Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika OSP w  Nowej Wsi  Królewskiej

Płużnica 2015 r. Opracowanie Janusz Marcinkowski

———————————————————————

  W opracowaniu niniejszym korzystałem ze źródeł;

Dokumentacji OSP Nowa Wieś Królewska

Dokumentów archiwalnych PSP Wąbrzeźno

Zasobów Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Wyd. „Historia Wąbrzeźna i okolic” Benno Heym 1902 r.

Wyd. „Pożarnictwo Wąbrzeźna na tle historii miasta” Jarosław Herbowski.

Wyd. „Nieogniowa działalność straży Pożarnych pomorza” Stanisław Giziński.

Kroniki OSP Nowa Wieś Król prowadzonej przez Agnieszkę Kruk-Rygielską.

Kronik OSP z terenu powiatu oraz z archiwum i własnych opracowania.

Zdjęcia; Z kroniki OSP Nowa Wieś, kroniki powiatowe i zbiory Edwarda i Arkadiusza Kruków (150 zdjęć) i 140 sztuk  z zasobów własnych.

Fotografowali; Jarosław Tylmanowski, Mariusz Bartosik, Elżbieta Wiśniewska, Andrzej Kujaczyński, Justyna Kujaczyńska, Arkadiusz i Anna Kruk, Agnieszka Kruk itd.

Dziękuję również strażakom z Nowej Wsi Królewskiej, a szzcególnie; Zygmuntowi Jędrzejewskiemu, Romanowi Sądowskiemu, śp. Zbigniewowi Topolewskiemu, Józefowi Zglińskiemu za życzliwe zainteresowanie się owym pisaniem i pomoc w popełnieniu tej kroniki!

 Lata 1874-1945.

Przed okresem w którym nie funkcjonowały zorganizowane „ogniowe straże” wsie nie były całkowicie bezbronne przed nawiedzającymi je pożarami. Wilkierze wsi (ustawy wiejskie) nakazywały odpowiednie zachowania się mieszkańców dla zapobieżenia pożarom. Istniał więc obowiązek przeglądania i czyszczenia kominów, posiadania drabin, beczek z wodą i piaskiem, tłumnic, wiader. Na wypadek pożaru każdy kto był w stanie miał obowiązek spieszyć do pożaru i uczestniczyć w jego gaszeniu. Ratowaniu dobytku itp. Mimo tego wsie budowane w dużym skupieniu, o słomianych dachach były bardzo podatne na dramatyczną klęskę pożaru, takiego jaki został zanotowany przez Gazetę  Toruńską.

Dla przykładu podaję kilka ważniejszych informacji o wydarzeniach „ogniowych” z końca XIX wieku na terenie Nowej Wsi Królewskiej.

v    1874}4 sierpnia o godz. 13, we wtorek w Nowej Wsi Królewskiej w domu gospodarza Bartlejewskiego wybuchł pożar. Ogień szybko rozszerzał się i w jednej chwili objął wszystkie zabudowania gospodarcze przeniósł się do sąsiadów. Do godz. 16,oo pożar „obrócił w perzynę” 14 gospodarstw złożonych z 23 budynków. Prawie wszyscy gospodarze byli w Wąbrzeźnie na jarmarku. Ponad 30 rodzin zostało bez dachu nad głową. Byli wśród nich ludzie biedni. Gazeta Toruńska dała następujący opis dramatu w Nowej Wsi; „we wtorek dnia 4 sierpnia o godz. 3,oo po południu zwiastowały nad Nowąwsią gęste dymy i przebijające się wśród nich niszczące płomienie straszliwą klęskę całej okolicy, zwłaszcza że co parę minut nowe płomienie wybuchały i całej wsi zgliszczami groziły-wiatr bowiem pędził na jednym końcu wsi powstały ogień na cały szereg zabudowań słomą pokrytych i po części napełnionych  tegorocznymi zbiorami. Ratunek był niemożliwy, gdyż wszystkie budynki, które spłonęły, w nader krótkim czasie płomieniach stanęły, a mieszkańcy nie przewidując takiego nieszczęścia po większej części w polu pracy oddani, po części też w Wąbrzeźnie na jarmarku będąc, za późno na ratunek przybiegli. Nader licznie i prędko przyspieszyły pobliskie wsie z sikawkami swymi, ich też działalności zawdzięcza kilka domów swe ocalenie. Pomimo tego leży dziś w gruzach 22 budynków, a 35 rodzin płacze nad swą niedolą. Stan ich jest rzeczywiście opłakania godnym-nader mała liczba była w kasie ogniowej zabezpieczonych, największa część rodzin postradała w płomieniach całe mienie, pomiędzy niemi i tamtejszy nauczyciel-wzruszający był to widok tych nieszczęśliwych ludzi, którzy na wspomnienie, że zostają bez wszelkiego przytułku, ogołoceni z całego swego mienia, tak ciężko w pocie czoła zapracowanego od rozpaczliwego płaczu, aż nadto się unosili. Na widok tak smutnego stanu rzeczy utworzył się też komitet, który odzywa się do serc miłosiernych o łaskawe dary by mógł przyjść w pomoc powstałej nędzy! Zaznaczyć mi tu wypada fakt godny uznania, że obywatele Niemcy tutejszej okolicy znaczne poskładali wsparcia. Na końcu wspominam z wszelką pochwałą o nader skutecznej przy pożarze czynności ludzi i sikawek z Ryńska i Mgowa”.

Gazeta Toruńska w związku z pożarem opublikowała następującą odezwę;

„Klęska pożaru, która dnia 4 sierpnia rb.  Nowąwieś spotkała, obróciła w perzynę 22 budynków, pozostawiając bez przytułku 35 rodzin złożonych z 138 osób po większej części stanu roboczego. Nadzwyczaj szybkie szerzenie się ognia uniemożliwiło prawie zupełnie ratunek nieruchomości, tak że pogorzelcy nasi w jak najsmutniejszym pozostają  stanie. Dla tego odzywamy się do współczucia wszystkich serc litościwych z uprzejmą prośbą o nadesłanie składek i ofiar, czy to w gotówce czy też  w naturaliach do niżej podpisanych, którzy chcąc zapobiec zwykłemu po takich nieszczęściach żebraniu, sami do podziału nadesłanych darów się obowiązują w miarę strat poniesionych o osobistego nieszczęśliwego położenia pogorzelców.

Nowawieś p. Wąbrzeźno (Briesen W/Pr.) dnia 5 sierpnia 1874.

Podpisali;

Proboszcz nowowiejski   ks. Sommer, właściciel Uciąża Apolinary  Działowski, E, Friedrich właściciel z Nowejwsi”.

(Komu byłoby dogodniej składać datki na ręce redakcji Gazety Toruńskiej niech to uczyni, a redakcja prześle je natychmiast tam gdzie należy)

v    1882}Gazeta Toruńska 14 września pisała; „Chałupnik Will z  Nowejwsi odmówił złożenia przysięgi jako świadek pod pozorem, że jego ewangelicka religiami tego nie pozwala. Skazano go na 20 marek kary, którą zapłacił i powiada, że nie złoży przysięgi, choćby majątek cały stracił. Dnia 6 bieżącego miesiąca spaliła się stodoła i stajnia oberżysty Polakiewicza w Nowejwsi. Około 200 korcy pszenicy, siano i koniczyna stały się pastwą płomieni. Domyślają się, że ktoś z zemsty ogień podłożył”.

v    1885}19 lipca Gazeta Toruńska donosiła, iż; „Dwaj synowie Krügera z Nowej Wsi pod Wąbrzeźnem zostali uwięzieni, podejrzewają ich bowiem o podpalenie”.

v    1897}Szkoła pozostawała czynna do 1897 roku, kiedy uległa spaleniu.

W trzy lata po pożarze wybudowano nowy obiekt. Pierwszym kierownikiem został Stefan Motylewski. Następnie funkcję tę pełnili Dobrowolski i Jabłoński,

v    1900}według Beno Heyma, rektora pruskiej szkoły w Wąbrzeźnie, autora książki „Geschichte des Kreises Briesen ” z 1902 roku: „W czasie żniw [1900 r] bauerzy z Uciąża zaprószyli ogień na polu należącym niegdyś do porucznika Lewina. Jako, że było gorąco ogień szybko się rozprzestrzenił  się, tak że zajęły się ogniem cztery chałupy. Był to największy pożar we wsi od szeregu lat. Piętnastu właścicieli osad rentowych utworzonych przez Niemców (Baptystów), którzy wrócili z Rosji, zawiązało straż pożarną na zasadzie całodniowych dyżurów. Za przykładem bauerów z Uciąża poszli rok później chłopi z Nowej Wsi Królewskiej. Dotknęła ich taka sama klęska jak w Uciążu, z tym, że spłonęło sześć gospodarstw. Ogień szalał długo i pomagali w gaszeniu jego nawet strażacy z Płużnicy. [Tłumacz Stanisław Winiarski].

v    1901}podobno pierwszym dowodzącym  strażą ogniową został wybrany Alfred Kadau. Pierwsza drewniana remiza strażacka stała na placu obok kościoła, od wejścia frontowego licząc. Po 1934 roku przeniesiono ją na koniec wsi w kierunku Wieldządza, gdzie stała do 1956 roku. Następnie wybudowano remizę nad stawem wiejskim. Rozebrano ją po 1986 roku, kiedy uruchomiono przy modernizowanej świetlicy wiejskiej. Straż posiadała ręczną sikawkę. Przed I wojną światową straż ogniową tworzyli prawdopodobnie w większości Niemcy.

 Gdzieś obok kościoła miała stać remiza strażacka.  [Fot. z pocz. XX wieku z zasobów Romana Neumanna]

 

 Rzeczpospolita Polska  1920-1939

v    1921}po tym roku powstała polska Straż Pożarna, której prezesem został Bronisław Pełkowski. Funkcje tą pełnił do 1930 r. Naczelnikiem OSP w tych latach, aż do swego wyjazdu z Nowej Wsi w 1931 roku był Jan Brążkowski. Po nim funkcję tą, do 1939 roku pełnił kowal Franciszek Jankowski. Skarbnikiem w latach 30 tych był Jan Neumann, kierownik szkoły powszechnej w Nowej Wsi Królewskiej.

Straż posiadała wtedy jednolite mundury, hełmy, topory, wiadra i konną sikawkę.

 Członkowie Kółka Rolniczego i Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”. Należy domniemywać, iż niektórzy z osób z fotografii byli członkami OSP.

[Fot. Nowa Wieś Królewska z 1926 roku ze zbiorów Romana Neumanna]

W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Orłowski (szwagier Buszczyńskiego dziedzica Mgowa), Wilczyński, Herkt (właściciel mleczarni), Alojzy Jankowski, ks.  Apolinary Karnowski,  Jakub Dygasiewicz, Rumiński, Grzeszewski, Jan Neumann (jr. kier. szkoły). W drugim rzędzie stoją od lewej; budowniczy Jan Topolewski, Prusiecka, Sztyrbicka, Prusiecka, kier. Szkoły z Uciąża Józef Marchlewicz, Z. Topolewska, H. Topolewska, Leokadia Marchlewicz,  Bronisław Pełkowski. W trzecim rzędzie; Stanisława Kaczmarek, Sztyrbicka (Uciąż), Kreft, Heila, Elżbieta Neumann, Stefania Topolewska, Bronisława Sztyrbicka, Franciszek Kaczmarek. W czwartym rzędzie: Gołębiewski, nn. nn. nn. nn. Wacław Dygasiewicz, Dykau.

v    1925}15 marca na posiedzeniu towarzystwa śpiewaczego postanowiono napisać wniosek do Gminnej Rady w Nowej Wsi Królewskiej z prośbą o zwolnienie z podatku zabawowego, ponieważ: „Towarzystwo przyczynia się poprzez śpiew kościelny nie tylko gminie, ale i całej parafii”. Towarzystwo śpiewacze, podobnie jak i inne ówczesne organizacje w Nowej Wsi organizowały życie społeczne wsi. Z pewnością w tym zakresie istniała ścisła współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną, zwłaszcza w organizowaniu uroczystości patriotycznych i kościelnych.

v    1934}według sprawozdania prezesa  Zarządu Oddziału  Powiatowego Związku Straży Pożarnych Jana Ćwinarowicza wygłoszonego na posiedzeniu Rady Związku w Wąbrzeźnie w marcu 1935 roku: „ w roku 1934 zorganizowano 5 nowych placówek w powiecie: Myśliwcu, Łopatkach, Uciążu, Lipnicy, Nowej Wsi Królewskiej. W marcu 1934 roku w Wąbrzeźnie ukonstytuował się Oddział Powiatowy Związku Straży Pożarnych. Do tego związku zaczęły przystępować  OSP z poszczególnych, okolicznych wsi. Stąd też stwierdzenie prezesa Oddziału Powiatowego o zorganizowaniu się OSP w Płużnicy, Uciążu czy Nowej Wsi wcale nie musi oznaczać, iż w tych wsiach już wcześniej nie funkcjonowały obywatelskie straże ogniowe, często jeszcze proweniencji pruskiej, a jedynie to, iż przystąpiły do wspomnianego Związku.

v    1934}do tego roku w centrum  wsi koło kościoła stała drewniana remiza OSP. Po rozbiórce  starej przeniesiono ją na koniec wsi w kierunku Wieldządza, gdzie pełniła swe funkcje do 1956 /1963 ?/roku. Kolejną wybudowano później nad stawem między kościołem a mleczarnią. Wyposażona była w następujący sprzęt: sikawka ręczna, topory, wiadra i drabiny.

v    1936}20 listopada na mocy decyzji „Pana Wojewody Pomorskiego z dnia 10 listopada 1936 r. w wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego pod nr. 670, pod nazwą: „Stowarzyszenie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewskiej Nowejwsi”. Toruń, 20 listopada, podpisał referendarz Wł. Dziewulski. Tym samym organizacja stała się członkiem Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem stowarzyszenia było; udzielanie pomocy i ratunku w razie pożaru lub innych klęsk, jak również w akcji obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Członkiem OSP mógł być obywatel Państwa Polskiego, który ukończył 18 lat, o nienagannej przeszłości. Członkowie dzielili się na czynnych, popierających i honorowych. Składkę członkowską dla strażaków z Nowej Wsi ustalono na 0,50 zł rocznie. Najwyższą władzą było Zgromadzenie Walne członków. Zarząd OSP składał się  z prezesa i 3-6 członków wybranych na 3 lata. Wice prezes z urzędu był naczelnikiem straży. Zarząd wybierał spośród siebie; sekretarza, skarbnika i gospodarza, a w miarę potrzeby 2 wice prezesa.

Orginalny statut straży pożarnej z rejestracji z 1936 roku,  zachowany w dokumentach OSP Nowa Wieś Królewska.

v  1939}W atmosferze zagrożenia wojennego prowadzono wśród strażaków zbiórki pieniędzy na wspomagania polskiej armii. Między innymi na Fundusz Obrony Narodowej OSP Nowa Wieś Królewska  zebrała 5 zł. Strażacy wpłacili również sumę 5 zł.  na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczy.

v  1939-1945}W okresie okupacji hitlerowskiej straż kontynuowała swą działalność, a funkcję komendanta pełnił bezarab Józef Folk. Skład straży pozostaje nieznany.

Poniższe zdjęcia przedstawiają obchody jakiegoś święta nie wiadomo również, czy nie jest są to zdjęcia z okresu powojennego i gdzie je wykonano?

Po 1945

 v    1945}po wyzwoleniu obowiązki prezesa objął ponownie Franciszek Jankowski.(?)

Lata 1950-te

v    1950}zostały zlikwidowane, oparte o demokratyczne przedwojenne zasady wybieralne Zarządy OSP, z tradycyjnymi funkcjami prezesa, wice prezesów, naczelnika, sekretarza i skarbnika. W zależności od potrzeb i wielkości OSP dobierano jeszcze członków zarządu.

v    1952}z dniem 27 stycznia Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Bydgoszczy, zgodnie z par. 17 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej wyznaczył Jana Urbana zamieszkałego w Nowej Wsi Królewskiej komendantem OSP w Nowej Wsi Królewskiej. Decyzję podpisał Komendant Wojewódzki Józef Błażejak.  Jan Urban urodził się 28 lipca 1910 roku w Grabowie. Pochodzenie robotniczego, ukończył 7 klas szkoły podstawowej. W OSP od 15 grudnia 1947 roku. Mieszkał w Nowej Wsi królewskiej w centrum wsi.

 v    1953}31 grudnia o godz. 18 tej odbyło się zebranie ogólne OSP. Uczestniczyło 14 członków. Zebranie otworzył Jan Urban komendant OSP. Obecny był przedstawiciel Gromadzkiej Rady narodowej. Na  porządek obrad składało się; wybór przewodniczącego zebrania i 2 asesorów oraz sekretarza. Wysłuchiwano sprawozdań; komendanta, zastępcy komendanta ds. kulturalno-oświatowych i z-cy ds. technicznych, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nad sprawozdaniami prowadzono dyskusję i uchwalano plany pracy na kolejny rok. Na tym zebraniu przewodniczącym zebrania został Antoni Studziński. Asesorami; Władysław Różycki i Jan Gortatowski. Sekretarzem Józef Zgliński.

Jan Urban w sprawozdaniu „nadmienił, że każdy strażak za mało interesował się pracą strażacką, dlatego też w 1954 roku przystąpimy do pracy z takim wysiłkiem, aby nasza placówka stała się jedną z lepszych w powiecie.” Komisja Rewizyjna ustaliła, iż dochody jednostki 1953 roku wynosiły 2 394,20 zł. W protokole z zebrania stwierdzono, iż komenda (zarząd) jest w pełnym składzie. Składu osobowego jednak nie zanotowano.

 Centrum wsi; młyn, dawna gospoda Grzeszewskich, stara chata i budynek Gromadzkiej Rady Narodowej w latach 1955-1972.

v    1955}30 stycznia o godz. 15,oo odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP za rok 1954, które zagaił komendant Jan Urban.

Stan jednostki wynosił 17 członków, dwóch było nieobecnych na zebraniu. Przewodniczącym zebrania został Alfons Grzywacz, asesorami Jan Bytner i Jan Kwiatkowski, sekretarzem został Józef Zgliński.

List Komendy Głównej Straży Pożarnych do strażaków odczytał Jan Wojciechowski. Po tym punkcie nastąpiły tradycyjne sprawozdania członków Komendy i Komisji Rewizyjnej. W 1954 roku odbyto 3 posiedzenia komendy i 10 zebrań ogólnych OSP. Przeszkolono 1 strażaka, wygłoszono kilka pogadanek na zebraniach wiejskich. Przeprowadzono 3 kontrole obiektów na terenie działania OSP. Przeprowadzono 17 szkoleń strażaków w jednostce macierzystej. Brano udział w zawodach gminnych, gdzie zajęto II miejsce i powiatowych VII miejsce. W 1954 roku zakupiono 5 masek p. gazowych i 4 odcinki węży. Wykonano remont dachu remizy i wybielano pomieszczenia. Wpłynęły dochody w wysokości 419 zł. W dyskusji głos zabrał Andrzej Welc informując strażaków, iż budżet jednostki nie został wykonany ponieważ organizowanego zabawy były deficytowe. Głos zabrał także  przedstawiciel PZPR, który ostrzegał: „iż Niemcy hitlerowskie się zbroją i my musimy zapobiec i bronić mienia państwa, wzmóc kontrolę, które to odbędą się z wiosnę, żeby uchronić nasze mienie i żeby nie dopuścić do pożaru.”

Sprawozdań nie przygotowali; sekretarz i skarbnik, ponieważ ten pierwszy odbywał służbę wojskową. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Teofil Jędrzejewski podał, iż dochód z odbytych imprez wynosił 797.31 zł.

Zebranie wybrało Komendę OSP w składzie;

– Urban Jan, komendant, ur. 28.07.1910.

– Neumann Jan, z-ca ds. Kulturalno Oświatowy, ur. 1. 04. 1901.

– Różycki Władysław, z-cz ds. technicznych, 15.11. 1914.

– Tabor Jan, sekretarz, 27.09.1924.

– Welc Andrzej, skarbnik, 30.11.1910.

– Bytner Jan, gospodarz, 26.05. 1930.

– Jędrzejewski Teofil, członek  komendy, 18.12. 1905.

– Barańczuk Władysław, delegat GRN.

Komendę wybrano jednogłośnie.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli; przewodniczący Jędrzejewski Zygmunt, członkowie; Studziński Kazimierz, Grzywacz Alfons.

 [Fot. 1955 Nowa Wieś Król ]

 III rząd Stoją od lewej; Alfons Grzywacz, Jan Wojciechowski ?, Jan Urban, Wincenty Żuchowski, Medard Lisewski, II rząd klęczą; Zygmunt Jędrzejewski, Ryszard  Mikowski, …… Władysław Różycki, I rząd leżą; Józef Zgliński i Jan Tabor.

 Członkami OSP Nowa Wieś Królewska w 1955 r. byli; Bytner Jan, Grzywacz Alfons, Jędrzejewski Teofil, Jędrzejewski Zygmunt, Neumann Jan, Paluch Jan, Różycki Władysław, Studziński Antoni, Studziński Kazimierz, Tabor Jan, Tuszyński Antoni, Welc Andrzej, Wojciechowski Jan, Urban Jan, Zgliński Józef, Żuchowski Wincenty.

OSP posiadała następujący sprzęt i urządzenia; 2 motopompy typu M-200 i M-800, smoki ssawne, rozdzielacz, węże tłoczne 80 mb.,2 prądownice, 3 bosaki lekkie, 2 łomy, 5 masek p. gaz, apteczka, 3 pasy bojowe, 12 hełmów, 3 topory z pochwami.

v    1956}kolejną remizę wybudowano później między kościołem a mleczarnią. Wyposażona była w następujący sprzęt: sikawka ręczna, topory, wiadra i drabiny.

v    1956}4 lutego w świetlicy gromadzkiej odbyło się zebranie 12 strażaków OSP. Uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej Alojzy Boring.

Sprawozdania złożyli; komendant Jan Urban i z-ca komendanta ds. KO Jan Neumann. W dyskusji Jan Neumann stwierdził że: „…należałoby sprawy takie jak jemu zostały powierzone oddać komuś młodszemu, który mógłby lepiej poprowadzić właściwą działalność.”  W dalszej dyskusji Józef Zgliński stwierdził, że: „w placówce nie ma właściwej organizacji pracy, szczególnie przejawia się to na organizowaniu samych zbiórek, bez ćwiczeń.

W sprawozdaniach Komendantów brak było należytego opracowania sprawozdań, nie było mowy jaką pracę włożyła Komenda Powiatowa OSP. Dyskutant krytykował również sposób obiegu informacji wśród członków OSP i nawet samej Komendy”. Na zakończenie komendant Jan Urban przyznał: „iż dotychczasowa praca OSP w Nowej Król była dość ślamazarna mimo, że garstka członków pracowała nienagannie.” Andrzej Welz wnioskował o konieczności pobudowania suszarni dla węży oraz magazynu na materiały pędne. W sprawie poprawy pracy jednostki podjęto zobowiązanie: „Wszyscy członkowie placówki OSP w Nowej Wsi Królewskiej zobowiązują się brać czynny i wzorowy udział w szkoleniach politycznych organizacji masowych i przestrzegać dyscypliny służbowej wynikającej z regulaminu OSP.

Członkowie OSP w 1956 roku; Bytner Jan, Grzywacz Alfons, Jędrzejewski Teofil, Jędrzejewski Zygmunt, Lisewski Medard, Neumann Jan, Różycki Władysław, Studziński Kazimierz, Tabor Jan, Tuszyński Antoni, Welc Andrzej, Wojciechowski Jan, Urban Jan, Zgliński Józef, Żuchowski Wincenty.

 Wykaz członków OSP z 1955 roku;

 

 Pierwsza strona protokołu z 4 lutego 1956 r. podpisany czytelnie przez przewodniczącego zebrania Alfonsa Grzywacza. Podpis protokólanta jest nieczytelny.

v    1957}7 lutego odbyło się walne zgromadzenie OSP. Obecnych było 15 członków. Zebranie otworzył komendant Jan Urban, jego prowadzenie powierzono Andrzejowi Welzowi. W sprawozdaniu komendant podał, iż jednostka w poprzednim roku 1956 brała udział w ćwiczeniach i w gaszeniu 4 pożarów na terenie działania OSP. Komenda OSP obradowała na 12 posiedzeniach. Odbyto 3 zebrania Komisji Rewizyjnej. Przeszkolono 6 strażaków. Strażacy wysłuchali 24 wykłady szkoleniowe w swojej jednostce. W zawodach gminnych sekcja nowowiejska zajęła I miejsce. Zakupiono węże o łącznej długości 84 metrów. Ze względu na nieobecność Jan Neumana sprawozdania z pracy kulturalno-oświatowej nie złożono. Sprawozdania natomiast złożyli; z-ca komendanta ds. technicznych Władysław Różycki, gospodarz Jan Bytner i skarbnik Andrzej Welz, który stwierdził, iż w kasie OSP znajduje się 956,60 zł. Jednocześnie tłumacząc się brakiem czasu na działalność strażacką złożył rezygnacje z funkcji skarbnika. Teofil Jędrzejewski w imieniu Komisji Rewizyjnej potwierdził sumienną pracę skarbnika Andrzeja Welza.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej por. Marian Wiecki poinformował strażaków o przygotowywaniu nowego statutu OSP i o tym, iż jeszcze w tym roku w oparciu o nowe zasady przeprowadzone zostanie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w każdej OSP.

Strażacy OSP; Bytner Jan, Grzywacz Alfons, Jędrzejewski Teofil, Jędrzejewski Zygmunt, Kwiatkowski Jan, Lewandowski Tadeusz,  Różycki Władysław, Studziński Antoni, Studziński Kazimierz, Tabor Jan, Tuszyński Antoni, Welz Andrzej, Wojciechowski Jan, Urban Jan, Zgliński Józef, Żuchowski Wincenty.

Brak na liście obecności było;  Medarda Lisewskiego, Jana Neumanna, natomiast 13 listopada  1957 „doszli” na liście; Jan Neumann, Mieczysław Zgliński.

v    1957}13 listopada odbyło się walne zebranie, na którym obecnych było 19 członków, czyli 100% stanu. Zebraniu przewodniczył Jan Neumann kierownik miejscowej szkoły, asesorami byli; Jan Bytner i Włodzimierz Barańczuk.  „Sprawozdanie ustępującego zarządu odczytał druh Urban Jan w którym to zaznaczył, że rok 1957 był rokiem dodatnim dla naszej placówki, gdyż w wyniku sumiennie przeprowadzonej kontroli ppoż. wybuchł tylko jeden pożar u ob. Jana Gortatowskiego. Komenda odbyła 4 posiedzenia,  zorganizowano 15 ogólnych zgromadzeń członków i 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzono 2 kontrole p. pożarowe i przeprowadzono 34 wykłady szkoleniowe w jednostce OSP.  Rachunkowość, jak również stan kasy u skarbnika zgadzał się z całorocznymi rachunkami”. Składkę członkowską ustalono na 2 zł rocznie. Zebranie protokołował Jan Tabor.

Zebranie odbyło się pod rządami nowego Statutu z lipca br., który zlikwidował „komendę” wprowadzając pojęcie „zarządu OSP”. Rozdzielono funkcje  „komendanta” zmieniając jej nazwę na „naczelnik” , wprowadzono funkcje „prezesa Zarządu” jako  kontrolno-uchwałodawczego organu OSP.

Zgodnie z powyższym wybrano zarząd OSP w składzie ;

Prezes Jędrzejewski  Teofil, rocznik 1905, stolarz.

I wiceprezes-naczelnik, Urban   Jan (1910),listonosz.

Sekretarz, Tabor Jan,(1929)  rolnik.

Skarbnik, Welz  Andrzej,(1911) rolnik.

Gospodarz, Bytner  Jan.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie; przewodniczący Antoni Studziński, członkowie; Jan Paluch, Alfons Grzywacz, zastępcy członków; Antoni Tuszyński, Tadeusz Lewandowski.

Na stanie OSP było wyposażenie; motopompa, przyczepka do przewozu motopompy, węże ssawne, węże tłoczne 260 metrów, smok ssawny,4 prądownice, 2 drabiny, 2 bosaki, 8 hełmów, 3 pasy bojowe z toporkami, 6 ubrań brezentowych, 5 masek pgaz., dokart konny-dwukołowy, ogumiony, apteczka, 14 czapek strażackich.

Z tamtych lat, po sikawce została tylko konstrukcja sikawki nowowiejskiej. Przez długie lata była przechowywana w gospodarstwie Medarda Lisewskiego.

 Kopia dokumentu z zebrania z dnia 13 listopada 1957 r.

 Kopia orginału protokołu z zebrania 13 listopada 1957 r. prowadzonego przez Jana Neumanna, protokół  pisał Jan Tabor.

 

 Inwentaryzacja OSP z końcówki lat 50 tych podpisana przez prezesa Teofila Jędrzejewskiego i naczelnika Jana Urbana.

 v    1958}zachował się dyplom wydany przez Zarząd Okręgu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dla Teofila Jędrzejewskiego, pełniącego funkcję prezesa Zarządu OSP w Nowej Wsi nadający mu odznakę za 10 letnią służbę w OSP

v    1959}4 kwietnia, o godz. 19,oo odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze za 1958 rok członków OSP. Zebranie zagaił prezes OSP Teofil Jędrzejewski, przekazując  jego prowadzenie Janowi Neumannowi i asesorom Janowi Bytnerowi i Antoniemu Tuszyńskiemu. Sekretarzem zebrania wybrano Józefa Zglińskiego. Sprawozdanie z pracy OSP przedstawił naczelnik OSP Jan Urban, a  Kazimierz Studziński z działań Komisji Rewizyjnej, która stwierdziła, iż w kasie pozostaje 1 493,32 zł.

W dyskusji zabrał głos Alfons Grzywacz, który stwierdził, iż „zniesienie płatnego szarwarku za odbyte ćwiczenia, jak również akcje pożarniczą jest zbyt krzywdzące dla członków OSP i należałoby przywrócić stary system-dalej dodaje, iż konie są również nie opłacone za wyjazd na ćwiczenia”. „Druh Andrzej Welz mówi, że przejście na fundusz gromadzki jest rzeczą sprawiedliwą dlatego, że dawniej korzystali tylko ci którzy mieli do płacenia szarwark, a teraz mogą wszyscy korzystać dlatego, że akcje zapobiegawcze są opłacane”. Grzywacz Alfons zwrócił jeszcze uwagę, iż brak blachy do zabezpieczenia palenisk przy piecach powoduje zwiększone zagrożenie pożarami. Mówił też o braku świetlicy w Nowej Wsi, co uniemożliwia zorganizowania zabawy, z której strażacy mieliby dodatkowy dochód.

Z zebrania tego zachowało się pisane na maszynie sprawozdanie „komendy” OSP z działalności za 1958 rok. W pierwszej części jest sporo o „wzmożonej pracy o szybszy wzrost stopy życiowej ludzi pracy w mieście i na wsi dzięki sile przyjaciół, dzięki potędze ZSRR. Imperialistom jest trudniej dziś napaść na nas i wywołać nową wojnę. Z walki ludów uciśnionych przez kapitalizm wyrosła dziś wielka siła, a dzięki uprzemysłowieniu naszego kraju stworzyliśmy więc podstawy do rozwoju  całej naszej gospodarki, oświaty i kultury….”. Dalej odwoływano się do „uaktywnienia naszych członków w pracy politycznej i gospodarczej przy budowie zrębów ustroju sprawiedliwości społecznej.” Prawdopodobnie do tego sprawozdania przesłano strażakom „wzorcowe” sprawozdanie, dla wzmożonej pracy politycznej.

W dyskusji mówiono o ponownie mówiono o problemie braku świetlicy wiejskiej. Naczelnik Władysław Różycki napominał strażaków, aby dbali lepiej o sprzęt i regularnie uczęszczali na zbiórki. Prezes Teofil Jędrzejewski odczytał zarządzenie o powoływaniu leśnych drużyn ratowniczych.

W planie pracy zawarto  między innymi; współpracę z POP PZPR, organizacją Związku Młodzieży Wiejskiej i Gminną Spółdzielnią SCH  w Wieldządzu. Zakładano organizacje pokazów sprawności dla okolicznej ludności, pomoc w budowie drogi powiatowej Nowa Wieś Król-Stanisławki przez 3 dni. Pod adresem Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Królewskiej skierowano dwa wnioski; o budowę świetlicy wiejskiej i budowę zbiornika ppoż.

W OSP była „młodociana” sekcja sikawki ręcznej’ licząca 9 osób.

1959 rok. Zawody rejonowe-gromadzkie na Kozim Rynku w Czaplach.

Poniżej strażacy Antoni Tuszyński i  Mieczysław Zgliński.

OSP  Nowa Wieś dojechała tam konnym wozem, którym powoził Andrzej Welz.

Od lewej; Andrzej Welz, Teofil Jędrzejewski, Antoni Tuszyński, Jan Bytner, Alfons Grzywacz, Mieczysław Zgliński, Kazimierz Studziński, Józef Mazur…. W „cywilu” stoi  Antoni  Studziński sołtys wsi.

Od lewej; Teofil Jędrzejewski, Jan Urban, Zygmunt Jędrzejewski, Antoni Tuszyński, Mieczysław Zglińsk.i

 Od lewej; Jan Urban, Zygmunt Jędrzejewski,……., Antoni Tuszyński ?,Jan Tabor, ………, Władysław Różycki, Wincenty Żuchowski, ………. Obok Bronisław Drzyzga z Płużnicy.

