Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy
 Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Uciążu.
 
Kronikę założono w 2015 roku w 115 rocznicę utworzenia straży pożarnej w Uciążu z inicjatywy  Zarządu OSP w składzie;
Prezes                     Marian Piątek
W-ce prezes            Edward Borowski/do 2013/
Naczelnik               Jerzy Rajca
Skarbnik                 Ryszard Krystoszek
Sekretarz                Taczyński Zbigniew
Gospodarz              Michałowski Sławomir
  „Pamięci pokoleń uciążskich strażaków z lat 1900-2015 strażaków opracowałem”
      Uciąż maj 2015 r. Janusz Marcinkowski
 
 Sikawka i ŻUK pojazdy OSP Uciąż na wąbrzeskim rynku.
 
Wstęp.
 W latach 1969-1974 pracowałem w szkole i mieszkałem w Uciążu. Od tamtych chwil upłynęło wiele wody w pobliskim rowie odprowadzającym wodę ze stawu Edwarda Borowskiego na Trzcianek. Spędzony wówczas czas w uciążskim dworze, w pięknym parku, wśród sympatycznych i życzliwych mi ludzi zostawił trwały ślad w mojej pamięci. Wielu tamtych znajomych i przyjaciół nie już na tym najlepszym ze światów. Ich pamięci poświęcam niniejsze opracowanie, które choćby symbolicznie może być spłatą zaciągniętego niegdyś długu!
W zebraniu materiałów, wspomnień, zdjęć, dokumentów wspomagali mnie  strażacy i ich sympatycy z Uciąża. Pogadaliśmy więc sobie z Edwardem Borowskim, Bogumiłą i Marian Piątkiem, Haliną i Adamem Młynarczykiem, Jerzym Rajcą, Kazimierzem Künstlerem i Stanisławem Treichlem.  Korzystałem również z części materiałów jakie przygotowywał Mieczysław Kiszka. On i inni anonimowi mieszkańcy Uciąża byli autorami zdjęć, które znalazły się naszej opowieści. Dużo zdjęć, dobrych jakościowo wykonał Jerzy Rajca. Kilkadziesiąt zdjęć pochodzi z mojego zbioru autorstwa: Jarosława Tylmanowskiego, Mariusza Bartosika, Justyny i Andrzeja Kujaczyńskich, Barbary Kwiatkowskiej. Są tu również zdjęcia przeze mnie wykonane.
W opracowaniu korzystałem z zachowanej dokumentacji OSP Uciąż, kronik strażackich z terenu gminy Płużnica i powiatu. Niektóre wydarzenia opisane są w kronice Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Ważniejsze wydarzenia z okresu międzywojennego zanotował Józef Marchlewicz kierownik szkoły powszechnej w latach 1922-1939 i sekretarz zarządu OSP w Uciążu.
Dziękuje Wszystkim uczestniczącym i wspomagającym w pracach nad tm opracowaniem.
 I. Straż pożarna w Uciążu w latach 1900-1945 r.
 Utworzenie ogniowej straży w Uciążu; Według świadectwa Benno Heyma, rektora pruskiej szkoły w Wąbrzeźnie, autora książki:„Geschichte des Kreises Briesen ” z 1902 r. z powstaniem uciążskiej straży było tak: „W czasie żniw [1900 r.] bauerzy z Uciąża zaprószyli ogień na polu należącym niegdyś do porucznika [Artura] Lewina. Jako, że było gorąco ogień szybko się rozprzestrzenił się, tak że zajęły się ogniem cztery chałupy. Był to największy pożar we wsi od szeregu lat. Piętnastu właścicieli osad rentowych utworzonych przez Niemców (Baptystów), którzy wrócili z Rosji, zawiązało straż pożarną na zasadzie całodniowych dyżurów. Za przykładem bauerów z Uciąża poszli rok później chłopi z Nowej Wsi Królewskiej. Dotknęła ich taka sama klęska jak w Uciążu, z tym, że spłonęło sześć gospodarstw. Ogień szalał długo i pomagali w gaszeniu jego nawet strażacy z Płużnicy.
                                                                    [Tłumaczenie St. Winiarskiego].
 
 Pożar na tych polach spowodował utworzenie straży ogniowej. [Mapa pocz. XX w.]
 Zapis Benno Heyma  wcale nie świadczy, iż wcześniej mieszkańcy Uciąża nie przeżywali dramatów wskutek pożarów. Z pewnością zdarzały się one zawsze i wywoływały strach, zwłaszcza, że drewniane budownictwo, trzcinowe i słomiane dachy byle kiedy w ogniu stawały. Wieś, ludzka gromada organizowała się w razie pożaru, czy innych nieszczęść. Obowiązek taki nakładały również nakazy prawne ustalane przez zwierzchność wsi.
 Kroniki szkolne  i pamięć ludzka odnotowały kilkanaście wydarzeń pożarniczych w latach 1915-1939. Prezentuję je w chronologicznym ciągu:
1915 r.-14 maja w sąsiedztwie szkoły wybuchł pożar w gospodarstwie Kelberta. „Pożar przy zastosowaniu ręcznej sikawki ugaszono.”
1926 r.-w lipcu od uderzenia pioruna spaliło się zabudowanie Jana Tuszyńskiego.
W tym samym czasie spalił się najstarszy budynek dla  folwarcznych robotników rolnych. Był to duży budynek z surowej glinianej cegły (pacy).
1930 te-w latach tych spalił się dach  domu Jan Kućmy. U tego samego rolnika spłonęła też stodoła podpalona przez syna gospodarzy. Zachowała się też informacja, że spalił się też dom sąsiada Kućmy, niejakiego Wilka.
1932 r.-w październiku  strażacy musieli gasić dom sąsiada szkoły Pawła Tudka. Podczas tej akcji zginął strażak Maciej Leśniak, który już po akcji uczestniczył w obaleniu wielkiego, ówcześnie standardowo budowanego komina spalonego domu. Przewrócenie owej ceglanej konstrukcji było warunkiem uzyskania pieniędzy z odszkodowania. Dopóki stał komin firmy ubezpieczeniowe uznawały, iż odszkodowanie się nie należy. Jak wspomina Edward Borowski wdowa po strażaku M. Leśniaku otrzymywała z tego tytułu, aż do swej śmierci uposażenie finansowe; coś w rodzaju renty!
1935 r.- w nocy z 22 na 23 listopada w sąsiedztwie szkoły spaliła się stodoła gospodarza Schmidta. [Dzisiaj Łuszczak] Kronikarz  zapisał: „ pole do popisu miała nasza Straż Pożarna, która przyczyniła się do zlokalizowania pożaru. Byli  tacy, którzy z narażeniem życia uratowali przyległe budynki gospodarcze”.
Powyższy fakt jest odnotowany w historii niemieckiej rodziny Schmidt’ów jaką opublikowano w internecie. Jest tam pisanie traktujące o życiu Juliusa i Berty Schmidt, którzy gospodarowali w Uciążu w latach 1919-1945. W tej historii sugerowano podejrzenie, iż podpalili ją Polacy.
 
 Gospodarstwo Schmidtów. W głębi wspomniana stodoła. [Fot. z przed 1939 r.]
Przystąpienie do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Do 1934 roku w naszej wsi istniała „straż ogniowa” zorganizowana przez mieszkańców wsi Uciąż. Czuwała ona nad bezpieczeństwem pożarowym  na terenie naszej wsi. Poza wyżej przedstawionymi wydarzeniami w których z pewnością uczestniczyli strażacy możemy tylko domniemywać, iż pełnili ważną rolę we wsi również w innych sprawach.
W wolnej Polsce po 1920 roku, wraz z napływem do Uciąża wielu polskich rodzin, które osiedlały się na wykupionych gospodarstwach od wyjeżdżających Niemców, zmieniał się z pewnością narodowościowy skład straży.
Z notatek prasowych i zachowanego protokołu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP wiemy, iż w 1934 r. OSP Uciąż przystąpiła do tegoż Związku stając się pełnoprawną ochotniczą jednostką strażacką. Jednocześnie przyjęto obowiązki wynikające z podporządkowania się strażackim regułom, włącznie z poddaniem się  szkoleniu, ćwiczeniom i kontroli ze strony powiatowych i wojewódzkich strażackich władz. Od tej też chwili jednostka winna brać udział w powiatowych zawodach pożarniczych i innych akcjach społecznych, tygodniu ochrony pożarniczej itp.
Pierwszy zarząd, który  powstał w/g nowych reguł w 1934 r. stanowili:
Prezes Jakub Krysa.
Naczelnik Błażej Gaweł.
Sekretarz Jan Kućma.
Skarbnik Władysław Młynarczyk.
Gospodarz Mieczysław Ćwik.
 Udało się pozyskać tylko kilka zdjęć przedwojennych strażaków, oto one:
 
 Józef  Marchlewicz kierownik  szkoły 1920-1939. Opiekun strażaków.
 
 
 Kolejny zarząd OSP z 1935 r. znany jest nam z protokołu powiatowego ZOSP:
Poniżej kopia  wykazu zarządu OSP Uciąż.
 
 
 W tamtych czasach zarząd był wybierany co roku. W 1939 roku naczelnikiem był Szymon Sztyrbicki.
W latach 30 tych strażacy współorganizowali życie kulturalne wsi, tym bardziej, że młodzieży we wsi było wtedy kilkakrotnie więcej niźli dzisiaj. Organizowano np. niedzielne zabawy popołudniowe, dla której urządzenia wystarczył wolny kąt do tańca, a zawsze jakiś muzyk się znalazł!
Straż włączała się do urządzania wspólnie z innymi organizacjami i szkołą, obchody świąt państwowych; 3 majowych, 11 listopada, imieniny Marszałka Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego.
W albumie Adama Młynarczyka zachowała się fotografia strażaków i koła teatralnego. Jest to jak na razie najstarsze znane nam zdjęcie strażaków i  młodzieży wsi Uciąż.
Istnienie koła artystycznego, z udziałem strażaków potwierdzona jest w kronice szkolnej z tamtego okresu. Kierownik szkoły i opiekun ‘Koła’ Józef Marchlewicz pisał o tym fakcie: „ W grudniu 1935 roku powstało we wsi  ‘Koło Amatorskie’ przy Straży Pożarnej. 29 grudnia odbyło się pierwsze przedstawienie  ludowej sztuki „Strażacy”. Podobnie 1 stycznia 1936 roku zespół przestawił we wsi sztukę pt.: „Wesele Jasia”.
 Dzięki pomocy kilku osób przynajmniej część występujących osób jest znana.
Na podstawie zdjęcia mamy sposobność poznania wizerunków naszych przedwojennych strażaków. Niestety nie udało się rozszyfrować wszystkich osób na zdjęciu. Jest też takie domniemanie, że część strażaków (w czapkach) to druhowie z którejś z sąsiednich OSP. Może Nowa Wieś, może Płużnica?
 
