Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika OSP Bartoszewice.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2015 r.

 

 Pieczątka PGR Bartoszewice z 1955 r.

Utworzenia Zakładowej OSP.

 Przy gospodarstwie rolnym w Bartoszewicach  wchodzącym w skład  Stacji Hodowli Roślin  w Orłowie  w latach 50 tych  utworzono Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną. W skład OSP weszli pracownicy gospodarstwa oraz mieszkańcy wsi Bartoszewice; Lucjan Affeldt, Stefan Kudła i Edward Mądry.

Z zasobów zakładu kupiono podstawowy sprzęt i wyposażenie, mundury. Część sprzętu otrzymano z Komendy Straży Powiatowej. Często był to sprzęt wcześniej eksploatowany w Komendzie Powiatowej. Stopniowo w remizie pojawiały się motopompy, węże, drabiny oraz wyposażenie osobiste strażaków; mundury, buty, hełmy. W następnej kolejności kupowano w skromnych ilościach mundury wyjściowe nadające strażacki „sznyt”.

Na podstawie dat utworzenia takowych w innych zakładach rolnych; Orłowo 1956, Mgowo 1956, Działowo 1955, należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, iż w Bartoszewicach również w tym okresie powołano Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną. Według arkuszu ewidencyjnego z 1960 roku OSP w Bartoszewicach została założona w 1956 roku.

Dla OSP na terenie gospodarstwa udostępniano pomieszczenie-garaż na remizę w której gromadzono wyposażenie jednostki. To, iż w Bartoszewicach istniała OSP nie ma wątpliwości. Rzecz jednak wymaga dalszych poszukiwań i wyjaśnień.

 Poniżej zamieszczam garść informacji o problemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i samej OSP. Jako przykład występujących problemów może służyć pismo z dnia 4 marca 1955 roku z dyrekcji Zespołu Gospodarstw Rolnych w Wałyczu nakazujących określone zachowania;

1. Sprzęt ppoż. w możliwym stanie, z chwilą ustania mrozów należy; beczki wypełnić wodą, a skrzynie piaskiem

2. W najbliższym stawie, w najgłębszym miejscu od brzegu należy ustawić tabliczkę z napisem „Tu punkt czerpania wody do celów ppoż.”. Tabliczkę otrzymacie z Zespołu!

3. Na środku kalenicy dachu umieścić czerwona tablice z napisem „Za sprzęt ppoż. na punkcie centralnym odpowiedzialnym jest Ob….. Litery malować białą farbą.

4. Sprzęt ppoż. nie wolno mocno przywiązywać, musi być w każdej chwili do zdjęcia.

5. Sprzętu ppoż. nie wolno używać do innych celów, co niestety w gospodarstwie spostrzeżono.

6. Należy uzupełniać apteczkę.

 Kontrole; W zakładach rolnych prowadzono kontrole sprawdzające przestrzegania zasad ppoż. Jedną z nich przeprowadzono w dniu 3 maja 1955 r.

 Protokół podpisał komendant państwowej straży Bronisław Chaczyński.

 19 maja 1955 r.;

 Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przeprowadziła kontrolę Zakładu Rolnego Bartoszewice. Prowadził ją komendant kpt. Bronisław Chaczyński i delegat powiatowy OSP Henryk Gugulski. Stwierdzono braki w wyposażeniu sprzętu ppoż., brak centralnego punktu ppoż. oraz  instrukcji ppoż. Instrukcja informowała o procedurach postępowania na wypadek pożaru. Chodziło o sposoby  powiadamiania, przechowywania kluczy od pomieszczeń, nocnej stróży itp.

W protokole zanotowano; „Przy garażach traktorów brak całkowitego sprzętu ppoż. jak; skrzyni z pisakiem, łopat, gaśnic pianowych, Magazyn zbożowy brak kontroli gaśnic. Przy oborze brak sprzętu ppoż. jak łopaty, beczka z wodą. Przy źrebiarni brak skrzyni z piaskiem, łopat, Brak w gospodarstwie beczek z wodą”.

Np. w 1958 r. w innym zakładzie rolnym PGR  brak było; kloszy, drabin, blach na podłogach w mieszkaniach pracowniczych. Na strychu przy kominach uszkodzone murowane piece-piekarniki. Dużo troski poświęcano piecom kaflowym, którymi ogrzewano mieszkania pracownicze, a których instalacja była powodem powstawania pożarów. Na strychu domu nr. 5 napotkano śmieci, papiery,  bałagan. W  baraku mieszkalnym brak drabiny, gniazdka otwarte, Nieczytelne były napisy ostrzegających o zakazie palenia. Stogi słomy były składane w nie przepisowej odległości 70 m od zabudowań.

