Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika  Ochotniczej Straży Pożarnej   w Bielawach.

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2016r.

Wstęp.

Zebranie i opracowanie wiadomości o działalności bielawskich strażaków potraktowaliśmy jako wspólny obowiązek strażaków i mego pragnienia zebrania tego, co w różnych przekazach jeszcze ocalało. Wspomagali mnie w tym zbożnym dziele druhowie z Bielaw; Stefan Duma, Kazimierz Goral i Stanisław Wyżykowski, którzy ‘wyszperali’ dostępne materiały oraz pracowali nad weryfikacją treści ‘Kroniki…’.

W opracowywaniu korzystałem z dokumentacji OSP, z kronik innych Straży, w których były wzmianki o pracy bielawskich strażaków.

Sporo czasu poświecił mi powszechnie szanowany Jan Duma senior strażactwa gminy Płużnica i długoletni prezes Zarządu Gminnego OSP i naczelnik OSP Bielawy. Pisząc to opracowanie korzystałem również z własnego archiwum dokumentów i zdjęć. Zamieściłem zdjęcia autorstwa; Mariusza Bartosika, Jarosława Tylmanowskiego, Andrzeja Kujaczyńskiego … Kilka zdjęć dorzucili wyżej wymienieni wcześniej strażacy z Bielaw.

Dla jasności i porządku ‘Kroniki…’ cała rzecz została ujęta w rozdziały;

 Rozdział I. Bielawscy strażacy w II RP.

Rozdział II. Działalność OSP w PRL.

Rozdział III. OSP w III RP.

Rozdział IV. Strażacy i Zarządy OSP Bielawy.

—————————————————————

Rozdział I. Bielawscy strażacy w II RP.

Rzecz strażacka w Bielawach zaczęła się prawdopodobnie w 1912 roku, kiedy to za czasów pruskich wybudowano we wsi remizę strażacką. Jej budowa była związana z procesem zmian we wsi. Na początku XX wieku rozparcelowano folwark tworząc chłopskie gospodarstwa, w zasadzie w niewiele zmienionej lokalizacji funkcjonujące do dzisiaj. Wtedy też zaszła pewnie potrzeba zorganizowania  we wsi w działającą według tradycji sąsiedzkiej pomocy straż ogniową. Budowa remizy była nawiązaniem do istniejących w innych wsiach tego typu publicznych stowarzyszeń. Czy data ta jest tożsama z utworzeniem straży ogniowej-pożarnej trudno do końca powiedzieć. Nie zachował się (przynajmniej do tej pory) żaden pisany dokument, ani wzmianka na ten temat. Data 1912 rok widnieje na tabliczce znamionowej konnej-ręcznej sikawki, stąd też przyjęto, iż już wtedy musiała istnieć straż ogniowa wsi Bielawy. Jest też wszystko możliwe, iż istniała ona kilka lat wcześniej. Jednocześnie warto sobie uzmysłowić iż, aby wybudować we wsi taki obiekt trzeba było wspólnej woli mieszkańców i to w formie stowarzyszenia się w słusznym celu; ochronie mienia i życia mieszkańców.

Mapa wsi Bielawy w pocz. XX wieku.

 

Najstarsze wzmianki o OSP w Bielawach.

 1. W wykazie OSP i ich naczelników z 1927 roku w powiecie wąbrzeskim, który skupiał straże również spoza powiatu, w „Strażaku Pomorskim” napisano o naszej OSP i podano nazwisko ówczesnego naczelnika niejakiego Wróblewskiego.
 2. W 1928 roku opublikowano wykaz OSP które nie nadesłały swych składek członkowskich dla Związku Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego. W piśmie skarbnik Stanisław Górny pisał; „uprasza się po raz ostatni o uregulowanie składek”. Wśród dłużników istniała OSP Bielawy z zaległą sumą 6 zł.
 3. Czasopismo „Strażak Pomorski” pisał; 5 lutego 1928 roku w niedzielę lisewska straż urządziła na sali p. Otręby zabawę zimową, połączoną z przedstawieniem amatorskim: „Marek Łopian”- komedię w 3 aktach. Naczelnik miejscowej straży przywitał przybyłych strażaków z Pniewitego i Bielaw, po czym wzniósł okrzyk na ich cześć! P. naczelnik bielawski podziękował za miłe przyjęcie w imieniu swych druhów z Pniewitego. Następnie w imieniu  swych druhów z Bielaw przemówił naczelnik p. Wróblewski. Bawiono się w miłym nastroju.

Niżej kopia artykułu;

Informacja o pożarze z 4 marca 1928 roku;

 1. W wykazie  Straży Ogniowych na Pomorzu  województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu  w 1929 roku w wykazie straży pożarnych zapisano  potwierdzając jej funkcjonowanie OSP; „Bielawy  8 członków”.
 2. W piśmie „Strażak Pomorski” ścigano również dłużników zaległej prenumeraty na koniec 1929 roku W artykule zamieszczono apel; „Zarazem prosimy o wpłacenie przedpłaty na 1930 rok za tyle egzemplarzy, ile poszczególne Zarządy OSP sobie życzą”. W wykazie dłużników figurują  OSP  i kwoty powstałych zaległości Są tam Bielawy, które były winne do lipca 6,50, a do grudnia 1929/ 12,50 zł.
 3. Zachowała się kolejna wzmianka z 1929 roku mówiąca o tym iż: „OSP Lisewo, Pniewite i Bielawy obchodziły uroczyście dnia 4 maja święto Floriana, patrona ognia. O godzinie 9,00 odprawiał ks. Dreszler  w Lisewie uroczystą mszę św. przy obecności wszystkich druhów. Po mszy św. odbyło się posiedzenie, na które przybyli druh Inspektor Wojewódzki Kaszewski, p. wójt Buczkowski. Na posiedzeniu poruszono różne niedomagania, a najważniejszą sprawą było i jest ubezpieczenie strażaków, na ten temat można dużo mówić! W sprawie tej zabierali głos p. inspektor Kaszowski, wójt Buczkowski,, naczelnik Kowalski, naczelnik Matuszewski, druh Golenia oraz druh Kobędza. Dzień wcześniej 3 maja odbyła się w tymże Lisewie wielka uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 majowej. Towarzystwa przybyły ze sztandarami, a przez wieś przeszedł pochód”. Jest tu duże prawdopodobieństwo, iż  również i w tej uroczystości brali udział  strażacy z Bielaw.

           Ostatnia wyszukana przeze mnie wzmianka z przedwojennego „Strażaka Pomorskiego” z 1936 rok;

 1. W karcie informacyjnej PSP Wąbrzeźno z 1960 roku podano, iż OSP Bielawy utworzono w 1928 roku. Czym kierowano przyjmując taką datę trudno powiedzieć, ale z pewnością musieli ją znać ówcześni strażacy z Janem Dumą na czele.
 2. Długo wspominano zorganizowaną miejscową OSP zabawę w lasku na Józefkowie-Dębiu w latach 30 tych. Koło małego leśnego stawu położono pożyczoną drewnianą podłogę, sprowadzono muzyków i bawiono się do białego rana.

Sądzę, iż można przyjąć, że w tej wsi, niezależnie od składu narodowościowego straż funkcjonowała jeszcze w czasach pruskich, czyli tak jak wskazuje data budowy remizy strażackiej w roku 1912.

Jest jeszcze inna informacja. W czasie wojny niemieccy strażacy kupili nową motopompę wożoną na dwukołowej przyczepce. Jan Duma zapamiętał jej beżowy kolor. Niestety w remizie się nie ostała, ponieważ spodobała się naszym wyzwolicielom Rosjanom i odchodząc z Bielaw zabrali ją z sobą.

Według tegoż Jana przed wojną w OSP Bielawy działali; Stanisław Czernik, Feliks Duma, Jan Czop, Stanisław Chmielewski, Rudolf pracownik wiatraku, a także Niemiec Ludwik  Shiemann. Było nawet gdzieś zdjęcie z końmi zaprzężonymi do sikawki i stojącego obok Ludwika Shiemanna, ale zaginęło!

Z osób funkcyjnych wymieniany jest Jan Czop wymieniany jest jako prezes i naczelnik OSP w okresie przed i powojennym. Funkcje tą pełnił prawdopodobnie również Jan Krajewski.

Rozdział II. Działalność OSP w PRL.

W 1945 roku funkcję komendanta OSP pełnił rolnik  Jan Czop. Na wyposażeniu strażackim, jeszcze z przedwojennych lat była konna  sikawka, która uruchamiana była przez  4-8  zmieniających się  strażaków.  Na stanie była też zakupiona przez strażaków drewniana beczka o pojemności 1000 litrów którą wykonał wiejski kołodziej. Ulokowana była na wozie o drewnianych kołach.