 Lata 1960  te

v    1960}walne zgromadzenie członków przeprowadzono w dniu 25 marca 1960 dokonując oceny pracy w poprzednim 1959 roku. Zebranie prowadził Józef Zgliński i asesorowie Alfons Grzywacz i Antoni Studziński. Sekretarzem był Jan Tabor.

Jednostka wyczerpała swe pieniądze płacąc za zainstalowania elektrycznej syreny alarmowej. Powtarzał się problem braku świetlicy w której można by organizować dochodowe zabawy. W dyskusji wzięli udział Alfons Grzywacz, Antoni Studziński, Władysław Różycki, Jan Urban mówili o najpilniejszych potrzebach;  zakupu sprzętu, remontu basenu (stawu), budowy suszarni węży. Przedstawiciel Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej odpowiedział na zgłaszane potrzeby, iż widzi złą pracę Prezydium: „za brak należytych funduszy dla placówek OSP, gdyż fundusze są i należy je tylko wygospodarować”. W dyskusji omawiano również problem instalowania odgromników na budynkach w czym istnieje pomoc państwa. Jan Bytner wspominał o tym, iż kominiarze nakazują likwidacje wędzarni przy kominach, gdyż zagraża to bezpieczeństwu pożarowemu.

Z protokołu Komisji Rewizyjnej sporządzonego przez Antoniego i Kazimierz Studzińskich, oraz Zygmunta Jędrzejewskiego wynika, iż osiągnięto dochody w wysokości 2 737,47 zł. Po wydatkach miedzy innymi na kalendarze, zainstalowanie syreny, opłatę za prąd elektryczny w kasie pozostały niedobory w wysokości 45,43 zł.

v    1961}4 czerwca w lokalu- mieszkaniu  Edmunda Jankowskiego o godz 15,30 odbyło się walne zebranie OSP. Obecni byli goście prezes Zarządu Powiatowego Śmiełowski, przedst. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Marian Wiecki, przedstawiciel Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Józef Makówka. Obecnych było czynnych 19 strażaków. Przewodniczącym zebrania został Jan Tabor. Asesorami zebrania byli natomiast Alfons Grzywacz i Jan Bytner. Antoni Studziński sekretarzował zebraniu.

W 1960 roku skontrolowano gospodarstwa. We wsi było 90 budynków, w tym 8 o łatwopalnych dachach. OSP przeprowadziła 12 ćwiczeń. OSP brała udział w uroczystościach 1 majowych i w Święcie Odrodzenia 22 lipca.

Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia, wygłoszono 2  szkoleniowe pogadanki dla ludności, Naprawiono dach na remizie OSP, pomieszczenia remizy wybielono. Zakupiono węże o długości 40 mb. Sprawozdanie podpisał naczelnik Władysław Różycki. Prezes Teofil Jędrzejewski, skarbnik Andrzej Welz, sekretarz Jan Tabor.

Sprawozdanie z działalności OSP w roku 1960 przedstawił naczelnik OSP Jan Urban, natomiast Komisji Rewizyjnej Antoni Studziński. Alfons Grzywacz zgłaszając wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium powiedział: „myślę, że będę wyrazicielem wszystkich twierdząc, że ustępujący Zarząd OSP naszej placówki w okresie swej kadencji pracował bez zarzutu”- absolutorium uchwalono jednogłośnie.

Prezes Teofil Jędrzejewski zaapelował do nowo wybranego Zarządu: „wszyscy członkowie OSP pracowali nadal ofiarnie i taka harmonią jak dotychczas”.Jan Urban zgłosił do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wniosek o przydzielenie samochodu strażackiego dla nowowiejskiej placówki.

Skład Zarządu OSP;

Prezes Jędrzejewski   Teofil, stolarz.

w-ce prezes, naczelnik, Różycki Władysław, prac. PKP.

II w-ce prezes, Łukiewski Józef.

Skarbnik Welz Andrzej, rolnik.

Sekretarz Tabor Jan, rolnik.

Gospodarz Bytner  Jan, kołodziej.

Komisja Rewiz.:przew. Antoni i Kazimierz Studzińscy, Alfons Grzywacz.

Strażacy z tamtych lat;

Alfons Grzywacz [ur.1915-1989] rolnik. Działacz Banku Spółdzielczego. Teofil Jędrzejewski  [ur.1905-19 ]  Stolarz w Nowej Wsi Król. Andrzej Welz senior [ur.1911-1985]Rolnik.

Józef Mazur [1930-1986]  rolnik.  Jan Neumann jr.[1901-1991] kier szkoły podstawowej w Nowej Wsi Król. w l. 1946-1970. W straży w l. 50 i 60 tych. Sekretarz OSP. Radny gromadzki i powiatowy kilka kadencji.  Józef Zgliński [r. 1926] Sekretarz Gromadzkiej Rady w  Nowej Wsi Król. w l. 1954-1958 i 1960-1970.

Kazimierz Studziński. [ur.1922-     ] Sołtys wsi. Rolnik. Antoni  Studziński. Jan Kwiatkowski [1910-2000]  Kierownik sklepu spożywczego GS „SCh” w Nowe Wsi Król. 

 

Jan Bytner [1913-  ]  Rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego. Sołtys wsi od lat 50 tych do 1988 r. Medard Lisewski. Prowadził   gospodarstwo rolne. W jego gospodarstwie stała  przez lata konna sikawka strażacka. Franciszek Ziółkowski [1917-2010] niezapomniany woźny w szkole w Nowej Wsi Król. Obok pełnienia strażackich zadań w  jednostce, służył zawsze swymi zdolnościami kucharskimi przygotowując grane kiełbaski i strażacką grochówkę! Jan Tabor [1929-  ]Rolnik, właściciel gosp. rolnego w Nowej Wsi. Działacz społeczny w samorządzie.

v    1962}5 marca o godz. 15,oo odbyło się  walne zebranie w mieszkaniu Teofila Jędrzejewskiego. W zebraniu uczestniczył komendant rejonowy (gromadzki OSP)  Jan Urban. Uprawnionych do głosowania było 18 druhów. Zebranie rozpoczął prezes Zarządu OSP Teofil Jędrzejewski. Assesorami byli; Kazimierz Studziński i Jan Horodecki. Zebranie prowadził Alfons Grzywacz, sekretarzem był Józef Zgliński. Sprawozdanie odczytał prezes Teofil Jędrzejewski, stan kasy referował Andrzej Welz.

W dyskusji mówiono o ponownie mówiono o problemie braku świetlicy wiejskiej. Naczelnik Władysław Różycki napominał strażaków, aby dbali lepiej o sprzęt i regularnie uczęszczali na zbiórki. Prezes Teofil Jędrzejewski odczytał zarządzenie o powoływaniu leśnych drużyn ratowniczych.

W planie pracy zawarto  między innymi; współpracę z POP PZPR, organizacja Związku Młodzieży Wiejskiej i Gminną Spółdzielnią SCH  w Wieldządzu. Zakładano organizacje pokazów sprawności dla okolicznej ludności, pomoc w budowie drogi powiatowej Nowa Wieś Król – Stanisławki przez 3 dni. Pod adresem Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Królewskiej skierowano dwa wnioski; o budowę świetlicy wiejskiej i budowę zbiornika ppoż.

Wyposażenie OSP

Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Bydgoszczy wystawiła Leonowi Stawiarskiego (ur. 24 grudnia 1930 r) świadectwo ukończenia szkolenia III stopnia dla naczelników OSP w okresie 1 sierpień-10 grudzień 1963 roku.

Strażacy OSP w 1963 r.

Zabawy- potańcówki organizowane przez strażaków z braku świetlicy odbywały się w prywatnych domach, tam gdzie były trochę większe pokoje; w Dygasiewiczów, Grzywacza, Kazimierza  Studzińskiego itp.

Na zdjęciu są strażacy, u góry od lewej; Alfons Grzywacz, Teofil Jędrzejewski, niżej  przy harmonii; Zygmunt Jędrzejewski, Kazimierz Studziński. Jest też w „cywilu” Andrzej Welz.

 v    1963}15 stycznia odbyło się walne zebranie OSP.

W sprawozdaniu wykazano przeprowadzenie trzykrotnych kontroli posesji, gospodarstw. Wybudowano punkt czerpania wody przy gminnym stawie koło mleczarni na wypadek pożaru, przeprowadzono 18 ćwiczeń sekcji OSP, w 1962 roku strażacy dysponowali dochodem w wys. 2 699 zł. Protokół Komisji Rewizyjnej podpisali; Antoni Studziński, Alfons Grzywacz, Kazimierz Studziński. Strażacy brali udział w świecie 1 majowym i „22 lipca”.

Odbyto 5 posiedzeń Zarządu, 1 Komisji Rewizyjnej. Zarząd stanowili; wg listy poniżej.

Na stanie jednostki było; 1 motopompa M-800, 2 drabiny(lekka, ciężka), 2 kołowy przodek do przyczepy, syrena elektryczna, 8 hełmów, 3 pasy bojowe, 3 toporki, węże ssawne 4 odcinki, smok, trójniki, rozdzielacz, 4 prądownice. 2 bosaki, 4 klucze, beczka do paliwa, 2 pary ubrań ochronnych, 2 rękawice, apteczka, 14 czapek strażackich.

Budynek remizy stał w centrum wsi, ściany zewnętrzne były z cegły, dach kryty papą. Rozmiar budynku 7 x 5 metrów.

W Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wąbrzeźnie  zarejestrowano stowarzyszenie OSP Nowa Wieś Królewska. Pismo w tek sprawie podpisał sekretarz OSP Jan Tabor i prezes Teofil Jędrzejewski.

Do rejestracji załączono listę 19 strażaków;

Jędrzejewski Teofil, prezes.

Urban Jan, komendant rejonowy.

Różycki Władysław, naczelnik.

Welz Andrzej  senior, skarbnik.

Tabor Jan, sekretarz.

Zgliński Józef, członek.

Bytner Jan, gospodarz.

Wojciechowski Jan, członek.

Jędrzejewski  Zygmunt, mechanik.

Żuchowski   Wincenty.

Grzywacz Alfons, czł. Komisji Rewizyjnej.

Adamczyk Stanisław, czł. Komisji Rewizyjnej.

Studziński Kazimierz, czł. Komisja Rewizyjna.

Zgliński   Mieczysław.

Mazur Józef.

Kaźmierczak   Zygmunt.

Stawiarski Leon.

Górak   Piotr.

Grzywacz Tadeusz.

Skład społeczny; 6 robotników, 1 prac umysłowy, 12 rolników, do PZPR należało 8 strażaków, do ZSL 3, 8 było bezpartyjnych.

W OSP była „młodociana” sekcja sikawki ręcznej’;

v    1963}Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie przeprowadziła kontrolę ppoż. w budynku urzędu gromadzkiego. Stwierdzono, iż: „Stan zabezpieczenia ten sam jak za poprzedniej kontroli, nadal na budynku brak instalacji przeciwgromowej oraz sprzętu ppoż.” Kontrolę prowadził ogn. Jan Lipiński w obecności sekretarza gromadzkiego Józefa Zglińskiego.

v    1963}walne zebranie odbyło się 19 grudnia 1963 r. W lokalu Prezydium GRN w zebraniu uczestniczył sekretarz gromadzki oraz Wiktor Minge przedstawiciel Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Zebraniu przewodniczył Jan Tabor i dwóch asesorów; Andrzej Welz, Józef  Zgliński. Sprawozdanie złożył prezes Teofil Jędrzejewski, między innymi kontrolowano gospodarstwa w 4 zespołach. W kontroli brało udział 8 strażaków” pod szczególnym nadzorem; Władysława Różyckiego, Jana Tabora, Teofila Jędrzejewskiego i Alfonsa Grzywacza. Najczęstszymi uchybieniami było brak drabin i bosaków. Dla poprawy bezpieczeństwa u Władysława Różyckiego urządzono przeciwpożarowy punkt czerpania wody, prowadzono szkolenie różnego stopnia dla 12 strażaków, przeprowadzono 22 ćwiczenia, w tym 2 pokazowe w Nowej Wsi Królewskiej.

W 1963 roku OSP osiągnęła dochody na sumę 3 022 zł, co sprawozdawał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Studziński.  W dyskusji zabrali głos: Władysław Różycki, Leon Stawiarski, Teofil Jędrzejewski, Alfons Grzywacz, Jan Urban. Wszyscy oni apelowali do członków OSP o aktywny udział w działalności jednostki.

Wiktor   Minge mówił o ogólnej sytuacji ppoż w powiecie, o tym, iż każda jednostka winna zaprenumerować „STRAZAKA”.

W punkcie dotyczącym  wyborów Zarządu Jan Urban: „Proponuje o pozostawienie starej komendy-zarządu bez wyborów”,  co też na kolejną 3 letnią kadencje uczyniono.

W wykazie członków oddziałów bojowych OSP figurują;  Władysław Różycki naczelnik, Zygmunt Jędrzejewski  mechanik, Jan Tabor prądowniczy, Józef Zgliński prądowniczy, Kazimierz Studziński  ‘przy rozdzielaczu’, Alfons Grzywacz  ‘węże ssawne’, Leon Stawiarski ‘węże ssawne’, Jan Bytner  ‘przy linii tłocznej’, Antoni Tuszyński ‘przy linii tłocznej’.

Pod adresem władz powiatowych zgłoszono wniosek o „przydzielenie samochodu dla OSP, ze względu na rozległy teren”.

W wykazie strażaków w grudniu 1963 roku występują oprócz tych z początku roku; Antoni Studziński 18.07. 1904r. Czesław Bartoszyński ur. 22.04.1946 r. nie ma Jana Wojciechowskiego.

v    1963}Leon Stawiarski otrzymał świadectwo ukończenia kursu III stopnia dla naczelników OSP, odbywającego się w Wąbrzeźnie w dniach od 1 sierpnia do 10 grudnia 1963 r. Naczelnik OSP Nowa Wieś otrzymał dobrą ocenę z tego szkolenia.

W 1966 roku sporządzono  wykaz Zarządu OSP

v    1964}7 maja „na mocy decyzji Kierownika Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady narodowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 1964 roku wydanej na podstawie prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 roku wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy pod nr 456 Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej w Wsi Królewskiej, pow. Wąbrzeźno. Stowarzyszenie posiadało osobowość prawną. Mogło zawierać zobowiązania oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy . Organizacja mogła posiadać sztandar, używać pieczęci, znaków, mundurów, podstawowym zadaniem stowarzyszenia było zapobieganie pożarom, udzielanie pomocy i ratunku w czasie pożaru oraz innych klęsk żywiołowych i katastrof.

v    1964}26 czerwca wydano Prezydium Gromadzkiej Radzie Narodowej w Nowej Wsi Król zalecenia po przeprowadzonej kontroli Komendy Powiatowej Straży Pożarnych: „w pomieszczeniach biurowych należy uzupełnić brakujące blachy na podłodze przy piecach. W korytarzu należy umieścić 1 hydronetkę wodną. Szkołom przydzielić po 2 hydronetki wodne, po jednej beczce, a 200 litrów, drabinie i bosaku”.

v    1964}8 sierpnia 1964 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie, jej przedstawiciel Jan Lipiński w obecności sekretarza gromadzkiego Józefa Zglińskiego przeprowadził kontrolę budynku urzędu gromadzkiego. W protokole czytamy: „nie stwierdziłem specjalnego zagrożenia pożarowego i wstecz w zabezpieczeniu p. pożarowym i pracy kominiarskiej. Ostatnie polecenia pokontrolne w zaopatrzenia szkół podstawowych w sprzęt – hydronetki wodne jest realizowany.”

v    1964}w tym roku funkcje w Zarządzie OSP pełnili;

Prezesa  Teofil Jędrzejewski, komendanta Władysław Różycki, skarbnika Andrzej Welc, sekretarza Jan Tabor.

v    1965}9 stycznia 1965 roku o godz. 17,30  w lokalu Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej odbyto walne zebranie OSP. W zebraniu uczestniczyli goście; Jan Lipiński z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, przew. GRN Józef Makówka, Jan Urban Komendant Rejonowy OSP, Władysław Zakrzewski posterunkowy MO Płużnica. Na stan 17 członków obecnych było 15. Zebraniu przewodniczył Józef Zgliński z asesorami ;Antonim Tuszyńskim i Wincentym Żuchowskim. Sekretarzował Jan Tabor. Po sprawozdaniach członków Zarządu w dyskusji głos zabrali; Jan Urban, który pochwalił działania OSP a Nowej Wsi Królewskiej. W wolnych wnioskach Jan Tabor mówił: „ budowa nowej remizy jest rzeczą konieczną, gdyż obecnie istniejąca nie spełnia swego zadania ze względu na brak miejsca na sprzęt ”. Strażacy nowowiejscy zobowiązali się do pracy w czynie społecznym przy budowie. Prosimy zatem przedstawiciela Komendy OSP o pomoc w budowie. Przewodniczący  GRN  Józef Makówka: „Należy poszukać odpowiedniej działki i uzgodnić ją z architektem powiatowym. Prezydium GRN pomoże również finansowo. Poza tym proponuję oprócz przewidzianych kontroli ppoż. wytypować strażaków, którzy opiekowali by się poszczególnymi gospodarstwami w zakresie ochrony ppoż.”

Obszar do kontroli strażackiej były ustalone przez Gromadzką Radę Narodową. Naszej OSP przypisano wsie; Nową Wieś, Czapelki, Pieńki i Szczerosługi. (Te dwie ostatnie to dzisiejsza wieś Pólko).

Według Komisji Rewizyjnej dochody w 1964 r. wyniosły 3 692 zł. wydatki osiągnęły kwotę 2 334 zł, w kasie więc pozostało 1 357 zł. Komisja kontrolując stan porządku napisała: „…dany sprzęt strażacki czysty i ułożony gotowy do boju zaopatrzona motopompa w paliwo i oliwę trzeba uznać za troskliwość obsługi i naczelnika”.

Podjęto uchwałę: „… uchwala się budowę nowej remizy strażackiej w czynie społecznym w Nowej Wsi Królewskiej”.

v    1966}4 stycznia 1966 roku walne zebranie OSP oceniało pracę w poprzednim 1965 roku. W zebraniu uczestniczyli; przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Stanisław Lipiński, przewodniczący Prezydium GRN Józef Makówka i instruktor KP PZPR Franciszek Bystrzyński.

Skład osobowy Zarządu;

Prezes  Teofil Jędrzejewski, stolarz.

Naczelnik Władysław Różycki, kolejarz.

Skarbnik Andrzej Welz, rolnik.

Sekretarz Jan Tabor, rolnik.

Gospodarz, Jan Bytner.

Komisja Rewizyjna; Antoni Studziński, Zygmunt Jędrzejewski, stolarz. Kazimierz Studziński rolnik.

W planie działań na kolejny rok strażacy wpisali; konserwację dachu na remizie, uzupełnienie masek pgaz.  i zakup drobnego sprzętu, a także remont basenu do wody gaśniczej w młynie.

W sprawie remizy OSP napisano odrębny dokument; „Strażacy zebrani na walnym zebraniu w dniu 4 stycznia 1966 r. proszą Powiatową Komendę Straży Pożarnych o pomoc materialną w sprawie budowy nowej remizy, względnie wymiany starego dachu na nowy na obecnej remizie. Dach na obecnej remizie jest zupełnie przegniły i w czasie odwilży i opadów złożony w remizie sprzęt a szczególnie węże tłoczne niszczeją i trzeba  je z miejsce w miejsce przekładać”.

Lata 1970  te

v    1970}Nowa Wieś Król. 17 marca 1970 roku o godz. 12.40 wybuchł pożar w Ośrodku Praktycznej Pani prowadzonego przez Gminną Spółdzielnię. Pożar ugaszono, jednak nie zapobiegło to straty 327 piskląt, które Ośrodek rozprowadzał wśród gospodyń wiejskich. Przyczyną pożaru było wypadnięcie żaru z pieca na podłogę. Akcją dowodził Władysław Różycki.

v    1970}9 grudnia Jan Tabor został odznaczony srebrnym Medalem Zasługi dla pożarnictwa.

v    1970}1 maja 1971 roku o godz. 16,oo doszło do spłonięcia stogu ze słomą u rolnika Władysława Szczepańskiego w Pólku wskutek zabawy z zapałkami 7 letnich dzieci.

v    1973}opiekunem społecznym był Jan Bytner sołtys wsi. Prezesem OSP Zygmunt Jędrzejewski, naczelnikiem Roman Sądowski.

v     1974}25 marca o godz. 14,15 wybuch pożar stogu u rolnika Mieczysława Redgoszcza w Nowej Wsi Król. Strata wyniosła 4 000 zł. Akcją strażaków dowodził Władysław Różycki z Nowej Wsi Król. Ogień zaprószył Stanisław Redgoszcz mający wówczas 5 lat.

v    1974}Czapelki; 6 października 1974 roku o godz. 14.10 w gospodarstwie Stanisława Horodeckiego spłonął stóg ze słomą jęczmienno-pszeniczną na wartość 5 000zł. Akcją dowodził Zygmunt  Jędrzejewski. Przyczyny pożaru nie ustalono.

v    1974}3 sierpnia na pogrzeb strażaka Kazimierza Studzińskiego stawili się strażacy z tradycyjnym udziałem delegacji swojej i z zaprzyjaźnionych straży.

Od prawej Jan Bytner, Teofil Jędrzejewski, Alfons Grzywacz ?

Przy trumnie: Alfons Grzywacz, Fryderyk Stefan, Zygmunt Jędrzejewski, ………? Obok stoi delegacja z innej OSP z prawej z dzieckiem na ręku Roman Neumann dyrektor Szkoły.

v 1975}Wiewiórki; 17 listopada o godz. 10,30 w gospodarstwie Jana Dąbrowskiego w Wiewiórkach zapaliła się drewniana stodoła. Straty wyceniono na niebagatelną sumę 100 000 zł. Akcją. W której brały udział 4 jednostki dowodził Władysław Różycki z Nowej Wsi Król.

v 1975}Wieldządz; 25 listopada 1975 roku o godz. 16,50 rozpoczął się pożar w gospodarstwie  Ryszarda Demskiego. Spaliła się drewniana stodoła. Wartość spalone go mienia wyliczono na 50 000 zł. Do pożaru zjechały się 3 straże pożarne. Akcją dowodził Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi Król.

Zabawy organizowane przez nowowiejskich strażaków.

Łucja Macikowska, Józef Mazur.

 Franciszek i Bronisława Ziółkowscy

v    1975}z tego roku zachowały się protokoły z inspekcji gotowości bojowej przeprowadzonej  przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych. W imieniu Komendy kontrolę prowadził por pożarnictwa Marian Wiecki w dniach 27 listopada i 6 grudnia. Jednostka OSP liczyła 25 strażaków. Dysponowała sprawnym 20 letnim, gotowym do akcji samochodem pożarniczym typu S1 G 14/8, motopompą M-800. W dniu inspekcji na alarm przybyło 6 strażaków zdolnych do wyjazdu do akcji. Sprawna była również syrena elektryczna. Jednostkę w tych kontrolach prezentowali; kierowca samochodu Zygmunt Jędrzejewski i naczelnik Władysław Różycki.

v    1976}18 maja o godz. 9,oo odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnych w Wąbrzeźnie w Zakładach Tworzyw Sztucznych „ERG”.

Jan Tabor na jednym z posiedzeń gminnych na sali Urzędu Gminy w Płużnicy w latach 80 tych.Działał w wielu organizacjach społecznych, zawsze aktywny i zabiegający o sprawy Nowej Wsi Król.

v    1976} 2 maj;  posiedzenie Zarządu Gminnego  OSP  prowadzili naczelnik Zarządu Jan Duma z Bielaw i komendant  gminny Mieczysław  Krauze  z Kotnowa. W  dyskusji głos Jan Tabor z Nowej Wsi mówił: „Trzeba  wyjaśnić sprawę budowy remizo-świetlicy w Nowej Wsi. Rozpoczęliśmy budowę w czynie społecznym. Są wybudowane fundamenty. Czyżby miało się to wszystko zmarnować!  W 1976 roku przeprowadzono kontrole ppoż. w 116 przypadkach stwierdzono braki sprzętu ppoż. Brakowało wówczas remiz strażackich w;  Działowie, Nowej Wsi, Orłowie, Bartoszewicach i w Płużnicy.W wymienionych  jednostkach remizy strażackie mieściły się w pomieszczeniach zastępczych.

v    1976}25 maja odbyło się posiedzenie  Zarządu Gminnego  OSP. Posiedzenie prowadził naczelnik  Zarządu Gminnego Jan Duma z Bielaw. Obecny był  komendant Gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa.

W dyskusji głos zabrał Jan Tabor z Nowej Wsi, który mówił, iż; „Trzeba skończyć z okropnym i powszechnym na wiosną i jesienią zwyczajem wypalania rowów bo może to spowodować groźny pożar”. OSP Nowa Wieś domagała się samochodu pożarniczego dla swej jednostki. Do tej pory do pożaru jeżdżono ciągnikową przyczepą.

v    1976}3 listopada o godz. 17,00 w Wieldządzu  spłonął stóg ze słomą o wartości 3 000 zł. Akcją 3 jednostek dowodził Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi Król.

v    1976}28 listopada o godz. 1,30 w gospodarstwie Michała Laski  w Bagarcie spłonął stóg z peluszką wartości 35 000 zł.

v    1977}w październiku we wszystkich jednostkach prowadzono przegląd techniczny jednostek. Strażacy proszeni byli przez komendanta kpt Mariana Wieckiego  o wpłatę 70 złotych na cele związane z organizacją przeglądu. Takiego przeglądu dokonano w tym roku również w m-cu kwietniu. Podczas tego sprawdzono gotowość bojową jednostki. Wszystkie te sprawy były wcześniej omawiane z naczelnikami i kierowcami OSP.

v    1977}wydano wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań;

– należy rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania zarządu i  komisji rewizyjnej,

– uchwalić roczny plan działalności,

– dokonać uzupełniających wyborów (jeśli jest taka konieczność),

– tematyka zebrań winna koncentrować się na stanie bezpieczeństwa ppoż., na realizacji zadań statutowych i uchwał zjazdu gminnego. Przedstawić należy osiągnięcia OSP oraz omówić kwestie pracy z młodzieżą i kobietami.

Władze Zarządu Wojewódzkiego opublikowały „list otwarty” do członków OSP, gdzie uwypuklono 30 lecie powstanie PZPR, 30 lecie  ZMP, 35 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego, 35 lecie PRL.

Zebranie w Działowie zaplanowano na dzień 19 styczeń 1978 roku na godz. 14,oo Odpowiedzialni za organizacje zebrania byli naczelnik Henryk Reich i Piotr Falęcikowski.

Poniżej zdjęcie na staw gminny w centrum wsi. Na pierwszym planie po lewej ówczesna remiza strażacka. Funkcjonowała ona od połowy lat 50 tych do 1986 tj. momentu otwarcia nowego obiektu-remizy i świetlicy wiejskiej.

Staw w centrum wsi na dawnym podwórzu plebanki-folwarku parafii nowowiejskiej, który przestał gospodarować ok 1950 r. w związku z przejęciem dóbr kościelnych przez ‘ludowe państwo’. Stawu tego dzisiaj już niema, a teren kilka lat temu został sprzedany Zakierskim.

v    1977}Marian Jankowski kierowca samochodu pożarniczego brał udział w zawodach sprawnościowych 1 grudnia 1977 roku w Wąbrzeźnie. W zawodach tych liczyło się wykonanie elementów: przewrócone pachołki, zjechanie z deski, przekroczenie linii kołami, ustawienie samochodu w garażu

v    1977}Młodzież zorganizowała w budynku po remizie OSP siłownię. Budynek stojący naprzeciw kuźni rozebrano w 1990 r. Działkę kupił  Zdzisław Dygasiewicz.

v    17 września 1978}o godz. 19,25 w gospodarstwie rolnym Klemensa Maćkiewicza w Nowej Wsi Król.  od iskier z  komina zapalił się budynek mieszkalny. Właściciel poniósł straty w wysokości 80 000 zł. Akcją gaśniczą 4 sekcji kierował plut. Józef Szmytkowski.

v    1979}16 stycznia odbył się gminny zjazd OSP. Naczelnik Jan Duma z Bielaw  przedstawił sprawozdanie.  W gminnej organizacji było 349  strażaków skupionych w 5 zakładowych [Bartoszewice, Działowo, Goryń, Mgowo i Orłowo]  i 10 wiejskich jednostkach [Błędowo, Bielawy, Czaple, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś, Ostrowo, Płużnica, Wieldządz, Uciąż, ]. Komendantem gminnym był wówczas  Mieczysław Krauze z Kotnowa.

v    1979}gminy Płużnica przejęła w zamian za „rentę” na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi (własność komunalna) od p. Zielińskich  i Marty Lewandowskiej dawną karczmę w Nowej Wsi Król. Naczelnik gminy Stanisław Buliński w obecności przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej  Janusza Marcinkowskiego przekazał obiekt nowowiejskim strażakom. Budynek był w bardzo złym stanie. Stropy i dach nie nadawał się do użytku. Wielka sala stała pusta i odarta ze wszystkiego. Z drugiej strony była „skorupa” w której można było w drodze gospodarczej przekształcać ją stopniowo w niezbędny obiekt dla tej wsi. Strażacy już  kilka lat wcześniej rozpoczęli budowę strażnicy, w miejscu dzisiejszego pawilonu sklepowego. Jednakże ze względu na sprawy własnościowe  budowę wstrzymano i wylane betonowe fundamenty przez kilka lat straszyły i zniechęcały ludzi do działania. Później na owych fundamentach Gminna Spółdzielnia  ‘SCh’ postawiła pawilon handlowy-dzisiaj własność Liszajów.

v    1979}1 listopada o godz. 23,30 w gospodarstwie rolnym Jana Horodeckiego w Pólku wybuchł pożar barakowozu wartości 35 000 zł na skutek wady urządzeń grzewczych. Dowodził jednostką nowowiejską naczelnik OSP Roman Sądowski.

Lata 1980 te.

Strażacy nowowiejscy z lat 80 tych.

Od lewej: Krzysztof Sądowski,  Czesław Bartoszyński,  Wacław Dąbkowski, Zbigniew Topolewski Andrzej Matyjas, Andrzej Wiśniewski, Marian Jankowski, Roman Sądowski, Marian Antoszek, Zygmunt Jędrzejewski,  Kazimierz Stefan, Fryderyk Stefan, Tadeusz Ciszewski, Edward Kruk, Piotr Sądowski.

(MDP) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na tle samochodu pożarniczego ŻUK.

 Do lewej; Piotr Sądowski,  Sławomir Borcan, Andrzej Matyjas,  Parada, Piotr Topolewski, Krzysztof Sądowski,  w samochodzie siedzi kierowca OSP  Zygmunt Jędrzejewski.

v    1980}8 stycznia o godz. 23,45 w Nowej Wsi Królewskiej płonęły budynki gospodarstwa Anny Kielasińskiej. Spłonęła stodoła, obora, budynek mieszkalny. Wartość strat wyceniono na 30 000 zł. Jako przyczynę podano samozapalenie. Ogień gasiły 2 sekcje.

v    1980}2 sierpnia o godz. 1,30 w Pólku spalił się samochód osobowy „Zaporożec” własność mieszkańca Nowej Wsi Król. Przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Wartość spalonego samochodu oceniono na 50 000 zł.

v    1982}11 lipca o godz 9,oo w Ryńsku odbyły się zawody rejonowe OSP. Z terenu gminy Płużnica do tych zawodów zakwalifikowały się OSP; Płużnica, Błędowo, Nowa Wieś Królewska, Działowo i Mgowo.

v    1983}17 marca wybuchł pożar zabudowań gospodarczych w Nowej Wsi.

v    1984}3 maja odbyły się ćwiczenia straży pożarnych w Wieldządzu. Przybyło 120 uczestników z wszystkich 15 jednostek OSP. Zawody prowadził chorąży Janusz Kopczyński z PSP Wąbrzeźno. Konkurs polegał na biegu na dystansie 100 m, podaniu wody motopompą i prądem strumieniem wody obróceniu tarczy. Nie wszystkim dopisało szczęście. Felerna pompa gospodarzy ćwiczeń, strażaków wieldządzkich nie podała wody. Płużnica z kolei  miała awarię. W kategorii pomp M-800 zwyciężyły jednostki pożarnicze z Józefkowa, Mgowo i Kotnowa. W  kategorii M-400 prym wiodły Ostrowo, Goryń, Bartoszewice. Po odbyciu ćwiczeń puchary wręczył naczelnik gminy Ryszard Wasiński. Po ćwiczeniach Franciszek Ziółkowski  woźny szkolny i  strażak z Nowej Wsi zaprosił wszystkich na własnoręcznie ugotowaną grochówkę. Ćwiczeniom przyglądali się goście; komendant powiatowy MO kpt Roman Rumiński, dyr. PZU Wąbrzeźno Jan Biczyński i przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Janusz Marcinkowski.

v    1985}6 lipca o godz. 22,15  Milicja powiadomiła o pożarze stodoły w Nowej Wsi Król. pod Mgowem. Do akcji skierowano 2 samochody pożarnicze GBA 2,5 /16 i GBA 6/32. Akcja gaszenia trwała od 22,16  do 23,10 godz.

v    1985}26 listopada Komisja Rewizyjna w składzie; Alfons Grzywacz, Zygmunt Jędrzejewski i Mieczysław Zgliński ustalili, iż w kasie OSP znajduje się 10 790 zł. (Średnia płaca wynosiła wówczas 240 060 zł).

v    1985}28 grudnia 1985 roku strażacy obradowali na swoim walnym zebraniu w obecności naczelnika gminy Ryszarda Wasińskiego i prezesa GS Kazimierza Mikołajczaka. Rozmawiano o wielu sprawach trapiących wieś. Między innymi strażacy postawili do rozwiązania problem stawu wiejskiego, który dzierżawi Alojzy Topolewski, a przy którym jest stanowisko poboru wody w razie pożaru we wsi. Narzekano na brak dostępu do wody.  Rozważano też kwestię pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich  w którym panie mogłyby mieć wypożyczalnię sprzętu, naczyń. Dyskutowano sprawy organizacji dyskotek i wieczorków, a zwłaszcza problemów nadmiernego picia alkoholu!