 W szczycie tej obory mieściła sie remiza OSP.

 Obora i kuźnia majątku Bartoszewice. Jeszcze wtedy w stawie była woda!

 Karta informacyjna ‘1960’ r.; miejscowość Bartoszewice położona była wtedy w gromadzie Płużnica. Stacja kolejowa, poczta, posterunek MO był w pobliskiej Płużnicy. We wsi były 23 budynki, w tym 20 o ogniotrwałym dachu i chronionych instalacją odgromnikową. Mieszkało tu 160 mieszkańców. Telefon nr. 12 był czynny w Zakładzie Rolnym w godzinach od 8 do 15 po południu. Jednostka OSP była typu KM i założono ją przy PGR, stąd nosiła nazwę; Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna. W OSP ‘służyło’ 16 strażaków. Prezesem był Józef Ogiński, naczelnikiem Stefan Kudła. Remiza była murowana, pokryta dachówką jej właścicielem było PGR. W razie pożaru korzystano  wody w stawach, podawanej motopompami. Sieci wodociągowej i hydrantów we wsi nie było.

23 maja 1962 r.; kontrolę  OSP Marian Wiecki przeprowadził kontrolę magazynu zbożowego w obecności Zygmunta Ogińskiego. Stwierdzono odpowiedni stan porządku, natomiast wskazano na konieczność kontroli technicznej sprzętu przeciwpożarowego i instalacji elektrycznej.

 Wykaz strażaków OSP Bartoszewice z lat 1960 tych.

 Orginalny protokół z kontroli w 1969 roku;

 3 listopada 1969 roku; w Stacji Hodowli Roślin Orłowo, gospodarstwo Bartoszewice przeprowadzono kontrolę zabezpieczenia ppoż. W skład Komisji weszli; milicjant z posterunku w Płużnicy Władysław Zakrzewski, kierownik gospodarstwa Józef Nowiński, przedstawiciel OSP Józef Ogiński. Komisja stwierdziła;

– węgiel opałowy jest składowany zbyt blisko warsztatu kołodziejskiego,

– zalecono przyspieszenie wymiany instalacji elektrycznej i ‘siłowej’ w magazynie zbożowym.

 Przeprowadzona została kontrola OSP Bartoszewice przez ogn. Ryszarda Iwankowskiego. Stwierdzono, iż w motopompie  był pełen stan paliwa dający gwarancję gotowości do akcji pożarniczej.  Czas uruchomienia motopompy wyniósł 25 sekund. Była ona należycie konserwowana. Na stanie jednostki były również węże; W-75; 280 metrów bieżących, W-52; 105 mb. Stwierdzono brak konserwacji toporków strażackich. Sprawna była natomiast elektryczna syrena alarmowa. Wytknięto przeciekający dach remizy strażackiej.

OSP Bartoszewice w 1970 roku; w tzw. ‘bojówce’ było 12 strażaków. Prezesem OSP był Józef Ogiński, naczelnikiem Stefan Kudła.

Remiza strażacka mieściła się w części murowanej obory własności Zakładu Rolnego, który wchodził w skład Stacji Hodowli Roślin. Na tejże oborze była zainstalowana elektryczna syrena alarmowa.

Stan wyposażenia w 1970;  

-drabina przystawna lekka i dwie inne,

-linka ratownicza 1 szt., podpinki linkowe 2 szt.,

-tłumnice żelazne 2 szt.,

-koce azbestowe 2 szt.,

-bosaki zwykłe 2 szt., łopaty 2 szt.,

– pasy strażackie 3 szt., topory strażackie 6 szt., pochwy skórzane 6 szt.,

-ubrania brezentowe 10 kompletów, hełmy strażackie 11 szt.,

Oprócz tego były smoki, węże ssawne, węże tłoczne, pływaki, rozdzielacze wody, prądownice i metalowe wiadra. Straż posiadała motopompę M 800 z ręcznym rozrusznikiem, z silnikiem S 80. Do przewożenia wody służył dwukołowy beczkowóz. W razie potrzeby sprzęt przewożono przyczepą ciągnikową PGR.