Strażakami po 1945 roku byli między innymi; Bronisław Mordak, Stanisław Pleskot, Bronisław Śliwka oraz bracia Pachotowie; Henryk, Emil, Stefan i Zdzisław.

Jednym z najbardziej wiernym swej strażackiej służbie był Jan Duma. Od niego pochodzi poro wspominek zapisanych w tej kronice. Między innymi w pamięć wrył mu się wygrany bieg na tysiąc metrów w Lisewie na zawodach strażackich w l. 50 tych. Zachowała się także jego legitymacja strażacka z 1949 roku. W ciągu wielu lat pełnił ważne funkcje strażackie w swojej macierzystej jednostce; naczelnika i prezesa. W latach 1973-1999 był najważniejszym strażakiem gminy Płużnica pełniąc funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

Robotę strażacką rozpoczął w 1945 roku Jan Duma wskutek rozmowy z Bronisławem Jankowskim komendantem gminnym OSP z Lisewa, który namówił go na  objęcie komendy nad strażakami z Bielaw i trwało to przez 50 lat.

Lata   50   te

Bielawscy strażacy wyjechali do Czapel na  ćwiczenia na tzw. Kozim Rynku  w 1959 rok. Po tych zawodach pozostało zdjęcie.

Od lewej; w drugi rząd; Jan Wyżykowski,……….., Jan Pleskot, Stefan Goral, w pierwszym stoją; naczelnik OSP Jan Duma, …………, ……Pachota, Adolf Pachota, …… Pachota.

Lata   60   te.

 Ćwiczenia strażackie w Wąbrzeźnie.          Jak zwykle zjechali się strażacy z terenu powiatu wąbrzeskiego. Na zdjęciu są przedstawiciele-szefowie władz OSP z terenu dzisiejszej gminy Płużnica.

Od lewej, w drugim rzędzie stoją; Tadeusz Kalinowski  z Płużnicy, Franciszek Zadka z Błędowa i Jan Wach z Płużnicy. W pierwszym rzędzie; Maksymilian Lewandowski z Płużnicy, Jan Duma z Bielaw i …………..

Niżej; Wśród strażaków powiatu wąbrzeskiego; pierwszy z lewej Jan Duma, czwarty w pierwszym szeregu Jerzy Weisner z Czapel.

Karta informacyjna z 1960 roku.

W roku 1960 zanotowano, iż prezesem OSP był Jan Przybyszewski, naczelnikiem Jan Duma. W OSP było 15 strażaków. Remiza była murowana, pokryta dachówką. Na remizie zainstalowana była elektryczna syrena alarmowa. Według karty OSP we wsi było 19 zabudowań, z czego 10 było krytych materiałami ogniotrwałymi, a pozostałe podatne na zapalenie, czyli; słomiane i trzcinowe. W centrum wsi był staw, z którego można było korzystać  z wody w miarę potrzeb. W dokumencie tym jak już pisałem wpisano datę utworzenia OSP na 1928 rok.

Otwarcie wodociągu w Bielawach. [Fot. 2007]

 

Był to pierwszy wodociąg wiejski w powiecie wąbrzeskim, a drugi w województwie bydgoskim. Otwarcie nastąpiło 9 kwietnia 1961 roku, a na tą uroczystość przybył przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Aleksander Schmidt. Do budowy wielce przysłużył się sołtys wsi Bronisław Mordak, będący jednocześnie przewodniczącym komitetu budowy.

19 gospodarzy bielawskich dało własną pracę przy wykopach ziemnych, dowozie materiałów, żwiru. Mieszkańcy dołożyli się finansowo dokładając 200 tys. zł na ogólny koszt 700 tys. Pobudowano budynek hydroforni wraz z ujęciem wody na głębokości 51 m, przy wydajności 15 m3 na godzinę. Położono 817 metrów rurociągów. Przekraczało to trzykrotnie potrzeby wsi, jednakże woda była także potrzebna dla użytku przeciwpożarowego, co miejscowa Straż natychmiast sprawdziła.  Kółko Rolnicze, właściciel wodociągu 10 listopada 1961 roku mianowało Stefana Gorala obsługującym sieć. Do jego obowiązków należała dbałość o sprawność urządzeń, prowadzenie drobnych remontów i rozlicznie mieszkańców za wodę. Był on też wieloletnim opiekunem społecznym, do którego obowiązków należała pomoc dla osób starszych, samotnych i chorych.

Kontrole OSP;

Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przeprowadziła w dniu 23 maja i 30 czerwca 1962 roku kontrolę wodociągu wiejskiego. Stwierdzono uszkodzone włączniki instalacji elektrycznej. Zalecono też zainstalowanie jednej gaśnicy śniegowej lub tetrowej.

Z przeprowadzonych kontroli Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca i 21 czerwca 1962 roku wynikało, iż nadal jest brak gaśnicy śniegowej. Kontrolę przeprowadzał ogniomistrz Jan Lipiński w obecności Jana Dumy i Bronisława Mordaka.

W protokóle napisano; „Stan bezpieczeństwa ten sam, jak za poprzedniej kontroli pożarowej ”.

Niżej podpisy; Bronisława Mordaka i Jana Dumy.

 

Komenda Straży Pożarnej z Wąbrzeźna prowadziła kontrolę wodociągu wiejskiego w Bielawach w 1962 r.

 

Kolejna kontrola z 30 marca1963 roku.

 Kurs mechaników.

Straż zawodowa prowadziła w swoim ośrodku na Szwederowie w Bydgoszczy szkolenia. Poniższe zdjęcie przedstawia strażaków na kursie mechaników motopomp strażackich. Fot z 28 stycznia 1974 roku.

Od lewej; Henryk Styczeń i Stefan Plewiński z Józefkowa oraz Zbigniew Orkiszewski i Kazimierz Goral z Bielaw.

 

Świadectwo Kazimierza Gorala z tego kursu.

Lata   70   te

Szef gminnej straży. W latach 1973-1999 członek OSP Bielawy i jej naczelnik Jan Duma był najważniejszym strażakiem gminy Płużnica pełniąc funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP gminy Płużnica.

Melioracja i zbiornik ppoż.

W 1975 roku w ramach prac melioracyjnych oczyszczono i zbudowano  stanowisko czerpania wody przy zbiorniku wodnym-stawie położonym w centrum wsi obok remizy OSP.

Kontrola w OSP.

W sierpniu 1975 r. strażak z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej ogn. Ryszard Iwankowski przeprowadził kontrolę gotowości bojowej. Motopompę strażacy uruchomili natychmiast, stwierdzono pełen stan zapasu paliwa do pompy, sprawdzono węże; W-75 było 120 mb, W-52 165 metrów. Pozostały sprzęt „utrzymany w należytej konserwacji”. Na zakończenie pozytywnej oceny jednostki kontrolujący napisał; „Jednostka żywotna”.

W kontroli z 19 grudnia tego roku, ten sam kontrolujący napisał w ostatnim zdaniu;

„Jednostka bardzo żywotna!”.

 

Kolejna kontrola.

4 listopada 1975 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych z Wąbrzeźna przeprowadziła kontrolę jednostki. Stwierdzono zapas 100 l paliwa do motopompy, starannie konserwowanej. Motopompę uruchomiono w ciągu 30 sek. W remizie było 5 odcinków W-75 i 8 odcinków W-52. Sprzęt był poukładany i konserwowany. Sprawne były syreny ręczna i elektryczna. W remizie był plan obrony miejscowości, oraz tablica informacyjno-alarmowa. Stwierdzono ogólny porządek. Sprzęt był załadowany na czterokołowej przyczepie.

Wybory władz OSP.

9 grudnia 1975 roku  na walnym zebraniu wybrano Zarząd OSP w składzie; prezes Jan Wyżykowski, naczelnik Jan Duma. Jan Wyżykowski rolnik, pełnił tą funkcję do swojej śmierci w 1996 roku.

Pożar w Józefkowie.

W gaszeniu pożaru w dniu 5 stycznia 1977 roku w gospodarstwie Jana Różyckiego w Józefkowie brali udział; Jan Duma, Stefan Goral, Tadeusz Jesionowski, Tadeusz Skoczylas, Stefan Duma, Jan Zwoliński, Aleksander Cieślik, Bogdan Stankiewicz, Andrzej Duma, Kazimierz Goral, Stanisław Wyżykowski. Ciągnik do przewiezienia strażaków i motopompy podstawił Jan Zwoliński. W pożarze spaliła się obora w drewnianym dachem. Na całe szczęście w trakcie pożaru  udało się wygonić zwierzęta z płonącej obory.

Wyjazd do pożaru był jazdą ‘na dym’ co bywało ułudne. Strażacy pamiętają pewien wyjazd do pożaru, kiedy dojechawszy  ciągnikiem do Nowej Wsi zrezygnowali z dalszej jazdy bo pożar, który był na wyciagnięcie ręki, oddalał się coraz bardziej.

Walne i wybory.

