Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

„Diariusz płużnickiej Straży Pożarnej”

Płużnica 2014 r. Janusz Marcinkowski

 

 Wstęp

           Do zajęcia się dziejami naszej, płużnickiej Straży skłoniły mię rozmowy ze strażakami, dla których owo „pisanie” ma upamiętnić ich wieloletnią, bezinteresowną służbę. Wynika to również z poczucia przynależności do tego wyjątkowego strażackiego stanu i odpowiedzialności za trwanie stowarzyszenia, w którym służą kolejne pokolenia mieszkańców naszej wsi. Mam także swoją, osobistą motywację. Ze strony moich kolegów strażaków zawsze spotykałem się z sympatią i zrozumieniem, nawet wtedy, kiedy mieliśmy odrębne zdanie na niektóre strażackie kwestie. Mam również nadzieję, iż „Diariusz…” przyczyni się do lepszego poznania tego ważnego i pięknego kawałka publicznego działania w historii wsi i gminy Płużnica.

W opracowaniu „Diariusza” korzystałem z zachowanej dokumentacji i zapisów kronikarskich OSP Płużnica, Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie oraz Kroniki Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP. Wśród strażackich autorów tych kronik są nazwiska Jerzego Tadycha i Stanisława Kwaśnika. Dla weryfikacji materiałów przeprowadziłem wywiady ze strażakami; Tadeuszem Chmielewskim, Bronisławem Drzyzgą, Markiem Liszajem, Janem Maćkiewiczem, Tadeuszem i Ryszardem Stafiejami.  Opracowanie to ilustrowane jest zdjęciami z albumów płużnickich rodzin Chmielewskich, Drzyzgów, Jazowników, Kalinowskich, Kruków, Szczepaników. Zamieściłem zdjęcia autorstwa Mariusza Bartosika, Jarosława Tylmanowskiego, Justyny i Andrzeja Kujaczyńskich, Elżbiety Wiśniewskiej i wielu innych, dzisiaj nam nieznanych. Korzystałem z własnych, od wielu lat gromadzonych zapisków i zdjęć.

Osobne podziękowania należą się długoletniemu sekretarzowi Zarządu OSP Płużnica i sołtysowi naszej wsi Janowi Maćkiewiczowi, dzięki którego inicjatywie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o finansowaniu powyższego wydania z pieniędzy funduszu sołeckiego.

Za udostępnienie zdjęć, dokumentów i pomoc serdecznie wszystkim dziękuję!

Opracowanie to ma charakter niekomercyjny i jest bezpłatne. Zostało wydrukowane z pieniędzy funduszu sołeckiego wsi Płużnica.

Rozdział I. Straż ogniowa w Płużnicy przed 1945 r.

Płużnicka Ochotnicza Straż Pożarna liczy sobie ponad 100 lat. Jej utworzenie wiąże się z tą częścią wsi, która przez parę wieków zwano Augustynki (Augustynowice). Był to majątek ziemski rozpoczynający się mniej więcej od terenu dzisiejszej remizy strażackiej w kierunku Kotnowa, Wieldządza i Czapel. Koniec odrębności tej części naszej wsi to 1899 rok, kiedy to ostatnia właścicielka majątku Róża Peterson z domu Krieger, sprzedała go pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, która kupowała majątki ziemskie w celu germanizowania polskich wsi. Wykupione majątki dzielono na gospodarstwa chłopskie, sprowadzając na nie kolonistów pochodzenia niemieckiego. W  ten sposób, w ciągu  zaledwie kilku lat zmieniano oblicze narodowościowe wsi. Jak niesie wieść gminna, we wspomnianym majątku Augustynki w 1888 roku wybuchł groźny pożar. Spaliła się wtedy majątkowa stodoła. Po tym wydarzeniu została zorganizowana przez właścicielkę majątku „straż ogniowa”. Czerwony kur był dla ówczesnych mieszkańców wsi daleko groźniejszym zjawiskiem niźli dzisiaj. Ogień wybuchał z przyczyn naturalnych, jak i zawiniony przez ludzkie zaniedbania. Starsi ludzie jeszcze pamiętają, jakie obyczaje, o dużym ładunku emocjonalnym, religijnym towarzyszyły nadciągającej burzy z piorunami i jak silny był strach przed nękającymi wieś pożarami. Warto byłoby je opisać dając świadectwo bogactwa kulturowego z tamtych lat.

Wracając do dziejów naszej straży, to właśnie na podwórzu folwarku w miejscu majątkowej wagi wozowej stanęła drewniana remiza. Służyła ona strażakom aż do końca lat 70 tych ubiegłego wieku. Biorąc pod uwagę, wzrost ludności niemieckiego pochodzenia we wsi można założyć, iż za czasów pruskich tutejsza Straż Ogniowa miała niemiecki skład narodowościowy. Jaki on dokładnie był trudno dzisiaj powiedzieć!

Stara remiza strażacka z wieżą ćwiczebno-obserwacyjną służyła strażakom ponad 90 lat. Została rozebrana w 1988 roku. Miała szer. 9 m i dł. ok. 12 m.

Pierwszą pisaną wzmiankę o strażakach z terenu dzisiejszej gminy Płużnica zawdzięczamy Bruno Heimowi rektorowi pruskiego gimnazjum w Wąbrzeźnie, autorowi książki „Geschichte des Kreises Briesen ” z 1902 roku, który zanotował o pożarze z 1900 roku; „W czasie żniw bauerzy z Uciąża zaprószyli ogień na polu należącym niegdyś do porucznika Lewina. Jako, że było gorąco ogień szybko się rozprzestrzenił  się, tak że zajęły się ogniem cztery chałupy. Był to największy pożar we wsi od szeregu lat. Piętnastu właścicieli osad rentowych utworzonych przez Niemców (Baptystów), którzy wrócili z Rosji, zawiązało straż pożarną na zasadzie całodniowych dyżurów. Za przykładem bauerów z Uciąża poszli rok później chłopi z Nowej Wsi Królewskiej. Dotknęła ich taka sama klęska jak w Uciążu, z tym, że spłonęło sześć gospodarstw. Ogień szalał długo i pomagali w gaszeniu jego nawet strażacy z Płużnicy”. [wg tłumaczenia St. Winiarskiego]. Wzmianka ta to bezpośrednie potwierdzenie, iż w tamtym okresie mieszkańcy Uciąża, Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy byli zorganizowani w ogniową straż.

Ponad stuletnia historia to piękny wiek, chociaż nie należy sądzić, iż przed tym okresem ludzie nie zabezpieczali się przed  skutkami ognia. Już w 1605 roku wilkierz toruński, czyli ustawa regulująca życie wsi narzucał zachowania i powinności; „O ogniu i powodzi oraz pomocy sąsiadów dla pogorzelców i poszkodowanych”. Punkt 1.głosił „Skoro wybuchnie pożar albo wyleje woda, mają być sąsiedzi co rychlej zwołani i wraz z czeladzią spieszyć z pomocą. Kto tego nie uczyni, płacić będzie 3 grzywny kary”. Punkt 6. mówił „Sołtys wraz ze starszymi winien co kwartał przeglądać kominy oraz paleniska i co jest wadliwe naprawić”.

Jak więc widać wcześniej istniały inne formy chronienia się społeczności lokalnych przed pożarami. W ówczesnych, z reguły drewnianych wsiach, ze słomianymi  i trzcinowymi  strzechami o pożar było bardzo łatwo. Przykładem takiego dramatycznego w skutkach pożaru były wydarzenia w Nowej Wsi Królewskiej, które odbiły się szerokim echem w ówczesnej prasie. Pisano wtedy; „4 sierpnia 1874 o godz. 13, we wtorek w Nowej Wsi Królewskiej w domu gospodarza Bartlejewskiego wybuchł pożar. Ogień szybko rozszerzał się i w jednej chwili objął wszystkie zabudowania gospodarcze i przeniósł się do sąsiadów. Do godz. 16,oo pożar „obrócił w perzynę” 14 gospodarstw złożonych z 23 budynków. Prawie wszyscy gospodarze byli  w tym czasie w Wąbrzeźnie na jarmarku. Ponad 30 rodzin zostało bez dachu nad głową. Byli wśród nich ludzie biedni. Gazeta Toruńska dała następujący opis dramatu w Nowej Wsi; „..we wtorek dnia 4 sierpnia o godz. 13,oo po południu zwiastowały nad Nową Wsią gęste dymy i przebijające się wśród nich niszczące płomienie straszliwą klęskę całej okolicy, zwłaszcza że co parę minut nowe płomienie wybuchały i całej wsi zgliszczami groziły. Wiatr bowiem pędził na jednym końcu wsi powstały ogień na cały szereg zabudowań słomą pokrytych i po części napełnionych  tegorocznymi zbiorami. Ratunek był niemożliwy, gdyż wszystkie budynki, które spłonęły, w nader krótkim czasie w płomieniach stanęły, a mieszkańcy nie przewidując takiego nieszczęścia po większej części w polu pracy oddani, po części też w Wąbrzeźnie na jarmarku będąc, za późno na ratunek przybiegli. Nader licznie i prędko przyspieszyły pobliskie wsie z sikawkami swymi, ich też działalności zawdzięcza kilka domów swe ocalenie. Pomimo tego leży dziś w gruzach 22 budynków, a 35 rodzin płacze nad swą niedolą. Stan ich jest rzeczywiście opłakania godnym – nader mała liczba była w kasie ogniowej zabezpieczonych, największa część rodzin postradała w płomieniach całe mienie, pomiędzy niemi i tamtejszy nauczyciel. Wzruszający był to widok tych nieszczęśliwych ludzi, którzy na wspomnienie, że zostają bez wszelkiego przytułku, ogołoceni z całego swego mienia, tak ciężko w pocie czoła zapracowanego od rozpaczliwego płaczu, aż nadto się unosili. Na widok tak smutnego stanu rzeczy utworzył się też komitet, który odzywa się do serc miłosiernych o łaskawe dary by mógł przyjść w pomoc powstałej nędzy! Zaznaczyć mi tu wypada fakt godny uznania, że obywatele Niemcy tutejszej okolicy znaczne poskładali wsparcia. Na końcu wspominam z wszelką pochwałą o nader skutecznej przy pożarze czynności ludzi i sikawek z Ryńska i Mgowa”.

Powstała w Płużnicy straż w miarę upływu czasu stawała się coraz bardziej zwarta i rozszerzająca swe zadania. Oprócz zadań podstawowych stawała się jedną z wiodących organizacji w życiu kulturalnym, oświatowym i wychowawczym wsi. Z czasem wyposażano strażaków w specjalne, wyróżniające ich jednolite umundurowanie tak pięknie wrośnięte w pejzaż wiejski. Stopniowo dorabiano się sprzętu specjalistycznego, z pewnością bogatszego od tego, który wymienia się w opisie Golubia z roku 1773, gdzie zanotowano: „w Golubiu ze sprzętu przeciwpożarowego są tylko dwie drabiny i dwie ożogi /rodzaj bosaka/, należącego do Kamlarii”, czyli urzędu miejskiego. Oczywiście z początku mógł być to sprzęt skromny, sukcesywnie uzupełniany o sprzęt osobisty, konne sikawki, beczki do wody itp. Wiadomo z ustnych przekazów, iż w okresie międzywojennym, w wolnej Polsce straż w Płużnicy posiadała ręczną sikawkę, ciągnioną przez konie. Przetrwała ona do początkowych lat pięćdziesiątych, kiedy to przekazano do którejś sąsiednich jednostek. Ponadto była tu na wyposażeniu drabina Szczerbowskiego, składana z podpórkami.

Płużniccy strażacy w latach 1920-1939; z tamtych lat zachowała się niżej publikowana fotografia, prawdopodobnie wykonana w latach 20 tych ubiegłego wieku. Wykonana została przez zakład fotograficzny  Z. Ziółkowskiej w Wąbrzeźnie na ul. Mestwina nr.8. Być może, iż jest to zdjęcie parafialnych dożynek ? W historii wsi Płużnica i całej gminy jest to wyjątkowa fotografia. Widzimy na niej kościół parafialny w Płużnicy z charakterystyczną drewnianą wieżą kościelną, którą zjadł czas i rozebrano ją w latach 50 tych. Wokół kościoła nie ma grobów, zjawią się one później. Drzewa okalające kościół miały zaledwie kilkanaście lat. Na uroczystości tej, zgromadzili się licznie parafianie, strażacy, szkoła i przedstawiciele władz. Na wzgórzu przy kościele widać grupę  odrębnie stojących osób. Ich sylwetki przypominają  właścicieli  pobliskiego Orłowa pp. Slaskich.

W zgromadzonym tłumie wyraźnie widać płużnickich strażaków. Jest ich tu ok. 30 stu. Być może, że wśród nich są strażacy z okolicznych wsi. W tym okresie tj. latach 20 tych ubiegłego wieku na dzisiejszym terenie gminy funkcjonowały wtedy OSP w Uciążu, Nowej Wsi i Błędowie.

Zdjęcie prawdopodobnie wykonano w latach  dwudziestych ubiegłego wieku. Na pierwszym planie z lewej widoczni są strażacy.

Działalność w Straży była swego rodzaju wyróżnieniem społecznym. Mundur, udział w organizowanych uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych, ćwiczenia dawały poczucie wspólnoty i koleżeństwa i nadawały ton życia na wsi. Było w tym coś co przyciągało, co nadawało blask pracowitemu i prostemu życiu na ówczesnej wsi.

Z rozmów z osobami pamiętającymi czasy przedwojenne udało się odtworzyć nazwiska niektórych strażaków. Działali więc w okresie międzywojnia; Wojciech Dziadzio, Jan Drzyzga, Bronisław Małgoszewicz, Tomasz Motas, Władysław Motycki, Jan Nowakowski, Jan i Józef Pabianowie, Michał Pilek, Fryderyk Runkowski, Jan Sokół, Jan i Anastazy Suwińscy, Piotr Wypych.

Wojciech Dziadzio. Zdjęcie z albumu pp. Chmielewskich z Płużnicy. Po wojnie był sołtysem w Kotnowie. Jest to niestety, jak dotąd jedyna pozyskana fotografia przedwojennego strażaka.

Z nielicznych źródeł  pisanych udało się wynaleźć parę informacji o strażakach pełniących funkcje w  naszej OSP;

– w wykazie Straży Ogniowych na terenie województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu w 1929 roku zapisano, iż OSP w Płużnicy liczyła 13 strażaków.

– 1927 r. w „Strażaku Pomorskiem w 1927 roku w wykazie OSP i jej naczelników figuruje naczelnik OSP Płużnica Wojciech Dziadzio.

– 1934 r. w informacji z walnego zebrania delegatów Oddziału Powiatowego ZOSP, wśród 25 przedstawicieli OSP  zapisano obecność „bezimiennego” strażaka z Płużnicy.

– 1935 r. natomiast z walnego Oddziału Powiatowego ZOSP tego roku relacjonowano, iż do Komisji Rewizyjnej Związku wszedł na zastępcę członka Władysław Motycki z Płużnicy. Tenże Motycki na tym posiedzeniu Rady „zwracał uwagę do sprawozdania sekretarza, prosząc, aby na przyszłość wymieniać te placówki, które opieszale pracują.” Władysław Motycki w 1936 roku został odznaczony „Brązowym Medalem Zasługi” za strażacką działalność. W latach 30 tych sprzedał swoje gospodarstwo Janowi Drzyzdze i wyprowadził się z Płużnicy.

– 1935 r. dzięki zachowanego protokolarzowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP z 1935 roku znamy skład ówczesnego Zarządu OSP Płużnica. stanowili go:

Prezes          Suwiński Jan

Naczelnik    Motycki Władysław

Sekretarz    Małgoszewicz Bronisław

Skarbnik     Motas Tomasz

Gospodarz  Runkowski Fryderyk

 Kolejowi strażacy. W Płużnicy, oprócz wiejskiej organizacji strażackiej istniała sekcja straży kolejowej, którą każdorazowo kierował zawiadowca stacji PKP. Przed 1939 rokiem był nim prawdopodobnie kolejarz maszynista Adam Thomas (ur.1877 zm.1962). Podobno jako pierwszy prowadził parowóz nowo otwieranej 30 września 1901 r. trasy kolejowej spółki ‘Kleinbahn Aktiengesellschaft Kulmsee-Melno (Chełmża-Mełno).

Stacja kolejowa w Płużnicy z początków XX wieku (według pocztówki znalezionej w internecie).

Garść wydarzeń z okresu II RP. Pismo „Strażak Pomorski” na koniec 1929 roku zamieściło informację dotyczącą zaległej prenumeraty na koniec 1929 roku z apelem; „Zarazem prosimy o wpłacenie przedpłaty na 1930 rok za tyle egzemplarzy, ile poszczególne Zarządy OSP sobie życzą”. W wykazie dłużników figuruje  OSP Płużnica, a kwota którą była winna do lipca wynosiła 3 zł, a do grudnia 1930 r. 1,25 zł.

OSP Płużnica w roku 1934 przystąpiła do Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych. 1 marca w Wąbrzeźnie odbyło się zebranie konstytucyjne Rady i Zarządu Powiatowych Straży Pożarnych. Na zebranie przybyli delegaci okolicznych straży ogniowych. Wśród delegatów 25 jednostek, obecni na zjeździe byli również delegaci OSP Płużnica. W pracy tego gremium brali udział nasi przedstawiciele, w tym wspomniany wcześniej Władysław Motycki, który pełnił prawdopodobnie funkcję prezesa zarządu OSP. Z kroniki szkoły w Uciążu wiemy, iż w marcu 1938 r pod przewodnictwem instruktora powiatowego odbyły się tam rejonowe ćwiczenia 5 placówek straży z terenu gminy Płużnica. Zapewne brali w nich udział strażacy z Płużnicy. Takich ćwiczeń, spotkań, uroczystości w których brali udział nasi strażacy było więcej. Niestety nie trafiłem na źródła pisane traktujące o szczegółach takich wydarzeń.

Na niwie społecznej, kulturalnej miejscowi strażacy wnieśli niebagatelny wkład. Tak więc w święta państwowe; „3 Maja”, „11 listopada.” w święta kościelne, a zwłaszcza na „Wielkanoc” stawali do służby uświetniając te wydarzenia. Byli także organizatorami zabaw wiejskich, uczestniczyli w dożynkach. Starsi ludzie pamiętają ćwiczenia strażackie, jakie odbywano w parku za ówczesnym Urzędem Gminnym (dzisiaj obszar posesji Janusza Tomasika).

W 1938 roku uroczyście obchodzono 50 lecie utworzenia Straży Pożarnej w Płużnicy. Uroczystość ta połączona z pokazem strażackim i festynem ludowym odbyła się na cyplu nad jeziorem za dzisiejszym gospodarstwem Wiśniewskich. Senior Bronisław Drzyzga pamięta jeszcze leżącą w remizie tablicę z okolicznościowym napisem głoszącym tą rocznicę. Informacja o rocznicowych obchodach 50 lecia potwierdza pośrednio fakt utworzenia straży w 1888 roku. Wspomina się również o przygotowaniu amatorskich przedstawień teatralnych, być może takich samych jak np. w Uciążu, gdzie wystawili strażacy  1 stycznia 1936 roku sztukę „ Wesele Jasia”. Na ogół strażacy organizowali działalność kulturalną wsi we współpracy z innymi organizacjami, np. młodzieżą zrzeszoną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, w stowarzyszeniu gimnastycznym „Sokół”.

Pożary; towarzyszyły ludziom zawsze. Ciasna zabudowa, palność drewnianych budowli, słomianych i trzcinowych dachów, zgromadzone zboża i siano powodowały, iż o pożar nie było trudno. Wobec pożarów wywoływanych ludzką ręką i losowymi zdarzeniami obrona nie była skuteczna. Pamięć społeczna zachowała jedynie duże, spektakularne pożary. Przypomnijmy je dla porządku rzeczy;

Kościół w Płużnicy   płonął ponoć w XIV i XV wieku. Murowana budowla była podnoszona z takich nieszczęść. Odnotowano również pożar plebanii w Płużnicy w dniu 17 kwietnia 1795 roku. Niestety wraz z budynkiem spłonęła parafialna dokumentacja. [Fot. kościoła w pocz. XX wieku]

 Pożar stodoły; według ustnego podania  w 1888 roku wybuchł pożar słomianego  dachu stodoły w majątku Augustynki (część dzisiejszej wsi Płużnica), który to prawdopodobnie był bodźcem do zorganizowania straży ogniowej. Dowodem na taki związek z tym wydarzeniem był fakt, iż stara  remiza strażacka rozebrana w latach 80 tych ubiegłego wieku została wybudowana na rozległym podwórzu folwarku Augustynki, w pobliżu widocznej na zdjęciu „historycznej” stodoły. [Fot. z 2010 r].

Nasi dzielni płużniccy strażacy zostali opisani w „Słowie Pomorskim” z dnia 2 października 1924 r. „Chełmno. (Pożar) W majątku Bocin, pow. chełmiński wybuchł w dn. 23 września pożar. Dzięki energicznej pomocy straży pożarnej z Płużnicy zdołano pożar ugasić, tak że spłonął tylko jeden dom mieszkalny. 3 sikawki sprowadzone z powiatu chełmińskiego wskutek braku wężów, względnie wskutek popękania wężów okazały się bezużytecznymi”.

„Strażak Pomorski” z 1928 r. w nr 3 podał taką wiadomość o pożarze w Płużnicy. „Dnia 9 stycznia powstał pożar mieszkaniu p. Tyburskiej należącym do p. Wesołowskiego. Pożar zaprószyły małe dzieci pozostawione bez opieki w domu. Zapaliła się bowiem słoma w łóżku. Ogień ogarnął całe łóżko i począł się wydobywać przez sufit. Przybyła ma miejsce Straż Pożarna pod kierownictwem naczelnika Nowakowskiego z wielką trudnością dzieci wyratowała i pożar ugasiła”.