 Fot. Uciąż l. 30 te. Z albumu Adama Młynarczyka. Opis na zdjęciu głosi; zdjęcie koła teatralnego i strażaków, własność Janka Łukiewskiego z Uciąża.
Od lewej: Leżą: Bronisław Hoffman i Jan Łukiewski.
I rząd: Bolesław Tuszyński, Bronisław Krysa, Józef Tuszyński, Władysław Eifer.
II rząd: Stefania Nehring, Regina Leśniak, Stefania Rajca, Stanisława Leśniak, Genowefa Krysa, …. . [ A.Mł ..dziewczyny; … , Bronisława Wilk żonata Bielicka ,Stefania  Szczerbicka żona Piotra Rajcy,  ostatnia może  ….. Krysa}
III. Bronisław Tuszyński, ….., …., …., …., Mieczysław Ćwik.
 Strażacy zajmowali się różnymi sprawami, przede wszystkim musieli dbać o gotowość do prowadzenia akcji pożarniczych. Tak np. w marcu 1938 r. pod przewodnictwem instruktora powiatowego odbyły się w Uciążu rejonowe  ćwiczenia 5 placówek straży pożarnych z terenu gminu Płużnica. W dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż oprócz miejscowych strażaków uczestniczyli najbliżsi sąsiedzi strażacy z Nowej Wsi Królewskiej i z Płużnicy, gdyż tam z pewnością funkcjonowały OSP.
Tydzień straży.
We wrześniu 1938 roku obchodzony był „Tydzień  Straży Pożarnej”, w ramach którego przeprowadzono kwestę, która przyniosła 14 cetnarów żyta i 14,50 zł w gotówce. Dzięki tym ofiarom i pieniądzom uzyskanych z przedstawienia zdołano Straż wyposażyć w 17 mundurów, pasy, topory i hełmy. Do aktywnych strażaków należeli: Szymon Sztyrbicki, Jakub Krysa, Józef i Błażej Gawłowie, Jan Kućma, Władysław Młynarczyk, Mateusz Wilk, Tuszyńscy. Funkcje naczelnika OSP pełnili kolejno: Józef Gaweł  i  Szymon Sztyrbicki (1939 r.).
Zbiórka na FON.
W momencie wzrastającego wojennego zagrożenia strażacy podejmowali akcje zbierania pieniędzy na wzmocnienie naszej obronności. Między innymi w 1939 r. przeprowadzili zbiórkę na Fundusz Obrony Narodowej. Efekty mogą nas zdziwić, bo strażacy  z Uciąża zebrali tylko 5 zł, ale proszę pamiętać, iż wtedy polska wieś była bardzo biedna. W samym Uciążu było wtedy ponad 30 robotniczych rodzin, a wielu z nich żyło w skrajnym ubóstwie. Z ówczesnej gminy Płużnica na FON wpłaciły jeszcze OSP: Nowa Wieś Król i Uciąż po 5 zł, Błędowo 30 zł.
Rok 1939 i czas okupacji.
Władze okupacyjne zorganizowały straż pożarną. W warunkach wojennych taka jednostka była w każdej wsi niezbędna. Podobno na początku naczelnikiem był Polak Franciszek Borowski, który dobrze znał język niemiecki. Według Edwarda Borowskiego w czasie okupacji funkcję naczelnika sprawował także Hans Gerwin.  W pierwszym okresie okupacji skład straży stanowili wyłącznie miejscowi Niemcy, jednak w miarę mobilizacji Niemców do Wehrmachtu władze były zmuszone do sięgnięcia po Polaków. Między innymi wymienia się Jana Borowskiego i Władysława Lewandowskiego. Na czele „zmodernizowanej” straży pożarnej postawiono Niemca  Jonathana Dethera, podobno dobrze usposobionego do Polaków. W okresie wzmagającego się zagrożenia nalotami lotniczymi prowadzono intensywne ćwiczenia strażackie.
Strażacy po 1945 r.
Pieczęć strażaków z powojennych lat.
W styczniu 1945 r. młodzi męszczyźni  utworzyli „Ochotniczą Straż Obywatelską” dla pilnowania porządku w czasach, włóczyły się różne bandy, grasowali rabusie mienia, zwłaszcza opuszczonych gospodarstw. Na czele tej straży stanął Bronisław Krysa. Kwaterowała  ona w szkole. Funkcjonowała  ona do momentu utworzenia Milicji Obywatelskiej.
Zaraz po przejściu frontu zanotowano we wsi jakiś pożar, jednakże nie znamy szczegółów tego zdarzenia, być może było to podpalenie.
Wznowienie pracy.
  Po 1945 roku uformował się zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w składzie:
Prezes Stefan Sieprawski,
Naczelnik Bolesław Tuszyński,
Sekretarz Tadeusz Kornacki,
Skarbnik Władysław Młynarczyk,
Gospodarz Mieczysław Ćwik.
„Święto Matki”
1 czerwca 1947 r. strażacy pomogli zorganizować „Święto Matki”. Dochód z koncertu odbytego  w parku szkolnym w wysokości 1 800 zł przeznaczono na zakup pierwszych 22 książek do biblioteki szkolnej. Podobnie postąpili strażacy w następnym roku.
Lata 1950 te.
W 1954 r. wsi były następujące instytucje: zakład kowalski, szkoła, przedszkole, filia biblioteki publicznej w Płużnicy i straż pożarna. Gdzieś ok. 1957 roku strażacy otrzymali pierwszą motopompę, którą wraz z innym sprzętem w razie pożaru podwożono podwodą konną. We wsi władza gromadzka wyznaczała rolników, którzy w razie pożaru mieli szarwarkowy obowiązek stawiania się z końmi do remizy, aby motopompę i inne niezbędne sprzęty do ognia dowieźć.
Lata 1960 te.
W 1960 r. prezesem Straży Pożarnej po Bolesławie Tuszyńskim został Stefan Sieprawski, natomiast naczelnikiem Franciszek Bielicki.
W straży było wtedy 14 strażaków, w tym 13 bez przeszkolenia. Informowano też, iż w środowisku jest 15 osób popierających. We wsi było wtedy 40 zabudowań, w tym 35 krytych ogniotrwałymi dachami, a 5 dachów pokrytych trzciną lub słomą. Jak napisano w kartotece ‘właścicielem’ OSP była Gromadzka Rada Narodowa w Nowej Wsi Królewskiej.
Pogrzeb przedwojennego strażaka.
W latach 60 tych, jak zapamiętali nasi dzisiejsi strażacy chowano przedwojennego strażaka i gospodarza w zarządzie OSP Mateusz Wilka.
Kolejne lata, kolejne zebrania w latach 60 tych.
2 czerwca 1961 r.
Odbyło się zebranie walne OSP. Straż liczyła 13 członków. Zebraniu przewodniczył Stanisław Krystoszek z dwoma asesorami: Stanisławem Wilkiem i Władysławem Młynarczykiem. Sekretarzował nauczyciel i kierownik szkoły Mieczysław Kiszka. W 1960 roku strażacy odbyli 12 posiedzeń zarządu i 3 Komisji Rewizyjnej. Prowadzono kontrole, porządkowano remizę. W miejsce drewnianych założono ogumione koła do konnej sikawki, zainstalowano syrenę elektryczną. Podczas kontroli gospodarstw do najczęstszych uchybień należały: niewłaściwe drzwiczki przewodów kominowych i brak skrzyń z piaskiem na strychu. Na zakończenie wybrano Zarząd OSP
15 stycznia 1963 r.
 W budynku szkoły odbyło się walne zebranie OSP. Z Komendy Powiatowej Straży obecny był asp. Brunon Szczepanik. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z Nowej Wsi Król. reprezentowali radni: Stanisław Krystoszek i Bolesław Bogdanowicz, obaj rolnicy z Uciąża. Obecny był również sołtys wsi Józef Mul.
W zebraniu uczestniczyło 12 członków. Przewodniczył Stanisław Krystoszek, asesorami był Franciszek Bielicki. Zebranie protokołował Mieczysław Kiszka, który złożył roczne sprawozdanie z działalności straży, podkreślając fakt słabego zainteresowania się pracą w straży młodszych gospodarzy.  W 1962 r. odbyto 12 posiedzeń Zarządu,  skontrolowano 43 gospodarstwa we wsi. Do najczęstszych zaniedbań zaliczono: brak drzwiczek do sadzy w kominach, walająca się  słoma na podwórzach gospodarstw, nieporządki na strychach domów. Przeprowadzono 6 wykładów szkoleniowych i 8 ćwiczeń strażackich. Stefan Sieprawski składając sprawozdanie podkreślił, że praca przebiegła spokojnie, chociaż nie ma się czym chwalić!
  Stanisław Krystoszek mówił o prowadzonych kontrolach i zaapelował, aby doprowadzić do tego, żeby przepisy ppoż. były przestrzegane. Władysław Młynarczyk przedstawił wpływy i rozchody. W kasie było wtedy 350 zł. Komisja Rewizyjna nie wykazała żadnej działalności. Bolesław Tuszyński podkreślił dobry stan przygotowań ppoż., ale strażakom za ich pracę nie skasowano szarwarku. [Szarwark, był to obowiązek bezpłatnej pracy publicznej.]Delegat Komendy Powiatowej Straży Pożarnych nawiązał do kontroli ppoż. i sposobu wynagradzania kontrolujących, współpracy w przebudowie świetlicy i jej późniejszym jej wykorzystaniem. Zaapelował do zebranych, aby przeprowadzić werbunek młodych gospodarzy, zapewniając, że w ich szkoleniu OSP otrzyma pełną pomoc. Jan Tuszyński pytał się czy można otrzymać z Powiatu pomoc finansową na zakup mundurów.  Mieczysław Kiszka poruszył sprawę telefonu, który jest wyłączany o godz. 18,oo. Po tej godzinie wieś jest dosłownie odcięta od świata. Stanisław Krystoszek  dopytywał się dlaczego syrena strażacka nie jest uruchomiona mimo poniesienia wielu kosztów na jej naprawę. Franciszek Bielicki  wyjaśnił sprawę szarwarków za kontrolę. Wypowiedź tą uzupełnił ją sołtys Jan Mul. Chodziło o to, iż Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi nie zaliczyło pracę strażaków do odpisu przynależnej każdemu rolnikowi części szarwarku. Władysław Młynarczyk wnioskował o wyświetlenie instruktażowego filmu  o tematyce ppoż.
Na wyposażenie jednostki składało się w 1963 r.: sikawka ręczna, węże tłoczne, drabina Szczerbowskiego, syrena elektryczna, 12 hełmów, 3 pasy bojowe, 2 toporki i jedno ubranie ochronne.
12 grudnia 1963 r.
Strażacy przedyskutowali na zebraniu członków OSP kilka kwestii, które zostały zawarte w protokole napisanym przez Mieczysława Kiszkę.
Zebranie zagaił prezes Stefan Sieprawski. Na wniosek komendanta dha Franciszka Bielickiego rozwinięto dyskusję na temat szarwarków, za które strażacy nie otrzymali odpisów za czynności od 2 lat. Fr. Bielicki oświadczył, że wykazy dawał, a wina jest po stronie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Król. Stanisław Krystoszek stwierdził, że listy należy oddawać za pokwitowaniem, inaczej w tej chwili trudno dochodzić tego, czy listy zostały oddane. Jeżeli w Prezydium nie ma list należy odtworzyć i dostarczyć do Prezydium w celu zaliczenia zainteresowanym pracy społecznej na poczet szarwarku.
W dniu drugim świąt uchwalono urządzić zabawę taneczną w świetlicy. Odpowiedzialny za organizację był Fr. Bielecki. Porządkowymi został St. Sieprawski z dobranymi strażakami. Zezwolenie na zabawę załatwiał Fr. Bielecki, organizacją bufetu zajmował się St. Krystoszek, za bufetem w czasie zabawy stanęli: Pitek i Stanisław Wilk. Kasę biletową trzymali: Władysław Młynarczyk i Wiktor Drozdecki. Z kolei Mieczysław Ćwik odpowiadał za orkiestrę, afisze miał sporządzić M. Kiszka.
W dalszej części Wł. Młynarczyk stwierdził, że brak jeszcze rozliczenia z ostatniej zabawy, a do kasy OSP nie wpłynęły pieniądze z dochodu bufetu. W toku wymiany zdań Fr. Bielicki wyjaśnił, że posiada kwity świadczące, że wpłacił zaraz na zebraniu M. Ćwikowi 200 zł. St. Krystoszek domagał się, żeby gospodarz zabawy Sieprawski rozliczył się z tych pieniędzy!
19 grudnia 1963 r.
  Protokół z zebrania napisał Mieczysław Kiszka.
Poniżej kopia strona tego dokumentu.
W okresie sprawozdawczym w zarządzie nastąpiły zmiany na stanowisku gospodarza i prezesa. W wyniku wyborów prezesem Straży Pożarnej został Stanisław Piątek, skarbnikiem Władysław Młynarczyk. Naczelnikiem nadal, aż do początku lat 70 tych był Franciszek Bielicki.
19 grudnia 1964 r.
Na walnym zebraniu omówiono: Sprawozdanie z działalności OSP za rok 1964. [Sprawozdanie napisane ręką sekretarza Zarządu, kier. szkoły M. Kiszki]
„Ostatnie walne zebranie odbyło się 19 grudnia 1963 roku. Przybył na nie z Komendy Powiatowej Stanisław Lipiński.
W 1964 r. odbyto 15 posiedzeń Zarządu. Przedmiotem obrad były sprawy: budowa nowej remizy, urządzania imprez, organizowanie akcji kontrolnej i zapobiegawczej, wyposażenie członków w mundury.
Na terenie działalności straży były trzy rejony kontroli ppoż. Obiektów kontrolowanych na terenie wsi było 42. Stwierdzono najczęściej brak właściwych drabin, których nie było, ponieważ nie można było zdobyć drągów. Mandatów i doniesień nie sporządzono, natomiast dano 6 upomnień. Zaistniał jeden przypadek pożaru, spaliła się stodoła. Straty wyniosły około 80 000 zł. Przyczyną pożaru było niedbalstwo. W innych akcjach gaśniczych placówka udziału nie brała. W szkołach wygłoszono 8 pogadanek na tematy ochrony ppoż.
W minionym roku przeszkolono w zakresie I stopnia 11 członków, III stopnia 1 strażaka.
 W zawodach pożarniczych OSP nie brała udziału. OSP korzysta ze świetlicy wiejskiej, narzekano jednak że brak jest wystarczającej ilości gier i zabaw. Nie utworzono też zespołu artystycznego, skutkiem czego  zorganizowane prace kulturalno-oświatowe nie są prowadzone.
W zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów gaśniczych. nic nie zrobiono ze względu na brak funduszów. Chodziło tu o pogłębianie stawów, które na wypadek pożarów pełniły rolę zbiornika rezerwuaru wody używanej do gaszenia.
Stan techniczny sprzętu określono jako zły. Był on stary i niesprawny do działań. Urządzenie alarmowe; syrena była sprawna. Członkowie posiadali mundury wyjściowe, brak był ćwiczebnych.
Z powyższego wynika, że najważniejszym problemem było budowanie zbiorników wodnych na terenie wsi i wymiana sprzętu na nowszy oraz dokończenie budowy remizy. Należy przeszkolić resztę strażaków.
W dyskusji Tadeusz Kornacki stwierdził, iż trudno we wsi coś zrobić kiedy brak jest funduszy. Stanisław Piątek proponuje, aby z Funduszu Rozwoju Rolnictwa wybudować we wsi zbiornik wodny na potrzeby ppoż. Stanisław Krystoszek mówił o prewencji w gospodarstwach rolnych i o tym, iż należy przydzielić opiekę nad nimi poszczególnym strażakom.
Sprawozdanie sekretarza Zarządu  Mieczysława Kiszki.
Poniżej próbka jego pisma w orginalnym protokole.
Nowa strażacka remiza.
W 1964 r. oddano w Uciążu do użytku remizę strażacką wybudowaną w czynie społecznym. Do 1962 r. przetrwała stara remiza. W zakresie prac rozebrano starą drewnianą i wybudowano nową, większą, murowaną remizę. W momencie oddawania brak było jeszcze wykończenia budynku. Wszyscy członkowie brali udział w budowie remizy. Pieniądze na budowę remizy, szczególnie na materiały pochodziły z budżetu gromadzkiego.
Walne zebrania.
 7 stycznia 1965 r. o godz. 18,oo w świetlicy wiejskiej odbyło się walne zebranie OSP. Gromadzką Radę w Nowej Wsi Królewskiej reprezentował radny z Uciąża rolnik Bolesław Bogdanowicz. Obecni byli: komendant rejonowy (gromadzki)  Jan Urban i jego z-ca Zygmunt Różycki.
OSP liczyła 17 strażaków. Sekretarz OSP, kierownik szkoły Mieczysław Kiszka zanotował:
„Krystoszek Stanisław stwierdził, że Zarząd robi co może, ale brak dyscypliny organizacyjnej. Zbyt mały udział w organizowanych zebraniach. Frekwencja jest słaba. Podkreślił znaczenie zbiorników wody. Remizę trzeba koniecznie szybko dokończyć.
Franciszek Bielecki mówił o członkach, którzy nie włączyli się w budowę remizy. Zaapelował do wszystkich, aby włączyli się do tych prac.
Wiktor Drozdecki mówił o kwestii  tzw. martwych członków. Uważał, że należy zwerbować nowych chętnych do działania.
Władysław Różycki zwrócił uwagę na to, że członkowie nie przestrzegają uchwał statutu. Placówka otrzyma motopompę, ale trzeba przeszkolić człowieka i wszystkich strażaków.
M. Kiszka wskazał na to, że do pożaru należy przyjeżdżać z fasami wody, a nie przychodzić i gapić się na pożar. Najbliżej mieszkający winni przyjść z wiadrami z wodą, aż do czasu przybycia straży. Dalej wywiązała się dyskusja na temat społecznego urządzania zbiorników wody.
 Jan Urban zaapelował do zebranych, aby dalej pracowali jak dotychczas, wskazał na osiągnięcia, które są niewątpliwe. Trzeba jednak pomyśleć nad werbunkiem nowych członków i podziękować tym, którzy się włączają do pracy. Mówił też o skuteczności kontroli ppoż., które trzeba rzetelnie przeprowadzać.”
Zebranie przyjęło zadania:
– dokończyć budowę remizy,
– usunąć członków nieaktywnych, a w ich miejsce przyjąć innych,
– uświadomić środowisko o postępowaniu na wypadek pożaru.
Projektowano przeprowadzenie kontroli w 42 gospodarstwach w Uciążu, przeszkolić członków OSP, wziąć udział w świecie 1 maja i Święta Odrodzenia   22 lipca.
 29 grudzień 1965 r.
Walne zebranie dokonało oceny działań w 1965 roku.  Na zebranie przyjechali: komendant gromadzki Jan Urban i z-ca Władysław Różycki. W tym roku odbyto 5 posiedzeń zarządu i 1 komisji rewizyjnej. Zakupiono 11 mundurów galowych. Pracowano przy budowie remizy strażackiej. W pracach jednostki wyróżnili się: Franciszek Bielicki, Wiktor Drozdecki, Władysław Młynarczyk, Stefan Sieprawski, Ferdynand Nas i Henryk Kot.
W dyskusji: Władysław Młynarczyk prosił o częstszą kontrolę Komisji Rewizyjnej, co ułatwi pracę Zarządu. Wiktor Drozdecki  podkreślał wkład pracy członków przy budowie remizy. Stanisław Krystoszek apelował o większą solidarność przy pracy szkoleniowej.
We wnioskach zapisano poprawę stanu zaopatrzenia w wodę i uzupełnienie szkolenia członków OSP.
8 stycznia 1967 r.
Obradowało 12 strażaków, na stan 16 czynnych i 6 wspierających. W zebraniu uczestniczyli: Józef Makówka przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i Jan Urban komendant gromadzki OSP.
W dyskusji wzięło 6 osób. Głos zabrali między innymi: Stefan Szymkiewicz, który zgłosił wniosek o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w miejsce Stefana Sieprawskiego, który wyprowadził się z Uciąża. Do Komisji wybrano Antoniego Florko.
11 marca 1968 r.
W zebraniu uczestniczyło 13 strażaków, na stan 15. Uczestniczyli również goście: komendant powiatowy straży kpt. Bronisław Chaczyński i przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Józef Makówka z Nowej Wsi.
 W dyskusji brało udział 8 osób. Zgłoszono wnioski:
– „zakończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego przez remizie,
– wykonanie regałów w remizie na sprzęt strażacki.
7 lutego 1969 r.
  Było to zebranie sprawozdawcze. W 1968 roku w stowarzyszeniu było 15 członków czynnych i 2 wspierających. Przeprowadzono 5 posiedzeń zarządu i 2 komisji rewizyjnej.
 W sprawozdaniu finansowym zapisano, iż dochód w 1968 roku uzyskano w wysokości 1340 zł. Głównym składnikiem dochodów była dotacja z Gromadzkiej Rady Narodowej.  Strażacy planowali zakup 4 węży o długości 100 mb. i 4 komplety kombinezonów i gumowych butów.
W działalności OSP wyróżnili się Wiktor Drozdecki, Stanisław Krystoszek, Franciszek Bielicki, Stanisław Piątek i Mieczysław Kiszka.  Planowano podjęcie prac porządkowych w tzw. czynie społecznym.
 Dla poprawy zaopatrzenia w wodę na wypadek pożaru planowano budowę punktu czerpania wody przy którymś stawie. Planowano zorganizować wycieczkę dla strażaków i ich małżonek
W maju, czerwcu i październiku 1969 r. prowadzono w jednostce ćwiczenia sprzętu, szczególnie z użyciem motopompy.
Lista strażaków OSP Uciąż z lat 60 tych pisana ręką Mieczysława Kiszki sekretarza Zarządu OSP.
Wykaz członków Zarządu OSP z 1969 roku spisanego przez Mieczysława Kiszkę.
 Akcje, ćwiczenia  strażaków w II połowie lat 60 tych.
W 1965 r. strażacy gasili pożar w gospodarstwie Stanisława Krystoszka,
 do którego to budynku zwieziono pierwsze zbiory zbóż po jej zbudowaniu. Niestety wszystko spłonęło, a na dodatek stodoła nie była jeszcze ubezpieczona.
Pożar wybuchł w nocy, a gasili nasi strażacy i inne jednostki z okolicy.  Wodę brano ze stawu Antoniego Florko (dzisiaj Robaczewski). Woda była podawana kilkoma motopompami z beczki do beczki. Takie beczki mieściły 200 l. wody. Przy pożarze przy przewożeniu sprzętu zaangażowane były między innymi konie Jana Parkota.
26 czerwca 1966 r. gaszono pożar mleczarni. Niestety w dokumentach nie odnotowano miejsca akcji. Najbliższymi mleczarniami w owym czasie były te firmy w Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy.
5 października 1966 r. jednostka uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Mgowie.
16 października 1966 r. strażacy z Uciąża uczestniczyli w gaszeniu pożaru w Nowej Wsi Król.
 5 marca 1967 r. zarządzono alarm ćwiczebny przy remizie OSP w Uciążu.
 W czerwcu 1967 r. strażacy gasili pożar w  pobliskim Przydworzu. Spłonęły tam budynki mieszkalne i gospodarcze u dwóch gospodarzy. W jakiś czas potem rolnicy postawili nowe domy i budynki gospodarcze.
10 września 1967 r. OSP uczestniczyła w kolejnych zawodach pożarniczych w Mgowie.
Najbardziej aktywni.
W latach 1960-1984 funkcje komendantów, prezesów, skarbników, sekretarzy OSP Uciąż pełnili: Bolesław Tuszyński, Stefan Sieprawski, Franciszek Bielicki, Stanisław Piątek, Władysław Młynarczyk, Wiktor Drozdecki, Stanisław Krystoszek, Ferdynand Nass, Janusz Mordak, Mieczysław Kiszka, Tadeusz Wilk, Stanisław Wilk,  Antoni Florko, Adam Młynarczyk, Czesław Szałas, Jan Tomczyk, Marian Piątek.
Zebrania walne w latach 70  tych.
 4 marca 1970 r.
Odbyło się  walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  na którym obecnych było 14 strażaków na stan 16 czynnych i 2 wspierających. Z gromadzkiego Zarządu OSP obecny był druh Roman Sądowski z Nowej Wsi królewskiej.
 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 posiedzenia zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzono też 8 zbiórek szkoleniowo-ćwiczebnych. Otrzymano 4 odcinki węży, prowadzono kontrole w gospodarstwach rolnych. We wsi, ani w najbliższej okolicy nie było pożarów, stąd też nie wyjeżdżano do akcji.
Mieczysław Kiszka kierownik miejscowej szkoły zapisał przebieg dyskusji następująco: „Stanisław Krystoszek złożył wniosek o zwolnienie z funkcji naczelnika OSP z uwagi na przeciążenie pracami, jak i na to, że w swojej pracy w placówce widzi niedociągnięcia. Franciszek Bielicki postawił pytanie, czy z pieniędzy kasowych można urządzić wycieczkę. Tadeusz  Kornacki zaapelował żeby nie zmieniać zarządu, któremu udzielić należy absolutorium i pozostawić na rok następny.” Zdaje się, iż ten ostatni głos przyjęto, bo w następnych latach widzimy ten sam skład Zarządu OSP.
Wnioski i uchwały zapowiadały prace nad:
– zorganizowaniem drużyny młodzieżowej, aby zapewnić wychować sobie następców,
– zorganizowaniem wycieczki krajoznawczej na koszt Komendy Powiatowej z uwagi na to, że nie ma własnych w  kasie OSP,
– organizacją w maju ćwiczeń sekcji pożarniczej.
 28 stycznia 1971 r.
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym obecnych było 16 członków. Przybyli goście: komendant  Komendy Powiatowej Straży kpt. Bronisław Chaczyński i Jan Urban komendant rejonowy gromady Nowa Wieś Królewska. Członków czynnych było 16. Odbyto 3 posiedzenia Zarządu i 3 Komisji Rewizyjnej.
Protokólant Mieczysław Kiszka zanotował:
„dh Wiktor Drozdecki mówił:  pompa jest bez kranu, nie można go kupić. Motopompa nie jest przygotowana: ‘my do akcji, a bak pusty’.
Franciszek Bielicki, stwierdził: ‘trzeba zainteresować więcej sprawą strażacką młodzież, bo zachodzi konieczność uzupełnienia stanu członków młodymi’. Zwrócił też uwagę, na to, że mechanicy są słabo zainteresowani zadaniem. Przypomniał też, iż brak suszarni przy remizie strażackiej węży odbija się ujemnie na stanie węży.
Mieczysław Ćwik zwracał uwagę, że mechanicy są zawsze młodzi i po wyszkoleniu opuszczają wieś i znowu jest kłopot. Wskazał również na zaniedbanie remontu dachu remizy, co powoduje niszczenie sprzętu.”
Podjęto uchwałę, aby wystąpić o przydział drągów na suszarnię węży.
W miejsce skarbnika Władysława Młynarczyka wybrano  Ferdynanda Nasa. Przyjęto dwóch nowych strażaków: Kazimierza i Stanisława Treichel.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  27 listopada 1971 r. w składzie: sołtys Józef Mul, naczelnik OSP Stanisław Krystoszek, gospodarz Wiktor Drozdecki dokonała spisu z natury  wyposażenia OSP. W wykazie wpisano: sikawka ręczna, motopompa, beczka do benzyny, kanister, baniak do oleju, torba do kluczy, syrena alarmowa elektryczna, węże tłoczne i ssawne, 3 topory, 7 pasów bojowych prądownice, 7 czapek rogatych, 8 gumowych butów,7 hełmów bojowych, żelaznych, drabina przystawna, wiadro do benzyny.
W roku 1971 r. w książce zużycia  materiałów pędnych zanotowano przeprowadzenie 7 ćwiczeń sekcji bojowej OSP.
7 stycznia 1972 r.
Na walne zebranie sprawozdawcze za 1971 rok na stan 20 członków zwyczajnych i 2 wspierających stawiła się większość druhów. W zebraniu uczestniczył komendant gromadzki Jan Urban z Nowej Wsi Król.
W mijającym roku zakupiono do jednostki 5 odcinków węży, 8 pasów, 2 topory, 8 hełmów, wiadro i 5 kompletów butów gumowych. W czynie społecznym wysprzątano remizę i teren wokół niej. Przeprowadzono kontrole ppoż.
Zorganizowano wycieczką do Poznania, w której uczestniczyły żony strażaków i panie z KGW.
Stwierdzono: „iż dzięki dobrej działalności nie było we wsi pożarów”. Jednak w dalszym ciągu trzeba było na tym odcinku mocno pracować, by ustrzec społeczność od niepotrzebnych strat.
Mieczysław Kiszka postawił wniosek, aby w okresie wiosennym skompletować i przećwiczyć 1 sekcję młodzieży. Proponował też przeszkolić wszystkich chłopców ze Szkoły Przysposobienia Rolniczego, która wtedy funkcjonowała w Uciążu.
Z potrzeb inwestycyjnych wymieniano  budowę stojaka do suszenia węży i zbiornika wodnego koło szkoły.
17 stycznia 1973 r.
Zebranie OSP odbyło się w obecności 22 strażaków. W zebraniu brali udział goście: komendant gromadzki (GRN Nowa Wieś Król ) Jan Urban oraz Zygmunt Różycki  z OSP Nowa Wieś Król. W dyskusji Franciszek Bielicki proponował przeznaczyć pieniądze z kasy OSP na cele kulturalne. Dalej mówił: „Jeżeli chodzi o zbiorniki wodne, to jest potrzeba zbudowania 3 zbiorników”. Antoni Florko: „Mechanik motopompy stwierdza, że zbiornik motopompy rdzewieje od środka i powoduje duże zanieczyszczenie gaźnika”. Na wniosek Stanisława Krystoszka wybrano drugiego zastępcę prezesa, ponieważ Tadeusz Kornacki wyprowadził się do Ryńska. Wobec tego wybrano Wacława Robaczewskiego.
Prezesem OSP w 1973 r.  był  rolnik Stanisław Piątek, naczelnikiem Stanisław Krystoszek. Ten ostatni był także opiekunem społecznym.
15 listopada 1973 r. komisja w składzie: pracownik Urzędu Gminy Jan Straszewski, z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie Ryszard Iwankowski dokonała spisu z natury. Obecny był  naczelnik OSP Stanisław Krystoszek. W remizie OSP znajdowały się: motopompa, węże 280 mb, węże ssawne 4 szt., kosz smoka, klucze do węży, prądownice, buty gumowe, 200 litrowa beczka, kanister, sikawka ręczna, syrena alarmowa, beczka, kanistry do paliwa oprócz tego zapisano 13 kompletów odzieży ochronnej.
 Strażacy z tamtych lat z albumu Mariana Piątka
Kolejno od lewej: Antoni Florko, siedzi Stanisław Piątek, Edward Borowski, Stanisław Krystoszek, Czesława Piątek, Mieczysław Parkot.
 17 stycznia 1974 r.
Urząd Gminy w Płużnicy w porozumieniu w Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP zwołał walne zebranie sprawozdawcze OSP Uciąż w dniu 17 stycznia 1974 roku na godz. 17,oo w świetlicy wiejskiej. Pismo podpisali: komendant gminny Mieczysław Krauze i prezes Zarządu Gminnego Jan Duma oraz naczelnik gminy Stefan Liszaj.
 Na zebraniu stawili się goście: przedstawiciel Powiatu Bernard Etmański, komendant gminny OSP Mieczysław Krauze i Zygmunt Jędrzejewski z Zarządu Gminnego OSP. Strażacy na zebraniu podsumowali poprzedni 1973 rok. OSP liczyła 21 członków Zebrano 1810 zł, głównie ze składek strażaków.
W dyskusji zabrali głos:
Mieczysław Kiszka; trzeba lepiej zadbać o remizę  strażacką, uprzątnąć, wstawić szyby, naprawić instalację elektryczną, zadbać o ogólny porządek.
Franciszek Bielecki; jest słaba działalność kontrolna, w gospodarstwach rolnych brak porządku. Wszystko jest dobrze, jak długo nie ma pożarów.
6 lutego 1975 r.
Na corocznym zebraniu sprawozdawczym  OSP w dniu w sprawozdaniu za 1974 rok napisano: Zarząd jednostki odbył 3, natomiast Komisja Rewizyjna 2 zebrania. W organizacji było 19 strażaków, w tym jeden wspierający. Jak zwykle prowadzono kontrole prewencyjne w gospodarstwach, wygłoszono pogadanki w szkole o zapobieganiu pożarom. W ciągu całego roku przeprowadzono 2 zbiórki szkoleniowe dla wszystkich strażaków.
15 sierpnia 1974 r. pracownik Powiatowej Komendy Straży Pożarnych ogn. Ryszard Iwankowski w obecności naczelnika Stanisława Krystoszka przeprowadził inspekcję jednostki. Protokół zawiera kwestie:
– w jednostce jest 18 strażaków. Na alarmowe wezwanie przybyło 8 druhów,
– gotowość alarmową osiągnięto w ciągu 1,70 min,
– sprzęt był sprawny, gotowy do akcji,
– stan wyszkolenia określono jako zadawalający.
Strażacy  w 1974 r.:[według listy osób, które wykonały czynności na rzecz ochrony ppoż.]: Edward Borowski, Wiktor Drozdecki, Marian Michałowski, Stanisław Łuszczak, Ferdynand Nas, Stanisław Piątek, Tadeusz Rajca, Wacław Robaczewski, Stanisław Wilk, Szymkiewicz Stefan.
 
Wyżej; Jeden ze starszych wykazów członków OSP w Uciążu z tamtego okresu, sporządzony przez sekretarza Zarządu OSP Mieczysława Kiszkę.
 15 grudnia 1975 r.
 Walne zebranie OSP dokonało podsumowania pracy strażaków w 1975 roku. Na zebranie przybył przedstawiciel Zarządu Gminnego Zbigniew Wach z Płużnicy. W zebraniu uczestniczyło 14  strażaków na stan 17, oraz dwóch wspierających. W dyskusji wzięło udział 5 osób. W protokole z zebrania zapisano: „Druh Wiktor Drozdecki przypominał o konieczności naprawy syreny alarmowej. Druh naczelnik Stanisław Krystoszek ponawiał swój wniosek z roku ubiegłego w sprawie zakupienia słupów z przebudowy linii elektrycznej, które są potrzebne do budowy suszarni węży. Motopompa M 400 była oddana do remontu kapitalnego poprzez Komendę Straży w Wąbrzeźnie. Po przywiezieniu z remontu brakowało pokrowca oraz przełącznika 75/52. Druh Antoni Florko mówił o naprawie dachu nad remizą. Druh Stanisław Wilk wnioskował o zakup mundurów i czapek wyjściowych oraz  odzieży ochronnej. Zebranie protokółował Mieczysław Kiszka.
Szkolenie strażackie.
2 września 1974 r. Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Bydgoszczy w dniach od 4 do 9 lutego 1974 r. kurs obsługi motopompy OSP. Szkolenie przeprowadzono w wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarowego. Na szkoleniu przebywał Kazimierz Künstler, Stanisław Treichel z Uciąża i Marian Wiśniewski z Kotnowa. Druhowie ukończyli szkolenie z bardzo dobrym wynikiem. Trzeba pamiętać, iż ówczesne motopompy bywały  kapryśne i podczas ich uruchamiania i pracy należało pamiętać o wiele szczegółach technicznych, aby zechciała ona odpalić i podać wodę na linię.
 
 Kazimierz Künstler i motopompy w trakcie kursu.
 
Świadectwo Kazimierza
 
Wśród kursantów siedzą: drugi od lewej Kazimierz Künstler, czwarty Stanisław Treichel. Wśród stojących ten z długimi włosami Marian Wiśniewski z Kotnowa.
 