Na przełomie lat 70 tych i 80 tych odnotowaliśmy strażackie zebrania na których wybierano zarządy. Organizowano je w dniach; /12 lutego 1977 r./  14 grudnia 1978 r. / 22 grudnia 1980 r. /

Zebrania miały standardowy porządek. Najpierw Zarząd przedstawiał sprawozdania z dotychczasowej działalności, następnie prowadzono dyskusję o ocenę nad ich wykonawstwem oraz uchwalano plan działania na kolejny rok.

Strażacy na zawodach.

Udział w zawodach był zazwyczaj solidnie przygotowywany. Wcześniej organizowano ćwiczenia przygotowujące wszystkie elementy jakie zostały przewidziane w trakcie ‘prawdziwych’ zawodów. Przygotowywano sprzęt i traktor, którym jechano do miejsca ćwiczeń. W dniu 4 czerwca 1978 roku zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w Wąbrzeźnie. Dowodził nimi kpt. poż. Marian Wiecki komendant rejonowy Straży Pożarnej. Strażacy OSP Bielawy wrócili do wsi bardzo zadowoleni bowiem zajęli oni w swej kategorii I miejsce.

Lata   80   te

Spis wyposażenia.

W 1982 roku pracownik Gminy Jan Mirocha i naczelnik OSP Bielawy sporządzili spis wyposażenia straży. Na stanie jednostki były; dwie motopompy, komplet węży i prądownic. Sprzęt: bosaki, kilof, łopaty oraz osobiste wyposażenie dla 15 strażaków (pasy, toporki), 10 kompletów odzieży ochronnej. Ponadto; 200 litrowa beczka, wiadro, kanister, ciągnikowy wóz czterokołowy, syrena elektryczna. Wszystko to składowano w remizie strażackiej. Podpisy pod spisem złożyli; Aleksander Cieślik, Jan Duma, Jan Zwoliński, Stanisław Wyżykowski, Kazimierz Goral, Ryszard Kurnik.

Od 1965 r. straż w Bielawach miała na swoim wyposażeniu ‘dwusetkę’  motopompę. Służyła ona do 1982 roku, kiedy to otrzymano z wąbrzeskiej rejonowej straży  ‘osiemsetkę’, która służy do dzisiaj.

Stara Pompa M 400

Sukcesy na zawodach w latach 80 tych.

-I miejsce; za udział w gminnych sportowo-pożarniczych w Płużnicy w dniu 24 maja 1980 roku. Dyplom podpisał kpt. poż. Marian Wiecki komendant rejonowy Straży Pożarnej.

-III miejsce; w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w dniu 6 lipca 1980 roku w Wąbrzeźnie. Dyplom podpisał i wręczył kpt. poż. Marian Wiecki.

– ‘dobry czas’ w 1981 roku w zawodach gminnych w kategorii jednostek „M”.

-3 maja 1982 roku o godz. 9,30 odbyły się zawody gminne  w Bielawach w systemie uproszczonym. Uczestniczyły jednostki OSP; Józefkowo, Bielawy, Kotnowo, Ostrowo, Płużnica, Czaple, Uciąż oraz jednostki zakładowej straży PGR.

-II miejsce za udział w gminnych sportowo-pożarniczych w Józefkowie w dniu 3 maja 1983 r. Dyplom podpisał mjr poż. Marian Wiecki.

-II miejsce za udział w gminnych sportowo-pożarniczych w Józefkowie w dniu 3 maja 1983 r. Podpisał mjr poż. Marian Wiecki.

– IV miejsce za udział w gminnych sportowo-pożarniczych w Płużnicy 20 maja 1986 roku.

Od lewej; prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma, strażak PSP z Wąbrzeźna ogn. Henryk Szymczak, naczelnik gminy Janusz Marcinkowski i Janusz Kopczyński z Wąbrzeskiej Komendy.

Dwa dyplomy z 20 maja 1986 rokuz zawodów gminnych w Płużnicy.

Z dyplomów wynika, iż startowały wówczas dwie drużyny OSP Bielawy.

-28 czerwca 1987 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Nowej Wsi Królewskiej.

Na zdjęciu od lewej; Przybysz i Mariusz Behrendt z Wieldządza, Czesław Jeziorski z Józefkowa i Kazimierz Goral z Bielaw. Gratulacje składał Henryk Szymczak.

Najlepsza jednostka w byłym powiecie.

Kpt. poż. Marian Wiecki komendant rejonowy Straży Pożarnej 19 maja 1984 roku w Wąbrzeźnie wręczył dyplom uznania Janowi Dumie;  „Dla najlepszej jednostki OSP Związku OSP w rejonie wąbrzeskim w roku 1983/1984.

Dyplom uznania.

Niejako na pożegnanie się z PRL w jego 40  lecie w 1984 roku i w 35 lecie państwowych organów ochrony przeciwpożarowej OSP w Bielawach otrzymała ‘Dyplom Uznania’ z o treści:

„Dyplom uznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach wzorowej-przodującej jednostki rejonu wąbrzeskiego za społeczną służbę pożarniczą”. Wąbrzeźno 4 lutego 1985 r.

Spotkanie w Wąbrzeźnie.

Powiatów wówczas nie było, utrzymywały się jednak niektóre ‘powiatowe’ struktury, takie jak ‘Zawodowa Straż Pożarna funkcjonująca na dawnym obszarze powiatu wąbrzeskiego. Ona o skupiała strażaków z rejonu swojego działania. Na zdjęciu niżej są strażacy spotykający się od czasu do czasu w Komendzie Rejonowej Straży. Wielokrotnie gminę Płużnica w ramach obowiązków prezesa gminnego OSP reprezentował Jan Duma z Bielaw. Niżej spotkanie w 1985 roku w Wąbrzeźnie.

Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Jan Wyżykowski i Jan Duma z Bielaw oraz Franciszek Zadka z Błędowa.

Pożar w Bielawach.

26 maja 1986 roku o godz. 13.20 paliły się budynki gospodarstwa rolnego Jerzego Orkiszewskiego. Pożar zgłosił Stefan Duma. W akcji uczestniczyły 2 samochody pożarnicze (GBA 2,5/16 i  GCBA-6/32) z  ZSP Wąbrzeźna. Łącznie przybyło tu 10 sekcji gaśniczych. Akcja trwała do 15,30. Częściowo uległy spaleniu; dom, stodoła i obora. Sprawcą wzniecenia pożaru był 6 letni Radosław Orkiszewski syn właścicieli. Straty wyniosły 900 000 zł. Przyjechały straże z Płużnicy, Józefkowa, Uciąża, Bielaw, Nowej Wsi, Lisewa i Ostrowa.

Do gaszenia wybrała się również drużyna z Uciąża, gdzie ŻUK podstawił Rajca. Załadowano sprzęt i w składzie; Edward Borowski, Marian Piątek, Jan Tomczyk, Szczepana Jankowski, Sławomir Michałowski, Jerzy Rajca, Kazimierz  Künstler, Stanisław Treichel.

Walne zebranie OSP.

W 1987 roku zebranie sprawozdawcze odbyło się w Bielawach 30 listopada o godz. 17,oo. Zebranie obsługiwali prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma i komendant gminny OSP Mieczysław Krauze.

Składanie kwiatów.

Wieńce na pomniku żołnierzy polskich poległych w 1939 r. w Uciążu składają, od lewej: Mieczysław Krauze komendant gminny, Jan Duma prezes zarządu gminnego i Bronisław Drzyzga członek Zarządu Gminnego OSP.

[ Fot. 1987 Tadeusz Juszczyński]

Pożar w Bielawach.

19 stycznia 1989 roku o godz. 23,42 Stefan  Duma zgłosił pożar stodoły w gospodarstwie Jana Dumy. Pożar gasiły 3 jednostki, w tym; GBA 2,5/16 i GCBA 6/32 z ZSP Wąbrzeźno, którymi dowodził chor. Janusz Kopczyński. Pożar pochłonął drewniany budynek oraz 22 tuczniki, 8 cieląt i 20 ton słomy. Wartość oceniono na 1 500 000 zł. Przyczyną była prowizoryczna instalacja elektryczna.

Rozdział III. Działalność OSP w III RP.

Lata   90   te

Pożary 1991 roku.

W 1991 roku na początku stycznia(?) wybuchł pożar w gospodarstwie Stefana Dumy. Palił się budynek inwentarski. Pożar udało się ograniczyć i ugasić.

21 lipca 1991 roku o godz. 15,47 żona sołtysa Stefania Duma zgłosiła pożar stodoły. Spaliła stodoła, wozownia i część dachu budynku inwentarskiego.  Do akcji skierowano dwa samochody z Wąbrzeźna WBM 2,5/8 i GBM 2,5/8. oraz jednostki z OSP Płużnica i Nowa Wieś Królewska. Pożar gaszono do godz. 20,20.