Działania naszych strażaków były również chwalone w innej informacji: „23 bm. w 1929 roku w Kotnowie uderzył grom w zabudowanie rolnika Gustawa Bnocha. Stodoła i chlew się doszczętnie spaliły, mieszkanie zdołała Ochotnica Straż Ogniowa z Płużnicy uratować. Ubezpieczenie od ognia wynosiło tylko 5 000 zł, chociaż straty były znacznie większe”.

Głównym zadaniem strażaków był oczywiście udział w gaszeniu pożarów. Niestety brak jest więcej danych przybliżających daty, przebieg i uczestników innych takich zdarzeń. Nie zachowała się przedwojenna dokumentacja strażacka. W zakamarkach ludzkiej pamięci zachowały się  wspomnienia  o pożarach stogów ze zbożem w Orłowie majątku Jerzego Slaskiego, pożar w gospodarstwie Franciszka Dudziaka i Pyżewskiego w Ostrowie.

Dla skutecznego gaszenia pożarów w l. 1930 tych straż posiadała; składaną drabinę  Szczerbowskiego z podpórkami, drabinę hakówkę, drabiny przystawne 4 metrowe, konną sikawkę ręczną, standardowe wyposażenie osobiste, mundury, łopaty, blaszane tłumnice ognia, bosaki lekkie ciężkie, kilofy, łomy, wiadra. Do wyjazdów na pożary i ćwiczenia wyznaczone były konie z konkretnego gospodarstwa, mówiono, iż mogły to być konie Dzięgielewskich? Możemy domniemywać, iż widoczni na zdjęciu urzędnicy gminni i radni byli członkami straży lub wspierali jej działalność.

Członkowie Rady Gminnej z l. 1935-1939 na schodach Płużnickiego „zamku”.W pierwszym rzędzie od lewej;wójt Zygmunt Radkowski, urzędnik Wiktor Ulicki, sekretarz gminny Stanisław Bryx. Na zdjęciu są również mieszkańcy Płużnicy; Jan Straszewski gminny woźny i jeden ze strażaków-braci Suwińskich.

Druga wojna.. spowodowała rozbicie polskiej straży pożarnej. Prawie wszystkie rodziny polskie, np. Drzyzgów, Pilków, Pabianów, Motasów  zostały wyrzucone ze swych gospodarstw. Wywieziono ich  do Generalnej Guberni lub do Rzeszy na roboty. Wieś poniosła straty w ludziach. Jesienią 1939 roku zamordowani zostali przez hitlerowców mieszkańcy wsi, którzy ze względu na swoją wysoką pozycję społeczną z pewnością wspierali działalność straży. W Wąbrzeźnie na sądowym podwórzu z wyroku sądu Wermachtu zastrzeleni zostali Klementyna i Julian Gubin-Dzięgielewski, płużnicki dentysta i Bronisław Dąbrowski, właściciel gospody. W podtoruńskich lasach został zamordowany przez hitlerowców były kierownik szkoły w Płużnicy Feliks Gzella. Zginęli, zastrzeleni na wschodzie policjant Leon Małolepszy oraz kierownik szkoły, porucznik rezerwy Alojzy Lamparczyk. Więziony był proboszcz Franciszek Dekowski, znany działacz społeczny, między innymi prezes Spółki Mleczarskiej.

Rozdział II. Odbudowa straży po II wojnie.

Po 1945 roku straż podejmuje na nowo działalność. Rozpoczyna ją od gromadzenia sprzętu. Pierwszym pojazdem jaki otrzymano do Płużnicy był poniemiecki samochód wojskowy „Adler” z doczepianą dwukołową z sikawką. Wóz ten otrzymano z Golubia. Później był samochód pożarniczy typu Horch i polski Star 25. Pierwszą motopompę wypróbowano w początkach lat pięćdziesiątych, a jej operatorem był  Bronisław Drzyzga. Próby takiej dokonano na cyplu nad jeziorem.

Pracę strażacką, łącząc wieloletnią tradycję i potrzebę zabezpieczenia przeciwpożarowego, ponieśli po 1945 roku mieszkańcy wsi: Tadeusz Chmielewski, Jan Drzyzga i synowie Bronisław i Franciszek, Kazimierz Frączek, Piotr Gafiuk, Józef Grzegorczyk, Franciszek Jazownik,  Tadeusz Kalinowski, Karol Kaźmierczak, Jan Kobiałka, Jan Kultys, Maksymilian Lewandowski, Zdzisław Motas, Henryk Osipowski, Jan Rozlatowski, Tadeusz Stafiej, Tadeusz Wawszczyk, Ryszard Wąż, Józef Wnuk, Antoni i Jan Wachowie, Ryszard Wąż, Jan Witkowski.

Odrodziła się po 1945 roku również straż kolejowa. Wspomina się między innymi jej naczelnika-zawiadowcę stacji Jana Wesołowskiego. Sekcja straży kolejowej została rozwiązana w kilka lat po wojnie. Jej funkcje przejęła coraz lepiej rozwijająca się  wiejska straż.

Płonące  obiekty publiczne. Jeszcze w 1945 roku wraz z wejściem wojsk radzieckich, na skutek ich „działań” spłonęły dwa ważne dla funkcjonowanie wsi i gminy budynki; neogotycki dwór Kriegerów w Augustynkach, zwany przez mieszkańców „zamkiem”, a będący od 1935 roku siedzibą władz gminnych i  budynek szkoły.

[Płużnicki dwór. Fot. z albumu Ursuli Siebert z lat 20 ubiegłego wieku, przekazane przez Lutza Schrödera wnuka właściciela/ dzierżawcy resztówki majątku Augustynki]

Co do spalenia „Zamku” to o przyczynie pożaru różnie mówiono. Po budynku włóczyli się różni ludzie, w gminie były okupacyjne papiery, może komuś zależało, żeby ich nie było! A może rzeczywiście podpalili go nasi „wyzwoliciele”.  Któż  to dzisiaj wie!

Dwór w Płużnicy. (zdjęcie z 1954 r.) Budynek można było odbudować.  Rozbiórkę wypalonego, aczkolwiek kompletnego budynku zapoczątkowało wąbrzeskie starostwo! Nie pierwsze to i nie ostatnie działanie „powiatu” na niekorzyść wsi!

O pożarze szkoły tak wspomina Tadeusz Chmielewski; „Według swoich zwyczajów Rosjanie opalali słomą w płużnickiej szkole zdobycznego świniaka. Od tej „czynności” zajęła się podłoga. Dodatkowo w szkole stały ponoć beczki z benzyną, stad też  pożar budynku był tak gwałtowny, że ruscy żołnierze wyskakiwali oknami i to tylko w samych gaciach!

Spalona szkoła w Płużnicy. (Fot. z pocz. l. 50 tych)

W trakcie wejścia czerwonoarmistów do wsi, od pocisku artyleryjskiego spłonęło gospodarstwo Wężów. Wieś przeżyła też dwa okresy rabunków i zniszczeń. Pierwszy to jesień 1939,  kiedy to „kulturalni Niemcy” wyrzucali mieszkańców wsi Polaków z ich gospodarstw przy okazji rabując je w świetle okupacyjnego „prawa”. Drugi okres to przejście frontu w 1945 roku, kiedy to wkraczająca Armia Czerwona traktowała Pomorze jak podbity kraj, rabując to, co jeszcze gdzieniegdzie ocalało!

Powojenne strażackie sprawy;

Skład Zarządu OSP w 1948 roku;

Prezes – Tomasz Motas; rolnik, wójt gminy Płużnica, od 1950 przewodniczący GRN,

W-ce prezes –  Józef Wnuk,

Skarbnik – Franciszek Jazownik, pracownik GS, rolnik, sołtys wsi,

Komendant wiejski – Tadeusz Kalinowski, właściciel piekarni,

Gospodarz – Piotr Gafiuk, woźny szkolny,

Członek Zarządu – Antoni Wach, sekretarz Urzędu Gminnego.

Komendanci rejonowi. Na dzisiejszym obszarze gminy Płużnica w latach 1935-1955 roku funkcjonowały dwie gminy: Płużnica i Błędowo. Pierwszym Komendantem rejonowym (gminnym) w gminie Płużnica był Antoni Wach, ówczesny sekretarz gminny. W 1955 roku utworzono mniejsze gromady; Nowa Wieś Królewska, Płużnica, Błędowo i przejściowo Kotnowo. Komendantem rejonowym gromady Płużnica w latach 50 i 60 tych był  Maksymilian  Lewandowski (ur. 1906 zm. 1985), kierownik gospody Gminnej Spółdzielni „SCh” w Płużnicy.

Lata 50 te.

Pierwsza motopompa i samochód; 9 lipca 1950 roku Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Płużnicy przekazało strażakom pierwszą nową motopompę. W tym samym dniu Zarząd Oddziału. Akt fundacyjny motopompy dla OSP Płużnica podpisali; Tomasz Motas przewodniczący GRN, ….. Jankowski w-ce przewodniczący GRN, prezes OSP Płużnica Jan Chlewiński  i przedstawiciel OSP Nowej Wsi Król.  Zygmunt Wiśniewski. W tym samym dniu Zarząd Oddziału Powiatowego OSP przekazał strażakom samochód marki „Adler” wraz z podwoziem. Samochód był pojazdem otwartym, miał tylko przednią szybę, dlatego też strażacy wraz ze stolarzem z Nowej Wsi Królewskiej Teofilem Jędrzejewskim przykryli go trochę „niby dachem”  chroniąc częściowo lepiej strażaków w razie niepogody. Jak wspominałem wcześniej, kolejnym samochodem płużnickiej jednostki  był „Horch”. Samochód przewoził 6 strażaków i sprzęt gaśniczy.

Strażacki kurs; 7 marca 1951 roku  zakończono kurs na którym szkolono strażaków i tak np. Jan Kultys z Płużnicy ukończył 24 godzinny kurs przygotowujący do akcji zapobiegania pożarom z wynikiem pomyślnym.

O straży z tamtych lat.

Remiza OSP była w części murowana z cegły, w części drewniana. Był tam garaż i typowa dla takich budowli, drewniana wieża obserwacyjna, służąca również suszeniu węży. Ponieważ straż nie miał sali posiedzeń, to zebrania strażackie w okresie zimowym odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Natomiast w okresie letnim spotykano się w remizie.

Wszystkie ćwiczenia, zawody odbywały się na placu przed remizą. Wodę do ćwiczeń pobierano z pobliskiego, pofolwarcznego stawu.

Wtedy pracę kulturalną, rozrywkę zapewniali przede wszystkim strażacy organizując  zabawy publiczne, wieczorki tańcujące, występy teatralne.

Sekretarz Zarządu OSP Płużnica Tadeusz Chmielewski w 1958 r. ‘przy maszynie do pisania’

Jan Wach, Zygmunt Właśniewski, Zdzisław Motas ?

Strażackie ćwiczenia; zdjęcie zrobiono w trakcie gromadzkich zawodów strażackich w Józefkowie.

Kolejno od lewej stoją; Bronisław Drzyzga, /…. /,Ryszard Wąż, /…/, Zygmunt Kaźmierczak/ …./Tadeusz Baran, Józef Grzegorczyk, Jan Wach, /…./ Jerzy Wiśniewski, /…./ Zdzisław Motas.

Poniżej kolejno stoją; Jan Rozlatowski, Józef Grzegorczyk, Kazimierz Frączek, Jan Kultys, Franciszek Jazownik (ze wstęgą), Władysław Korczyński, Jan Pabian, Maksymilian Lewandowski, Jan Wach, Józef Liszaj (z Mgoszcza), Tadeusz Kalinowski. Leżą; /…./, Zygmunt Kaźmierczak.

Rozdział III. Strażacy płużniccy w latach 1960-1989.

Lata 60 te. Strażacy brali udział podczas 1 majowych pochodów organizowanych w Płużnicy. Zachowało się b. słabe zdjęcie podczas przemarszu obok gospody. Ze względu na jakość nie da się go tutaj zamieścić. Kolumnę strażacką  prowadził naczelnik Tadeusz  Kalinowski,  w pierwszym rzędzie szli; Franciszek Drzyzga, Józef Liszaj, Jan Witkowski.

Tadeusz Kalinowski (ur.1914 zm. 1987). W latach 1960-1975 był naczelnikiem płużnickiej OSP. Wraz z żoną Moniką prowadził w Płużnicy własną piekarnię, z której pyszny chleb i bułki cieszyły się wielkim wzięciem.

Płużnicka sikawka i przyczepka. Początkowo na wyposażeniu była konna sikawka, taka jaką ma dzisiaj OSP Czaple. Wtedy, ok. l. 50 tych zaprzęgano do niej konie Jana Kultysa. Do sikawki doczepiano przyczepkę w której przewożono sprzęt pożarniczy. Potwierdza to zachowane zdjęcie z 1-majowej parady, ale jest tak mało wyraźne, iż nie da się go tutaj umieścić.

Ćwiczenia w Wąbrzeźnie; odbyły się ćwiczenia OSP z terenu powiatu wąbrzeskiego. Na zdjęciu są szefowie władz OSP z terenu dzisiejszej gminy Płużnica.  Od lewej, w drugim rzędzie stoją; Tadeusz Kalinowski  z Płużnicy, Franciszek Zadka z Błędowa i Jan Wach z Płużnicy. W pierwszym; Maksymilian Lewandowski z Płużnicy, Jan Duma z Bielaw i Bronisław Chaczyński komendant straży zawodowej w Wąbrzeźnie.

Śmierć strażaka. 30 marca 1960 roku pochowano tragicznie zmarłego w wypadku traktorowym dh Leszka Chmielewskiego. Wypadek miał miejsce w centrum wsi naprzeciw cmentarza, Traktor „Bocian” wywrócił się przygniatając 23 letniego L. Chmielewskiego. Ceremoniał strażacki od zawsze był ceniony przez wiejską społeczność. Prezentujemy zachowane z zbiorach brata zmarłego, Tadeusza Chmielewskiego zdjęcia z tego pogrzebu:

Od lewej; Jan Witkowski, Franciszek Drzyzga, Franciszek Jazownik, w głębi Władysław Korczyński,  Bronisław Drzyzga, Józef Grzegorczyk, Piotr Gafiuk.

Delegacje okolicznych OSP na pogrzebie. Pierwsza OSP Płużnica.

 

Wyróżnienie.. W 1962 roku nasza OSP została wyróżniona podziękowaniem przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  i  Komitetu Przeciwpowodziowego w Chełmnie za udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie pow. chełmińskiego w dniach 12-14 czerwca 1962 roku. Dyplom podpisał przewodniczący Prezydium PRN Feliks Kwaśnik.

Spotkanie w remizie OSP; Jan Wach, Jan Witkowski, Maksymilian Lewandowski, Jan Rozlatowski i miejscowy fryzjer Leon Wojnowski (początkowo miał zakład u Wiśniewskich)

Kontrola; 15 czerwca 1963 roku ogniomistrz Jan Lipiński w imieniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie przeprowadził kontrolę budynku urzędu gromadzkiego w Płużnicy w obecności sekretarza gromadzkiego Stanisława Paczkowskiego. W protokole napisano: „Na budynku Prezydium brak nadal instalacji odgromowej. Innych nieprawidłowości w zabezpieczeniu p.poż. nie stwierdzono.”

Publiczna zabawa; w dniu 22 maja 1966 roku urządzono zabawę publiczną w Płużnicy w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej. Zabawę tą rozliczali druhowie; Jan Wach, Tadeusz Stafiej, Franciszek Jazownik, Maksymilian Lewandowski, Józef Grzegorczyk. Dochody z biletów i sprzedaży w bufecie przyniosły 14 806 zł z czego pokryto koszty orkiestry w wysokości 900 oraz 10 398 zł wydatków na organizację i zakup artykułów spożywczych.  Zysk czysty wyniósł 3 162 zł. [Średnia płaca wynosiła wtedy 2 016 zł] Organizując zabawę publiczną należało uzgodnić to z odpowiednim wydziałem w powiecie, zapłacić opłaty ZAIKS, a nader wszystko zapewnić bezpieczeństwo na imprezie, co wówczas strażacy brali na siebie. Strażacy organizowali zabawy w „obcych” obiektach, ponieważ własnej sali w Płużnicy nie posiadali. Stąd też zabawy organizowano w Kotnowie, w szkole w Płużnicy, a nawet w Orłowie. Np. 21 stycznia 1967 roku  urządzono wieczorek taneczny, prawdopodobnie w lokalu Klubu „Rolnika”  w Płużnicy (dzisiejsza salka katechetyczna) prowadzonego przez Gminną Spółdzielnię. Orkiestrze za grę zapłacono 500 zł.

Wydatki; z rachunku z dnia 5 września 1967 roku wynika, iż zapłacono majstrowi za pomalowanie numerów operacyjnych na samochodzie pożarniczym Star 20 należącym do OSP Płużnica.  Najpewniej jest to data przybycia tego samochodu do  OSP Płużnica.Samochód, po okresie intensywnej eksploatacji  w Komendzie Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie trafił do Płużnicy. Wymagał więc stałych i kosztownych napraw.

Z 1967 roku zachowały się rachunki za zakupy wieńca z szarfą, farby, czapek strażackich, kawy naturalnej, orkiestry za grę na wieczorkach, za gwoździe do sztandaru, za łożysko oporowe do samochodu Star 20. Rozliczenie zabawy tanecznej skwitowali; Jan Wach, Franciszek Jazownik, Tadeusz Stafiej, Irena Szczepanik, Janusz Tomasik.

Jedna z zabaw strażackich: Piotr Gafiuk z żoną, Maksymilian Lewandowski, Tadeusz Kalinowski i ?

Poniżej odznaczanie strażaków; od lewej  Maksymilian Lewandowski i komendant powiatowy Straży Zawodowej kpt. Bronisław Chaczyński

Wydatki  i dochody w 1968 roku;

– 1968} w styczniu krawiec z Józefkowa Skowron wystawił rachunek dla OSP w wys. 120 zł za: „Przerobienie spodni mundurowych [kupionych w centrali zaopatrzenia] strażackich” dla Jana Wacha. 3 listopada 1968 roku zapłacono również rachunek za kupno wieńca przeznaczonego z pewnością na pogrzeb jednego ze strażaków.

– 1968} w wykazie zapłaconych rocznych składek członkowskich, 24 zł od osoby, figurują; Franciszek Jazownik, Maksymilian Lewandowski, Tadeusz Kalinowski, Jan Wach, Tadeusz Stafiej.

– 1968} 26 maja nasi strażacy ufundowali gwóźdź do sztandaru OSP Robakowo z dzisiejszej gminy Stolno. Było to zgodne ze zwyczajem, iż jednostki fundujące sobie sztandar zapraszały do współuczestnictwa w tej uroczystym akcie sąsiednich strażaków.

– 1968} 16 czerwca rozliczono zabawę taneczną zorganizowaną w świetlicy w Ostrowie.  Dokonała tego komisja w składzie; przewodniczący Jan Wach, skarbnik Bronisław Drzyzga, sekretarz Franciszek Jazownik, członkowie; Tadeusz Stafiej, Jan Maćkiewicz. Uzyskano czysty dochód w wysokości 1 762 zł.

Sprawozdanie kasowe spisane zostało przez sekretarza Zarządu OSP Franciszka Jazownika.

 Samochód. Płużnica 1968 rok; W tle Star 20 GBM 8 [Gaśniczy Bojowy z Motopompą] posiadał zbiornik na wodę pojemności 2000 l. oraz działko wodne. W 1975 roku został wycofany z eksploatacji. Bronisław Drzyzga wspominając ten samochód, nie miał o nim dobrego zdania. Wóz często zawodził, psuł się i nigdy nie wiadomo było, czy dotrze do akcji.

Od lewej: Zbigniew Wach, Jerzy Goerke, Waldemar Liszaj, Piotr Gafiuk, Jan Lewandowski, Ryszard Liszaj, Zbigniew Szczepanik. Zdjęcie zrobiono k/ szkoły.

Sprawunki w 1969 roku.

– zakupiono wieniec pogrzebowy od Czesława Kujaczyńskiego, rolnika i ogrodnika z Ostrowa w jednej osobie. Wieniec kosztował  200 zł. W ciągu roku było czasem kilka takich smutnych wydarzeń w których strażacy brali udział, również w sąsiednich, zaprzyjaźnionych organizacjach strażackich. Strażacki ceremoniał i asystę pogrzebową należy odczytać jako symbol wdzięczności za tą bezinteresowną, publiczną  służbę.

– dokonywano zakupów między innymi; czapek strażackich, pasów, mundurów sukiennych, wiązanek kwiatów. Z tego roku zachowała się lista strażaków OSP Płużnica, którym wypłacono po 17 zł „na kawę”. Lista ta dobrze oddaje skład ówczesnej straży. Byli to; Bronisław i Franciszek Drzyzgowie, Piotr Gafiuk, Stanisław Grzegorczyk, Franciszek i jego syn Lech Jazownik, Roman Inaszak, Tadeusz Kalinowski, Władysław Korczyński, Konrad Lewandowski, Maksymilian Lewandowski, Janusz, Ryszard, Waldemar Liszajowie, Zdzisław Motas, Mieczysław Osipowski, Kazimierz Rosłan, Bogdan Różyński, Tadeusz Stafiej Tadeusz, Franciszek Szczepanik, Janusz Tomasik, Jan Wach, Tadeusz Wawszczyk, Bogusław Wyrazik.

Rok 1970;

– OSP wpłaciła na rzecz Społecznego Funduszu Szkół i Internatów 50 zł z własnych pieniędzy. Była to ogólnokrajowa i nie jedyna tego typu akcja zbierania środków na  ogólnospołeczny cel. 11 kwietnia zorganizowano zabawę publiczną, tym razem w lokalu gromadzkim (dzisiejsza salka katechetyczna), za której organizację wzięła odpowiedzialność  Irena Szczepanik, członkini straży. Była wtedy pracownikiem Urzędu Gminy w Płużnicy. Zabawa ta przyniosła OSP czysty zysk w wysokości 914 zł. Tradycyjnie zbierano datki wśród mieszkańców wsi Płużnica sprzedając kalendarze strażackie. Zbiórkę prowadzili między innymi; Jan Wach, Kazimierz Rosłan, Mieczysław Osipowski, Kazimierz Lewandowski. Np. 30 grudnia 1969 roku Jan Wach przekazał na konto strażackiej kasy 745 zł „za sprzedane kalendarze na rok 1970”.