Kontrola straży zawodowej w OSP Uciąż, akcje bojowe.
6 sierpnia 1975 r. przeprowadzono kontrolę jednostki przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie.Stwierdzono pełen stan zapasu paliwa do sprawnej motopompy, którą uruchomiono w ciągu 20 sekund. W remizie na stanie było w-75 100 metrów i w-52 180 metrów. Sprzęt był należycie konserwowany. Natomiast n iesprawna była syrena alarmowa, brak było planu obrony miejscowości  i tablicy alarmowo-informacyjnej. Zalecono oczyszczenie terenu wokół remizy z zarośli.
Kolejną kontrolę przeprowadził również ogn. Ryszard Iwankowski w dniu 6 grudnia. Potwierdzono ocenę z poprzedniej kontroli, iż strażacy zadbali o sprzęt i wyposażenie remizy. Przy kontroli obecny był gospodarz jednostki dh Wiktor Drozdecki.
2 grudnia 1975 r.
 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej informowała naczelnika OSP Stanisława Krystoszka o wprowadzeniu podwyższonej gotowości operacyjno-technicznej, w czasie której będzie przeprowadzona wizytacja OSP przez pracowników Komendy Rejonowej. Pismo  pokontrolne podpisał komendant por. Marian Wiecki.
14 listopada  1978 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie w osobach: st. ogn. Henryk Szymczak i ogn. Ranikowski przeprowadzili inspekcję stanu gotowości bojowej OSP w Uciążu. Obecny był naczelnik OSP Stanisław Krystoszek.  W protokole czytamy:
– jednostka posiada 20 członków. Na alarm przybyło 6 strażaków,
– wyjazd alarmowy nastąpił w ciągu 4,5 min,
– sprawna była syrena alarmowa,
– motopompa była konserwowana, sprawna, gotowa do akcji,
– pozostały sprzęt był sprawny.
Stanisław Krystoszek z Uciąża na posiedzeniu Zarządu Gminnego 25 maja 1976 r. zgłaszał: „ Syrena w Uciążu jest nieczynna. Trzeba ją naprawić i założyć nową siatkę. Jak nie ma siatki ptaki włażą tam, zapychają syrenę i unieruchamiają ją kompletnie”.
Komisja w składzie: Wiktor Drozdecki, Stanisław Piątek, Stanisław Krystoszek uznała w 1976 r. odcinek węża gumowego 1,2 mb wartości 127 zł za niezdatny do użytku i postanowiły przekazać do likwidacji. Powyższy tekst napisał Mieczysław Kiszka kierownik miejscowej szkoły.
W 1977  r.  komisja w składzie: Mieczysław Kiszka, Kazimierz Künstler w obecności gospodarza Wiktora Drozdeckiego dokonała spisu z natury. Na wyposażeniu OSP były: sikawka ręczna, motopompa, beczka do benzyny, kanister, baniak do oliwy, torba do kluczy, syrena elektryczna,11 kombinezonów ochronnych, węże 112 mb, węże ssawne 4 szt.,4 topory, klucze do motopompy, 8 pasów bojowych, 8 hełmów bojowych, prądownice, drabina, syrena ręczna.
Wydarzenia końcowych lat 70 tych.
W 1977 r. zanotowano fakt wyjazdu do pożaru, nie określając miejsca zdarzenia.
20 kwietnia 1978 r. odbyły się strażackie zawody gminne w Orłowie.
6 maja 1978 r.  strażacy walczyli z pożarem we Wroniu. Paliła się chlewnia pełna świń. Nasi strażacy pojechali tam dwukółką ciągnioną traktorem U 330 Stanisława Krystoszka.
 
Gertruda i Mieczysław Kiszkowie w l. 70 tych. Gertruda Kiszka była przez wiele lat przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich.Wraz z innymi pańmi współpracowała ze strażakami. Mieczysław Kiszka był kierownikiem szkoły podstawowej w Uciążu w latach 1946-1976.działał we wszystkich organizacjach wsi Uciąż, w tym w OSP.
 Lata 1980 te.
 Inwentaryzacja; 7 listopada 1980 r. komisja inwentaryzacyjna w składzie: pracownik Urzędu Gminy ds. wewnętrznych Lucyna Lemanowicz, komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, przedstawiciele Komendy Rejonowej Straży Pożarnej Henryk Szymczak, Zbigniew Mierak, Andrzej Biernacki dokonała spisu wyposażenia w OSP Uciąż. Składało się na to: motopompa, węże tłoczne 280 mb, węże ssawne 4 odcinki, kosz smoka, klucz do węży, prądownice, 2 drabiny nasadkowe, 6 par butów gumowych, 13 kompletów odzieży ochronnej, torba mechanika, beczka 200 litrowa, kanister, sikawka ręczna syrena elektryczna, 8 hełmów, 9 kompletów ubrań z podpinką.
Walne zebranie; 30 grudnia  1980 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP. Informację do naczelnika Stanisława Krystoszka wysłała sekretarz ZG OSP Lucyna Lemanowicz (pracownik Urzędu Gminy). Poza sprawozdaniem założono w planie na rok 1981 zakup 3 szt. węży tłocznych, wykonanie wieszaków na mundury, wieszaków do suszenia wężów. Zamierzano wziąć udział w zawodach strażackich. Prowadzone będą również kontrole gospodarstw w zakresie ppoż. i ogólnego ładu i porządku w gospodarstwach rolnych. Przyjęto urządzenie 3 zabaw publicznych. Zabawy takie przynosiły strażakom konkretny dochód.
Zawody gminne.
Drużyna nasza pojechała na nie do Płużnicy w 1980 r. Zawody wówczas odbywały się corocznie. Nasi strażacy starali się startować we wszystkich, przeważnie organizowanych na stadionie w Płużnicy.
Zebranie w 1981 r.; Zarząd Gminny OSP informował naczelnika Stanisława Krystoszka o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego za 1980 rok OSP na 23 grudzień 1981 r. o godz. 17,oo.
Organizacja liczyła 18 członków. W zebraniu uczestniczyło 16 strażaków.  Przedstawiciele OSP Uciąż brali udział w 5 sesjach GRN w jednej odprawie i dwóch naradach. Prowadzono kontrole prewencyjne w gospodarstwach rolnych. W 1980 roku jednostka nie uczestniczyła w akcjach pożarniczych. OSP posiadał syrenę alarmową. W razie potrzeby korzystano z telefonu prywatnego Mieczysława Kiszki będącego wtedy emerytem. W zakresie podstawowym przeszkolono 14 strażaków. Odbyto 4 zbiórki szkoleniowe.
15 listopada 1982 r. walne  zebranie przyjęło sprawozdanie za 1981 rok. W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciel Rejonowej Komendy A. Biernacki. Zarząd Gminny OSP reprezentował Bronisław Drzyzga. Z Urzędu Gminy przybył pracownik ds. spraw OSP Jan Mirocha. W okresie sprawozdawczym odbyły się  4 posiedzenia zarządu, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 Strażacy (Marian Piątek, Jan Tomczyk) uczestniczyli w sesjach Gminnej Rady Narodowej w Płużnicy. Jednostka funkcjonowała dobrze zajmując IV miejsce w gminie na 15 OSP. Stan osobowy wynosił 18 członków zwyczajnych i 2 wspierających. W 1981 roku zebrano 16 350 zł. Na rok następny planowano naprawę dachu, budowę pomieszczenia na opał. Chciano też oczyścić staw u Stefana Szymkiewicza.
Czesław Szałas, strażak, sołtys wsi w latach 1982-2006.
21 listopada 1983 r.; obradowało walne zebranie członków OSP. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel strażackich władz powiatowych chor. Jarosław Herbowski. W zebraniu uczestniczyło 13 strażaków. W okresie sprawozdawczym w 1982 r. odbyto 5 posiedzeń zarządu, 2 posiedzenia komisji rewizyjnej. Strażacy brali udział w sesjach Gminnej Rady Narodowej w Płużnicy. W działaniach strażackich prowadzono konserwacje sprzętu, kontrolowano nieruchomości, szkolono strażaków, prenumerowano 1 egzemplarz „Strażaka”.
W sprawozdaniu wyróżniono: Stanisława Krystoszka, Kazimierza Künstlera, Antoniego Florko, Czesława Szałasa.
Sprawozdanie podpisali: sekretarz Czesław Szałas, skarbnik Ferdynand Nas, naczelnik Adam Młynarczyk i prezes Stanisław Krystoszek.
W dyskusji wzięło udział 8 druhów. Mówiono o polepszeniu szkolenia. Projektowano przeprowadzenie kontroli ppoż. w każdym gospodarstwie we wsi. Planowano również remont remizy OSP. Dla poprawienia zaopatrzenia w wodę na wypadek pożaru, (we wsi nie było wodociągu)  zakładano oczyszczenie zbiornika wodnego w gospodarstwie Adama Młynarczyka. Narzekano na brak łączności telefonicznej. Urządzenie zabawy publicznej miało przynieść jednostce pieniądze na prowadzenie działalności.
Na przełomie lat 1983/84 prowadzono szkolenie strażaków w kwestiach: ochrony ppoż., musztry strażackiej, obsługi motopompy, rozwijania linii gaśniczej.
Pożegnanie  Stanisława  Piątka i Mieczysława Ćwika.
 
Stanisław Piątek w czasach swej młodości.
24 czerwca 1984 r. wieś pochowała wieloletniego komendanta OSP Stanisława Piątka. Żegnali go niemal wszyscy  mieszkańcy wsi, a kawalkada samochodów miała ponad kilometr długości. Na naszych oczach rodził się nowy obyczaj pogrzebowy.  W lipcu tego roku wieś  pochowała strażaka, kowala i sąsiada szkoły  Mieczysława Ćwika.
Zebranie 15 listopada  1984 r.
Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP. W zebraniu uczestniczyło 12 strażaków na stan 17 członków OSP. Zebraniu przewodniczył prezes Zarządu OSP Stanisław Krystoszek.
W sprawozdaniu za 1983 rok zawarto:
– stan osobowy 17 członków,
– odbyły się 2 posiedzenia Zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej,
– przeprowadzono konserwacje sprzętu,
– stan odzieży ochronnej określono jako dobry,
– wykonano prac społecznych na wartość 8 tys. zł,
– prowadzono kontrole w gospodarstwach rolnych w zakresie ppoż.,
– przeprowadzono 3 zbiórki strażaków.
Wybrano Zarząd w składzie;
Prezes Krystoszek Stanisław,
W-ce prezes Edward Borowski,
Naczelnik Adam Młynarczyk,
Sekretarz Czesław  Szałas,
Skarbnik Jan Tomczyk.
Delegatami na zjazd gminny zostali: Adam Młynarczyk, Stanisław Krystoszek i Czesław Szałas. Zebranie protokółował Jan Tomczyk.
Inwentaryzacja; 15 grudnia 1984 r. komisja inwentaryzacyjna w składzie: gospodarz OSP Stanisław Krystoszek, naczelnik Adam Młynarczyk i Stanisław Flis, przeprowadziła spis z natury sprzętu, urządzeń strażackich. Jednostka w Uciążu wyposażona była: motopompa M-400,  4 węże ssawne, węże tłoczne 9 odcinków, syrena ręczna i elektryczna, 9 hełmów, 9 ubrań ochronnych, 8 pasów bojowych, 4 pary obuwia ochronnego, 3 toporki, beczka na 200 l, kanister, pojemnik na olej, 3 drabiny, 1 rozdzielacz, 3 prądownice, sikawka ręczna z wężem ssącym.
Praca społeczna; 29 marca 1985 r. strażacy: Kazimierz Künstler, Szczepan Jankowski, Czesław Szałas, Zbigniew Rajca, Stanisław Treichel, Adam Młynarczyk,Ryszard Krystoszek, Marian Piątek, Cezary Borowski, Jarosław Grandzicki, Stanisław Łacek sprzątali pomieszczenie remizy i teren wokół budynku.
Marzec 1985 r. Antoni Florko i Adam Młynarczyk na naradzie rolnej w gminie w Płużnicy.
Ćwiczenia w Działowie.
14 kwietnia 1985 r. ćwiczono musztrę strażacką, rozwijanie linii gaśniczej i obsługę motopompy koło remizy. Sprawdzano stan techniczny i bojowy wyposażenia jednostki. Wiosną tego roku, jak zawsze poświęcono  temu kilka spotkań. Jednocześnie przygotowywano się  do ćwiczeń gminnych w Działowie  na 16 kwietnia, w których jednostka uciążska brała udział. Pojazd na wyjazd na ćwiczenia  podstawił Szczepan Jankowski.
Udział w ćwiczeniach wzięli: Kazimierz Künstler, Szczepan Jankowski, Czesław Szałas, Zbigniew Rajca, Stanisław Treichel, Adam Młynarczyk,  Marian Piątek, Cezary Borowski, Marek Grandzicki, Stanisław Łacek, Józef Taczyński, Sławomir Michałowski.
Ćwiczenia w Czaplach.
25.06.1985 r. w ramach alarmu strażacy wyjechali na ćwiczenia do Czapel. Pojazd, samochód dostawczy marki ŻUK podstawiał Edmund Rajca. W trybie alarmowym stawili się: Stanisław Treichel, Czesław Szałas, Adam Młynarczyk, Zbigniew Rajca, Marek Grandzicki, Marian Piątek, Józef Taczyński.
 Wizyta biskupa.
W 1985 r. nowowiejską parafię wizytował bp. Edmund Piszcz, biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej.
 
Od lewej stoją nasi strażacy: Czesław Szałas, Kazimierz Künstler, Antoni Florko, Anna Kunstler, Leokadia Szpeflik, Barbara Künstler, Wioleta Młynarczyk, ks. …… , Halina Młynarczyk, Renata Szałas, Edward Florko, Adam Młynarczyk dzieci Ania, Tomek i Marek Kunstlerowie.
 Bp Edmund Piszcz był w latach 1982-1985 pomocniczym biskupem chełmińskim. W 1985 roku objął diecezję warmińsko-mazurską.
Biskupa na skraju wsi przywitali mieszkańcy wsi razem z proboszczem nowowiejskim ks. Ryszardem Kobierowskim.
Powyżej kolejno stoją strażacy wsi Uciąż:  Henryk Cichocki, Czesław Szałas Edward Florko, Szczepan Jankowski, Jan Künstler, Antoni Florko, Adam Młynarczyk, Wiesław Krystoszek, Kazimierz Künstler. Panie: Teresa Florko, Wioletta Iwankowska, Zofia Ćwik, Halina Młynarczyk, Lucyna Kiszka, Teodora Flis, Janina Künstler, Marianna Cichocka, Barbara Künstler.
Gaszenie pożaru.
25 sierpnia 1985 r. strażacy wyjechali do pożaru w Błędowie. Pojazd podstawiał Adam Młynarczyk. W akcji udział wzięli: Szczepan Jankowski, Ryszard Krystoszek, Kazimierz Künstler, Mariusz Firmanty, Marian Piątek, Cezary Borowski.
Wyposażenie strażackie.
25 września 1985 r.  Związek OSP Zarząd Wojewódzki przekazał do OSP Uciąż 10 mundurów strażackich i 10 czapek. Zakup ten został po połowie sfinansowany przez wspomniany Związek i Gminę Płużnica. Wcześniej na tych samych zasadach jednostka otrzymała 5 mundurów i 5 czapek; w tym okresie OSP zakupiła po 8 szt. węży, pasów bojowych i toporków strażackich. Ponadto kupiono 4 pary gumowych butów i świece zapłonowe do motopompy itd.
20 października 1985 r. sprawdzano stan techniczny sprzętu ppoż. i przeprowadzono jego konserwację na okres zimowy. Na dzień 7 listopada komendant powiatowy Straży Pożarnych zapowiedział przegląd, który obejmował: inwentaryzację sprzętu, sprawdzenie dokumentacji i inspekcję utrzymania sprzętu!
 Walne zebranie.
29 listopada 1985 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP. Organizacja liczy 20 zwyczajnych członków i 4 wspierających. W zebraniu uczestniczyło 16 strażaków. Władze powiatowe reprezentował mł. chor. Jarosław Herbowski.
W działalności OSP w roku ubiegłym wyróżniono: Mariana Piątka, Adama Młynarczyka, Jana Tomczyka i Kazimierza Künstlera. Plan na rok 1985 zakładał wyremontowanie dachu na remizie i jej wytynkowanie, a także przeprowadzenie przez strażaków remontu świetlicy wiejskiej. Przewidywano udział strażaków w zawodach gminnych. Wskazywano na brak łączności telefonicznej we wsi. Jedyny telefon był zainstalowany w dawnej szkole i był niedostępny dla celów alarmowych.
Delegatami na zjazd gminny zostali: Rajca Zbigniew i Cezary Borowski.
16 grudnia 1985 r. naczelnik OSP Adam Młynarczyk kwitował odbiór  z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych motopompy M-800 oraz  3 odcinków węży, 3  prądownice, smok, pływak, rozdzielacz, klucze do węży, kosz smoka.
 
Strażackie kalendarze.
30 grudnia 1985 r.  strażacy: Stanisław Treichel, Stanisław Flis, Szczepan Jankowski, Józef Taczyński rozprowadzili kalendarze strażackie we wsi. To była i jest taka tradycja, iż strażacy z kalendarzami obchodzą mieszkańców wsi i składają życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Za złożenie życzeń i kalendarze otrzymują wspomaganie, które idzie do strażackiej kasy. Pieniądze przeznaczone są na potrzeby jednostki z wyłączeniem wydatków na konsumpcję.
 Pożar w Uciążu.
 
Obora Czesława Szałasa po pożarze  [Fot. 1986 Uciąż M. Kiszka]
 25 marca  1986 r. spaliła się obora u sołtysa wsi Czesława Szałasa. Pożar zgłosił Andrzej Kiełbowicz z sąsiedniego Trzcianka o godz. 16,46. W akcji trwającej od 16,47 do rana następnego dnia, uczestniczyły ZSP (Zakładowa Straż Pożarna) z Wąbrzeźna dwoma samochodami, OSP Ryńsk, ZOSP „ERG” oraz miejscowa jednostka OSP. Pojazd do pożaru ŻUK podstawił Mieczysław Parkot.  Łącznie przybyło do pożaru 7 sekcji.  Straty oceniono na 700 000 zł. Przyczyną ognia było zwarcie w instalacji elektrycznej.
W akcji brali  udział: Kazimierz Künstler, Jerzy Rajca,  Marian Piątek, Wiesław Krystoszek, Adam Młynarczyk.
Ćwiczenia w Mgowie.
5 i 20 kwietnia 1986 r.  strażacy przygotowywali się do ćwiczeń gminnych w Mgowie, które zaplanowano na dzień 22 kwiecień. Ćwiczono na wiejskim boisku.  Na wyjazd podstawiał samochód ciężarowy Edmund Rajca dla przewozy sprzętu i strażaków: Mariana Piątka, Ryszarda Krystoszka, Sławomira Michałowskiego, Cezarego Borowskiego, Szczepana Jankowskiego, Adama Młynarczyka, Kazimierza Künstlera, Zbigniewa Rajcy.
Zawody pożarnicze.
3 maja 1986 r. odbyły się zawody gminne w Płużnicy, na które pojazdem Edmunda  Rajcy wyjechali:  Marian Piątek, Jan Tomczyk, Ryszard Krystoszek, Sławomir Michałowski, Cezary Borowski, Szczepan Jankowski, Adam Młynarczyk, Kazimierz Künstler, Jerzy Rajca.
Pożary 1986 roku.
24 maja 1986 r. gaszono pożar w Ryńsku. Samochodem typu ŻUK Mieczysława Parkota pojechali tam: Ryszard Krystoszek, Sławomir Michałowski, Cezary Borowski, Kazimierz Künstler, Adam Młynarczyk, Czesław Szałas, Stanisław Łacek, Jerzy Rajca.
26 maja 1986 r.  pojazdem Edmunda Rajcy wyjechano do pożaru w Bielawach. Udział w gaszeniu pożaru wzięli: Kazimierz Künstler,  Marian Piątek, Jan Tomczyk, Sławomir Michałowski, Cezary Borowski, Szczepan Jankowski,  Czesław Szałas, Jerzy Rajca, Stanisław Treichel.
30 lipca 1986 r. wyjechano do pożaru w gospodarstwie Witkowskiego w  Jarantowiczkach stodoły. Gasili strażacy: Kazimierz Künstler,  Marian Piątek, Cezary Borowski, Szczepan Jankowski,  Czesław Szałas, Jerzy Rajca, Stanisław Treichel, Stanisław Łacek.
Gminne zawody pożarnicze.
1 maja 1987 r. w Nowej Wsi Królewskiej odbyły się  gminne zawody pożarnicze na które pojazdem Edmunda Rajcy, po uprzednich przygotowaniach w dniach 5, 20 i 29 kwietnia, wyjechali strażacy: Kazimierz Künstler, Ryszard Krystoszek, Marian Piątek, Józef Taczyński,  Sławomir Michałowski,  Adam Młynarczyk, Szczepan Jankowski, Jerzy Rajca, Stanisław Treichel. W tym samym dniu palił się las na Wroniu-Uciążu. Pożar gasiły jednostki z Wąbrzeźna.
Gminni strażacy na pomniku.
9 maja 1987 r. jak co roku gminna delegacja harcerzy, władz i strażaków  składała kwiaty na pomniku poległych żołnierzy „Września 1939”. Na zdjęciu delegacja Zarządu Gminnego ZOSP.
Od lewej: komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa, prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma z Bielaw i członek tegoż Bronisław Drzyzga z Płużnicy.
 
Pożar z Czaplach.
12 czerwca 1987 r. gaszono pożar w Czaplach w godzinach 9,15-11,30. Paliła się stodoła w gospodarstwie Zdzisława Stiburskiego. Nasi wyjechali samochodem ŻUK Edmunda Rajcy. Byli to: Stanisław Flis, Ferdynand Nass, Marian Piątek, Zbigniew Rajca, Stanisław Treichel, Szczepan Jankowski, Sławomir Michałowski, Adam Młynarczyk, Ryszard Krystoszek, Kazimierz Künstler, Józef Taczyński.
Zawody w Płużnicy.
28 czerwca 1987 r. odbyły się zawody w Płużnicy z których uczestniczyli strażacy: Kazimierz Künstler, Jerzy Rajca, Ryszard Krystoszek, Edward Borowski, Adam Młynarczyk, Sławomir Michałowski Stanisław Treichel, Zbigniew Rajca, Szczepan Jankowski, Marian Piątek. Na zawody dojechano pojazdem Edmunda Rajcy.
 
Na zawodach w Płużnicy  stawili się strażacy: Kazimierz Künstler, Jerzy Rajca, Ryszard Krystoszek, Edward Borowski, Adam Młynarczyk, Sławomir Michałowski, Stanisław Treichel, Zbigniew Rajca, Szczepan Jankowski, Marian Piątek. Poniżej drużyna w akcji; Stanisław Treichel. Sławomir Michałowski, Kazimierz Künstler.
 
 Strażacy na starcie.
 Artykuł o V rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych.
 
Świadczenia na rzecz OSP.
26 sierpnia  1987 r. naczelnik gminy Janusz Marcinkowski, podobnie jak w roku poprzednim, decyzją administracyjną nałożył obowiązek na rolników: Edmunda Rajcę, Szczepana Jankowskiego i Mieczysława Parkota, aby w razie  alarmu świadczyli pojazdy (samochody typu ŻUK lub ciągnik z przyczepą do prowadzenia akcji ratowniczej lub ćwiczeń.
Pożar w Uciążu.
30 października 1987 roku o godz. 13,35  palił się stóg słomy w gospodarstwie Jana Tomczyka, podpalony przez dzieci w części wsi leżącej na kierunku czapelskim.Pożar zgłosił Mieczysław Kiszka były kierownik miejscowej szkoły. Pojazdy zadysponowali rolnicy: Mieczysław Parkot i Edmund Rajca. Gasili: Kazimierz Künstler, Ryszard Krystoszek, Cezary Borowski, Marian Piątek, Zbigniew Rajca, Jan Tomczyk, Adam Młynarczyk, Sławomir Michałowski. Oprócz naszych strażaków zanotowano, iż przybył samochód GBA 6/32 z ZSP Wąbrzeźno, który gasił pożar do 16,30.
 Mianowanie naczelnika.
Z 1987 r. zachowała się decyzja komendanta Rejonowej Straży Pożarnej mjr Mariana Wieckiego o mianowaniu Adama Młynarczyka z dniem 4 listopada 1987 r. naczelnikiem  OSP w Uciążu.
 