Alarm kontrolny.

19 lipca 1993 roku młodszy aspirant Stafiej przeprowadził w OSP Bielawy alarm kontrolny. Na alarm stawiło się w czasie żniw 7 strażaków z ciągnikiem. W remizie była sprawna motopompa, węże i pozostały sprzęt.

Sprzątanie Bielaw.

W 1994 roku bielawscy strażacy brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. W dniu 17 września pracowali przez 4 godziny przy porządkowaniu otoczenia zbiornika wodnego, gdzie wycięto zakrzaczenia. Wyrównano nawierzchnię placyku koło remizy nasypując kamień wapienny na wybojach. Do pracy stawili się; Jan i Sławomir Zwolińscy, Jan Duma, Rafał Ciechowski, Stefan Duma i Stefan Goral.

Wydarzenia lat 90 tych;

-w 1994; OSP Płużnica  wyjeżdżała do pożaru w tym roku 17 razy. Na terenie gminy dwa pożary wybuchły w Bielawach. Paliła się słoma po kombajnowaniu na polu Stanisława Wyżykowskiego i Jana Zwolińskiego.

-20 lipca 1995 r.; w gaszeniu w Bielawach palącej się słomy po kombajnowaniu wzięli udział druhowie: Stanisław Wyżykowski, Kazimierz Goral, Jan Zwoliński, Marian Czernik, Stefan Duma, Kazimierz Skoczylas,  Marian Piecyk, Aleksander Cieślik.

-w 1997 roku według informacji z PSP; „OSP Płużnica sześć razy wyjeżdżała do akcji w okolicznych wsiach; między innymi w  Bielawach”. O jakie zdarzenia chodziło nie napisano.

Pamięci Prezesa OSP Jana Wyżykowskiego!

 

’17 października 1996 roku zmarł Jan Wyżykowski, strażak i prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Bielawach w latach 1975-1996′.

W dwa dni później przy współudziale strażaków pochowany został na cmentarzu parafialnym w Lisewie. Żegnała Go rodzina, mieszkańcy wsi, strażacy z Bielaw i sąsiednich OSP. Zarząd Oddziału Gminnego OSP reprezentowali na pogrzebie Bronisław Drzyzga prezes Zarządu Gminnego, Mieczysław Krauze komendant gminny OSP. Po śmierci Jana Wyżykowskiego w OSP Bielawy prezesowanie rozpoczął  Stefan Duma. Naczelnikiem nadal był Jan Duma.

Utworzenie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP.

W  wąbrzeskim starostwie 9 grudnia 1998 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. Prezesem Zarządu Powiatowego został Jarosław Herbowski z Wąbrzeźna. Według notatki wiceprezesa Zygmunta Barana w powiecie funkcjonowało 46 OSP w których  działało 1501 strażaków. Wśród nich znalazła się również OSP Bielawy.

Lampy przy drodze.

W 1999 roku  dla zwiększenia bezpieczeństwa wsi zainstalowano 7 lamp  oświetlającą  drogę wiejską.

Kontrola…

W trakcie kontroli w 1999 roku  przez asp. sztabowego Witolda Miklikowskiego z komendy powiatowej PSP Wąbrzeźna wynikało, iż „syrena jest sprawna technicznie. Punkt alarmowania jest oznaczony prawidłowo, a całość zaplecza utrzymana jest w czystości.

Papieska ‘obstawa’.

7 czerwca  1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gm. Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej  do ul. Gagarina.  Z OSP Bielawy na ‘papieską’ służbę wyjechali; Ryszard Kurnik, Rafał Ciechowski.

Lata   2000 ne.

Walne zebranie.

12 stycznia 2000 r. na zebraniu sprawozdawczym omawiano w obecności 12 strażaków /na stan 18/, przedstawicieli Zarządu Gminnego OSP; prezesa Bronisława Drzyzgi i komendanta gminnego OSP Mieczysława Krauzego z Kotnowa, działania w roku 1999. Obecna była również skarbnik gminy Anna Mazur.

Z dyskusji wynika, iż planowano zakupienie 5 szt. koszul z krótkimi rękawami, kilkanaście węży tłocznych W-52. Zamierzano własnym sumptem ustawić słupy do suszenia węży.

Prezesem Zarządu był wtedy Stefan Duma, naczelnikiem Jan Duma, sekretarzem Kazimierz Goral, skarbnikiem  Stanisław Wyżykowski.

W ocenianym roku strażacy nie prowadzili żadnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Stan wyposażenia OSP Bielawy był następujący;

– mundury wyjściowe 12 szt., bojowe 15 szt., czapki 10 szt. hełmy bojowe 10 szt.,

– węże W-52; 5 szt. W-75-13 szt., węże ssawne 3 szt.,

– motopompa 2 szt.,

– syrena elektryczna i ręczna.

Gminny Zjazd Delegatów OSP.

Odbył się 7 września 2001 roku na sali Towarzystwa Rozwoju w Płużnicy. Zjazd zwoływał prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant Mieczysław Krauze.  Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Obecni byli; w-ce starosta wąbrzeski Benedykt Dudek, wójt Lech Skonieczka, prezes ZOP ZOSP Jarosław Herbowski, w-ce Jerzy Tadych, komendant st. kpt. Sławomir Herbowski,

Nowym prezesem zarządu gminnego OSP został   Józef Boruta z Józefkowa.

Zjazd nadał tytuły honorowego prezesa ZG OSP Bronisławowi Drzyzdze, komendanta Mieczysławowi Krauzemu. (Wcześniej tytułem ‘honorowego prezesa’ obdarzono Jana Dumę).

Walne zebranie.

Strażacy obradowali 17 stycznia 2002 r. na corocznym zebraniu. OSP liczyła 15 członków. Z zarządu gminnego przyjechali; Józef Boruta, Lech Jazownik i Bronisław Drzyzga. Zebrania strażackie odbywano w świetlicy wiejskiej, która w dużej mierze była zarządzana przez miejscowych strażaków. Trzeba jednocześnie przypomnieć, iż od końcowych lat 60 tych sołtysem wsi był Stefan Duma.

Dzień Strażaka w Wąbrzeźnie.

3 maja 2002 roku ‘Dzień Strażaka’ w Wąbrzeźnie. Druhów zaproszono na zwiedzanie muzeum-wystawy. Drugi od prawej senior Jan Duma.

Sztandar dla powiatowych strażaków.

25 maja 2002 roku Powiatowy Związek Strażaków otrzymał swój sztandar. Wręczono go uroczyście na wąbrzeskim rynku. Na powiatową organizację składało się 40 jednostek OSP. W gminie Płużnica były to;  Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król., Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz. Na ten sztandar składali się wszyscy.

Kontrola OSP.

W dniu 28 listopada 2002 roku została przeprowadzona przez komendanta gminnego OSP Lecha Jazownika i strażaka z PSP kpt. Andrzeja Kujaczyńskiego kontrola OSP Bielawy orzekając enigmatycznie, iż w OSP Bielawach wszystko jest „bez zmian”.

Walne zebranie OSP.

Odbyło się 15 stycznia 2003 roku. Prowadził je prezes Stefan Duma. Sprawozdanie przygotowali; naczelnik Jan Duma, sekretarz Kazimierz Goral i skarbnik Stanisław Wyżykowski. W zebraniu zwyczajowo brał udział; wójt Janusz Marcinkowski, komendant gminny Lech Jazownik.

Udział w 115 leciu OSP Płużnica.

Na dzień 22 czerwca 2003 roku druhowie z Płużnicy zaprosili nas na swoje święto. Na zdjęciu strażacy w kolumnie marszowej wracają ze mszy w intencji strażaków. Na stadionie sportowym ‘odprawiony’ został strażacki ceremoniał.

Na zdjęciu w drugim rzędzie idą; Eugeniusz Tabor z Wieldządza oraz bielawscy strażacy; Kazimierz Goral i Kazimierz Skoczylas.

Groźne owady;

11 września 2003 roku strażacy z Płużnicy przyjechali dwukrotnie unieszkodliwić w  Bielawach u Ryszarda Kurnika rój szerszeni.

Wydatki OSP w 2003 roku.

Strażacy mieli niewielkie własne dochody roczne w wysokości  171 zł. Głównie pochodziły one ze składek członkowskich i z darowizn mieszkańców ‘za kalendarze strażackie’. W razie potrzeby strażacy organizowali zbiórką z własnych kieszeni.

Walne zebranie.

15 stycznia 2004 roku  odbyło się zebranie jednostki OSP. Toczyła się trudna dyskusja wobec problemu zmian w ustawie o bezpieczeństwie pożarowym, które nakazywały daleko idące zmiany w działalności strażackiej. Otóż strażacy z sekcji techniczno-bojowej chcąc uczestniczyć w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, przejść specjalistyczne ponad 100 godzinne przeszkolenie, muszą być indywidualnie ubezpieczeni i odpowiednio wyposażeni w ubiór i sprzęt ochronny. Tym wszystkim nowym wymogom nie może sprostać mała jednostka OSP i dlatego też OSP w Bielawach, tak ja i inne w gminie Płużnica nie mogły, przynajmniej do osiągnięcia tych standardów więcej uczestniczyć w akcjach bojowych.