– 8 sierpnia 1970 roku  o godz. 2,10 w nocy wybuchł pożar stodoły w gospodarstwie Józefa Mordaka w Płużnicy. Spłonęła stodoła, tegoroczne zbiory i maszyny rolnicze. Straty wyceniono na 35 000 zł. Za przyczynę uznano wadliwą instalację elektryczną. Akcją dowodził  naczelnik Tadeusz Kalinowski.

– w związku z kłopotami w zakupach gotowych mundurów pozyskano taki kompletny mundur od Zygmunta Kaźmierczaka, pracownika PKP  z Królewskiej Nowej Wsi, co kosztowało jednostkę 500 zł.  Mundury te, po zrobieniu poprawek, naszyciu dystynkcji nadawały się do noszenia przez strażaków. W następnym roku dokonano  zakupu 6 mundurów ze strażackiej centrali.

Rok 1971;  23 maja Jerzy Kowalkowski, Jan Wach, Zygmunt Właśniewski organizowali zabawę z której zysk wyniósł  1378 zł. Natomiast 20 lipca zorganizowano zabawę publiczną na sali wiejskiej w Kotnowie. Rozliczali ją Jerzy Kowalkowski, Piotr Gafiuk i Mieczysław Osipowski. Zabawa przyniosła 4 931 zł. zysku. W tym roku zorganizowano jeszcze jedną w dniu 25 sierpnia wzbogacając kasę strażacką o 3 239 zł.

Remiza w Kotnowie (stan dzisiejszy).

Rok  1972;

– na naczelnika straży pożarnych w gromadzie Płużnica zwiększonej o przyłączoną gromadę Błędowo powołano Maksymiliana Lewandowskiego z Płużnicy, a na zastępcę Franciszka Zadkę z Błędowa. W budowie znajdowały się wtedy remizy w Czaplach i Błędowie.

– Zarząd podjął decyzję o ufundowaniu gwoździ do sztandarów OSP w  miejscowościach Zieleń i Orzechowo na terenie gromady Wąbrzeźno i Ryńsk. Delegacja płużnickich strażaków wyjechała do sąsiadów na uroczystość wręczenia tym jednostkom strażackich sztandarów.

– Komisja w składzie; Jerzy Kowalkowski, Bronisław Drzyzga, Waldemar Liszaj, Kazimierz Rosłan i Stanisław Grzegorczyk skwitowała  kolejną zabawę, organizowaną na świetlicy w Kotnowie 9 lutego i 23 kwietnia. Następną taką zabawę urządzono,  również w Kotnowie 9 lipca tego roku. Tą ostatnią rozliczali; Zygmunt Właśniewski, Bronisław Drzyzga, Waldemar Liszaj, Jan Wach i Janusz Tomasik. Zabawy traktowano nie tylko jako możliwość zdobycia pieniędzy na wsparcie działalności strażackiej, ale także jako możliwość wspólnego spotkanie się i zabawy. Jak już pisaliśmy była to ważna wówczas część działalności kulturalnej i zasilającej kasę OSP.

– w lipcu jednostka zleciła u mechanika Ryszarda Karczewskiego w Wąbrzeźnie szpachlowanie i malowanie karoserii samochodu strażackiego typu Star 20 GM-8.

– w grudniu Waldemar i Ryszard Liszajowie zebrali  pieniądze na fundusz Ochrony Przeciwpożarowej od 69 mieszkańców wsi.

Rok  1973; 2 czerwca Komisja w składzie; Liszaj Waldemar, Jerzy Kowalkowski i Piotr Gafiuk rozliczyła  zabawę z której organizacji osiągnięto zysk netto 1 620 zł (Średnia miesięczna płaca wynosiła 2 798 zł). Podobną zabawę zorganizowano ponownie 22 września. Zarobiono wtedy 3 081 zł. Tą ostatnią rozliczali; Jerzy Kowalkowski, Waldemar Liszaj, Roman Kultys. Zysk pochodził z prowadzonego bufetu i sprzedaży biletów. Wtedy sprzedano ich, aż 196. Przy sprzedaży takiej ilości biletów zapewne panował tam ogromny tłok!

Rok  1974;

– z rachunków wynika, iż dla bieżących potrzeb OSP kupowano między innymi; siatkę zbrojoną, wieniec na pogrzeb strażaka, garnek elektryczny, zapłacono składkę do Zarządu Powiatowego, ubezpieczono działania OSP.

– 29 czerwca odbyła się zabawa, którą rozliczyła Komisja w składzie: Jan Wach, Jerzy Kowalkowski i Jan Maćkiewicz. Wynik netto był tym razem niewielki bowiem wyniósł tylko 10 zł. Jak była przyczyna tak niskich wpływów w protokole nie podano!

Rok 1975;

– naczelnikiem OSP, po ustępującym Tadeuszu Kalinowskim został Rajmund Kwiatkowski z zawodu ślusarz. Funkcje tą pełnił do 1985 roku.

– 15 maja prezes OSP Jerzy Kowalkowski i Jan Lewandowski pojechali do  Bydgoszczy zakupić odzież ochronną dla strażaków. Strażacy wspominają dogodne połączenie z Płużnicy pociągiem do Chełmży, skąd po przesiadce dalej dojeżdżało się np. do Bydgoszczy.

– kontrolę jednostki OSP prowadziła Komenda Powiatowa Straży Pożarnych; 18 marca i 14 czerwca. W obu kontrolach stwierdzono; sprawną syrenę alarmową, gotowe do pracy motopompy. W remizie panował porządek, sprzęt był  należycie konserwowany. Z OSP Płużnica przy kontroli obecni byli; Zbigniew Wach, Rajmund Kwiatkowski, Piotr Gafiuk. Kontrolowali strażacy z Komendy Straży Powiatowej; por. Marian Wiecki i ogn. Ryszard Iwankowski. Kolejną kontrolę przeprowadził 14 marca ogn. Ryszard Iwankowski w obecności kierowcy OSP Zbigniewa Wacha. Ocena miała charakter punktacji oceniającej sprawność alarmowania i jego przebieg (oddział stawił się w ciągu 175 sek), stan techniczny samochodów, motopompy, sprawność rozkazodawstwa. Łącznie jednostka otrzymała 510 pkt.  25 października kontrolę przeprowadził por. Marian Wiecki, który stwierdził, iż jednostka jest niezdolna do akcji ponieważ nie działała syrena alarmowa i niesprawny (wycofany z użytkowania)  jest samochód  GM/8 mający 20 lat. W dniu alarmu do jednostki przybyło 6 strażaków. OSP Płużnica liczyła wówczas 28 strażaków. Słabo oceniono zarządzanie jednostką, stan wyszkolenia strażaków i „słabą konserwację sprzętu! Kolejna kontrola w dniu 6 grudnia wykazała, iż samochód jest wycofany z eksploatacji, a jednostka ma przyczepę i wyznaczony ciągnik do wyjazdów gaśniczych. Dalej nie sprawna była syrena alarmowa. Strażaków zwoływano syreną ręczną. Stwierdzono słabą konserwację sprzętu strażackiego. Jednostka wyraźnie przeżywała kryzys. Węży było: W-75 130 mb,  i W-52  700 mb.

– jednostka uczestniczyła w 100 leciu OSP Wąbrzeźno. Zwyczajowo w takich okazjach, a było ich więcej, brano udział sponsorując zakup gwoździ do sztandaru, oraz organizując wyjazd delegacji w galowych mundurach.

Rok 1976; 5 marca na zawodach miejsko gminnych sportowo-pożarniczych drużyna OSP Płużnica zajęła II miejsce. Dyplom strażacy odbierali z rąk komendanta rejonowego OSP por. poż. Mariana Wieckiego. Jednostka posiadała wówczas jeden samochód pożarniczy marki ŻUK A 15. Na wyposażeniu były motopompy, komplety węży, rozdzielaczy, prądownice. Ponadto posiadano drobniejszy sprzęt i narzędzia pożarnicze oraz podstawowe ubiory.

Rok 1977 roku;

– zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 8 lutego przyjęło sprawozdanie zarządu i dokonało wyboru nowych władz.

– w maju zorganizowano trzy zabawy w sali wiejskiej w Kotnowie. Pierwsza w dn. 5 maja dała zysk 5 029 zł, druga była 14 maja przyniosła 2 497 zł zysku, trzecia 28 maja 2 309 zł.  Przypominamy, iż były to zabawy publiczne, zgłaszane do odpowiednich urzędów, z opłaceniem należnego podatku i po uzyskaniu zezwolenia. Bezpieczeństwa na zabawach strzegli strażacy. Między innymi z tych pieniędzy kupiono robot kuchenny i mikser.

– 5 listopada 1976 r Zarząd zdecydował, iż 12 strażaków z OSP Płużnica weźmie udział w manewrach rejonowych strażaków w miejscowości Ciechocin koło Torunia. Na ten cel jednostka musiała wyasygnować 650 zł na wyżywienie strażaków biorących w nich udział.

– według spisu rocznego jednostka posiadała samochód gaśniczy marki Żuk A 15, [który zastąpił STAR] motopompy, węże, drabiny, ubrania, obuwie. 18 października tego roku przeprowadzono inspekcję gotowości bojowej w płużnickiej OSP przez Komendę Rejonową w Wąbrzeźnie przez st. strażaka Janusza Kopczyńskiego w obecności skarbnika Zarządu Bronisława Drzyzgi. W jednostce było wówczas 24 czynnych członków i jeden samochód  typu GLM. W dniu inspekcji na alarm przybyło 7 strażaków. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z planem, choć jak zauważono w protokole „sekcja słabo posługuje się sprzętem…” oraz „nie przedłożono książki szkolenia.” w skład Zarządu OSP  wchodzili: prezes Jerzy Kowalkowski, w-ce prezes Jan Wach, naczelnik Rajmund Kwiatkowski, sekretarz Waldemar Liszaj, skarbnik Bronisław Drzyzga.

Rok 1978;

– 16 stycznia Zarząd OSP odbył posiedzenie przygotowujące walne zebranie OSP na dzień 17 stycznia 1978 roku.  Z protokołu udało się wyłowić takie zdanie: „W dyskusji wskazano na poprawę wyszkolenia naszych druhów”.

– 25 maja na posiedzeniu Zarządu oceniono przeprowadzenie corocznego przeglądu (kontroli) przeciwpożarowego wszystkich gospodarstw rolnych we wsi. W kilku z nich nakazano usunięcie usterek, dokonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych.mZwracano uwagę na prawidłowe składowanie słomy, siana.

–  jednostka brała udział w rejonowych zawodach pożarniczych w Wąbrzeźnie.

– 10 grudnia Zarząd przygotowywał zebranie walne, które zaplanowano na dzień 12 grudnia w sali Urzędu Gminy o godz. 17,oo. Oprócz przygotowania sprawozdań zadysponowano sumę 1 500 zł na poczęstunek dla uczestników zebrania.

Rok 1979;

– według sprawozdania skarbnika Bronisława Drzyzgi w roku 1979 OSP miała 5 658 zł dochodów pochodzących z działalności kulturalno-rozrywkowej, czyli organizowania zabaw. Wydatki natomiast osiągnęły kwotę 3 225 zł.

– Zarząd OSP w dniu 25 maja ocenił wiosenny przeciwpożarowy przegląd gospodarstw rolnych. Sprawdzano stan urządzeń; drabin, bosaków, tłumic ognia. Rozmawiano również o dostępności wody w razie akcji gaśniczej. Zwracano także uwagę na ogólny porządek i ład w gospodarstwie, na strychach, pomieszczeniach gospodarczych. Przeglądano stan instalacji elektrycznej, która wielokrotnie była przyczyną wybuchu pożaru. Zgodnie z przepisami obowiązywały one w gospodarstwach ustalając normy przechowywania słomy i zbóż, dbania o przewody kominowe, dbałości o instalację elektryczną itp. Omówiono plan przygotowań do udziału w zawodach rejonowych w Wąbrzeźnie.

– 5 maja strażacy nasi urządzili zabawę taneczną na sali w Kotnowie. Zysk czysty ze sprzedaży biletów i prowadzonego bufetu wyniósł 565, 80 zł.. [Średnia płaca 7 689 zł.]

– według spisu z natury  rozpoczętego dn. 13 listopada przez komisję w składzie; urzędniczka Urzędu Gminy ds. strażackich Lucyna Lemanowicz, komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, przedstawiciel PSP z Wąbrzeźna Henryk Szymczak. W jednostce płużnickiej był następujący „inwentarz”; samochód gaśniczy LGM 8,3, motopompy, komplet węży, smok ssawny, zbieracze, rozdzielacze, klucz do węży,  9 szt. prądownic, 7 drabin, bosaki, łom, wiadra, gaśnice, łopaty, szufle. Z wyposażenia osobistego zanotowano; hełmy, odzież ochronna, mundury i osobiste uzbrojenie 8 kompletów. Ponadto w remizie była syrena elektryczna i ręczna, kanistry, beczka. Odpowiedzialnym za wyposażenie jednostki był kierowca Jerzy Drzyzga.

–  3 listopada odbyło się walne zebranie naszej jednostki w sali Urzędu Gminy o godz. 17.oo. Po zebraniu strażacy zasiedli do wspólnej kolacji.

Rok 1980;

– na zebraniu czerwcowym w dniu 20 czerwca omówiono udział strażaków w zawodach gminnych i powiatowych w formie ćwiczeń bojowych i mustrze w których wzięli udział wszyscy czynni strażacy OSP. Ćwiczenia takie miały się odbyć w gminie w Płużnicy i w Wąbrzeźnie. Zaplanowano 15 ćwiczeń przygotowawczych, każde po dwie godziny i ostry sprawdzian na dzień przed zawodami. Przeznaczono 300 zł na gminne zawody i 500 zł na powiatowe z przeznaczeniem na posiłek dla strażaków biorących w nich udział.

–  OSP Płużnica odprowadzała składkę członkowską na rzecz Zarządu Gminnego OSP w wysokości 350 zł rocznie.

– 27 grudnia o godz. 17,oo odbyło się coroczne sprawozdawcze walne zebranie OSP Płużnica. Zwyczajowo przygotowywano kolację, na którą Zarząd wyasygnował 1 000 zł.

Rok 1981;

– 18 kwietnia na posiedzeniu Zarządu OSP Płużnica omawiano problem budowy remizy w Płużnicy. Dokonano wyboru „Komitetu Budowy’, który wyjechał do Torunia na rozmowy o wsparciu tej inicjatywy przez Zarząd Wojewódzki OSP. Na 7 czerwca zapowiedziana została wizyta Wojewody Toruńskiego, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej OSP. Strażacy czynili przygotowania, aby podjąć godnie gości dla pozyskania pomocy finansowej w budowie remizy. Ustalono, iż w spotkaniu tym poza miejscowymi władzami uczestniczyć będą strażacy; Tadeusz Stafiej, Jan Wach, Rajmund Kwiatkowski, Bronisław Drzyzga, Zbigniew Szczepanik, Zbigniew Frączek, Jerzy Drzyzga, Roman Kultys. Strażacy przygotowali na tą okoliczność małą konsumpcję; wędliny, pomidory, masło wodę mineralną! Złożyli się na to; Tadeusz Stafiej, Jan Wach,  Rajmund Kwiatkowski, Bronisław Drzyzga, Zbigniew Szczepanik, Zbigniew Frączek, Jerzy Drzyzga, Roman Kultys, Lech Jazownik.

– 20  maja o godz. 14,oo w Płużnicy odbyły się zawody gminne OSP. W ćwiczeniach trzeba było rozwinąć linię główną i podać wodę do tarczy. Strażacy biegli  torem przeszkód długości 225 metrów, w tym poprzez rów z wodą i z przeszkodą. Ćwiczenia trwały dwie godziny.

– 20 czerwca odbyły się rejonowe zawody pożarnicze w Płużnicy, na których podano obiad uczestnikom w części pokryty z kasy OSP Płużnica, w wysokości 1 000 zł.

W zawodach uczestniczyli; Jerzy Kowalkowski, Jerzy Grabiński, Kazimierz Wyrazik, Mieczysław Stępień, Andrzej Wyrazik, Bronisław Drzyzga, Janusz Liszaj, Jerzy Gerke, Lech Jazownik, Tadeusz Stafiej.

Rok 1982;

– 3 maja o godz. 9,30 odbyły się zawody gminne  w Bielawach w systemie uproszczonym. Brali w nich udział strażacy; Jerzy Kowalkowski, Kazimierz Wyrazik, Jerzy Grabiński, Jerzy Gerke, Janusz Liszaj, Lech Jazownik, Mieczysław Stępień, Zbigniew Frączek, Janusz Szczepanik,  Bronisław i Jerzy Drzyzga.

–  11 lipca o godz. 9,oo w Ryńsku, na placu buraczanym odbyły się zawody rejonowe OSP. Z terenu gminy do zawodów zakwalifikowały się OSP; Płużnica, Błędowo, Nowa Wieś Królewska, Działowo i Mgowo. Ćwiczenia przebiegały w konkurencjach; tor przeszkód, bieg sztafetowy na 400 m i ćwiczenia alarmowo-bojowe.

Rok 1983;

– w styczniu strażacy; Lech Jazownik, Marian Liszaj, Kazimierz i Bogusław Wyrazikowie, Waldemar Liszaj, Zbigniew Frączek, Jerzy Kowalkowski, Janusz Liszaj, Zdzisław Bartosik i Stefan Sarnecki zebrali „wolne datki na rozwój ochrony przeciwpożarowej” na sumę 14 121 zł od 118 mieszkańców wsi Płużnica. Zbiórki takie, pod różnymi nazwami były prowadzone przez strażaków corocznie. [Średnia płaca-14 475 zł]

–  15 maja  Zarząd omawiał przygotowanie do zawodów strażackich, które planowano odbyć w Józefkowie. Na obiad dla uczestników zawodów przeznaczono kwotę 4 100 zł. Całością przygotowań zajmował się naczelnik OSP Lech Jazownik.

–  15 listopada Zarząd OSP podjął uchwałę o konieczności budowy remizy strażackiej w Płużnicy. Stara, pamiętająca czasy folwarku Augustynki zamieniła się w ruinę. Przez kilka lat sprzęt, samochód stacjonował w prywatnych garażach Bronisława Drzyzgi.

–  walne zebranie sprawozdawcze OSP odbyło się 23 listopada w Klubie Rolnika o godz. 16,oo. Na zebranie zaproszono ówczesne władze. Wówczas to potwierdzono decyzję o budowie remizy. Obecni byli m. innymi; przewodniczący GRN  Janusz Marcinkowski i naczelnik gminy Ryszard Wasiński

Rok 1984;

–  w styczniu zebrano pieniądze z rozprowadzonych kalendarzy na sumę 9 700 zł. Zbiórkę przeprowadzili Lech Jazownik i Marian Liszaj u 66 mieszkańców wsi.

Pierwsze prace przybudowie remizy. Od lewej; Jan Wach, Józef Kowalkowski,

 –  we wrześniu ruszyła budowa remizo-świetlicy  wstrzymana potem z dwóch powodów, po pierwsze; skutek rozbieżności  między strażakami a naczelnikiem (1982-86) Ryszardem Wasińskim o funkcje budowanego obiektu. Gmina uważała, iż ma powstać obiekt wielofunkcyjny; remiza, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna. Strażacy uważali, iż w pierwszym etapie należy budować przede wszystkim strażnicę wraz z mieszkaniem dla kierowcy, a pomieszczenia z funkcjami kulturalnymi budować w innym trybie. Ostatecznie zawarto kompromis i podjęto projekt, który zawierał by te funkcje uwzględniając wszakże poszerzone potrzeby strażaków. Drugim powodem opóźnień było to, iż podczas wykopów pod fundamenty natrafiono na niestabilny  torfiasty grunt  i trzeba było prowadzić badania gruntu i zmieniać miejsce posadowienia obiektu. Ostatecznie inwestycja, prowadzona systemem gospodarczym ruszyła pod nadzorem strażaków i naczelnika gminy (1986-89) Janusza Marcinkowskiego  w 1986 roku. W tym społecznym dziele wspomagali budowę strażacy, członkowie komitetu budowy; Bronisław Drzyzga, Jan Wach, Lech Jazownik, Tadeusz Stafiej, Waldemar Liszaj  i wielu innych. Pieniądze w części pochodziły z gminy i z wliczonego wkładu prac wykonanych społecznie. Budowę wsparł wojewoda toruński Stanisław Trokowski, który wizytował budowę. Szczególne oparcie w pomocy finansowej 70 % kosztów dała nam, często kontaktująca się w tej sprawie szefowa Komisji Planowania przy Wojewodzie Krystyna Tomala, która nawiasem mówiąc kilka lat później zginęła w pożarze na toruńskiej starówce. Główne prace murarskie wykonywał  majster Wolski.

Stan budowy remizo-świetlicy  w 1987 roku.

–  12 listopada na Zarządzie OSP stwierdzono, że: „.. prace [budowa remizy]posuwają się do przodu, ale przy budowie nie biorą udziału niektórzy członkowie oraz społeczeństwo..”. W tamtych latach realizowano takie budowy w sposobami gospodarczymi w formie „czynu społecznego”, czyli w co najmniej 30 % realizowanego wysiłkiem lokalnej społeczności, w tym przypadku członków organizacji strażackiej. Na posiedzeniu zadysponowano pieniądze za służbowe wyjazdy strażaków; Bronisława Drzyzgi i Lecha Jazownika,

– 15 listopada przygotowano sprawozdanie finansowe. Według niego w 1984 roku wydatkowano ogółem 12 350 zł, a w kasie pozostało 1 676 zł.  Sprawozdanie to podpisał skarbnik Bronisław Drzyzga. Walne zebranie w tym dniu prowadził Jan Wach. (Średnia płaca wynosiła 16 838 zł).