Wykaz członków oddziałów bojowych OSP Bartoszewice gromady Płużnica. Wykaz pochodzi z przełomu lat 60  i 70 tych.

 

Kolejna kontrola; 4 listopada 1975 roku; Komenda Rejonowa Straży Pożarnej przeprowadziła kontrolę OSP w zakresie gotowości bojowej. Stwierdzono zapas 20 l paliwa do motopompy, która była starannie konserwowana. Syreny alarmowe zarówna elektryczna, jak i ręczna były sprawne. Węże gotowe były do użytku. Stwierdzono, iż pomieszczenie strażaków nie nadaje się na remizę. Protokół podpisany jest parafką, tak więc nie znamy dowódcy OSP Bartoszewice.

 Ćwiczenia, zawody, akcje pożarnicze OSP;

30 marca 1976 r. w Zakładzie Rolnym PGR w Orłowie odbyły  się ćwiczenia OSP w których brały udział jednostki Zakładowe OSP; Dębieniec, Gawłowice, Goryń, Mgowo, Działowo, Fijewo, Orłowo. Bartoszewice.

4 maja 1976 r. odbyły się ćwiczenia jednostek straży w Mgowie. Na te ćwiczenia strażacy stawili się samochodem z pełnym wyposażeniem.

18 maja 1976 r. o godz. 9,oo odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnych w Wąbrzeźnie w Zakładach Tworzyw Sztucznych „ERG”

12 czerwca 1976 r. o godz. 8,oo w Zakładzie Rolnym w Niedźwiedziu na lucerniku odbyły się zawody jednostek straży pożarnych PGR. Z terenu gminy Płużnica brały udział; Działowo, Mgowo, Goryń, Orłowo, Bartoszewice. Według regulaminu w zawodach zaprojektowano; sztafetę 5 x 50 m, tor przeszkód 250 metrów z rowem, płotkami, równoważnią i ścianą przeszkód. Na ćwiczenia alarmowo-bojowe składały się; bieg sekcji 30 m, przeniesienie sprzętu 10 m, ustawienie motopompy, rozwinięcie linii i obrócenie tarczy.

W zawodach rejonowych w bazie PGR Niedźwiedziu w dniu 12 czerwca 1976 r. wzięły udział wszystkie OSP z terenu gminy Płużnica, w tym także OSP Bartoszewice.

30 marca 1977 roku odbyło się w Działowie w Zakładzie Rolnym ćwiczenia ZOSP w których udział brały straże z Bartoszewic, Orłowa, Orzechowa, Sosnówki, Gorynia, Mgowa, Dębieńca i Gawłowic. Dyrektor PPGR Wałycz Wł. Barczak zobowiązał naczelników do stawienia się w tym dniu  ze swymi jednostkami w Działowie do dyspozycji kpt. Mariana Wieckiego.

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Bydgoszczy zwołało na 12 grudnia 1977 roku w Bydgoszczy kurso-konferencję naczelników Zakładowych OSP. Omawiano dokumenty dotyczące eksploatacji sprzętu mechanicznego, przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych, współzawodnictwo prewencyjne, działalność sekcji kobiecych i drużyn młodzieżowych oraz prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej. Dopilnowania obecności przedstawicieli OSP mieli dyrektorzy PGR.

W 1978  roku dyrektor Władysław Barczak z Komendą Powiatową Straży podał, iż w Zakładzie Rolnym Fijewo w dniu 30 marca o godz. 9,oo odbędą się ćwiczenia ZOSP na obiektach. W Fijewie, na podwórzu PGR oczekiwali na strażaków ogn. Henryk Szymczak i kierownik Piotr Falęcikowski. W ćwiczeniach udział brały jednostki; Bartoszewice?,Działowo, Mgowo, Dębieniec, Gawłowice, Goryń, Książki, Fijewo.

11 kwietnia 1978 r. naczelnicy OSP zostali powiadomieni przez Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej kpt. Mariana Wieckiego, iż w Orłowie 20 kwietnia odbędą się ćwiczenia gminne jednostek typu M (3-8 ludzi) i S (4-6).

 Na dzień 4 czerwca 1978 r. został ustalony termin rejonowych zawodów strażackich w Wąbrzeźna na boisku szkolnym i targowisku obok Komendy Straży. Konkurencje obejmowały; tor przeszkód (bieg sztafetowy), ćwiczenia alarmowo-bojowe (na mokro) W sprawie tego typu zawodów wcześniej zwoływano naradę naczelników i kierowców jednostek.