W Bielawach w organizacji strażackiej pozostało kilkunastu członków. Mimo wszystkiego wójt gminy Janusz Marcinkowski nakłaniał strażaków do uczestnictwa w mundurach w wielu działaniach kulturalnych, sportowych, prewencyjnych. W sytuacji spowodowanej zmianami prawa w gminie Płużnica pozostaną trzy sekcje techniczno-bojowe jako jednostki wiodące; Nowa Wieś, Błędowo i Płużnica zapewniające bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Miejscowi strażacy natomiast mogą uczestniczyć w udzieleniu pomocy w razie zdarzenia w swojej wsi na takich samych zasadach jak i inni mieszkańcy wsi i zgodnie z decyzją  dowódcy kierującego akcją ratowniczą.

Zebrani ustalili wykonać szereg prac remontowych w remizie; naprawa drzwi do garażu, remont motopompy, remont pieca w świetlicy.

Przegląd jednostek OSP, który odbył się w październiku 2004 r. wykazał, i jednostka OSP jest dobrze utrzymana.

Walne  zebranie.

20 stycznia 2005 roku  odbyło się  w obecności 10 członków (na stan 13). Z gminy przybyli; wójt Janusz Marcinkowski, komendant gminny OSP Lech Jazownik i prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Boruta. Zebranie prowadził prezes OSP Stefan Duma. Protokółował Kazimierz Goral. W dyskusji toczono rozmowy na temat remontu motopompy M-00 i kosztów utrzymania remizy OSP w której należy wymienić niszczejące drzwi.

Wieś, remiza i staw w 20007 roku w centrum Bielaw.

Walne ‘2006’.

12 stycznia w zebraniu brało udział 9 strażaków, na stan 12. Przewodniczył prezes OSP Stefan Duma, który omówił działania w ubiegłym roku. Przede wszystkim dbano o stan remizy i świetlicy wiejskiej, która jest pod opieką strażaków. Uczestniczyli w zebraniu wójt Janusz Marcinkowski i komendant gminny OSP Lech Jazownik. W poprzednim roku we wsi nie zdarzyły się żadne pożary, ani inne zdarzenia w których trzeba by uruchomić miejscowych strażaków.

Pożar przyczepy.

28 lipca 2006 roku gaszono pożar przyczepy Kazimierza Gorala w Bielawach. Przyczepa załadowana słomą zapaliła się od iskry z ciągnika.

W ugaszeniu pożaru brali udział miejscowi strażacy. Między innymi nadjechał Maciej Piecyk z beczką wody, którą gaszono pożar. Na dodatek motopompą podano wodę z bagna. Przyjechała również Płużnica, ale pożar był już ugaszony.

Gminny Zjazd.

25 marca 2006 roku w Gminnym Zjeździe OSP w Nowej Wsi Królewskiej wzięli udział seniorzy; były prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma z Bielaw, były komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa, były prezes OSP Płużnica, były sekretarz OSP Płużnica Jan Maćkiewicz i wójt gminy Janusz Marcinkowski.

Wśród delegatów; Jerzy Figalski z Józefkowa, Stefan Duma z Bielaw, Jarosław Kubasik z Płużnicy.

Walne ‘2007’

Zwołano je na 11 stycznia. Organizacja liczyła 14 członków. Na zebraniu odczytano protokół z pracy organizacji w 2006 roku.

Uczestnicy zebrania;

Janusz Marcinkowski wójt gminy, Kazimierz Goral, Ryszard Kurnik

Niżej; Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy, Rafał Ciechowski, Dariusz Czernik, Stanisław Wyżykowski, Edward Kruk prezes Gminnego Zarządu OSP,

Jan Duma, Jan Zwoliński, Stefan Duma, Bogdan Stankiewicz.

Wypadek samochodu.

18 kwietnia 2007 roku w Bielawach zdarzył się wypadek samochodu osobowego CHEWROLET. Do likwidacji skutków wypadku wezwano 2 zastępy strażaków.

Opłatek dla strażaków.

28 grudzień 2007 roku odbyło się spotkanie opłatkowe w Uciążu na sali świetlicy wiejskiej. Spotkanie takie organizowaliśmy od 2006 roku. W każdym roku organizowała je inna OSP.

Od lewej; Adam Młynarczyk z Uciąża, Stefan Duma, w tle Zbigniew Topolewski z Nowej Wsi i Zdzisław Maliński z Wieldządza.

Ryszard Kurnik, Marian Piątek z Uciąża i Jan Duma.

Jan Duma wśród seniorów;  Siedzą; Jan Duma, Zygfryd Rygielski z Ostrowa, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Jerzy Weisner z Czapel, Jan Wiśniewski z Wieldządza.

Spotkanie seniorów w powiecie.

Zjechali się 8 grudnia 2007 roku seniorzy strażaccy z terenu powiatu w Wąbrzeźnie. Organizował spotkanie Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP. Na zdjęciu niżej Henryk Szymczak z Wąbrzeźna i dwaj koledzy po strażackim zamiłowaniu; Mieczysław Krauze i Jan Duma, którzy odejdą ‘na wieczną służbę’ w 2013 roku.

Walne OSP.

7 stycznia 2008 roku odbyło się tradycyjne roczne sprawozdawcze zebranie OSP. Oto kilka zdjęć z tego spotkania;

Od lewej; Jarosław Herbowski prezes Zarządu Powiatowego OSP, Edward Kruk prezes Zarządu Gminnego OSP,  Kazimierz Goral,  Leopold Kurnik, Dariusz Czernik, Stefan Duma, Aleksander Cieślik.

Jan Zwoliński, Bogdan Stankiewicz, Adam Goral. Pogaduszki z Janem Dumą; z seniorem strażaków gminnych Janem Dumą lubiliśmy sobie pogadać! Spisałem z tego opowieści o życiu…

120 lecie OSP Płużnica.

Ponownie spotkaliśmy się 14 czerwca 2008 roku w Płużnicy. Uczestniczyła w uroczystości delegacja bielawskich strażaków w składzie; Aleksander Cieślik i Ryszard Kurnik.

Opłatek w Ostrowie.

Byliśmy w Ostrowie 28 grudnia 2008 roku. Uczestniczyli w nim; Jan Duma, Stanisław Wyżykowski i Dariusz Czernik.

Przy stole siedzą; Jan Wiśniewski z Wieldządza, Jan Duma, Stanisław Wyżykowski i Dariusz Czernik.

Walne zebranie.

W kolejnym 2009 roku na zebraniu sprawozdawczym OSP w dniu 14 stycznia stawili się; honorowy senior jednostki Jan Duma, Stefan Duma, Jan Zwoliński, Kazimierz i Adam Goralowie, Aleksander Cieślik, Stanisław Wyżykowski, Bogdan Stankiewicz, Dariusz Czernik, Ryszard Kurni. Jednostka liczyła 13 członków. W zebraniu uczestniczyli; wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, w-ce przewodniczący Rady Gminy Szymon Dudzik,  prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski i prezes Zarząd Gminnego OSP Edward Kruk.

Prezes Zarządu Gminnego  Edward Kruk, naczelnik Ryszard Kurnik, wójt gminy Janusz Marcinkowski, Stanisław Wyżykowski i Kazimierz Goral.

    Adam Goral, Jan Zwoliński, Bogdan Stankiewicz, Aleksander Cieślik, Dariusz Czernik.

 

Kazimierz Goral, Szymon Dudzik w-ce przewodniczący Rady Gminy, Stefan Duma i senior Jan Duma.

 

Jan Duma oprowadził mnie po bielawskiej remizie.

Strażacka przyczepa; zastawy boczne dorobione, z przodu zamontowana syrena ręczna.

Spotkanie seniorów. Orłowo 25 września 2009 r.; spotkanie strażaków seniorów pożarnictwa z powiatu wąbrzeskiego.

Wśród przyjaciół, od lewej; sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, w tle Jan Duma, Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Stefan Duma i Zygmunt Jędrzejewski z Nowe Wsi Król.

 

Strażacy seniorzy na sali kominkowej w ‘Zielonej Szkole’ w Orłowie.

Akcje w Bielawach.

23 września 2009 roku usuwali strażacy z Płużnicy gniazdo os. Takich zadań strażacy maja coraz więcej. Osy, szerszenie, pszczoły to niemal codzienność strażackich działań.

Opłatek w Błędowie; 29 grudnia 2009  byliśmy w Błędowie.

Na zdjęciu od lewej Ryszard Kurnik i Stefan Duma.