– 20 maja w gminnych zawodach pożarniczych OSP Płużnica zajęła II miejsce. Dyplom wręczył komendant rejonowy PSP mjr pożarnictwa Marian Wiecki.

Rok 1985;

– na drodze Płużnica-Wąbrzeźno w dniu 9 marca 1985 r. zapalił się barakowóz Rejonu Dróg Publicznych. Pożar zgłosił Tadeusz Puszkiewicz komendant posterunku MO w Płużnicy. Akcja trwała od godz. 7, 58 do 9,30. Do zdarzenia wyjechał samochód pożarniczy GBA z Wąbrzeźna i nasi strażacy.

Pogrzeb Maksymiliana „Maksa” Lewandowskiego; 18 czerwca 1985 roku zmarł strażak legenda. Urodził się 09 września 1906 r.  zmarł 18 czerwca 1985.Trumnę ponieśli koledzy, z lewej; Jerzy Kowalkowski, Lech Jazownik,  z prawej;  Mieczysław Osipowski, ….., Kazimierz Wyrazik.

Niedzielny pożar; 13 sierpnia 1985 roku o godz. 18,08 wskutek samozapłonu świeżo składowanego siana płonęła stodoła rolnika Tadeusz Stafieja w Płużnicy. Straż o godz. 18,28 powiadomił sam właściciel. W akcji trwającej od 18,29 do 22,30 brały udział  3 jednostki; OSP Płużnica GBA 2,5/16, G-CBA 6/32, zakładowa ERG Wąbrzeźno G-CBA 6/32 i OSP Ryńsk. Spłonęła stodoła z zapasem siana i słomy, oraz część budynku gospodarczego. Uratowano chlewnię 150 szt. świń  i dom. Wartość strat oceniono na 3 mln ówczesnych złotych.  Akcją  10 sekcji strażackich dowodził kpt. Młodziankiewicz.

Nowy naczelnik OSP; w miejsce Rajmunda Kwiatkowskiego naczelnikiem OSP został Lech Jazownik,  zawodowy kierowca. Pełnił ją do 2001 roku, kiedy to został prezesem naszej OSP i jest nim do dnia dzisiejszego.

Poniżej mianowanie dla Lecha Jazownika wystawione przez Komendanta Rejonowego mjr pożarnictwa Mariana Wieckiego.

Szefowie gminnej OSP prezes Bronisław Drzyzga i komendant gminny Mieczysław Krauze na spotkaniu w Wąbrzeźnie.

Rok 1986;

– 26 maja o godz. 13.20 paliły  się budynki gospodarstwa rolnego w Bielawach. Pożar zgłosił Stefan Duma. W akcji uczestniczyły 2 samochody pożarnicze (GBA 2,5/16 i  GCBA – 6/32 ) z  ZSP Wąbrzeźna. Łącznie przybyło tu 10 sekcji gaśniczych, w tym jedna z Płużnicy. Akcja trwała do 15,30. Częściowo uległy spaleniu; dom, stodoła i obora. Sprawcą wzniecenia pożaru był 6 letni syn właścicieli. Straty wyniosły 900 000 zł.

–  w styczniu zbierano w Płużnicy pieniądze na fundusz Ochrony Przeciwpożarowej. Wpłaty dokonało 30 osób na ogólną sumę 6 150 zł. Listę kwitował skarbnik Bronisław Drzyzga.

– 3 maja, jak do roku odbyły się w Płużnicy gminne zawody pożarnicze.

Rok 1987;  9 maja zwyczajowo  delegacja Zarządu Gminnego OSP składała kwiaty na pomnikach, przy tablicach upamiętniających pomordowanych mieszkańców wsi. W gminnych władzach strażackich członkiem Zarządu Oddziału Gminnego był nasz strażak Bronisław Drzyzga. Odwiedzaliśmy miejsca upamiętnienia w Płąchawach, Błędowie, Mgowie, Nowej Wsi Królewskiej, Uciążu i Płużnicy.

Uciąż, od lewej; Komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa, prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma z Bielaw członek Zarządu Bronisław Drzyzga, a także harcerze z okolicznych szkół i nauczyciele; Ewa Paetsch z Czapel, Krystyna Hofmann z Orłowa, Wiesław Chmiel i Agnieszka Marcinkowska z Płużnicy. [Fot. 1987. Uciąż Tadeusz Juszczyński]

Rejonowe zawody pożarnicze, w tle budująca się remiza.. (9 lipca 1987 r.)  Od lewej; prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma, z-ca komendanta PSP sierżant Henryk Szymczak, naczelnik gminy Janusz Marcinkowski i Janusz Kopczyński z PSP.[Fot. 1986 Płużnica z kroniki PSP W-no]

„Kurier”  z 22 lipca 1987 roku.

1988 rok; Zawody rejonowe w Płużnicy 3 maja 1988 roku. Poniżej szefostwo zawodów. Pogoda nie była zbyt łaskawa, ale to prawie norma na takie okazje w naszej wsi!

Raportujący Jarosław Herbowski, dowódca ćwiczeń Janusz Kopczyński i obok komendant rejonowy straży  mjr. Marian Wiecki.

Drużyny przygotowują się do startu, w tle widać budującą się remizę.

Powyżej strażacy z Płużnicy; naczelnik OSP Lecz Jazownik, Mieczysław Osipowski, Mieczysław Stępień, Bogusław Wyrazik, Jerzy Drzyzga i Marek (Marian) Liszaj

Pożar w Płużnicy.. 28 maja  o godz. 3,33 milicja płużnicka zgłosiła  pożar budynku inwentarskiego i stodoły  w gospodarstwie Janusza Mordaka. Straty spalonych  dachów i spalonej słomie oszacowano na 100 000 zł.    Pożar gasiły drużyny na samochodach BGA 2,5/16 i  GBBA 6/32. Łącznie brało udział 5 sekcji gaśniczych. Uznano, iż przyczyną były usterki w instalacji elektrycznej. Akcją dowodził chor. Henryk Szymczak.

Rok 1989;

– 19 stycznia o godz. 23,42 sołtys Stefan  Duma zgłosił pożar stodoły w gospodarstwie Jerzego Dumy w Bielawach. Pożar gasiły 3 jednostki, w tym; GBA 2,5/16 i GCBA 6/32 z ZSP Wąbrzeźno, którymi dowodził chor. Janusz Kopczyński. Pożar pochłonął drewniany budynek oraz 22 tuczniki, 8 cieląt i 20 ton słomy. Wartość oceniono na 1 500 000 zł. Przyczyną była prowizoryczna instalacja elektryczna.

–  3 maja obchodzono Święto Strażaka” organizując zawody w Płużnicy. Na poczęstunek dla strażaków zakupiono w miejscowej gospodzie Gminnej Spółdzielni ”SCH” „Bar Uniwersalny” 13 porcji pomidorowej zupy, tyleż bułek, porcji boczku i herbat.

– 24 maja gaszono stodołę w Zielnowie,7 sierpnia przyczepę ze słomą w gospodarstwie  Kazimierza Wyrazika. W akcji brały udział dwie jednostki z Wąbrzeźna i jedna z Płużnicy.

– 27 listopada odbyło się walne zebranie. Brał w nich udział przedstawiciel komendy rejonowej chor. Henryk Szymkowiak i sołtys Jan Maćkiewicz.

–  jak zwykle w listopadzie  strażacy; Bogusław i Andrzej Wyrazik,  Jerzy Gerke, Janusz Szczepanik. prowadzili zbiórkę pieniędzy na „Fundusz ochrony przeciwpożarowej”. Zebrano 68 700 zł odwiedzając 94 mieszkańców wsi Płużnica.

Rozdział IV. OSP Płużnica w latach 90 tych.

 Rok 1990.. Zakończenie budowy remizy.. Ostatecznie przyjęta formuła budowy obiektu wielofunkcyjnego; remizy, biblioteki i została zrealizowana w początkach 1990 roku.

  Z otwarciem nowego obiektu i 100 lecia istnienia OSP połączono z poświęceniem sztandaru, który 4 sierpnia 1989 roku  Zarząd Wojewódzki Związku OSP nadał swą decyzją: „jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.”

Sztandar został ufundowany przez osoby prywatne, firmy i instytucje. Sprawę wsparło prawie 80 %  mieszkańców wsi Płużnica. Na liście są: rolnicy, pracownicy SKR, GS, Banku, Ośrodka Zdrowia, nauczyciele, urzędnicy, rzemieślnicy.

Haftowanie sztandaru zlecono hafciarce z Gruty. Drzewce sztandaru wykonała firma Eugeniusza Piwońskiego  z Torunia. Wykonany jest z toczonego drewna sosnowego, okuty stalowymi elementami, lakierowany, z prętem do mocowania sztandaru. Na wierzchołku drzewca zamontowano emblemat strażacki. Praca została skwitowana 26 października 1989 r. Zlecono również wygrawerowanie 31 plakietek – gwoździ do sztandarowego drzewca. Pracę wykonał  „w tempie ekspresowym” emeryt R. Nowiński.

 Uroczystą decyzją Zarządu Wojewódzkiego OSP  wręczono sztandar strażakom z Płużnicy w dniu 3 maja 1990 roku, czyli w dniu otwarcia remizy strażackiej.

            W imieniu Zarządu Wojewódzkiego OSP wicewojewoda toruński Roman Czyrkiewicz pisał: „W związku z pięknym jubileuszem 100 lecia OSP, wręczenia sztandaru i przekazania do użytku domu strażaka, oraz „Dnia Strażaka” – życzymy wszystkim członkom i działaczom Związku OSP oraz mieszkańcom wsi Płużnica dalszych osiągnięć w pracy i działalności społecznej”.

Poniżej strażacy i poczet sztandarowy. Od lewej; Andrzej Wyrazik, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Drzyzga, Zbigniew Frączek, Sławomir Małek, Andrzej Kaźmierczak i Lech Jazownik.

 

    Z tej okazji Komendant Powiatowy ppłk pożarnictwa Marian Wiecki 3 maja 1990 r. przyznał jednostce 10 kompletów ubrań bojowych, tyleż samo koszul i 20 sztuk ręczników, wartości 2 miliony ówczesnych złotych.

Wpisu do księgi pamiątkowej dokonali  przedstawiciele OSP; Nowej Wsi Królewskiej, Bielaw, Józefkowa, Lisewa, Stanisławek, Kotnowa (Eugeniusz Młynarczyk), Dębowej Łąki oraz Zarządu Gminnego PSL (Janusz Tomasik), Gminnej Spółdzielni  „SCh” (prezes Kazimierz Mikołajczak i przew. Rady GS Stefan Duma), Zarządu Gminnego „Solidarność RI”, Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, SKR (prezes Mieczysław Matuszewski), Rady Sołeckiej wsi Płużnica (Jan Maćkiewicz).

Gwoździe do sztandaru ufundowali: Wojewódzki Zarząd OSP, Komenda PSP Toruń, OSP Bielawy, Dębowa Łąka, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król, Wieldządz, Zarząd Gminny OSP Lisewo, SKR Płużnica, GS Płużnica, Agrotorex Orłowo, Urząd Gminy Płużnica, Zarząd Gminny „Solidarność RI”, PZU Wąbrzeźno, Sołectwo Płużnica, Koło KGW Płużnica oraz osoby prywatne; Tadeusz Chlewiński, Henryk Dudziak, Tadeusz Stafiej, Janusz Tomasik, Jan Wiśniewski.

W trakcie uroczystości komendant rejonowy ppłk Marian Wiecki wręczył dla naszej drużyny męskiej dyplom za zajęcie III miejsca na gminnych zawodach OSP w Płużnicy. Równocześnie prezes OSP Płużnica Bronisław Drzyzga i Jan Wach otrzymali dyplomy uznania za swoją strażacką działalność, a szczególnie za  zasługi w budowie płużnickiej remizy.

Przychód całkowity na rzecz organizacji uroczystości otwarcia remizy i wręczenia sztandaru wyniósł 1 840 000 zł, natomiast wydatki 840 000  zł. 1 000 000 zł pozostało w kasie OSP. Powyższe skwitowali; Kazimierz Wyrazik, Jerzy Grabiński, Zbigniew Frączek.

Do zabawy przygrywał zespół muzyczny z Lisewa, za 270 000 ówczesnych złotych. Na te wydatki opodatkowali się strażacy tworzący komitet obchodów; Zbigniew Frączek, Zygmunt Właśniewski, Mieczysław Stępień, Zbigniew Wach, Jerzy Goerke, Jan Maćkiewicz, Andrzej Kaźmierczak, Lech Jazownik, Andrzej Wyrazik, Jerzy Grabiński, Wiesław Korczyński, Roman Kultys, Bogdan Wyrazik, Sławomir Małek, Marian Liszaj, Tadeusz Stafiej, Jan Wach i  Janusz Szczepanik, Zbigniew Szczepanik i …. Krukowski.

 Rok 1990;

–  21 lipca strażacy zorganizowali zabawę. Za bilety od 114 osób skasowano 570 000 zł, z bufetu osiągnięto zysk w wys. 402 000 zł. Po opłaceniu orkiestry strażakom pozostało w kasie 372 000 zł. Sprawozdanie podpisali; Kazimierz Wyrazik, Jerzy Grabiński i Zbigniew Frączek.

– 31 października OSP gasiła pożar stodoły w Przydworzu. Samochód GBA 2/8  ruszył z remizy o godz. 9,30. Pożar zgłosił A. Liwak.

– w zebraniu w dniu 1 grudnia o godz. 17,oo na sali Urzędu Gminy brało udział 16 strażaków na stan 23 czynnych. Uczestniczyło również  12 młodych  strażaków. W dyskusji zabrało głos 7 strażaków. Kilku z nich; Jerzy Gerke, Andrzej Wyrazik, Lech Jazownik, Janusz Szczepanik, Jan Wach, Andrzej Kaźmierczak  złożyło wnioski w kwestiach organizacyjnych i dotyczących zakupu samochodu. Dokonano zmian osobowych  w składzie Zarządu. Prezesem został Tadeusz Stafiej, naczelnikiem Lech Jazownik, skarbnikiem Marian Liszaj, sekretarzem Jan Maćkiewicz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Frączek, a w jej skład weszli Kazimierz Wyrazik i Jerzy Grabiński.

–  w grudniu rozprowadzano kalendarze strażackie we wsi Płużnica. Druhowie Marian Liszaj, Andrzej Kaźmierczak, Zbigniew Frączek i Janusz Szczepanik zebrali sumę  832 000 zł. [Średnia płaca 1 029 637 zł.] Kalendarzami obdarowano 71 osób.

 Rok 1991.

Strażacka zabawa; 3 maja 1991 roku strażacy zorganizowali zabawę dla swoich członków. Organizatorzy kontraktowali orkiestrę, przygotowali bufet zazwyczaj  „obficie zaopatrzony”. Była tam wódka, pepsi, piwo, napoje chłodzące, papierosy. Bawiono się prawie do „białego rana”. Porządku na zabawach pilnowali sami strażacy.

Zawody sportowo–pożarnicze; 20 lipca 1991 roku odbyły się na boisku w Płużnicy dla ochotników z rejonu wąbrzeskiego. Spora część przygotowań spoczywała na barkach naszych strażaków. Zawody w Płużnicy, niezależnie od tego kto je organizował nakładały na OSP Płużnica określone obowiązki. Przygotowywano sprzęt, wodę, pożywienie.

Widok na stadion w Płużnicy[stan z 2010 roku].

        

 

Sikawką z Czapel zaprzężoną w płużnickie konie Janusza Szczepanika powozili; Zbigniew Frączek i Janusz Szczepanik. Z tyłu na sikawce ulokowali się; Piotr Kubasik i Andrzej Kujaczyński.

 Bieżące roboty; w październiku 1991 roku Zarząd uchwalił zakup ze swych środków farby do malowania betonowej posadzki w remizie, parapetów, okien, drzwi. Prace te wykonali strażacy w tzw. „czynie społecznym”.

 Zabawa sylwestrowa; na posiedzeniu Zarządu 10 grudnia 1991 roku zorganizowano zabawę sylwestrową. Organizowali ją; Lech Jazownik, Marian Liszaj, Jerzy Drzyzga. Zabawę urządzono jako wieczorek strażacki ze składką w wysokości 50 000 zł. Na liście pojawiają się między innymi nazwiska 34 chętnych; pp. Chlewińskich, Drzyzgów, Dudzików,  Frączków, Górecznych, Jazowników, Judów, Korczyńskich, Kruków Kultysów, Liszajów, Maćkiewiczów, Magdziaków, Tomasików, Sarneckich, Sitków, Stafiejów, Szczepaników,  Wachów, Wyrazików, Wiśniewskich Wyrazików. Zabawa była bardzo udana. Zabawy organizowano w szkole, na dzisiejszej salce katechetycznej, albo w Kotnowie.

Akcje ratownicze; w  okresie od 12 grudnia 1990 do 31 grudnia 1991 strażacy brali udział w 12 akcjach ratowniczych i gaśniczych w miejscowościach; Nowej Wsi Król, Błędowie, Dąbrówce, Przydwórzu, Czaplach, Płużnicy, Wiewiórkach, Lipienku, Goryniu, Pływaczewie, Wieldządzu, Józefkowie i Bielawach.

Rok 1992.

Wsparcie społeczne. W roku 1992 strażacy; Lech Jazownik, Marian Liszaj, Jerzy Goerke, Zbigniew Szczepanik rozprowadzili kalendarze strażackie  69  rodzinom we wsi na sumę 1 173 000 zł. [Średnia pensja 2 935 000 zł.] Jak na darowiznę nie było to mało. Poniesiono koszty na zakup 130 kalendarzy za sumę 769 000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby jednostki, na zakupy, koszty funkcjonowania itp.

Walne zebranie. 25 stycznia 1992 roku o godz. 17,00 w sali remizy odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Płużnica.

            Zebrania w  tym roku zarządził wójt Leszek Kawski, co było dziwne, bowiem jest to wyłączna kompetencja władz strażackich. Wcześniej przygotowywano sprawozdania, przygotowano projekt zadań na kolejny rok w kwestiach szkoleniowych, zakupu sprzętu, urządzeń, opracowywano projekt planu finansowego. Zastanawiano się nad składem nowego zarządu.  Organizacja liczyła wtedy 23 czynnych strażaków i 15 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Na zebraniu obecnych było 17 strażaków, oraz 9 młodych. W zebraniu uczestniczył  komendant gminny OSP Mieczysław Krauze i komendant powiatowy PSP bryg. Zdzisław Piotrowski.

Zebranie rozpoczął prezes OSP Tadeusz Stafiej, który przekazał prowadzenie zebrania Pawłowi Makowskiemu. Działalność OSP przedstawił sekretarz Jan Maćkiewicz, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Janusz Szczepanik. W trakcie dyskusji zabierali głos; Lech Jazownik, Paweł Makowski, Bronisław Drzyzga i goście Jan Miklaszewski z Urzędu Gminy i komendant Z. Piotrowski. Palące było rozwiązanie problemu samochodu. Stary, wyeksploatowany i faktycznie nie nadający się do jazdy Żuk, powinien być zastąpiony innym. Zwracano uwagę na potrzebę wyposażenia w nowoczesny sprzęt i osobisty ekwipunek strażaków.

    Wybrano Zarząd OSP w składzie;  Prezes Tadeusz Stafiej, naczelnik Lech Jazownik, sekretarz Jan Maćkiewicz, skarbnik Marian Liszaj.

Kontrola ppoż. wsi; 14 maja 1992 roku naczelnik jednostki Lech Jazownik otrzymał upoważnienie od wójta Leszka Kawskiego do prowadzenia kontroli w wybranych obiektach i nakładania kar na tych, którzy swym działaniem powodują zagrożenie pożarowe. Chodziło o gospodarstwa rolne w których: „co roku występują zaniedbania w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych…”. Kontrolę należało przeprowadzić do 30 maja br. Jeszcze wcześniej w latach 80 tych strażacy uczestniczyli w corocznych akcjach „Posesja” prowadzonych wspólnie z gminą i Milicją. Były to ostatnie lata nakładania na strażaków obowiązku prowadzenie tego typu akcji kontrolnych. Dzisiaj to firmy ubezpieczeniowe i ich procedury wymuszają bardziej odpowiedzialne zachowania właścicieli nieruchomości..

Sprawy codzienne w roku 1992;

– jednostka OSP uczestniczyła w akcjach pożarniczych w miejscowościach ; Osieku, Wroniu, Błędowie, Wieldządzu i Łabędziu.

– Bogdanowi Różyńskiem z Płużnicy zlecono wykonanie ławek do strażackiej świetlicy. Koszt ławek wyniósł 245 000 ówczesnych złotówek. Strażacy Zbigniew Szczepanik, Jerzy Gerke zebrali 227 zł za sprzedane kalendarze.

– Zakupiono 6 czapek rogatywek, które wróciły w miejsce okrągłych „ruskiego kroju” wprowadzonych w latach 50 tych.

Kolejne zebranie; 11 grudnia 1992 roku obradowała OSP Płużnica na zebraniu sprawozdawczym. Na 24 członków czynnych przybyło na zebranie 14 oraz 7 członków MDP. W zebraniu uczestniczył wójt Leszek Kawski. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Stefan Sarnecki. Natomiast stan o finansach OSP referował skarbnik Marian Liszaj. W dyskusji rozmawiano przede wszystkim o zakupie samochodu pożarniczego typu lekkiego dla Płużnicy. Nagabywano o ten samochód L. Kawskiego, który obiecał pomoc. Szedł powoli czas, w którym bez porządnego samochodu nie dało się funkcjonować. W rozliczeniu budżetowym za 1992 r wpływy określono na sumę 6 449 402 zł, a wydatki łączne na 1 810 000 zł. [Średnia m-na płaca 2 935 000 zł.]