 Zebranie OSP.
2 grudnia 1987 r. odbyło się zebranie  walne OSP. Uczestniczył w nim prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Jan Duma, w ‘cywilu’ rolnik i  strażak z Bielaw.
Zawody powiatowe w Radzyniu.
14 maja 1988 r. jednostka OSP  Uciąż zdobyła I miejsce w zawodach powiatowych OSP w Radzyniu Chełmińskim. Dyplom podpisał naczelnik gminy Janusz Marcinkowski. W tych samym dniu I miejsce zajęła Drużyna Młodzieżowa naszej jednostki. Był to wielki sukces naszych strażaków.
 
 Kazimierz Künstler, Zbigniew Rajca, Sławomir Michałowski, Szczepan Jankowski, Ryszard Krystoszek Stanisław Treichel, Adam Młynarczyk, Józef Taczyński, Marian Piątek.
 W maju 1988 r. drużyna strażacka z Uciąża wzięła udział w rejonowych zawodach pożarniczych w Płużnicy.
 
 Od lewej:  Kazimierz  Künstler, Wiesław Krystoszek, Zbigniew Rajca, Lech Jazownik z Płużnicy  oraz ‘kawałek’ Szczepana Jankowskiego.
Kontrola OSP.
W 1988 roku  przeprowadzała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych kontrolę OSP Uciąż. Inspekcję przeprowadził chor. Janusz Kopczyński w obecności Adama Młynarczyka. W protokole czytamy:
– Motopompy M-8 i M-4 technicznie sprawne, należycie konserwowane,
–  w remizie ogólny porządek,
– tablica informacyjna, alarmowa wywieszona w oknie remizy,
– stan paliw do motopompy, pełne zbiorniki + 50 litrowy zapas,
– elewacja remizy wymaga odnowienia,
– uporządkowania wymaga otoczenia remizy.
Walne zebranie OSP
Zaplanowano na dzień 30 listopada 1988 r. na godz. 17,oo w świetlicy wiejskiej. Obsługującymi zebranie byli: Szczepan Jankowski i Adam Młynarczyk.
Pogrzeb Franciszka Bielickiego.
Zmarł Franciszek Bielicki, rolnik i strażak z Uciąża, a który sprzedał gospodarstwo Ferdynandowi Nasowi   i wyprowadził się do  Gdańsku, gdzie zmarł i został pochowany. W jego pogrzebie uczestniczyła delegacja naszych druhów.
 
 Przy trumnie koledzy-strażacy: Stanisław Piątek, Ferdynand Nas, Stanisław Flis, Zbigniew Bielicki i Mieczysław Ćwik.
 Lata   1990   te.
 W 1990 r. jednostka uczestniczyła w akcjach ratowniczych w Radzyniu Chełmińskim, Wieldządzu, Płużnicy.
W 1991 r. OSP liczyła 20 czynnych strażaków oraz dwie drużyny młodzieżowe: 8 osobową dziewczęcą i 10 osób w chłopięcej.
W 1992 r. strażacy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w Czaplach i sąsiednich Michałkach, zajęli 6 miejsce  w zawodach gminnych odbytych w Mgowie, gdzie zajęli VI miejsce.
11 lutego 1994 r.  na zebraniu podsumowano 1993 rok, i tak:
          – organizacja liczyła 21 członków i 8 członków MDP,
          – odbyto 4 posiedzenia zarządu i 2 komisji rewizyjnej,
          – utwardzano teren wokół świetlicy i remizy, doprowadzono wodę do  świetlicy, wymalowano ściany, posadzono drzewa wokół boiska.
Strażacy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w Łabędziu i Trzcianku. Na zawodach gminnych zajęto 4 miejsce.
 W sprawozdaniu zostali wyróżnieni strażacy:
Cezary Borowski, Edward Borowski, Szczepan Jankowski, Stanisław  Krystoszek, Ryszard Krystoszek, Kazimierz Künstler, Stanisław Łuszczak, Sławomir Michałowski, Adam Młynarczyk, Ferdynand Nas Ferdynand, Marian Piątek, Jerzy Rajca, Zbigniew Rajca, Jan Tomczyk, Czesław Szałas, Stanisław  Treichel, Stanisław Wilk.
W dyskusji nad planami na kolejny rok chciano przystosować szkolną stodołę na strażacką remizę. Szkoła wówczas była jeszcze we władaniu gminy.
Ustalono roczną składkę strażacką w wysokości 1 000 000  ówczesnych złotych.
Odpowiedzialnym za pracę z młodzieżą był Adam Młynarczyk.
7 kwietnia 1994 r. w sądzie wojewódzkim w Toruniu został zarejestrowany statut Ochotniczej Straży Pożarnej. W Statucie zapisano: Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarów oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
Samochód pożarniczy.
OSP otrzymała w 1994 roku lekki samochód pożarniczy marki ŻUK. Kluczyki do samochodu wręczał ówczesny wójt gminy Płużnica Leszek Kawski. Samochód pochodził z państwowej  Rejonowej Straży Pożarnej z Wąbrzeźna i był wyprodukowany w 1986 r. w  naszej jednostce służy on nam już 20 lat i jest gotowy do drogi. Otrzymanie tego pojazdu było możliwe dzięki pomocy ówczesnego wojewody toruńskiego, naszego krajana Bernarda Kwiatkowskiego. Wcześniej do dyspozycji straży gmina stawiała prywatne samochody dostawcze, na które w razie potrzeby; wyjazdu na ćwiczenia lub do pożaru, ładowano motopompę, węże, sprzęt i strażaków. Takie samochody  typu ŻUK były „zakontraktowane” u rolników: Mieczysława Parkota i Edmunda Rajcy. Jeszcze wcześniej podstawiane były konne podwody, lub same konie zaprzęgane do strażackiej sikawki. Świadczący takie usługi mieli ulgi w „szarwarku” (przymusowe roboty na rzecz publiczną), lub później w podatkach rolnych.
Walne zebranie; 20 stycznia 1995 r. obradowali strażacy na swoim walnym zebraniu. Było ich w
Uciążu 21 czynnych i 14 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.
Przeprowadzono uzupełniające wybory do Zarządu OSP. Na wniosek Mariana Piątka na sekretarza wybrano Jerzego Rajcę. Na wyposażeniu jednostki były między innymi: mundury wyjściowe 16 kompletów i 11 mundurów bojowych. OSP Uciąż brała udział w akcjach gaśniczych w miejscowościach: Kotnowo, Bartoszewice i Wiewiórkach. Brano także udział w zawodach gminnych w których młodzież zajęła III miejsce. Druh Marian Piątek został nagrodzony przez wójta Leszka Kawskiego pieniężną nagrodą w wysokości 1 000 000 zł, za pracę gospodarza jednostki.
 Zawody i po zawodach.
3 czerwca 1995 r. po młodzieżowych zawodach strażackich odbyło się spotkanie w Uciążu.
Strażacy: Stanisław Krystoszek, Zbigniew Rajca, Dariusz Czaplicki, Adam Młynaczyk, Cezary Borowski, Waldemar Treichel.
Dziewczęta: Marzena Firmanty, Ewelina Piątek, Ewa Ankiewicz, Sylwia i Asia Piątek, Kamila Łacek i Magda Szałas.
 
 Wiesław Krystoszek, Zbigniew Taczyński, Tomasz Künstler, Jerzy Rajca, Adam Młynarczyk i Zbigniew Rajca.
 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ‘MDP’
1996 rok to czasy świetności młodzieżowej  drużyny pożarniczej w Uciążu Większość zdjęć jest autorstwa Jerzego Rajcy.
 
 Od lewej kolejno stoją: Kazimierz Künstler, …, Sylwia Piątek, Zbigniew Taczyński, Marzena Firmanty, Wiesław Krystoszek, Alicja Robaczewska, Marcin Taczyński,Kamila Łacek, Marian Piątek, Regina Robaczewska, Sławomir Michałowski, Joanna Piątek, Edward Borowski i Ewelina Piątek.
 
 W III rzędzie stoją: Kamila Łacek, Regina Robaczewska, Sylwia Piątek.
 W II rzędzie stoją; Paulina michałowska, Adma Ankiewicz, Dawid Krystoszek, Łukasz Łacek, Monika Robaczewska, Maciej Szopiński.
W przyklęku siedzą: Radek Krystoszek, Patryk Michałowski, Michał Rajca, Przemek Piątek, Ewelina z Alkiem Piątkowie, Magda Rączka
Zebrania walne.
 11 stycznia  1996 r.
 Walne zebranie oceniło pracę w 1995 roku. Pomogli w tym goście z Zarządu Gminnego OSP sekretarz Bronisław Drzyzga i komendant gminny Mieczysław Krauze. Na uprawnionych 25 członków w zebraniu uczestniczyło 15 strażaków. W żeńskiej MDP było 10 dziewcząt. Dokonano wyboru nowego Zarządu OSP. Brano udział w zawodach gminnych w Płużnicy, w których dziewczęta i seniorzy zajęli II miejsce.
Delegatami na Zjazd Gminny OSP zostali: Adam Młynarczyk, Ryszard Krystoszek, Marian Piątek, Jerzy Rajca. W skład Zarządu Gminnego OSP weszli: Adam Młynarczyk i Wiesław Krystoszek.
4 stycznia 1997 r.
W kolejnym zebraniu uczestniczyli koledzy z Zarządu Gminnego OSP: prezes Bronisław Drzyzga, w-ce prezes Józef Boruta i komendant gminny Mieczysław Krauze. Przyjechali również: komendant rejonowy PSP Zdzisław Piotrowski i st. aspirant Witold Miklikowski.
W omawianym 1996 r. strażacy pracowali w zarządzie, na posiedzeniach komisji rewizyjnej OSP. Uczestniczono w zawodach gminnych, gdzie dziewczęta zajęły II miejsce, a drużyna męska IV.
Na zebraniu za pracę na rzecz OSP wyróżniono strażaków: Cezarego Borowskiego, Jerzego Rajcę, Ryszarda Krystoszka, Zbigniewa Taczyńskiego, Waldemara Treichla i Sławomira Michałowskiego.
W trakcie tego roku prowadzono akcje wypompowywania wodę z zalewisk gruntów u Józefa Taczyńskiego w Uciążu, Andrzeja Kiełbowicza w Trzcianku i w Ostrowie koło remizy strażackiej. Wyjazdów do pożaru nie było.
 Mali przyjaciele strażaków: Rafał Kazaniecki, Adam Ankiewicz, Mateusz Łuszczak,  Michał Rajca.  [Fot. Uciąż  1997 Jerzy Rajca]
 
3 stycznia  1998 r.
Strażacy podsumowali na walnym zebraniu  działalność w poprzednim 1997 roku. Stan strażaków czynnych to 25 i 10 dziewcząt w MDP. W zebraniu udział wzięli prezes Zarządu Gminnego OSP Bronisław Drzyzga z Płużnicy i komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa. Zarząd odbył 4 posiedzenia podejmując decyzje w bieżących sprawach OSP.  Wzięto udział w gminnych zawodach sportowo-ratowniczych. Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce, męska dopiero VII. W zakresie obsługi motopompy przeszkolono 7 osób.
W dyskusji zabrało 6 osób. Wnioskowano o zorganizowanie pokazu strażackiego dla młodzieży szkolnej. Planowano zakup trzech mundurów.
W tym roku nie zanotowano wyjazdów do akcji pożarniczych i miejscowych zdarzeń.
OSP w Uciążu sprawy różne.
 Sztandar dla Nowej Wsi Królewskiej.
9 maja 1998 r. delegacja uciążskich strażaków wzięła udział w poświęceniu sztandaru OSP w Nowej Wsi Królewskiej.
 Nowa Wieś Król. Nasza delegacja na uroczystości: Adam Młynarczyk, Stanisław Krystoszek, Bronisław Drzyzga z Płużnicy i Marian Piątek.
 Sadzenie drzew.
Od wielu lat zgłaszane były wnioski Mariana Piątka o posadzenie drzew na placu wokół remizy i świetlicy. Wreszcie udało się i koledzy mieli okazje do pracy.
Od lewej: Edward Borowski,  Tomek Künstler, Adam Sehn, Marek Künstler, Marian Piątek i nadzorca Jan Tomczyk.
 
Spotkanie.
A to zdjęcie z 5 maja zrobione przez Jerzego Rajcę z widoczkiem na dwóch największych „humorystów” wsi Uciąż: Szczepan Jankowski i Jan Tomczyk.
Zawody gminne.
W zawodach 20 czerwca 1998 roku uczestniczyły 2 młodzieżowe  sekcje, które zajęły: II i  III miejsce.
Ewelina Piątek, Kamila Łacek, Regina Robaczewska, … Fałkowska, Joanna Piątek, Monika Robaczewska.
 Strażacy od lewej: Jan Tomczyk, Wiesław Krystoszek, Zbigniew Taczyński, Marek Künstler, Mariusz Firmanty, Stanisław Łuszczak, Marian Piątek, Cezary Borowski z Kingą, Szczepan Jankowski.
Młodzież;   …   Fałkowska, Regina i Monika Robaczewska, Kamila Łacek, Joanna, Przemek, Alek i Ewelina Piątkowie.
 Cezary Borowski, Zbigniew Mejger, Sławomir Michałowski.
 Po zawodach młodzieżowych w Wąbrzeźnie  20 czerwca 1998 r. uczestnicy, organizatorzy i kibice rozgościli się wokół remizy OSP w naszej wsi. Wszystko to działo się pod czujnym i gościnnym okiem seniora Edwarda Borowskiego i Bogumiły Piątek.
 Dziewczęta z OSP;
 Kamila Łacek, Sylwia Piątek.
 Jan Tomczyk, Stanisław Łuszczak Cezary Borowski.
 Wyjazdy do akcji.
W 1998 r.  odnotowano dwa takie wyjazdy, niestety nie zanotowano ich charakteru, ani też miejsca zdarzeń.
Utworzenie Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP.
9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP: Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. We władzach powiatu znaleźli się wtedy; jako sekretarz Zarządu Józef Boruta z Józefkowa, oraz członkowie Zarządu: Bronisław Drzyzga z Płużnicy i Marian Piątek z Uciąża. Dwaj ostatni pracowali w Komisji Historycznej i Odznaczeń.
 Od lewej zasiedli strażacy z gminy Płużnica: Edward Kruk, Bronisław Drzyzga, Marian Piątek i Józef Boruta.
 Zebrania, spotkania, zawody w 1999 r.
 30 stycznia 1999 r.
Na walnym zebraniu obradowali strażacy. OSP miało 25 członków i 10 dziewcząt w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.  W zebraniu sprawozdawczym za 1998 rok wzięli udział przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP: prezes Bronisław Drzyzga, w-ce prezes Andrzej Sikora, komendant gminny Mieczysław Krauze. Z PSP przyjechał Paweł Stafiej. Zebranie prowadził Wiesław Krystoszek, protokółował Jan Tomczyk.
Tradycyjnie uciążska straż była współorganizatorem wiejskich imprez. Jej przedstawiciele brali udział w posiedzeniach Zarządu Gminnego OSP, w sesjach Rady Gminy (Radny wsi Adam Młynarczyk, w ramach dyskusji postulował zakupienie nowych mundurów bojowych).Wnoszono również uwagi, „aby w zawodach OSP nie brali udziału druhowie-zawodowi strażacy”. Nasi wcześniej urodzeni strażacy uczestniczyli w zjeździe seniorów w Płużnicy.
Poniżej posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP gm. Płużnica. W Uciążu w 1999 r.
Marian Piątek, Jarosław Herbowski, Wiesława Szpanowska, Jan Miklaszewski, Adam Młynarczyk, …., Bronisław Drzyzga, …..
 Odznaczenia strażackie dla druhów wręczali: Józef Boruta z Zarządu Gminnego ZOSP i wójt gminy Lech Skonieczka. Od lewej stoją: Edward Borowski, Zbigniew Taczyński, Grzegorz Jankowski, Tomasz Künstler, Kazimierz Künstler.
 Bronisław Drzyzga prezes Zarządu Gminnego ZOSP i Jarosław Herbowski prezes Powiatowego Zarządu ZOSP odznaczyli: Stanisława Treichla i Edwarda Borowskiego i  Ferdynanda Nasa.
 
 Od lewej przy stole siedzą; Waldemar Treichel, Zbigniew i Marcin Taczyńscy, Jerzy Rajca, Tomasz Künstler, Mariusz Firmanty, Marek Künstler, Ferdynand Nas, Cezary Borowski i Stanisław Łuszczak.
 Zawody powiatowe.
8 maja 1999 r. nasza jednostka brała udział w pierwszych  powiatowych zawodach sportowo-gaśniczych w Wąbrzeźnie na stadionie Unii. Na podium stanęli strażacy seniorzy z Uciąża. W zawodach brało udział 11 drużyn, w tym  również drużyny seniorów z jednostek włączonych do KSRG. Nasza drużyna w nagrodę otrzymała puchar za zajęcie  II miejsca
 Obrazki z zawodów 8 maja 1999 r.
Nasz samochód ŻUK i druhowie: Cezary Borowski, Ryszard Krystoszek, Rafał Spors, Tomasz Künstler, Marcin Taczyński.
 
 Tomasz Tomczyk, Marek Künstler, Ryszard Krystoszek, Stanisław Wilk, Edward Borowski, Zbigniew Rajca, Antoni Florko.
 
 Marcin Taczyński, Marek i Tomasz  Künstlerowie, Cezary Borowski, Tomasz Tomczyk.
 
Po udanych zawodach w Wąbrzeźnie zorganizowano spotkanie.
Remiza OSP 8 maja 1999 r. Od lewej: Zbigniew Rajca, Sławomir Michałowski, Jan
Tomczyk, Cezary Borowski, Wiesław Krystoszek.
 Byli z nami, w Uciążu seniorzy; komendant gminny OSP Mieczysław Krauze i były prezes Stanisław Krystoszek.
Byli również inni strażacy z Zarządu Gminnego, jak np. Bronisław Drzyzga i Andrzej Sikora.
W papieskiej obstawie.
7 czerwca  1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gm. Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej  do ul. Gagarina.
W tej historycznej misji uczestniczyli: Cezary Borowski, Wiesław Krystoszek, Kazimierz Künstler, Marek Künstler, Sławomir Michałowski,  Adam Młynarczyk, Marian Piątek, Jerzy Rajca, Zbigniew Rajca, Stanisław Treichel, Waldemar Treichel.
Turniej piłki nożnej.
W 1999 r.  strażacy do lat 30 tu wzięli udział w turniej piłki nożnej w Płużnicy. Byli to druhowie: Marek i Tomasz Künstlerowie, Marcin i Zbigniew Taczyńscy, Mariusz Firmanty, Waldemar Treichel, Michał Topij, Tomasz Tomczyk i Rafał Spors.
Akcje ratownicze.
W 1999  r. w tym roku strażacy wyjeżdżali 5 razy do akcji ratowniczych, w tym np. 9 grudnia w Uciążu wypompowywano wodę z piwnicy w budynku mieszkalnym.
8 stycznia 2000 r. na zebranie walne sprawozdawcze stawiło się 19 strażaków na stan 27, w tym     MDP. Przybyli goście: prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Gminnego Bronisław Drzyzga, sekretarz ZG OSP Józef Boruta oraz  pracownik UG (sekretarz ZG OSP) Jan Miklaszewski.
Zarząd odbył w 1999 roku 4 posiedzenia. Wygłoszono dwie pogadanki dla dzieci, młodzieży i starszych.
Do akcji gaśniczej jednostka wyjeżdżała 4 razy:
– 31 lipca gaszono pożar zboża na pniu w Szerokopasie,
– 14 sierpnia w Czaplach paliło się torfowisko (Kuc),
– 12 września gaszono torfowisko – trawy w Mgowie,
– 28 grudnia w Dąbrówce (budynek sklepowy),
– … wypompowano wodę z piwnicy Stanisława Flisa.
Prezes jednostki Marian Piątek podziękował strażakom, zwłaszcza sekcji gaśniczej: Markowi i Tomaszowi Künstlerom, Marcinowi Taczyńskiemu, Cezaremu Borowskiemu, Sławomirowi Michałowskiemu, Ryszardowi Krystoszkowi, Zbigniewowi Rajcy i dowódcy Zbigniewowi Taczyńskiemu. Wyróżnił również Sławomira Michałowskiego, Adama Młynarczyka, Edwarda Borowskiego i Jerzemu Rajcy za działalność kulturalną i wychowawczą na rzecz wsi. Druhowie wiele pracy włożyli w organizację imprez: dożynek, święta „Floriana”, balu sylwestrowego, gwiazdki dla dzieci itp.
W 1999 roku zakupiono do jednostki 3 wyjściowe mundury strażackie, 3 czapki, 4 sznury.
 Rok 2000
 Zawody.
1 lipca 2000 r. drużyna wyjechała na zawody powiatowe OSP zdobywając puchar  za  zajęcie IV miejsce na 14 startujących drużyn OSP. Z radości zdobycia  dobrego miejsce trzeba było się podzielić z kolegami w Uciążu.
[Fot. Wąbrzeźno-Uciąż J. Rajca1.07.2000 r.]
 
 Raport Ireneuszowi Wiśniewskiemu zdaje Zbigniew Taczyński. Od lewej stoją: Wiesław Krystoszek, Marcin Taczyński,……, Sławomir Michałowski, Cezary Borowski, Tomasz Künstler i Przemysław Piątek.
 
 Zbigniew Rajca, Waldemar Treichel, Tomasz Künstler.
 
 Wiesław Krystoszek, Cezary Borowski, Adam Młynarczyk, Marian Piątek, Edward Borowski, Zbigniew Rajca, Zbigniew Taczyński, Tomasz Künstler.
 
 Marian Piątek, Edward Borowski, Jerzy Rajca i Halina Młynarczyk.
 