            Tradycyjnie jest wysłuchanie sprawozdania z działań całej gminnej straży w danym roku, składane są podziękowania za prace i życzenia dla strażaków i ich rodzin. Następnie kapelan gminny strażaków błogosławi opłatek wszyscy składają sobie życzenia.

Walne OSP.

2 lutego 2010 roku spotkaliśmy się jak co roku w tym samym gronie.

Szefostwo zarządu OSP; Kazimierz Goral sekretarz, Ryszard Kurnik naczelnik i Stefan Duma prezes OSP.

Od lewej; Stefan Duma, Dariusz Czernik, Adam Goral, Kazimierz Skoczylas, Aleksander Cieślik, Jan Duma, Rafał Ciechowski, Stanisław Wyżykowski, Józef Boruta z Józefkowa.

Kolejne walne OSP.

17 stycznia 2011 roku stawił się pełen stan osobowy 15 strażaków. Dokonano oceny działania w poprzednim roku. Problemów do omawiania nie było zbyt wiele, bowiem jednostka, od kilkunastu lat nie brała udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych z dwóch powodów: po pierwsze zdarzeń jest coraz mniej, (w 2010 roku we wsi nie zanotowano żadnego zdarzenia), po drugie; OSP Bielawy nie ma wydzielonej i przygotowanej do akcji jednostki operacyjno-technicznej spełniającej wymogi wyszkolenia, ubezpieczenia, badań lekarskich itp.

Strażacy brali natomiast udział w pracach Zarządu Gminnego OSP, gościli na zawodach, imprezach, spotkaniu opłatkowym, spotkania seniorów OSP, stawali na warty w lisewskim kościele parafialnym itp. Zajmowali się również utrzymaniem w należytym stanie wyposażenia remizy i świetlicy wiejskiej.

Wybrany został Zarząd OSP na czele z prezesem Stefanem Dumą.

Na wyposażeniu w remizie była;

– motopompa 1 szt.,

– węże ssawne i tłoczne,

– pasy bojowe 6 szt.

100 lecie OSP Czaple.

 

18 czerwca 2011 roku  pojechali do Czapel  i sprężystym krokiem maszerowali; Aleksander Cieślik, Stanisław Wyżykowski i Stefan Duma. Niżej bryg Sławomir Herbowski, Stefan Duma, Marian Sądowski z Czapel i bielawiacy; Stanisław Wyżykowski i Aleksander Cieślik.

Gminny zjazd delegatów odbył się 2 lipca 2011 roku w Uciążu. Delegatem OSP Uciąż był prezes Stefana Duma.

Od lewej członkowie Komisji; Stefan Duma, Kazimierz Chmielewski z Błędowa i Zbigniew Majewski z Działowa.

28 grudzień 2011 spotkanie opłatkowe w Nowe Wsi Królewskiej

Tym razem w delegacji na opłatek pojechali; Dariusz Czernik, Rafał Ciechowski i Ryszard Kurnik.

Zebranie OSP Bielawy 27 stycznia 2012 roku.

P r o t o k ó ł z zebrania sprawozdawczego OSP Bielawy w dniu 27 stycznia 2012 roku

Zebranie prowadził naczelnik Ryszard Kurnik, przy obecności 12 członków na stan 14 strażaków.

 Uczculiśmy Pamięć zmarłego Jana Zwolińskiego!

Jan Zwoliński, strażak OSP Bielawy od 1956 roku zmarł niespodziewanie w 2011 roku.

Na zebraniu obecni byli goście; Prezes i sekretarz Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk i Janusz Marcinkowski.

W sprawozdaniu sekretarz Kazimierz Goral przedstawił działania strażaków w poprzednim roku. Dbano o porządek w remizie i wokół niej. Utrzymywano w stałej gotowości posiadany sprzęt; przyczepę, motopompę, węże, mundury. Strażacy uczestniczyli w wielu wydarzeniach i tak;

W rocznicy 100 lecia utworzenia OSP Czaple uczestniczyli; Stefan Duma, Aleksander Cieślik, Stanisław Wyżykowski.

W uroczystości opłatkowej 28 grudnia ub. roku w Nowej Wsi uczestniczyli; Ryszard Kurnik, Rafał Ciechowski, Dariusz Czernik.

Prezes OSP  Stefan Duma reprezentował naszą jednostkę jako delegat na  gminnym i powiatowym zjeździe OSP.

Stan finansów po opłaceniu wszystkich należności jest następujący; w kasie pozostało 283 zł.

Wnioski wynikające z dyskusji;

– zgłoszono do Gminy potrzebę naprawy remizy; dach, założenie nowych blach, malowanie. Koszt ogólny ok. 500 zł

– o dokonanie przeglądu syreny wiejskiej i naprawy jej mocowania,

– o zakup 3 szt. mundurów strażackich dla jednostki.

– o przyznanie wzorem poprzednich lat z budżetu Zarządu Gminnego OSP kwoty 1200 zł na funkcjonowanie jednostki.

Ryszard Kurnik, Jan Dolecki, Stefan Duma, Aleksander Cieślik, Bogdan Stankiewicz, niżej;  Jan Duma, Adam Goral, Rafał Ciechowski, Dariusz Czernik, Edward Kruk i Stanisław Wyżykowski.

W dyskusji głos zabrali:

E. Kruk wyjaśnił stan finansów gminnych-strażackich. Omówił wydatki z rocznego budżetu strażackiego na działalność straży; gmina przekazała nam budżet teoretycznie większy, ale jest on niewystarczający wskutek wzrostu kosztów.

J. Marcinkowski dokonał przeglądu materiałów pisanych dotyczących historii OSP Bielawy i apelował do członków OSP o pomoc w utrwaleniu przeszłości jednostki i ludzi w niej pracujących.

Protokółował   Janusz Marcinkowski. Przewodniczący zebrania Ryszard Kurnik.

Opłatek w Józefkowie.

Nasi druhowie po ceremonii 29 grudnia 2012 roku zasiedli do stołu, przy którym naszedł ich gminny skarbnik OSP Marian Piątek z Uciąża i poprosił o datek na rzecz pokrycia kosztów tej pięknej uroczystości. Taka zbiórka do strażackiej czapki, przeciętnie po 10 zł. od jednej kieszeni przynosiła zawsze  400-600 zł., które przekazywano gospodarzom spotkania.

Przy stole zasiedli Stefan Duma, Ryszard Kurnik i Tomasz Piotrowski.

Pamięci Mieczysława Krauzego!

 

22 stycznia 2013 roku zmarł  honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica druh Krauze Mieczysław, w dwa później 24 stycznia 2013 r pożegnaliśmy Mieczysława  na cmentarzu parafialnym w Płużnicy.

W naszym imieniu żegnali tego popularnego strażaka i komendanta OSP Bielawy; Stanisław Wyżykowski, Kazimierz  Goral,  oraz Stefan Duma, Ryszard Kurnik.

Śmierć Jana Dumy!

Zmarł 25 kwietnia 2013 roku w wieku 92 lat odszedł Jan Duma. Pochowaliśmy Go  z honorami strażackimi 27 kwietnia 2013 roku na  cmentarzu parafialnym w Lisewie.

Pożegnanie Jana Dumy!

Jan  Duma urodził się w 1921 roku z rodzinie chłopskiej Jana i  Katarzyny, którzy gospodarstwa na Pomorzu dorobili się po kilkunastoletnim, pracowitym pobycie w Ameryce. W przedwojennym okresie życia Jana w Bielawach jest wiele wątków, które są warte poznania, a które włącznie z okresem okupacji zawarliśmy z Janem Dumą w jego wspomnieniach. Jest to opis losów trudnych  Pomorzaków z tamtych pokoleń.

Gospodarstwo Jana Dumy w Bielawach.

 

Jan wraz z  żoną Teresą z Wyżykowskich  po wojnie w latach 50 tych kupili gospodarstwo Bielawach tuż naprzeciw  ojcowizny Dumów.

W  gospodarstwie tym przeżył całe swoje długie, pracowite życie. Było ono nieodłącznie związane z działalnością strażacką. Koło miejscowej straży ‘kręcił się’ już w okresie przedwojennym. Fakty aktywnej działalności OSP Bielawy potwierdzają ówczesne gazety. We wsi istniała remiza, a w niej stała konna sikawka, drewniana beczka (fasa) na wodę i podstawowy sprzęt strażacki.

Kilkunastu bielawskich strażaków służyło przez kilka dziesięcioleci mieszkańcom Bielaw i okolicznych wsi. Od zawsze wśród nich był Jan Duma.

Jan Duma ciągle miał w pamięci te ważniejsze akcje pożarowe i różne zdarzenia, które im towarzyszyły. Strażacy obdarzali go wszystkimi funkcjami, jakie są możliwe w strażackiej karierze. Rozpoczynał od zwykłego strażaka, był naczelnikiem i prezesem miejscowej straży, był też członkiem władz gminnych i powiatowych. W latach 80 tych poprzedniego wieku powierzono mu najważniejszą funkcję strażacką w gminie Płużnica-stanowisko szefa gminnej straży pożarnej-prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP.  Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.