             W latach poprzednich tj. 1992 i 1993 roku  strażacy wyjeżdżali do  akcji ratowniczych i gaśniczych 12 razy, w tym do Czapel 3 razy, Błędowa 2 razy, do Cierpic 2 razy, ponadto do Ostrowa, Bartoszewic, Sosnówki, Michałek, Gorynia i Płużnicy. Wśród strażaków najczęściej uczestniczącymi w prowadzonych akcjach byli; Marian Liszaj, Lech Jazownik, Kazimierz Wyrazik, Jerzy Grabiński.

 Rok 1993.

22 kwietnia 1993 roku; Zarząd uchwalił przystąpienie do zawodów gminnych planowanych na stadionie w Płużnicy, w grupach; seniorzy, starsi juniorzy i juniorzy młodsi. Sekcje sportowe przygotowywali; seniorów-naczelnik Lech Jazownik, juniorów Jerzy Goerke. Seniorzy zajęli III miejsce, natomiast młodzież „wygrała” V miejsce. W pracy jednostki wyróżnili się dwaj strażacy; Jerzy Gerke i Zbigniew Frączek.

Leszek Kawski wręcza dyplom członkom drużyny młodzieżowej; ……., Mariusz Frączek

 

Płużnicka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza od lewej; Marcin Mądry, Paweł Frączek, Tomasz Kruk. Przemysław Właśniewski, Tomasz Frączek i Janusz Szczepanik.

 Kościelna służba; strażacy „od zawsze” stawali do uświetnienia państwowych i kościelnych  świąt. Poniżej zdjęcie z uroczystości „Bożego Ciała” w Płużnicy w 1993 roku.

 

Poczet sztandarowy; Jan Wach, Zbigniew  Frączek  i Jerzy Goerke, dalej strażacy z Ostrowa; Benedykt Burchardt, Marek Świerad, Stanisław Robaczewski,  … Burchardt.

 Alarmowa lustracja; według protokołu z dnia 19 lipca 1993 roku sporządzonego  przez mł. aspiranta PSP Pawła Stafieja, w obecności naczelnika Lecha Jazownika na alarm przybyło w czasie 3 minut 7 strażaków. Sprawna była syrena, samochód STAR  25, radiotelefon i dwie motopompy. Stwierdzono również dobry stan sprzętu, ubrań ochronnych itp.

Pomoc naszego Wojewody; 17 listopada 1993 roku Zarząd OSP zwrócił się do wojewody toruńskiego Bernarda Kwiatkowskiego, pochodzącego z Uciąża, o przydzielenie samochodu pożarniczego typu STAR 200  GBA. W piśmie motywowano, iż dotychczasowy samochód STAR 25 ma 26 lat „nie spełnia warunków szybkiego i pewnego zabezpieczenia przeciwpożarowego w akcjach bojowych”. W piśmie powoływano się na wcześniejszą, ustną rozmowę z Wojewodą, który wizytował jednostkę płużnicką.  Wskutek tych ustaleń 3 grudnia w-ce wojewoda toruński Zbigniew Muchliński wystąpił do Aleksandra Szymańskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o udzielenie OSP Płużnica pomocy w załatwieniu przydziału na samochód wycofywany z zasobów PSP.

Wójt Leszek Kawski i wojewoda Bernard Kwiatkowski z wizytą w Płużnicy.

Darowizna.. w 1993 roku OSP otrzymała w formie darowizn 1 144 900 zł. Ponadto strażacy zakupili 130 szt. kalendarzy strażackich do rozprowadzenia wśród mieszkańców wsi Płużnica, co kosztowało 769 000 zł. Strażacy; Zbigniew Szczepanik, Jerzy Goerke, Zbigniew Frączek, Janusz Szczepanik zebrali 2 144 000 zł. [Średnia krajowa płaca-3 995 000 zł]

Zebranie walne OSP; walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się  5 lutego 1994 roku o godz. 17,00 w pomieszczeniu świetlicowym remizy. Mówiono o słabym wyposażeniu jednostek w sprzęt i wnioskowano do komendanta PSP bryg. Zdzisława Piotrowskiego o pomoc. Odpowiedział on, iż takich możliwości nie ma i należałoby zwrócić się do sponsorów. Strażacy myśleli również o „zakupie kuchni dla potrzeb własnych”. Rozmawiano o organizowaniu dla strażaków i mieszkańców „wieczorków tańcujących”, obsłudze zawodów, spotkań. Zarząd w kwietniu wystąpił o przyznanie złotej odznaki „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” dla; Marcina Mądrego, Przemysława Właśniewskiego, Mariusza Frączka, ‘srebrnej’ dla Krzysztofa Drzyzgi, Tomasza Frączka, Łukasza Różyńskiego, Krzysztofa Górecznego, Joanny Drzyzgi, Lidii Drzyzgi, Agnieszki Krauze, Aleksandry Jazownik, ‘brązowej’ dla Magdaleny Bartoszewskiej, Magdaleny Drzyzgi, Anity Drzyzgi, Marcina Kultysa, Adama Drzyzgi, Rafała Kowalkowskiego, Artura Puszkiewicza, Macieja Różyńskiego, Piotra Urbańskiego,  Sławomira Jaroszewskiego i Romana Maćkiewicza.

 Rok 1994.

Strażackie czuwanie; w marcu 1994 roku Zarząd omawiał wiele spraw w tym także kwestie związane z czuwaniem strażaków przy grobie w kościele. Ustanowiono cztery warty wspólnie z OSP z terenu płużnickiej parafii, czyli z Kotnowa, Ostrowa i Józefkowa.

‘Zawody 1994’; w maju, na stadionie w Płużnicy odbyły się zawody jednostek strażackich z terenu gminy. Na zawody wyasygnowano z kasy OSP pieniądze na napoje, a że inflacja była ogromna było tego, aż „600 000 zł.”

 

 Od lewej stoją; członkowie Zarządu Gminnego OSP; Bronisław Drzyzga, Jan Duma, wójt L. Kawski) i Mieczysław Krauze.

 

 Start płużnickiej  młodzieżowej drużyny.

 Sprawy 1994 roku;

– brygadier Zdzisław Piotrowski komendant rejonowy PSP dziękował na piśmie płużnickim strażackim: „za zaangażowany udział w Rejonowych Zawodach sportowo-pożarniczych

–  jednostka OSP została zobowiązana przez wójta Leszka Kawskiego do uczestnictwa w akcji sprzątania świata w dniach 17-18 września. Chodziło o podjęcie prac porządkowych na terenie remizy OSP. Jednoczenie zalecono, aby jednostka przygotowała się do przeglądu sprzętu, wyposażenia w dniu 13 września, o godz 8,30.

– Zarząd OSP zwrócił się do Banku Spółdzielczego o pomoc finansową na zakup osobistego wyposażenia strażaków. Decyzją Zarządu wydano 2 400 000 zł na zakup umundurowania. Ile za to kupiono mundurów protokół nie określa. [Średnia pensja wynosiła 5 328 000 zł.]

–  OSP wyjeżdżała do pożaru w tym roku 17 razy. Na terenie gminy dwa pożary wybuchły w Wiewiórkach, paliła się słoma na polu w Bartoszewicach, Kotnowie i Bielawach. Pożary zboża na pniu czy też słomy po kombajnowaniu przysparzały wiele kłopotów. Przy silnym, sprzyjającym wietrze istniała możliwość rozprzestrzeniania się ognia, aż do potencjalnego zagrożenia siedlisk gospodarstw włącznie. Systematycznie zwiększał się obszar zasiewu roślin zbożowych tworząc wielkie łany, co w przypadku zaprószenia ognia, głównie przez kombajny i ciągniki, stwarzało bardzo niebezpieczną mieszankę wybuchową.

Rok 1995 ;

– w styczniu zorganizowano wieczorek taneczny. Do tańca przygrywał muzyk Adam Brodziński z Grudziądza. Z części pieniędzy zakupiono kuchnię elektryczną.

– jednostka liczyła 21 czynnych strażaków. Funkcjonowały dwie młodzieżówki; chłopięca – 12 członków i żeńska 8 dziewcząt. Do wyróżniających strażaków należeli; Jerzy Drzyzga, Jerzy Gerke, Janusz Szczepanik, Roman Kultys, Zbigniew Frączek, Jan Wach, Marcin Mądry, Przemysław Właśniewski, Adam Szczepanik, Mariusz Szczepanik, Mariusz Frączek.

– 3 czerwca na zawodach gminnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  płużniccy chłopcy zajęli II miejsce. Natomiast drużyną dziewcząt zajęła III. Dyplom wręczał wójt L. Kawski.

– na walnym zebraniu 20 grudnia rozliczono dochody i wydatki budżetu rocznego OSP. Z darowizn i zbiórek zebrano 288 zł. Pieniądze te wydano na składki strażackie odprowadzane do Związku powiatowego OSP w wysokości 45 zł i na inne, organizacyjne sprawy jednostki. Wybrano Zarząd OSP  w składzie: prezes Tadeusz Stafiej, naczelnik Lech Jazownik, z-ca naczelnika (kierowca) Jerzy Drzyzga, skarbnik  Marian Liszaj, sekretarz  Jan Maćkiewicz, gospodarz Jerzy Gerke. W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący  Zbigniew Frączek, Roman Kultys, Janusz Szczepanik. Delegatami na zjazd  powiatowy zostali; Bronisław Drzyzga, Marian Liszaj, Tadeusz Stafiej i Jerzy  Drzyzga.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. d 1 stycznia 1995 roku uruchomiony został w Polsce nowy system jako „integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. Jako jedna z pierwszych weszła do systemu OSP Płużnica. Z tej okazji Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gratulował strażakom ochotnikom przyjęcia do ‘Systemu’, jako wynik starań jakie poczynili budując odpowiedni poziom wyszkolenia i wyposażenia jednostki.

Formalną decyzją Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 12 lipca 1995 roku włączono Ochotniczą Straż Pożarną w Płużnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję podpisał nadbrygadier Feliks Dela.

Decyzją tą płużnicka jednostka została włączona w bezpośrednie zarządzanie przez Komendanta PSP mobilizującego w razie potrzeby jednostkę do udziału w akcjach gaśniczych i zdarzeniach drogowych. Porozumienie w tej sprawie, między gminą a PSP Wąbrzeźno zawarł wójt Leszek Kawski i prezes  OSP Płużnica Bronisław Drzyzga. Uczestnictwo w systemie nakładało na jednostkę OSP obowiązek stałej gotowości do podjęcie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Samochód dla Płużnicy. 14 lipca 1995 roku  płużnickim strażakom przekazano samochód gaśniczy Star 244.. z tej okazji do księgi wpisali się goście, którzy przysłużyli się do jego przekazania; wojewoda toruński Bernard Kwiatkowski, marszałek sejmiku wojewódzkiego Jan Adamek, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Zygmunt Politowski, wójt gminy Leszek Kawski, przewodniczący Rady Gminy Edward Góralczyk, komendant rejonowy PSP w Wąbrzeźnie bryg. Zdzisław Piotrowski, komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, proboszcz płużnicki ks. Roman Stefanowski, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, komendant powiatowy PSP st. kpt. Sławomir Herbowski,

 

Na tle samochodu w pierwszym rzędzie; wójt Leszek Kawski, pracownik Urzędu Jan Miklaszewski, wojewoda Bernard Kwiatkowski, marszałek sejmiku wojewódzkiego Jan Adamiak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Frączek. W drugim; kierowca OSP Płużnica Jerzy Drzyzga, Jerzy Goerke, Zbigniew Szczepanik, Wiesław Korczyński.

 Rok 1996;

– w tym roku strażacy brali udział w gaszeniu pożarów w  Goryniu, Józefkowie i pożaru stodoły w Czaplach. 16 czerwca strażacy z Płużnicy zajęli I miejsce w gminnych zawodach sportowo pożarniczych w Płużnicy.

–  drużyny młodzieżowe; męskie i żeńskie brały udział w gminnych zawodach sportowo  pożarniczych OSP. Na napoje chłodzące z własnych pieniędzy jednostka wydała 45 zł.

– pieniądze „na straż” zbierali Zbigniew Frączek i Janusz Szczepanik. Zebrali 183 zł od 49 mieszkańców Płużnicy. [Średnia krajowa  1 061 zł.]

Rok 1997;

      Roczne zebranie; 18 stycznia 1997 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze. Według ewidencji w organizacji było 17 czynnych strażaków, 58 wspierających, 6 honorowych i 12 członków MDP. W zebraniu uczestniczyli; komendant rejonowy PSP bryg Zdzisław Piotrowski, prezes Zarządu Gminnego Bronisław Drzyzga i komendant gminny OSP Mieczysław Krauze. W sprawozdaniu nadmieniono, iż w ubiegłym roku zakupiono prądownicę i dwie pary butów (skutery). Na stanie było 9 mundurów wyjściowych, 6 bojowych 16 hełmów,2 motopompy. OSP sześć razy wyjeżdżała do akcji we wsiach; Bielawy, Ostrowo, Płużnica, Nowa Wieś Król, Wąbrzeźno, Zajączkowo. W zawodach gminnych sportowo-pożarniczych nasza drużyna seniorów zajęła VI miejsce, a MDP chłopców II miejsce.

            Zawody; 8 czerwca 1997 roku MDP chłopców zajęła II miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Natomiast w dniach 13-15 czerwca na zawodach rejonowych OSP w Wąbrzeźnie pierwsze miejsce zajęła drużyna płużnicka w grupie  I chłopców. W zawodach brali udział strażacy z  gmin; Lubawa, Nowe Miasto, Kurzętnik, Brzozie, Brodnica, Zbiczno, Golub-Dobrzyń i Lubicz. Dyplom wręczył komendant rejonowy PSP bryg. Zdzisław Piotrowski.

 Rok 1998;

– 7 lutego zebranie  sprawozdawcze odbyto w obecności 22 strażaków. Stan osobowy OSP Płużnica był następujący; czynnych członków 19, wspierających doliczono się 58 i członków MDP 17. Łącznie więc w ewidencji były 94 osoby. W zebraniu uczestniczyli; komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, prezes Zarządu Gminnego Bronisław Drzyzga i komendant powiatowy bryg. Zdzisław Piotrowski. Gminę reprezentował Jan Miklaszewski. Zebranie otworzył prezes Tadeusz Stafiej. Sprawozdanie przedstawił sekretarz Jan Maćkiewicz, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Janusz Szczepanik. „Dyskusję rozpoczął Lech Jazownik, który wskazał na niedostatki pracy strażackiej; na słabe zaangażowanie członków w działania, nierozprowadzanie kalendarzy wśród mieszkańców, nieposzanowanie mundurów bojowych, oraz na nie naprawione drzwi wejściowe do remizy. Podobnie apelował przewodniczący zebrania Paweł Makowski, mówiąc, iż „… niejednokrotnie brakuje chętnych przy różnych sprawach organizacyjnych..”. Potwierdził te opinie o niedostatecznej pracy jednostki  komendant PSP Zdzisław Piotrowski: „określając  ją jako słabo zaangażowaną…”. Jednocześnie komendant Piotrowski przekazał strażakom piłę spalinową do drewna oraz wręczył odznaczenie „Wzorowy Strażak” druhom; Przemysławowi Właśniewskiemu, Adamowi Szczepanikowi, Mariuszowi Szczepanikowi, Mariuszowi Frączkowi i Marcinowi Mądremu.

– w zawodach gminnych drużyna OSP Płużnica zajęła III miejsce. Dyplom strażakom wręczył wójt Lech Skonieczka.

–  25 listopada OSP w Płużnicy na propozycję Komendy Wojewódzkiej OSP w Toruniu, przyjęła na spotkaniu seniorów pożarnictwa z całego województwa. Na salę gimnastyczną przybył również Minister Rolnictwa Jacek Janiszewski. W spotkaniu uczestniczyło  300 osób.

–  20 czerwca w gminnych zawodach seniorzy zajęli III miejsce.

–  strażacy; Mariusz Szczepanik, Krzysztof Drzyzga, Przemysław Właśniewski, Tomasz Frączek, zebrali 121 zł sprzedając strażackie kalendarze na 1999 rok.

 Rok 1999;

–  od 1 stycznia 1999 roku utworzono nowe województwo kujawsko-pomorskie. Siedzibą Komendy Wojewódzkiej PSP i ZOSP zostało miasto Toruń.

– 25 stycznia na zebraniu sprawozdawczym obecni byli; kpt Sławomir Herbowski z PSP Wąbrzeźno, prezes Zarządu Gminnego Bronisław Drzyzga i w-ce prezes Józef Boruta, oraz komendant gminny OSP Mieczysław Krauze. Organizacja liczyła wówczas 17 czynnych strażaków. Funkcjonowała MDP licząca 7 członków. W roku ubiegłym płużnicka straż była wzywana do 6 zdarzeń. W dyskusji wrócono do sprawy zawodów gminnych, które będą od tej pory ze względu na duże koszty  odbywane raz na dwa lata. Mówiono również o tym, iż w gminie należy umacniać trzy jednostki; Błędowo, Nową Wieś Król. i Płużnicę, aby nie rozpraszać środków finansowych na wszystkie 11 jednostek OSP w gm. Płużnica. OSP zwróciła się do Rady Sołeckiej o wspomożenie finansowe zakupu dresów dla strażaków.

– 8 maja drużyna OSP Płużnica zajęła V miejsce w powiatowych zawodach sportów pożarniczych w Wąbrzeźnie

– strażacy płużniccy pełnili wiele ważnych funkcji w OSP. Między innymi Bronisław Drzyzga był przez lata członkiem Prezydium Zarządu Gminnego, w tym także prezesem tego Zarządu.

– 25 listopada Zarząd OSP podjął decyzję o organizacji zabawy sylwestrowej. Wstęp ustalono na 50 zł od pary. Warunkiem organizacji tej zabawy było zebranie co najmniej 25 par „tańcujących”. Jak się udała owa zabawa dokumenty milczą!

– 20 grudnia strażacy rozliczyli się z zebranych pieniędzy pozyskanych za sprzedaż kalendarzy strażackich na 2000 rok. Grupa; Witold Kowalkowski, Janusz Szczepanik i Tomasz Frączek, zebrała 324 zł. [Średnia płaca 1706 zł]

Rozdział V. Strażacy w nowym tysiącleciu.

 Rok  2000; nowy rok, nowy wiek, nowe tysiąclecie! Wbrew różnym złowieszczym przepowiedniom w nowy rok i wiek wkroczyliśmy spokojnie. W noc sylwestrową strażacy czuwali przy guziku uruchamiającym syrenę wieszczącą wkroczenie w XXI wiek. Spora grupa strażaków bawiła się na wielkim balu w tutejszej szkole podstawowej, a o godz. 24.oo na parkingu koło remizy OSP oglądaliśmy pokaz ogni sztucznych wystrzelonych tej przełomowej nocy.

            28 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze. Przybyli goście; prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Jarosław Herbowski, komendant gminny OSP Mieczysław Krauze i z-ca prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Andrzej Sikora. W roku poprzednim strażacy brali udział w 8 akcjach, w tym dwukrotnie poza terenem gminy. Strażacy nasi brali udział w zabezpieczeniu wizyty Jana Pawła II w Toruniu. Seniorzy zajęli w zawodach powiatowych V miejsce.

Według wykazu na stanie w jednostce znajdowały się; 9 szt. mundurów wyjściowych. 12 szt bojowych, ponad 20 szt.węży,16 bojowych hełmów, 2  motopompy, dwa aparaty oddechowe. oraz jedna piła spalinowa i radiotelefon samochodowy.

Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP Jarosław Herbowski bywał częstym gościem na zebraniach strażackich

W wyborach w skład Zarządu weszli;

prezes Lech Jazownik

naczelnik Ryszard Stafiej

z-ca naczelnika Jarosław Kubasik

sekretarz Szymon Dudzik

skarbnik Liszaj Marian

gospodarz Kaźmierczak Karol

kronikarz Janusz Marcinkowski

członek Wiesław Kwiatkowski

Delegatami na zjazd wybrano; Lecha Jazownika, Ryszarda Stafieja, Mariana Liszaja, Pawła Stafieja. Komisję Rewizyjną wybrano w składzie; przew. Szczepanik Janusz, Adam Drzyzga i Adam Szczepanik

20 marca na posiedzeniu Zarządu na wniosek naczelnika Lecha Jazownika na odznakę „Wzorowy Strażak” przygotowano wnioski dla; Piotra Motasa, Artura Puszkiewicza, Witolda Kowalkowskiego, Szymona Dudzika, Ryszarda Stafieja, Marcina Kultysa,  Adama Drzyzgi, Łukasza Różyńskiego. Na brązowy medal; „Za zasługi dla pożarnictwa” dla druhów; Przemysława Właśniewskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Grzegorza Muchy, Krzysztofa Drzyzgi. Natomiast na złoty medal dla Stanisława Grzegorczyka, Zbigniewa Frączka, Mariana Liszaja, Jana Maćkiewicza i Janusza Szczepanika.

            4 maja uroczyście obchodzono w Płużnicy „Dzień Strażaka” eksponując naszej społeczności samochody i sprzęt gaśniczy. Z tej okazji wykonano zdjęcie;

W pierwszym rzędzie; Grzegorz Mucha, Stanisław Grzegorczyk, Marian Liszaj, Zbigniew Frączek, Janusz Szczepanik, Szymon Dudzik, Marcin Kultys, w drugim; Piotr Motas, Ryszard Stafiej, Adam Drzyzga, Artur Puszkiewicz, Waldemar Kowalkowski, Łukasz Różyński.

Od lewej; przewodniczący Rady Gminy Jerzy Frączek, pracownik urzędu gminy ds. pożarnictwa i jednocześnie sekretarz Zarządu Gminnego OSP Jan Miklaszewski, członek Zarządu Gminnego OSP Bronisław Drzyzga, w-ce prezes ZG OSP Józef Boruta, komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa, prezes Zarządu Gminnego OSP Jan Duma z Bielaw, sołtys wsi i sekretarz Zarządu OSP Płużnica Jan Maćkiewicz, prezes Tadeusz Stafiej z Płużnicy.