 Rok 1986 otwarcie świetlicy i remizy OSP.

 v    18 maja 1986}w niedzielę „Zielone Świątki”, w dzień  święta Ludowego –  jak zapisała Kazimiera Zglińska  w kronice Klubu Rolnika; „ … odbyła się u nas w Nowej Wsi Królewskiej duża uroczystość. Nastąpiło otwarcie sali i remizy, które zostały w dużej części przez społeczeństwo. Duży wkład pracy dała Ochotnicza Straż Pożarna, częściowo kobiety z KGW i młodzież. Pomocą finansową wspomagała Gminna Rada Narodowa…” Świetlica miała sale taneczną, kuchnię, wc. Do świetlicy wiejskiej dobudowano remizę  OSP z pomieszczeniem na samochód strażacki. Przebudowa obiektu prywatnego w latach 1980-1986, przejętego przez gminę  w 1979 roku prowadzona była w trybie gospodarczym i siłami społecznymi nowowiejskich strażaków. W pracy społecznej w której wyróżnili się wszyscy strażacy, których podziwiać należy za ogromny trud. Prawie wszystkie prace zostały przez nich wykonane własnoręcznie!

Honor otwarcia świetlicy na zdjęciu; przypadł seniorowi strażaków nowowiejskich  Alfonsowi Grzywaczowi.Jan Tabor, senior Alfons Grzywacz  oraz Dorota Tabor.

Były przemówienia gości; komendanta PSP mjr Mariana Wieckiego, naczelnika gminy Janusza Marcinkowskiego.

Od lewej; naczelnik gminy Janusz Marcinkowski, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Roman Neumann, komendant PSP Marian Wiecki, komendant gminny OSP Mieczysław Krauze.

Wręczono odznaczenia, między innymi;

Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Bronisławowi Drzyzdze wręcza odznaczenie mjr Marian Wiecki, obok Jan Tabor.

Janowi Taborowi wręczono Złoty Medal Zasłużony dla Pożarnictwa i dyplom prezes OSP Zygmunt Jędrzejewski i mjr pożarnictwa Marian Wiecki.

Romanowi Sądowskiemu i  Edwardowi Topolewskiemu.

Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęła się zabawa z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców Nowej Wsi Król.

Zbigniew i Edward Topolewscy

 

 Wacław Dąbkowski, Marian Jankowski, Edward Kruk, Andrzej Wiśniewski, Roman Bytner.

Józef Antoszek                              Roman  Chojniki

W zawodach rejonowych (dzisiejszy powiat) w Płużnicy  brali udział  nasi strażacy. Wśród odbierających wyróżnienia Edward Kruk (w środku), wręcza Henryk Szymczak.

v      24 lipca  o godz. 18,00 spalił się stóg ze słomą w gospodarstwie Edwarda Witosa w Bągarcie.  Akcją gaszenia dowodził naczelnik Zygmunt Jędrzejewski z OSP Nowa Wieś Król. W tej samej miejscowości 18 sierpnia 1986 roku zapalił się owies stojący „na pniu” na polu. Pożar zgłosiła Milicja o godz. 18,40. Płonący owies został ugaszony w ciągu godziny. Do gaszenia skierowano samochód GBA 2,5/16  z ZSP Wąbrzeźno i z  OSP w Nowej Wsi Król

v      6 września roku strażacy Miejscowej OSP zorganizowali dyskotekę w świetlicy wiejskiej.

v      18 listopada odbyło się walne zebranie OSP oceniające działania w tym roku. Strażacy otrzymali z Komendy Rejonowej 10 mundurów bojowych. Zakupiono również 7 mundurów wyjściowych. Stowarzyszenie liczyło 24 strażaków. Brano udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w Uciążu, Bielawach, Bągarcie i Zielnowie. W strażackiej robocie wyróżnili się Edward Kruk, Tadeusz Ciszewski, Zygmunt Jędrzejewski, Fryderyk Stefan, Zbigniew Studziński, Roman Sądowski, Marian Jankowski, Józef Antoszek, Zdzisław Dygasiewicz, Andrzej Wiśniewski, Roman Chojnicki. Odznaczeni zostali druhowie; Jan Tabor, Zygmunt Jędrzejewski, Edward Topolewski, Roman Sadowski.

v      31 grudnia OSP wspólnie z KGW zorganizowała zabawę sylwestrową na nowej Sali świetlicy wiejskiej. Impreza była składkowa, Sala pięknie przystrojona a zabawa udana. Uczestnicy tej zabawy byli bardzo zadowoleni.

 Legitymacja odznaczenia długoletniego strażaka Jana Bytnera.

v    18 listopada odbyło się zebranie walne sprawozdawcze OSP. Na kolejny rok przyjęto plan działań, który zakładał, iż uporządkowany zostanie plac przy remizie, pomalowana zostanie siatka ogrodzeniowa. Strażacy podjęli się również pomocy przy budowie WC i magazynku paliw.

Rok 1987

v    30 stycznia o godz. 17,50 Marta Jędrzejewska zgłosiła pożar lokalu mieszkalnego na poddaszu przedszkola. Przyczyną pożaru był przepalony komin. W gaszeniu pożaru brały udział dwie jednostki ZSP w-no i OSP Płużnica. Pożar ugaszono w ciągu dwóch godzin.

v      Strażacy organizowali dyskoteki dla okolicznej młodzieży. W tym roku odbyły się one;  19 i 25 kwietnia, 16 maja, 19 lipca, 8, 15 i 29  sierpnia. W ramach tego organizatorzy zapewniali; orkiestrę-zespół muzyczny, bufet z napojami. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy sami, pełniąc dyżury w wyjściowym umundurowaniu.

v      28 czerwca odbyły się gminne zawody strażackie w Nowej Wsi Królewskiej. Zawody te były organizowane wspólnie z Komendą Rejonową PSP w Wąbrzeźnie na polu Medarda Lisewskiego.

Strażacy z Wieldządza i Nowej Wsi. Od lewej  Henryk Przybysz, Mariusz Berendt nauczyciel z Wieldządza, Czesław Jeziorski z Józefkowa, Kazimierz Goral z Bielaw i pracownik PSP ogn. Henryk Szymczak.

Rok 1988

v    3 maja  uczestniczyliśmy w  rejonowych zawodach pożarniczych w Płużnicy.

v     28 listopada strażacy uczestniczyli w uroczystości nawiedzenia nowowiejskiej parafii obrazu Matki Boskiej zaciągając honorową wartę.

Tadeusz Ciszewski,  Andrzej Welz, Edward Kruk

v    30 listopada strażacy zebrali się na walnym zebraniu OSP. Stan osobowy jednostki wynosił 36 członków. W tym roku odbyto 8 posiedzeń zarządu. Przedstawiciele OSP bywali na sesjach Gminnej Rady Narodowej, naradach, odprawach strażackich. 10 strażaków brało udział w kontrolach stan bezpieczeństwa ppoż. w gospodarstwach rolnych.

Wyróżniono strażaków; Mariana Chmiela, Romana Chojnickiego, Zdzisława Dygasiewicza, Mariana Jankowskiego,  Zygmunta Jędrzejewskiego, Edwarda Kruka, Romana Sądowskiego, Fryderyka Stefana, Zbigniewa Topolewskiego,

Rok 1989

v    25 marca o godz. 3,30 palił się dom Walerii Mikowskiej w Nowej Wsi. Pożar gasiła miejscowa jednostka dowodzona przez naczelnika 1989 Zygmunta Jędrzejewskiego. Spaliły się częściowo pomieszczenia domu. Ustalono wartość szkód na sumę 150 000 zł. Przyczyną była nieszczelność przewodu kominowego.

v    Komisja Rewizyjna w składzie Czesław Bartoszyński i Zbigniew Topolewski przeprowadziła kontrolę finansów. Na dzień 23 listopada 1989 roku w kasie pozostało 1 181 031 zł. (Średnia m -na płaca wynosiła  2 481 096 zł.)

Rok 1990

v     strażacy nowowiejscy 22 lipca  uczestniczyli w gaszeniu pożaru stodoły w PGR Dębieniec. Pożar o godz. 23,00 zgłosiła żona kierownika gospodarstwa Jadwiga Chariasz.

v     25 lipca o godz. 12,13 Marta Jędrzejewska zgłosiła „silny dym z kierunku Stanisławek lub Jarantowic idący..” co było przyczyną dymu nie wiadomo. Do akcji posłano samochód gaśniczy GBA 2,5/16 z ZSP Wąbrzeźno.

v    strażacy rozebrali budynek gospodarczy przy remizie, sadzono drzewka wokół remizy. W pracy jednostki wyróżnili się; Edward Kruk, Roman Sądowski, Stefan Fryderyk, Zygmunt Jędrzejewski. W działaniach gaśniczych często brali udział; Marian Jankowski, Tadeusz Ciszewski, Zbigniew Topolewski, Wacław Dąbkowski, Roman Chojnicki.

v    25 sierpnia o godz. 11,50 Marek Zakrzewski zgłosił osobiście na Komendzie Rejonowej Straży  pożar słomy na polach wsi Pólko.  Z Wąbrzeźna dotarły dwie jednostki pożarnicze.

Rok 1991

v     8  stycznia na posiedzeniu Zarząd Gminy  z  wójtem Leszkiem Kawskim, nie zwolnił strażaków z płacenia opłat za wydzierżawienie działki gruntu o pow. 0,54 ha gruntu wokół stawu w Nowej Wsi Królewskiej.

v     1 lutego między wójtem Leszkiem Kawskim a OSP zawarto umowę dzierżawną na obiekty ; świetlice wiejską, remizę i grunty wokół nich na okres 10   lat.

v      11 kwietnia, Marian Jankowski o godz. 22.00 zgłosił pożar ściółki leśnej we wrońskim lesie. W akacji uczestniczyły dwie jednostki z Wąbrzeźna i miejscowa OSP Nowa Wieś.

v    30 sierpnia o godz. 23,32 Zygmunt Jędrzejewski zgłosił pożar stodoły. W akcji uczestniczyły dwie jednostki wąbrzeskie oraz OSP Płużnica, OSP Błędowo i miejscowa Nowa Wieś Królewska.

v    Strażacy opiekowali się świetlicą wiejską w której w 1991 roku na  organizowano  tu między innymi zebrania Spółdzielni Mleczarskiej, Gminnej Spółdzielni, Związku Młodzieży Wiejskiej, zebrania wiejskie. Prywatne osoby wydzierżawiały sale na prywatne spotkania, wesela i pogrzeby ! Obiekt stawał się coraz bardziej przydatny dla potrzeb okolicznych wsi.

v    W 1991 roku strażacy płużniccy brali udział w 12 akcjach ratowniczych i gaśniczych w następujących miejscowościach; w tym także w Nowej Wsi Król.

Rok 1992

v    na zebraniu 23 stycznia  oceniano pracę OSP w poprzednim roku. W kasie pozostało 495 zł. W OSP było 29 strażaków. W 1991 roku brali oni udział między innymi w akcjach pożarniczych w Bielawach, Drzonowie, Nowej Wsi i  Płużnicy.

v    6 kwietnia o godz.10,35  Marzena Jankowska zgłosiła pożar stogu słomy w Bągarcie. Do ugaszenia pożaru stawiła się OSP Nowa Wieś Król.

v 15 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Gminne zawody pożarnicze w Mgowie  w dniu 7 czerwca 1992 r w których uczestniczyła jednostka OSP Nowa Wieś Królewska.

Rok 1994

v    Nasi strażacy wzięli udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Płużnicy

Od lewej stoją: Fryderyk Stefan, Wacław Dombkowski, Zygmunt  Jędrzejewski, Kazimierz Goral z Bielaw i Edward Kruk.

Rok 1995

v     na zebranie sprawozdawcze 6 stycznia  Komisja Rewizyjna w składzie Jan Ziółkowski, Zbigniew Topolewski, Roman Chojnicki przeprowadziła kontrolę kasy OSP. Stwierdzono, iż na początku roku  1994 było u skarbnika (Czesław Bartoszyński)  2 335 zł. W ciągu roku wydano kwotę 1 118 zł.

W 1994 roku brano udział w zawodach gminnych gdzie seniorzy zajęli IV miejsce, młodzieżowa  żeńska i męska II miejsca.

Strażacy w 1994 roku uczestniczyli w akcjach pożarniczo-ratowniczych w Jarantowicach,  2 razy w Kotnowie, Bielawach, Orzechowie, Wiewiórkach, Bartoszewicach, Nowej Wsi (palące się torfowisko).

Uzupełniono skład Zarządu wybierając w miejsce druha  …………   Zbigniewa Topolewskiego.

Ustalono, iż Zarząd OSP do ponownie weźmie w administrowanie  salę świetlicy wiejskiej z rąk rady sołeckiej. W tym okresie we wsi krążyły różne koncepcje, co do sposobu zarządzania świetlicą. Niektórym mieszkańcom wydawało się, iż jest to tak proste, iż każdy może sobie z tym poradzić. W praktyce jednak okazało się, iż tylko strażacy potrafią zająć się obiektem dbając o jego należyty stan, prowadzenie remontów, wyposażając w nowy sprzęt, urządzenia.

v    29 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP.  W tym roku przyjęto na stan; radiostację, 10 szt. bojowych hełmów, 10 kompletów mundurów, 6 czapek rogatych i koszulki dla młodzieży. Zakupów tych dokonano ze środków gminnych.

W 1995 roku strażacy wzięli udział w 18 akcjach ratowniczo-gaśniczych. W zawodach gminnych  w Płużnicy seniorzy zajęli III miejsce, dziewczęta V, a chłopcy IV.

W zebraniu uczestniczyło 23 na stan 31  strażaków; Czesław Bartoszyński, Roman Bytner, Sławomir Borcan, Marian Chmiel, Roman Chojnicki, Tadeusz Ciszewski, Zdzisław Dygasiewicz,  Adam Cieśła, Piotr Fleszar, Marian Jankowski, Edward Kruk,  Rafała Jankowski, Andrzej Matyjas, Marek Nadzion, Wojciech Nadzion, Janusz Pitan, Krzysztof Sądowski, Jan Sądowski, Roman Sądowski, Andrzej Tomaszewski, Zbigniew Topolewski,  Jan Ziółkowski, Andrzej Wiśniewski.

Rok 1996

v      prezesem OSP był Edward Kruk, naczelnikiem Roman Sądowski. W jednostce było zrzeszonych 35 strażaków.

v    1996 odbyły się zawody gminne w Płużnicy.

Od lewej; Mieczysław Krauze komendant gminny OSP, Leszek Kawski wójt gminy i strażacy:Wacław Kozłowski z Czapel, Zbigniew Taczyński z Uciąża, Edward Kruk z Nowej Wsi.

 Rok    1997

v     11 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze za 1996 rok. Nowowiejskie drużyny brały udział w zawodach gminnych. Wszystkie trzy drużyny; seniorzy, młodzież żeńska, męska zajęły III miejsce. Z przeprowadzonej kontroli komisji rewizyjnej wynikało, iż na dzień 9 styczeń w kasie było 1 989 zł.

v    3 lutego strażacy zebrali się na zebraniu walnym sprawozdawczym. Strażaków było 48 włącznie z 14 członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  chłopców. W 1997 roku w zawodach gminnych w kategorii seniorów zajęli strażacy III miejsce. Młodzież żeńska do lat 18 II miejsce, młodzieżowa żeńska 4 miejsce, młodzieżowa męska III miejsce.

v    8 czerwca młodzież nowowiejska i prezes Edward Kruk na zawodach w Płużnicy.

v    W 1997  nowowiejska  OSP  wyjeżdżała sześć razy  do akcji w okolicznych wsiach, między innymi w  Bielawach, Ostrowie, Płużnicy.

Rok 1998

Wręczenia sztandaru.

9 maja 1998 r. w 96 rocznicę powstania OSP władze wojewódzkie dokonały wręczenia sztandaru strażackiego. Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona w miejscowym kościele w intencji strażaków i ich rodzin. Uroczystość została uświetniona występem strażackiej orkiestry dętej z OSP Wąbrzeźno.

Na początku zebraniu uczczono minutą ciszy śmierć dh. Fryderyka Stefana.

Sztandar jest widomym znakiem trwania pięknej służebnej postawy obywatelskiej mieszkańców wsi. Około sztandaru chodzili strażacy z komitetu organizacyjnego w składzie; Czesław Bartoszyński,  Marian Chmiel, Zdzisław Dygasiewicz, Edward Kruk, Andrzej Matyjas,  Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski, Jan Ziółkowski.

9 maja 1998 roku wręczono tutejszej jednostce OSP sztandar. Sztandar jednostki został nadany decyzją Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Toruniu. Z okazji nadania sztandaru gratulacje przysłał w-ce minister Rolnictwa, były wójt Leszek Kawski, wojewoda toruński Wojciech Daniel, komendant wojewódzki st. bryg. Zygmunt Politowski, komendant powiatowy PSP kpt Sławomir Herbowski.

Poczet sztandarowy z 2006 roku od lewej; Michał Welz, Arkadiusz Kruk, Michał Ziółkowski.

Wyróżniono i podziękowano następującym druhom ;Romanowi Bytnerowi,  Marianowi Chmielowi, Romanowi Chojnickiemu, Rafałowi Ciszewskiemu, Czesławowi Bartoszyńskiemu, Edwardowi Krukowi, Marianowi Jankowskiemu, Janowi  i Krzysztofowi Sądowskim, Andrzejowie Tomaszewskiemu,  Zbigniewowi Topolewskiemu, Andrzejowie Wiśniewskiemu, Janowi Ziółkowskiemu.

 v  25 czerwca na posiedzeniu Zarządu ustalono ceny za wypożyczenie sali i zaplecza kuchennego;

– wesela 100 zł.

– pogrzeb 25 zł.

– wypożyczenie krzeseł 50 gr od szt.

– wypożyczenie stołów 2 zł od sztuki.

Podjęto decyzje o zakupie patelni elektrycznej w cenie 300 zł i o dotowaniu drużyny młodzieżowej wyjeżdżającej na obóz w Przydworzu.

Z Jarosławem Rajnikiem z Radzynia podpisano roczną umowę dzierżawy na lokal sklepowy o powierzchni 42 m2 w wysokości 310 zł miesięcznie.

   Utworzenie Zarządu Powiatowego   OSP.

9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. Zarząd Powiatowy tworzono na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu z dnia 23 października 1998. Miał on liczyć 13 członków.  Komisja Rewizyjna 3 osoby. Delegatów do powiatu wybrano na posiedzeniach plenarnych zarządów gminnych. Zarząd Gminny OSP w Płużnicy wybrał do tego grona 4 strażaków. We władzach powiatu znaleźli się; jako sekretarz Zarządu Józef Boruta z Józefkowa, członkami Zarządu zostali; Bronisław Drzyzga z Płużnicy i Marian Piątek z Uciąża (Komisja Historyczna). W skład Komisji Rewizyjnej wszedł Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej. Prezesem Zarządu Powiatowego został Jarosław Herbowski z Wąbrzeźna zawodowy strażak. Według notatki wiceprezesa Zygmunta Barana w powiecie funkcjonuje 46 OSP w których szeregach działa 1501 strażaków.

W pierwszym posiedzeniu Zarządu brali udział między innymi; starostowie  Krzysztof Maćkiewicz i Benedykt Dudek, marszałek województwa Waldemar Achramowicz, komendant wojewódzki PSP bryg Zygmunt Politowski i komendant powiatowy kpt Sławomir Herbowski.

Rok 1999

v    W tym  roku jednostka  w Nowej Wsi Królewskiej otrzymała samochód strażacki marki  „STAR” . Na wyposażeniu był również samochód „Żuk”.

v    8 maja 1999 roku odbyły się pierwsze powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Wąbrzeźnie na stadionie Unii. W zawodach uczestniczyli chłopcy z MDP z Nowej Wsi. Na podium stanęli strażacy-seniorzy z Uciąża.

W zawodach brały również drużyny seniorów z jednostek włączonych do KSRG.

Honorowa rzecz.

v    7 czerwca  1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gminy Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej  do ul. Gagarina. Wojciech Bartoszewski relacjonował; „Niektórzy mieli wyjątkowy zaszczyt, jak np. Kazimierz Osipowski z OSP Kotnowo, spotkać się oko w oko z Papieżem, gdy ten udawał się do auli uniwersyteckiej na spotkanie z uczonymi”. K. Osipowski mówił o tej chwili ; „Dla mnie było to ogromne i radosne przeżycie być tak blisko Ojca Świętego…” Z jednostki nowowiejskiej brało udział 13 strażaków; Edward Kruk, Roman Sądowski, Czesław Bartoszyński, Zbigniew Topolewski,

v     12 września strażacy gasili  pożar rżyska słomy po kombajnie w Bągarcie

W październiku pochowano kolejnego strażaka Zbigniewa Studzińskiego, którego odprowadziliśmy w jego ostatniej drodze na „wieczną służbę”

Zbigniew Studzinski [1953-1999]

 Cześć jego Pamięci!

Rok    2000

v     22 stycznia na zebraniu sprawozdawczym planowano zakup  dresów dla 14 chłopców-członków młodzieżowej drużyny. W 1999 roku strażacy uczestniczyli w 4 akcjach ratowniczych, w tym w 2 poza terenem gminy Płużnica. Chłopcy brali udział w zawodach powiatowych w których wywalczyli II miejsce.

Komisja Rewizyjna; Jan Ziółkowski, Marian Chmiel, Roman Chojnicki stwierdziła: kasa prowadzone jest należycie, w kasie z 1997 roku pozostało 3 187 zł. w 1998 roku przychód wyniósł 3 240 zł. Rozchód 4 304 zł. Po rozliczeniu stan kasy na rok 1999 wynosi 2 123 zł ”.

v    11 marca w turnieju piłki nożnej o puchar wójta gminy strażacy z Nowej Wsi zajęli I miejsce. W składzie drużyny między innymi grali; Piotr Fleszar, Roman Piątek, Marek Nadzion. Dyplom podpisał prezes GKS ORION w Płużnicy Wojciech Mucha.

v Z dniem 1 września na dwa lata  zawarto umowę wydzierżawiającą pomieszczenie  Michałowi Stefanowi na prowadzenie sklepu.

v W 2000 roku nasi strażacy wyjeżdżali do gaszenia pożarów, w tym między innymi, jak zanotowano;

– 21 czerwca; do palącej się w naszej wsi trawy na poboczach drogi.

– 14 listopada; usunięto pochylone drzewa nad jezdnią w Bągarcie.

– 19 lipca; o godz. 6,28 uczestniczyła w gaszeniu pożaru stodoły w  Pólku

– 19 lipca; poratowano bocianie gniazdo w Pólku.

2000 r. Ćwiczenia kompanii odwodowej w lesie w Czystochlebiu

Po ćwiczeniach był czas na podsumowanie i na strażacki posiłek. Nasi przy drugim stole.W ćwiczeniu uczestniczyli; Arkadiusz Kruk, Mirosław Liszaj, Zbigniew Topolewski, Marek Sobczak.

 Rok 2001

v    2 marca 2001 roku z inicjatywy Bożesława Tafelskiego i Jarosława Herbowskiego i pod patronatem starostów; grudziądzkiego Zdzisława Żuchowskiego i Krzysztofa Maćkiewicza na zamku w Radzyniu zorganizowano wystawę i konkurs kronik strażackich, w której uczestniczyła również nasza nowowiejska kronika.

v     7 września w zjeździe gminnym delegatów OSP brali udział; prezes Edward Kruk, naczelnik Roman Sądowski, sekretarz Zbigniew Topolewski. OSP Nowa Wieś  liczyła wówczas 35 członków i delegowała do Zarządu Gminnego 2 strażaków. Bardzo dobra była współpraca z młodzieżą. W jednostce funkcjonowały 3 drużyny: dwie dziewczęce i jedna męska.

v    7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w sali Towarzystwa Rozwoju w Płużnicy. Zjazd zwoływał prezes ZG OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant Mieczysław Krauze.  Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Obecni byli; w-ce starosta wąbrzeski Benedykt Dudek, wójt Lech Skonieczka, prezes ZOP ZOSP Jarosława Herbowski, w-ce Jerzy Tadych, komendant st. kpt. Sławomir Herbowski.

Zebrani wybrali nowy Zarząd Gminny w składzie;

– prezes  Józef Boruta z Józefkowa,

– w-ce prezes  Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej

– w-ce prezes Adam Młynarczyk  z Uciąża,

– sekretarz  Jan Miklaszewski,

– skarbnik  Marian Piątek z Uciąża,

– członek  Prezydium  Andrzej Kujaczyński z Czapel.

Komendantem gminnym OSP został Lech Jazownik z Płużnicy. Przewodniczącym gminnej Komisji Rewizyjnej  został Czesław Jeziorski z Józefkowa. Tytuły honorowego prezesa ZG OSP Bronisławowi Drzyzdze, komendanta Mieczysławowi Krauzemu.

v    9 listopada 2001 roku, za sali Wąbrzeskiego Domu Kultury odbył się I Powiatowy Zjazd ZP ZOSP RP.  Zjazd otworzył prezes Zarządu Powiatowego Jarosław Herbowski. W zjeździe uczestniczyli strażacy z gminy Płużnica; Józef Boruta z Józefkowa, Lech Jazownik z Płużnicy, Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, Eugeniusz Tabor z Wieldządza. W nowych władzach powiatowych w Zarządzie znaleźli się; Lech Jazownik i Eugeniusz Tabor. Edward Kruk został przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej,

v W 2001 roku strażacy działali na rzecz całej gminy. W samej tylko Nowej Wsi Królewskiej brali udział w następujących akcjach;

11 maja; pracowano przy basenie ppoż.

16 lipca; usunięcie połamanych drzew skutków przejścia wichury.

16 lipca; budynek gospodarczy.

17 lipca; usunięcie złamanego konaru nad linią telefoniczną.

17 lipca; usunięcie drzewa przewróconego na linię energetyczną.

17 lipca; usunięcie złamanego konaru.

18 lipca; usunięcie drzewa z nad budynku.

19 lipca; usunięcie połamanych drzew, konarów skutków  przejścia wichury.

20 lipca; usunięcie konaru nad budynkiem gospodarczym.

11 sierpnia; wypompowanie wody z budynku gospodarczego.

29 sierpień; gaszenie palącego się rżyska po kombajnie.

10 września; wypompowanie wody z budynku mieszkalnego.

23 grudnia; palił się ? budynek mieszkalny.

Rok 2002

v  18 stycznia strażacy ocenili pracę jednostki w 2001 roku. Na 34 czynnych członków i 14 z chłopięcej MDP obecnych na zebraniu było ….. ?

W poprzednim roku dokończono prace w pomieszczeniu socjalnym, remontowano salę, samochód pożarniczy, ocieplono drzwi.. wartość prac wyliczono na 15 000 zł.

Strażacy uczestniczyli 6 krotnie w akcjach ratowniczych; w Mgowie przy gaszeniu pożaru stodoły, w Ryńsku również paliła się stodoła, w Kotnowie pożar budynku mieszkalnego, i w Uciążu usuwaliśmy skutki wichury.

W zawodach powiatowych nasza drużyna chłopców w wieku 12-15 lat w zawodach powiatowych zajęła II miejsce.

Na pochwałę zasługuje Tadeusz Ciszewski, Janusz Pitan, Marek i Wojciech Nadzionowie, Piotr Sobczak i Jan Sądowski.

Przeprowadzono spis wyposażenia jednostki. W remizie mieliśmy:

– samochód STAR 244,

– motopompa P 05,

– radiotelefon samochodowy,

– mundury bojowe 6 kompletów,

– hełmy 11 szt.,

– pasy bojowe 8 szt.,

– węże ssawne  3 szt.,

– węże  tłoczne W – 52 -4 odcinki,

– węże tłoczne  W – 75 1 szt.,

– prądownica 4 szt.,

– trójnik 2 szt,.

– klucze do węży 4 szt.,

– redukcje  W-52 / 75 -2 szt.,

– toporki 8 szt.,

– topór 1 szt.,

– klocki przejazdowe do węży 2 szt.,

– piła motorowa 1 szt.,

– smok 2 szt.,

– pływak 1 szt.,

– prostownik 1 szt.,

– wysysacz wody1 szt.,

– trójnik podwójny 1 szt.,

– sprężarka  1 szt.,

– skrzynka narzędziowa 1 szt.,

– syrena ręczna 1szt.,

– syrena alarmowa 1 szt.,

– szafka ubraniowa 1 szt.,

– regał stalowy 1szt.,

– zbieracz wody 2 szt.

Ponadto OSP posiadała na wyposażeniu kuchni sprzęt: 90 szt krzeseł, 11 długich stołów na 100 miejsc, piec gazowy, lodówkę, bojler elektryczny do grzania wody, stół kuchenny, patelnię elektryczną.

Konserwatorem sprzętu i kierowcą samochodu jednocześnie był Marian Jankowski-woźny szkolny. Protokół podpisali; Edward Kruk, Roman Sądowski i Zbigniew Topolewski.

v    Tradycyjnie na „Święto Strażaka” w  maju kapelan gminny strażaków ks. Metody Deranek odprawił  mszę w intencji  nowowiejskich strażaków.

[Fot kościół parafialny w Nowej Wsi]

v    3 maja  obchodziliśmy „Dzień strażaka” w Wąbrzeźnie.  Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu Powiatowego z gminy Płużnica.

Od lewej; Tadeusz Sosnowski i Eugeniusz Tabor z Wieldzadza, Józef Boruta z Józefkowa, Edward Kruk z Nowej Wsi Król.

W ramach obchodów zwiedzano muzeum wąbrzeskie z wystawą strażackich eksponatów.

 Od lewej; Józef Boruta, Lech Jazownik, Edward Kruk i w-ce burmistrz Wąbrzeźna Jan Tomaszewski.

v    11 maja 2002 w amfiteatrze  ZAWISZA w Bydgoszczy odbył się uroczysty koncert z okazji „Dnia Strażaka” wybrali się tam między innymi ; Lech Jazownik z żoną Stanisławą z Płużnicy, Bożena i Edward Kruk i Jan Ziółkowski z żona Bernardą z Nowej Wsi Królewskiej, Maria i Eugeniusz Taborowie z Wieldządza.

v     25 maja prezes OSP w Nowej Wsi Edward Kruk uczestniczył w uroczystości powiatowej z okazji „Dnia Strażaka” w Wąbrzeźnie. W tym dniu Powiatowy Związek Strażaków otrzymał swój sztandar. Wręczono go uroczyście na wąbrzeskim rynku. Na powiatową organizację składało się 40 jednostek OSP. W gminie Płużnica były to; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król, Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz.

Edward Kruk wielokrotnie pełnił funkcję powiatowego chorążego.

v    Nasi strażacy kilkanaście razy w roku uczestniczyli w takich, podobnych uroczystościach w okolicznych strażach pożarnych. Natomiast w Nowej Wsi strażacy z okazji swego święta zebrali się na mszy w ich intencji celebrowanej przez ks. Metodego Deranka. W maju wzięliśmy również udział w ćwiczeniach drużyn młodzieżowych w Płużnicy.

v    22 września 2002 r na boisku w Ryńsku rozegrano powiatowy turniej piłki nożne drużyn strażackich. Sześć drużyn walczyło w dwóch kategoriach ; do 35 i powyżej 35 lat. Z gminy Płużnica grały drużyny strażackie z Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. Zwyciężyli strażacy z OSP ; Książki i Łobdowo. Nasi wystąpili w 6 osobowym składzie, za co otrzymali dyplom uznania z rąk prezesa powiatowego OSP Jarosława Herbowskiego.

Od lewej; Jarosław Herbowski, Edward Kruk, ………., Eugeniusz Tabor, Józef Boruta, Wojciech Dombrowski, przemawia w-ce starosta Benedykt Dudek.

v 14 października gościliśmy na wyjazdowym posiedzeniu Zarząd Powiatowy OSP, z jej prezesem Jarosławem Herbowskim. W skład Zarządu Powiatowego wchodził nasz prezes Edward Kruk pełniąc tam funkcję w-ce prezesa.

Od lewej w prezydium: starosta Krzysztof Maćkiewicz, Edward Kruk, prowadzący Jarosław Herbowski, Wojciech Dombrowski, komendant PSP Sławomir Herbowski

 Nasi strażacy byli gośćmi Zarządu;

Zbigniew Topolewski, Czesław Bartoszyński, Jan Pitan, Jan Ziółkowski

 v     28 października na posiedzeniu Zarządu OSP …”postanowiono zwrócić się do Zarządu Gminy o niesprzedawanie działki nr 304/1 o pow. 0,0411 ha położonej w Nowej Wsi Królewskiej. Chodziło o staw wiejski, wraz z przyległym terenem, na którym stała niegdyś remiza i podest do nabierania wody.

v    15 listopada na zebraniu OSP Nowa Wieś, w którym uczestniczyli: z-ca komendanta PSP Witold Miklikowski, prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, prezes ZG OSP Józef Boruta  z Józefkowa, w-ce prezes ZG OSP  Adam Młynarczyk, strażacy określili wnioski na kolejny rok;

– dobudowa garażu na drugi samochód pożarniczy, którego posiadania jest warunkiem wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,

– organizacja w roku 2003 obchodów 100 lecia istnienia straży w Nowej Wsi Królewskiej,

– odnowienie zbiornika ppoż.-stawu w centrum wsi i utwardzenie drogi dojazdowej,

– wymiana uszkodzonych rynien opadowych na budynku,

– malowanie ogrodzenie wokół obiektów OSP.