Akcje 2000 roku.
Strażacy brali udział w następujących akcjach, ćwiczeniach:
– 13 lutego gaszono pożar baru w ośrodku wypoczynkowym w Przydworzu,
– 17 maja gaszono pożar gnojownika w gospodarstwie Mula Romana,
– 19 maja o godz. 1,30 gaszono pożar stodoły Kicermanna w Przydworzu,
– 1 czerwca wyjechano gasić pożar łąk w Płużnicy,
– 20 sierpnia usuwano w Uciążu drzewo-prawdopodobnie OSP Płużnica,
– 19 lipca gaszono pożar stodoły Kaczmarka w Nowej Wsi Król.,
Ponadto 23 maja 2000 r. brano udział w ćwiczeniach zgrywających, markujących ochronę szkoły w Płużnicy.
 Stan sprzętu na 2000 r. w OSP Uciąż:
– mundury strażackie  23 szt.
– mundury bojowe (moro)  19 szt.
– dresy 6 szt.
– czapki 27szt.
– hełmy bojowe 34szt.
– radiotelefon 1.
– węże  W -52-10 szt.
– węże  W – 75-24szt.
– węże ssawne  9 szt.
– motopompy 4 szt.
– samochód  pożarniczy ŻUK  z 1986  roku.
 Rok  2001
 Zebranie walne.
8 stycznia 2001 r. w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym omawiające działania w 2000 roku.  Udział brało 16 strażaków na stan 34, w tym 7 członków MDP. W zebraniu uczestniczyli goście: Józef Boruta sekretarz powiatowy komendy powiatowej OSP, prezes gminny OSP Bronisław Drzyzga, sekretarz ZG OSP Jan Miklaszewski oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP Ireneusz Wiśniewski i Leszek Miciak.
Wybrano nowy Zarząd OSP, oraz delegatów na Zjazd Gminny OSP: Marian Piątek, Jerzy Rajca, Adam Młynarczyk. Do Zarządu Gminnego OSP wybrano: Mariana Piątka, Jerzego Rajcę i Adama Młynarczyka. Gospodarzem remizy był Sławomir Michałowski.
W sprawozdaniu prezes Marian Piątek zapisał:
– Zarząd odbył 4 posiedzenia,
– przedstawicielem jednostki w Zarządzie Gminnym i powiatowym był Marian Piątek,
– jednostka brała udział 5 krotnie w akcjach gaśniczych, w tym w szkoleniach i ćwiczeniach,
-strażacy brali udział w organizowaniu życia kulturalnego i rozrywkowego we wsi. Wspólnie z pańmi z KGW i sołtysem wsi Czesławem Szałasem zorganizowano w Uciążu; zabawę karnawałową, gwiazdkę dla dzieci, święto patrona strażaków św. Floriana, ognisko i grill po zawodach strażackich, dożynki wiejskie itp.,
– 18 listopada udział w szkoleniu na naczelników OSP w Wąbrzeźnie brali Marek Künstler, Jerzy Rajca, Zbigniew Taczyński,
– w rozgrywkach piłki nożnej w Płużnicy uczestniczyli w kategorii do 30 lat: Marek i Tomasz Künstlerowie, Zbigniew i Marcin Taczyńscy, Mariusz Firmanty, Michał Topij, w kategorii powyżej 30 lat: Zbigniew Rajca, Robert Szałas, Sławomir Michałowski, Kazimierz Künstler, Ryszard Krystoszek, Marian Piątek,
– pełniono wartę przy grobie Pańskim w Nowej Wsi Królewskiej,
– dziewięciu strażaków: Mariusz Firmanty, Andrzej Kiełbowicz zostało odznaczonych odznaką „wzorowy strażak”, Sławomir Michałowski, Józef Taczyński  brązowym medalem, Stanisław Łuszczak, Jan Tomczyk, Szczepan Jankowski, Jerzy Rajca, Marian Piątek srebrnym medalem,
– kupiono jeden mundur strażacki.
Na zakończenie sprawozdania z bogatej działalności straży w 2000 roku Marian Piątek podziękował strażakom i  ich  partnerom społecznym, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich: Annie Firmanty, Lucynie Michałowskiej, Bogumile Piątek, Jolancie Borowskiej za dobrą współpracę i współorganizację wielu pożytecznych imprez.
Pogrzeb wychowawcy, nauczyciela, kierownika szkoły i strażaka Mieczysława Kiszki.
7 lutego 2001 uczestniczyliśmy w pogrzebie  na wąbrzeskim cmentarzu nauczyciela, kierownika szkoły, strażaka  Mieczysława Kiszki (1915-2001).
Mieczysław Kiszka mieszkał i pracował w szkole w Uciążu począwszy od końcowych lat 40 tych, do l. 80 tych.
Pochowano Go w mogile wcześniej, tragicznie zmarłego syna Marka.
 
W delegacji strażackiej szli: Jerzy Rajca, Adam Młynarczyk i Edward Borowski. Za nimi delegacja wsi Uciąż: sołtys Czesław Szałas, Kazimierz Künstler i  Bogumiła. W pogrzebie tego zasłużonego dla wsi i strażaków człowieka uczestniczyła rodzina Zmarłego, znajomi, przyjaciela, a prede wszystkich kilka pokoleń jego uczniów.
 
 Byli uczniowie Mieczysława Kiszki, strażacy z Uciąża stanęli jako Jego ostatnia asysta! Z lewej: Zbyszek Rajca, Czarek Borowski, Sławek Michałowski. Z prawej: …., Wiesiu Krystoszek, Jerzyk Rajca.
 
Zjazd Gminny.
7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w sali Towarzystwa Rozwoju. Zjazd zwoływał prezes ZG OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant Mieczysław Krauze.  Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Dokonano wyboru nowego zarządu gminnego:
– prezes  Józef Boruta z Józefkowa,
– w-ce prezes  Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej,
– w-ce prezes Adam Młynarczyk  z Uciąża,
– sekretarz  Jan Miklaszewski,
– skarbnik  Marian Piątek z Uciąża,
– członek Prezydium  Andrzej Kujaczyński z Czapel.
Komendantem gminnym OSP został Lech Jazownik z Płużnicy
Kontrola w OSP Uciąż.
22 października  2001 r. kpt. Ireneusz Wiśniewski i mł. ogn. Marian Szymański z PSP Wąbrzeźna w obecności Mariana Piątka dokonał kontroli OSP Uciąż. Z protokołu wynika, iż siedmioosobowa sekcja strażaków stawiła się do wyjazdu w ciągu 7 minut. Samochód był sprawny, dobrze przygotowany do akcji. Sprawne były motopompy i pozostały sprzęt. Działała również syrena alarmowa.
Zdarzenia w 2001 r. we wsi Uciąż:
Niektóre interwencje były realizowane przez inne jednostki, takie które posiadały odpowiedni sprzęt i uprawnienia np. do likwidacji skutków wypadków drogowych. Takie zadania coraz częściej przejmowały OSP z Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy. Odnotowujemy więc zdarzenia na terenie wsi nie wnikając, jaka jednostka brała udział w akcji.
24 czerwca Uciąż; wypadek samochodowy -LANOS.
16 lipca. 17 i 18 lipca usuwano połamane drzewa, konary  wskutek  przejścia wichury.
20 lipca Uciąż; usunięcie zagrażającego ruchowi drogowemu konaru / 1 zastęp.
25 grudnia Uciąż;  wypadkowi uległ samochód osobowy / 1 zastęp.
Rok  2002
 
Joanna Piątek w dniu Św. Florian w Uciążu.
 Walne zebranie.
4 stycznia 2002 r., na stan 27 i 7 członków MDP w walnym zebraniu uczestniczyło 14 strażaków. Z Zarządu Oddziału Gminnego OSP przybyli: w-ce prezes Edward Kruk, sekretarz Jan Miklaszewski, komendant Lech Jazownik
Sprawozdania złożyli: prezes Marian Piątek i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Łuszczak.
Sprawozdania  mówiły o sprawach: w kasie było 898,42 zł. Przeszkolono 7 strażaków w zakresie podstawowym. Uczestniczono w zawodach powiatowych, „w których nie zajęliśmy czołowych miejsc”.  Zorganizowano zabawę i w maju po uroczystej mszy św. bawiliśmy się na  Święcie Floriana. Zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej, którą opiekują się strażacy. Za zasługi dla pożarnictwa odznaczono: Edwarda Borowskiego, Zbigniewa i Marcina Taczyńskiego, Marka i Tomasz Künstlerów, Waldemara i Stanisława Treichlów. Józef Taczyński odznaczony został „Wzorowym Strażakiem”. Jak co roku druhowie pełnili wartę przy „grobie Pańskim” na Wielkanoc.
Na zebraniu podziękowano sponsorom Edwardowi Borowskiemu i Adamowi Młynarczykowi za dofinansowanie imprez. Podziękowano również miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich za dobrą współpracę, zwłaszcza przy organizacji wiejskich imprez, zabaw.
W dyskusji:
– Stanisław Krystoszek mówił o tym, aby składkę  strażacką płacono od wieku 18 lat,
– Adam Młynarczyk wnioskował o zakup węży ssawnych  w-110,
– obecny na zebraniu sekretarz Zarządu Gminnego OSP Jan Miklaszewski przypomniał o uczestnictwie w zawodach gminnych w dniu 15 czerwca i powiatowych na dzień 12 kwietnia br.,
– ustalono wartę przy Pańskim Grobie na Wielkanoc następujących druhów: Marka i Tomasza Kunstlerów, Stanisława i Waldemara Treichlów, Marcina i Zbigniewa Taczyńskich, Cezarego Borowskiego, Ryszarda Krystoszka, Zbigniewa Rajcy, Sławomira Michałowskiego, Adama Młynarczyka Stanisława Łuszczaka.
W planach na kolejny rok planowano zakupić zbiornik wody do prowadzenia ćwiczeń, mundurów bojowych i węży w-52.
Na stanie sprzętu w jednostce było:
– mundury bojowe typu „moro” 8 szt.,
– mundury wyjściowe  23 szt.,
– czapki 22 szt.,
– płaszcze p-deszczowe 6 szt.,
– dresy 7 szt.,
– gumowce  10 szt.,
– pasy szerokie  12 szt.,
– pasy wąskie 8 szt.,
– motopompy  3 szt.,
– hełmy bojowe  18 szt.,
– rozdzielacz 1 szt.,
– węże ssawne 5 odcinków,
– smok ssawne  1 szt.,
– węże W- 52   7 odcinków,
– węże W -75 13szt.,
– redukcje  2 szt.,
– toporki  1 szt.,
– radiotelefon 1 szt.,
– samochód ŻUK.
Pożary i ćwiczenia.
W 2002 roku do pożaru wyjeżdżano jedne raz; do gaszenia pożaru w ośrodku wypoczynkowym w Przydworzu.
23 marca 2002 r.  strażacy wzięli udział w ćwiczeniach pożarniczych na obiektach gospodarstwa rolnego Mariana Zająca w Bartoszewicach.
5 maja  2002 r. ćwiczono z zestawem hydraulicznym w Uciążu. Z pokazem przyjechali  strażacy z Płużnicy.
 W lato 2002 r. młodzież z Uciąża przebywała na tygodniowym obozie strażackim w Orłowie w Zielonej Szkole.
 
Dawid Krystoszek, Mateusz Łuszczak, Przemek Piątek, Adam Ankiewicz.
 Obóz odwiedzili: Edward Borowski, Adam Młynarczyk, Jerzy Rajca, Marian Piątek.
Zdarzenia ratownicze na terenie wsi w 2002 r.:
20 czerwca Uciąż; wypadek samochodu osobowego POLONEZ. Akcję ratowniczą prowadził 1 zastęp strażaków.
18 sierpnia Uciąż; wypadek samochodu osobowego BMW, do akcji wezwano 1 zastęp strażaków. Niestety była śmiertelna ofiara tego wypadku. Na zakręcie na odcinku Treichel-Borowski jadący z dyskoteki młodzi ludzie uderzyli w drzewo!
 Rok  2003
 Zebranie OSP. 4 stycznia 2003 r. odbyło się zwyczajowe zebranie sprawozdawcze OSP.
Turniej piłki nożnej.
22 lutego tego roku OSP Uciąż wystawiło drużynę w turnieju piłki nożnej o puchar prezesa OSP w Płużnicy. Strażacka młodzież zajęła w tych zawodach III miejsce.
Obchody strażackich rocznic.
17 maja 2003 r. delegacja strażaków wzięła udział w obchodach 100 rocznicy powstania straży w Nowej Wsi Królewskiej w 1901 roku. Utworzenie nowowiejskiej straży ogniowej było związane z groźnym pożarem jaki wybuchł w Uciążu w 1900 r. Wskutek tego zdarzenia powołano takową w Uciążu, a w następnym roku w Nowej Wsi. Druhowie pojechali na zaproszenie prezesa Edwarda Kruka i naczelnika Romana Sądowskiego.
 
 Z kolei 22 czerwca 2003 r. braliśmy udział w obchodach 115 lecia utworzenia OSP Płużnica. Zaproszenie wystosowali prezes  Lech Jazownik i naczelnik OSP Płużnica Ryszard Stafiej.
 
Wyjazd do Hagen. 29 września 2003 r. do przyjacielskiej, niemieckiej gminy wyjechała delegacja gminy Płużnica. W ramach tej grupy znaleźli się przedstawiciele strażaków. Na zdjęciu poniżej: Marian Piątek i Edward Kruk w jednej z niemieckich remiz strażackich. Poza tym, iż w partnerskiej gminie Hagen mają jedną zawodową straż pożarną, to reszta pozostałych jednostek nie różni się wiele od naszych.
 
 Wypadek samochodu.
W Uciążu w dniu 11 marca 2003 r. miał  miejsce wypadek samochodu osobowego  FIAT 126p. Do zabezpieczenia akcji i usunięcia skutków wysłano 1 zastęp strażaków.
 Rok  2004
 Zebranie; 3 stycznia 2004 r. odbyło się zebranie jednostki OSP. W zebraniu uczestniczyło 13 strażaków oraz wójt Janusz Marcinkowski,  prezes gminny OSP Józef Boruta, w-ce prezes Edward Kruk i komendant gminny OSP Lech Jazownik.
W sprawozdaniu prezes Marian Piątek przedstawił działalność OSP w 2003 roku. Między innymi zajmowano się:
– zakupem mundurów bojowych,
– przygotowano wyjazd na 100 lecie do Nowej Wsi Królewskiej i na 115 lecie OSP Płużnica,
– organizacją uczestnictwa w przyjęciu obrazu Jezusa Miłosiernego w nowowiejskiej parafii.
Jednostka dwukrotnie podejmowała akcję gaśniczą w swojej wsi. Gaszono palący się stóg ze słomą u Sławomira Michałowskiego i  palącą się słomę po kombajnie na polu Ryszarda Krystoszka. W zawodach gminnych  w Płużnicy wystawiono drużynę seniorów i młodzieży.
Prezes Marian Piątek w swym sprawozdaniu zwrócił uwagę na fakt, iż nie wszyscy koledzy włączają się w pracę strażacką. Nie zrealizowano też wniosku o przełożeniu dachu na remizie. W związku z tym złożył rezygnacje z funkcji prezesa OSP w Uciążu. Rezygnacja ta jednak nie została przyjęta. Strażacy podkreślali duże zaangażowanie się Mariana Piątka w życie wsi i straży.
Toczyła się trudna dyskusja wobec problemu zmian w ustawie o bezpieczeństwie pożarowym, które nakazywały daleko idące zmiany w działalności strażackiej. Otóż strażacy z sekcji techniczno-bojowej chcąc uczestniczyć w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, specjalistyczne ponad 100 godzinne przeszkolenie, muszą być indywidualnie ubezpieczeni i odpowiedni wyposażeni w ubiór i wyposażenie indywidualne.  Tym wszystkim nowym wymogom nie może sprostać nasza mała jednostka i dlatego też OSP Uciąż, tak ja i inne w gminie Płużnica nie mogą więcej uczestniczyć w akcjach bojowych, co strażacy przyjęli bardzo źle. Mimo wszystkiego wójt gminy Janusz Marcinkowski nakłaniał strażaków do uczestnictwa w mundurach w wielu działaniach kulturalnych, sportowych, prewencyjnych. W tej sytuacji spowodowanej zmianami prawa w gminie Płużnica pozostaną trzy sekcje techniczno-bojowe jako jednostki wiodące: Nowa Wieś, Błędowo i Płużnica zapewniające bezpieczeństwo w najbliższej  okolicy. Miejscowi strażacy natomiast mogą uczestniczyć w razie zdarzenia w swojej wsi na takich samych zasadach jak i inni mieszkańcy wsi i zgodnie z decyzją  dowódcy kierującego akcją. Istnieje również możliwość budowania JOT w oparciu o nowe wymogi.
W zebraniu uczestniczyło 13 strażaków oraz wójt Janusz Marcinkowski,  prezes gminny OSP Józef Boruta, w-ce prezes Edward Kruk i komendant gminny OSP Lech Jazownik.
Strażackie zabawy.
Strażacy z Nowej Wsi Królewskiej w styczniu 2004 r. zorganizowali dla strażaków z powiatu noworoczną zabawę taneczną. Z  Uciąża wybrali się na nią  Bogumiła i Marian Piątkowie. Na zdjęciu Bogumiła Piątek i Henryk Drzyzga z Płużnicy.
 
 Turniej.
28 lutego 2004 r. w turnieju piłki nożnej o puchar komendanta gminnego OSP Płużnica Lecha Jazownika drużyna z Uciąża zajęła V miejsce.
Zdarzenia roku 2004 we wsi Uciąż.
10 sierpnia o godz. 17,oo gaszono pożar słomy po kombajnie w gospodarstwie Mirosława Gródeckiego.
23 sierpnia palił się budynek inwentarski pod nr. 44. W gaszeniu ognia uczestniczyło l2 zastępów straży.
12 listopada zdarzył się we wsi wypadek samochodowy. TICO zderzyło się z TAWRIĄ. Do likwidacji następstw zdarzenia przysłano 1 zastęp strażaków.
 Rok  2005
 Zebranie walne; 8  stycznia 2005 r. przeprowadzono zebranie walne oceniające poprzedni rok. Stan organizacji w 2004 roku to 27 członków i 7 MDP chłopców. Obecnych na zebraniu było 9 strażaków. Zniechęcenie tłumaczono wprowadzeniem zaostrzonych przepisów, nie pozwalających na uczestniczenie strażakom na udział w akcjach bojowych.
W zebraniu uczestniczył wójt Janusz Marcinkowski i komendant gminny OSP Lech Jazownik z Płużnicy.
W zawodach piłki nożnej o puchar prezesa OSP w Nowej Wsi nasi chłopcy zajęli II miejsce.
W 2005 roku osiągnięto dochody w wysokości 730 zł, wydano 160.
Pogrzeb Stefana Szymkiewicza.
18 marca 2005 r. zorganizowaliśmy strażacki pogrzeb naszemu zmarłemu trzy dni wcześniej Druhowi Stefanowi Szymkiewiczowi, który w służbie strażackiej był równo 50 lat.
Na przedzie nasi strażacy: Szczepan Jankowski, Stanisław Treichel, Sławomir Michałowski.
 
 Naszemu seniorowi sprawiliśmy strażacki pogrzeb. W takim sensie pogrzebowy kondukt prowadzili: Szczepan Jankowski (niósł krzyż), kościelne chorągwie pogrzebowe Kazimierz Künstler i Stanisław Treichel. W delegacji strażackiej przed księdzem Metodym Derankiem szli: Edward Borowski, Stanisław Łuszczak i Zbigniew Rajca. Trumnę nieśli i jej asystowali w trakcie transportowani jej strażackim samochodem OSP Uciąż: Sławomir Michałowski, Marcin Taczyński, Jerzy Rajca, Cezary Borowski, Tomasz Künstler, Marcin Künstler.
Inne funkcje pełnili druhowie: Jerzy Rajca, Marian Piątek, Mariusz Firmanty,
W dniu 22 grudnia 2005 r. nasi druhowie usuwali złamane konary/ 1 zastęp
Rok  2006
 Zebranie walne.
7 stycznia 2006 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP. Strażaków mieliśmy 27 członków i 7 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.
Na zebraniu obecni byli: Jan Tomczyk, Cezary Borowski, Edward Borowski, Marian Piątek, Ryszard Krystoszek, Jarzy Rajca, Mariusz Firmanty, Zbigniew Taczyński, Andrzej Kiełbowicz, Sławomir Michałowski.
Zebraniu przewodniczył dh Andrzej Kiełbowicz. Protokołował sekretarz OSP Zbigniew Taczyński.
Gośćmi zebrania byli: wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz gminny Jarosław Tylmanowski, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP prezes Józef Boruta z Józefkowa, komendant gminny OSP Lech Jazownik z Płużnicy i członek Zarządu Paweł Stafiej.
Sprawozdania przedstawili: prezes Marian Piątek, skarbnik Ryszard Krystoszek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Łuszczak.
W swym sprawozdaniu prezes M. Piątek przypomniał, iż 14 lutego, na cmentarzu w Nowej Wsi Król. pożegnano zmarłego druha Stefana Szymkiewicza, który do straży wstąpił w 1955 roku.
 M. Piątek mówił o piśmie Wójta Gminy z lutego 2004 roku w którym wójt gminy uprzedzał o odpowiedzialności za posłanie do akcji nie przygotowanych (ubezpieczenie, badania lekarskie, przeszkolenie strażaków) strażaków. Pisał w sprawozdaniu: „Członkowie nasi nie mogą się do dziś pogodzić, że tak prężna organizacja jak nasza, która ma już ponad 100 lat, o czym świadczą puchary i dyplomy nie może brać udziału w akcjach pożarniczych. W związku z tym proponował, aby ubezpieczyć indywidualnie 7-8 druhów z jednostki. Postulował, aby pieniądze na to ubezpieczenie pokryć z diet Komendanta Gminnego, który winien pracować za darmo! Sprawozdawca narzekał na brak wsparcia pracownika Urzędu Jana Miklaszewskiego w tej sprawie.
W sprawozdaniu wymieniono trzymanie warty przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym i w obchodach 25 lecie kapłaństwa ks. Metodego Deranka. OSP była organizatorem lub wspomagała zabawę sylwestrową i  obchody we wsi Św. Floriana, na które zapraszano mieszkańców z całej wsi.  Organizowane były również; gwiazdka dla dzieci, Dzień Babci, Dziadka i Matki. Na zakończenie M. Piątek podziękował paniom i żonom z Kola Gospodyń Wiejskich i  nauczycielce Jadwidze Krystoszek za przygotowanie dzieci umilających te ostatnie imprezy. Podziękowania nie ominęły również sponsorom wymienionych uroczystości; Edwardowi i Cezaremu Borowskim, Zbigniewowi Taczyńskiemu, Marianowi Piątkowi. „Bez sponsorów ciężko byłoby żyć”, zakończył referujący!
Wartę przy grobie Pańskim pełnili: Stanisław Łuszczak, Tomasz i Kazimierz Künstlerowie, Waldemar i Stanisław Treichelowie, Marcin i Zbigniew Taczyńscy, Cezary Borowski, Jerzy i Zbigniew Rajca, Ryszard Krystoszek, Sławomir Michałowski, Mariusz Firmanty, Marian Piątek. Strażacy zmieniali się na tych wartach co 15 minut.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż w kasie znajduje się 640 zł.
W dyskusji rozmawiano głównie o piśmie Wójta Gminy o „zakazie wyjazdu do akcji pożarniczych”…z lutego 2004 roku. Wójt Janusz Marcinkowski jeszcze raz wyjaśnił nowe uregulowania prawne, które zaostrzyły wymogi zdrowotne, ubezpieczeniowe, szkoleniowe i znaczne polepszenie wyposażenia w jednostce strażackiej, aby spełniła ona wymogi stania się w pełni jednostką „bojową”. W przeciwnym razie zarówno OSP, jak i Gmina może być narażona na sankcje karne i materialne (odszkodowania dla strażaków), jeśli w czasie akcji ktokolwiek dozna uszczerbku na zdrowiu. Przedstawiono możliwości ubiegania się o taki status. Dokonano wyboru Zarządu OSP.
 Strażackie święta w których uczestniczyliśmy:
 
 6 maja 2006 r. poświęcono Figurę św. Floriana patrona strażaków.
 