W 1978 roku, w listopadzie przewidziano przegląd jednostek we wszystkich Zakładach Rolnych. Polecenia przygotowanie remiz i strażaków w porozumieniu z Komendantem Straży wydawał dyrektor PPGR Władysław Barczak.

Na 9 grudnia 1978 r. o godz. 9,oo odbyły się rejonowe ćwiczenia wszystkich straży w Zakładach Tworzyw Sztucznych ERG w Wąbrzeźnie.

2 kwietnia 1979 roku w PGR Mgowo odbyły się ćwiczenia OSP z terenu gminy Płużnica jednostek M i S. Ćwiczenia „obsługiwali”; komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, ogn. Henryk Szymczak z Komendy Rejonowej Straży i pracownik PPGR Ryszard Kuć.

17 kwietnia 1979 r. w Wąbrzeźnie odbyły się ćwiczenia jednostek OSP w Młynie PZZ. Jednostka winna zgłosić się na ćwiczenia jak do udziału w akcji ratowniczej, ze sprzętem i w obsadzie 4-6 ludzi.

12 września 1979 roku o godz. 19,30 w gospodarstwie rolnym Wacława Zacharkiewicza w Bartoszewicach spłonął stóg słomy wartości 10 000 zł. Pożar spowodowany był: „nieostrożnością osób nieletnich”.

19 grudnia 1979 r. kierownicy Zakładów Rolnych otrzymali pisma dyr. PPGR Wałycz w sprawie zabezpieczenia Zakładu na okres Świat Bożego Narodzenia. W związku z tym wprowadzono dyżury, sprawdzono sprawność sprzętu ppoż. zabezpieczenia pojazdów przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Niejako ‘przy okazji’ wydano zakaz wprowadzania „zastępców z rodziny”, a zwłaszcza dzieci do obsługi zwierząt.

Lata 80 te;

12 kwietnia 1980 r. w PGR Mgowo przeprowadzono ćwiczenia jednostek straży z terenu gminy Płużnica. W organizacji wspomagała sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lucyna Lemanowicz (pracownica Urzędu Gminy).

10 maja 1980 roku odbyły się w Działowie zawody jednostek zakładowych OSP. W tych zawodach uczestniczyły jednostki; z  gm. Płużnicy; Orłowo, Bartoszewice, Mgowo, Goryń. Uczestniczyły również ZOSP; Wałycz, Niedźwiedź, Łobdowo, Nielub, Wąbrzeźno, Sosnówka, Książki, Fijewo, Dębieniec. W wyniku tego na I zawody wojewódzkie sportowo-pożarnicze PPGR  w Zakładzie Rolnym w Rogóźnie zakwalifikowały się OSP w grupie M ZOSP Goryń, w grupie S” ZOSP Niedźwiedź i Działowo. W zawodach stratować miały 10 osobowe sekcje. Pismo podpisał dyrektor PPGR Wałycz Władysław Barczak

Zawody Zakładowych Ochotniczych Straży Pożarnych PGR w 1980 roku.

 Na zdjęciu są obecni między innymi; kierownik Zakładu Rolnego Działowo Wiśniewski (w okularach), komendant Marian Wiecki, strażak z PSP Henryk Szymczak

      23 lutego 1981 r. przedstawiciele OSP spotkali się w Urzędzie Gminy na szkoleniu zespołów kontrolnych ppoż. Było to bezpośrednie przygotowanie do prowadzenia corocznych kontroli jednostek OSP w zakładach, nieruchomościach i gospodarstwach rolnych. Taka kontrola odbyła się  na terenie gminy Płużnica w dniach od 16 marca do 18 kwietnia.

20  maja 1981 r. o godz. 14,oo w Płużnicy odbyły się zawody gminne OSP i ZOSP z terenu gminy w systemie uproszczonym; ćwiczenia alarmowe bojowe, rozwinięcie linii głównej z dwóch odcinków węża W-75, oraz dwie linie gaśnicze po jednym odcinku węża W-52, i podanie wody do tarczy. Tor przeszkód miał długości 225 metrów, na każdym odcinku biegu ustawiono rów z przeszkodą.  Przewidywany czas trwania zawodów; dwie godziny.

19 września 1981 r. Zarząd Gminny za poleceniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnych wydał polecenie przygotowania jednostek OSP typu „S” w rejonie wąbrzeskim do przeglądu technicznego. Przegląd prowadziła komisja wojewódzkiej Komendy Straży. W czasie przeglądu sprawdzano; Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w jednostkach, stan radiostacji, prowadzenie inwentaryzację sprzętu pożarniczego i gospodarki materiałami pędnymi.