Dla sprawnej organizacji obchodów 100 lecia powołano Komitet Obchodów w składzie; Edward Kruk, Roman Sądowski, Jan Ziółkowski, Czesław Bartoszyński i Zbigniew Topolewski.

v W 2002 roku nasi strażacy uczestniczyli w likwidacji skutków zdarzeń między innymi we wsiach;

28 styczeń; Wieldządz-wypompowanie wody z piwnicy domu mieszkalnego.

30 stycznia; Wiewiórki-wypompowanie wody z budynku mieszkalnego.

31 styczeń i 4 lutego; Wieldządz -usuniecie drzewa.

4 lutego; Nowa Wieś-podcięcie drzewa na terenie szkoły.

20  lutego; Wieldządz-wypadek pożar samochodu osobowego marki Audi 80.

23 marca; Bartoszewice-pożar w obora w gospodarstwie Mariana Zająca.

7  kwiecień; Wieldządz-pożar budynku gospodarczego.

9  kwiecień Nowa Wieś Król nr 45  budynek mieszkalny mz [mz-miejscowe zagrożenie].

8 kwietnia; Nowa Wieś-wypompowano wodę z piwnicy p. Ciechańskich.

12 kwietnia; ERG Wąbrzeźno.

23 kwiecień; Nowa Wieś Król-Gimnazjum mz.

20 czerwca; Uciąż-pożar samochodu osobowego Polonez.

25 sierpnia; Mgowo-wypadek samochodu osobowego Nissan Primera.

W akcjach uczestniczyli strażacy; Rafał Ciszewski, Arkadiusz Kruk, Marek Nadzion, Wojciech Nadzion, Janusz Pitan, Roman Sądowski, Marek Sobczak.

Oprócz udziału w akcjach brano udział w ćwiczeniach zgrywających, przygotowujących strażaków do prowadzenia skutecznych akcji;

27 maja; Ćwiczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nad  wieldządzkim jeziorem.

5 czerwca; ćwiczenia MDP  w remizie w Płużnicy.

4 czerwca; pozorowana akcja pożaru suszarni w  Mgowie.

22 wrzesień; ćwiczenia w lasach w Tokarach (org. Komenda PSP W-no.)

1 grudnia; ćwiczenia-ochrona suszarni we Wroniu.

Strażacy czynni, biorący udział w akcjach bojowych;  Przemysław Borkowski, Roman Bütner, Tadeusz ciszewski, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Mirosław Liszaj, Rafał Liszaj, Rafał Łepek,Jacek Matyjas, Mateusz Mulewski, Marek Nadzion, Wojciech Nadzion, Janusz Pitan, Paweł Partyka, Roman Sądowski, Marek Sobczak, Zbigniew Topolewski, Jan Ziółkowski, Michał Welz, Paweł Wiśniewski, Krzysztof Zawieracz.

Rok    2003

v     w lutym trwały przygotowanie jednostki do obchodów 100 lecia istnienia straży w Nowej Wsi. Między innymi, co odnotowała „Gazeta Pomorska” (Redaktor Henryk Wiącek), strażacy rozmawiali o tych kwestiach z wójtem gminy Januszem Marcinkowskim. Jednocześnie wystąpiono do Komendy Głównej Straży Pożarnych o przyjęcie nowowiejskiej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Systemem gospodarczym strażacy rozbudowali remizę strażacką dobudowując garaż na drugi samochód strażacki niezbędny dla pozyskania statusu jednostki Krajowego Systemu Ratowniczego.

Wartość dobudowanego obiektu wyniosła 28 000 zł. Złożyło się na to; praca strażaków pieniądze własne jednostki i dotacja gminy. Dobudowane zostały  stanowiska na samochód pożarniczy.

Dobudowana część-boks garażowy remizy.

v 28 marca jednostka uczestniczyła w gminnych ćwiczeniach w Orłowie.

v Do zarządu na funkcję wice prezesa wybrano Jana Ziółkowskiego.

 4 maja „Dzień Strażaka” w Płużnicy; Piotr Sobczak,  Wojciech Nadzion, Jan Sądowski.

v    W zawodach gminnych w Płużnicy, w tym dniu nasi strażacy zajęli miejsca; seniorzy V miejsce, drużyna chłopców do 15 lat  II miejsce i chłopcy do lat 18 również II miejsce.

100 lecie OSP Nowa Wieś Królewska.

v     17 maja  2003 roku (36)strażacy obchodzili  przeszłą (w 2002 r.)  rocznicę 100 lecia powstania Straży Pożarnej. Z tej okazji tego jubileuszu jednostka otrzymała status „jednostki  Krajowego Systemu Ratownictwa”. Przygotowaniem tego święta zajął się zarząd w  składzie; Edward Kruk , prezes, Jan Ziółkowski wice prezes, Zbigniew Topolewski sekretarz, Czesław Bartoszyński skarbnik. W uroczystości brało udział wielu gości. Władze wojewódzkie reprezentował wicewojewoda   Arkadiusz Horonziak.

Prasa relacjonowała przebieg tego wielkiego święta .

Serdeczne gratulacje z tej okazji między innymi złożyli; w-ce wojewoda Arkadiusz Horonziak, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Zdzisław Dąbrowski, komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Gerc, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, wójt gminy Płużnica Janusz Marcinkowski, diecezjalny kapelan strażaków ks. Paweł Piesik. Komendant gminny OSP Lech Jazownik.

Komendant gminny  OSP Lech Jazownik składa raport z gotowości do uroczystości prezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP Zdzisławowi Dąbrowskiemu.

Maszerują strażacy gminy Płużnica prowadzeni przez orkiestrę z Wojewódzkiego Domu Kultury w  Toruniu.

Goście uroczystości; komendant powiatowy Sławomir Herbowski, starosta Krzysztof Maćkiewicz, w-ce wojewoda Arkadiusz Horonziak.

Wójt Janusz Marcinkowski, ks. Metody Deranek, prezes wojewódzki  OSP Zdzisław Dąbrowski, Komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Gerc.

 Uroczystości oficjalne odbyły się na placu przed kościołem.

Wojewoda Horonziak odznaczył nowowiejskich strażaków; Zygmunta Jędrzejewskiego, Edwarda Kruka, Romana Sądowskiego.

Były podziękowania i kwiaty dla wdów po naszych strażakach… Bronisławy Ziółkowskiej, Aleksandry Mazur, Czesławy Kwiatkowskiej, Bronisławy Zglińskiej.

Odznaczenie sztandaru „ Złotym Znakiem Związku” przez prezesa Z. Dąbrowskiego. W poczcie sztandarowym stanęli; Leszek Ozorowski,………..,  Michał Ziółkowski.

Strażacy przygotowali pokaz swej sprawności ; od lewej w pierwszym rzędzie ; Wojciech Dombrowski, Janusz Marcinkowski i Jan Miklaszewski z wnuczką. Z tyłu rodzina Fałkowskich.

W trakcie uroczystości odznaczono;

1. Sztandar OSP Nowa Wieś Królewska „Złotym Znakiem Związku”

2. Odznaczeniami państwowymi: Brązowym Krzyżem Zasługi; Zygmunta Jędrzejewskiego, Romana Sądowskiego i Edwarda Kruka.

3. Medalem złotym „za zasługi dla pożarnictwa” ; Metody Deranek, Edward Topolewski, Czesław Bartoszyński, Zdzisław Dygasiewicz, Marian Jankowski, Andrzej Tomaszewski, Zbigniew Topolewski.

4. Medal srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa” ;Józef Antoszek, Roman Bütner, Marian Chmiel, Roman Chojnicki, Andrzej Matyjas, Andrzej Wiśniewski, Jan Ziółkowski, Tadeusz Ciszewski, Wacław Dąbkowski.

5. Medal brązowy „Za zasługi dla pożarnictwa”; Bolesław Guściora, Sławomir Borcan, Rafał Ciszewski, Rafał Jankowski, Jacek Matyjas, Marek Nadzion, Janusz Pitan, Krzysztof Sądowski, Piotr Sobczak, Piotr Fleszar, Adam Cieśla, Jan Sądowski, Marian Antoszek.

6. Wzorowy Strażak; Przemysław Bolin, Arkadiusz Kruk, Sebastian Łepek, Wojciech Nadzion, Marek Sobczak,  Michał Ziółkowski, Marcin Witkowski,

Na zakończenie odbyła się parada samochodów pożarniczych różnego typu …. i zabawa do białego rana.

v     28 maja w Nowej Wsi przebywała delegacja strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Hagen w składzie; sekretarz gminy Hagen Ekrchardt Wellbrod, szef strażaków … Struss, redaktor lokalnego pisma Kurt Hansdietrich, właściciel galerii polskiej sztuki ludowej Horst Riedl oraz; Insberg Wellbrod, Wilhelm Krauze, Heinrich Tienken.

Niemiecy przyjaciele zostali przyjęcie posiłkiem przez nowowiejskie panie.

v     w lipcu w „Zielonej Szkole” w Orłowie gmina i Zarząd Gminny urządził dla młodzieży strażackiej obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieży strażackiej z terenu gminy Płużnica. Komendantem obozu był Jan Miklaszewski pracownik Urzędu Gminy ppłk pożarnictwa.

Strażacy z Nowej Wsi; Czesław Bartoszyński, Zbigniew Topolewski, Jan Ziółkowski, Edward Kruk i Roman Sądowski w odwiedzinach u młodzieży strażackiej w Zielonej Szkole w Orłowie na pierwszym planie Jan Miklaszewski.

 

 Młodzież m. innymi uczestniczyła w ćwiczeniach sportowo-pożarniczych. Od lewej: ……….., Rafał Liszaj z Nowej Wsi, Ryszard Stafiej z Płużnicy,

Był też czas na ognisko i kiełbaski w ogrodzie 

v    W dniach 26-28 września w Zielonej Górze odbył się ogólnopolski konkurs kronik strażackich.  W konkursie tym wzięła udział kronika strażacka z Nowej Wsi Królewskiej, reprezentująca powiat wąbrzeski. Kronikę od 2000 roku prowadziła Agnieszka Kruk-Rygielska, członkini naszej organizacji. Za tą kronikę otrzymała  wyróżnienie od prezesa zarząd Głównego OSP Waldemara Pawlaka. „Kronika, reprezentująca godnie nasz region, znalazła się w zaszczytnej trzydziestce wyróżnionych dokumentów historycznych. Prasa opisywała te wydarzenia chwaląc pracę naszej Druhny.

Listopadowy „Strażak” opublikował zdjęcie Agnieszki Kruk-Rygielskiej;

 

Wyróżnienia i podziękowania  dla kronikarzy w starostwie powiatowym. Od lewej; Jerzy Tadych, Agnieszka Rygielska, Danuta Ozorowska z Dębowej Łąki. Wyróżnienia wręcza prezes Zarządu Gminnego OSP Jarosław Herbowski.

v     Jesienią grupa przedstawicieli gminy Płużnica wyjechała do Hagen z pierwszą taką wizytą.

Byli to stojący od lewej; (2) Marian Piątek z Uciąża,  (4) Lech Lenar z Pólka,  (5) Edward Kruk z Nowej Wsi, (5) Piotr Falęcikowski z Dąbrówki. Siedzą; Janusz Marcinkowski, Paulina Weisner, Jadwiga Kunat obie panie z Czapel.

 

  Remiza strażacka w jednej z niemieckich wsi;  Edward Kruk i Janusz Marcinkowski.

v    Powiatowym strażakiem roku został prezes nowowiejskiej jednostki OSP Edward Kruk. Był on jednocześnie członkiem zarządu powiatowego OSP, wice prezesem gminnego zarządu OSP w Płużnicy, a co najważniejsze od 1984 roku Prezesem Zarządu Naszej OSP. Ponadto był członkiem wielu organizacji rolniczych; Kółek Rolniczych, Spółki Wodnej w której od 1984 roku sprawuje etatową funkcje Prezesa Zarządu Gminnego. Pod jego kierownictwem funkcjonuje we wsi świetlica wiejska  w której toczy się bogata działalność kulturalne, rozrywkowa. Przebudowane zostały obiekty strażackie ; remiza, zaplecze sanitarne i gospodarcze. Strażacy z Nowej Wsi są bardzo aktywni i znani ze swej społecznej pracy z młodzieżą, współpracy z Kobietami, szkołą, organizacjami społecznymi. Edward Kruk w pełni zasłużenie otrzymał to wyróżnienie.

Wyróżnienie Edwardowi Krukowi wręczyli; starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski na sali starostwa w Wąbrzeźnie.

v W 2003 roku strażacy uczestniczyli między innymi w akcjach;

4 stycznia; Bągart o godz.13.30 w pożarze budynku mieszkalnego.

4 stycznia; Bągart o godz. 19,45 pożar budynku mieszkalnego.

6 lutego; Nowa Wieś, pożar budynku mieszkalnego w gosp. Pająka

19 lutego; Mgowo, wypompowanie wody z magazynu zbożowego.

11 marca; Uciąż, wypadek samochodu osobowego Fiat 126 p.

21 marca; Wiewiórki, wyjazd do pożaru.

21 marca; Mgowo, gaszono pożar.

23 marca; Bągart, pożar trawy.

22 marca; Mgowo, gaszenie pożaru trawy i zakrzaczeń.

29 marca; Wieldządz, pożar trawy na nieużytkach.

24 kwiecień; Błędowo, uczestniczono w gaszeniu pożaru.

20 maja; Orłowo, napełniano ppoż. zbiornik wodny.

30 maja, Nowa Wieś, wieża kościelna-uszkodzenie dachu.

16 czerwca; Mgowo, pożar trawy na nieużytkach.

18 lipca, Nowa Wieś, usunięcie gniazda os.

4  sierpnia, Uciąż, pożar słomy na polu.

6 sierpnia; Działowo,  gaszono pożar słomy w majątku.

9 sierpnia; Trzcianek, pożar przyczepy w Trzcianku.

10 sierpnia; Nowa Wieś, pożar rżyska u Piotra Fleszara.

14 sierpnia; Wiewiórki, gaszono pożar śmietnika w Wiewiórkach

24 sierpnia; Orłowo-Bocień, gaszono palące  się ściernisko.

20 listopada; Nowa Wieś, podcinano drzewa przy kościele.

7 listopada; Mgowo, usunięcie drzewa.

W akcjach uczestniczyli strażacy; Czesław Bartoszyński,  Roman Bütner, Rafał Ciszewski, Piotr Fleszar, Rafał Jankowski, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Marek Nadzion, Wojciech Nadzion, Lech Ozorowski, Janusz Pitan, Jan Sądowski, Roman Sądowski, Marek Sobczak, Piotr Sobczak, Zbigniew Topolewski, Andrzej Wiśniewski, Roman Bütner.

Rok 2004 

W uroczystościach powiatowych chorążymi Powiatowego Związku OSP często bywali nasi strażacy, tutaj; Stanisław Supernak, Edward Kruk, Józef Boruta.

v  10 stycznia odbyło się zebranie  sprawozdawcze w OSP, oceniające działalność jednostki w poprzednim 2003 roku. W zebraniu uczestniczyło 35 strażaków na 42 czynnych, 3 wspierających i 18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzież była zorganizowana  w dwie drużyny chłopców: do 15 i do 18 lat.

W 2003 roku strażacy wyjeżdżali do 17 zdarzeń, w tym 12 razy do pożaru traw, ściernisk i dwukrotnie do pożaru budynków. Uczestniczono aktywnie w życiu parafii, w mszach, warcie przy grobie Pańskim. Najważniejszą pracą w minionym roku było dobudowanie pomieszczenia garażowego do budynku remizy o łącznej wartości ok. 16 000 zł. nie licząc pracy własnej strażaków.

Zgłoszono potrzeby na 2004 rok. Winno dokonać się zakupu nowych atestowanych hełmów ochronnych, drabiny na samochód pożarniczy, kompresator, rynny na dach remizy, ocieplić drzwi garażowe i naprawić piec w remizie.

Największym organizacyjnie trudnym zadaniem roku 2003 były obchody 100 lecia OSP.

W zebraniu, które prowadził Roman Sądowski udział wzięli goście ; komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski, wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Boruta, komendant gminny OSP Lech Jazownik, członek Zarządu gminnego OSP Marian Piątek. W zebraniu uczestniczyło 35 strażaków.

.

 Przy stole prezydialnym: Roman Sądowski, Edward Kruk, Zbigniew Topolewski, prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Boruta, wójt Janusz Marcinkowski, komendant powiatowy PSP brygadier Sławomir Herbowski, komendant gminny OSP Lech Jazownik. Obecni byli strażacy nowowiejscy; Arkadiusz Kruk, Czesław Bartoszyński, Jan Ziółkowski, Michał Ziółkowski, Andrzej Matyjas, Leszek Ozorowski, Roman Chojnicki.

Obecni byli strażacy nowowiejscy; Czesław Bartoszyński, Przemysław Bolin, Roman Chojnicki, Mariusz Górski, Paweł Górski, Łukasz Kawczyński, Arkadiusz Kruk, Andrzej Matyjas, Leszek Ozorowski, Krzysztof Popek, Paweł Tomaszewski, Krzysztof Zawieracz, Jan Ziółkowski, Michał Ziółkowski.

v     14 lutego Zarząd wspólnie z Zarządem Powiatowym OSP zorganizował zabawę karnawałową dla strażaków powiatu wąbrzeskiego. Na pierwszym planie skarbnik gminy Płużnica Anna Mazur z mężem Januszem.

v  28 lutego odbył się halowy turniej drużyn strażackich o puchar Prezesa OSP Płużnica. Uczestniczyły drużyny z Błędowa, Czapel, Działowa, Nowej Wsi, Płużnicy i Uciąża. Grano w systemie każdy z każdym po 7,5 minuty. W drużynie nowowiejskiej grali: Mirosław Liszaj, Sylwester i Arkadiusz Kruk, Mariusz Górski, Paweł Tomaszewski, Paweł Wiśniewski, Rafał Łepek, Przemysław Bolin, Roman Piątek.

v     13 marca Zarząd OSP Nowa Wieś zorganizował na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej turniej piłki nożnej w którym udział wzięły zespoły z Uciąża, Działowa, Płużnicy i miejscowi strażacy. Grano systemem każdy z każdym. Walka była zacięta i nasza drużyna zajęła II miejsce. Dyplom z rąk prezesa Gminnego OSP Józefa Boruty odbierał szef młodzieżowej drużyny Arkadiusz Kruk.

v     Kwiecień-maj; w tradycjach strażackich, zgodnie z zawołaniem „Bogu na chwałę-ludziom na pożytek”,  mieści się i jest kultywowany udział strażaków w uroczystościach kościelnych. I tak np. w kwietniu przy grobie „Pana Jezusa” wartę honorową trzymali; Jan i Michał Ziółkowscy, Arkadiusz Kruk Zbigniew Topolewski, Andrzej Matyjas, Roman Bytner, Leszek Ozorowski i Jan Sądowski. W procesji eucharystycznej wzięło również udział  szefostwo OSP; naczelnik Roman Sądowski i prezes Edward Kruk. 4 maja w intencji strażaków, jak co roku odprawił mszę proboszcz, kapelan gminny OSP ks. Metody Deranek. Były też wycieczki do Lichenia. 31 lipca tego roku pojechali strażacy i ich rodziny. Trzeba podkreślić bardzo harmonijną współpracę strażaków z Ks. Metodym Derankiem.

Na zdjęciu wartę Wielkanocną w nowowiejskim kościele trzymają ; Roman Sądowski i Janusz  Pitan.

Przed bazyliką w Licheniu stoją; Bronisława i Jan Ziółkowscy, Roman i Krystyna Sądowscy, Zbigniew Topolewski,  Elżbieta Młynarczyk, …… , ….., Agnieszka Kruk, Sławomir Borcan, Edward Kruk.  [Fot. 31 07 2004 Licheń]

v     7 października kpt. Ireneusz Wiśniewski dokonał kontroli jednostki w obecności prezesa Edwarda Kruka. Ocenie poddano gotowość samochodu, sprzętu i strażaków do prowadzenia akcji ratowniczych. Kontrola wypadła dobrze i jak napisano w protokole; „Jednostka gotowa podjąć działania w zakresie gaszenia ognia”.

Zachował się wykaz strażaków przeszkolonych przez wąbrzeską PSP w następujących kategoriach; szeregowców (obowiązkowy dla wszystkich strażaków), operatorów, dowódców, naczelników, medyczny, oraz ćwiczeń na komorze oddechowej. Tak więc strażacy, aby uczestniczyć w akcjach bojowych muszą się systematycznie szkolić, tak aby być dobrze przygotowanym i bezpiecznie wykonywać swoją służbę.

v     27 listopada Zarząd OSP zorganizował  zabawę andrzejkową, pod tradycyjnego śledzika. Zabawy takie „od zawsze były” jedną z działalności, która tak silnie wpisała się w życie kulturalno-rozrywkowe wsi. Na zaproszenie strażaków przybyło ok. 80 osób. Zebrano oczywiście składkowe w wysokości 100 zł od pary. Na świetlicy wiejskiej administrowanej przez strażaków odbywały się zabawy, zebrania, spotkania, wizyty.

 Sylwester 2004; Edward Kruk, Czesław Bartoszewski, Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski, Jan Ziółkowski.

v    strażakom w Nowej Wsi „weszło już w krew” organizowanie robót publicznych własnym sumptem. W 2004 roku nad wejściem od strony wewnętrznego placu wybudowano zadaszenie chroniące wejście od słońca i deszczu. Świetlica i remiza jest przez naszych druhów corocznie modernizowana, przebudowywana. Jest to przykład prawdziwego, społecznego zaangażowania się społeczności lokalnych w publiczną robotę, nie oczekując przy tym na jakiekolwiek profity, prócz parę ciepłych słów uznania.

Robiono stoły na świetlicę; Tadeusz Ciszewski, Czesław Bartoszyński, Jan Ziółkowski.

 

Budowano zadaszenie; Andrzej Wiśniewski Roman Sądowski, Jan Ziółkowski, Edward Kruk, Zbigniew Topolewski, Roman Chojnicki.

v     w tym roku nasza drużyna brała udział w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP. I tak,  braliśmy udział w ćwiczeniach ochraniających obiekty suszarni w Mgowie 4 czerwca,  w lesie w Tokarach 22 września i 1 grudnia  suszarnię we Wroniu. Do akcji wyjeżdżali; Edward Kruk, Roman Sądowski, Mirosław Liszaj, Mariusz Górski, Michał Welz,  Jan Ziółkowski, Janusz Pitan, Zbigniew Topolewski i Arkadiusz Kruk. Roman Bütner.

v     w listopadzie stary pożarniczy ŻUK  A-15 został złomowany. Po raz pierwszy zarejestrowano go w 1974 roku, służył więc strażakom 30 lat. W Nowej Wsi rozpoczął służbę od …. .

v   W 2004 roku strażacy nowowiejscy uczestniczyli między innymi w akcjach pożarniczych;

– 18 marca; wypadek motoroweru koło sołtysa Pólka.

– 3 kwietnia; pożar traw w Mgowie.

– 4 kwietnia; pożar traw w Ryńsku.

– 13 kwietnia; pożar traw w Mgowie.

– 13 kwietnia; pożar lasu we Wroniu.

– 14 kwietnia; pożar budynku mieszkalnego w Wiewiórkach.

– 17 kwietnia; pożar stogu ze słomą w Mgowie.

– 17 kwietnia; pożar stogu w Mgowie.

– 18 kwietnia; pożar w Ludowicach.

– 10 sierpnia; pożar słomy w Uciążu u Gródeckiego.

– 22 sierpnia: rozbiórka obory w Uciążu w gosp. Mula.

– 9 września; pożar we Wroniu.

– 10 września; pożar stogu słomy w Mgowie.

– 22 września; pożar komina w Nowej Wsi Król (Grębosz).

– 26 wrzesień; pożar ścierniska w Mgowie.

– 19 listopada; pożar stogu w Wieldządzu (Skonieczka).

– 16 grudnia; ścinka drzewa w Mgowie.

W 2004 roku  strażacy interweniowali w Nowej Wsi; 20 lipca z zdarzeniu w budynku gospodarczym, 22 września w pożarze budynku mieszkalnego i w gaszeniu pożaru w budynku magazynowym (kotłowni).

W akcjach tych, wymiennie uczestniczyli; Czesław Bartoszyński, Roman Bitner, Mirosław Liszaj, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Marek Nadzion, Wojciech  Nadzion, Janusz Pitan, Roman Sądowski, Piotr Sobczak,  Zbigniew Topolewski, Andrzej Wiśniewski.

v zasłużenie i hucznie obchodzono sylwester, który jak zwykle zgromadził licznych uczestników.

Rok 2005

v   7 stycznia na  walne zebranie przybyło 30 strażaków i 7 zaproszonych gości, wśród nich; komendant powiatowy PSP st. kpt. Sławomir Herbowski, wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes gminny OSP Józef Boruta, komendant gminny Lech Jazownik, sekretarz gminny OSP Jan Miklaszewski

Strażacy na zebraniu; Czesław Bartoszyński, Marian Chmiel, Paweł Górski, Mariusz Górski, Arkadiusz Kruk,  Andrzej Matyjas, Leszek Ozorowski, Jan Sądowski, Paweł Tomaszewski, Michał Welz, Jan Ziółkowski, Józef Zgliński, Michał Ziółkowski.

 Prezydium obrad, od lewej; Zbigniew Topolewski, Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski, komendant powiatowy i pracownicy PSP Sławomir Herbowski, strażacy zawodowi; Andrzej Kujaczyński, Ireneusz Wiśniewski oraz sekretarz ZG OSP Jan Miklaszewski.

W 2004 roku strażacy gospodarując obiektami świetlicy wiejskiej dokonali zakupu; okien i ich wymiany, zakupiono blaty (płyty ) na stoły by własnym sumptem je zamontować, zakupiono materiały na zadaszenie przed budynkiem świetlicy. Do remizy przybyły; aparat tlenowy, buty bojowe, mundury ochronne. 16 czerwca Komendant Główny PSP  przyznał  jednostce kwotę 3 579 zł z tytułu działania w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Poczęstunek po zebraniu przygotowały panie;

v  28 lutego odbył się halowy turniej piłki nożnej na który przyjechało sześć drużyn z powiatu wąbrzeskiego, z OSP: Nowa Wieś Król., Uciąża, Działowa, Błędowa, Czapel. Grano w systemie każdy z każdym po 7,5 minuty. W bardzo zaciętej rywalizacji drużyna z Płużnicy zajęła pierwsze miejsce, która w finałach pokonała drużynę z Ryńska. Zwycięscy otrzymali puchar z rąk starosty Krzysztofa Maćkiewicza.  Drużynę nowowiejską stanowili; Mirosław Liszaj, Sylwester Kruk, Arkadiusz Kruk, Mariusz Górski, Paweł Tomaszewski, Paweł Wiśniewski, Rafał Łepek, Przemysław Bolin, Roman Piątek.

v  16 marca Gazeta Pomorska donosiła, iż w gimnazjum w Wąbrzeźnie odbył się turniej drużyn strażackich w piłkę nożną. W rozgrywkach brały udział; wąbrzeski „ERGIS”, Książki, Płużnica, Nowa Wieś Król, Łobdowo i Ryńsk. W turnieju zwyciężyła drużyna z Płużnicy. Chłopcy z Nowej Wsi zajęli tym razem 5 miejsce. Grali wówczas; Mariusz i Paweł Górscy, Piotr i Paweł Wiśniewscy, Paweł Tomaszewski, Arkadiusz Kruk, Łukasz Bolin i Marcin Witkowski. Uczestnikom rozgrywek patronował prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski.

v 27 marca  na Wielkanoc pełniliśmy wartę przy Grobie Pańskim; Marian Chmiel, Piotr Fleszar, Arkadiusz Kruk, Leszek Ozorowski, Janusz Pitan, Jan Sądowski,  Krzysztof Sądowski, Roman Sądowski, Marek Sobczak, Zbigniew Topolewski,  Jan Ziółkowski, Michał Ziółkowski,

v  5 kwietnia wysłano wniosek do generała brygadiera Teofila Jankowskiego Komendanta Głównego PSP o dofinansowanie modernizacji remizy OSP. Przewidywano wymianę bram garażowych i okien w świetlicy.

v Obchodzono „Dzień Strażaka”.   Była msza w intencji strażaków w Nowej Wsi. Poczet sztandarowy;  Michał Welz, Arkadiusz Kruk i Zbigniew Topolewski.

Na msze odprawiane przez kapelana strażaków zjeżdżali się druhowie z okolicznych OSP. Na zdjęciu Edward Borowski i inni druhowie z Uciąża.

W pierwszej ławce; Roman Bütner i Tadeusz Ciszewski z Nowej Wsi.

v  1 maja 2005 r.  zorganizowano obchody gminne w Płużnicy połączone z pokazami i zawodami strażackimi.

 Strażacy w Płużnicy w drugim rzędzie; Zbigniew Topolewski, Roman Bytner, Michał Welz, Arkadiusz Kruk, w pierwszym; Jan Ziółkowski, Roman Sadowski, Agnieszka Kruk-Rygielska, Janusz Pitan.

Nasza koleżanka, druhna Agnieszka Kruk-Rygielska dekorowana przez członków Zarządu Powiatowego OSP;  Wojciecha Dombrowskiego, Lecha Jazownika i Sławomira Herbowskiego.

v  25 maja 2005 r. obchodzono 25 lat posługi kapłańskiej ks. Metodego Deranka, proboszcza w Nowej Wsi od 2003 roku, kapelana gminnego strażaków.

Od lewej; Renata Szałas, Danuta Cieślik, Lech Skonieczka, ks. Metody Deranek,………, Edward Kruk, ……., ……Kruk, Anna Mazur, Wiesława Makówka, Małgorzata Świderska, Edward Borowski.

 v  7 sierpnia przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze powiatu wąbrzeskiego w Płużnicy. Startuje Monika Wiśniewska i Katarzyna Kruk.

W zawodach powiatowych nasza drużyna seniorów zajęła III miejsce zdobywając puchar Komendanta Sławomira Herbowskiego.

Drużyna występowała w składzie; Mirosław Liszaj, Mariusz Marcin Witkowski i Paweł Górscy, Przemysław Bolin, Arkadiusz Kruk, Michał Welz, Arkadiusz Kruk, JanuszPitan oraz Zbigniew Topolewski.

v 10 września 2005 r. zawody gminne w Płużnicy.

v  Latem delegacja w składzie;   sztandar Arkadiusz Kruk, Michał Welz, Michał Ziółkowski  wyjechała do Działowa na uczczenie 50 lecie tej jednostki OSP.

v  17 września 2005 r. na sali OSP w Nowej Wsi Król.  odbył się festyn „Dawnych wspomnień czar” organizowany przez Stowarzyszenie nowowiejskich pań, w którym uczestniczyli również strażacy wystawiając kronikę, zdjęcia.  Zorganizowano przejazd sikawką z początków ubiegłego wieku. Na zdjęciu OSP Czaple, która specjalizuje się w kontynuowaniu „końskich” tradycji w OSP pod szefostwem Mariana Sądowskiego.

Konie i sikawka przyjechały z Czapel ‘na piechotę’.

Strażacy przygotowali pokaz ratownictwa drogowego, pozorując wypadek drogowy w centrum wsi.

v  braliśmy udział w powiatowych zawodach halowych piłki nożnej zajmując III miejsce.

v w dniach 13-18 listopada na terenie gminy przebywała delegacja samorządowców z Ukrainy. Zostali przyjęci przez Zarząd OSP i Zarząd stowarzyszenia pań „Złota Jesień”. Na zdjęciu  Pani tłumacz i przewodnicząca Zuzanna Matyjas.

‘Kawałek’ wpisu delegacji Ukraińców w kronice.

v    25 listopada Agnieszka Kruk-Rygielska została zaproszona do Nieżywięcia na kolejne spotkanie  w sprawie kronik strażackich. Omawiano tam przygotowania do XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Kronik w Gnieźnie w 2006 roku.

v Urządzono zabawę sylwestrową. W tańcu sąsiedzi pp.; Mikołajczakowie i Matyjasowie z Nowej Wsi Królewskiej.

 v  w mijającym 2005 roku uczestniczyliśmy  w akcjach;

15 lutego; wypompowano wodę z piwnic u Zdzisława Dygasiewicza.

22 marca; zdarzenie (dach) na kościele w Nowej Wsi.

29 marca; paliła się trawa w Wieldządzu.

1 kwietnia; palił się stóg ze słomą w Mgowie.

1 kwietnia; o godz. 21,43 z Bagarcie palił się stóg ze słomą.

4 kwietnia; wypompowywano wodę z budynku w Działowie.

4 kwietnia; paliła się trawa w Mgowie.

5 kwietnia; wypompowano wodę z piwnicy Roberta Zbikowskiego w Nowej…

29 maja; wycięto zwalone drzewo w Nowej Wsi.

30 maja; usunięto kokon pszczół na drzewie w Nowe Wsi.

4 sierpnia; usunięto zwalone drzewo u Piotra Fleszara w Nowej Wsi.

19 sierpnia; gaszono pożar ścierniska w Dąbrówce.

20 sierpnia; paliło się zboże na pniu w Ostrowie – Drzonowie.

21 sierpnia; gaszono słomę po kombajnie u Graduszewskiegow Czaplach.

22 sierpnia; paliła się słoma na polach w Działowie.

22 sierpnia; usunięto kokon os i szerszeni w Nowej Wsi.

30 sierpnia; paliło się ściernisko  w gospodarstwie Przytarskiego w Nowej Wsi.