 27 maj 2006 r.  zaproszono nas na 50 lecie OSP Józefkowo. Na tej uroczystości członek władz wojewódzkich OSP Bożesław Tafelski wręczył strażakom z Uciąża Sławomirowi Michałowskiemu i Zbigniewowi Rajcy medale.
 Strażacy w czynie społecznym.
Strażacy nie tylko ćwiczą, gaszą, chodzą do kościoła, ale również kiedy zajdzie potrzeba wspierają konkretne roboty we wsi. Panowie strażacy: Wiesław Krystoszek, Sławomir Michałowski i Marcin Taczyński wspomagają budowę drogi asfaltowej wieś Uciąż-Michałki.
[Fot. 20 lipca 2006 r. droga w Uciążu]
 
 Jedno z posiedzeń.
29 wrzesień 2006 r. odbyło się rutynowe posiedzenie Zarządu Gminnego OSP  w Orłowie.
Jerzy Rajca z Uciąża, Andrzej Sikora z Błędowa, Czesław Jeziorski z Józefkowa, prezesi gminni OSP: Edward Kruk z Nowej Wsi Król i Józef Boruta z Józefkowa, wójt Janusz Marcinkowski, przedstawiciel PSP Wąbrzeźno Witold Miklikowski, Jan Simson z Wieldządza, kapelan gminnych strażaków, proboszcz nowowiejski ks. Metody Deranek.
 Opłatki strażackie.
28 grudzień 2006 r. opłatek w Czaplach, Spotkania opłatkowe urządzano co roku w innej OSP. Zapraszano na nie szczególnie seniorów  i delegacje ze wszystkich 11 jednostek OSP w gminie Płużnica.
 
 W prezydium spotkania członkowie prezydium Zarządu Gminnego OSP:
prezes Edward Kruk, skarbnik Marian Piątek, ks. Metody Deranek, komendant Andrzej Kujaczyński.
 
Wydarzenia 2006 roku w Uciążu;
 4 lipca; odwadniano zalany wodą budynek mieszkalny. Pracował przy tym jeden zastęp.
11 sierpnia; na drodze powiatowej likwidowano skutki  wypadku. Przysłano jedną sekcję.
24 sierpnia; wypompowywano wodę z budynku mieszkalnego i gospodarczego. Pracował 1 zastęp.
W grudnia br. (Uciąż nr.12); usuwano złamane konary drzewa. Pracowały2 zastępy.
 Rok  2007
 Zebranie walne.
Odbyło się 5 stycznia 2007 r. w obecności 14 strażaków (stan 19). Obecny był wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes gminny OSP Edward Kruk. Przewodniczył Marian Piątek, protokółował Zbigniew Taczyński. Omawiano problemy przygotowania strażaków do odtworzenia sekcji bojowej w jednostce. Jak już wcześniej pisaliśmy było to związane z przeszkoleniem strażaków i ich ubezpieczeniem.
Stan kasy na koniec roku wyniósł 480 zł.
 Pogrzeb ks. Metodego Deranka
28 lutego 2007 r. na skutek wypadku drogowego we Francji zmarł nieoczekiwanie gminny kapelan strażaków, proboszcz nowowiejski ks. Metody Deranek. 2 marca strażacy z Uciąża uczestniczyli w jego pogrzebie.
W organizacji pogrzebu pracowali: Marian Piątek, Jerzy i Zbigniew Rajcowie, Adam Młynarczyk, Edward i Cezary Borowscy, Ryszard i Dawid Krystoszkowie, Sławomir Michałowski, Kazimierz, Marek i Tomasz Künstlerowie. Strażacy pełnili funkcje: niesienie krzyża, niesienie trumny, delegacja w kolumnie strażackiej i do kierowania ruchem podczas pogrzebu.
 
 Na pogrzebie gminnego kapelana strażaków zgromadzili się mieszkańcy i strażacy z którym współpracował w ostatnich latach.
 
 Zebranie wiejskie.
Każde zebranie rady sołeckiej czy zebranie wiejskie w Uciążu można by bez fałszywej skromności nazwać strażackim, bowiem większość uczestników to nasi druhowie! 5 marzec 2007 rok: fotografia z zebrania wiejskiego. Od lewej strażacy Cezary Borowski, Marian Piątek, Jerzy Rajnik, Kazimierz Künstler, Adam Młynarczyk …., sołtys Nowej Wsi Król Leszek Ozorowski i wójt gminy Janusz Marcinkowski.
Współfinansowanie sztandaru OSP Ludowice.
15 marca 2007 r.  prezes OSP Ludowice Zygmunt Baran zwrócił się o wsparcie finansowe na zakup sztandaru z okazji 80 lecie tej jednostki.
Pożar u Mirosława Redgoszcza.
2 kwietnia 2007 r. o godz. 00.01 w nocy wybuchł pożar stodoły w gospodarstwie Mirosława Redgoszcza. Wartość spalonego mienia wyniosła 153 000 zł. W akcji brało udział 8 zastępów. Spaliła się stodoła z częścią budynku gospodarczego. Strażakom udało się ograniczyć pożar i nie dopuścić do przeniesienia się na pozostałe budynki. W gaszeniu pożaru brało udział kilka jednostek, między innymi z Nowej Wsi Królewskiej i z Wąbrzeźna. Miejscowa Straż, jak pisał prezes Marian Piątek: „… choć nasza jednostka nie może wyjeżdżać do zadań bojowych, nie patrząc na to wyjechaliśmy i udzieliliśmy pomocy. Naszym głównym zadaniem było pompowanie wody z hydrantu do wozu bojowego. Pomagaliśmy usunąć dobytek z zagrożonych pomieszczeń..” W akcji uczestniczył: Stanisław Treichel, Ryszard Krystoszek, Jerzy Rajca, Adam Młynarczyk, Marek i Tomasz Kunstlerowie. [Fot. 2007 Uciąż Janusz Marcinkowski]
 
 
Zawody.
26 maja 2007 roku uczestniczyliśmy w gminnych zawodach pożarniczych w Płużnicy.
 Uczestnicy: Marcin Rainik, Kamil Firmanty, Alek Piątek, Patryk Michałowski, Radek Krystoszek, Krystian Grandzicki, Michał Redgoszcz, Darek Dymek, Wiesław Krystoszek, Jacek Dymek, Adam Ankiewicz.
 Poniżej członkowie naszych młodzieżowych drużyn pożarniczych. Był to okres w którym nasza młodzież, a było ich sporo, garnęła się do strażackiego rzemiosła-tylko pożarów coraz mniej! Ale to dobrze, bowiem każdy pożar niesie za sobą czyjś dramat.
 
 Rok 2006/7: uczestnicy w zawodach. Opiekunowie: Jerzy Rajca i Tomasz Künstler.
Od lewej stoją: Partyk Michałowski,  Szymon Kozłowski, Maciej Rainik, Kamil Grandzicki, …, Szymon i Karol Michałowscy, Krystian Grandzicki,  Karol Rajca, Irek Borowski, Kinga Borowska, Alek Piątek, Hubert Rajca.
 
 
 Seniorzy, goście zawodów: Edward Borowski, Tadeusz Stafiej, Władysław Dymek, Adma Puchała, Janusz Marcinkowski i Dominik Kwiatkowski.
Przyroda bywa groźna.
24 sierpnia  2007 r. według relacji Mariana Piątka: „…. nadeszła ulewa, jedna ściana deszczu. Mieliśmy jedno podtopienie u Józefa Taczyńskigo. Pompowaliśmy wodę z otoczenia gospodarstwa.
 
Dla przykładu zamieściłem zdjęcie z zalanej łąki w Płąchawach. Podobnie wyglądało otoczenie gospodarstwa Taczyńskich. Strażacy pompowali tam kilka dni.
Posiedzenie Zarządu Gminnego.
21 grudnia 2007 r. w posiedzeniu Zarządu  Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy brał, jako członek Zarządu z jednostki z Uciąża Marian Piątek. Pełnił on funkcję gminnego skarbnika.
 
 Od lewej: Czesław Jeziorski z Józefkowa, Marian Piątek z Uciąża, prezes Edward Kruk i wójt Janusz Marcinkowski.
[Fot 2007 Płużnica J. Tylmanowski]
Opłatek strażacki.
 
Grudzień 2012 r. spotkanie opłatkowe seniorów strażaków. Edward Borowski i Jan Wiśniewski z Wieldządza.
Gminny opłatek w Uciążu.
28 grudnia 2007 r. odbyło się  w świetlicy w Uciążu wigilijno-noworoczne spotkanie strażaków gminnej organizacji OSP. Spotkania takie odbywają się od 2006 roku. Pierwsze odbyto w OSP Czaple.
Organizatorami byli nasi strażacy. Przyjęliśmy ok. 50 gości, seniorów i delegacje wszystkich 11 OSP z gminy Płużnica. Trochę pieniędzy dał Zarząd Gminny OSP i sponsorzy prywatni. Najwięcej do pomyślnego uczczenia ‘opłatka’ przyczynił się finansów, nasz najważniejszy senior  Edward Borowski.
 
 Uczestnicy spotkania siedzą: Jan Duma z Bielaw, Zygrfryd Rygielski z Ostrowa, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Jerzy Weisner z Czapel, Jan Wiśniewski z Wieldządza, Kwiatkowski z Czaple.
 
 Gospodarze spotkania: Prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk z Nowej Wsi, Marian Piątek i proboszcz nowowiejski Jacek Dudziński.
 
 „Silna grupa wspomagająca: Bogumiła Piątek, Joanna Borowska, Marian Piątek, sołtyska Lucyna Michałowska i Anna Firmanty.
 W spotkaniu uczestniczyli członkowie OSP Uciąż: prezes Marian Piątek, naczelnik Jerzy Rajca, Kazimierz Künstler, Tomasz Künstler, Sławomir Michałowski, Edward Borowski, Cezary Borowski,  Adam Młynarczyk,
 
 Na pierwszym planie: Sławomir Michałowski, Cezary Borowski, Tomasz Künstler, Wiesław Krystoszek, Adam Młynarczyk.
 
Adam Młynarczyk, Kazimierz Künstler, Tomasz Künstler i Marian Piątek.
Rok  2008
 Zebranie OSP.
5 stycznia 2008 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP za ubiegły 2007 rok. Sprawozdanie prezesa Mariana Piątka przypomniało dramatyczne wydarzenia: śmierć ks. Metodego Deranka, pożar u Mirosława Redgoszcza i sierpniową ulewę.
Strażacy jak zwykle trzymali wartę „u grobu Pańskiego”. Dwie drużyny seniorów i młodzieżowa przygotowane przez Cezarego Borowskiego, Adama Młynarczyka i Marka Künstlera brały udział w gminnych zawodach pożarniczo-sportowych. Współorganizowane było  święto na dzień matki i strażackiego patrona św. Floriana, które było sponsorowane przez Edwarda Borowskiego, Jerzego Rajcę, Sławomira Michałowskiego, Mariana Piątka, Ryszarda Krystoszka i Zbigniewa Taczyńskiego. Dh Cezary Borowski zafundował uczestnikom święta tradycyjną kiełbasę smażoną przy ognisku. Organizacja takich imprez nie byłaby możliwa bez Pań z KGW: Anny Firmanty, Jolanty Borowskiej, Wioletty Taczyńskiej, Bogumiły Piątek i sołtyski wsi Lucyny Michałowskiej. 24 sierpnia strażackie motopompy pracowały przy usuwaniu zalewiska w gospodarstwie Józefa Taczyńskiego. Jesienią naprawiono dach na remizie. 28 grudnia jednostka podejmowała gości na tradycyjnym gminnym, opłatkowym  spotkaniu. Wspólnie z dziewczynami z Koła Gospodyń Wiejskich Zarząd organizował zabawę sylwestrową. Strażacy: Jerzy Rajca i Sławomir Michałowski wyremontowali dach na remizie kładąc nową warstwę papy. W sprawozdaniu podziękowano również Przemysławowi Piątkowi za rozprowadzenie kalendarzy strażackich na 2008 rok.
Jarek Tylmanowski strzelił nam fotkę po wielu, wielu latach!
 
Jan Tomczyk, Janusz Marcinkowski i Szczepan Jankowski. [Uciąż, wrzesień 2008 r.]
Akcje 2008; W ciągu roku dwukrotnie w naszej wsi; 2 czerwca 2008 r. wypompowywaliśmy wodę z piwnic budynku gospodarczego.
Natomiast13 i 27 sierpnia 2008 r. zgłoszono we wsi zagrożenie gniazdem szerszeni, które trzeba było zdjąć.
 Rok  2009
 Uchwała o seniorach.
3 stycznia 2009 r.  na zebraniu sprawozdawczym uchwalono przyjąć zasłużonych strażaków w poczet „strażaków honorowych” OSP Uciąż. Zaliczono do nich: Stanisława Krystoszka,  Ferdynanda Nasa, Stanisława Wilka, Edwarda Borowskiego, Antoniego Florko, Stanisława Łuszczaka, Jana Tomczyka, Stanisława Treichla, Kazimierza Künstlera, Józefa Taczyńskiego i Szczepana Jankowskiego.
 W zebraniu uczestniczyli: prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk z Nowej  Wsi, komendant gminny Lech Jazownik i sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski.
Honorowa warta.
Ustalono wartę przy „grobie pańskim” w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej na piątek 10 kwietnia 2009 roku. Służbę zadeklarowali: Marcin, Zbigniew i Józef Taczyńscy, Ryszard i Dawid Krystoszek, Przemysław i Marian Piątkowie, Marek i Tomasz Künstlerowie, Waldemar Treichel, Sławomir Michałowski, Jerzy Rajca, Dariusz Dymek.
17 lutego 2009 r. prezes OSP Uciąż Marian Piątek uczestniczył w jednym z posiedzeń Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP na sali Urzędu Gminy w Płużnicy. Marian Piątek jest członkiem Zarządu Gminnego i jego Prezydium od kilku kadencji.
Poniżej: Skarbnik Marian Piątek, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, prezes
Edward Kruk, sekretarz/ sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, wójt gminy Janusz Marcinkowski.
 
 Obchody 110 rocznicy.
26 marca 2009 r. Zarząd OSP zajmował się sprawami: wybranie komitetu obchodów 110 rocznicy utworzenia straży ogniowej w Uciążu. Organizacji turnieju tenisa stołowego, zabawy w dn. 25 kwietnia i warty przy grobie Pańskim na Wielkanoc. Jak się później okazało obchodów nie udało się wówczas zorganizować, przełożono więc ich termin o całe pięć lat.
Obchody ‘Dnia Strażaka’.
2 maja 2009 r.  obchodziliśmy gminny „Dzień Strażaka w Nowej Wsi Królewskiej”. W uroczystości brała udział delegacja Uciąża: Edward i Cezary Borowscy oraz Jerzy Rajca.
 
W pierwszym rzędzie przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk, komendant gminny OSP Lech Jazownik. Dalej po lewej Jerzy Rajca i Cezary Borowski z Uciąża.
 Młodzieżowe zawody.
III powiatowe zawody CTiF zorganizowano w Płużnicy 20 czerwca 2009 r. Poniżej ogólny widok na strażacką młodzież z terenu powiatu.
 
 Organizatorami był strażacki powiat i jego reprezentanci: Jarosław Herbowski i Wojciech Dombrowski.
 
 Nasza młodzieżowa drużyna występowała w składzie (kolejno od lewej): Krystian Grandzicki,  Irek Borowski, Maciej Rainik, Tomek Mul, Alek Piątek, Hubert Rajca,  Rafał Mul.
 Wizyta gości.
16 września 2009 r. nasza OSP gościła  posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP. W przygotowaniach do jak najlepszego przyjęcia gości wielce zasłużyły się panie: sołtys wsi Lucyna Michałowska, Anna Firmanty i Bogusława Piątek, przygotowując bardzo smaczny poczęstunek.
 
 Opłatek w Błędowie.
29 grudnia 2009 r. w Błędowie na opłatku wigilijno-noworocznym był nasz senior Edward Borowski, obok Tadeusz Stafiej z Płużnicy.
 Zdarzenia w 2009 r.:
3 września 2009 w  Uciążu paliło się rżysko.  Pożar ugasił jeden zastęp strażaków. Kilkakrotnie prowadzono akcje usuwania połamanych konarów drzew. Było to w dniach: 27 kwietnia, konar na jezdni, 23 lipca, 4 i 5 października.
Rok  2010 r.
Pogrzeb Druha Stanisława Krystoszka.
 Stanisław Krystoszek syn Jana urodził 19 kwietnia 1925 r. Zmarł … sierpnia 2010 r. Do OSP wstąpił w   1947 roku. za swoją służbę w straży, w samorządzie i organizacjach spółdzielczych został odznaczony:
– „za wysługę 40 lat w OSP” z 1986 r.
– „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”  w 1993 r.
– „Złotym Krzyżem Zasługi” nadanym w1974 r.
 
  Legitymacja strażacka Stanisława z l. 80 tych.
 
W jego pogrzebie uczestniczyli nasi strażacy. W czasie mszy wartę przy trumnie pełnili: Szczepan Jankowski, Cezary Borowski, Sławomir Michałowski, Tomasz Künstler.
Już poza uroczystością prezes M. Piątek słusznie zganił zachowanie niektórych druhów, którzy winni stawić się na pogrzebie wszyscy i to w mundurach!
    Stanisław Krystoszek napisał krótkie  wspomnienie o straży ogniowej w Uciążu, które podaję poniżej:
 
 Próbka i tekst jedno stronnicowego opisu Stanisława Krystoszka.
  „Do roku 1934 w naszej wsi istniała tzw. „straż ogniowa” powołana przez mieszkańców wsi Uciąż, która czuwała i gasiła wszelkie powstałe pożary na terenie naszej wsi jak również udzielała pomocy sąsiednim wsiom. W 1934 roku OSP Uciąż przystąpiła do Związku Powiatowego OSP w Wąbrzeźnie. Od tej chwili brała udział w zawodach powiatowych. Pierwszy zarząd, który powstał w 1934 roku stanowili:
Prezes              Krysa Jakub
Naczelnik        Gaweł Józef (Błażej)
Sekretarz         Kućma Jan
Skarbnik          Młynarczyk Władysław
Gospodarz       Ćwik    Mieczysław
W tamtych czasach zarząd był wybierany co roku. W 1939 roku naczelnikiem był Szymon Sztyrbicki. W czasie okupacji funkcję naczelnika sprawował Hans Gerwin. [Kiedy Niemców powoływano do Wermachtu zostawali nim Polacy: Jan Borowski, Władysław Lewandowski.
Po 1945 roku uformował się zarząd w składzie:
Prezes              Sieprawski Stefan
Naczelnik        Tuszyński Bolesław
Sekretarz         Kornacki Tadeusz
Skarbnik          Młynarczyk Władysław
Gospodarz       Ćwik  Mieczysław
    Kolejne zarządy były wybierane przez członków OSP jak i mieszkańców wsi nie zrzeszonych w OSP. W późniejszych latach o wyborze zarządu decydowali sami członkowie OSP, zmieniało się to różnie! Np. Mój wybór dokonywał się przez społeczeństwo naszej wsi. Był to bodajże rok 1950-1952 ? Funkcję w OSP pełniłem z przerwą do 1965 roku”.
Młodzieżowe zawody.
15 maja 2010 r. Zarząd OSP zebrał się dla omówienia gminnych zawodów CTIF i zawodów oldbojów w wieku powyżej 30 lat. Strażacy brali udział w obydwu zawodach, zajmując  dobre drugie miejsca.  Młodzież do zawodów przygotował Marek Künstler, za co Prezes  złożył na zebraniu podziękowanie.
Na Zarządzie zdecydowano również o zakupie gabloty do świetlicy dla przechowywania pucharów zdobytych w różnych zawodach i konkursach.
Gniazdo os.
W 2010 r. wystąpiła tylko jedna potrzeba interwencji we wsi. Dotyczyło to unieszkodliwienia 1 lipca gniazda os.
Nasz strażak i nasz wojewoda Bernard Kwiatkowski.
 
 
 Bernard Kwiatkowski Wojewoda Toruński w latach 1992 -1998, urodził się 31 października 1943 r. w Uciążu. Ojciec zginął w czasie II wojny
światowej. Bernard wychował się w rodzinie ojczyma Mieczysława Kiszki, nauczyciela i kierownika szkoły w Uciążu. Jest żonaty, ma córkę i dwóch synów. Mieszka w Złotori pod Toruniem.
 
  14 maja 2010 r. strażacy brali udział w uroczystości na sali świetlicy w Uciążu nadania Bernardowi Kwiatkowskiemu tytułu „Honorowego Obywatela gm. Płużnica”.
 Od lewej: Edward Borowski, Bernard Kwiatkowski, Janusz Marcinkowski. W drugim rzędzie: Stanisław Flis, Jan Simson, Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk i Kazimierz Künstler.
 W przygotowaniach do tej uroczystości i udział w uroczystości wzięli strażacy: Marian Piątek, Adam Młynarczyk, Edward Borowski, Cezary Borowski, Sławomir Michałowski, Zbigniew Meyger, Ryszard Krystoszek, Szczepan Jankowski, Grzegorz Jankowski, Treichel Stanisław, Kazimierz Künstler, Stanisław Flis, Jerzy Rajca.
    Prezes OSP Uciąż Marian Piątek z okazji nadania Bernardowi Kwiatkowskiemu tytułu wygłosił w imieniu strażaków i mieszkańców wsi następujące słowa..:
     „W imieniu mieszkańców naszej wsi chciałbym podziękować p. Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Różyńskiej, wójtowi Januszowi Marcinkowskiemu i  Radnym za przychylenie się do naszego wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela gm. „Płużnica” Panu Bernardowi Kwiatkowskiemu, byłemu wojewodzie toruńskiemu, a zarazem byłemu mieszkańcowi naszej wsi. Mieszkańcy nasi do dzisiaj pamiętają jak w 1994 r świętowaliśmy otwarcie wodociągu wiejskiego i do naszej jednostki OSP  otrzymaliśmy samochód pożarniczy ŻUK, który nazwaliśmy „cacko”. W uroczystości tej brał udział ks. Metody Deranek, który wóz poświęcił w obecności Wojewody Toruńskiego. Byliśmy przekonani, iż żeby nie pomoc dha Wojewody do takiej uroczystości by nie doszło. Dzisiejsze uroczystość nadania tytułu wpisze się  do naszej historii wsi Uciąża i gminy Płużnica. Na zakończenie pozwolę sobie na takie oczywiste motto: „Nie każdej wsi rodzi się Wojewoda”.
Pogrzeb Ferdynanda Nasa.
(1925-2010)
7 czerwca 2010 r. uczestniczyliśmy  w pogrzebie jednego z naszych  seniorów Ferdynanda Nasa. Ferdynand Nas urodził się 8 kwietnia1925 roku. Przez okres powojenny, aż do emerytury prowadził w Uciążu gospodarstwo rolne. Ferdynand   Nas  zmarł 1 czerwca 2010. Strażakiem był od 1949 rok. Pełnił wiele funkcji, w tym skarbnika OSP.
 
 Nasi druhowie: Józef Taczyński, Adam Młynarczyk, Edward Borowski, Józef, Kazimierz  Künstler, w głębi po prawej wojewoda Bernard Kwiatkowski.
 Zawody gminne.
W Płużnicy 29 maja 2010 r.  drużyna w składzie: Ryszard Krystoszek, Zbigniew Mejger, Sławomir Michałowski, Grzegorz Jankowski, Marek Künstler, Tomasz Künstler, Marcin Taczyński i Zbigniew Taczyński wywalczyła IV miejsce w gminnych zawodach pożarniczo-sportowych w Płużnicy.
 
 Przy pompie Wiesław Krystoszek i Zbigniew Taczyński.
 