Przedsiębiorstwo  PGR Wałycz w dniach 3-5 grudnia 1981 r. organizowało w  Zakładzie Rolnym w Fijewie  w godzinach 9,oo-14,oo szkolenie dla mechaników motopomp OSP  Zakładowych PGR: Bartoszewice, Orłowo, Goryń, Działowo, Mgowo.

Komendant Powiatowy kpt. Marian Wiecki powiadamiał naczelnika OSP Henryka Reicha (i pozostałych OSP) o zorganizowaniu w dniu 1 kwietnia 1982 r. o godz. 9,oo w Bartoszewicach ćwiczeń jednostek strażackich, których zadaniem będzie szklenie mechaników motopomp, obsługa radiotelefonu samochodowego, kierowanie akcjami gaśniczymi w zakładach pracy. Komendant kończył pismo uwagą: „proszę o dołożenie wszelkich starań, ażeby przybyć na ćwiczenie, mając na uwadze stan wojenny”.

3 maja 1982 r. o godz. 9,30 odbyły się zawody gminne  Bielawy w systemie uproszczonym

20 kwietnia 1982 r. w Wąbrzeźnie odbył się przegląd techniczny z rejonu wąbrzeskiego. W związku z tym należało się stawić samochodem strażackim, wraz z pełnym wyposażeniem. Komendant Powiatowy mjr poż. Marian Wiecki ustalił odpowiedzialnych; naczelników, kierowców OSP i kierowników Zakładów Rolnych.

11 lipca 1982 r. o godz. 9,oo w Ryńsku na placu skupu buraków cukrowych odbyły się zawody rejonowe OSP. Z terenu gminy Płużnica do tych zawodów zakwalifikowały się OSP; Płużnica, Błędowo, Nowa Wieś Królewska, Działowo i Mgowo.

Pożar na polach wsi; 20 marca 1984 roku o godz. 19,30  w Bartoszewicach palił się ciągnik SKR Płużnica. Do gaszenia ciągnika skierowano dwie jednostki. Akcja trwała do godz. 20,10.

19 …..  rok; zawody rejonowe OSP z Zakładów Rolnych z okolicznych gmin. W gminie Płużnica funkcjonowały wówczas zakładowe OSP w Goryniu, Działowie, Mgowie, Orłowie i Bartoszewicach.

W grupie strażaków; od lewej czwarty stoi komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa, obok z przodu Jan Miklaszewski komendant Straży w Golubiu Dobrzyniu.  Dalej cywil dyrektor PPGR Wałycz  Władysław Barczak, ogn. Henryk Szymczak i komendant Straży  w Wąbrzeźnie kpt. Marian Wiecki.

 W 1981 roku  Przedsiębiorstwo  PGR Wałycz w dniach 3-5 grudnia organizowało w  Zakładzie Rolnym w Fijewie  w godzinach 9,oo-14,oo szkolenie dla mechaników motopomp OSP  Zakładowych PGR. W szkoleniu brał udział mechanik OSP Bartoszewice a także z innych Zakładów Rolnych; Orłowo, Goryń, Działowo, Mgowo.

W 1982 roku Komendant Powiatowy kpt. Marian Wiecki powiadamiał naczelników OSP o zorganizowaniu w dniu 1 kwietnia o godz. 9,oo w Bartoszewicach ćwiczeń jednostek strażackich, których zadaniem będzie szklenie mechaników motopomp, obsługa radiotelefonu samochodowego, kierowanie akcjami gaśniczymi w zakładach pracy. Komendant kończył pismo uwagą: „proszę o dołożenie wszelkich starań, ażeby przybyć na ćwiczenie… „ mając na uwadze stan wojenny”.

Lata 90 te i później; OSP Bartoszewice rozwiązała się w latach 90 tych. W związku z tym skutki pożarów i zdarzeń likwidowała głównie OSP z pobliskiej Płużnicy w razie potrzeby Komenda Powiatowa przysyłała do akcji straże z  Wąbrzeźna, Nowej Wsi Królewskiej.

Zdarzenia, pożary w miejscowości Bartoszewice;

Bartoszewice; w latach 1992-1993 strażacy płużniccy wyjeżdżali do  akcji ratowniczych i gaśniczych 12 razy, w tym do również do pożaru w  Bartoszewicach.