31 sierpnia; gaszono ściernisko u Zarzecznych w Wieldządzu.

31 sierpnia; usunięto gniazdo szerszeni w Bągarcie u Makówki.

31 sierpnia; palił się stóg ze słomą w Wieldządzu u Paciorka.

6 września; paliło się ściernisko w Wieldządzu.

22 września; paliły się śmieci nad stawem w Ostrowie.

16 października; gaszono pożar w Wiewiórkach

20 października; usunięto gniazdo szerszeni w Wiewiórkach.

1 grudnia; gaszono pożar w Mazankach.

W akcjach tych brali udział;  Roman Bütner, Mariusz Górski, Edward i Arkadiusz Krukowie, Mirosław Liszaj, Marek Nadzion, Janusz Pitan, Jan Sądowski, Krzysztof Sądowski,  Roman Sądowski, Piotr Sobczak, Zbigniew Topolewski, Andrzej Wiśniewski.

Rok 2006

v     6 styczeń odbyło się coroczne zebranie OSP. W zebraniu uczestniczyło 30 strażaków, na stan 45 czynnych i 3 członków honorowych. Funkcjonowały dwie drużyny; w jednej 8 chłopców, w drugiej 8 dziewcząt. Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu przewodniczył prezes Edward Kruk. W obecności 30 strażaków dokonano wyboru zarządu OSP w składzie;  prezes Edward Kruk, naczelnik Mirosław Liszaj, wice prezes Jan Ziółkowski, sekretarz Zbigniew Topolewski, skarbnik Czesław Topolewski, gospodarz Roman Sądowski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli; Andrzej Matyjas, Leszek Ozorowski, Arkadiusz Kruk. W prezydium zebrania; naczelnik Roman Sądowski, prezes Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski, komendant PSP Sławomir Herbowski, w-ce prezes Józef Boruta, sekretarz gminny Jarosław Tylmanowski.

Niżej strażacy; Marek Nadzion, Michał Ziółkowski, Wojciech Nadzion, Jan Sądowski, KrzystofSądowski, Piotr Fleszar,  Paweł Górski, Arkadiusz Kruk,  Łepek, Krzysztof Ozorowski Roman Chojnicki, Leszek Ozorowski.

… Łepek,  Paweł Partyka, Arkadiusz Kruk, Paweł Górski, Marek Nadzion.

Od lewej; Tadeusz Ciszewski, Michał Ziółkowski, Jan Sądowski, Wojciech Nadzion,  strażak Robert Stasiak, Roman  Chojnicki i senior Józef Zgliński.

W tymże roku do Zarządu wpłynęła prośba Jarosława Tylmanowskiego sekretarza gminy Płużnica zam. w Wieldządzu o przyjęcie go do OSP w Nowej Wsi Królewskiej, co zostało z zadowoleniem przyjęte.

W 2005 roku jednostka na zawodach powiatu wąbrzeskiego zajęła II miejsce. W tym roku  strażacy uczestniczyli w 21 akcjach pożarniczych, w tym 3 razy ratując budynki. W większości były to pożary ściernisk, traw, słomy, likwidacja kokonów szerszeni.

Dokonano zakupu pieca elektryczno-gazowego, kupiono stoły na salę i materiały budowlane. Dochody jednostki wynosiły łącznie poważną sumę 18 040 zł. (Średnia płaca miesięczna przekraczała 2 000 zł)

Rozliczono dotację z budżetu państwa przyznaną z tytułu działalności w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w wysokości 5 355 zł. Dokonano zakupu odzieży ochronnej i sprzętu łączności.

W wykazie strażaków uprawnionych do brania udziału w akcjach ratowniczych byli; Roman Bütner, Mariusz Górski, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Mirosław Liszaj, Leszek Ozorowski, Janusz Pitan, Krzysztof Sądowski, Jan Sądowski, Piotr Sobczak, Zbigniew Topolewski, Jan Ziółkowski, Michał Ziółkowski, Michał Welz.

Zebrani podjęli uchwałę o wybudowaniu własnym sumptem koło świetlicy wiejskiej figurki Św. Floriana patrona strażaków.

v     6 marca do Zarządu Głównego OSP w imieniu strażaków wysłano pismo w sprawie „wyposażenia jednostki w Nowej Wsi Królewskiej w średni samochód ratowniczo-gaśniczy”. Wniosek, podpisany przez prezesa Edwarda Kruka, naczelnika Mirosława Liszaja i sekretarza Zbigniewa Topolewskiego motywowano złym stanem samochodów pożarniczych marki STAR 244 GBA i ŻUK. Ten ostatni miał już prawie trzydzieści lat i praktycznie nie nadawał się do użytku. We wniosku opisano dotychczasowe działania jednostki OSP gwarantujące, iż nowy samochód będzie dobrze służył miejscowej społeczności.

v    25 marca w Nowej Wsi Królewskiej odbył się Zjazd Gminny OSP. Dokonano oceny działań gminnej organizacji strażackiej w ciągu ostatnich 5 lat. Zarządem gminnym kierował Józef Boruta z Józefkowa, a jego zastępcą Edward Kruk. Na zjeździe dokonano zmiany i wybrano nowe prezydium Zarząd Gminnego w składzie; prezes Edward Kruk, w-ce prezes Józef Boruta, sekretarz Jarosław Tylmanowski, skarbnik Marian Piątek. Stałym, nieformalnym „członkiem” prezydium był wójt Janusz Marcinkowski.

 Od lewej; członek powiatowego Zarządu OSP Wojciech Dombrowski, komendant PSP Sławomir Herbowski, prezes Józef Boruta, komendant gminny OSP Lech Jazownik, pracownik PSP Andrzej Kujaczyński, członek Zarządu Gminnego skarbnik Marian Piątek.

Seniorzy OSP na Zjeździe; Jan Duma z Bielaw, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Tadeusz Stafiej i Jan Maćkiewicz z Płużnicy i Janusz Marcinkowski wójt gminy.

 Delegaci z OSP Nowa Wieś na Zjeździe; Roman Sądowski, Andrzej Matyjas, Zbigniew Topolewski.

v    6 maja dokonano poświęcenia wybudowanej przez strażaków obok remizy figurki Św. Floriana. Najwięcej roboty w jej budowę włożył murarz i strażak w jednej osobie; Roman Sądowski,

Strażacy przed wejściem do kościoła na mszę w intencji strażaków;

Podczas mszy; Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski, Mirosław Liszaj, Zygmunt Jędrzejewski, Adam Cieśla.

Niżej; Czesław Bartoszyński, Leszek Ozorowski, Janusz Pitan, Tadeusz Ciszewski, Jan Ziółkowski i  Edward Kruk.

Wspólne zdjęcie przy figurce Św. Floriana. Strażacy z kapelanem, nowowiejskim proboszczem ks. Metodym Derankiem6 maja 2006 r NWK.

Po poświęceniu  figurki okolicznościowe „słowo” wygłosili; Janusz Marcinkowski wójt gminy i prezes OSP Edward Kruk.

v     27 maj 2006 r.; 50 lecie OSP Józefkowo. Uczestnictwo w jubileuszach innych jednostek OSP było zaszczytem i obowiązkiem. Większość z  15  istniejących OSP  na terenie gminy powstała po wojnie w latach 50 tych. Jedynie cztery; błędowska, nowowiejska, płużnicka i uciążska OSP może poszczycić się 100 letnią tradycją.

Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski, Edward Kruk w  Józefkowie.

W naszym poczcie sztandarowym szli; Zbigniew Topolewski, Mirosław Liszaj i Roman Sądowski.

Nasza młodzież; Mariusz Górski, Janusz Pitan,  Paweł Tomaszewski, Rafał Liszaj dali pokaz sprawności pożarniczej.

v     2 sierpnia  prezes OSP Edward Kruk zwrócił się do wójta gminy Janusza Marcinkowskiego z wnioskiem o dokonanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wartości 450 000 zł. Uzasadnieniem było to, iż stary samochód STAR był w katastrofalnym stanie technicznym i jego naprawy pochłaniają masę pieniędzy i powodują, iż dojazd na akcje pożarnicze może okazać się niemożliwy, co „może w skutkach okazać się tragiczne”.

W miesiącu wrześniu i październiku trwały dyskusje w Radzie Gminy, w OSP odnośnie sposobów rozwiązanie tej kwestii. Ostatecznie po wzajemnych dyskusjach Zarząd OSP, Wójt i Rada Gminy doszli do wnioski, iż ze względu na wysokość pieniędzy należy zakupić nowy, średni samochód strażacki karosowany na podwoziu wojskowych samochodów. W ten sposób z kosztów 450 000 zł zakup zszedł do poziomu 240 000 zł, co nie umniejsza funkcjonalności i przydatności samochodu dla jednostki.

Wysłużony, niesprawny samochód pożarniczy.

v     3 września dożynki gminne w Płużnicy poczet sztandarowy w składzie;

Mirosław Liszaj, Arkadiusz Kruk, Zbigniew Topolewski i prowadzący delegacje strażaków uświetniły uroczystość.

v    26 września obradowała Rada Sołecka Nowe Wsi Królewskiej. Rada sołecka zwoływana kilkanaście razy w roku była najważniejszą władzą we wsi. Wśród 9  członków rady, 5 to strażacy.

 Od lewej; Mariusz Przytarski, Jan Ziółkowski, Andrzej Matyjas, Leszek Ozorowski, Zbigniew Topolewski,  panie; ……………. i szefowa stowarzyszenia „Złota Jesień” Zuzanna Matyjas.

  Janusz Marcinkowski             i           Edward Kruk

Na posiedzeniach Rady Sołeckiej przygotowywano decyzje dotyczące rozwoju wsi. To tutaj omawiano inwestycje wykonywane w ciągu prawie 100 lat w Nowej Wsi. Były to przebudowy dróg, budowy chodników, placów, boiska, sali gimnastycznej, kanalizacji, rozbudowy i modernizacji ośrodka zdrowia, szkoły. Udział strażaków w tych dokonaniach jest niezaprzeczalny.

v      23 wrzesień Orłowo-posiedzenie Zarządu Gminnego OSP.

W posiedzeniach Zarządu brali udział z naszej OSP; Edward Kruk, ks. Metody Deranek, Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski. Przedmiotem obrad były wszystkie ważne sprawy strażackie w gminie.

 Od lewej; prezesi Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk i  Józef Boruta, wójt Janusz Marcinkowski, Witold Miklikowski (komenda PSP), Jan Simson, ks. Metody Deranek.

v     27 października z okazji zakończenia kolejnej kadencji Rady Gminy wójt Janusz Marcinkowski i przewodnicząca Rady Krystyna Różyńska złożyli podziękowania strażakom nowowiejskim za współpracę w latach 2002-2006. Po wyborach w październiku w następnych latach, kadencji 2006-2010 ta współpraca została nadal podtrzymana i oparta na wzajemnym zaufaniu.

v     28 grudnia opłatek w Czaplach. Nowowiejska ekipa strażaków na opłatku;

Mirosław Liszaj, Edward Kruk, Zygmunt Jędrzejewski, Janusz Pitan, ks. Metody Deranek, Zbigniew Topolewski, Roman Sądowski, Józef Zgliński.

v    W 2006 roku zakupiono do jednostki; radiotelefon, radiostacje „motorola”, 3 mundury wyjściowe, 12 kominiarek, pompę pływającą, prądownicę „Turbo”.

W 2006 roku strażacy dbali o bezpieczeństwo mieszkańców Nowej Wsi i okolicy uczestnicząc w usuwaniu skutków zdarzeń:

1 stycznia o godz. 15,56; pożaru maszyny samobieżnej ładowarki.

6 stycznia; gaszono pożar pojazdu w Nowej Wsi (Popek).

16 stycznia; usuwano zwalone drzewo na drodze Nowa Wieś-Mgowo.

18 stycznia; skutków wypadku drogowego (VW Transporter) w Nowej Wsi.

28 lutego; gaszono pożar w stolarni w Wieldządzu.

29 stycznia; odśnieżano dach sali gimnastycznej  w Nowej Wsi.

8 kwietnia; gaszono trawę w  Mgowie i w Wiewiórkach.

12 kwietnia; gaszono pożar traw w Mgowie.

17 kwietnia; dogaszano pożar trzciny nad wieldządzkim  jeziorem.

15 czerwca; gaszono stóg ze słomą w Orłowie.

15 i 16 czerwca; usuwano gniazdo pszczół w Wieldządzu.

29 czerwca; gaszono pożar stogu ze słomą w Ostrowie.

30 czerwca;  gaszenia pożaru lasu w Zbicznie k/Brodnicy.

4 lipca; usuwano gniazdo os z budynku we Wroniu (Bojarski).

11 lipca; wypadku samochodowego (Opel Astra) w Nowej Wsi.

18 lipca; usunięto zwalone drzewo w Wiewiórkach.

20 lipca; gaszono palące się zboże na pniu w Kotnowie.

23 lipca; gaszono palące się zboże na pniu w Wieldządzu.

27 lipca; usuwano gniazdo szerszeni w Wieldządzu

31 lipca; usuwano gniazdo szerszeni z drzewa w Nowej Wsi.

31 lipca; gaszono pożar w Wiewiórkach.

1 sierpnia; usuwano zwalone drzewo w Wiewiórkach.

11 sierpnia; usuwano gniazdo szerszeni w Wieldządzu.

25 sierpnia; gaszono w  Pólku pożar trawy na nieużytkach/ 1 zastęp.

29 sierpnia; wyjechano do Wieldządza (Rydzyński).

31 sierpnia; usuwanie gniazda szerszeni w Nowej Wsi.

5 września; gaszono pożar obory Zdzisława Przybysza w Wieldządzu.

10 września; w  Pólku nr. 21 usuwano gniazdo os /1 zastęp/.

18 września; gaszono pożar torfowiska w Ostrowie.

18 września; wypompowanie wody z budynku w Działowie.

5 października; ………..kościół w Nowej Wsi.

29 października; wycięto zwalone drzewo.

Strażacy w akcjach;Roman Bütner, Mariusz Górski, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Mirosław Liszaj, Rafał Liszaj, Janusz Pitan, Leszek Ozorowski,JanSądowski, Krzysztof Sądowski, Roman Sądowski, Piotr Sobczak, Zbigniew Topolewski,  Michał Ziółkowski, Michał Welz.

Rok 2007

 Śmierć Kapelana Strażaków.

Kuria Diecezjalna Toruńska zawiadamia, że dnia  27 lutego 2007 r, w wieku 54 lat życia i 27 lat kapłaństwa zmarł Ks. Kanonik Metody Deranek, proboszcz parafii pw. świętego Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej.

Eksporta do kościoła parafialnego w Nowej Wsi Królewskiej nastąpiła w czwartek, dnia 1 marca o godz. 18.00. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego odbyły się w piątek 2 marca  br. O godz. 11.00 w parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej.

ks. Andrzej Nowicki Kanclerz

Była to śmierć nieoczekiwana dla wszystkich, Ks. Metody zmarł wskutek wypadku samochodowego we Francji i powikłań jakie później wystąpiły. Urodził się 25 kwietnia  1953 roku. Zanim dotarł do Nowej Wsi Królewskiej pracował w Dziemianach (1980-1981), Kurzętniku (1981-1986), Grudziądzu (1986-1991). Ostatnie 16 lat swej posługi kapłańskiej spędził w   Nowej Wsi Królewskiej. W kronice strażackiej zapisano; „…ks. Metody był wspaniałym człowiekiem, uczynnym, nie był obojętnym na ludzką krzywdę, zawsze służył pomocą…”.

Księdzu Metodemu, swemu Kapłanowi oddali ostatnią posługę strażacy gminy Płużnica i powiatu wąbrzeskiego.

Prowadzący strażaków  Komendant Gminny OSP Andrzej Kujaczyński.

Trumna niesiona starym, porządnym obyczajem niesiona przez tych z którymi za życia współpracował. Trumnę nieśli; Edward Kruk, Arkadiusz Kruk, Leszek Ozorowski, Mirosław Liszaj.

W imieniu strażaków pożegnał Kapłana Edward Kruk

Strażacy z Gminy i Powiatu.

v    Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt brała w tym roku udział w zawodach gminnych i 9 czerwca 2007 r. w powiatowych w Wąbrzeźnie. Przed zawodami młodzież pod kierunkiem Edwarda i Arkadiusza Kruka oraz  Tadeusza Ciszewskiego przygotowywała się w remizie OSP i na jej terenie. W zawodach gminnych w Płużnicy  i powiatowych w Wąbrzeźnie dziewczęta były bezkonkurencyjne. Jako mistrzynie Powiatu reprezentowały nas w młodzieżowych zawodach wojewódzkich w Bydgoszczy na stadionie „Zawiszy”. Zajęły tam VII miejsce wracając z pięknym pucharem i nagrodą w wysokości 3 000 zł. Potem były gratulacyjne spotkania i uznanie z lokalną prasą włącznie.

Złota drużyna dziewcząt z Nowej Wsi Królewskiej i Edward Kruk.

v    12 lipca w posiedzeniu  zarządu gminnego w Płużnicy, jak zawsze uczestniczyli strażacy z Nowej Wsi;

Od lewej Mirosław Sosnowski i Zdzisław Maliński z Wieldządza oraz Zbigniew Tomaszewski i Mirosław Liszaj z Nowej Wsi.

v     4 sierpnia obchodziliśmy 100 lecie Marty Jędrzejewskiej, wdowy po długoletnim prezesie OSP  w Nowej Wsi Królewskiej  Teofilu Jędrzejewskim. Pani Marta zachowała dobre zdrowie i pogodne usposobienie.

Dostojna Jubilatka po mszy przed kościołem przyjmuje gratulacje  w otoczeniu rodziny i znajomych.

 Pani Marta Jędrzejewska.

Składający życzenia; Gminna skarbniczka Anna Mazur, sołtys Leszek Ozorowski, członek rady sołeckiej Gerard Fałkowski, prezes OSP Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski i w-ce przewodniczący Rady Gminy Szymon Dudzik.

 Dożynki gminne  w Płużnicy 15 września   2007 r. Edward Kruk z żoną Bogusławą i wnukiem Adrianem Makowskim.

 v VI Wojewódzkie Zawody CTIF.

Na zawody w dniu 15 września 2007 r.  wyjechały nasze dziewczęta zajmując tam 7 miejsce na 24 drużyny biorące udział. Z sąsiednich OSP, dziewczęta z Płużnicy wywalczyły 16 miejsce, a Książki miejsce 18.

v Kulisy kupna nowego  samochodu.

– władze wojewódzkie OSP, mimo wsparcia powiatowych władz strażackich nie dały zwyczajowej dotacji na zakup samochodu strażackiego w wysokości ponad 100 000 zł. W tej sprawie okazało się, iż są lepsi i gorsi! W zamian za to obiecano nam „nagrodę pocieszenia” w wysokości 25 000 zł na sprzęt do samochodu”. W związku z tym powstała kwestia jak tą sprawę rozwiązać.

Mieliśmy kilka możliwości:

a/przenieść zakup samochodu na rok następny, ponieważ przebąkiwano o zamiarach likwidacji wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z którego mieliśmy zamiar podjąć w 30 % umarzalny kredyt, więc nie było na co czekać.

b/ kupić samochód o słabszych parametrach, tj. z napędem na jedną oś, a nie na dwie jak planowano, co czyni oszczędność o sumę dotacji strażackiej (100 000 zł).

c/ kupić samochód po tzw. karosowaniu na „przechodzonym” podwoziu za sumę znacznie mniejszą.

Ostateczną decyzję o przyjęciu trzeciego wariantu, czyli o zakupie samochodu karosowanego  podjęliśmy na wspólnym posiedzeniu Zarządów OSP Nowej Wsi i Płużnicy  i Wójta Gminy  w dniu 9 lipca 2007 roku, w Nowej Wsi Królewskiej.

Wspólne posiedzenie dogadujące kwestie samochodowe.

Od lewej; Janusz Marcinkowski wójt gminy, Jan Ziółkowski, Lech Jazownik komendant gminny OSP, Czesław Bartoszewski, Mirosław Liszaj naczelnik OSP Nowa Wieś, Edward Kruk prezes gminny OSP, Józef Boruta w-ce prezes gminny OSP, Marian Liszaj i Ryszard Stafiej z Płużnicy.

 v 17 listopada 2007 r. w  Nowej Wsi odbyły się dwie ważne uroczystości; zorganizowano wojewódzką wystawę kronik strażackich i jednocześnie nasza straż otrzymała nowy samochód.

Od lewej; Stanisław Kwaśnik, prezes Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski, w-ce przewodniczący Rady Gminy Szymon Dudzik, stoi Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP.

Przekazanie samochodu.

OSP  w Nowej Wsi Królewskiej otrzymała nowy średni samochód pożarniczy marki „STAR” 266. Na cześć zmarłego gminnego  kapelana strażaków ks. Metodego Deranka otrzymał on jego imię. Na tą uroczystość zaproszono wielu gości. Gospodarzem tego wydarzenia był prezes Zarządu  Gminnego OSP Edward Kruk. Samochód kosztował 221 000 zł.  Matką chrzestną była Agnieszka Kruk-Rygielska

Wraz zakupem nowego samochodu pożarniczego STAR 266 GBA 2,3/20, wycofano z podziału bojowego wysłużony samochód pożarniczy ŻUK Nowa Wieś Król Star 244 GBA 2,5/16, Star 266 GBA  2.3/20. Na uroczystość zaproszono zaprzyjaźnionych strażaków i wojewódzkich kronikarzy OSP.

Od lewej; prezes OSP Józefkowo Józef Boruta, Stanisław Świerad (radny z Płużnicy),Witold Miklikowski, Janusz Kopczyński, Henryk Radzymiński (wszyscy trzej strażacy zawodowi), sołtys Leszek Ozorowski, Józef Zgliński, komendant PSP Sławomir Herbowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, prezes OSP z Książek Leszek Talarek, wójt Janusz Marcinkowski, Zdzisław Maliński i Tadeusz Sosnowski z Wieldządza, Jan Isbrandt i Zygfryd Rygielski z Ostrowa, Marian Sądowski z Czapel, Edward Kruk, Zbigniew Topolewski, prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, Zygmunt Jędrzejewski, Stefan Duma prezes OSP z Bielaw.

Niżej nowowiejscy strażacy: Jan Ziółkowski, Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski, Leszek Ozorowski, Michał Welz..

Uroczystość przekazania samochodu prowadził Andrzej Kujaczyński i Jarosław Tylmanowski.

Poświęcił nowy proboszcz z Nowej Wsi Królewskiej ks. Jacek Dudziński.

Kluczyki naczelnikowi  Mirosławowi Liszajowi i kierowcy Arkadiuszowi Krukowi wręczył wójt Janusz Marcinkowski

Ochrzcił szampanem prezes Edward Kruk.

Radość z nowego samochodu podkreśliło, jak zwykle dobre jedzenie przygotowane przez Panie ; Bogusławę   Kruk,   Stanisławę  Makowską.

Zabawa była huczna i trwała  do białego rana.

Na stole znalazł się tort z widoczkiem samochodu.

v 28 grudnia  uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym w Uciążu

Edward Kruk i Jarosław Tylmanowski, Czesław Bartoszyński i Jan Simson z Wieldządza.

Od lewej;  Zbigniew Topolewski, Roman Sądowski, ks. Jacek Dudziński, Edward Kruk, Zygmunt Jędrzejewski, Jan Ziółkowski i Józef Zgliński.

 

W 2007 roku prowadzono akcje;

19 stycznia; usuwano zniszczone drzewo w Mgowie.

28 lutego; usuwano skutki wypadku drogowego w Nowej Wsi.

26, 30, 31 marca; gaszono palącą się trawę w Mgowie.

31 marca; gaszono pożar trawy w Wiewiórkach.

2 kwietnia; wycięto zwalone drzewo w Nowej Wsi.

2 kwietnia; gaszono pożar stodoły w Uciążu (nr 40).

5 kwietnia; gaszono pożar trawy w Wieldządzu.

12 maja; usunięto zagrażające drzewo w Nowa Wieś Król.

25 maja; gaszono pożar domku wczasowego w Wieldządzu

4 lipca; wypompowano wodę z budynku w Uciążu.

11 lipca;usuwano skutki wypadku samochodu osob. Renault w Wieldządzu.

29 lipca; usuwano drzewo zwalone na drogę w Mgowie.

11 sierpnia; usuwano skutki wypadku drogowego w Uciążu.

13 sierpnia; usunięto pochylone drzewo w Wiewiórkach.

21, 28 sierpnia; usuwano gniazda os i pszczół w Nowej Wsi.

24-26 sierpnia; wypompowywano wodę w budynkach zalanych wskutek ulewy.

1 września; usuwano w Wieldządzu skutki wypadku samochodu FIAT.

3 września; wypompowano wodę z piwnicy domu w Nowej Wsi.

7, 13, 16, 18,18 września; wyjeżdżano do likwidacji skutków takich zdarzeń w samej  Nowej Wsi jak; zalane  budynki, zwalone drzewa, gniazda szerszeni, os.

29 września; usuwano skutki wypadku ‘W Golf’ w Wiewiórkach.

21 sierpnia; usunięto gniazdo os w budynku mieszkalnym w Nowej Wsi.

19 grudnia; wyjechano do wypadku samochodowego (VW Golf) w Czaplach.

30  grudnia; gaszono pożar stogu słomy w Pólku (podpalono bele słomy).

31 grudnia; usuwano zwisające konary drzewa w Uciążu.

Rok 2008

v 4  stycznia w zebraniu sprawozdawczym uczestniczyło 34 strażaków, w tym 13 dziewcząt i chłopców z MDP. Byli to; Magdalena Ciechańska, Anna Dąbkowska, Ewelina Krajewska, Emilia Kruk, Tomasz Liszaj, Daria Pitan, Natalia Pitan, Tomasz Młynarczyk, Mariusz Pitan, Magdalena Robaczewska z Uciąża, Damian Socha, Kamila Świerczyńska, Monika Świerczyńska.

Przybyli zaproszeni goście: wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, ks. Jacek Dudziński, sołtys Leszek Ozorowski, powiatowy prezes OSP Jarosław Herbowski, komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski.

Prezes Edward Kruk złożył sprawozdanie za 2007 rok. Jednostka  uczestniczyła w 11 pożarach i w 28 miejscowych zdarzeniach.

W sekcji bojowo-technicznej jest obecnie 14 strażaków, najbardziej zaangażowanymi są naczelnik Mirosław Liszaj, Arkadiusz Kruk.

Dokonano zmiany we władzach OSP. Czesław Bartoszyński zrezygnował z pełnienia funkcji skarbnika. W jego miejsce do zarządu powołano Zbigniewa Topolewskiego.

Nasz Prezes w trakcie przemawiania  lubi czasem coś przekręcić i wtedy jest wesoło! I to rozładowuje „nadętą” atmosferę.

Wójt Janusz Marcinkowski. Komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski, prezes Edward Kruk, naczelnik Mirosław Liszaj, Czesław Sądowski.

 Na 2008 rok zaplanowano kolejną spłatę za samochód sumę 37 000 zł. OSP otrzymała również dotację  w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego.

Kapelan strażaków ks. Jacek Dudziński, w-ce przewodniczący Rady Gminy Szymon Dudzik, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, sołtys wsi Leszek Ozorowski.

 

Andrzej Matyjas czyta protokół Komisji Rewizyjnej.

 W zebraniu, jak zwykle uczestniczyły dziewczęta  z MDP.

 Od lewej: Kamila Świerczyńska, Emilia Kruk, Magdalena Robaczewska, Ewelina Krajewska i Natalia Pitan.

 Młodzież strażacka.

 Od lewej; Tomasz Młynarczyk, Damian Socha, Mariusz Pitan, naczelnik Mirosław Liszaj, Paweł Górski i opiekun „młodych” Arek Kruk.

v    14 czerwca 2008 r. 120 lecie OSP Płużnica, jak zwykle nasi koledzy uczestniczyli w uroczystości płużnickich strażaków.

Był tam nasz poczet sztandarowy z Mirosławem Liszajem, Mariuszem Górskim, Michał Ziółkowski [Fot. w kościele w Płużnicy].

Prezes Edward Kruk odznaczony został najwyższym strażackim odznaczeniem. Złotym Znakiem Związku. Dekoracji dokonał w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Bożesław Tafelski i komendant wojewódzki PSP.

Nasze dziewczęta zostały publicznie wyróżnione za  osiągnięcia z ostNa trybunie honorowej strażacy; Edward Kruk, Zygmunt Jędrzejewski, Roman Sądowski oraz młodzież; Arian Makowski, Ewelina Krajewska, Monika Świerczyńska, Magda Ciechańska, Paulina Urban, Kinga Kruk, Natalia Pitan, Kamila Świerczyńska.

Na ‘120 leciu’ odznaczeni zostali druhowie;

Piotr Sobczak i Jan Sądowski.

Roman Chojnicki i Andrzej Matyjas

10 lipca 2008 r. droga w Wieldządzu

Nasi chłopcy nie tylko uczestniczyli w usuwaniu skutków zagrożeń i pożarów, ale w razie potrzeby pomagali mieszkańcowm wsi w innych publicznych pracach, takich: jak przebudowa drogi w Wieldządzu.

v    14-18 sierpień w gminie przebywała delegacja Hagen. Goście zwiedzali Gminę, w tym także w dniu 17 sierpnia Nową Wieś; byliśmy w remizie, świetlicy i w kościele. Na tym spotkaniu padła ze strony Susane Puvogel myśl o zaproszeniu nowowiejskich strażaków do Hagen.

Od lewej; wnuk Adrian i dziadek Edward Kruk, tłumacz Mateusz Wojnowski z Wąbrzeźna, redaktor Hansdieter Kurt, wójt Janusz Marcinkowski, właściciel galerii polskiej sztuki ludowej Horst Riedl i wójcina gminy Hagen Susane Puvogel.

 

 Podpisy naszych niemieckich  przyjaciół; Susane Puvogel, Marion i Hannesa Maschtedt, Giseli i Horsta Riedla, Heinricha Tienkiena, Gabrieli Wehrtas, Gudrun.

v    W dniach 13-14 września 2008 r. na bydgoskim stadionie „Zawiszy” odbyły się Mistrzostwa Polski MDP według regulaminu CTIF,  w których po raz pierwszy wzięła udział drużyna dziewcząt z Nowej Wsi Królewskiej. Dziewczęta reprezentowały województwo kujawsko-pomorskie. Na mistrzostwach krajowych drużyna zajęła 20 miejsce. Prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak przyznał dyplom i 3 000 zł nagrody. Było to największe jak do tej pory osiągnięcie w historii sportów obronnych w naszej gminie i powiecie.

v    W 2008 roku strażacy  wykonali wiele różnych prac w obiektach będących pod pieczą OSP. W świetlicy wymieniono okna (wartość ok. 10 000 zł), zakupiono sprzęt ratowniczy. Przy pomocy pieniędzy z  funduszu wiejskiego zrealizowano wnioskowane od wielu lat  brukowanie placu przy świetlicy i remizy. Na tym intensywnie użytkowanym placu, zwłaszcza w wiosenno-jesiennej porze trudno było wjechać pojazdami. Strażacy, przy pomocy firmy Arkadiusza Kruka zabrukowali dojazd i plac o powierzchni ok. 200  m 2. Większość prac przy obiektach jak i tą wykonano w czynie społecznym. Przy robocie tej pracowali; Kazimierz Bolin, Wojciech Czerwiński, Zbigniew Przybysz, Jan Sądowski, Piotr Makowski, Wiesław Tomaszewski, Józef Kisielewicz.

v     13 grudnia „Gazeta Pomorska” prezentowała kandydatów do tytułu „Strażaka roku 2008”. Czterech strażaków z terenu powiatu wąbrzeskiego nominowano do tego tytułu. Z terenu gminy Płużnica tym kandydatem był Arkadiusz Kruk. O kandydacie „Gazeta…” napisała; „to dzięki jego trenerskiej pracy i wielkiemu zaangażowaniu drużyna z Nowej Wsi król zakwalifikowała się do krajowego etapu zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jest zapewne największe osiągnięcie w sporcie pożarniczym druhów z całego powiatu. W wypowiedzi do redaktora „Gazety…”  nasz strażak powiedział: „Mój tata również jest ochotnikiem. Wyrosłem w tym środowisku, nie mogło być inaczej”.

v    W 2008 roku zanotowaliśmy następujące zdarzenia w naszej wsi;

4 i 5 stycznia; ratowano przymarzniętego łabędzia na jeziorze w Wieldządzu.

4 stycznia o godz. 12,10; miał miejsce pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego w Nowej Wsi.

26 stycznia; gaszono pożar w budynki wielolokatorskim w Wieldządzu.

31 stycznia; zerwane dachówki-kościół w Nowej Wsi.

16 marca; gaszono palącą się trawę  na nasypie kolejowym w Mgowie.

30 marca; godz. 11,23 pożar śmieci w śmietniku w Nowej Wsi.

1 kwietnia; paliła się trawa na nieużytkach w Mgowie.

21 kwietnia; usunięto konar drzewa na drodze gminnej w Nowej Wsi.

2 czerwca; usunięto gniazdo pszczoły na drzewie w Nowej Wsi.

2 czerwca; wpompowywano wodę z piwnicy w Uciążu.

9, 23, 25, 29 i 30  lipca; usuwano gniazda os w  budynkach w Nowej Wsi.

11 lipca; wycinano konary drzew na drodze w Wieldządzu.

19 lipca; zdarzenie ? w budynku mieszkalnym w Pólku.

22 lipca; usuwano gniazdo szerszeni w Pólku.

23 Lipca; usunięto osy z poddasza budynku gospodarczego w Nowej Wsi.

23 lipca; pożar trawy na nieużytkach w Bągarcie.