             1 lipca drużyna chłopców  zajęła III miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie I chłopców. Natomiast w grupie seniorów płużniccy strażacy zajęli II miejsce.

14 listopada według przeprowadzonej przez mł. kapitana Ireneusza Wiśniewskiego z Komendy Powiatowej PSP na stanie jednostki był samochód  pożarniczy marki STAR 244 sprawny technicznie i „utrzymany w czystości”. Podczas inspekcji zarządzono ćwiczebny alarm w trakcie którego I sekcja licząca 11 strażaków  wyjechała z garażu w ciągu 4 minut. Na wyposażeniu były dwie motopompy „POS” i  sprawna radiostacja, syrena alarmowa itp. Inspekcję kwitował naczelnik  Lech Jazownik.

Strażacy Mariusz Szczepanik, Adam Drzyzga, Ryszard Stafiej, Janusz Szczepanik, Lech Jazownik, Jerzy Kowalkowski obeszli mieszkańców wsi Płużnica, którzy przekazali pieniądze na fundusze strażackie. Uzbierało się tego 508 zł. [Średnia pensja-1923 zł]

W 2000 roku strażacy wyjeżdżali 11 razy do akcji gaśniczych, w tym między innymi w gaszeniu pożarów; lokalu klubowego w ośrodku wypoczynkowym w Przydworzu (18 lutego), pożaru stodoły w Przydworzu (19 maja), pożaru stodoły w Wałdowie (27 maj), stodoły w Pólku (19 lipca), pożar warsztatu naprawczego w Wiewiórkach pod Lasem (20 września). Kilka razy wyjeżdżano do palących się traw, zbóż i trzcin. Usuwano gniazda os w Bartoszewicach. 21 sierpnia przez gminę przeszła gwałtowna burza, po której strażacy musieli usuwać wiatrołomy w Dąbrówce i Płużnicy. Jednocześnie strażacy  doskonaląc swe umiejętności uczestniczyli 12 kwietnia w ćwiczeniach-manewrach w Wąbrzeźnie na terenie lesistym. 23 maja takie manewry gminne odbyto na obiektach szkolnych w Płużnicy. 1 lipca uczestniczyliśmy w zawodach gminnych w Płużnicy i 24 października w ćwiczeniach w wąbrzeskim ERGu. Poza akcjami pozostawało jeszcze codzienne dbanie o „gotowość do akcji”.

Na wyposażeniu jednostki, oprócz wyposażenia osobistego, był średni samochód pożarniczy Star 244, 2 motopompy i środki łączności; radiotelefon samochodowy. Jednocześnie zakupiono; 5 par butów skuterów, 6 kompletów specjalnych ubrań USP.

Pamięci pomordowanych; 10 listopada 2000 roku strażacy z OSP Płużnica i Ostrowa uczestniczyli w odsłonięciu pomnika pomordowanych z rejonu wsi Płużnica na przykościelnym cmentarzu. Upamiętniono mieszkańców  Płużnicy, Ostrowa, Kotnowa, Dąbrówki, Czapel. Pomnik odsłaniali uczniowie gimnazjum, wnukowie pomordowanych; Katarzyna Burchard z Błędowa, Piotr Lisewski  i  Jan Wiśniewski z Ostrowa, w obecności przedstawicieli rodzin. Organizatorami byli uczniowie Gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela Janusza Marcinkowskiego.

Od lewej; wójt Lech Skonieczka, sekretarz Wiesława Szpanowska, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Frączek, poczet sztandarowy z Płużnicy; Łukasz Różyński, Janusz Szczepanik, Ryszard Stafiej Poczet OSP Ostrowo i gimnazjum z Nowej Wsi Król., Stanisław Nowosielski z Orłowa.

Rok 2001.

            Walne zebranie OSP; odbyło się 12 stycznia 2001 roku. W jednostce służyło  36 czynnych członków, w tym 7 w MDP. W działalności prewencyjnej wyróżnili się; Ryszard Stafiej, Witold Kowalkowski, Szymon Dudzik. W zawodach  gminnych seniorzy zajęli II miejsce, a chłopcy z MDP III.

Zebranie dokonało wyboru władz OSP w składzie; Prezes Lech Jazownik, Naczelnik  Ryszard Stafiej, z-ca naczelnika Jerzy Drzyzga, skarbnik Marian Liszaj, sekretarz Jan Maćkiewicz, członek zarządu Szymon Dudzik, gospodarz  obiektu Jerzy Drzyzga, kronikarz Janusz Marcinkowski

Komisja Rewizyjna; przew. Szczepanik Janusz, Tadeusz Stafiej, Witold Kowalkowski. Delegaci na zjazd gminny L. Jazownik, J. Drzyzga, R.  Stafiej, Jan Maćkiewicz do Zarządu Gminnego  wybrano Bronisława Drzyzgę.

W zebraniu udział wzięli (goście); Andrzej Kujaczyński, komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski, proboszcz płużnicki ks. Roman Stefanowski, wójt Lech Skonieczka.

Od lewej; Komendant gminny OSP i prezes OSP Płużnica Lech Jazownik, Tadeusz Stafiej, naczelnik OSP Błędowo Andrzej Sikora, prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta i pracownik Urzędu gminy ds. OSP, jednocześnie sekretarz Zarządu gminnego OSP emerytowany komendant PSP w Golubiu-Dobrzyniu Jan Miklaszewski.

Obecni na zebraniu strażacy; Andrzej Wyrazik, Stanisław Grzegorczyk, Mieczysław Osipowski, Stefan Sarnecki, Zygmunt Właśniewski, Zbigniew Frączek, Szymon Dudzik, Aureliusz Paluch, Artur Puszkiewicz, Piotr Urbański, Krzysztof Góreczny, Adam Drzyzga, Krzysztof Drzyzga, Piotr Motas.

 

Naczelnikiem OSP Płużnica został Ryszard Stafiej. Jego poprzednik, Lech Jazownik naczelnik od 1985 roku został prezesem Zarządu naszej jednostki.

19 lutego 2001 roku  na posiedzeniu Zarządu obecni; Lech Jazownik, Jan Maćkiewicz, Marian Liszaj, Jerzy Drzyzga, Janusz Szczepanik i Ryszard Stafiej po wysłuchaniu wniosku prezesa Towarzystwa Rozwoju Janusza Marcinkowskiego o wydzierżawienie sali posiedzeń na zajęcia dla wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Towarzystwo, podjęli decyzję pozytywną na czas do czerwca 2001 roku, za comiesięczną opłatą w wysokości 150 zł.

8 marca Zarząd omawiał kwestie dalszego funkcjonowania OSP w Krajowym Systemie. Jednostka nie posiadała dwóch samochodów pożarniczych, co było wymogiem umowy zawartej przy wchodzeniu do systemu. Drugi samochód typu Żuk był w tym momencie niesprawny. Wnioskowano o jego kasację ze względu na jego wyeksploatowanie, gdyż jego remont byłby nieuzasadniony ekonomicznie, a dalsze poruszanie się nim stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Przygotowywano się do wymiany systemu łączności, włącznie z zakupem radiostacji „nasobnych” dla strażaków uczestniczących w akcjach. Postulowano zakup drabiny nasadkowej i o drugi etat dla kierowcy. Wg  analizy zagrożeń we wsi Płużnica było tu 48 gospodarstw rolnych i 5 firm, gdzie istniało potencjalnie duże zagrożenia pożarowe. Były to; stacja paliw „SOLO”, magazyny Stowarzyszenie Marketingowego Rolników Indywidualnych, baza Spółdzielni Kółek Rolniczych, przetwórnia warzyw „Remedium”, „Nitex”, stolarnia „Wilczyński”. Źródłami zagrożenia były; składowane paliwo, nawozy sztuczne, chemikalia, instalacja elektryczna, drewno.

W jednostce funkcjonował podział zadań w sekcji operacyjnej;

I sekcja; dowódca Ryszard Stafiej, kierowca Jerzy Drzyzga, przodownicy i pomocnicy Zbigniew Frączek, Krzysztof Drzyzga, Przemysław Właśniewski i Janusz Szczepanik. Łącznikiem był Grzegorz Mucha, rezerwowym Piotr Motas.

II sekcja; dowódca Lech Jazownik, przodownicy i pomocnicy Marian Szczepanik, Szymon Dudzik, Witold Kowalkowski, Adam Drzyzga. Funkcję łącznika pełnił Artur Puszkiewicz, w rezerwie był Piotr Urbański.

28 kwietnia kronika OSP Płużnica uczestniczyła w I przeglądzie kronik OSP z powiatów wąbrzeskiego i grudziądzkiego.

Na 26 maja zaplanowano wieczorek taneczny. Do tańca przygrywał Wojciech Mucha. Tego samego dnia na spotkaniu członków OSP Kotnowo, Józefkowo, Płużnica wręczono odznaczenia resortowe dla: Mariusza Szczepanika i Sławomira Małka „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa”.

11 lipca  na posiedzeniu Zarządu OSP „zapięto” organizację meczu piłkarskiego w dniu 14 lipca. Postanowiono przygotować dla uczestników napoje chłodzące i kiełbaski z grilla.

27 listopada Zarząd zwrócił się do Gminnego Klubu Sportowego „Orion” o pomoc w organizacji turnieju Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w piłce nożnej halowej. Prezesem Klubu był Wojciech Mucha. Ustalono termin zebrania walnego sprawozdawczego na dzień 12 styczeń 2002 r. Po tym zebraniu zaplanowano zorganizować wieczorek dla strażaków. Do rozprowadzania kalendarzy wyznaczono druhów; Adama Drzyzgę, Ariela Palucha i Grzegorza Muchę.

W tym roku dokonano następujących zakupów: dwa radiotelefony, 7 kompletów ubrań koszarowych, radiotelefon typu „motorola”.

29 listopada strażacy Adam Drzyzga, Ariel Paluch, Grzegorz Mucha, zebrali od ponad 130 mieszkańców wsi Płużnica 422 zł. sprzedając w zamian strażackie kalendarze.

12 grudnia Zarząd ustanowił nagrodę dla kierowcy OSP Jerzego Drzyzgi za: „Aktywną pracę oraz wyjazdy do wszystkich wezwań.”

W 2001 roku strażacy uczestniczyli w akcjach;

– 20 lutego i 23 marca usuwano zagrożenie linii energetycznej usuwanie drzewa w Płużnicy.

– 23 marca gaszono pożar w Wiewiórkach.

– 27 marca i 23 kwietnia byliśmy przy pożarach w nocy stogu, stodoły ze słomą w Mgowie.

– 27 kwietnia uczestniczono w manewrach pożarniczych na elewatorze zbożowym w Wąbrzeźnie.

– 23 maj i 8 lipca, oraz 10 października  gaszono wybuchający kilkakrotnie pożar baru w ośrodku wypoczynkowym w Przydworzu.

– w lipcu i sierpniu likwidowano skutki wichury na odcinkach dróg; szosa do Wąbrzeźna, Wronie-Wąbrzeźno, Ostrowo, Uciąż-Nowa Wieś-Czaple, Płużnica-Uciąż-Wieldządz-Płużnica oraz w Nowej Wsi i Wiewiórkach.

– w lipcu i sierpniu zabezpieczano gotowość pożarniczą rejonu Komendy Powiatowej  PSP.

– 31 sierpień strażacy ‘trzymali” gotowość dla PSP W-no w momencie pożaru stodoły w Jarantowicach.

– 12 październik gaszono pożar w godz.22,oo-5,oo rano budynku mieszkalnego w gospodarstwie  J. Popka we wsi Kotnowo.

– 16 października wypompowywano wodę z piwnicy w Goryniu.

– 29 listopada brano i udział w ustalenie źródła zadymienia u Wojciecha Starby w Płużnicy.

– 30 listopada zabezpieczano Komendę Powiatową w skutek jej wyjazdu do pożaru w Książkach.

– 25 grudnia usuwano antę zerwaną przez wiatr w Wąbrzeźnie.

      Z wykazu wynika, iż 9 razy naszych strażaków skierowano poza teren gm. Płużnica.  Udział w akcjach i ćwiczeniach brali: Lech Jazownik, Ryszard Stafiej, Szymon Dudzik, Adam Drzyzga, Jan Maćkiewicz, Piotr Góreczny, Artur Puszkiewicz, Jerzy Drzyzga, Andrzej Urbański, Łukasz Różyński, Janusz Szczepanik, Zbigniew Frączek, Przemysław Właśniewski, Ariel Paluch, Marian Liszaj, Paweł Frączek, Grzegorz Mucha, Wiesław Kwiatkowski, Marian Liszaj. Średnio w akcjach brało udział od 4 do 8 strażaków.

Pożar kwiaciarni; 29 września 2001 rok spaliła się kwiaciarnia w Płużnicy. Chodziły słuchy po wsi, iż było to podpalenie. Komu to przeszkadzało trudno powiedzieć. Jak widać na zdjęciu pożar strawił budynek doszczętnie i nie został on już odbudowany.

Kronika OSP Płużnica w latach 2001-2010 prowadzona przez Stanisława Kwaśnika z Torunia

 

Rok 2002.

Samochód dla Płużnicy.. 8 stycznia 2002 roku  Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu wydał decyzję o przekazanie samochodu średniego gaśniczego GBA 2,5/16 marki STAR typ Jelcz z zasobów komendy powiatowej do OSP Płużnica. Przekazanie samochodu nastąpiło 15 lutego w Płużnicy. Samochód wyprodukowano 1991 roku. Wraz z samochodem strażacy pokwitowali; radiotelefon, syrenę elektryczną, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy i 30 l. oleju napędowego. W uroczystości przekazania uczestniczyli: komendant wojewódzki PSP brygadier Krzysztof Kowalski, kwatermistrz wojewódzki PSP st. kpt. Kazimierz Stafiej, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, komendant powiatowy PSP st. kpt. Sławomir Herbowski, jego z-ca Witold Miklikowski, kpt. Andrzej Kujaczyński, prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Boruta, sekretarz Zarządu Jan Miklaszewski, komendant gminny OSP Lech Jazownik, wójt Lech Skonieczka, przew. Rady Gminy Jerzy Frączek, proboszcz ks. Roman Stefanowski. Samochód został poświęcony i przekazany w ręce naczelnika OSP Płużnica Ryszarda Stafieja. W uzasadnieniu przekazania komendant wojewódzki napisał; „OSP Płużnica jest prężnie działającą jednostką w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, uczestniczącą w wielu akcjach ratowniczych. Zaangażowanie i poświęcenie członków OSP zasługuje na wyróżnienie..”

 

 Przekazanie i poświęcenie samochodu. Z prawej kierowca OSP Jerzy Drzyzga.

 Wydarzenia 2002 roku.

12 stycznia w zebraniu OSP uczestniczyło 25 strażaków. Stan jednostki wynosił 25 czynnych.  W zebraniu uczestniczył komendant powiatowy Sławomir Herbowski, prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta i prezes Towarzystwa Rozwoju Janusz Marcinkowski. Zebranie prowadził Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes OSP Lech Jazownik.

Jednostka była kontrolowana 22 października 2001 roku przez PSP Wąbrzeźno. Komisja w składzie aspirant Witold Miklikowski, ktp. Ireneusz Wiśniewski, mł. ogn. Marian Szymański uznała, iż jednostka jest dobrze przygotowana technicznie do działalności pożarniczej.

Inwentaryzacja ze stycznia 2002 r. w OSP wykazała, iż na wyposażeniu jednostki znajdują się; dwa samochody ( Star 244 i Żuk A 03), dwie motopompy M-800, motopompa pływająca, piła spalinowa, radiostacja, radiotelefon, komplet selektywnego wywoływania, komplety mundurów bojowych lekkich i grubych, mundury moro, wyjściowe. Ponadto były komplety butów gumowych, skutery, hełmy, pasy, oraz komplety węży, rozdzielaczy. Ponadto; smoki ssawne, syreny ręczne i elektryczna, drabiny, bosaki, topory, łomy, łopaty, maski tlenowe, działko pianotwórcze.

12 lutego strażacy Lech Jazownik, Jerzy Drzyzga, Adam Drzyzga, Marian Liszaj, Grzegorz Mucha, Ryszard Stafiej i Ariel Paluch wymalowali podłóg w remizie farbą olejną. To tylko jeden przykład bezpłatnej pracy na rzecz remizy.

18 marca  dokonano przeglądu jednostki przez PSP Wąbrzeźno. W kontroli obecni byli; Lech Jazownik,  Jerzy Drzyzga, Ryszard Stafiej, Ariel Paluch, Zbigniew Frączek, Adam Drzyzga i Artur Puszkiewicz.

32 marca strażacy wyjechali na ćwiczenia gminne w Bartoszewicach w składzie; Jerzy Drzyzga, Ryszard Stafiej, Zbigniew Frączek, Adam Drzyzga, Ariel Paluch, Przemysław Właśniewski, Marian Liszaj, Artur Puszkiewicz, Janusz Szczepanik, Marcin Mądry, Drzyzga Krzysztof

W kwietniu zakupiono dla jednostki 4 komplety; czapek rogatywek, sznurów do koszul, sznurów galowych, koszule białe oraz 18 naramienników, 12 dystynkcji i 8 pagonów do koszuli. Za powyższy zakup zapłaciła Rada Sołecka wsi Płużnica na czele której stał sołtys Jan Maćkiewicz, jednocześnie sekretarz jednostki.

5 maja 2002 roku nasi strażacy uczestniczyli w gminnym „Święcie Strażaka” w Uciążu. Wykonywali tam pokaz-ćwiczenia z zestawem hydraulicznym.

Koncert dla strażaków; 11 maja 2002 w amfiteatrze  ZAWISZA w Bydgoszczy odbył się uroczysty koncert z okazji „Dnia Strażaka”. Wybrali się tam między innymi; Lech Jazownik z żoną Stanisławą z Płużnicy, Bożena i Edward Kruk i Jan Ziółkowski z żona Bernardą z Nowej Wsi Królewskiej, Maria i Eugeniusz Taborowie z Wieldządza.

                    

 Stanisława i Lech Jazwonikowie. 

 Leszek  Jazownik pozyskał wpis od słynnego Komendanta strażackiego kabaretu.

 

Inne sprawy roku 2002;

– OSP Płużnica otrzymała 5 000 zł  przeznaczonych na modernizację remizy z tytułu przynależności do Systemu Krajowego. Ponadto strażacy starali się zdobywać pieniądze  z różnych źródeł. M. innymi pozyskano od Zarządu Gminy 1 500 zł.

– 9 września na posiedzeniu Zarządu ustalono zasady dalszego korzystania przez Wieczorowe LO z pomieszczenia w remizie OSP. Kwotę miesięcznego czynszu ustalono na 150 zł. W posiedzeniu uczestniczyli; Lech Jazownik, Jerzy Drzyzga, Marian Liszaj, Szymon Dudzik, Jan Maćkiewicz.

– w grudniu z kalendarzami wyruszyli; Adam Drzyzga, Ariel Paluch i Janusz Szczepanik. Ustalono organizację obchodów 115 lecia OSP Płużnica w 2003 roku. Złożono wniosek o odznaczenie naszego sztandaru „Złotym Znakiem Związku”.

– W 2002 roku zakupiono do  jednostki: 4 komplety koszarówek i tyle samo czapek, koszul, krawatów, dystynkcji, sznurów, a także wąż hydrantowy, pompę szlamową i węże ssawne. Zakupy te umożliwiła dotacja Komendanta Głównego PSP z należenia do  KSRG. W 2002 roku otrzymaliśmy 5 978 zł.

Akcje ratowniczo-gaśnicze w 2002 r;

– 3 stycznia gaszono pożar telewizora w domu Henryka Sokołowskiego w Błędowie

– 11 stycznia gaszono pożaru domu z oborą w Chrustach gm. Wąbrzeźno

– 28 stycznia wypompowano wodę w Wieldządzu, i w Płużnicy. Wycięto drzewa uszkodzone przez wichurę w miejscowej Szkole Podstawowej.

– 3 lutego gaszono pożar w piwnicy w dawnej szkole w Kotnowie.

– 4 i 8 kwietnia gaszono pożaru traw w Orłowie i w Płużnicy.

– 21 maja gaszono pożar domu z oborą w Zieleniu.

– 8 czerwca i 30 lipca usuwano wywrócone drzewo i wypompowywano wodę z piwnic w Ostrowie.

– 1 sierpnia gaszono pożar  słomy po kombajnie w Błędowie i w Bartoszewicach.

– 2 sierpnia usuwano zwalone drzewo w Błędowie.

– 25 września gaszono pożar  trawy przy SKR w Płużnicy.

– 27 września gaszono pożar w Stablewicach.

– 2 grudnia gaszono pożar w domu gminnym w Goryniu spowodowano niesprawną instalacją elektryczną.

Strażacy wymieniani w raportach z akcji; Lech Jazownik, Szymon Dudzik, Adam Drzyzga, Piotr Urbański, Jerzy Drzyzga, Ryszard Stafiej, Adam Szczepanik, Jan Maćkiewicz, Artur Puszkiewicz, Liszaj Marian, Ariel Paluch, Góreczny Piotr, Frączek Paweł, Grzegorz Mucha, Wiesław Kwiatkowski, Szczepanik Janusz.

2003 rok.

Zebranie walne; 11 stycznia 2003 roku podsumowano pracę jednostki w poprzednim roku. Zebranie walne prowadził prezes OSP Lech Jazownik. Sprawozdanie w imieniu Zarządu przedstawił sekretarz Jan Maćkiewicz, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Janusz Szczepanik. Poza oceną zwykłych, przynależnych strażakom obowiązków poruszono sprawę rekompensaty finansowej dla strażaków za udziały w akcjach bojowych, ćwiczeniach i szkoleniach. Gminny prezes OSP Józef Boruta i wójt Janusz Marcinkowski przyjęli ten wniosek do rozpatrzenia i wprowadzenia w życie. Wójt sygnalizował, iż winno to być rozwiązanie w ramach powiatu i zajmie się koordynacją tych prac z wójtami  z pozostałych gmin powiatu wąbrzeskiego.

