewizyjna; Jeziorski Czesław, Korczak Jacek, Pląder Jan

‘2011 rok’

Prezes Boruta Józef

Naczelnik Waszczeniuk Adam

Sekretarz Mika Mirosław

Skarbnik Krauze Łukasz

Członek Puchała Adam

Gospodarz Plewiński Tomasz

Komisja  Rewizyjna; Korczak Jacek, Jeziorski Czesław, Pląder Jan.

‘2015 rok’

Prezes OSP Grzegorz Mendyk,

Naczelnik Adam Waszczeniuk,

Sekretarz Mirosław Mika,

Skarbnik Łukasz Krauze,

Gospodarz Tomasz Plewiński.

Komisja Rewizyjna; Jacek Korczak, Czesław Jeziorski, Jan Pląder.