24 lipca; o godz. 18.06 Nowa Wieś-kierunek Mgowo-Bągart pożar zboża na pniu spłonęło kilka hektarów pszenicy.

19, 22  lipca; usunięto gniazdo os w budynku mieszkalnym w Pólku.

29 i 30 lipca; usuwano gniazdo szerszeni z budynku  w Nowej Wsi i Wieldządzu.

7 sierpnia; usunięto gniazdo os w Wieldządzu.

4 sierpnia; usunięto gniazdo os w Bągarcie.

18 sierpnia; usunięto gniazdo os w Nowej Wsi.

22 sierpnia; godz. 16,40 w Pólku paliła się słoma  w stogu i belach u Piątka.

27 sierpnia; wycięto drzewo znad budynku mieszkalnego w Uciążu.

30 sierpnia; usunięto gniazdo os w Wieldządzu.

5 września; usunięto gniazdo os z poddasza budynku gospodarczego w N. Wsi.

9 września; konar nad budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

5 listopada; gaszono pożar stogu słomy w Wieldządzu.

29 grudzień 2008 r. Drugi gminny opłatek strażacki obchodziliśmy u druhów w Ostrowie.

Zbyszek Topolewski i Jan Ziółkowski dzielą się opłatkiem.

Rok 2009 

v    16 stycznia w Nowej Wsi odbyła sie wojewódzka uroczystość wręczenia sprzętu za wyróżniającą działalność pożarniczą od marszałka województwa Piotra Całbeckiego. Dyplom dokumentujący przekazanie sprzęt wartości 7 500 zł  dla naszej OSP, poza Marszałkiem podpisali prezes Wojewódzkiego Związku OSP Zdzisław Dąbrowski i komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnych st. bryg. Tomasz Leszczyński.

Wybór Nowej Wsi Królewskiej nie był przypadkowy. Praca jednostki jest szeroko znana. Zorganizowanie tego spotkania w naszej wsi należy uznać za duże wyróżnienie. Uroczystość odbyła się na Sali gimnastycznej miejscowego gimnazjum. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do świetlicy wiejskiej na poczęstunek przygotowany przez Panie. Jak zwykle był on smaczny i pożywny.

Nasza jednostka otrzymała sprzęt.

W uroczystości brali udział; W-ce prezes ZG OSP Józef Boruta, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz Jarosław Tylmanowski, prezes ZG OSP Edward Kruk.

Zaproszono twórców sukcesu nowowiejskiej OSP;

Od lewej: Lech Ozorowski, Jan Ziółkowski, Zbigniew Topolewski, Mirosław Liszaj, Edward Kruk.

Poniżej przedstawiciele jednostek OSP z rejonu toruńskiego.

v    W dniach 29 marzec-4  kwiecień 2009 r. z wizytą przebywała delegacja Hagen w Nowej Wsi Królewskiej. W spotkaniu  przygotowanym  przez strażaków i Stowarzyszenie „Złota Jesień” przewodniczącej Zuzanny Matyjas uczestniczyli strażacy z Nowej Wsi i innych OSP.

Od lewej; Wójcina Hagen Susane Puvogel, tłumacz Mateusz Wojnowski, wójt Janusz Marcinkowski, prezes Edward Kruk.

 Radni i strażacy; Leszek Ozorowski, Jan Simson z Wieldządza, Stefan Duma prezes OSP Bielawy, Roman Sądowski, Gerard Fałkowski, Zbigniew Topolewski i Arkadiusz Kruk.

 

v    2 maj „Dzień strażaka” 2009 r. W tym roku „trafiło” na obchodzenie gminnego święta  w  Nowej Wsi Królewskiej. Kolumna strażaków z gminy Płużnica zmierza do kościoła.

W pierwszej ławce; przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, wójt Janusz Marcinkowski, prezes gminny OSP Edward Kruk, komendant gminny OSP Lech Jazownik

 Przybyły poczty sztandarowe; z Płużnicy, Ostrowa, Nowej Wsi, Wieldządza.

Poczty sztandarowe i „oficjele”; prezes OSP Płużnica Ryszard Stafiej, prezes OSP Józefkowo Józef Boruta, komendant gminny OSP Lech  Jazownik, ks. Jacek Dudziński, wójt Janusz Marcinkowski, prezes gminny OSP Edward Kruk i przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska.

 W nowowiejskim poczcie sztandarowym szli; Michał Welz, Mariusz Górski, Leszek Ozorowski.

Prezes Edward Kruk wręcza odznaczenie Leszkowi Ozorowskiemu. Odznaczenia wręczono również; od prawej; Pawłowi Górskiemu, kapelanowi ks. Jackowi Dudzińskiemu.  

  Po mszy złożono kwiaty na grobie ks. Metodego Deranka kapelana strażaków w pierwszym szeregu strażacy nowowiejscy; Zygmunt Jędrzejewski, Zbigniew Topolewski, Roman Sądowski, Jan Ziółkowski, Edward Kruk.

v    23 maja 2009 r. drużyna młodzieżowa zajęła III miejsce w gminnych zawodach MDP w Płużnicy. Zostali wyróżnieni dyplomem, który wręczył wójt Janusz Marcinkowski.

v    Wizyta u naszych niemieckich przyjaciół. Na zaproszenie wójciny Suzanne Puvogel do Niemiec, do Hagen  w dniach 2-5 czerwiec 2009 roku pojechała nasza „złota” drużyna dziewcząt, wraz z ‘obstawą’.

 

Andrzej Kujaczyński i Edward Kruk na czele niemieckich strażaków rozpoczęli zawody młodzieżowe.

Nasz dziewczęta zrobiły tam dobrą robotę pięknie promując strażactwo, a przede wszystkim polskie kobiety! Brały udział w zawodach, ale za zasadzie gości.

Nasze dziewczęta ‘w cywilu’. Gospodarze przygotowali bogaty program wizyty i nikt się nie nudził.

v    20 czerwiec w zawodach powiatowych  MDP w Płużnicy brały udział nowowiejskie dziewczyny zajmując I miejsce. Natomiast na wojewódzkich zawodach w Bydgoszczy wywalczyły dobre VII miejsce.

Poniżej zawody gminne w Płużnicy. Uczestniczki; Kamila Świerczyńska, Emila Kruk, Daria Pitan, Monika Świerczyńska, Ewelina Krajewska, Magdalena Ciechańska, Anna Dąbkowska, Daria Kowalska, Natalia Pitan, Magdalena Robaczewska i Arek Kruk.

Drużyna na starcie w boju.

Puchar i dyplom od prezesa Zarządu Powiatowego OSP Jarosława Herbowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Adama Puchały przyjmuje  Patrycja Ożubko [z Wiewiórek] w imieniu  drużyny z  Nowej Wsi Królewskiej.

Zwycięska drużyna w Płużnicy; Magda Ciechańska, Natalia Pitan, NagdaRobaczewska, Ewelina Krajewska, Kinga Kruk, Paulina Urban, Kamila Świerczyńska, Patrycja Ożubko, Monika Świerczyńska, Adrian Makowski.

v Zawody powiatowe  w Wąbrzeźnie.

 

Nasze dziewczęta; Emilia Kruk, Ania Dąbkowska, Daria Kowalska, Magda Robaczewska, Magdalena Ciechańska, Arkadiusz Kruk.

 Dziewczęta były chwalone przez prasę.

Dziewczęta ze strażakami; Jarosławem Tylmanowskim Januszem Marcinkowskim, Pawłem Stafiejem, Stanisławem Supernakiem (instruktor CTIF), Edwardem Krukiem i Tadeuszem Ciszewskim.

v  Zawody wojewódzkie MDP w Bydgoszczy.

 

Od tyłu; Natalia Pitan, Magda Robaczewska, Emilia Kruk, Mirosław Liszaj, Magdalena Ciechańska i Ewelina Krajewska

Sędzią zawodów był wówczas Arkadiusz Kruk.

Obok Arka Kruka dziewczęta z naszej drużyny; Patrycja Ożubko i Monika Świerczyńska.

v    20-22 czerwca 2009 r. odwiedziła nas  18 osobowa delegacja z gminy Smołdzino pow. słupski. Wójt gminy Andrzej Kopiniak podpisał się pod  wpisem w kronice;

„Chlebem i solą reprezentacja Smołdzina powitana gorąco, składa dzięki.

Ugoszczeni syto przez „armię Św. Floriana” przy dźwiękach weselnej piosenki,

radzi i syci z przykrością żegnamy, na słowińską ziemię do się zapraszamy!

Wdzięczni za miłe przyjęcie-mieszkańcy gminy Smołdzino.

Wójt Smołdzina Andrzej Kopiniak i Edward Kruk i Leszek Ozorowski sołtys wsi.

Smołdzino gmina położona na terenie Słowińskiego Parku ma duże walory turystyczne. Przyjazd do Płużnicy był spowodowany wymianą doświadczeń z naszymi środowiskami społecznymi, których działalność jest wzorem do naśladowania.

Na wspólnym zdjęciu w Orłowie, w którym odbyło się gminne spotkanie są obecni z Nowej Wsi Królewskiej; przewodnicząca stowarzyszenia „Jesień Życia” Zuzanna Matyjas, Barbara Borcan, Irena Przytarska, Ewa Mak, prezes Edward Kruk, sołtys Leszek Ozorowski. W środku stoi wójt Smołdzina  Andrzej Kopiniak.

v     25 września odbyło się spotkanie seniorów z powiatu wąbrzeskiego w Orłowie. Na spotkanie pojechali również druhowie z naszej OSP.

Zygmunt Jędrzejewski, Edward Kruk, Czesław Bartoszyński, Roman Sądowski i Józef Zgliński.

v    w czerwcu 2009 r. na zaproszenie wójciny Hagen Susane Puvogel udała się do naszych niemieckich przyjaciół delegacja naszej strażackiej młodzieży. Nasze dziewczęta zrobiły w Hagen furorę.

Spotkanie z wójtem Januszem Marcinkowskim i sekretarzem Jarosławem Tylmanowskim po powrocie z Hagen. Od lewej, w drugim rzędzie stoją; Edward Kruk, Mirosław Liszaj, Paulina Urban, Emilia Kruk, Ewelina Krajewska Janusz Marcinkowski, Anna Mazur, Jarosław Tylmanowski. W pierwszym;  Patrycja Ożubko, Kamila Świerczyńska, Kinga Kruk, Magda Robaczewska, NataliaPitan, Mgda Ciechańska, Monika Świerczyńska.

v    W 2009 roku strażacy brali udział w akcjach;

3 stycznia;  ratowano  przymarzniętego łabędzia na jeziorze w Wieldządzu.

10 stycznia; gaszono pożar budynku mieszkalnego w Mgowie.

20 stycznia; w Pólku usunięto zwalone drzewo.

31 marca; gaszono palącą się trawę w Nowej Wsi.

31 lipiec; usuwano gniazdo os w Bagarcie.

1 kwietnia; gaszono płonący stóg słomy w Wieldządzu.

2 i 3 kwietnia; gaszono palącą się trawę na nasypie kolejowym w Mgowie.

7 kwietnia; paliły się uprawy rolne i leśne w Wieldządzu.

8 kwietnia; gaszono pożar trawy w Bągarcie.

11 kwietnia;  paliły się trawy w Wieldządzu.

27 kwietnia; usuwano zwisający konar nad drogą.

28 kwietnia; usunięto gniazdo os w Wieldządzu.

30 kwietnia; gaszono pożar trawy pod lasem w Wiewiórkach.

6 maja; usuwano drzewo w Wieldządzu.

13, 26 maja, 11 czerwca, 1 lipca; gaszono podpalane trawy pod lasem w Wiewiórkach.

6, 16, 17 lipca, 6, 7 i 19  sierpnia; usuwano gniazda szerszeni w Nowej Wsi.

22, 23 lipca i 12 sierpnia; usuwano zwalone drzewa, zwisające konary w Nowej Wsi, Wieldządzu.

20 sierpnia; o godz. 14,40  gaszono pożar rżyska w Nowej Wsi.

24 sierpnia; o godz.  11,18 gaszono pożar  domu w Pólku [Bogdan Socha].

4 i 5 października; usuwano konary drzew w Uciążu.

14 października; usunięto drzewo z jezdni w Mgowie.

13 listopada; wypompowywano wodę z piwnicy domu w Nowej Wsi.

30 grudnia; gaszono pożar pojemnika ze śmieciami w Mgowie.

Tym razem opłatek zorganizowaliśmy w Błędowie w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Życzenia składają sobie Józef Zgliński i Roman Chojnicki.

Od lewej: Piotr Falęcikowski, Czesław Bartoszyński, Jan Ziółkowski, Zbigniew Topolewski, Tadeusz Ciszewski i Roman Sądowski.

Rok 2010

v    8 stycznia coroczne zebranie OSP Nowa Wieś  dokonało oceny działalności w 2009 roku. Obecni byli; komendant PSP Wąbrzeźno Sławomir Herbowski, wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, w-ce prezes zarządu gminnego Józef Boruta, prezes OSP w Nowej Wsi Edward Kruk, naczelnik Mirosław Liszaj. Przyjechała również redaktor Alicja Kalinowska z Gazety Pomorskiej.

Pani Redaktor Alicja Kalinowska sekundowała naszym poczynaniom  [ Fot. z 2009 r]

Organizacja w Nowej Wsi liczy 48 strażaków (w tym 3 honorowych; Zygmunt Jędrzejewski, Józef Zgliński, Edward Topolewski   oraz z dwóch dużych młodzieżowych; 10 chłopców i 10 dziewcząt. Drużyna dziewcząt w roku 2009 zdobyła i Miejsce w ćwiczeniach gminnych i powiatowych. Natomiast na wojewódzkich osiągnęła 7 miejsce. Drużyna ta w nagrodę wyjechała do Hagen, gdzie brała udział w zawodach (poza konkursem) strażackiej młodzieży niemieckiej.

OSP wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Sekcja bojowa OSP  w 2010 r. brała udział w 61 akcjach ratowniczych, w tym było to uczestnictwo w 27 pożarach, reszta to głównie zdarzenia drogowe. Strażacy wyjeżdżali do akcji do okolicznych wsi.

Najbardziej aktywni strażacy to; Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Zbigniew Topolewski, Jan Sądowski, Piotr Sobczak, Krzysztof Sądowski, Paweł i Mariusz Górscy, Zdzisław Przybysz, Roman Bütner.

Jednostka posiada dwa samochody średnie i pełne wyposażenie osobiste strażaków. W ostatnim roku zakupiono torbę medyczną, mundury. Przebudowano ogrodzenie remizy i zakończono kładzenie polbruku na placu przy obiektach OSP. Ponadto wykonano prace w świetlicy; naprawiono instalację elektryczną w sklepie, pomalowano zaplecze kuchenne.

Istnieją jeszcze inne potrzeby; powinno się dobudować sanitariaty i prysznice dla strażaków zjeżdżających z akcji na zapleczu remizy.

Dochody jednostki stanowią; dotacja gminy, dotacja w ramach KSR i własne ( dzierżawa pomieszczenia na sklep). Składki są zbierane w wymiarze 1 zł miesięcznie, ale i to nie jest wyegzekwowane!

Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.

Od lewej stoją; Arkadiusz Kruk, Mariusz Przytarski, Andrzej Kujaczyński, Paweł Stafiej, Sławomir Herbowski, Jarosław Tylmanowski, Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski, Leszek Ozorowski, Jan Ziółkowski, Roman Chojnicki, Marian Chmiel, Piotr Sobczak, Zbigniew Przybysz, Czesław Bartoszyński. Dziewczęta z MDP; Natalia Pitan, Kamila Świercz, Emilia Kruk, Daria Pitan, Anna Dąbkowska, Magda Robaczeska i Magda Ciechańska.Siedzą; wójt Janusz Marcinkowski, prezes OSP Edward Kruk, naczelnik OSP Mirosław Liszaj, w- ce prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Boruta, Agnieszka Rygielska.

Kwiaty nie wiadomo czy zasłużenie, ale dla mnie bardzo miłe! Dziewczęta; Magda Ciechańska, Natalia Pitan, Kamila Świerczyńska.

 

W prezydium zebrania; wójt Janusz Marcinkowski, prezes Edward Kruk, naczelnik Mirosław Liszaj w-ce prezes ZOG OSP Józef Boruta i czł. ZOG OSP Paweł Stafiej.

v    Zima w 2010 roku  nie żartowała i trzeba było brać się za odśnieżanie. I to własnoręcznie. Przy odśnieżaniu pracują; Tadeusz Ciszewski i Zbigniew Topolewski.

Remiza strażacka. Strażakom przydałoby się jeszcze sanitariaty i prysznice, aby zrobić z sobą porządek po przyjeździe z akcji bojowych.

v     W dniach 14-16 czerwca 2010 przebywała na terenie Nowej Wsi Królewskiej delegacja z Osieczna z tucholskiego. Poszukiwali przykładów społecznego działania.

v     29 maj zawody gminne w Płużnicy. W zawodach wzięło udział 8 jednostek na 11 OSP w gminie w tym jedna drużyna  dziewcząt z Nowej Wsi. „Woda naprzód” nasze dziewczyny pięknie sikają”.

Zawody wygrała  Nowa Wieś Królewska i to męska i  żeńska  drużyna. II miejsce  zajęły Czaple, III Błędowo i IV Uciąż.  Najstarszym zawodnikiem był Tadeusz Ciszewski z naszej OSP. Pierwsze cztery drużyny męskie i żeńska wzięły następnie udział w zawodach powiatowych w Wąbrzeźnie.

Nasze dziewczęta; Natalia Pitan,Magda Ciechańska, Emilia Kruk, Magda Robaczewska, Natalia Pitan, Anna Dąbkowska, Magda Świerczyńska,Ewa Krajewska.

 

Dziewczyny ruszyły do walki.

 

Drużyna przed startem; Marek Węglerski, Marek Sobczak, Mariusz Górski, Łukasz Młynarczyk,  Paweł Górski, Tadeusz Ciszewski, Arkadiusz.

Seniorzy; płotek przewracany przez Mariusza Górskiego  podtrzymuje Wojciech Groth z Błędowa i Arek Kruk.

Puchar z rąk Wójta odbiera Magda Świerczyńska.

v    Zawody Powiatowe sportowo-pożarnicze 12 czerwca 2010 roku. Zawody odbyły się  na stadionie Unii w Wąbrzeźnie. W rywalizacji brało udział 14 drużyn męskich i jedna kobieca. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z Osieczka. Naszym nie poszło najlepiej, bowiem zajęli 12 miejsce

Poniżej  drużyna z Osieczka rusza do walki.

v     Posiedzenie Zarządu OSP Nowa Wieś Królewska w dniu 29 czerwca 2010 poświęcono podsumowaniu udziału pożarniczej drużyny dziewcząt z Nowej Wsi w zawodach gminnych w Płużnicy gdzie zajęły I miejsce, powiatowych w Wąbrzeźnie gdzie również  wywalczyły I miejsce i wojewódzkich w miejscowości Czernikowo w dniu 19 czerwca br. na 18 drużyn nasze dziewczyny zajęły 4 miejsce. Tak więc drużyna pożarnicza z Nowej Wsi zajmując 4 miejsce wśród  144 gmin województwa znajdują się w ścisłej czołówce naszego regionu.

W drużynie pracują ochotniczki; Monika Świerczyńska, Natalia Pitan, Magdalena Robaczewska z Uciąża, Emilia Kruk, Anna Dąbkowska, Magda Ciechańska, Daria Pitan, Ewelina Krajewska. Opiekunem strażackim tej grupy dziewcząt był Arkadiusz Kruk.  Wspomagał go senior strażaków Tadeusz Ciszewski.

W zawodach trzeba było na początek  pokazać musztrę strażacką, ale kiedy się okazało, iż nie była ona wcześniej jako konkurencja zapowiedziana, to z niej zrezygnowano. W konkursie trzeba było biec w sztafecie, rozwinąć linię i podać wodę.

Natalia Pitan, Emilia Kruk, Magdalena Robaczewska, Ewelina Krajewska.

Po rozmowach i podziękowaniach dziewczętom za piękną sportową działalność był czas na posiłek w piękniejącym otoczeniu nowowiejskiej remizy.

Od lewej; Czesław Bartoszyński, Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk, Janusz Marcinkowski.

Jarosław Tylmanowski, Leszek Ozorowski

Arkadiusz Kruk, Tadeusz Ciszewski, Roman Chojnicki i Roman Sądowski.

v    26 lipca 2010 r. strażacy nowowiejscy wypełnili jedną ze swych powinności, likwidowali gniazdo os w Pólku.

Paweł Górski likwiduje  gniazdo szerszeni  w Bągarcie    i   Wieldządzu. Wypadek samochodowy  w Robakowie gm. Stolno. Do tej miejscowości ściągnięto naszą jednostkę ratowniczą.

v    5 sierpnia zarząd gminny OSP odbyty w  domu  Andrzeja Kujaczyńskiego w Czaplach podjął decyzję o przekazaniu oznakowanego samochodu osobowego marki „Polonez” do jednostki strażackiej w Nowej Wsi Królewskiej. Samochód ten został przekazany około dwóch lat wcześniej przez PSP Wąbrzeźno do OSP Płużnica. Jest on, jak na swój wiek w bardzo dobrym stanie i wygląda wcale pięknie.

v     29 października 2010 r. marszałek województwa gratulował dh Edwardowi Krukowi zostania trzecim strażakiem roku „2010” w plebiscycie „Gazety Pomorskiej” w województwie kujawsko-pomorskim. Na pytanie redaktor Alicji Kalinowskiej skąd ten tytuł-odpowiadał; Może dlatego, że zawsze staramy się pomagać. Na miejscu zdarzenia przeważnie jesteśmy pierwsi. Naszą działalność widzą nie tylko strażacy z jednostki, ale również mieszkańcy Nowej Wsi Królewskiej. Oni też na mnie głosowali.

Edward Kruk w 2010 roku został odznaczony najwyższym strażackim odznaczeniem.

Red.: Jak to się stało, że został pan ochotnikiem? – Na wsi nie ma żadnych innych organizacji, które mogą zagospodarować czas młodzieży. A jak w naszej jednostce pojawił się pierwszy Żuk, to do straży ciągnęło wszystkich. Każdy chciał zasiąść za kierownicą i pojeździć. Ja też.  Przez te wszystkie lata czyli od 1974 roku bardzo dużo się zmieniło. Ja pamiętam jeszcze jak motopompę wkładało się na przyczepę i tak jechaliśmy ratować ludzi. Później, gdy dostaliśmy pierwsze samochody, każdy pchał się za kółko.

Red. Jakim jest Pan Prezesem. Nadal jeżdżę do wszystkich akcji. W ubiegłym roku opuściłem dwa wyjazdy, ale to dlatego, że byłem w szpitalu. Jeśli wydarzy się jakiś nocny wyjazd, to pod naszym domem stoi zawsze przygotowany samochód, aby szybko wsiąść i dojechać do remizy. Dzięki radiostacji, która jest w domu w remizie jesteśmy pierwsi. Ochotnikiem jest także mój syn Arek.

Red. Wielu strażaków ochotników powtarza często, że jak oni odejdą to wszystko się rozpadnie”. Kiedy ja byłem młodym ochotnikiem, wszyscy starzy strażacy mówili to samo. A jednak nic się nie rozpadło. W naszej jednostce stawiamy na młodzież. Mamy bardzo dobrą drużynę kobiecą, która wśród juniorek zdobyła tytuł najlepszej drużyny dziewczęcej w województwie. Naszą młodzież widać podczas zawodów i różnych uroczystości strażackich, więc myślę, że następców nam nie zabraknie”.

Edward Kruk pełni funkcje prezesa OSP w Nowej Wsi Królewskiej, prezesa Zarządu Gminnego, jest członkiem  Zarządu Powiatowego OSP. Był również członkiem władz wojewódzkich Związku. Poza tym jest aktywny w organizacjach społecznych  jest członkiem Rady Sołeckiej, zarządów Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej Spółki Wodnej, gdzie jest etatowym  prezesem Zarządu Gminnego.

Kilka obrazów z ostatnich lat działalności, współpracownicy;

Prezes Zarządu Gminnego OSP.

Posiedzenie Zarządu Powiatu; Stanisław Macikowski, Edward Kruk, Jarosław Herbowski.

Z partnerami; w-ce prezesem Zarzadu Gminnego OSP Józefem Borutą, komendantem gminnym OSP Andrzejem Kujaczyńskim, wójtem Januszem Marcinkowskim.

Z sekretarzem gminy Jarosławem Tylmanowskim.

Na opłatku w Uciążu z Marianem Piątkiem z Uciąża i ks. Jackiem Dudzińskim.

Z kolegami na ćwiczeniach w Płużnicy;

v     8 sierpnia w niedzielę rano zapalił się magazyn w przedsiębiorstwie Marcina Zakierskiego w Nowej Wsi Królewskiej. Nie ustalono przyczyny pożaru, w czasie akcji pożarniczej właściciel Marcin Zakierski oraz  prezes  Edward Kruk ulegli podtruciu ponieważ w magazynie paliły się środki chemiczne. Obaj wylądowali na obserwację w wąbrzeskim szpitalu, z którego niebawem zostali zwolnieni do domów.

v     14 sierpnia  2010 r. w Nowej Wsi Królewskiej przebywała delegacja strażaków niemieckich z gminy Hagen.

Od lewej; sekretarz gminy Hagen Jürgen Grundman, Henrich Tienken, Gerd Meyer, gminna skarbniczka Anna Mazur, wójt Janusz Marcinkowski na placu strażackim.

Od lewej; sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski i przedstawiciele strażaków z Hagen.

„Zielona szkoła” w Orłowie, w imieniu Zarządu Gminnego prezes  Edward Kruk podpisuje  umowę między Zarządem Gminnym OSP a strażakami gminy Hagen o zorganizowaniu w roku następnym obozu dla młodzieży strażackiej w Orłowie.

v    1 września 2010 r. tak jak co roku delegacja władz gminy i strażacy oddali cześć mieszkańcom gminy zamordowanym w czasie II wojny światowej. W dniu tym odwiedzaliśmy pomniki w Uciążu, Nowej Wsi, Błędowie, Płużnicy.

Pomnik w Mgowie.

Od lewej; sekretarz Jarosław Tylmanowski, prezes OSP Edward Kruk, senior strażak, w-ce prezes Zarządu Gminnego Kombatantów Bronisław Drzyzga z Płużnicy, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, wójt Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Gminnego Kombatantów Stefan Ślusarz z Dąbrówki.

v    13 września 2010 r. strażaków w Nowej Wsi odwiedziła kolejna delegacja w ramach wymiany doświadczeń między gminami. Delegacja gminy Winnica k/Pułtuska wpisała się  do kroniki;

„W podzięce za wspaniałe przyjęcie naszej delegacji. Życząc dalszych sukcesów, bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych i dużo zapału do dalszej służby wszystkim członkom miejscowej OSP i Stowarzyszeniu „Jesień Życia”.

W składzie delegacji byli poseł na Sejm RP (PIS) Henryk Kowalczyk, wójt gminy Janusz Szubert, dyr. Gimnazjum Ewa Leszczyńska. radna Henryka Jałmużna, kier GOSP Jadwiga Lisicka, Stowarzyszenie „Nasza Winnica” Jolanta Brańska, prac. Urzędu Anna Strzelczak prac UG.

Edward Kruk, poseł Henryk Kowalczyk, dyrektor gimnazjum Ewa Leszczyńska.

Obiad podano delegacji w Nowej Wsi, panie ze Stowarzyszenia przygotowały znakomite jedzenie. Członkowie delegacji byli  ujęci tą gościnnością.

v    w wykazie OSP Nowa Wieś Król strażaków jednostki operacyjno-technicznej figurowali; Prezes Edward Kruk, naczelnik Mirosław Liszaj, kierowcy Arkadiusz Kruk i Rafała Liszaj oraz członkowie ; Bütner Roman, Górski Mariusz, Młynarczyk Łukasz, Nadzion Wojciech, Pitan Janusz, Przybysz Zbigniew, Ozorowski Krzysztof, Ozorowski Leszek, Sądowski Jan, Krzysztof Sądowski, Simson Mateusz, Socha Damian, Sobczak Piotr, Tomaszewski Paweł, Topolewski Zbigniew, Welz Michał, Wiśniewski Piotr, Wiśniewski Paweł,  Ziółkowski Jan, Ziółkowski Michał.

W 2010 roku wyjeżdżali do akcji 22 razy, w tym do 6 pożarów i 16 zagrożeń miejscowych ,tj. do wypadków drogowych, usuwanie skutków wichur, zalania budynków.

v     W 2010 roku, jak zawsze pracowano społecznie przy strażackim gospodarstwie. Ogrodzono  figurę  Floriana. Łącząc różne fundusze zainstalowano drzwi garażowe w remizie OSP. Koszt tych prac przekroczył 20 000 zł.

v    Na stanie jednostki było następujące wyposażenie;

– strażnica murowana na dwa stanowiska samochodowe,

– samochody; średnie STAR,  STAR

– motopompy; szlamowa, pływająca,

– zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego,

– pilarka do drewna,

– piła do betonu,

– aparaty oddechowe 2 szt,

– węże tłoczne, ssawne,

– syrena elektryczna,

–  drabiny nasadkowa i wysuwana,

– radiostacja stacjonarna i nasobne,

– ubranie specjalne  12 szt,

– kominiarki  12 szt,

– pasy bojowe 6 szt,

– buty strażackie 12 szt,

– hełmy strażackie  12 szt,

– rękawice 12 szt,

– latarki 6 szt,

– ubranie i buty koszarowe  10 szt,

– zestaw do ratownictwa medycznego,

– myjka ciśnieniowa 1 szt.

v    W 2010 r. strażacy brali między innymi udział w akcjach;

8 lutego; oczyszczano dach w Gimnazjum  w Nowej Wsi.

16 lutego; likwidowano skutki pęknięcia rura ściekowej w Nowej Wsi.

18 marca; wypompowano wodę w Płąchawach z budynku mieszkalnego.

4 kwietnia; gaszono pożar trawy na nieużytkach w Mgowie.

12 kwietnia; pożar budynku mieszkalnego w Nowej Wsi.

26 kwietnia; usuwano pochylone  drzewo na budynek remizy w Nowej Wsi.

11 czerwca; usuwano gniazdo os w budynku mieszkalnym w Wieldządzu.

1 lipca; usuwano gniazdo os w budynku mieszkalnym w Uciążu.

26 lipca; usunięto gniazdo szerszeni w Pólku.

31 lipca; palił się domek letniskowy w Wieldządzu.

8 sierpień; o godz. 5,59 . paliła się hala magazynowa w Nowej Wsi.

31 sierpień; usuwano gniazdo szerszeni w domu wielorodzinnym w Wieldządzu.

18 października; wypompowywano wodę z piwnicy domu w Mgowie.

6 listopada; likwidowano plamę oleju na drodze powiatowej w Nowej Wsi.

25 listopada; Mgowo usuwano skutki zdarzenia…?

v    Wyjazdy jednostek OSP w 2010/ 2011 r.

Nowa Wieś Królewska  ogółem; 2010-22   w 2011-44 wyjazdów, w tym:

Pożary                                                   6                    9

Miejscowe zagrożenia                   16                  35

Nowowiejscy strażacy uczestniczyli w 2010 roku w 22 wyjazdach do akcji, w tym do gaszenia pożarów 16 razy. W tych akcjach udział brali ; Roman Bütner, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk,  Mirosław Liszaj, Jan i Krzysztof  Sądowscy, Zbigniew Przybysz, Piotr Sobczak, Dominik Socha,  Zbigniew Topolewski, Jan Ziółkowski.

Rok 2011

v    Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 14 stycznia 2011 roku, jak zwykle odbyło się w wiejsko-strażackiej świetlicy. Zebranie otworzył prezes Edward Kruk, który dalej prowadził to spotkanie. Organizacja liczyła 55 członków zwyczajnych. W zebraniu uczestniczyło 30 strażaków. Drużyna młodzieżowa liczyła 10 osób. Wyróżniono strażaków: Tadeusza Ciszewskiego, Mariusza Górskiego, Pawła Górskiego, Arkadiusza Kruka, Jana Sądowskiego, Pawła Tomaszewskiego. W 2010 roku przebudowano drzwi do sali świetlicy. Rozwiązano problem zgłaszany od wielu lat – zamontowano nowe bramy garażowe współfinansowane przez OSP i gminę. Koszt ich montażu wyniósł 13 000 zł.

Od lewej; Mirosław Liszaj, Andrzej Kujaczyński, Marian Piątek, komendant Sławomir  Herbowski, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan, prezes Edward Kruk, prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, ks. Jacek Dudziński, Jan Ziółkowski, Zbigniew Topolewski.

Listę obecności podpisuje Józef Zgliński, obok Zygmunt Jędrzejewski i Jan Ziółkowski.

Jan Ziółkowski, Zbigniew Topolewski, Andrzej Matyjas i Michał Welz.

Niżej; Roman Sądowski, Zygmunt  Jędrzejewski, Czesław Bartoszyński, Leszek Ozorowski, Piotr Sobczak, Paweł Górski

Kamila Świerczyńska, Emilia Kruk, Magdalena Robaczewska, Magdalena Ciechańska, Daria Pitan, Ewelina Krajewska.

v    29 stycznia Nasi strażacy wyjechali do Brodnicy na wojewódzkie zawody, gdzie zajęli I miejsce.

Ze zwycięską drużyną  sfotografowali się; naczelnik naszej OSP Mirosław Liszaj, v-ce minister Zbigniew Sosnowski i  Stefan Pyć z Wąbrzeźna.

v    31 marca zapaliła się trawa na nieużytkach w Pólku. W niektórych okresach takich wyjazdów było sporo. Często były one skutkiem podpaleń. Taki pożar może być groźny i w każdej chwili może się przenieść na zabudowania, uprawy zbóż itp.