1994  OSP Płużnica  wyjeżdżała do pożaru w tym roku 17 razy. Między innymi do gaszenia pożaru słomy po kombajnowaniu w Bartoszewicach.

 [Data, opis zdarzenia, ilość skierowanych zastępów]

1999 rok;

– 16 lutego;  usunięcie drzewa / 2 zastępy.

2000 rok;

– 21 sierpnia; usuwanie gniazd szerszeni / zastęp.

– 25 czerwca; usunięcie  drzewa /1 zastęp.

2001rok;

– 16, 17 lipca; usunięcie połamanych drzew, konarów skutków przejścia wichury / 1 zastęp.

2002 rok;

–  25 kwiecień Bartoszewice; usunięcie konarów drzewa /1 zastęp.

2003 rok;

– 17 lipca; pożar stogu słomy /1 zastęp.

– 10, 11 i 12  sierpnia;  paliło się ściernisko po kombajnie  / 2 zastępy.

– 3 października; gaszono pożar suszarni domowej przy kominie /1 zastęp.

2004 rok;

– 9 września; pożar rżyska /3 zastępy.

– 14 września; usuwano gniazdo szerszeni / 1 zastęp.

2005 rok;

– 24 czerwiec; budynek mz /1 zastęp.

– 13 lipca; garaż mz /1 zastęp.

– 20 lipca B. nr 10; budynek gospodarczy-zaskroniec mz /1 zastęp

2006 rok;

– 14 styczeń; wyciągnięto z zaspy karetkę pogotowia  /1 zastęp.

– 3 czerwca B nr. 12; zalana piwnica domu mieszkalnego/ 1 zastęp.

– 14 lipca Bartoszewice; osy w bud mieszkalnym/ 1 zastęp.

2007 rok;

–  20 lutego; zderzenie samochodu osobowego z karetką pogotowia/1 zastęp.

– 18 kwietnia  i  11 maja; usunięto złamane  drzewo …/1 zastęp.

–  14 sierpnia; usuwano gniazdo szerszenie z drzewa /1 zastęp.

– 24 sierpnia B. nr 10;  z budynku mieszkalnego wypompowano wodę z piwnic/ 1 zastęp.

2008 rok;

– 2 sierpnia; gaszono pożar w bud mieszkalnym/ 6 zastępów.

– 2 sierpnia; mz / 2 zastępy.

– 31 sierpnia;  pożar samochodu NUBIRA /2 zastępy.

– 12 grudnia, godz. 5,57; wypadek samochodu osobowego GOLF /2 zastępy.

– 5 wrzesień; usuwano gniazdo os / 1 zastęp.

2009 rok;

3 września; pożar stogu słomy/ 6 zastępów.

– 25 czerwca; usuwano gniazdo os / 1 zastęp

– 18 lipca; usunięto zagrażające drzewo / 1 zastęp

– 11 maja; gaszono palącą się  trzcinę / 1 zastęp

2010 rok;

– 5 maja; usuwano gniazdo pszczół / 1 zastęp

– 9 maja; pompowanie wody z budynku mieszkalnego/1 zastęp

– 17 listopada; wypadek samochodu  ciężarowego / 2 zastępy

– 16 grudnia; wypadek samochodu ciężarowego MERCEDES/ 1 zastęp

2011 rok;

– 2 sierpnia; usuwano gniazdo os.

– 31 marca; gaszono palące się trawy / 1 zastęp.

– 10 czerwca i  16 listopada; wypompowano wodę z piwnic /1 zastęp.

 Strażacy OSP Bartoszewice

 1. Affeldt Ludwik
 2. Jeziorski Józef
 3. Kubicki Jan
 4. Kudła Stefan
 5. Lewandowski Alfons
 6. Małek Franciszek
 7. Mądry Edward
 8. Młynarczyk Władysław
 9. Ogiński Józef
 10. Pawłowski Adam
 11. Przybylski Tadeusz
 12. Szymański Antoni s. Antoniego
 13. Szymański Edmund s. Antoniego
 14. Szymański Franciszek s. Antoniego
 15. Szymański Benedykt s. Franciszka

 Zarząd OSP Bartoszewice  1960/1970 r.

Prezes Józef Ogiński

Naczelnik Kudła Stefan

Sekretarz Edward Mądry

Skarbnik Franciszek Małek

Mechanik Edmund Szymański

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Affeldt