Posiedzenie Zarządu OSP; 9 lutego 2003 r. posiedzenie było jak zwykle pracowite. Omawiano następujące kwestie; skierowano na szkolenie podstawowe Tomasza Frączka i Wiesława Kwiatkowskiego, uzgodniono dostawę posiłków i zakupu napojów na turniej piłki nożnej halowej, uzgodniono z proboszczem ks. Romanem Stefanowskim mszę w intencji strażaków. Polecono naczelnikowi Ryszardowi Stafiejowi dowieść aparaty tlenowe na przegląd do PSP w Wąbrzeźnie. Oddelegowano Szymona Dudzika, Grzegorza Muchę, Tomasza Frączka na kurs ratowników do PSP w Wąbrzeźnie. Naczelnik Ryszard Stafiej złożył zapotrzebowanie na zakup; 2 szt. węży, redukcje, 6 szt. wideł, 2 szt. szpadli, linkę ratowniczą, hydrant, zbrojone gumowce, 6 szt. butów typu „skuter”, 6 szt. koszarowych mundurów oraz sprężarkę.

Zawody „2003”; 22 lutego w turnieju piłki nożnej o puchar prezesa OSP  I miejsce zajęła nasza drużyna. Na turniej przyjechały; Błędowo Nowa Wieś, Wieldządz i Wiewiórki.

 

 Nasza płużnicka drużyna; Sławomir Jaroszewski,  Artur Puszkiewicz, Władysław Dragun,  Marcin Grodzicki, Rafał Sądowski, Adam Drzyzga, Robert Majewski.

Organizatorzy i sędziowie; Eugeniusz Tabor, Lech Jazownik, Wojciech Mucha, Ryszard Stafiej i Artur Puszkiewicz.

Zawody; 10 maja 2003 roku  w zawodach pożarniczo sportowych postanowiono wystawić  trzy drużyny: seniorów i 2 młodzieżowe; męską i żeńską. Ćwiczenia koordynował Ryszard Stafiej.  MDP (wiek 12 – 16 lat) z Płużnicy zajęła I miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Sekcja startowała w składzie; Robert Majewski, Mirosław Żelazny, Eliasz Stafiej, Artur Lewandowski, Damian Skwira, Dariusz Świerad, Lucjan Nowosielski, Sierbiński Artur. Dyplom wręczyli; prezes Zarząd Gminnego OSP Józef Boruta i wójt Janusz Marcinkowski. W tych samym dniu seniorzy naszej jednostki; Ryszard Stafiej, Artur Puszkiewicz, Marcin Kultys, Grzegorz Mucha, Sławomir Małek, Przemysław Właśniewski, Krzysztof Drzyzga, Mariusz Frączek, wywalczyli dobre III miejsce.

7 czerwca OSP Płużnica zajęła pierwsze miejsce w Książkach na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Natomiast MDP chłopców wywalczyła II miejsce.

Obchody 115 lecie; w niedzielę 22 czerwca 2003 roku obchodziliśmy bardzo uroczyście 115 lecie powstania ‘straży ogniowej’ w naszej wsi. Komitet Obchodów pracował w składzie; Lech Jazownik, Ryszard Stafiej, Jerzy Drzyzga, Marian Liszaj, Janusz Szczepanik, Szymon Dudzik. Włączono innych partnerów społecznych; prezesa Zarządu Gminnego Józefa Borutę  i pracownicy Urzędu Gminy; Jana Miklaszewskiego (sekretarz Zarządu Gminnego OSP), Wiesławę Szpanowską (sekretarz gminy), Mariusza Bartosika, Magdalenę Styczeń. Poproszono również: policjanta Mirosława Lewandowskiego, prezes Towarzystwa Rozwoju Mirosławę Tomasik, plastyka z Orłowa Waldemara Okońskiego. W niektórych spotkaniach uczestniczył wójt Janusz Marcinkowski.

Z okazji tej rocznicy wojewoda kujawsko-pomorski odznaczył Brązowymi Krzyżami Zasługi  płużnickich druhów  Lecha Jazownika i  Jerzego Drzyzgę. Generał Zygmunt Politowski uhonorował Kazimierza Frączka złotym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Srebrne „Medale..” otrzymali; Rajmund Kwiatkowski, Grzegorz Mucha, Roman Smoliński, Tadeusz Wawszczyk i Wiesława Szpanowska.

Jednostka na tą okazję otrzymała nowoczesny  sprzęt. Wojewoda Romuald Kosieniak przekazał motopompę najnowszej generacji, a gen. Zygmunt Politowski 17 odcinków węży pożarniczych i prądownicę „Turbodżet”. Otrzymano również torbę ratownictwa medycznego. Przekazany sprzęt miał wartość 33 145  zł.

Na zorganizowanie uroczystości zebrano pieniądze od okolicznych przedsiębiorców w wysokości 4 295 zł. Otrzymano również dwa świniaki od właścicieli majątków od Mariana Zająca z Bartoszewic i Jana Biegniewskiego z Wronia. Z pieniędzy tych opłacono orkiestrę, posiłek dla strażaków i gości. Wśród sponsorów znalazły się instytucje:  Gmina Płużnica, PZU, Komenda Policji, Rada i Starostwo Powiatu, Bank Spółdzielczy, Stowarzyszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych, SKR, Gminna Spółka Wodna, Stacja paliw „Solo” Bożeny i Janusza Wiśniewskich, „Niteks” Wojciecha Muchy, Piekarnia Bogdana Jarząba, Transport Samochodowy Zbigniewa Kruka, gospodarstwa rolne; Orłowo Adama Lipińskiego,  Wronie Wandy i Jana Biegniewskich, Bartoszewice Mariana Zająca, firmy; „Plast-Farb” Józefa Głowińskiego, „Rolwil” Leszka Wiśniewskiego, sklep spożywczy Zofia Bartosik, sklep spożywczo żelazny Adam Swół, usługi przewozowe Gabriela Krauze i „Remedium”-Władysława Oleśniewicza.

Uroczystość rozpoczęto mszą o godz. 13,00, na którą strażacy zwartą kolumną maszerowali przez wieś. Po mszy ceremoniał strażacki odbył się na parkingu między szkołą a remizą strażacką. Gości przywitał wójt Janusz Marcinkowski. Kolumnę strażaków, całego stanu z gminy Płużnica poprowadził Lech Jazownik, prezes OSP  Płużnica, jednocześnie pełniący wtedy funkcję komendanta gminnego  OSP.

Na uroczystość zaproszono strażaków, mieszkańców i gości; (od lewej stoją) komendant wojewódzki brygadier Krzysztof Kowalski, z-ca komendanta Głównego Straży Pożarnej nadbrygadier (generał) Zygmunt Politowski, wojewoda kujawsko – pomorski Romuald Kosieniak, poseł na sejm (SLD) Bogdan Lewandowski, wójt gminy Janusz Marcinkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Bożesław Tafelski.

Poza wyżej wymienionymi w uroczystości udział wzięli; starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, komendant powiatowy PSP st. kpt. Sławomir Herbowski, komendant powiatowy Policji podinspektor Mieczysław Toś, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Piotr Krajniak. Nie zabrakło też księży celebrujących mszę; kapelana diecezjalnego kanonika Pawła Piesika, kanonika Romana Stefańskiego, proboszcza płużnickiego. Takich gości Płużnica jeszcze nie widziała. „Postaranie się” o ich przyjazd zawdzięczano głównie Janowi Miklaszewskiemu, ppłk pożarnictwa, niegdyś komendantowi PSP w Golubiu Dobrzyniu, pracownikowi Urzędu Gminy.

Za wieloletnią działalność dla dobra społeczności lokalnej OSP Płużnica została uhonorowana „Złotym Znakiem Związku”. Odznaczenie to mogą otrzymać tylko te jednostki, które służbie ludziom poświęciły ponad 100 lat. Odznaczenie wręczył Bożesław Tafelski. (poniżej na zdjęciu)

Dowódcą uroczystej parady strażaków był Czesław Jeziorski z Józefkowa.

Poniżej; Strażacy i poczty sztandarowe.

Od lewej stoją; Artur Puszkiewicz, Adam Drzyzga, Aureliusz Paluch, Grzegorz Mucha, Marian Liszaj, … Sławomir Małek, Paweł i Zbigniew Frączkowie, Stanisław Grzegorczyk.

Odznaczenia; Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali z rąk wojewody R. Kosieniaka Lech Jazownik i Jerzy Drzyzga.

Bożesław Tafelski i prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski wręczyli  brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”; (od prawej) Januszowi Wiśniewskiemu, Ryszardowi Stafiejowi, Szymonowi Dudzikowi, Adamowi Szczepanikowi, Aureliuszowi Paluchowi, Adamowi Drzyzdze, Arturowi Puszkiewiczowi.

Złote „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali; Kazimierz Frączek, Tadeusz Wawszczyk i Wiesława Szpanowska.

Strażacy nie zapomnieli o paniach, wdowach po  płużnickich strażakach.

Od lewej panie; Zofia Jazownik, Bogumiła Paczkowska, Monika Kalinowska, Jadwiga Rudolf, Zenona Wach  „całowana”  przez Prezesa w tle Józef Kruk i Tadeusz Stafiej.

Obóz dla młodzieży; od 2 do 15 lipca 2003 roku  w „Zielonej Szkole” w Orłowie Gmina i Zarząd Gminny ZOSP urządził dla młodzieży strażackiej obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieży strażackiej z terenu gminy Płużnica. Komendantem obozu był Jan Miklaszewski. W obozie brali udział młodzi płużniccy strażacy; Kamil Jazownik, Eliasz Stafiej, Robert Majewski, Marcin Grodzicki, Łukasz Klimek, Dawid Lewandowski, Patryk Boruciński.

Młodzież strażacka przy pieczeniu kiełbasek;  trzeci od lewej Kamil Jazownik,

Drugi kierowca; w sierpniu Zarząd OSP wystąpił do wójta Janusza Marcinkowskiego o przydzielenie drugiego etatu kierowcy- konserwatora dla jednostki. Uzasadniano to tym, iż  jeden kierowca (Jerzy Drzyzga) nie jest w stanie obsłużyć sprzęt, dwa samochody. Nowym kierowcą OSP  został Wiesław Kwiatkowski z Bartoszewic, zawodowo kierowca gminnego szkolnego autobusu. Z dniem 17 września przekazano mu do bezpośredniej odpowiedzialności samochód Star 244 z wyposażeniem, pompę szlamową, piłę spalinową, motopompy: „Tomathsu” i „PO-5.

Inne wnioski Zarządu w 2003 r;

– z własnych pieniędzy Zarząd wyłożył sumę 200 zł na prezenty ślubne dla strażaków z naszej OSP.

– we wrześniu skarbnik Marek Liszaj zapłacił 760 zł na szkolenie strażaków w zakresie ratownictwa medycznego.

– 15 września Zarząd zgłosił wnioski do budżetu gminy na kolejny rok. Wśród nich były między innymi; wymiana stalowo-blaszanych drzwi garażowych, rozbudowa remizy strażackiej na pomieszczenia garażowe. Wnioskowano również o zakup stołów i krzeseł do świetlicy.

–  strażacy, aby sprostać zadaniom musieli uczestniczyć w szkoleniach. W sierpniu tego roku na szkolenie ratowniczo-medyczne skierowano Wiesława Kwiatkowskiego, Grzegorza Muchę, Szymona Dudzika i Ryszarda Stafieja.

Lech Jazownik w Zaciszu; w dniach 27 -29 październik 2003 roku Leszek wziął  udział w szkoleniu w miejscowości Zacisze  k/Tucholi w ośrodku szkoleniowym  MSWiA organizowanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu dla liderów strażackich.

Leszek Talarek z Książek, Wojciech Dombrowski z Wąbrzeźna, Lech Jazownik.

 Ćwiczenia w szkole; jednostka nasza, wraz z innymi brała udział w zabezpieczeniu obiektów gimnazjalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

Pokolenia w strażackiej służbie.. W Płużnicy na przestrzeni kilku dziesiątek lat stawali do tej zaszczytnej roboty mieszkańcy z naszej wsi. W wielu płużnickich rodzinach przynależność do strażackiego stanu jest głęboko zakorzenioną tradycją. Są więc w naszej organizacji przedstawiciele rodzin; Stafiejów, Szczepaników, Drzyzgów, Jazowników, Frączków, Wyrazików, Wachów, Liszajów, Grzegorczyków, Osipowskich, Różyńskich, Korczyńskich, Kultysów, Kowalkowskich, Kaźmierczaków, Kwiatkowskich, Maćkiewiczów, Sarneckich, Właśniewskich, Motasów. W niektórych z nich przynależnością strażacką zajmuje  się już trzecie pokolenie. Pozwoliłem sobie wybrać i umieścić  trzypokoleniowe, strażackie rodziny z Płużnicy.  [zdjęcia z lat 2006-2011]

Stafiejowie

Drzyzgowie;

Jazownikowie;

Frączkowie;

Końcówka 2003 roku..

– 11 listopada na posiedzeniu Zarządu uzgodniono, iż strażacy; Szymon Dudzik, Ryszard Stafiej, Artur Puszkiewicz, Grzegorz Mucha i Janusz Szczepanik rozprowadzą kalendarze chodząc od domu do domu w naszej wsi.

– 14 listopada kpt. Ireneusz Wiśniewski z Komendy Powiatowej przeprowadził inspekcję w OSP Płużnica. Między innymi zapisano czas  wyjazdu I sekcji-12 strażaków jaki upłynął od momentu uruchomienia alarmu. Sekcja wyruszyła do akcji w ciągu 3 minut.

Rok 2004.

Honorowi strażacy; 7 stycznia Zarząd przyjął w poczet członków honorowych Kazimierza Stafieja i Krzysztofa Gerca pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Obaj oni położyli duże zasługi w doposażeniu naszej jednostki.

Walne zebranie; 17 stycznia na sali OSP odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP, któremu przewodniczył Zygmunt Właśniewski. Z zaproszonych gości przybyli; komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski, wójt Janusz Marcinkowski, prezes Gminnego Zarządu OSP Józef Boruta i Jan Miklaszewski. Sprawozdania przedstawili: prezes Lech Jazownik, naczelnik Ryszard Stafiej, skarbnik Marian Liszaj, przew. Komisji Rewizyjnej Janusz Szczepanik i Jan Maćkiewicz.

Najważniejszym przedsięwzięciem tego roku była organizacja 115 lecia utworzenia OSP Płużnica. W OSP było 26 czynnych strażaków i 9 osób w MDP. Strażacy brali udział między innymi w turnieju piłki halowej i w jego letnim na trawie rozgrywanym odpowiedniku. W 2003 roku strażacy wzięli udział w  32 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 18 razy w gaszeniu pożarów. W akcjach uczestniczyli: Jerzy Drzyzga, Ryszarda Stafiej, Lech Jazownik, Wiesław Kwiatkowski, Grzegorz Mucha, Artur Puszkiewicz, Krzysztof Drzyzga, Krzysztof Góreczny, Janusz Szczepanik, Szymon Dudzik. Z wyposażenia przybyło; motopompa, 20 szt węży, prądownica „turbo”, torba ratowniczo-medyczna. Uczestniczono w zawodach gminnych i w strażackich turniejach piłkarskich.

Po dyskusji i podjęciu standardowych uchwał dotyczących absolutorium i projektów działania na następny rok wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali pieczonym świniakiem podarowanym przez naczelnika Ryszarda Stafieja, a przyrządzonym przez dh Zygmunta Właśniewskiego. Zebrania odbywano w tamtych latach w świetlicy własnej w remizie, lub na sali Towarzystwa Rozwoju. Po części formalnej podawany jest  skromny zazwyczaj poczęstunek. Często są to kanapki, herbata i kawa. Jeśli chodzi o ‘napiteczność’, to jeśli już było, to zawsze kupowano za prywatne pieniądze strażaków.

Od lewej; Adam Drzyzga, Paweł Stafiej, Tadeusz Stafiej,  sekretarz Jan Maćkiewicz, prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta, naczelnik Ryszard Stafiej, prezes Lech Jazownik, przewodniczący zebrania Zygmunt Właśniewski, komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski, sekretarz Zarządu Gminnego Jan Miklaszewski, Janusz Szczepanik, Szymon Dudzik.

Inwentaryzacja z 30 grudnia 2003 roku.. w pomieszczeniach biurowych  OSP znajdowało się wyposażenie: szafa, stolik, ława i 2 fotele, kanapa, gablota na sztandar. Był także telewizor, zlewozmywak, umywalka, czajnik, naczynia. Na wyposażenie jednostki składało się: dwa średnie samochody Star 244 GBA-rocznik 1991 i 1998, cztery, różne motopompy, piła spalinowa do drewna, sprzęt hydrauliczny (ratowniczy), torba sanitarna, środki łączności. Strażacy ubrani byli w  kilka kompletów mundurów bojowych i organizacyjnych, hełmy, w buty skutery, pasy. ponadto „na stanie” były prądownice, węże, rozdzielacze, drabiny, bosaki, działka, aparaty tlenowe, topory, łomy itp. W roku tym zakupiono między innymi; węże tłoczne W-52, W-75, wąż ssawny, 2 mundury wyjściowe wraz ze sznurami, krawatami, dystynkcjami, koszulami i jedną czapkę.

Strażacki  sport, zawody i szkolenie.

–  dniu 27 marca 2004 roku nasza drużyna na turnieju w Nowej Wsi Królewskiej wygrała III miejsce. W turnieju halowym brały udział drużyny strażackie z Błędowa, Czapel, Działowa, Nowej Wsi, Płużnicy i Uciąża. Grę toczono w systemie; każdy z każdym po 7,5 minuty. W płużnickiej drużynie grali; Dariusz i Rafał Witkowscy, Artur Puszkiewicz, Władysław Dragun, Robert Majewski, Adam Bartoszewski i Marcin  Grodzicki.

– na ferie zimowe w lutym dla MDP zdobyto program „Pożyteczne Ferie”. W ramach programu prowadzono między innymi szkolenie strażackie. Instruktorami byli pracownicy PSP Wąbrzeźno; kpt. Andrzej Kujaczyński, aspirant Chrapiński i asp. Miciak. W szkoleniu uczestniczyło z OSP Płużnica 10 osób, z Nowej Wsi 8 i z Wieldządza 6. Odpowiedzialnymi za organizację szkolenia byli prezes Lech Jazownik i naczelnik Ryszard Stafiej. W zajęciach wzięli udział młodzi strażacy z Płużnicy; Eliasz Stafiej, Patryk Boruciński, Łukasz Klimek, Mirosław Żelazny, Dariusz Świerad, Robert Majewski, Kamil Jazownik, Dariusz Skwira, Artur Lewandowski, Lucjan Nowosielski.

– w maju odbywały się w Płużnicy gminne zawody sportowo-pożarnicze. Wszystkie sprawy organizacyjne załatwiali; Jan Miklaszewski, Bronisław Drzyzga i Józef Boruta.

Sprawy różne;

– w wyniku kontroli technicznego stanu pojazdów i sprzętu w OSP Płużnica w dniu 7 października  kpt. Ireneusz Wiśniewski napisał: „ Jednostka jest gotowa do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w zakresie gaszenia pożarów oraz usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń.”

– 10 października odbyło się posiedzenie Zarządu z wójtem Januszem Marcinkowskim w sprawie wymiany samochodu. Wójt zaproponował jednostce, aby jeden ze średnich samochodów przekazała do Błędowa, która ma starego 36 letniego Jelcza nie nadającego się do eksploatacji, a w zamian za to otrzyma nowy lekki samochód pożarniczy marki Ford, który będzie bardziej sposobny do różnych zdarzeń. Po dyskusji Zarząd  nie wyraził pozytywnej opinii na tą samochodową zamianę uważając, iż nastąpi osłabienie wartości bojowej jednostki. Wójt zapowiedział, iż do sprawy jeszcze wróci, bo ma nadzieję przekonać wszystkich co do tego rozwiązania. Na spotkaniu wniesiono kwestię rozbudowy remizy, zwłaszcza o pomieszczenia na samochody, przebudowę sanitariatów, modernizacji sali posiedzeń. Podnoszono również kwestie przykrycia kanałów ciepłowniczych w garażach samochodowych. Konsultowano ze strażakami zakres prac w ramach „Odnowy Wsi” gdzie zaistniała możliwość wykonania prac modernizacyjnych wokół obiektu OSP. W zebraniu uczestniczyli; Janusz Marcinkowski, Lech Jazownik, Ryszard Stafiej, Jerzy Drzyzga, Marian Liszaj, Jan Maćkiewicz.

– 15 listopada członkowie zarządu uczestniczyli w konsultacjach decyzji zmian w funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie gminy. Generalnie chodziło o decyzję wójta Janusza Marcinkowskiego, opartą o nowe wymogi bezpieczeństwa prowadzenia akcji pożarniczych i w związku z tym wycofanie ośmiu małych jednostek OSP  z bezpośredniego udziału w gaszeniu pożarów i likwidacji skutków zdarzeń losowych. Ostatecznie ukształtowała się sieć trzech wiodących jednostek strażackich na terenie gminy  w Nowej Wsi Królewskiej, Błędowie i Płużnicy.

Gminna uroczystość w Nowej Wsi. Uroczystości te łączyły strażacką brać i zadawały szyku!

Pieniądze z KSRG.. Dotacja Komendanta Głównego PSP do funkcjonowania naszej jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym na 2004 r wyniosła  6 945 zł. Z pieniędzy tych dokonano zakupów; 10 szt. butów gumowych ocieplanych, 2 sztuki aparatów oddechowych, dwóch mundurów wyjściowych, sznury, krawaty, dystynkcje, koszule i 1 czapkę rogatywkę oraz węże tłoczne W-52 2 szt. i W-75 2 szt. i walizkę do wyposażenia ratownictwa medycznego.