 W tej akcji udział  brali;  Mirosław Liszaj, Michał Ziółkowski, Edward i Arkadiusz Krukowie i  Zbigniew  Topolewski.

Ktoś rozlał olej na drodze Czaple-Płużnica, niebezpieczeństwo wypadku było duże, więc porządek robili; Roman Sądowski, Edward i Arkadiusz Krukowie, Zbigniew Topolewski, Piotr Sobczak,  Damian Socha.

 

v    W czerwcu, jak zwykle strażacy brali udział w uroczystości „Bożego Ciała”. Procesja w centrum wsi, prowadzi ją prezes OSP  Edward Kruk.

Przy figurce Św. Floriana był umajony ołtarz.

Poczty sztandarowe z Wieldządza i Nowej Wsi;

Paweł Tomaszewski, Michał Welz, Michał Ziółkowski.

v    6 czerwca  gaszono pożar stodoły w Przydworzu.

Do akcji wyjechała sekcja;  Paweł Górski, Arkadiusz Kruk, Paweł Tomaszewski, Edward Kruk.

v    18 czerwca 2011 r. obchodzono 100 lecie „straży ogniowej w Czaplach. Rocznica wywodzi się z początków poprzedniego wieku, kiedy to rozparcelowano folwark na Małych Czaplach (Kozi Rynek) i osadnicy niemieccy pobudowali obecnie stojącą strażnice i powołali „ogniową straż”. W obchodach brali udział strażacy z Nowej Wsi Arkadiusz i Edward Kruk, na zdjęciu w jednym szeregu z w-ce ministrem Administracji Zbigniewem Sosnowskim, Z tyłu goście obchodów.

W kolumnie strażaków z gminy Płużnica Roman Sądowski i Zbigniew Topolewski.

Po części oficjalnej zasłużona strażacka grochówka z kotła smakowała wspaniale. Tu Arkadiusz Kruk i Michał Welz.

v    2 lipca 2011 r. gminny Zjazd OSP w Uciążu prowadzony był przez prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Edwarda Kruka, który został ponownie wybrany na kolejną kadencję. W prezydium  zasiadał członek OSP Nowa Wieś Jarosław Tylmanowski. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję sekretarza Zarządu Gminnego OSP.W skład  nowego Zarządu Oddziału Gminnego OSP  weszli strażacy z OSP Nowa Wieś Król.; Edward Kruk, Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski, Jacek Dudziński i Jarosław Tylmanowski.

Od lewej; Lech Jazownik i Marian Liszaj z Płużnicy, prezes Kruk, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski i skarbnik gminny OSP Marian Piątek z Uciąża.

W obradach brali udział nasi druhowie; Arkadiiusz Kruk, Zbigniew Topolewski i Roman Sadowski, w tle senior Zygmunt Jędrzejewski.

v     7 sierpień uczestniczyliśmy w zawodach MDP w Płużnicy z udziałem niemieckiej młodzieży z  Hagen; Monika Świerczyńska, Magdalena Ciechowska, Natalia Pitan, Ewelina Krajewska, Emilia Kruk,  Magdalena Robaczewska i  Adrian Makowski.

Od lewej; komendant gminy strażaków Hagen Struss, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, wójt Hagen Susane Puvogel, Filip Majewski, ……., ………, prezes gminny OSP Edward Kruk w pierwszym rzędzie Monika Świerczyńska, Hubert Rajca z Uciąża w tle tłumacz Mateusz Wojnowski i zasłonięty wójt Marcin Skonieczka.

Po południu 7 sierpnia 2011 delegacja Hagen odwiedziła strażaków w Nowej Wsi Królewskiej, gdzie podjęta została ze staropolską  gościnnością.

Z wizytą  u naszych strażaków uczestniczyło  15 niemieckich strażaków z wójciną Hagen  Susane  Puvogel na czele.

‚Głowy z boku’; Mariusz Bartosik, Krzysztof Góreczny, (stoi) Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Edward Kruk, Marcin Skonieczka, Susane Puvogel, Mateusz Wojnowski (tłumacz).

W spotkaniu wzięli udział strażacy z gminy Płużnica i niemieccy goście z Hagen.

v    X   Wojewódzkie Zawody CTIF. Na stadionie „Chemika” przy ulicy Glinki w Bydgoszczy 3 września 2011 roku odbyły się X Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF. Uczestniczyły w nich 33 młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i 19 dziewcząt z województwa kujawsko-pomorskiego i zaprzyjaźnionych regionów ościennych. Przybyli także goście z zagranicy. Udział w tych zawodach wzięła drużyna dziewcząt z Nowej Wsi Królewskiej zajmując IV.

v    9 września odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Płużnicy. W posiedzeniu brali udział nasi druhowie; Roman Sądowski i Zbigniew Topolewski. Siedzą z prawej. Posiedzenie prowadził  prezes  Zarządu  Oddziału Gminnego ZOSP Edward Kruk.

v    18 września  ćwiczenia zgrywając w Płużnicy trzech jednostek. W ramach współdziałania OSP i obrony cywilnej zorganizowano ćwiczenia z pozorowanym pożarem stacji paliwa „SOLO” . Strażacy z Płużnicy, Błędowa i Nowej Wsi uwinęli się sprawnie z pozorowanym pożarem.

Nasza drużyna; komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, Mirosław Liszaj, Edward Kruk, Damian Socha, Piotr Sobczak, Arkadiusz Kruk.

v    23 września 2011 r.  odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Gminnego i Zarządów OSP Nowa Wieś Król, Płużnica i Błędowo w celu ustalenia potrzeb w ramach  bieżącego budżetu i na przyszły rok. Spotkanie odbyliśmy u strażaków w Nowej Wsi Królewskiej. Sporządzono rejestr wniosków dla jednostek OSP Błędowo, Nowa Wieś Król, Płużnica.

v    28 września br. strażacy jednostek; Płużnickiej, Błędowskiej i Nowowiejskiej brali udział w ćwiczeniach: „Ochrona obiektów …” w ramach współdziałania obrony cywilnej i OSP-akcją naszych strażaków dowodził komendant gminny Andrzej Kujaczyński

v    19 listopada 2011 r. na Sali w Nowej Wsi Królewskiej zorganizowano powiatowe rozgrywki sportowe w piłce nożnej  halowej. Na pięć drużyn, które przyjechały na turniej nasi zajęli I miejsce NWK.

 

9 grudnia 2011 r.  delegaci brali udział w III zjeździe powiatowym OSP w Wąbrzeźnie. W komisjach Zjazdu pracowali; Edward Kruk i Jarosław Tylmanowski. Obaj weszli w skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i jego Prezydium.

Na zdjęciu; Wojciech Dombrowski i Jarosław Tylmanowski, w tle Mirosław Ozga i Edward Kruk..

v    16 grudnia członkowie naszej OSP Edward Kruk i Jarosław Tylmanowski wraz z prezesem powiatowym OSP Jarosławem Herbowskim „współzarządzali” powiatową uroczystością opłatkową na  sali starostwa.

Jarosław Herbowski i poczet sztandarowy; Edward Kruk, Zygmunt Pastucha,

v    Spotkanie opłatkowe urządziliśmy 28 grudnia 2011 r. w Nowej Wsi Królewskiej.

Decyzją Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP jak co roku od sześciu lat zorganizowano, tym razem  w Nowej Wsi Królewskiej  spotkanie opłatkowo-noworoczne dla przedstawicieli 11 Zarządów OSP z terenu gminy Płużnica. Zaproszenie skierowane było szczególnie do strażaków seniorów z poszczególnych jednostek. Obecni byli również członkowie Zarządu Gminnego OSP, oraz zaproszeni goście; przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała, komendant PSP Wąbrzeźno mł. brygadier Sławomir Herbowski, wójt gminy Marcin Skonieczka, kapelan ks. Jacek Dudziński.

Od lewej; Marcin Skonieczka, Sławomir Herbowski, Adam Puchała, Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk.

Seniorzy-najważniejsi goście tego wieczoru;

grupa strażaków seniorów; Jan Szatkowski z Błędowa, Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi, Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Józef Zgliński z Nowej Wsi i Mieczysław Krauze z Kotnowa.

Gospodarze z Nowej Wsi Królewskiej, jak zwykle perfekcyjnie przygotowali uroczystośŚpiewaliśmy kolędy. Komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, ks. Jacek Dudziński, prezes gminny OSP Edward Kruk.

Opłatek…

Strażacy-gospodarze; Od lewej; Jan Ziółkowski, Roman Sądowski, Czesław Bartoszyński, sołtys wsi Leszek Ozorowski.

Marian Chmiel, Damian Socha, Mariusz i Paweł Górscy.

Strażacy podczas uroczystości.

Uczestnicy gminnego opłatka z Ostrowa, Błędowa i Uciąża, Czapel i Wieldządza.

Strażacy z Nowej Wsi; Józef Antoszek, Marc.. Antoszek, Czesław Bartoszyński, Sławomir Borcan, Adam Chmiel, Dariusz Chmiel, Marian Chmiel, Tadeusz Ciszewski, Jacek Dudziński, Wacław Dąbkowski, Zdzisław Dygasiewicz, Mariusz Górski, Paweł Górski, Agnieszka Kruk, Edward Kruk, Arkadiusz Kruk, Mirosław Liszaj, Rafał Liszaj, Andrzej Matyjas, Jacek Matyjas, Marek Nadzion, Wojciech Nadzion, Krzysztof Ozorowski, Leszek Ozorowski, Mariusz Pitan, Jan Sądowski, Krzysztof Sądowski, Roman Sądowski, Marek Sobczak, Piotr Sobczak, Paweł Tomaszewski, Edward Topolewski, Zbigniew Topolewski, Jarosław Tylmanowski, Michał Welz, Paweł Wiśniewski, Piotr Wiśniewski, Jan Ziółkowski, Ziółkowski Michał.

Dziewczęta; Ewelina Krojewska,  Anna Dąbkowska, Sabina Dąbkowska, Magdalena Ciechańska, Janina Makowska, Danuta Pitan, Daria Pitan, Natalia Pitan, Dorota Przytarska, Magdalena Robaczewska, Kamila Świerczyńska, Monika Świerczyńska,  Bogusława Wnuk, Emilia Wnuk.

Chwilą   c i s z y  uczczono zmarłych strażaków w gm. Płużnica w 2011 roku:

z OSP Bielawy; Jan Zwoliński.

z OSP Wieldządz; Ryszard Gierada, Marian Rudyk.

z OSP Błędowo; Zbigniew Jaworski.

z OSP Płużnica; Józef Grzegorczyk, Zbigniew Szczepanik, Stefan Korczyński.

Spotkanie opłatkowe przygotowane dla  ok. 60 osób trwało od godz. 16,oo do 20,oo.

Uroczystość rozpoczął prezes Zarządu Gminnego OSP, jednocześnie prezes Zarządu OSP Nowa Wieś Królewska witając przybyłych gości. W krótkim wystąpieniu mówił;

Szanowni Państwo

Nasze spotkania w  koleżeńskim gronie mają głęboki sens. Jesteśmy organizacją nastawioną na pracę dla naszych mieszkańców. Chcemy dać ludziom poczucie bezpieczeństwa i dlatego chcemy w naszym gronie porozmawiać o naszych sprawach.

Szanujemy naszą strażacką historię i tradycje społecznego działania. Czynimy wiele, aby pamięć o dokonaniach naszych poprzedników nie zginęła. Cieszymy się bardzo, iż nasi Seniorzy, którzy współtworzyli organizacje strażackie są dzisiaj z nami.

Przypomnę tylko, iż OSP Nowa Wieś organizuje kolejne, opłatkowe spotkanie po Czaplach, Uciążu, Ostrowie, Błędowie i Płużnicy.

W mijającym roku zdarzyło się nam wiele dobrych zdarzeń. Kilkadziesiąt razy uczestniczyliśmy w akcjach pożarniczych i różnych innych zdarzeniach. Przyjmowaliśmy gości z zaprzyjaźnionego Hagen. Przeprowadziliśmy zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich 11 jednostkach OSP. Odbyliśmy  wyborczy Gminny Zjazd w Uciążu. Aktywnie uczestniczyliśmy w III Zjeździe Oddziału Powiatowego OSP. Organizowaliśmy konkursy, braliśmy udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach podnoszących nasze strażacki kwalifikacje. Duże osiągnięcia mają nasi młodzi startujący w konkursach  i zawodach.

Nasze bieżące działania poświęcone są zwykłej, mozolnej pracy strażackiej. Naszą główną troską jest prowadzenie pracy z młodzieżą, tak, aby praca w jednostkach nie zamarła. Staramy się stwarzać takie warunki, w tym również finansowe, aby wszystkie OSP nadal funkcjonowały, poświęcając się, oprócz działalności bojowej innym społecznie potrzebnym działaniom.

Przygotowaliśmy kilka ważnych kwestii do załatwienia w najbliższych latach. Mamy nadzieję, iż  we współpracy z samorządem gminnym, nadrzędnymi organizacjami strażackimi i sponsorami uda się w najbliższych latach te problemy rozwiązać.

Wśród grupy potrzeb są ; dalsze modernizacje i przebudowy obiektów strażackich w Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej i Błędowie. Myślimy o sukcesywnych zakupach nowych samochodów pożarniczych ; w 2012 lekkiego dla Nowej Wsi Królewskiej i ciężkiego dla Płużnicy zastępując stare i wysłużone pojazdy.

Z troską myślimy o finansach na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zwłaszcza, iż koszty rosną w zastraszającym tempie. Szczegółowiej będziemy na tematy zadań do realizacji w 2012 roku rozmawiać na zebraniach sprawozdawczych w styczniu i lutym.

Uważamy, iż winniśmy zrobić wszystko, aby nasze jednostki miały szansę rozwijać swój potencjał. Oprócz zadbania o wyszkolenie  strażaków i wyposażenie OSP wspomagamy wnioski stawiane na Powiatowym Zjeździe, aby nadać strażakom odpowiedni status w formie ustawowym.

Szanowni Koledzy, Druhowie!

Kończąc moje wystąpienie składam wszystkim Strażakom i  naszym Partnerom społecznym podziękowania za współpracę w mijającym roku. Życzę jednocześnie, w nadchodzącym Nowy Roku  Strażakom i ich rodzinom Wszelkiej Pomyślności, Zdrowia i równie dobrej jak do tej pory służby na rzecz naszej lokalnej społeczności!

Następnie proboszcz nowowiejski ks. Jacek Dudziński wygłosił „słowo opłatkowe” czytając ewangelię i składając życzenia Strażakom.  Zebrani przy akompaniamencie z gitarą Ks. Jacka zaśpiewali kolędy i zasiedli do przygotowanej przez nowowiejskie panie do wigilijnej wieczerzy. Panie podały nam z mięsiwa; zrazy, smażone klopsiki, schaby, kurczęcie udka, pasztety, smażone plastry mięsa. Podano gorący barszcz, flaczki. Wszystko było smaczne i należycie doprawione. Gospodarze postawili kilka butelek wódki, na co goście zareagowali właściwie i zebrali „w czapkę” ok. 530 zł, za którą to sumę dostarczony napiteczność; alkohol i soki pitne. Zaświadczam przy tym, iż nikt nie wyszedł z nowowiejskiej sali pijany, a każdy toast był porządnie umotywowany i pity po wspólnym zawołaniu zaśpiewanym po wezwaniu do toastu: „nigdy … nie zagaśnie”!

Zaznaczyć również wypada, iż każda jednostka zadbała oto, aby uczestnicy zostali przywiezieni samochodami prywatnymi i o to, aby nikt po spożyciu alkoholu za kierownicą nie siedział!

v    W 2011 roku odnotowaliśmy akcje ratowniczo-gaśnicze w naszej wsi i najbliższej okolicy;

3 stycznia; zdjęto  z budynku gimnazjum nawisy śniegu i sopli lodowych.

16 stycznia; wypadek samochodu  osobowego – OPEL.

17 i 18 stycznia; pompowano wodę z piwnicy domu w Mgowie.

18 stycznia; wypompowano wodę z budynku w Pólku.

19 stycznia; wypompowano wodę z piwnicy budynku w Mgowie.

20 stycznia; wypadek na drodze powiatowej w Pólku.

1 lutego; wypompowano wodę z budynku w Pólku.

9 lutego ; usuwano skutki wypadku samochodu Fiat Punto w Uciążu.

12 lutego; usuwano drzewo przy drodze w Wieldządzu.

25 marca; likwidowano zagrożenie komina w kotłowni w Mgowie.

28 marca; gaszono pożar budynku mieszkalnego w Wieldządzu.

31 marca; gaszono pożar trawy na nieużytku w Pólku.

3 kwietnia; gaszono palącą się trawę na nieużytkach w Nowej Wsi.

13 maja; gaszono płonący garaż w Wieldządzu.

1 czerwca; usunięto osy z przewodu wentylacyjnego domu w Wieldządzu.

13 czerwca; gaszono pożar pryzmy obornika/słomy w Uciążu.

28 czerwca; likwidowano skutki wypadku VW Polo w Uciążu.

26 lipca; usunięto gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego  w Pólku.

30 lipca i 1 sierpnia; usunięto gniazdo szerszeni z domu w Wieldządzu.

2 sierpnia; usuwano gniazdo os w Nowej Wsi.

4 sierpnia; zdjęto gniazdo os z drzewa w Mgowie.

Sierpień/ wrzesień ; zdejmowano gniazda os, szerszeni w  Mgowie, Wieldządzu, Nowej Wsi, Wiewiórkach, Pólko,

19 października; ugaszono płonący śmieciowy kontener na terenie Gimnazjum.

Strażacy nasi w ubiegłym, 2011 roku wyjeżdżali do akcji ok 100 razy. W tym OSP Płużnica miała 50 wyjazdów, w tym 15 pożarów i 35 miejscowych zagrożeń. Natomiast Nowa Wieś Królewska „zaliczyła” 44 wyjazdy, w tym 9 pożarów i 35 miejscowych zagrożeń. Do tych ostatnich zaliczają się; wypadki drogowe, wypompowywanie wody z zalanych budynków, usuwanie skutków wichry itp.

2012 rok

v    17 lutego 2012 roku na zebraniu sprawozdawczym dokonano  oceny pracy w poprzednim, 2011 roku. W zebraniu uczestniczyli; komendant PSP bryg. Sławomir Herbowski, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, wójt Marcin Skonieczka. W zebraniu na 51 członków uczestniczyło  27 strażaków. Funkcjonowały dwie MDP; chłopców (10). Dziewcząt (10) i drużyna kobieca-10 pań. Zebranie prowadził prezes OSP Edward Kruk.  Sprawozdania przedstawili; Edward Kruk, skarbnik Zbigniew Topolewski i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Matyjas.

W roku 2011 zakupiono; 2 aparaty oddechowe, lampy oświetleniowe, mundury.

W dyskusji mówiono o organizacji obchodów 110 lecie istnienia OSP w 2012 roku. Rozważano również potrzeby zakupu samochodu lekkiego i rozbudowę remizy o sanitariaty, prysznice itp.

Wyróżniono strażaków;  Tadeusz Ciszewski, Magdalena Ciechańska, Pawła Górskiego, Ewelina Krajewska,  Arkadiusza Kruka, Emilię Kruk, Diaria Pitan, Monika Pitan, Natalię Pitan, Damian Socha, Monika Świerczyńska,

W 2011 roku nowowiejscy  strażacy uczestniczyli w  44 akcjach w tym było to  9 pożarów i 35 miejscowych zagrożeń. W akcjach brali udział; Paweł Górski, Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Mirosław Liszaj, Zbigniew Przybysz, Jan Sądowski, Krzysztof Sądowski, Damian Socha,  Paweł Tomaszewski, Zbigniew Topolewski, Jan Ziółkowski.

Na wyposażeniu jednostki były samochody; średni STAR i operacyjny POLONEZ CARO.

Uchwałą zebrania powołano jednostkę operacyjną-techniczną w składzie 19 osób.

Zaakceptowano zmiany w Zarządzie OSP jakie zaszły w 2011 roku wskutek wymuszonej rezygnacji z funkcji w Zarządzie nowo wybranych radnych Mirosława Liszaja i Michała Welza. W ich miejsce powołano; na naczelnika Arkadiusza Kruka . OSP osiągnęła przychód w wysokości 17 590 zł.

Pamięci Jana Pitana!

Z  wielką  trudnością musimy przyjąć do  wiadomości  fakt,  iż  nasz  Kolega,    Przyjaciel, Druh odszedł  nagle,   niespodziewanie  i  w dramatycznych     okolicznościach.

Szanowni Państwo! Druhowie Strażacy!

Spotkaliśmy  się  tu dzisiaj,  aby wypełnić  nasz  tragiczny   obowiązek wobec   Naszego   Kolegi, Naszego  Druha, mieszkańca naszej wsi. Był z nami, w naszej publicznej,  strażackiej  służbie     od    wielu   lat.  Nie szczędził czasu na to co dla nas strażaków jest najważniejsze-pomoc ludziom.

Teraz my stoimy tu nad jego ciałem i jesteśmy bardzo zawstydzeni, ponieważ naszemu koledze -druhowi  nie  jesteśmy w  stanie nic pomóc.

Występując dzisiaj w imieniu strażaków Nowej Wsi, strażaków gminy Płużnica   składam  ci przyrzeczenie,  że Twojej  Przyjaźni, Twojej   Pracy  na  rzecz funkcjonowania naszej Straży i bezpieczeństwa mieszkańców nigdy nie  Zapomnimy!

Cześć Twojej Pamięci !

v    Turniej wojewódzki w Gąsawie.

W sobotę 25 lutego 2012 roku w halach sportowych w Gąsawie i w Żninie, już po raz ósmy, odbył się Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawody rozpoczęły się o godzinie 9:00, a udział w nich wzięło 17 zespołów z terenu naszego województwa.

Powiat wąbrzeski reprezentowała OSP Nowa Wieś Królewska. Znalazła się w grupie B i rozegrała następujące mecze;

Przysiersk-Nowa Wieś Król 3:0  [strzelali; Patryk Olszewski, Damian Lonser, Bartłomiej Mejger]

Nowa Wieś Król.-Nowogród  0:3  [strzelił 2 gole Grzegorz Piskorski, Łukasz Tylicki]

Grzybno-Nowa Wieś Król  2:1  [strzelali; Rafał Szatkowski, Piotr Mietła-Tomasz Liszaj]

W wyniku meczów Nowa Wieś uplasowała się na IV miejscu w swej grupie.

v    Zawody w Brodnicy.

Wojewódzkie zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się w Brodnicy w dniu 4 marca 2012 roku.  Turniej rozegrany został z hali sportowej OSIR. W turnieju brały udział 23 drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. Nasz powiat reprezentowały dwie drużyny: Nowa Wieś Królewska i Płużnica.

v 110 lecie 7 lipca 2012 r.

Na obchody 110 lecia OSP w Nowej Wsi Królewskiej w dniu 7 lipca 2012 roku nowowiejscy strażacy zaprosili swych przyjaciół, mieszkańców wsi.

W uroczystości uczestniczyły OSP; Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz oraz Wąbrzeźno i Jarantowice. Niżej nowowiejskie dziewczęta w strażackich mundurach.

Na uroczystości stawili się goście; w kolejości siedzą druhowie z ZOP ZOSP, (na zdjęciu w drugim rzędzie: Stanisław Macikowski, Stefan Pyć, Jarosław Herbowski i Sławomir Herbowski. W pierwszym rzędzie idzie delegacja niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Hagen.

Kolejno siedzą; Stanisław Macikowski, strażak z Hagen, Marcin Zaleśkiewicz, Zbigniew Szydzik, Jarosław Herbowski, Józef Krawczyk, Stefan Pyć, Sławomir Herbowski, Bożesław Tafelski.

Niżej: Zbigniew Sosnowski, Marcin Skonieczka, Mateusz Wojnowski, Susane Puvogel, Wisław Karwan, ks. Jacek Dudziński, Józef Zgliński, Janusz Marcinkowski i Roman Neumann.

Maszeruję z niemieckimi „cywilnymi” przyjaciółmi z gminy Hagen od prawej w tym rzędzie Horst Riedl (mówi po polsku, handluje polską rzeźbą ludową) i jego żona z polskimi korzeniami Gizele.

Nowa Wieś w dniu święta strażaków przywitała  strażaków i gości nieznośnym upałem. Poniżej główny plac przed gimnazjum na którym odbył się strażacki ceremoniał, włącznie z wręczeniem odznaczeń, wystąpieniami gości i gospodarzy.

Prezes OSP w Nowej Wsi Edward Kruk.

Witając gości przedstawił dorobek swej organizacji. Stawia tą jednostkę strażacką w rzędzie najlepszych w województwie. Dziełem strażaków jest dobrze urządzona remiza z garażami na samochody pożarnicze, sala z zapleczem kuchennym ciesząca się wzięciem na wszelkiego rodzaju imprezy.

W garażach stoją dwa nowe samochody. OSP znana jest ze skutecznej pracy z młodzieżą, a sukcesy dziewcząt znane są w województwie, kraju, a nawet zagranicą.

Ważną częścią uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na froncie remizy OSP. Do odsłonięcia stanęli  strażacy; Zygmunt Jędrzejewski, Edward Kruk i Bożesław Tafelski. Tablicę poświęcił ks. Jacek Dudziński.

Razem ze strażakami odsłonięcia dokonali pp. Witkowscy z Grudziądza, fundatorzy tablicy.

Obrazy z uroczystości;

Na czele pochodu prezes gminny i jednocześnie prezes OSP Nowa Wieś Królewska Edward Kruk, za nim orkiestra strażacka.

 

 Poczty sztandarowe i strażaków prowadził naczelnik OSP nowa Wieś Król. Arkadiusz Kruk. Idą poczty OSP: Nowa Wieś Królewska, Jarantowice, Wąbrzeźno, Ostrowo i Wieldządz.

 

Za pocztami sztandarowymi szli strażacy z niemieckiej gminy Hagen.

Za nimi w drugim rzędzie; Stanisław Macikowski, Stefan Pyć, Jarosław Herbowski i Sławomir Herbowski.

 

 Idą strażacy;Tadeusz Ciszewski, Ryszard Stafiej, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Jan Ludwikowski, Jan Simson, Roman Reich, Zdzisław Maliński.

 

Sławomir Michałowski, Edward Borowski, Zbigniew Majewski, Tadeusz Malicki, Wojciech Groth, Marek Łęgowski. … Smoliński, Józef Boruta, Adam Wawszczeniuk.

 

 Dziewczęta; ……….., Agnieszka Rygielska, …..……………, ……………..Młodzież z Jarantowic.

 

 Młodzież z OSP Błędowo, Marcin Skonieczka, Susane Puvogel, Mateusz Wojnowski.

 

Strażacy z kościele, na mszy w intencji strażaków odprawionej przez kapelana gminnego ks. Jacka Dudzińskiego, w pierwszych ławkach od lewej: Józef Krawczyk, MarcinZaleśkiewicz. Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk, Bożesław Tafelski, …….., poseł na Sejm Zbigniew Sosnowski. Za tymi ostatnimi: Jarosław Herbowski, Stefan Pyć i Sławomir Herbowski.

Odznaczenia wręczali; w-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Bożesław Tafelski i poseł Zbigniew Sosnowski.Odznaczeni zostali: Agnieszka Rygielska, Arkadiusz Kruk, …….., Mirosław Liszaj, Leszek Ozorowski i …………..

Młodzieżowe odznaki wręczyli komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński i prezes Edward Kruk. Młodzież z Czapel; od lewej: Laura Kujaczyńska, ….    Adrian Kujaczyński.

Młodzież z Jarantowic;… Adrian Makowski

Wystąpienie  gości z Hagen.Od lewej Horst Riedl, wójcina Hagen Susane Puvogel i tłumacz z Wąbrzeźna Mateusz Wojnowski.

      Horst  Riedl wzruszająco opowiedział o swoich oczekiwaniach, iż Polska stanie się wolna wśród narodów  Europy, a jako symbol naszej przyjaźni wręczył strażakom rzeźbę Św. Floriana. Horst handluje polskimi rzeźbami ludowymi w drewnie na terenie Niemiec. Jako jedyny z niemieckich przyjaciół regularnie nas odwiedzający zna dobrze nasz język.

Młodzież z Uciąża;

 

Czaple jak zwykle zachwyciły przejazdem konnej sikawki zaprzężonej w cztery „Fryzy” ze stajni Błażejewskiej z Katarzynek. Na sikawce strażacy, od lewej; Henryk Kowalik, Marian Sądowski, … Marcin Dąbrowski.

Orkiestra zagrał kilka „kawałków” po zakończeniu na Sali w której uczestnicy zasiedli do zasłużonego poczęstunku.

Mieszkańcy wsi, sponsorzy: Mariusz i … Przytarscy, Andrzej Matyjas, Zofia i Kazimierz Taborowie oraz Janusz Mazur.

v    Zawody gminne sportowo-pożarnicze zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w dniu 1 września 2012 roku na stadionie w Płużnicy. Z  Prezydium Zarządu Gminnego obecni byli; w-ce prezes Kazimierz Chmielewski, sekretarz Janusz Marcinkowski, skarbnik Marian Piątek, członek Ryszard Stafiej.

Zawody obsługiwali strażacy z PSP Wąbrzeźno; brygadier Sławomir Herbowski komendant PSP, jego zastępca mł. brygadier Ireneusz Wiśniewski, mł. brygadier Marek Weglerski, kpt Piotr Rogowski, kpt Jarosław Kubasik, oraz mł. ogniomistrz Magdalena Twardowska.

Udział w zawodach wzięły drużyny;

 1. Błędowo; 1 seniorów i MDP.
 2. Czaple;  1 seniorów.
 3. Nowa Wieś Król; 1 seniorów, 1 kobiet.
 4. Płużnica; 2 seniorów i MDP.
 5. Uciąż; 1 seniorów i  MDP.
 6. Wieldządz; 1 seniorów.
 7. Poza konkursem OSP  miejska Wąbrzeźno; 1 seniorów.

W zawodach MDP według regulaminu opracowanego przez komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskiego startowały trzy drużyny. I miejsce zajęła Płużnica, drugie Błędowo, trzecie Uciąż. Najmłodszym zawodnikiem był Hubert Rajca z Uciąża.

W zawodach MDP według regulaminu opracowanego przez komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskiego startowały trzy drużyny. I miejsce zajęła Płużnica, drugie Błędowo, trzecie Uciąż. Najmłodszym zawodnikiem był Hubert Rajca z Uciąża.

Drużyna OSP Nowa Wieś Królewska uczestnicząca w zawodach. Dowodził naczelnik Arkadiusz Kruk. Drużyna kobiet wystąpiła w składzie: Ewelina Krajewska, Emilia Kruk, Kinga Borowska, Anna Dąbkowska, Magdalena Robaczewska, Daria Pitan, Natalia Pitan.

Chłopcy; Mateusz Kupiec, Rafał Ciszewski, Marek Sobczak, Patryk Krajewski, Łukasz Młynarczyk, Paweł Tomaszewski, Damian Socha.

Wśród obserwatorów byli prezesi  OSP Nowa Wieś Król Edward Kruk i OSP Wąbrzeźno Stefan Pyć.

W klasyfikacji generalnej drużyny uplasowały się kolejno; Płużnica, Czaple, Płużnica II, Nowa Wieś Król,. Uciąż, Wieldzadz, Błędowo.

Edward Kruk i Stefan Pyć prezes OSP Wąbrzezno.

v    Zawody powiatowe.

15 września na stadionie MKS Unia w Wąbrzeźnie odbyły się  zawody powiatowe. Udział w nich wzięło 12 drużyn męskich i jedna kobieca z OSP Nowa Wieś Królewska. Komendantem zawodów był Zygmunt Pastucha z Książek.

Byli tam też obserwatorzy; Roman Sądowski i Zbyszek Topolewski.

Drużyny:

Jedyna startująca drużyna kobieca z Nowej Wsi Król.

 

Seniorzy z Nowej Wsi . Od lewej; Arkadiusz Kruk, Paweł Tomaszewski … Marek Sobczak,  … Michał Welz, Rafał Ciszewski

Klasyfikacja generalna zawodów wypadła następująco. Na 12 drużyn nasi strażacy zajęli III miejsce. I. miejsce OSP Czaple, II. Kurkocin, III.Nowa Wieś Król.

Dyplomami nagrodzono Emilię Kruk i Arkadiusza Kruka sędziego systemu CTIF.

Goście; Bożesław Tafelski, …, Krzysztof Maćkiewicz, Edward Kruk.

v    11 listopada 2012 roku spłonął dom Chudego w Wiewiórkach

 

Wezwani na pomoc nasi strażacy gasili ogień; Edward Kruk, … Marian Jankowski.

v    29 grudnia 2012 roku pojechaliśmy na uroczystość opłatkową do Józefkowa.

 

Od lewej; Czesław Bartoszyński, Roman Sadowski, Zbigniew Topolewski, zbierający ‘kolektę’ Marian Piątek skarbnik Zarządu Gminnego, Tadeusz Ciszewski, Zygmunt Jędrzejewski i Edward Borowski.

2013 rok

Śmierć Strażaka!

22 stycznia 2013 roku zmarł  honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica druh Krauze Mieczysław, w dwa później 24 stycznia 2013 r pożegnaliśmy Druha Mieczysława  na cmentarzu parafialnym w Płużnicy.