Mundur strażacki Jan nosił do końca. Jeszcze pod koniec swego długiego życia, w dobrej formie, mile widziany był obecny na zebraniach i uroczystościach strażackich. Zawsze elegancki, emanował godną strażacką postawą, spokojem i wyjątkowym jak na dzisiejsze czasy pozytywnym stosunkiem do ludzi i spraw tego świata. Podkreślić muszę z całą mocą jego dbałość o godność strażackiego munduru i polecam Go jako wzór do naśladowania.

Wiadomość o jego śmierci w dniu 25 kwietnia 2013 roku była dla nas, dla grona znajomych, kolegów i przyjaciół,  smutną i niepocieszoną.

Strażacy żegnając Go na cmentarzu w Lisewie w sobotę 27 kwietnia 2013 roku mieli świadomość wielkiej straty. Odszedł ciekawy i swoiście piękny człowiek-nasz serdeczny Druh Jan Duma.

Cześć Jego Pamięci!

[W imieniu strażaków OSP Bielawy i gminy Płużnica-Janusz Marcinkowski]

125 lecie OSP Płużnica.

Strażacy z Bielaw na uroczystości  29 czerwca 2013 roku w Płużnicy. Stefan Duma, Ryszard Kurnik i Stanisław Wyżykowski.

Zarząd Gminny OSP.

Posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  w Płużnicy odbywają się dwa razy w roku i są one władzą strażacką przyjmującą sprawozdania z działalności, planują robotę strażacką na kolejne okresy, przynajmniej jednego roku. W skład zarządu gminnego wchodzą przedstawiciele OSP, którzy mogą mieć wpływ na pracę całej gminnej organizacji strażackiej, w tym na ustalenie planu działania, na wydatki strażackiego budżetu.

Na zdjęciu, na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2013 roku uczestniczyli; Stefan Duma i Ryszard Kurnik.

Sprawozdanie Zarządu.

W 2014 roku w sprawozdaniu z działalności OSP Kazimierz Goral wyróżnił następujące działania strażaków;

– pracowano przy zachowaniu porządku, utrzymania w gotowości motopompy i pozostałego sprzętu strażackiego. W samej remizie dokonano remontu dachu nad syreną alarmową. Porządkowano teren wokół remizy,

– przeprowadzano próbne uruchamiania motopompy i sprawdzania pozostałego sprzętu,

– strażacy uczestniczyli w pogrzebach strażackich i w asyście w czasie uroczystości kościelnych w parafialnym kościele w Lisewie. Byli to między innymi; Aleksander Cieślik, Rafał Ciechowski, Tomasz Piotrowski, Stanisław Wyżykowski, Ryszard Kurnik, Adam Goral, Dariusz Czernik.

– 31 maja delegacja OSP Bielawy brała udział w obchodach 100 lecia utworzenie straży ogniowej w Błędowie. Byli tam; Ryszard Kurnik, Stefan Duma i Stanisław Wyżykowski. Sprawozdający przypomnieli, iż uroczystość ta rozpoczęła się w strugach deszczu, potem jednak wyszło słońce i wszystko było w najlepszym porządku.

Ryszard Kurnik, Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski w Błędowie.

– 26 lipca 2014 r. . Niżej; Adam Goral, Rafał Ciechowski i Tomasz Piotrowski byli obecni na obchodach 60 lecia OSP Działowo.

– nie zabrakło bielawskich strażaków na spotkaniu seniorów w OSP Uciąż w dniu 16 października 2014 r. Do Uciąża pojechali druhowie; (od lewej) Jan Dolecki, Stanisław Wyżykowski, Kazimierz Goral i Stefan Duma.

 

– 11 listopada 2014 r. młodzież z Bielaw brała udział w halowym turnieju piłki nożnej w Nowej Wsi Królewskiej. Puchar z tych zawodów stroi dzisiaj świetlicę wiejską i strażacką zarazem.  W drużynie grali między innymi; Paweł Goral, Maciej Wyżykowski i Magda Goral.

W sprawozdaniu mówiono również o dochodach jednostki w 2014 roku. Strażacy mają dochody ze składek strażackich i z darowizn zebranych podczas odwiedzin mieszkańców roznosząc po wsi kalendarze strażackie, co do których mamy czasem uwagi, ale w końcu liczy się przecież gest! Łącznie tych pieniędzy udaje się zebrać niewiele, bo ok. 200 zł. Wydaje się je na kwiaty, wieńce pogrzebowe, w tych wydatkach mieści się również 15 zł-składka na rzecz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Strażacy przyjęli plan pracy na 2015 rok, ale o jego realizacji napiszemy w następnym roku.

Zgłoszono problemy;

 1. brak paliwa do motopompy. Wyjaśniono, iż należy, przy zachowaniu procedury zamówieniowej przez Urząd Gminy zakupić odpowiednią ilość paliwa.
 2. Zgłoszono potrzebę zakupu 1 kompletu munduru strażackiego dla Tomasza Piotrowskiego.
 3. Wnioskowano o zastanowienie się nad kalendarzem strażackim, o jego formie. Proponowano przyspieszenie jego drukowania, strażacy chcą wcześniej obejść mieszkańców z życzeniami na „Wigilię i Nowy Rok”.
 4. Zgłoszono potrzebę przemalowania drzwi garażowych w remizie. Wykonają to własnymi rękoma, ale woleliby, aby właściciel obiekty, czyli gmina zakupiła choćby farbę.

Protokół z zebrania sprawozdawczego OSP w Bielawach z 14 lutego  2015 r.

 

Obecni byli strażacy; Od lewej; Rafał Ciechowski, Tomasz Piotrowski, Stanisław Wyżykowski, Stefan Duma, Ryszard Kurnik, Kazimierz Goral, Adam Goral, Dariusz Czernik, Jan Dolecki, Bogdan Stankiewicz.

 

Rafał Ciechowski, Tomasz Piotrowski, Stanisław Wyżykowski, Stefan Duma.

 

Na sekretarza zebrania wybrano (od lewej) Ryszarda Kurnika, zebraniu przewodniczył Kazimierz Goral, obok Adam Goral.

 

oraz Jerzy Dolecki, Dariusz Czernik i Bogdan Stankiewicz.

Jak zawsze z wielką przyjemnością reprezentowałem Gminę, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP na zebraniu w Bielawach. Zebranie rozpoczęto o godz. 17,oo w pięknie utrzymanej między innymi dzięki strażakom świetlicy wiejskiej.

Po zebraniu zasiedliśmy do tradycyjnej przekąski i rozpoczęły się bardzo sympatyczne rozmowy o tym i o owym!

O tych przekąskach muszę wspomnieć. Zawsze jest świeży lisewski chleb smarowany, jak lubię, grubo masłem i obłożony dobrą, najczęściej szynkową kiełbasą. Jest też pieczona kiełbasa, bułki, musztarda, ogórki i śledziki!

Nawet gdyby tego nie było, w tym wszystkim-w strażackim trwaniu tkwi głęboki sens przynależności do tego Bractwa!

 

        Za to strażackie trwanie;  ‘Z podziękowaniem’   Janusz Marcinkowski.

Posiedzenie  robocze.

Prezydium Zarządu Oddziału w dniu 10 lutego 2015 r. Gminnego ZOSP z udziałem prezesów-naczelników OSP na sali urzędu gminy.

Przedmiotem spotkania było;

– analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,

– sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.

– sprawy organizacyjne.

Prezes OSP Bielawy Stefan Duma ‘zadumany’ nad kłopotami finansowymi strażaków. Obok Ryszard Stafiej z Płużnicy.

 

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce.

W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.

Na Jasnej Górze w liczbie około 90 tys. stawiły się rzesze członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie orkiestr dętych OSP, słuchacze szkół pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej, strażacy zakładowych straży pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wystawiono blisko 3 tysiące pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniło 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.

Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, a koncelebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks. bryg. Janem Krynickim na czele. Wiele ciepłych słów pochwały i wdzięczności wygłosił w swoim specjalnym wystąpieniu do strażaków przybyły na uroczystości prezydent RP Bronisław Komorowski. Ze słowami uznania i podziękowania zwrócili się do Rycerzy św. Floriana również Waldemar Pawlak prezes ZG ZOSP RP oraz gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP.

Po zakończeniu mszy płużniccy pielgrzymi udali się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd na drugi dzień poprzez Wadowice, Kraków-Łagiewniki i Tyniec wrócili do swoich domów, gdzie przywitał ich od dawna oczekiwany deszcz.

Na zdjęciu są między innymi strażacy z Bielaw; Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski, Jerzy  Dolecki.