                    Tabela wyników z tych zawodów.
  Marcin, Zbigniew Taczyński i Tomasz Künstler.
Zawody powiatowe. 12 czerwca 2010 r. na zawodach powiatowych w Wąbrzeźnie na 14 startujących drużyn zajęliśmy 4 miejsce.
 
 Dowódca naszej drużyny Zbigniew Taczyński zdaje raport kpt. Ireneuszowi Wiśniewskiemu. W drużynie walczyli: Wiesław Krystoszek, Marcin Taczyński, …Sławomir Michałowski, ….Jankowski, Tomasz Künstler i Przemek Piątek.
 [Fot. Wąbrzeźno 1.07.2010 Jerzy Rajca]
 
 Pompę dźwigają: Grzegorz Jankowski, Marcin Taczyński, Sławek Michałowski i Wiesiu Krystoszek. 
Na tle  naszego samochodu „Żuk” do zdjęcia stanęli: Ryszard Krystoszek, Mirosław Gródecki, Przemek Piątek, Sławek Michałowski, Maryś Piątek, Zbyszek i Marcin Taczyńscy, Tomek Künstler. W przysiadzie Grzegorz Jankowski i mały Szymona Michałowski.
 
Jerzy Rajca wtedy już trochę odpoczywał i czekał na wyniki! Jest on autorem wielu zdjęć w naszej opowieści.
Zmarł Antoni Florko.
Ur. 16 .03. 1919 r. zmarł 15. 08. 2010 r. Strażak naszej OSP był od 1949 r. prowadził w Uciążu gospodarstwo rolne położone tuż obok szkoły. W latach 80 tych sprzedał gospodarstwo ….. Robaczewskiemu i wyprowadził się  jako emeryt do Wąbrzeźna.
[Fot. 1999 r. zawody w Wąbrzeźnie]
 
Rok  2011 r.
Zebranie sprawozdawcze odbyło się 7 stycznia 2011 r. w świetlicy wiejskiej. Organizacja liczyła 23 strażaków, w tym 13 czynnych i 10 honorowych.
 Obecni na zebraniu byli: Cezary Borowski, Edward Borowski, Marian Firmanty, Grzegorz Jankowski, Andrzej Kiełbowicz, Dawid Krystoszek, Ryszard Krystoszek, Kazimierz Künstler, Marek Künstler, Zbigniew Meyger, Sławomir Michałowski, Adam Młynarczyk, Marian Piątek, Przemysław Piątek, Jerzy Rajca, Marcin Taczyński, Marcin Topij, Stanisław Treichel, Waldemar Treichel. Nieobecni na zebraniu byli: Szczepan Jankowski, Tomasz Künstler, Józef i Zbigniew Taczyńscy, Jan Tomczyk.
    Sprawozdanie za rok poprzedni złożył prezes Marian Piątek. Zarząd OSP obradował dwa razy. Strażacy zorganizowali następujące działania:
– 28 marca na pielgrzymkę do Częstochowy udali się druhowie: Marian Piątek, Grzegorz Jankowski,
– 28 kwietnia druhowie: Jerzy Rajca, Sławomir Michałowski oddali krew na rzecz operowanego strażaka Jana Tomczyka,
– 14 maja uczestniczyliśmy w Uciążu w uroczystości nadania wojewodzie Benedyktowi Kwiatkowskiemu tytułu „Honorowego Obywatela gminy Płużnica”,
– 22 maja  drużyna brała udział w zawodach seniorów w których zajęto II miejsce,
– 12 czerwca uczestniczono w zawodach powiatowych w Wąbrzeźnie gdzie zajęto IV miejsce na 14 drużyn,
–  brano udział w 55 leciu OSP Działowo,
– zakupiono trzy mundury strażackie dla Ryszarda Krystoszka, Kazimierza Künstlera, Marcina Taczyńskiego. W zakupach znalazły się również węże w-52.
Posiedzenie Zarządu Gminnego.
10 czerwca 2011 r. prezes Marian Piątek, naczelnik Jerzy Rajca uczestniczyli w Zarządzie Gminnym OSP omawiającym przygotowania do kolejnego Zjazdu Gminnego OSP, odbywanego co pięć lat, który projektowano zorganizować na świetlicy w Uciążu. Omówiono również sprawy związane z przyjazdem w sierpniu młodzieży strażackiej z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Hagen.
Obchody 100 lecia OSP Czaple.
Pojechaliśmy tam 18 czerwca 2011 r. na zaproszenie prezesa OSP Andrzeja Kujaczyńskiego, w składzie: Edward Borowski (na zdjęciu poniżej).
 
 oraz: Jerzy Rajca, Kazimierz Künstler, Marian Piątek.
 
Gminny Zjazd.
2 lipca 2011 r. odbył się  zjazd  delegatów Gminnej OSP w Uciążu. Zjazd jest odbywany raz na pięć lat.
 
Prezydium Zjazdu: członkowie Zarządu Gminnego OSP: członek Zarządu Lech Jazownik i przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej Marian Liszaj-obaj z Płużnicy, prezes Edward Kruk z Nowej Wsi Król, komendant gminny Andrzej Kujaczyński z Czapel, sekretarz Jarosław Tylmanowski i skarbnik Marian Piątek z Uciąża.
 
           Goście i strażacy: kapelan gminny  OSP, proboszcz nowowiejski  ks. Jacek Dudziński, prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, wójt Marcin Skonieczka, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan, przedstawiciel komendy powiatowej PSP Ireneusz Wiśniewski, senior Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Edward Borowski, Janusz Marcinkowski, Lech Jazownik-obaj z Płużnicy, Stefan Duma z Bielaw, Jan Maćkiewicz z Płużnicy, Jerzy Figalski z Józefkowa.
 
 Tadeusz Stafiej z Płużnicy, Marek Łęgowski z Błędowa, Jerzy Figalski z Józefkowa, Janusz Marcinkowski z Płużnicy, Jan Wiśniewski z Wieldządza, Zbigniew Topolewski, Roman Sądowski obaj z Nowej Wsi, Tadeusz Sosnowski z Wieldządza, Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi, Grzegorz Sokół z Ostrowa, Józef Biruta z Józefkowa, Ryszard Stafiej z Płużnicy.
 Młodzieżowe zawody polsko-niemieckie.
7 sierpnia 2011 r. młodzież strażacka brała udział zawodach gminnych w Płużnicy, zajmując I miejsce. W naszej drużynie walczyli: Aleksander Piątek, Krystian Grandzicki, Ireneusz ……., Karol Michałowski, Hubert Rajca, Tomasz Mul, Rafał Mul. W zawodach uczestniczyła niemiecka młodzież z zaprzyjaźnionej gminy Hagen. Ponadto młodzi strażacy wzięli udział w spotkaniu z niemiecką młodzieżą obozowisku w Orłowie.
 
 
 Tradycyjnie na tle naszego „Żuczka” w kolejności ustawili się: Marian Piątek, Jerzy Rajca, Alek Piątek. Irek Borowski, Tomaek Mul, Rafał Mul, Karol i Hubert Rajcowie … Sulecki, Krystian Grandzicki, Karol Michałowski.
 Wydarzenia w Uciążu w 2011 r.:
2 lutego; wypadek samochodu osobowego FIAT Punto/1 zastęp.
13 czerwca; w gospodarstwie nr 45 wybuchł pożar pryzmy obornika/ 3 zastępy.
28 czerwca; wypadek samochodu osobowego VW POLO/ 1 zastęp
 Rok 2012
 6 stycznia 2012 r. o godz. 19,oo  w  świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP. W zebraniu uczestniczyło 19 strażaków, 4 nieobecnych. Cezary Borowski, Edward Borowski,  Marian Firmanty, Grzegorz Jankowski, Andrzej Kiełbowicz, Dawid Krystoszek, Ryszard Krystoszek, Kazimierz Künstler, Marek Künstler, Zbigniew Meyger, Sławomir Michałowski, Adam Młynarczyk, Marian Piątek, Przemysław Piątek, Jerzy Rajca, Marcin Topij, Stanisław Treichel, Waldemar Treichel.
Nieobecni byli: Szczepan Jankowski. Tomasz Künstler, Józef i Zbigniew Taczyńscy, Jan Tomczyk.
 Wtedy na zebraniu udało mi się zrobić ‘fotki’ wszystkim obecnym;
 
 Od lewej: Mariusz Firmanty, Marcin Taczyński Marek Kunstler. Waldemar Treichel, Zbigniew Meyger, Kazimierz Künstler.
 
 Dawid Krystoszek, Przemysław Piątek,Wiesiu Krystoszek,  Stanisław Treichel.
 
 Cezary Borowski.
 Kolejno roczne zebranie sprawozdawcze.
 Sławomir Michałowski, Adam Młynarczyk, Jerzy Rajca.
 
 W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście z Zarządu Gminnego OSP: prezes Edward Kruk i sekretarz Janusz Marcinkowski.
 Prezes OSP Uciąż Marian Piątek stanowi jeden z chlubnych wyjątków wśród strażackich szefów, bowiem swoje roczne sprawozdania przygotowuje solidnie, przypominając strażakom wszystkie wydarzenia z życia straży i wsi. W sporej mierze opracowanie „Diariusz straży w Uciążu” powstało również z wykorzystania z materiałów historycznych przez niego pisanych.
 
Sprawozdanie z działalności w 2011 roku przedstawił prezes OSP Marian Piątek, skarbnik Ryszard Krystoszek. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Cezary Borowski i członkowie; Marcin Taczyński, Jan Tomczyk przeprowadzili wcześniej kontrolę potwierdzającą prawidłową gospodarkę finansami. Sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych.
W sprawozdaniu prezes M. Piątek  ujął następujące elementy pracy w 2011 roku:
Jednostka liczy 13 członków czynnych i 10 honorowych. Funkcjonuje również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która brała udział w dniu 7 sierpnia w zawodach MDP. W zawodach tych uczestniczyli również młodzi strażacy z niemieckiego Hagen. Na posiedzeniach Zarządu przygotowano się do zjazdu gminnego OSP, który odbył się 7 lipca w Uciążu. Strażacy uczestniczyli w obchodach rocznicy 100 lecie utworzenia straży ogniowej w Czaplach.
Według sprawozdania skarbnika w kasie pozostaje 1819 zł.
W głosowaniu Zarząd OSP  otrzymał absolutorium.
   Rozważano kwestię samochodu ŻUK, który nie uczestniczy w akcjach ratowniczych, tak więc na jego utrzymanie OSP ponosi koszty ubezpieczenia, rejestracji, przeglądów itp. Mimo tego strażacy uznali, iż samochód nie będzie likwidowany i nadal pozostanie na stanie jednostki.
   Prezes Marian Piątek podziękował strażakom za działalność w poprzednim roku, a Sławomirowi Michałowskiemu i Adamowi Młynarczykowi za pomoc  w organizacji zabawy sylwestrowej w naszej wsi.
Przyjęto wnioski  w sprawie;
Zakupu 2 szt węży ssawnych
-wyjaśnienia dlaczego na zawody wojewódzkie w strzelaniu nie zaproszono drużyny płużnickiej, skoro ta która zajęła I miejsce nie pojechała!
-przypomnienia Urzędowi Gminy o naprawie syreny alarmowej w Uciążu, o czym już wcześniej sygnalizowano.
        Potrzymano wniosek o wydzielaniu z budżetu gminnego-strażackiego pieniędzy dla „małych jednostek” nie uczestniczących w akcjach pożarniczych i zdarzeniach drogowych. W tej kwestii prowadzono dyskusję zwracając uwagę, iż zasilanie finansowe jednostek strażackich przez gminę jest obowiązkiem warunkującym istnienie OSP w środowisku wiejskim, a spełniającym wiele różnorakich funkcji społecznych.
Nasza sikawka na wąbrzeskim rynku w trakcie pokazów strażackiego sprzętu, tego starego i nowego w dniu 6 czerwca 2012 r.
 Obok stoją: Jerzy Rajca, Marian Piątek i Cezary Borowski.
 Wśród strażaków opiekujących się wystawianym sprzętem był nasz Jerzy Rajca (pierwszy od lewej) i w jasnym mundurze strażacki Marek Graduszewski reprezentujący sąsiadów z Czapel posiadających ładnie odrestaurowaną konną sikawkę.
My na obchodach 110 lecia.
Strażacy w Nowej Wsi Królewskiej w dn. 7 lipca 2012 r. obchodzili uroczystość na którą zaproszono naszych druhów.
W koszuli Sławomir Michałowski i obok Edward Borowski. Przemarsz do kościoła.
 Niżej w szeregu stoją: Sławomir Michalowski i Kazimierz Kunstler.
 Była tam również nasza młodzież: Irek Borowski, Krystian Grandzicki, Alek Piątek,  Rafał Mul, Tomek Mul, Hubert Rajca i Kinga Borowska.
 Zawody gminne sportowo-pożarnicze OSP.
W dniu 1 września 2012 roku na stadionie w Płużnicy jak zwykle z organizował je Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP.
     Z  Prezydium Zarządu Gminnego obecni byli: prezes Zarządu Edward Kruk i  komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, w-ce prezes Kazimierz Chmielewski, sekretarz Janusz Marcinkowski, skarbnik Marian Piątek, członek Ryszard Stafiej.
    Zawody obsługiwali strażacy z PSP Wąbrzeźno: komendant brygadier Sławomir Herbowski, zastępca mł. brygadier Ireneusz Wiśniewski, mł. brygadier Marek Weglerski, kpt. Piotr Rogowski, kpt. Jarosław Kubasik, oraz mł. ogniomistrz Magdalena Twardowska.
 Udział w zawodach wzięło 6 jednostek OSP z gmin i z miasta Wąbrzeźna.
Nasza jednostka wystawiła drużynę  seniorów i młodzież. W zawodach młodzieżowych startowały trzy drużyny. I miejsce zajęła Płużnica, drugie Błędowo, trzecie Uciąż. Najmłodszym zawodnikiem był Hubert Rajca z Uciąża.
 Losowanie kolejności startu: Ireneusz Wiśniewski, Andrzej Kujaczyński,…….., Simson, Wiesław Krystoszek, ………..
Nasi seniorzy zajęli na 7 startujących drużyn miejsce V z liczbą 150,60 pkt.
Lista uczestników zawodów:
naczelnik Wiesław Krystoszek,
strażacy:
Dawid Krystoszek
Wiesław Krystoszek
Radosław Krystoszek
Karol Michałowski
Zbigniew Mejger
Tomasz Künstler
Patryk Michałowski
Przemysław Piątek
Marcin Taczyński
W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej wystąpili: Ireneusz Borowski, Aneta Grandzicka, Kamil Jankowski, Sebastian Jankowski, Kamila Kopiczyńska, Tomasz Mul, Hubert Rajca, Julia Rajca,
Motopompę obsługiwał  Wiesław Krystoszek.
Hubert Rajca jako najmłodszy uczestnik zawodów otrzymał specjalną statuetkę.
 Rafał Mul, Tomasz Mul, Ireneusz Borowski, Karol Michałowski,Marian Piątek,  Jerzy Rajca, Michał Sulecki, Krystian Grandzicki, Hubert Rajca, Aleksander Piątek.
 Chłopcy: Patryk Michałowski, Dawid Krystoszek, Przemysław Piątek, Ireneusz Borowski, Karol Michałowski, Radosław Krystoszek, Zbigniew Meyger, Tomasz Künstler.
Dziewczęta: Kamila Kopiczyńska. Aneta Grandzicka, Julia Rajca, Hubert Rajca.
W asyście, z lewej prezes OSP Marian Piątek.
Strzelanie Jerzego Rajcy.
Od kilku lat nasz strażak Jerzy Rajca występował w gminnej, trzyosobowej drużynie w strzelaniu z karabinu sportowego (KBKS). Strażackie drużyny z powiatu wąbrzeskiego co roku we wrześniu stawały na strzelnicy w Wałyczyku pod Wąbrzeźnem, aby rywalizować o palmę pierwszeństwa. Np.  3 września 2011 r. Jerzy Rajca brał udział w składzie drużynie gminy Płużnica wraz z Jarosławem Tylmanowskim z OSP Nowa Wieś Królewska i Andrzejem Kujaczyńskim z Czapel. Zajęli wtedy II miejsce w powiecie.
 Na zdjęciu; ekipa ze strzelania z 20 września 2012 w Wałyczyku. Druhowie wystrzelali I miejsce w powiecie.
 Od lewej: Lech Jazownik, Andrzej Kujaczyński, Jerzy Rajca i poza konkursem stający na klęcząco do zdjęcia Edward Kruk.
 
Pogrzeb Szczepana Jankowskiego.
 Druha Szczepana pochowaliśmy 18 października 2012 r. na cmentarzu parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej. Nasz Przyjaciel miał strażacki pogrzeb.
 Kondukt pogrzebowy prowadzą nasi strażacy: Marian Piątek, Zbigniew Taczyński, Edward Borowski i Kazimierz Künstler. W delegacji sąsiedniej nowowiejskiej straży szli Edward Kruk i Zbigniew Topolewski. Dalej są: Stanisław Treichel, Zbigniew Taczyński i Adam Młynarczyk.
 Starym, gasnącym, aczkolwiek pięknym zwyczajem, przyjaciele, sąsiedzi niosą kolegę na ‘wieczny odpoczynek’. Trumnę nieśli: Tomasz Künstler, Jerzy Rajca, Ryszard (Wiesław) Krystoszek i Marcin Taczyński.
 
Rok 2013
Śmierć Strażaka  … Mieczysława Krauze
 
      22 stycznia 2013 roku zmarł  honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica druh Krauze Mieczysław, w dwa później 24 stycznia 2013 r pożegnaliśmy Druha Mieczysława  na cmentarzu parafialnym w Płużnicy. [Fot. 2013 Grzegorz Mucha]
Prezes Marian Piątek i Cezary Borowski
 Poniżej: Kazimierz Künstler, Wiesław Krystoszek i senior  gminnego strażactwa Edward Borowski.
 Marian Piątek na pogrzebie strażaka z sąsiednich Czapel Henryka Czajki w dniu 17 maja 2013 r.
125 lecie OSP Płużnica 29 06 2013 r.
Pojechali tam nasi seniorzy:
  Józef Taczyński, Kazimierz Künstler, Jerzy Rajca.
 Nasi przed rozpoczęciem uroczystości. Pierwszy z lewej to Mirosław Sosnowski z Wieldządza.
 To była ostatnia taka uroczystość z udziałem Edka Borowskiego – człowieka legendy wśród strażaków.
 
Odszedł Edward Borowski.
      Zmarł nagle w swoim domu w Uciążu 10 października 2013 roku. Pochowaliśmy Edwarda w sobotę 12 października na cmentarzu przy kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej. Żegnały go delegacje strażaków, których był przez całe życie współdruhem i wiernym przyjacielem. Żegnała Go rodzina, mieszkańcy Uciąża i okolicznych wsi, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Nie zabrakło dawnych mieszkańców Uciąża, dla których Edward był symbolem tej wsi łączącym jej przeszłość, ale także udowadniającym całym swoim życie, iż warto pracować i budować lepszą przyszłość !
 Edward był bardzo popularny wśród strażackiej braci. Na jego pogrzeb stawiły się delegacje z OSP gminy Płużnica: Nowej Wsi Królewskiej, Czapel, Wieldządza.
 Kazimierz Künstler, Adam Młynarczyk, Józef Taczyński, Marian Piątek, Stanisław Treichel. W środku gminny sztandar Kółek Rolniczych niesie Jerzy Rainik, obok niego niewidoczny członek kółkowskiej delegacji Mirosław Redgoszcz.
 