Nasza delegacja:Tomasz Młynarczyk, Arkadiusz Kruk, Mirosław Liszaj.

v    Szkolenie strażaków; w marcu i kwietniu nasi strażak Mateusz Kupiec

uczestniczył w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników w części pierwszej w dniach 18-23 marca i w drugiej części w dniach 20-25 kwiecień 2013.

v    Gminny konkurs OTWP odbył się 20 marca 2013 roku w gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej i został przygotowany przez nauczycieli z gimnazjum i szkoły podstawowej  i dh Andrzeja Kujaczyńskiego komendanta gminnego OSP. W finale powiatowym w Książkach 12 kwietnia 2013 r. w składzie jury występował Edward Kruk, jako członek prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP.

v    W dniu 4 maja br. strażacy gminy Płużnica w imieniu prawie 400 osobowej gminnej organizacji uczcili swoje święto w Nowej Wsi Królewskiej. Gospodarzem tegorocznego spotkania był tamtejszy zarząd OSP, którym kieruje prezes Edward Kruk.

Strażacy, Arkadiusz Kruk i poczty sztandarowe.

Poczet sztandarowy w Płużnicy; Janusz Szczepanik i Marek Liszaj, oraz delegacje z OSP.

Zjechali się więc delegaci OSP;  Bielawy, Błędowa, Czapel, Józefkowa, Ostrowa, Płużnicy, Uciąża i Wieldządza. Do uroczystości i mszy św. odprawionej przez strażackiego kapelana gminnego ks. Jacka Dudzińskiego stanęły również  poczty sztandarowe z Nowej Wsi, Płużnicy, Ostrowo i Wieldządza. Tym razem nie dojechali koledzy z OSP Kotnowa i Działowa.

Marcin Skonieczka, Sławomir Herbowski, Jarosław Tylmanowski, Zygmunt Jędrzejewski i Józef Zgliński.

Dopisali natomiast goście i gospodarze gminy Płużnica, którzy wykorzystali okazję do wypowiedzenia się w kwestiach strażackich i podziękowania za służbę w 2012 roku. Były też życzenia na przyszłość. Przybyli więc; prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Jarosław Herbowski, komendant powiatowy PSP bryg. Sławomir Herbowski, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan, wójt Marin Skonieczka. Stawili się członkowie Zarządu Powiatowego reprezentujący tam strażaków z naszej gminy; Jarosław Tylmanowski, Ryszard Stafiej, Marian Liszaj oraz komendant gminny  OSP Andrzej Kujaczyński.

Bardzo serdecznie powitano delegację zaprzyjaźnionych strażaków z OSP Jarantowice, którym przewodził prezes Zbigniew Szydzik i OSP Wąbrzeźno z prezesem Stefanem Pyciem.

O wielu dylematach strażackich, o ich pracy mówił prezes gminny OSP i jednocześnie prezes OSP Nowa Wieś Królewska dh Edward Kruk. Mówił między innymi o tym, iż nasze jednostki strażackie w ostatnich latach przeszły wiele zasadniczych zmian w sposobach działania i w zakresie pożarniczej roboty. Pożary stanowią dzisiaj ledwie 20 % tych działań. Pozostałe należą do innych zdarzeń, włącznie z tymi najtrudniejszymi; likwidacją skutków wypadków drogowych. W tym celu kilkanaście lat temu strażacy podjęli strategiczne kierunki wzmacniania i specjalizowania jednostek OSP Płużnica, Nowa Wieś Król. i Błędowa poprzez odpowiednie ich wyposażanie, szkolenie i organizacyjne przygotowanie do wypełniania zwiększonych obowiązków. Dość powiedzieć, iż wyjeżdżają one corocznie do akcji po kilkadziesiąt razy ratując mienie, zdrowie i życie. Strażacy organizują również zawody sportowo-pożarnicze, konkursy, akcje profilaktyczne, uczestniczą w życiu publicznym i religijnym w swoich środowiskach.

Ważną częścią tegorocznego „Floriana” było poświecenie nowego lekkiego samochodu pożarniczego marki „RENO” dla OSP w Nowej Wsi Królewskiej, który został zakupiony za składanych pieniędzy ; gminy, funduszu ochrony środowiska i strażackiej dotacji. Poświęcenia dokonał wspomniany już ks. Jacek Dudziński. Wójt Marcin Skonieczka przekazał klucze naczelnikowi OSP dh Arkadiuszowi Krukowi, a ten kierowcy OSP Marianowi Jankowskiemu, który zebranych zaprezentował sprawność nowego nabytku. Samochód ten został „ochrzczony” szampanem, a to po to by mieć pewność, iż przez długie lata będzie służył nowowiejskim strażakom i naszej społeczności.

Samochód poświęcił gminny kapelan strażaków, proboszcz nowowiejski ks. Jacek Dudziński.

Symbolicznego włączenia samochodu do służby dokonali; Edward  Kruk, Jarosław Herbowski i Sławomir Herbowski.

Tradycyjnie w trakcie uroczystości wręczono strażakom z OSP Czaple i Ostrowo odznaczenia korporacyjne.

Było też wspólne biesiadowanie, w trakcie którego można było podzielić się doświadczeniami, porozmawiać i wspominać o minionych strażackich zdarzeniach.

Większość  z nas była pod wrażeniem niedawnego odejścia na „niebieską służbę” naszego wieloletniego Prezesa Zarządu Gminnego OSP Jana Dumy strażaka z Bielaw. Ten wyjątkowy Piękny Człowiek i Przyjaciel był dla nas niedościgłym wzorem strażaka i obywatela. Do końca wierny swemu strażackiemu powołaniu odszedł przeżywszy 92 lata.

Jan Duma, rocznik 1921, rolnik, strażak, prezes Zarządu Gminnego OSPw Płużnicy w latach 80-90 tych ubiegłego wieku.

Odnowiona remiza i świetlica w Nowej Wsi Królewskiej. Aktualne są jednak postulaty jej rozbudowy o sanitariaty i prysznice.

v    „Golec Orkiestra”. Strażacy: Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Marian Liszaj, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski wraz z małżonkami uczestniczyli w występach tego zespołu w Bydgoszczy. Koszty wyjazdu pokryli uczestnicy. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, iż siła „ognia” muzyki była znacznie większa niżli syrena strażacka.

Przed wyjazdem w oczekiwaniu na autobus.

v    Ćwiczenia zgrywające.. 20 czerwca 2013 r odbyły się w Płużnicy na obiektach firmy NITEX. Ćwiczyły sekcje z Błędowa, Nowej Wsi i Płużnicy oraz dwie jednostki PSP z Wąbrzeźna. Przed ćwiczeniami w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Komisji Rady Gminy z prezesem ZOG ZOSP i komendantem gminnym OSP, na którym przedstawiono radnym informację o bieżącej działalności jednostek.

v    125 lecie OSP Płużnica. 26 czerwca 2013 r. razem ze strażakami z Płużnicy obchodziliśmy ich jubileusz obchodów utworzenie we wsi Płużnica straży ogniowej. W uroczystości wzięli strażacy z OSP gminy Płużnica, oprócz druhów w Działowa i Kotnowa. Na obchodach stawiły się MDP z Błędowa, Nowej Wsi i Płużnicy, nasza nadzieja na kontynuację strażackiej roboty. Edwardowi Krukowi wręczono Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Nowowiejscy strażacy w Płużnicy.

Edward Kruk, ks. Jacek Dudziński, Roman Sądowski, Jarosław Tylmanowski

Zbigniew Topolewski, Marian Jankowski.

Młodzież strażacka;                  Adrian Makowski.

v    Susza; zanotowano dwa pożary spowodowane suszą i sezonem żniwnym, w  Nowej Wsi  Król.  i w  Wiewiórkach. W związku z większym zagrożeniem pożarami zbóż i słomy w dniu 4 sierpnia odbyło się Prezydium ZOG ZOSP, na którym ustalono wprowadzenie stałych dyżurów strażackich. Dyżury te prowadziliśmy w Nowej Wsi Królewskiej.

v    Obraz  „M. Boskiej” ; we wrześniu, w dniach od 1 do 4  tego miesiąca strażacy gremialnie uczestniczyli w ceremonii przyjęcia „Obrazu…” w trzech naszych parafiach; Nowej Wsi Król, Błędowie i Płużnicy.

v    Ćwiczenia na „Mrówce”; 25 października 2013 roku na obiektach tej firmy odbyły się ćwiczenia jednostek KSRG w którym wzięły udział OSP Nowa Wieś i Płużnica. Ćwiczenia odbyły się w godzinach 21,oo do 0,3o. Udział wzięło 15 zastępów gasząc symulowany pożar magazynu

v    Praca w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP; w pracy Zarządu biorą aktywny udział; Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski. Są to posiedzenia Prezydium, Zarządu, jak również inne spotkania strażackie, szkolenia, pokazy itp.

v    Posiedzenie Prezydium Zarządu ZOSP w dniu 05 11 2013 r.

Od lewej; Jarosław Herbowski, Leszek Talarek, Piotr Błażejewski, Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk, Zygmunt Pastucha, Zbigniew Szydzik, Stanisław Macikowski.

v    Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  w Płużnicy; 19 listopada 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli (od lewej); Marek Liszaj, Józef Rola, Zbigniew Majewski, Józef Boruta, Ryszard Stafiej, Jarosław Tylmanowski, Janusz Marcinkowski, Edward Kruk, Marcin Skonieczka, Sławomir Herbowski, ks. Jacek Dudziński, Jarosław Herbowski, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Marian Piątek, Jerzy Rajca, Jan Simson, Kazimierz Chmielewski i Marek Łęgowski.

Poniżej; Zbigniew Topolewski i Roman Sądowski.

v    29 listopada 2023 przegląd techniczny w remizie. Pop przeglądzie była chwila na rozmową o poprawieniu wyposażenia i usprawnieniu strażackiej pracy.

v    Rozprowadzenie kalendarzy strażackich w grudniu 2013. Kalendarze jak zawsze zlecił wydrukowanie Andrzej Kujaczyński. Tym razem nie są to nasze indywidualne, płużnickie tylko standardowe strażackie drukowane. Koszt druku wyniósł 1 zł za sztukę. Strażacy pobrali kalendarze i w grudniu będą obchodzić domy mieszkańców i składać im strażackie życzenia na nowy rok 2014. Zwyczajowo w większości naszych wsi otrzymują za kalendarz pieniądze, które są obracane na potrzeby działalności bojowej. W tym roku kalendarze pobrały wszystkie OSP. Natomiast nasi strażacy pobrali i rozprowadzili 110 szt. z łącznie przygotowanych 810.

v    29 grudnia 2013 r. opłatek gminny OSP Wieldządz na sali w Nowej Wsi Królewskiej. OSP Wieldządz zorganizowała opłatek w Nowej Wsi ponieważ świetlica w Wieldządzu nie nadaje się do przyjmowania gości.

Od lewej; Grzegorz Mendyk z Jóeefkowa, Jerzy Rajca z Uciąża, Marek Liszaj, Karol Kaźmierczak i Janusz Szczepanik z Płużnicy, Jan Tomczyk z Uciąża, oraz nasi strażacy: Zygmunt Jędrzejewski, Jan Ziółkowski i Zbyszek Topolewski.

2014  rok

17 maja 2014 r. uczestniczyliśmy w gminnych zawodach sportowych współorganizowanych przez nas i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP.

Drużyna Nowej Wsi z prezesem na skrzydle.

Do startu ruszyli; Marek Sobczak, Dominik Socha, Paweł Górski, Michał Welz,   Arkadiusz Kruk.

Kolejność w wyniku rywalizacji ułożyła się następująco: Czaple, Płużnica, Nowa Wieś Królewska, Błędowo, Uciąż, Wieldządz. Strażacy z Ostrowa zostali zdyskwalifikowani.

v    100 lecie OSP Błędowo-obchody 31 maja 2014 r.

Święto to było bardzo ważne dla strażaków, mieszkańców Błędowa i okolicznych wiosek, dla których miejscowa Jednostka Operacyjno Techniczna OSP stanowi bezpośrednie zabezpieczenie przed ogniem i wszelkimi innymi zagrożeniami. Obchody 31 maja 2014 r. są między innymi  wynikiem kwerendy w miejscowej kronice szkolnej, w której zapisano pierwszą pisemną informację o działalności strażaków w momencie ogłoszenia mobilizacji przez władze pruskie wysyłające błędowskich męszczyzn na  I wojnę światową.

Poczty sztandarowe wychodzą z błędowskiego kościoła po mszy w intencji strażaków, w poczcie nowowiejskim Marian Jankowski, Michał Welz i Paweł Górski.

W strażackiej kolumnie maszerowali między innymi; Roman Sądowski, Leszek Ozorowski i Tadeusz Ciszewski.

v    7 czerwca 2014 r. w zawodach powiatowych. W zawodach uczestniczyły 13 drużyn z terenu powiatu. Nasi zajęli VIII miejsce.

Naszą drużyną dowodził Łukasz Młynarczyk oraz Adrian Przytarski, Mateusz Kupiec, Michał Welz, Damian Socha, Paweł Górski, Marek Sobczak i Arkadiusz Kruk.

Pamięci

Zbigniewa Topolewskiego  [1955-2014]

Strażakiem był od 1974 r. Pełnił wiele funkcji w zarządzie OSP i zarządzie gminnym. Był współuczestnikiem i jednym znajbardziej zaangażowanych strażaków w Nowej Wsi Królewskiej, zarówno w sprawach straży, jak i problemów wsi. Odszedł kolejny człowiek, który dla służby publicznej uczynił wiele dobrego!

Nagła śmierć „Zbyszka’  Zbigniewa Topolewskiego w wieku 59 lat przyjęta została przez strażackie środowisko z niedowierzaniem. Zmarł w swoim domu, w Nowej Wsi Królewskiej we wtorek 9 września 2014 roku. Urodził się w rodzinie rolniczej w tejże Nowej Wsi  3 marca 1955 r. Po ukończeniu technikum mechanicznego pozostał na wsi i wraz z rodzicami prowadził rodzinne gospodarstwo rolne. Od młodych lat związał się ze strażactwem. Toteż strażacy nowowiejscy i z całej gminy Płużnica uczynili dla Zbyszka to co mogli w obliczu jego śmierci uczynić, wyprawili mu piękne strażacki pożegnanie!

12 września 2014 r o godz.12.oo zebraliśmy się wszyscy na cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi Królewskiej, aby pożegnać naszego Druha i Przyjaciela!

Krzyż swemu młodszemu koledze niósł strażacki senior  miejscowej straży Zygmunt Jędrzejewski, tuż za nim kościelne chorągwie pogrzebowe dzierżyli  nowowiejscy strażacy; Roman Sądowski i Jan Ziółkowski. W tle prowadzący strażaków gminy Płużnica Edward Kruk.

Trumnę  ponieśli jego koledzy w strażackim dziele; Arkadiusz Kruk, Mirosław Liszaj, Leszek Ozorowski, Michał Welz.

Strażaczki Emila  Kruk i Natalia Pitan …

Zbigniewa Topolewskiego odprowadzała rodzina, znajomi, przyjaciele, mieszkańcy wsi i okolicy.W imieniu mieszkańców wsi i Rady Sołeckiej, której Zbyszek był członkiem, szła delegacja wsi, rady sołeckiej; Zuzanna Matyjas i Adam Fałkowski. Mszę odprawił kapelan gminny strażaków ks. Jacek Dudziński.

Państwową Straż Pożarną reprezentowali; bryg. Andrzej Kujaczyński i mł bryg. Ireneusz Wiśniewski.

Stawiły się wszystkie strażackie poczty sztandarowe z gminy Płużnica;

Nowa Wieś Królewska;  Paweł Górski, Mateusz Kupiec, Marek Sobczak.

Płużnica; Radosław  Nadolski, Janusz Szczepanik, Piotr Tomasik,

Błędowo; Krzysztof Mikołajczak, Krzysztof Ślesar, Zbigniew Majewski.

Wieldządz;  Jan Simson, Zbigniew Dąbrowski, Jacek Grudecki.

Ostrowo;  Sławomir Wijata, Tomasz Pyżewski, Ryszard  Makowski.

Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych;

Błędowa; Wojciech Groth, Andrzej Szyszka.

Czapel; Marian Ingram, Marian Sądowski, Henryk Kowalik.

Józefkowa; Józef Boruta, Jerzy Figalski.

Działowa; Zbigniew Majewski, Tadeusz Małkowski.

Ostrowa; Piotr Szczepanik, Wiesław Właśniewski.

Płużnicy; Marian Liszaj, Ryszard Stafiej.

Uciąża; Kazimierz Künstler, Wiesław Krystoszek, Adam Młynarczyk, Sławomir Michałowski, Marian Piątek.

Wieldządza; Zdzisław Maliński, Franciszek Welz,  Marek Wiśniewski,

Jarantowic; Krzysztof Dudkiewicz, Piotr Makowski.

Oprócz nie wymienionych poprzednio strażaków z Nowej Wsi Królewskiej obecni byli również; Tadeusz Ciszewski, Andrzej Dudziński, Andrzej Matyjas.

Poniżej mowa pogrzebowa, którą wygłosił nad trumną Zbigniewa Topolewskiego Edward Kruk prezes OSP Nowa Wieś Królewska i Gminnego Zarządu OSP.

„Szanowni Państwo!”

Z wielkim zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy do wiadomości, iż naszego Przyjaciela, Kolegi, Drucha Zbyszka Topolewskiego nie ma już wśród nas! Kiedy sięgnę pamięcią był On zawsze wśród nas, wśród nowowiejskich strażaków. Bez niego, bez jego spokojnego udziału w wieloletniej i chwalebnej działalności strażackiej trudno wyobrazić sobie dalsze nasze funkcjonowanie. Strażakiem był bowiem od zawsze. Zbyszek od lat 70 tych był strażakiem, członkiem władz OSP i wreszcie naszym niezastąpionym Druhem i Kolegą we wszystkich akcjach pożarniczych i codziennej strażackiej pracy. Było tego niemało i w ciągu 4 dziesiątek lat zawsze mogliśmy na niego liczyć.

Mówi się, iż nie ma ludzi niezastąpionych. W przypadku Zbigniewa Topolewskiego powiedzenie to nie ma zastosowania. Pozostanie żal i poczucie pustki nie dającej się zapełnić. Będziemy zawsze pamiętać jego spokojną, spolegliwą osobowość, pomagającą pokonać nam wszystkie trudności.

Zbyszek był członkiem władz OSP w naszej wsi, ale także w Zarządzie Gminnym i Komisji Rewizyjnej i z funkcji tych zawsze wywiązywał się wzorowo. Trudno byłoby też wyliczyć jego zasługi dla rozwoju jednostki OSP w Nowej Wsi Królewskiej i dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszej okolicy. Czas ten i zasługi strażaka i człowieka Zbigniewa Topolewskiego nie będą pominięte.

Za strażacką i społeczną pracę odznaczono go; odznaką Strażak Wzorowy, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W imieniu strażaków z Nowej Wsi, strażaków gminy Płużnicy i władz strażackich gminnych i powiatowych składam rodzinie Zbyszka Topolewskiego wyrazy współczucia. W Waszym bólu jesteśmy razem z Wami!

Będziemy też dbali, aby  pamięć o Nim nigdy nie zaginęła!

Cześć Jego Pamięci!

[Tekst, opracowanie Janusz Marcinkowski]

v    Kolejny gminny opłatek zorganizowaliśmy w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2014 r.

Byli tam; Marian Jankowski, Tadeusz Ciszewski i Zygmunt Jędrzejewski.

v    Strażacy w boju w roku 2014;

[MZL,PM. PŚ. zdarzenia drogowe, pożary, ćwiczenia, komora dymowa, szkolenie, kursy, zabezpieczenie powiatu, kurs KPP].

Mariusz Górski 12 wyjazdów.

Paweł Górski 25

Marian Jankowski 19

Arkadiusz Kruk 35

Edward Kruk 34

Mateusz Kupiec 1

Zbigniew Przybysz 1

Damian Socha 1

Piotr Sobczak 2

Zbigniew Topolewski 6

Michał Weltz 6

Jan Ziółkowski 1

Michał Ziółkowski 1.

Akcje 2014 roku; Ogółem strażacy wyjeżdżali 33 razy do akcji, w tym 5 razy do małych pożarów, i tyle samo do pożarów dużych. Pozostałe to miejscowe zagrożenia. Nowowiejscy strażacy prowadzili akcje ratowniczo-gaśnicze 10 razy w Nowej Wsi oraz w okolicznych wsiach; Mgowie, Ostrowie, Pólku, Wieldządzu, Uciążu. Wyjeżdżali również poza teren gminy Płużnica na ćwiczenia ‘leśne’ do Czystochlebia, Trzciana i Lisewa.

Nowowiejscy strażacy.

 1. Adamczyk Stanisław’1963*’
 2. Antoszek Zygmunt    ‘1963*’
 3. Barańczuk Włodzimierz ‘ 1957*’
 4. Betcher Henryk ‘1975*’
 5. Bolin Przemysław ‘2000*’
 6. Borcan Jan ‘1936*’
 7. Boryczko Wiesław ‘1987*’
 8. Braniewski Jan ‘1963*’
 9. Brążkowski Jan’ 1921-1931’
 10. Bytner Jan  ‘1947*’
 11. Chojnicki Roman’1975*’
 12. Cieśla Antoni’1988’
 13. Cieśla Antoni ‘1985’
 14. Deranek Metody’2007’
 15. Dudziński Jacek’2008-‘
 16. Dygasiewicz Jakub’1946’
 17. Dygasiewicz Bolesław’1947’
 18. Gołąb Marcin ‘2010-‘
 19. Gortatowski Jan’ 1953*’
 20. Górak Piotr ‘1963*’
 21. Grzywacz Alfons’1948-1989’
 22. Grzywacz Tadeusz
 23. Grzywacz Grzegorz’1981*’
 24. Gusciora Michał’1993*’
 25. Horodecki  Jan’1962*’
 26. Jędrzejewski Teofil ‘19-’
 27. Jędrzejewski Zygmunt’1963*’
 28. Jankowski Franciszek’1920*’
 29. Jankowski Franciszek ‘…-1961’
 30. Karwaszewski J    ‘1977*’
 31. Karwaszewski Marian’ 1963*’
 32. Kaźmierczak  Zygmunt ‘1963*’
 33. Kruk Józef ‘1976*’
 34. Kruk Sylwester’ 1987*’
 35. Kruk Kazimierz ‘1976*’
 36. Kruk Arkadiusz ‘1999*’
 37. Kwiatkowski Jan’1947- 2000’
 38. Kwiatkowski Roman ‘1963*’
 39. Lewandowski Tadeusz’1957*’
 40. Lisewski  Medard ‘1955-  ‘
 41. Łepek Rafał’ 2005*’
 42. Łukiewski Józef’1960*’
 43. Neumann Jan senior’ 1932*’
 44. Neumann Jan junior ‘1955*’
 45. Mazalon Edward ‘1963*’
 46. Mazur Józef’1960*’
 47. Młynarczyk Tomasz’1992*’
 48. Paluch Jan’ 1955*’
 49. Pełkowski  Bronisław’1920 – 19..’
 50. Przybysz Zbigniew
 51. Przytarski Henryk’1977*’
 52. Różycki Władysław ‘1953* – 1975’
 53. Różycki Roman’
 54. Różycki Tadeusz ‘1963*’
 55. Różański Marian
 56. Stawiarski Leon ‘1963*’
 57. Stawiarski Andrzej’1988*’
 58. Stefan Fryderyk’ 1961*’
 59. Stefan Kazimierz ‘1985*’
 60. Studziński Antoni ‘1941*’
 61. Studziński Antoni ‘1957*’
 62. Studziński Kazimierz ‘1955*’
 63. Studziński Leszek                  1949 –
 64. Studziński Zbigniew’ 1975*’
 65. Studziński Zygfryd ‘1980*’
 66. Tabor Jan   *1917
 67. Tabor  Jan  ‘1947-
 68. Topolewski Alfons ‘1984*’
 69. Tomaszewski Ludwik ‘1936*’
 70. Tomaszewski  Bogdan ‘1986*’
 71. Topolewski Edward ‘1961*’
 72. Topolewski Zbigniew’ 1974-2014’
 73. Tuszyński    Józef  ‘1920*
 74. Tuszyński Antoni  ‘1952-
 75. Tuszyński Jan ‘1963*’
 76. Urban  Jan’1947 – 1977’
 77. Welz Andrzej’1941-1985’
 78. Welz Andrzej ‘   -1988’
 79. Wiśniewski Andrzej ‘1980- 2010’
 80. Wojciechowski Jan ‘1955*’1963*’
 81. Zgliński Mieczysław’1950- 1989’
 82. Zgliński Józef ‘ …-     ‘
 83. Ziółkowski Franciszek ‘1948-2010’
 84. Żuchowski Wincenty’ 1955*’
 85. Żuchowski Jan ‘1975*’
 86. Żuchowski Marian ‘1954

*/ występują w dokumentach w danym roku.

‘…-…’ w latach tych służyli w OSP.

Strażacy czynni.

[Nazwiska, data wstąpienia do OSP]

 1. Antoszek Józef ‘1980/ 1996
 2. Antoszek Marian ‘1984/
 3. Bartoszyński Czesław ‘1968/
 4. Borcan  Sławomir ‘ 1988/
 5. Butner   Roman  ‘1973/
 6. Chmiel  Marian ‘1974/
 7. Cieśla Adam’ 1988
 8. Ciszewski Tadeusz ‘1969
 9. Ciszewski Rafał  ‘1992
 10. Dąbkowski Wacław ‘19
 11. Dudziński Jacek ‘2008
 12. Dygasiewicz Zdzisław ‘1975
 13. Fleszar Piotr ’1985
 14. Górski Mariusz ‘ 2003
 15. Górski Paweł  ‘2004
 16. Guściora Bolesław
 17. Jankowski Marian ‘1973
 18. Jankowski Rafał  ‘1989
 19. Kruk Edward  ‘1975/
 20. Kruk Arkadiusz
 21. Liszaj Mirosław ‘1999/
 22. Liszaj Rafał  ‘2004/
 23. Liszaj Tomasz  ‘2010
 24. Matyjas Andrzej  ‘1987
 25. Nadzion Marek  ‘1992
 26. Nadzion Wojciech  ‘2001
 27. Ozorowski Leszek ‘ 2000
 28. Ozorowski Krzysztof
 29. Pitan Jan  ‘2000/
 30. Pitan Mariusz
 31. Sądowski Roman  ‘1964
 32. Sądowski Piotr ‘1987
 33. Sądowski Krzysztof  ‘1991
 34. Sądowski Jan  ‘1994
 35. Simson Mateusz  ‘2010
 36. Simson Przemysław   ‘2012
 37. Sobczak Piotr ‘1991
 38. Sobczak Marek  ‘2001
 39. Socha Damian   ‘2006
 40. Tomaszewski  Paweł  ‘2003/
 41. Tomaszewski  Andrzej ‘ 1975/
 42. Tylmanowski Jarosław  ‘2004
 43. Wątorowski Ryszard  ‘1981/
 44. Welz Michał  ‘2001
 45. Wiśniewski Andrzej ‘1975
 46. Wiśniewski Paweł  ‘ 2004*
 47. Wiśniewski Piotr  ‘2005*
 48. Witkowski Marcin ‘2005*
 49. Ziółkowski Jan ‘1975/
 50. Ziółkowski Michał

Dziewczęta z MDP

 1. Ciechańska  Magdalena
 2. Dąbkowska Anna
 3. Krajewska Ewelina
 4. Kruk   Emilia
 5. Pitan Daria
 6. Pitan Natalia
 7. Robaczewska Magdalena
 8. Świerczyńska Monika

[Dziewczęta są z rocznika 1991-1993. W OSP od  2010 r.

W 2011 roku funkcjonowały dwie MDP; chłopców (10). Dziewcząt (10) i Kobieca 10 pań.

2002 r ; Borkowski Przemysław, Mulewski Mateusz, Zawieracz Krzysztof, Łepek Rafał, Partyka Paweł.

Zarządy OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

Zarząd OSP 1935 r.

Prezes Pełkowski Bronisław

Naczelnik Jankowski Franciszek

Sekretarz  Szwejkowski Eugeniusz

Skarbnik Kuźmiński Bronisław

Gospodarz Topolewski Jan

Kopia z protokołu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie z 1935 r.

Lata 1930 te

Prezes Pełkowski   Bronisław

Naczelnik Brążkowski  Jan (Franciszek Jankowski)

Skarbnik  Neumann  Jan

Kopia listy członków Komendy OSP Nowa Wieś Królewska z dnia 30 stycznia 1955 r. , zgodnie z ówczesnymi przepisami zatwierdzona przez komendanta powiatowego Bronisława Chaczyńskiego.

1950

( zamiast Zarządu funkcjonowała do 1957 r Komenda OSP)

Komendant  Urban  Jan (1952-1957)

Prezes  Pełkowski Bronisław

1957

 (listopad po zmianach z statucie, przywrócenie funkcji naczelnika)

Prezes Jędrzejewski Teofil  stolarz

I wiceprezes-naczelnik Urban Jan listonosz

Sekretarz Tabor Jan rolnik

Skarbnik Welz Andrzej rolnik

Gospodarz Bytner Jan

Komisja Rewizyjna; Studziński Antoni, Paluch Jan, Grzywacz  Alfons, Tuszyński Antoni, Lewandowski Tadeusz.

 1959

Prezes Jędrzejewski Teofil

Naczelnik  Urban  Jan / Różycki Władysław

Komisja Rewizyjna; Studziński Kazimierz,

1960

Prezes Jędrzejewski Teofil

I w-ce prezes, naczelnik Różycki Władysław

II w-ce prezes Łukiewski Józef

Sekretarz Tabor Jan

Skarbnik  Welz  Andrzej

Gospodarz  Bytner  Jan

Komisja  Rewizyjna; Studziński  Antoni, Studziński Kazimierz,  Grzywacz  Alfons

1963

Prezes Jędrzejewski Teofil

Naczelnik Różycki Władysław

Sekretarz Tabor Jan

Skarbnik  Welz  Andrzej

Gospodarz  Bytner Jan

Członkami Zarządu byli; Zgliński Józef, Wojciechowski Jan, Żuchowski   Wincenty.

Komisja Rewizyjna; Studziński  Antoni, Studziński Kazimierz,  Grzywacz  Alfons.

————————————————

W latach 1955-1972 tych funkcjonował ; Komendant rejonowy, czyli gromadzki.             W latach 60 tych występuje Urban   Jan

———————————————–

1964

Prezes Jędrzejewski Teofil

Komendant Różycki  Władysław

Skarbnik  Welz Andrzej

Sekretarz Tabor Jan

1966

Prezes Jędrzejewski Teofil

Naczelnik  Różycki Władysław

Skarbnik Welz  Andrzej

Sekretarz Tabor Jan

Gospodarz Bytner  Jan

Komisja Rewizyjna: Studziński Antoni, Zygmunt  Jędrzejewski Zygmunt, Studziński  Kazimierz.

1970/1975

Prezes Jędrzejewski Teofil

Naczelnik  Różycki Władysław

1979

Prezes Topolewski  Edward (do 1984)

w-ce prezes naczelnik  Sądowski  Roman

z-ca naczelnika  Ziółkowski Franciszek

sekretarz Tabor Jan

skarbnik  Stefan Fryderyk

Komisja Rewizyjna; Alfons Grzywacz, Mieczysław Zgliński, Jan Tabor.

1986

Prezes Jędrzejewski Zygmunt (otwarcie świetlicy)

1986

Prezes  Kruk  Edward (od 1984 r)

w-ce prezes naczelnik  Sądowski  Roman

z-ca naczelnik Jędrzejewski Zygmunt

sekretarz Tabor Jan

skarbnik   Stefan Fryderyk

członkowie  Dygasiewicz Zdzisław

zarządu  Dąbkowski Wacław

Komisja Rewizyjna; Grzywacz Alfons, Bartoszyński Czesław, Topolewski Zbigniew

1989

Naczelnik  Jędrzejewski Zygmunt

Komisja Rewizyjna; Bartoszyński Czesław, Topolewski  Zbigniew,

1995

Komisja Rewizyjna; Ziółkowski Jan, Topolewski Zbigniew, Chojnicki Roman,

1996

Prezes Kruk  Edward

w-ce prezes  Ziółkowski Jan

naczelnik  Sądowski  Roman

sekretarz Topolewski Zbigniew

skarbnik  Bartoszyński  Czesław

Komisja Rewizyjna; Dygasiewicz Zdzisław, Matyjas Andrzej.

2000

Prezes Kruk Edward

w-ce prezes Ziółkowski Jan

naczelnik Sądowski Roman

sekretarz Topolewski Zbigniew

skarbnik Bartoszyński  Czesław

Komisja Rewizyjna; Dygasiewicz Zdzisław, Chmiel Marian, Matyjas Andrze.j

 2002/2003

Prezes Kruk Edward

W-ce prezes Ziółkowski Jan

Naczelnik  Sądowski  Roman

Sekretarz Topolewski Zbigniew

Skarbnik  Bartoszyński  Czesław

2006

Prezes  Kruk  Edward

Naczelnik  Liszaj   Mirosław

Wice prezes Ziółkowski  Jan

Sekretarz Topolewski  Zbigniew

Skarbnik  Bartoszyński   Czesław

Gospodarz  Sądowski  Roman

Komisji Rewizyjnej weszli; Matyjas Andrzej, Ozorowski Leszek,  Kruk Arkadiusz

2011

Prezes Edward Kruk,

Naczelnik Liszaj Mirosław / Arkadiusz Kruk

Sekretarz Michał Welz/ Jan Ziółkowski,

Skarbnik  Zbigniew Topolewski,

Gospodarz Roman Sądowski

Kronikarz Agnieszka Rygielska

Gospodarz Sądowski Roman

Komisja Rewizyjna; Daria Pitan, Leszek Ozorowski,  Mariusz Górski, Andrzej Matyjas.