 

Notatka ze spotkania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP z Radą Gminy i Wójtem Gminy w dniu 18 maja 2015 r.

 

Narada została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP i poświęcona została poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych.

Po raz pierwszy w ciągu ostatnich latach w spotkaniu z nową Radą Gminy uczestniczyli prezesi OSP z terenu gminy Płużnica, co znacznie ułatwi zrozumienie roli straży pożarnych i polepszy klimat wzajemnej współpracy.

Strażacy oczekują, iż wszystkie działania i decyzje jakie są podejmowane przez administrację będą zapadały w porozumieniu ze strażakami. Dotyczy to prac remontowych, zakupów sprzętu, samochodów strażackich, działań publicznych z udziałem strażaków, a także obsługi administracyjnej-biurowej 11 OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Turniej tenisa stołowego w Błędowie.

Strażacy błędowscy zorganizowali w niedzielę 22 listopada 2015 roku turniej tenisa stołowego dla drużyn strażackich z terenu gminy Płużnica. Do zawodów stanęły ekipy z Bielaw, Błędowa i Działowa, i w takiej kolejności uplasowały się po wyczerpujących kilkugodzinnych rozgrywkach.

 

W zwycięskiej drużynie z Bielaw wystąpili; Paweł Goral, Tomasz Sowiński, Maciej Wyżykowski, Marcin Zaremba.

 

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

                              Z a p r o s z e n i e

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.

           W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.

          [Zaproszenie podpisali; przedstawiciele OSP Działowo i Zarządu Gminnego OSP]

 

Historię OSP czyta Piotr Majewski.

Wśród gości naleźli się; st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Powiatowego OSP i komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński.

 

Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski, Ryszard Kurnik.

Rozdział III. Strażacy i Zarządy OSP Bielawy.

Strażacy przed 1939 r.

Stanisław Czernik, Feliks Duma, Jan Czop (przed 1939 r. naczelnik OSP) Stanisław Chmielewski, Rudolf pracownik wiatraku, Ludwik Shiemann.  bracia Pachota; Henryk, Emil, Stefan, Zdzisław, Bronisław Śliwka.

Strażacy po 1945 roku.

———————————————————–

      Lp.   Nazwisko, imię. [*data urodz/ ϯ ][w OSP]

——————————————————————–

 1. Bielecki Zygmunt [*1957…][1991-1996]
 2. Ciechowski Rafał[*1979…][1997
 3. Cieślik Aleksander[*1948…][1970
 4. Cieślik Leszek[*1977…][1995-2000]
 5. Czernik Dariusz[*1977…][2000
 6. Czernik Marian[*1954…][1974
 7. Duma Andrzej[*1953…][1974-1994]
 8. Duma Jan[*1921 ϯ 2013][1945-2013]
 9. Duma Jacek [*1965…][1982-1996]
 10. Duma Jerzy[*1960…][1976-1995].
 11. Duma Stefan[*1940…][1956\
 12. Dolecki Jerzy[*1945…][1977
 13. Goral Adam[*1981…][2007
 14. Goral Eugeniusz[*1958…][1975-1980]
 15. Goral Kazimierz[*1954…][1972
 16. Goral Krzysztof[*1961…][1977-1983]
 17. Goral Paweł[*1991…][2014
 18. Goral Stefan [*1925 ϯ2001][1945-2001]
 19. Jesionkowski Tadeusz [*  ][1952
 20. Kazaniecki Marek[*1964…][1988-1999]
 21. Kurnik Leopold[*1937…][1975-2000]
 22. Kurnik Ryszard [*1962…][1984
 23. Lewandowski Kazimierz[*1933…][1960-1978]
 24. Orkiszewski Jerzy[*1952…][1974-1988]
 25. Orkiszewski Zbigniew[*1956…][1974-1980]
 26. Piecyk Marian[*1958…][1985-1996]
 27. Piesio Paweł[*1958…][1984-1996]
 28. Piotrowski Tomasz[*1983…][2011
 29. Pleskot Jan[*1926…][1945-1977]
 30. Przybyszewski Jan[*1915…][1935-1975]
 31. Przybyszewski Roman[*1946…][1962-1982]
 32. Skoczylas Kazimierz[*1955…][1975
 33. Skoczylas Marek[*1959…][1977-1983]
 34. Skoczylas Mieczysław[*1956…][1975-1981]
 35. Skoczylas Tadeusz[*1929…][1945-1981]
 36. Sobolewski Zdzisław [*1941…][1970-1971]
 37. Stankiewicz Bogdan[*1947…][1970
 38. Wyżykowski Jan[*1924  ϯ 1996] [1945-1996]
 39. Wyżykowski Maciej[*1988…][2014
 40. Wyżykowski Stanisław[*1956…][1975
 41. Zwoliński Jan[*1940 ϯ 2011] [1956-2011]
 42. Zwoliński Sławomir[*1973…][1994-1999]

Zarządy OSP;

1927-1929 lata naczelnik Wróblewski.

[Według Jana Dumy przed wojną w OSP Bielawy działali; Stanisław Czernik, Feliks Duma, Jan Czop, Stanisław Chmielewski, Rudolf-pracownik wiatraku, Niemiec Ludwik Szyman].

1939, 1945; Jan Czop wymieniany jest jako prezes i naczelnik OSP w okresie przed i powojennym. Funkcje tą pełnił prawdopodobnie również Jan Krajewski. 1960 rok; prezesem OSP był Jan Przybyszewski, naczelnikiem Jan Duma.

1970 te; w tych latach prezesem OSP był Jan Wyżykowski. Funkcję naczelnika pełnił Jan Duma, który przez wiele lat był prezesem Zarządu Gminnego OSP w Płużnicy.

1975 (luty); prezes Jan Przybyszewski, naczelnik Jan Duma, II w-ce prezes Stefan Goral, skarbnik Jan Pleskot, sekretarz Jan Wyżykowski, gospodarz Tadeusz Skoczylas.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Stefan Duma i członkowie; Bogdan Stankiewicz, Jan Zwoliński.

1975 (grudzień); prezes Jan Wyżykowski, I w-ce prezes-naczelnik Jan Duma, II-wice prezes Stefan Goral, skarbnik Jan Pleskot, sekretarz Kazimierz Goral, gospodarz Tadeusz Skoczylas.

Komisja Rewizyjna; przew. Stefan Duma, Bogdan Stankiewicz, Jan Zwoliński.

1977 (luty), 1980 (grudzień); prezes Jan Wyżykowski, naczelnik Jan Duma, II wice prezes Stefan Goral, skarbnik Leopold Kurnik, sekretarz Kazimierz Goral, gospodarz Tadeusz Skoczylas.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Stefan Duma, członkowie; Bogdan Stankiewicz, Jan Zwoliński.

1992 rok; prezes Jan Wyżykowski, naczelnik Jan Duma, w-ce prezes Stefan Goral, w-ce prezes Jan Zwoliński, skarbnik Stanisława Wyżykowski, sekretarz Kazimierz Goral, gospodarz Kazimierz Skoczylas.

1996 rok; prezes Stefan Duma, naczelnik Jan Duma, z-ca naczelnika Jan Zwoliński, sekretarz Kazimierz Goral, skarbnik Stanisław Wyżykowski, gospodarz Kazimierz Skoczylas.

Komisja Rewizyjna; Bogdan Stankiewicz i Aleksander Cieślik,

1999 rok; prezesem Stefan Duma, naczelnik Jan Duma, sekretarz Kazimierz Goral, skarbnik Stanisław Wyżykowski.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Aleksander Cieślik, członkowie; Rafał Ciechowski, Ryszard  Kurnik.

2001/2003 rok; prezes Stefan Duma, naczelnik Jan Duma, sekretarz Kazimierz Goral, skarbnik Stanisław Wyżykowski, w-ce naczelnik Jan Zwoliński, gospodarz Kazimierz Skoczylas.

W komisji rewizyjnej; Aleksander Cieślik, Bogdan Stankiewicz.

2004 rok: prezes  Stefan Duma,  naczelnik Jan  Zwoliński, sekretarz Kazimierz  Goral skarbnik Stanisław Wyżykowski.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Aleksander Cieślik, Rafał Ciechowski Ryszard Kurnik.

2011 rok: prezes Stefan Duma, naczelnik Ryszard Kurnik, sekretarz Kazimierz Goral, skarbnik Stanisław Wyżykowski, gospodarz Kazimierz Skoczylas.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Aleksander Cieślik, członkowie; Rafał Ciechowski, Dariusz Czernik.

2013/2015 rok; prezes Stefan Duma, naczelnik Ryszard Kurnik, sekretarz Kazimierz Goral, skarbnik Stanisław Wyżykowski, gospodarz Kazimierz Skoczylas.

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Aleksander Cieślik, członkowie; Rafał Ciechowski, Dariusz Czernik.