Edward urodził się  26 października 1931 r.  w Książkach w rodzinie Franciszka i Heleny. Edward i jego żona Teresa z domu Robaczewska, całe swe „życie zawodowe”  gospodarowali w Uciążu. Tu urodził się im jedyny syn Cezary, z którym później wspólnie gospodarowali i mieszkali.  Życie i gospodarowanie pp. Borowskich w Uciążu zasługuje na uwagę, choćby dlatego, iż był to ciąg pracowicie i pomyślnie prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych, nie tak częstych na naszej wsi, a prowadzących do zbudowania solidnej gospodarczej podstawy życia rodziny. Dopełnieniem tego udanego życia były wnuki którymi obdarzyli ich synowa Joanna i syn Czarek  ….
     Edward świetnie się czuł wśród ludzi, lubił widzieć wokół siebie ludzi uśmiechniętych i umiejących cieszyć się życiem. Chętnie uczestniczył i ubarwiał swoją osobą życie publiczne we wsi. Szczególnie ciepłym uczuciem darzył  strażaków. W swojej macierzystej Straży w Uciążu zasłużenie obwołano Go honorowym Prezesem.
   Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale – tak sobie myślę, że w przypadku „Edka”  nie jest to powiedzenie prawdziwe. Bez Edwarda Borowskiego wieś Uciąż nie będzie już taka sama !
Janusz Marcinkowski
                                       Cześć Jego Pamięci !
Na jego pogrzeb stawiła się rodzina, znajomi i przyjaciele. Odeszła jedna z ciekawszych postaci z ostatnich kilkudziesięciu lat w Uciążu i w gminie Płużnica.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP w Płużnicy.
To było kolejne posiedzenie w dniu 19 listopada 2013 r., w którym biorą udział przedstawiciele OSP Uciąż. Z reguły są to prezesi i naczelnicy zarządów OSP z terenu gminy Płużnica. Delegaci z 11 OSP funkcjonujących w całej gminie tworząc zarząd gminny obradują dwa-trzy razy w ciągu roku.
Na  posiedzeniu Zarządu: Marian Piątek, Zdzisław Maliński i Jan Simson z Wieldządza.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Zorganizowano je  w Nowej Wsi Królewskiej 17 maja 2014 r.
Prezes Marian Piątek i naczelnik Jerzy Rajca, są od czuwania nad wszystkim!
Nasza drużyna seniorów: Zbigniew Taczyński, Alek Piątek, Irek Borowski,…, Patryk Michałowski, Przemysław Piątek, Zbigniew Meyger i Marek  Künstler.
Jędrzej Kalinowski, Miłosz Borowski, Hubert rajca, Sebastian Jankowski, Kamil Treichel, Łukasz Gródecki.
Wyróżnienie odbiera Miłosz Borowski (w środku).
Zawody Powiatowe.
Jako jedyna udział w zawodach pożarniczych seniorów w Wąbrzeźnie 7 czerwca 2014 r. wzięła na zasadzie wyjątku MDP z Uciąża. Chodziło o przedstawienie strażackiej braci nowego programu zawodów dla młodzieży powiatu. Chodziło o to, iż młodzież strażacka niechętnie bierze udział w zawodach wg międzynarodowego regulaminu CTIF, który zawiera wiele drobiazgów i jest ‘nudny’. Stąd też poszukiwanie nowych, innych, bardziej atrakcyjnych form ćwiczeń.
Kilka obrazów z tych ćwiczeń:
Komendant Gminny OSP gm. Płużnica Andrzej Kujaczyński, autor regulaminu zawodów odbiera raport od Pawła Darula.
 Poniżej obrazki z pokazowych ćwiczeń.
Prowadziłem obserwację i robiłem zdjęcia młodym.
Błędowo 100 lecie OSP.
 Na zaproszenie druhów z Błędowa nasza delegacja wzięła udział w dniu 29 maja 2014 r. w uroczystych obchodach w 100 lecia powstania we wsi ‘ogniowej straży’, w trakcie uroczystości wręczono strażakom z Błędowa strażacki sztandar. Jest to na terenie gminy 5 jednostka posiadająca sztandar.
Marian Piątek, Jerzy Rajca, Adam Młynarczyk i Wiesław Krystoszek.
Po mszy z kościoła uformowała się kolumna strażaków: tu idą druhowie z Ostrowa, Płużnicy, Uciąża, Błędowa, Wieldządza.
Wyjazd MDP do Piła Młyn.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Uciąża w dniach od 19 do 22 czerwca 2014 r. wyjechała na zlot reprezentacji powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego strażaków w ośrodku strażackim Piła Młyn w tucholskim. Była to nagroda za udział naszej drużyny w zawodach powiatowych w Wąbrzeźnie 7 czerwca br. W zlocie brały udział młodzi strażacy z Uciąża w wieku 12-16 lat: Miłosz Borowski, Sebastian Jankowski, Arkadiusz Mul, Przemysław Palcowski, Hubert Rajca, Kamil Treichel oraz z Bielaw Dawid Duma i z  Błędowa: Marcin Geppus i Patryk Karwan.  Celam tego zlotu była integracja młodzieży i popularyzacja rzemiosła strażackiego. Młodzież została zapoznana z regulaminem zawodów według CTIF. Opiekunem drużyny był naczelnik naszej OSP Jerzy Rajca.
W kolejności stoją: Jerzy Rajca, II rząd: Patryk Karwan, Sebastian Jankowski, Marcin Gepus,I rząd: Miłosz Borowski, Przemek Palcowski, Arkadiusz Mul, Dawid Duma, Kamil Treichel  Zdjęcie robił Hubert Rajca.
Młodzież zakwaterowana została w namiotach i brała udział w zajęciach, ćwiczeniach i zawodach.
Zebranie OSP w 2014 r.
Zebranie zwołał prezes OSP Marian Piątek na wieczór  10 października 2014 r. o godz. 20,oo w sali świetlicy wiejskiej w kwestii  podjęcia decyzji o obchodach 115 lecia utworzenia we wsi straży ogniowej i propozycji  mieszkańców wsi o  ufundowaniu sztandaru dla OSP w Uciążu.
Przybyli nań strażacy wsi Uciąż: Cezary Borowski, Ryszard Krystoszek, Kazimierz Künstler, Adam Młynarczyk, Marian Piątek, Jerzy Rajca, Józef Taczyński, (syn) Zbigniew Taczyński, Jan Tomczyk,
Na spotkanie zaproszono gości; sołtyskę wsi Lucyną Michałowską i  Jadwigę  Krystoszek, Ewę Grodecką oraz członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Andrzeja Kujaczyńskiego (komendanta gminnego OSP i Janusza Marcinkowskiego (sekretarza Zarządu Gminnego OSP).
Zebrani podjęli uchwały:
Zorganizować obchody 115 lecia utworzenia we wsi ochotniczej straży pożarnej, który to fakt jest zanotowany w opracowanej przez:
 Benno Heyma, rektora pruskiej szkoły w Wąbrzeźnie książce: „Geschichte des Kreises Briesen ” z 1902 roku: „W czasie żniw [1900 r] bauerzy z Uciąża zaprószyli ogień na polu należącym niegdyś do porucznika Lewina. Jako, że było gorąco ogień szybko się rozprzestrzenił  się, tak że zajęły się ogniem cztery chałupy. Był to największy pożar we wsi od szeregu lat. Piętnastu właścicieli osad rentowych utworzonych przez Niemców (Baptystów), którzy wrócili z Rosji, zawiązało straż pożarną na zasadzie całodniowych dyżurów. Za przykładem bauerów z Uciąża poszli rok później chłopi z Nowej Wsi Królewskiej. Dotknęła ich taka sama klęska jak w Uciążu, z tym, że spłonęło sześć gospodarstw. Ogień szalał długo i pomagali w gaszeniu jego nawet strażacy z Płużnicy. [Tłumacz Stanisław Winiarski].
Powołano „Obywatelski Komitet ufundowania sztandaru dla miejscowej OSP w składzie:
Ewa Gródecka przewodnicząca,
Lucyna Michałowska sołtyska wsi,
Jadwiga Krystoszek sekretarz komitetu,
Andrzej Kujaczyński przedstawiciel Zarządu Gminnego OSP,
Ryszard Krystoszek przedstawiciel OSP Uciąż.
Głównym celem będzie zebranie pieniędzy na ufundowanie przez wieś sztandaru dla OSP Uciąż.
Zobowiązano Zarząd OSP Uciąż w składzie:
Prezes                     Marian Piątek,
Naczelnik               Jerzy Rajca,
Skarbnik                 Ryszard Krystoszek,
Sekretarz                Taczyński Zbigniew,
do zrealizowania wszystkich elementów organizacyjnych zmierzających do przygotowania, organizacji i zadbania o prawidłowy przebieg uroczystości obchodów, wykonania i wręczenia sztandaru w dniu 20 czerwca  2014 r.
Do przygotowania materiałów dotyczących obchodów w następujących kwestiach zobowiązał się Janusz Marcinkowski:
Opracowania „Historii/Diariusza OSP Uciąż.
Rysu historycznego uroczystość obchodów „115 lecia…”
Projektu „Folderu o strażakach OPS Uciąż”.
Przygotowania wzorów dokumentów i ich wypełnienie do wystąpienia o podjęcie uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu o nadania sztandaru.
Wniosku o zgodę do Policji na przemarsz kolumny przez wieś.
Opracowanie informacji o zamiarach obchodów „115 lecia…” w Informatorze Płużnickim i „Gazecie Pomorskiej”. Opracowanie „Zaproszeń…”
Artykuł do „Informatora Płużnickiego”;
Szanowni Państwo!
Strażacy z Uciąża  w 2015 roku będą obchodzili 115 rocznicę utworzenia i funkcjonowania w naszej miejscowości „ogniowej straży”. Mieszkańcy wsi, w  uznaniu zasług w życiu publicznym wsi wielu pokoleń strażaków, chcą z tej okazji ufundować sztandar dla naszej Straży.
W tym celu utworzyliśmy  „Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP Uciąż”, którego zamiarem będzie odwołanie się do wspaniałomyślności i hojności mieszkańców, organizacji społecznych, firm i instytucji z naszej okolicy o włączenie się do akcji zbierania funduszy. Sztandar będzie najpiękniejszym podziękowaniem dla tych, którzy bezinteresownie przez lata strzegli naszego życia i mienia.
Przyjmować z wdzięcznością będziemy każde z serca ofiarowane datki na sztandar i na organizację tego pięknego i ważnego dla nas święta!
Fundatorzy; osoby fizyczne które wpłacą co najmniej 200 zł., zaś osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa 500 zł.   otrzymają imienne “gwoździe”, które osobiście umieszczą na drzewcu sztandaru.
Wstępnie przyjęto, iż wręczenie sztandaru nastąpi w dniu 20 czerwca 2015r. podczas wspomnianych obchodów „115 lecia…”.
Jeśli Państwo zechcecie wesprzeć nas w tej sprawie to prosimy dokonywać wpłat na konto: OSP Uciąż  Bank Spółdzielczy w Chełmnie.
 nr. 13 9482 0005 0016 9882 2004 0002  – „Społeczny Komitet Fundacyjny”
Spotkanie seniorów w Uciążu.
16 października o godz. 16.oo w Uciążu zorganizowaliśmy spotkanie seniorów OSP gminy Płużnica. Uroczystość przygotował Zarząd OSP Uciąż z prezesem Marianem Piątkiem. Stół zastawiły panie Bogusława Piątek i sołtyska wsi Lucyna Michałowska.
Obecni byli strażacy z OSP:
Błędowo: Jan Szatkowski oraz Kazimierz Chmielewski i Marek Łęgowski.
Bielawy: Kazimierz Goral, Jerzy Dolecki,Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski.
Czaple: Marian Ingram, Marian Sądowski.
Działowo: Zbigniew Majewski, Tadeusz Małkowski, Józef Rola.
Józefkowo: Józef Boruta, Jerzy Figalski.
Nowa Wieś: Edward Kruk, Roman Sądowski.
Płużnica: Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Tadeusz Stafiej, Ryszard Stafiej, Tadeusz Wawszczyk.
Uciąż: Kazimierz Kunstler, Adam Młynarczyk, Marian Piątek,  Józef Taczyński, Stanisław Treichel.
Wieldządz: Henryk Jankowski, Zdzisław Maliński, Jan Simson, Jan Wiśniewski.
Mimo zapowiedzi nie przyjechali strażacy z Ostrowa i Kotnowa. Spotkanie sfinansowała gmina płacąc rachunek na sumę 400 zł.
Poniżej pozwoliłem sobie zamieścić strażaków z Uciąża, wcześniej urodzonych, którzy są łącznikami między pokoleniem tych, którzy odeszli, a młodszym pokoleniem.
Jerzy Rajca naczelnik OSP, autor większości zdjęć z ostatnich lat.
Zdjęcie z pocz.  lat 2000.
I rząd: Stanisław Treichel, Tomasz Künstler, Marcin Taczyński, Kazimierz Künstler, Marian Piątek, Edward Borowski, Sławomir Michałowski. II rząd: Waldemar Treichel. Mariusz Firmanty,Zbigniew Taczyński, Marek Künstler, Wiesław Krystoszek, Jan Tomczyk, Cezary Borowski, Stanisław Łuszczak, Jerzy Rajca.
Strażacy  z Uciąża w służbie wsi.
Bielicki Franciszek;1926-1984
Borowski Edward;1955-2013
Ćwik    Mieczysław;1934-1985
Drozdecki Wiktor;1947-1984
Flis Stanisław;1970
Florko Antoni;1945-1985
Florko Edward;1969-1975
Frączek Stefan;1949*
Gaweł Błażej;1934-1939
Gaweł Józef;1934-1939
Jankowski Szczepan;1983-2011
Kiszka Mieczysław;1935-1984
Kornacki Tadeusz;1945-1973
Kot Henryk;1954-1977
Krysa Bronisław;1945 *
Krysa Jakub;1934-1939
Krystoszek Stanisław;1947-2009
Kućma  Jan;1934-1939
Leśniak  Maciej;1932 *
Łacek Lucjan;1970-1977
Łacek Stanisław;1986 *
Łuszczak Stanisław;1970-2007
Michałowski Marian;1974-1977
Młynarczyk Władysław;1935-1984
Mordak  Janusz;1980/81 *
Nas Ferdynand;1949-1983
Piątek Stanisław;1961-1985
Rajca Tadeusz;1969-1977 *
Rajca Zbigniew;1982-2006
Robaczewski Wacław;1946-1984
Sieprawski Stefan;1937-1967
Szałas Czesław;1973-2006
Szymkiewicz  Stefan;1961-1996
Sztyrbicki Szymon;1939-39
Sztyrbicki Leon; 1949*
Treichel Kazimierz;1971-1975
Tuszyński Bolesław;1945-1960
Wilk Stanisław;1955-1981
Wilk  Tadeusz;1980 *
Zaborowski Henryk;1964*
*Występuje w aktach
Lata 1939-1945:
Jonathan Dether, Hans Gerwin, Borowski Franciszek, Lewandowski Władysław.
Członkowie czynni- 2014 r; w OSP od;
Borowski Cezary;1982
Firmanty Mariusz;1996
Jankowski  Grzegorz;1975
Kiełbowicz Andrzej;1986
Künstler  Kazimierz;1964
Künstler  Tomasz;1996
Künstler  Marek;1996
Krystoszek Dawid;2005
Krystoszek Ryszard;1982
Meyger   Zbigniew;2004
Michałowski Sławomir;1985
Młynarczyk Adam;1970
Piątek Marian;1976
Piątek Przemysław;2007
Rajca Jerzy;1976
Rajca Zbigniew;1980
Taczyński Józef; 1984
Taczyński Marcin;1996
Taczyński Zbigniew;1996
Tomczyk Jan; 1980
Treichel Stanisław;1967
Treichel Waldemar;1996
W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej byli:
                                           (daty są orientacyjne)
Dziewczęta:
Ankiewicz Agnieszka;1977/1990
Kunstler Anna; 1977/1990
Łuszczak Jolanta;1976/1990
Łuszczak Monika;1978/1990
Młynarczyk Małgorzata;1975/1990
Młynarczyk …. ;1977/1990
Wiśniewska Beata;1977/ 1991
Łacek Monika;1980/1991
Ankiewicz Ewa;1980/1993
Szałas Magdalena;1981/1993
Firmanty Marzena;1982/1993
Piątek Sylwia;1982/1993
Piątek Joanna;1983/1998
Piątek  Ewelina;1984/1998
Łacek Kamila;1983/1998
Robaczewska Regina;1983/1998
Robaczewska Alicja;1982/1998
Robaczewska Monika; 2000
Sosnówka Daria;2004  W-no
         Fałkowska;….1995-1998
         Kinga Borowska;
Chłopcy:
Jankowski Grzegorz;1975
Kunstler Tomasz; 1975
Kunstler  Marek;1976 r
Oleśnicki Fabian;1975 wybył
Spors Rafał
Taczyński Zbigniew;1976
Treichel Waldemar;1976
Szałas Paweł;1976 wybył
Mordak Piotr;1975
Sądowski Przemysław;1978 / 1991
Taczyński Marcin;1979/1992
Tomczyk Tomasz;1980/1992
Firmanty Mariusz.1980/1992
W latach 80 tych;
Krystoszek Dawid
Ankiewicz Adam
Łacek Łukasz
Fałkowski Kamil
Dymek Jacek
Dymek Dariusz
Piątek Przemysław; 1989
Piątek Aleksander;2007
Michałowski Patryk; 2007
Michałowski Karol ;2007
Krystoszek  Radosław;2007
Borowski  Ireneusz;2007
Grandzicki Kamil;2007
Grandzicki Krystian; 2007
Rajnik  Maciej;2008
Mejger Zbigniew
         ———————-
Araszkiewicz  Robert;1976/ 2004 W-no
Gaweł Marcin;1979/2004 Trzcianek
Popławski Krzysztof;1979/2004 Trzcianek
Topij Michał;1982/ 2004 Uciąż
Dziełak Paweł;1984/2004 Trzcianek
Rączka  Sebastian;1987/2004 Wąbrzeźno
Dąbrowski Leszek;1977/ 2004  Trzcianek
 
Zarządy OSP Uciąż:
 1934  rok.
Prezes                 Krysa Jakub
Naczelnik           Gaweł  Józef
Sekretarz            Kućma Jan
Skarbnik             Młynarczyk Władysław
Gospodarz          Ćwik    Mieczysław
1935 rok.
Prezes                 Krysa Jakub
Naczelnik            Gaweł Józef
Sekretarz            Marchlewicz Józef
Skarbnik             Mickiewicz Jan
Gospodarz          Wilk Mateusz
1945 rok.
Prezes                 Sieprawski Stefan
Naczelnik           Tuszyński Bolesław
Sekretarz            Kornacki Tadeusz
Skarbnik             Młynarczyk Władysław
Gospodarz          Ćwik  Mieczysław
1949 rok.
Prezes                    Młynarczyk Władysław
Naczelnik              Tuszyński   Bolesław
Z-ca naczelnika     Sieprawski  Jan
Sekretarz               Frączek  Stefan
Skarbnik                Sztyrbicki  Leon
Gospodarz remizy Ćwik  Mieczysław
1950-1962 rok?
Prezes                  Tuszyński Bolesław / 1960/ Sieprawski Stefan
Naczelnik            Bielicki Franciszek
W –ce prezes       Krystoszek Stanisław
W – ce prezes      Kornacki Tadeusz
Skarbnik              Młynarczyk Władysław
Sekretarz              Kiszka Mieczysław
Gospodarz            Ćwik  Mieczysław
1963 rok.
Prezes                 Sieprawski Stefan / 1963/  Piątek Stanisław
Naczelnik            Bielicki  Franciszek
II w-ce prezes     Wilk Stanisław / 1963/ Krystoszek Stanisław
Skarbnik              Młynarczyk Władysław
Sekretarz             Kiszka Mieczysław
Gospodarz            Ćwik  Mieczysław / 1963/ Drozdecki   Wiktor
Komisja Rewizyjna: Przew. Szymkiewicz Stefan, Sieprawski Stefan, Kot Henryk.
1964 rok.
Prezes                    Piątek  Stanisław
Naczelnik              Krystoszek Stanisław
Skarbnik                Młynarczyk  Władysław
Sekretarz                Kiszka Mieczysław
Gospodarz              Drozdecki   Wiktor
Komisja Rewizyjna: Przew Szymkiewicz Stefan, Nas Ferdynand, Florko Antoni.
 1965 rok.
Prezes                     Piątek  Stanisław
Naczelnik               Krystoszek Stanisław
II prezes                 Kornacki Tadeusz
Skarbnik                 Młynarczyk  Władysław
Sekretarz                Kiszka Mieczysław
Gospodarz              Drozdecki   Wiktor
Komisja Rewizyjna: Przew. Szymkiewicz Stefan, Henryk Kot, Sieprawski Stefan
1967 rok.
Prezes                      Piątek  Stanisław
Naczelnik                Krystoszek Stanisław
II prezes                  Kornacki Tadeusz
Skarbnik                  Młynarczyk  Władysław
Sekretarz                 Kiszka Mieczysław
Gospodarz                Drozdecki   Wiktor
Komisja Rewizyjna:Przew. Szymkiewicz Stefan, Florko Antoni, Kot Henryk
1968 rok.
Prezes                      Piątek  Stanisław
Naczelnik                 Krystoszek Stanisław
Skarbnik                   Młynarczyk  Władysław
Sekretarz                  Kiszka Mieczysław
Gospodarz                 Drozdecki   Wiktor
Przedst GRN sołtys  Mul Józef
Komisja Rewizyjna: Przew. Szymkiewicz Stefan, Florko Antoni, Nas Ferdynand.
1970 /71 rok.
Prezes                    Piątek  Stanisław
Naczelnik               Krystoszek Stanisław
Skarbnik                Młynarczyk  Władysław
Sekretarz                Kiszka Mieczysław
Gospodarz              Drozdecki   Wiktor
Komisja Rewizyjna, przew. :Szymkiewicz Stefan, Kot Henryk, Nas Ferdynand.
1972 rok.
Prezes                      Piątek Stanisław
Naczelnik                 Krystoszek   Stanisław
II w-ce prezes           Kornacki  Tadeusz
Skarbnik                  Nas Ferdynand
Sekretarz                  Kiszka Mieczysław
Gospodarz                Drozdecki  Wiktor
Komisja Rewizyjna: Przew. Szymkiewicz Stefan, Florko Antoni, Kot Henryk.
1974 rok.
Prezes                    Piątek Stanisław
W-ce prezes            Kornacki Tadeusz
Naczelnik               Krystoszek Stanisław
Sekretarz                Kiszka Mieczysław
Skarbnik                 Borowski Edward
Gospodarz              Drozdecki Wiktor
Mechanik                Florko Edward
Mechanik                Łuszczak Stanisław
Przew. Komisji Rewizyjnej: Florko Antoni,  Szymkiewicz Stefan, Kot Henryk.
 1978 rok.
Prezes                     Piątek  Stanisław
W-ce prezes            Florko Antoni
Naczelnik                Krystoszek Stanisław
Skarbnik                 Nas Ferdynand
Mechanik               Treichel Stanisław
Mechanik                Kunstler  Kazimierz
1980 rok.
Prezes                    Piątek  Stanisław
W-ce prezes           Florko  Antoni
Naczelnik               Krystoszek Stanisław
Skarbnik                Nas  Ferdynand
Sekretarz                Wilk  Tadeusz
Gospodarz              Mordak Janusz
Komisja Rewizyjna: Przew. Wilk Stanisław. Edward Borowski, Piątek Marian.
1981 rok.
Prezes                     Piątek  Stanisław
W-ce prezes            Florko  Antoni
Naczelnik               Krystoszek Stanisław
Skarbnik                 Nas  Ferdynand
Sekretarz                Wilk Stanisław
Gospodarz              Mordak Janusz
Komisja Rewizyjna: przew. Wilk Stanisław. Edward Borowski, Piątek Marian.
1982 rok.
Prezes                      Piątek   Stanisław
Naczelnik               Krystoszek Stanisław
Skarbnik                 Nas   Ferdynand
Sekretarz                Szałas   Czesław
Komisja Rewizyjna:Wilk Stanisław, Piątek Marian, Künstler Kazimierz.
Delegatami na zjazd gminny wybrano: Piątka Stanisława, Krystoszka Stanisława,
Nasa Ferdynanda
1983 rok.
Prezes             Piątek   Stanisław
Naczelnik       Krystoszek Stanisław
Skarbnik        Nas Ferdynand
Sekretarz        Szałas Czesław
Komisja Rewizyjna: Piątek Marian, Künstler Kazimierz, Młynarczyk Adam
Delegaci na zjazd gminny: Piątek Marian, Krystoszek Stanisław,Szałas Czesław
1984 rok.
Prezes                     Krystoszek Stanisław
W-ce prezes            Edward Borowski
Naczelnik               Młynarczyk  Adam
Sekretarz                Szałas  Czesław
Skarbnik                 Tomczyk  Jan
Komisja Rewizyjna:Piątek Marian, Treichel Stanisław, Künstler Kazimierz.
 1985/1986 rok.
Prezes                    Krystoszek      Stanisław
Naczelnik               Młynarczyk    Adam
Skarbnik                Tomczyk       Jan
Sekretarz                Szałas          Czesław
Komisja Rewizyjna:Marian Piątek, Künstler Kazimierz, Łuszczak Stanisław.
Delegaci na zjazd gminny: Młynarczyk Adam, Krystoszek Stanisław, Szałas Czesław.
1992/93/94 rok.
Prezes                     Krystoszek Stanisław
w-ce prezes             Borowski Edward
Naczelnik               Młynarczyk Adam
Sekretarz                Szałas  Czesław
Skarbnik                 Tomczyk  Jan
Gospodarz              Piątek Marian
Komisja Rewizyjna: Piątek Marian, Künstler Kazimierz, Treichel Stanisław
1996 rok.
Prezes                     Piątek   Marian
w-ce prezes             Borowski Edward
Naczelnik                Rajca  Jerzy
Sekretarz                Taczyński  Zbigniew
Skarbnik                 Tomczyk  Jan
Gospodarz              Michałowski   Sławomir
Komisja Rewizyjna: Łuszczak Stanisław, Künstler Kazimierz, Treichel Stanisław.
2001 rok.
Prezes                    Piątek  Marian
w-ce prezes            Borowski Edward
Naczelnik               Rajca  Jerzy
Sekretarz               Taczyński  Zbigniew
Skarbnik                Krystoszek  Ryszard
Gospodarz             Michałowski   Sławomir
Kronikarz              Künstler Kazimierz
Komisja Rewizyjna: Łuszczak Stanisław, Künstler Kazimierz, Treichel Stanisław.
2006 /2007 rok.
Prezes                     Marian Piątek
W-ce prezes            Edward Borowski
Naczelnik               Jerzy Rajca
Skarbnik                 Ryszard Krystoszek
Sekretarz                Taczyński Zbigniew
Gospodarz              Michałowski Sławomir
Komisja Rewizyjna: Tomczyk Jan, Cezary Borowski, Taczyński Marcin.
2011 rok.
Prezes                     Marian Piątek
W-ce prezes            Edward Borowski/do 2013/
Naczelnik               Jerzy Rajca
Skarbnik                 Ryszard Krystoszek
Sekretarz                Taczyński Zbigniew
Gospodarz              Michałowski Sławomir
Komisja Rewizyjna: Cezary Borowski, Jan Tomczyk, Taczyński Marcin.