W OSP Płużnica uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych było 16 strażaków; Adam Drzyzga, Szymon Dudzik, Paweł Frączek, Tomasz Frączek, Lech Jazownik, Wiesław Kwiatkowski, Jarosław Kubasik, Marian Liszaj, Grzegorz Mucha, Radosław Nadolski, Aureliusz Paluch, Artur Puszkiewicz, Rafał Sądowski, Ryszard Stafiej, Adam Szczepanik, Przemysław Właśniewski.

Rok 2005.

Zebranie sprawozdawcze. 14 stycznia zebranie sprawozdawcze oceniło pracę w poprzednim roku. Stan osobowy organizacji wynosił 60 osób, w tym 27 czynnych, 24 wspierających, 9 członków MDP. W zebraniu uczestniczyło 22 strażaków. Zaproszono gości; komendanta powiatowego PSP Sławomira Herbowskiego, wójta Janusza Marcinkowskiego, prezesa gminnego Zarządu OSP Józefa Borutę, pracownika Urzędu, sekretarza Zarządu Gminnego OSP Jana Miklaszewskiego. W poprzednim roku strażacy nieśli pomoc w 39 zdarzeniach, w tym w 21 pożarach. Pięciokrotnie uczestniczyli w manewrach we Wroniu, Grudziądzu, Mgowie, Tokarach i Wąbrzeźnie. Na zebraniu dyskutowano o dalszym doposażeniu jednostki, między innymi o zakupie samochodu dla Płużnicy. Wójt gminy Janusz Marcinkowski mówił o kryteriach jakie należy spełnić, aby dać strażakom poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym mniejsze jednostki będą wycofane z prowadzenia akcji bojowych i dlatego na płużnicką jednostkę spadnie zadbanie o bezpieczeństwo pożarowe w okolicznych wsiach; Kotnowie, Józefkowie, Czaplach, Bielawach, Ostrowie, Orłowie i Bartoszewicach. W 2004 roku jednostka wzbogaciła się o aparaty oddechowe, buty zbrojone, mundury, dresy i hełmy. Strażacy przeprowadzili turniej piłki nożnej halowej w Płużnicy, zorganizowano szkolenie dla członków MDP.

OSP  Płużnica

       pożary // miejscowe  zagrożenia

2001    10         33

2002    13         18

2003    18         13

2004    28         20

Turniej piłki nożnej.  29 stycznia odbył się turniej piłki halowej gdzie drużyna płużnicka zajęła pierwsze miejsce zwyciężając w finale strażaków z Ryńska.  Skład drużyny był 3 + 1 i zwodnicy rezerwowi. Obowiązywało miękkie  obuwie. W turnieju mogli brać udział członkowie danej jednostki. Organizatorem turnieju była płużnicka jednostka pod patronatem Klubu Sportowego „ORION”. Zgłoszenia do turnieju przyjmował naczelnik Ryszard Stafiej. W płużnickiej drużynie grali; Marcin Grodzicki (bramka), Krzysztof Bartoszewski, Adam Bartoszewski, Władysław Dragun, Piotr Janc, Robert Majewski, Przemysław Szpanowski, Rafał Witkowski (kapitan), Władysław Zakrzewski, Ryszard Stafiej (kierownik drużyny).

Rozmów o samochodach ciąg dalszy. 21 marca 2005 roku wójt Janusz Marcinkowski skierował pismo do płużnickich strażaków wnoszące ponownie propozycję dotyczącą wymiany samochodu pożarniczego z Błędowem. Zarząd OSP Płużnica, również i teraz podjął negatywną opinię, która jednak później w trakcie rozmów została zmieniona.

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 27-28 marca nasi strażacy pełnili honorową wartę u „Pańskiego Grobu” w kościele parafialnym. Stawili się tam między innymi; Aureliusz Paluch i Ryszard Stafiej.

Robota strażacka w 2005 roku.

– 24 kwietnia na posiedzeniu Zarządu OSP  wybrano Eliasza Stafieja jako kandydata do wyjazdu do zaprzyjaźnionej gminy Hagen. Jako rezerwowy został wytypowany Artur Lewandowski. na poprzednim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia postanowiono włączyć do Zarządu OSP Jarosława Kubasika w charakterze doradcy.

– 1 maja obchodzono w Płużnicy gminne święto „Dnia Strażaka”, w jednostce płużnickiej czyniono ostatnie, robocze przygotowania do zawodów rozegranych z tej okazji.

Marcin Mądry,  Ariel Paluch, Przemysław Właśniewski, Szymon Dudzik (odwrócony plecami), Ryszard Stafiej, Marian Liszaj, Lech Jazownik i Wiesław Kwiatkowski.

Nasza młodzież; Łukasz Klimek,  Błażej  Małek, Adrian Afeldt, Eliasz Stafiej, Mirosław Żelazny.

Dziewczęta i „chrzest”; Od lewej; Martyna Kaźmierczak, Marianna Zakrzewska, Emila Urbańska, Patrycja Pacyna, Sandra.

Były wyróżnienia i dyplomy

Prezes OSP Płużnica Lech Jazownik, prezesi Zarządu Gminnego Józef Boruta i Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński. Wójt wręcza dyplom dowódcy drużyny Młodych Kamilowi Jazownikowi.

Przygotowano również konkurencje nie standardowe. Do rzutu strażackim toporkiem przymierza się Paweł Frączek.

130 lecie OSP Wąbrzeźno. 2 lipca nasi strażacy brali udział w uroczystościach 130 lecia OSP Wąbrzeźno. Dowódcą wąbrzeskich uroczystości był Lech Jazownik. Naszemu koledze, ze względu na swą „żołnierską postawę” i umiejętności powierzano prowadzenie wielu takich defilad. Leszek zawsze wywiązywał się z tego zadania wzorowo!

Naszych seniorów; komendanta Mieczysława Krauzego i prezesów gminnych; Jana Dumę i Bronisława Drzyzgę  uhonorowano miejscami na bryczce.

Problemy;

-14 sierpnia podjęto decyzję i wystąpiono z wnioskiem do wójta gminy Janusza Marcinkowskiego o podpisanie umowy z nowym kierowcą OSP dla Aureliusza Palucha, który przeszedł pomyślnie wszystkie badania konieczne do spełnienia  wymaganych warunków. Po tym mianowaniu przez kilka lat był on naszym, drugim strażackim kierowcą.

– Zarząd rozliczył dotację otrzymaną z budżetu państwa w roku 2005 w wysokości 5 640 zł. Za pieniądze te zakupiono komplet ubrań i czapek koszarowych, 4 pary butów skuterów. Z urządzeń zakupiono; sprężarkę, nożyce do cięcia drutu.

W akcji 17 sierpnia 2005 r. w Płużnicy brali udział; Ryszard Stafiej, Andrzej Kujaczyński i Ariel Paluch.

Powiatowe zawody w Płużnicy; 10 września 2005 roku  zawody sportowo-pożarnicze w Płużnicy przyciągnęły 22 strażackie sekcje z całego powiatu. Meldunek z gotowości strażaków do zawodów komendantowi powiatowemu  PSP bryg Sławomirowi Herbowskiemu złożył komendant gminny OSP Lech Jazownik. Do zawodów stanęli nasi druhowie;

Szymon Dudzik,  Zenon Rhode, Ariel Paluch, Adam Szczepanik, Grzegorz Mucha, Paweł Frączek, Wiesław Kwiatkowski.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wystąpiła w składzie:

Mirosław Żelazny, Damian Chlewiński ……………., Artur Pitan, Karol Kaźmierczak, Paweł Frączek.

Obie drużyny seniorów i chłopców odniosły wielki sukces.  W swych kategoriach zajęły pierwsze miejsca. Poniżej płużniccy seniorzy  obserwują zawody:

Jarosław Kubasik, Jan Maćkiewicz, Marian Liszaj, Ryszard Stafiej i przedsiębiorca Wojciech Mucha.

Zawodników z gminy Płużnica, w tym naszych strażaków prowadził prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Edward Kruk.

W zawodach brali udział drużyny z OSP; Ryńsk, Łobdowo, Książki, Płużnica, Osieczek, Orzechowo i Kurkocin.

Przegląd techniczny. 27 października 2005 r strażacy z PSP Wąbrzeźno; asp. szt.Witold Miklikowski, mł. kpt. Paweł Stafiej, ogn. Marian Szamański w obecności prezesa Lecha Jazownika przeprowadzili przegląd techniczny pojazdów i sprzętu w OSP Płużnica. Komisja zakończyła przegląd z poleceniem, aby „Oznakować kanistry z paliwem i olejami.”

Nowy, lekki samochód pożarniczy z Błędowa do Płużnicy. 7 listopada 2005 roku na strażackim zlocie w Częstochowie odebraliśmy lekki samochód pożarniczy typu Ford. Ogólny koszt zakupu wyniósł 120 tys zł., z tego 40 000 zł to pieniądze Gminy, reszta pożyczona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Spłata został rozłożona na 4 lata, przy czym 30% tej pożyczonej sumy zostało umorzone. W Częstochowie, po wysłuchani mszy udaliśmy się na plac, gdzie rozpoczęto wydawanie 150 samochodów. Pojechaliśmy tam w składzie; komendant gminny Lech Jazownik, naczelnik Ryszard Stafiej, prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta, wójt gminy Janusz Marcinkowski i sekretarz Zarządu Gminnego Jan Miklaszewski. Pojazd wyposażony był w sygnalizację samochodów uprzywilejowanych, radiotelefon, wyciągarkę elektryczną, wysokociśnieniowy agregat wodny, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy i dwa komplety ubrań ochronnych. Samochód doposażono w drabinę składaną, słupki odblaskowe, lampy błyskowe, łańcuchy do sprzętu hydraulicznego, duże gaśnice.

Płużnickie samochody w 2005 roku, po ‘wymianie’ z OSP Błędowo.

W miejsce tego samochodu 17 grudnia formalnie przekazano samochód pożarniczy Star 244 zabudowa Jelcz GBA do jednostki OSP w Błędowie. Przekazanie tego samochodu nastąpiło wskutek zawartego porozumienia między wójtem Januszem Marcinkowskim, zarządem gminnym OSP, a jednostkami OSP Płużnica i Błędowo. Porozumienie to było przedmiotem kilku rozmów, w których wyrażano negatywne opinie, zwłaszcza ze strony płużnickich strażaków, którzy uważali, iż do jednostki winien być kupiony ciężki samochód pożarniczy. Należy dodać, iż 36 letni  błędowski Jelcz nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Samochód w imieniu OSP Błędowo przejmował prezes Andrzej Sikora, naczelnik Adrian Balon i kierowca Zbigniew Młynarkiewicz. Przekazywał prezes Lech Jazownik, naczelnik Ryszard Stafiej i kierowca Wiesław Kwiatkowski. Wcześniej, bo 28 listopada wójt Janusz Marcinkowski, prezes OSP Płużnica Lech Jazownik i komendant powiatowy PSP w Wąbrzeźnie podpisali aneks do porozumienia z 1994 roku w sprawie włączenie jednostki płużnickiej do KSRG aktualizujące wyposażenie  w samochody wg nowego stanu.

Rok 2006.

Zarząd OSP, sprawy do załatwienia.

-16 listopada 2006 roku  odbyto posiedzenie Zarządu; L. Jazownik, R. Stafiej,P. Stafiej, M. Liszaj, Sz. Dudzik, J. Maćkiewicz, A. Paluch z udziałem wójta Janusza Marcinkowskiego, komendanta powiatowego Sławomira Herbowskiego, pracownika PSP Andrzeja Kujaczyńskiego. Rozmowa dotyczyła perspektyw jednostek OSP  małych i tych wiodących w Nowej Wsi, Błędowie i Płużnicy. Strażacy wnieśli kilka spraw. Rozpatrzono sprawę zakupu obuwia, kasków. Zwracano uwagę na to, iż wszystkie tego typu wyposażenie winno być z odpowiednimi atestami, dającymi gwarancję ich bezpiecznego użytkowania. Z Komendantem Powiatowym uzgodniono „rejonizację” wyjazdów do akcji na terenie gminy między trzema strażami; Błędowem, Nową Wsią i Płużnicą, tak, aby jednostki nie miały do siebie pretensji.

– 21 listopada dokonano rozliczenia dotacji otrzymanej na doposażenie OSP  w wysokości 29 200 zł. Za pieniądze te zakupiono; aparat oddechowy, sześć hełmów i pasów strażackich, 8 sztuk ubrań WUS, 12 par butów specjalnych i zestaw ratowniczy.

„Kompania Odwodowa powiatu wąbrzeskiego”; 12 jednostek OSP na 44 funkcjonujące w powiecie należały do Kompanii. Z gminy Płużnica wchodziły do niej jednostki; Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica. Oznaczało to, iż były one gotowe do prowadzenia akcji ratowniczych.

Wspólne tańce. 6 grudnia 2005 roku spotkał się nasz  Zarząd OSP z Zarządem Koła Gospodyń Wiejskich dla zorganizowania wspólnego wieczorku tanecznego. Ustalono cenę wstępu na 30 zł od pary. Koszt orkiestry 300 zł pokryje Zarząd OSP. Wieczorek odbędzie się 14 stycznia 2006 roku. Kwestię organizacji wieczorku omawiano w gronie; Lech Jazownik, Ryszard Stafiej, Lidia Juda, Janina Kwiatkowska, Krystyna Szczepanik, Marzena Walter.

Strażak roku; 19 grudnia 2005 roku na ‘strażackim opłatku’ ogłoszono, iż  powiatowym „Strażakiem Roku” został komendant gminny OSP Książki Zygmunt Pastucha.  Z powiatu wąbrzeskiego, z 44 jednostek OSP zgłoszono kilku kandydatów. Z gminy Płużnica wytypowano Ryszarda Stafieja. Kapituła konkursowa rozstrzyga w formie głosowania. Płużniccy strażacy uznali, iż nie będą więcej zgłaszać kandydatur do tego wyróżnienie, bowiem zgłoszenie takowe i potem decydowanie w formie głosowania jest delikatnie nieporozumieniem. Na ten tytuł bowiem, albo ktoś zasługuje, albo nie!

Dotacja; Komendant Główny PSP na 2005 rok przyznał naszej OSP 8 672 zł dotacji za pracę naszej OSP  w systemie  Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Inwentaryzacja 2006.3 stycznia sporządzono inwentaryzację sprzętu, wyposażenia w OSP Płużnica. Na stanie były dwa samochody gaśnicze; STAR 244 i FORD, motopompy szlamowa i pływająca, piła spalinowa, sprzęt ratowniczy hydrauliczny (Holmetro), torba medyczna, radiostacje samochodowe i osobiste strażaków, aparaty oddechowe, sprężarka, nożyce, mundury bojowe lekkie i grube, mundury WUS 2, hełmy, rękawice, czapki, buty skutery i gumowe, pasy bojowe wąskie i szerokie, rozdzielacze, prądownice, węże, redukcje, smok ssawny. Ponadto; drabina, płotki przejazdowe, stojaki hydrantowe, działko pianotwórcze, widły, szpadle, łom, łopaty i wiele różnych drobiazgów. W biurze i świetlicy były między innymi; szafy, stoliki, wieszak, telewizor, kanapa, fotele, krzesła. Ponadto było trochę kuchennych sprzętów; czajnik, zlewozmywak, umywalka, terma do wody.

Walne zebranie; 21 stycznia 2006 roku  odbyło się zebranie sprawozdawczo -wyborcze. W zebraniu uczestniczyli; komendant powiatowy PSP mł. brygadier Sławomir Herbowski, kpt Andrzej Kujaczyński z PSP Wąbrzeźno, wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, prezes Zarządu Gminnego ZOSP Józef Boruta.

Stan członków organizacji wynosił 32 członków  zwyczajnych. W tym były również panie; Wiesława Szpanowska, Anna Mucha, Małgorzata Dudzik. Funkcjonowała MDP w składzie  9 chłopców i zespół sportowy z 10 zawodnikami. W poprzednim 2005 roku OSP uczestniczyła w 53 akcjach, w tym w 24 pożarach i 26 razy w likwidacji skutków miejscowych zagrożeń. Trzykrotnie brano udział w ćwiczeniach Powiatowej Kompanii Odwodowej. Strażacy „zaliczyli” następującą ilość wyjazdów; Ryszard Stafiej 45, Wiesław Kwiatkowski 27, Ariel Paluch 28, Marian Liszaj 21, Radosław Nadolski 20, Zbigniew Frączek 15, Szymon Dudzik 15. Przeprowadzono 25 zbiórek szkoleniowych. W 2005 roku pozyskano do jednostki aparaty oddechowe, sprężarkę i zestaw ratowniczy. Strażacy uczestniczyli w zawodach, ćwiczeniach i wielu uroczystościach strażackich, państwowych i kościelnych.

Wybrano nowy zarząd w składzie; prezes  Lech Jazownik, w-ce prezes Paweł Stafiej, naczelnik Ryszard Stafiej, sekretarz Szymon Dudzik, skarbnik Marian Liszaj, członek    Jarosław Kubasik. Delegatami na zjazd gminny zostali wszyscy członkowie Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Szczepanik. W skład Komisji weszli również;

Grzegorz Mucha, Paweł Frączek. Do Zarządu Gminnego  OSP wybrano Lecha Jazownika, Jarosława Kubasika oraz Ryszarda i Pawła  Stafiejów.

Sprawy strażackie różne..

-Zarząd Główny OSP RP w marcu organizował szkolenie ratownictwa medycznego w miejscowości Kiry k/ Zakopanego. OSP Płużnica wydelegowała dwóch strażaków; kierowcę i członka Zarządu. W marcu wysłano młodych strażaków na 6 dniowy „kurs szeregowych pożarnictwa”. Ukończenie takiego kursu było jednym z warunków udziału w akcjach bojowych OSP.

-1 marca zarząd OSP podjął decyzję o przekazanie nieodpłatnie motopompy PO 5 na cele szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na wyposażenie obozu MDP w miejscowości Piła Młyn w gminie Gostycyn, gdzie wyjeżdża również nasza młodzież.

– w kwietniu dotację z KSRG w wysokości 5 970 zł. Wydano na zakup sprzętu. Miały to być łańcuchy do zestawu hydraulicznego, piłę spalinową do betonu, radiotelefon samochodowy i radiotelefony przenośne.

– płużniccy strażacy zabiegali o wykonanie prac modernizacyjnych w remizie. Taki wniosek przekazano 27 września do wójta Janusza Marcinkowskiego do budżetu na 2007 rok. We wniosku znalazło się; remont pomieszczeń sanitarnych w remizie OSP i wymiany wrót wjazdowych.

Na gminnym zjeździe.. W prezydium gminnego zjazdu delegatów w Nowej Wsi  25 marca 2006 roku zasiadał Lech Jazownik, który pełnił funkcję prezesa Zarządu naszej jednostki i Komendanta Gminnego OSP.

Józef Boruta i Lech Jazownik

 Wójt i seniorzy;

Jan Duma z Bielaw, Mieczysław Krauze z Kotnowa, seniorzy z Płużnicy; Tadeusz Stafiej i Jan Maćkiewicz i wójt gminy Janusz Marcinkowski.

Delegaci; Jan Izbrandt z Ostrowa, Paweł Stafiej z Płużnicy, Marian Sądowski z Czapel, Janusz Szczepanik i Ryszard Stafiej z Płużnicy.

Jubileusz OSP Józefkowo; 27 maja 2006 roku  uczestniczyliśmy w podwójnym gminnym święcie. OSP Józefkowo w dniu 27 maja obchodziło swoje 50 urodziny, połączone z gminnymi obchodami „Dnia Strażaka”.

 

W poczcie sztandarowym wystąpili; Grzegorz Mucha, Wiesław Kwiatkowski, Janusz Szczepanik. Obok komendant gminny, tym razem  w służbie i pod władzą swej małżonki Stanisławy!

Obrady Zarządu; 8 czerwca  2006 roku Zarząd OSP oddelegował Kacpra Stafieja, Piotra Tomasika i Filipa Majewskiego, członków MDP na obóz letni Piła-Młyn. Postanowiono wystawić poczet sztandarowy na uroczystość „Bożego Ciała”. Postanowiono, iż pomalowanie wieży syreny alarmowej wykonają; Radosław Nadolski, Rafał Sądowski i Grzegorz Mucha. Oddelegowano Ryszarda Stafieja, Szymona Dudzika, Wiesława Kwiatkowskiego, Radosława Nadolskiego, Ariela Palucha, Pawła Frączka na przeszkolenie w komorze dymowej w Toruniu.

Końskie Święto. Zaplanowano je na dzień 6 sierpnia 2006 r. Strażacy użyczali kolegom z „Klubu Jazdy i Powożenia Ziemi Chełmińskiej” pomieszczenia i wyposażenie. Organizacja tego święta w dużej mierze była dziełem strażaków: Zbigniewa Frączka, Janusza Szczepanika, którzy oprócz bezpośrednich związków z OSP są miłośnikami koni i propagują hodowlę tych pięknych zwierząt.

 

Swoimi końmi i bryczką powozi Janusz Szczepanik. Na ogierze siedzi Zbigniew Frączek z wnukiem i przyjmuje gratulacje z rąk wójta Janusz Marcinkowskiego.

 

Nasi wizytówką powiatu.. 2 wrzesień 2006 roku odbyły się  III  wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze w Tucholi. W składzie drużyny nie zabrakło płużnickich strażaków. Na zawody wojewódzkie w Tucholi pojechali; Szymon Dudzik, Zenon Rohde, Adam Szczepanik, Wiesław Kwiatkowski, Paweł Frączek, Grzegorz Mucha, Przemysław Właśniewski, Ryszard i Eliasz Stafiej, Artur Pitan, Radosław Nadolski.

   

W pierwszym rzędzie; Tomasz Kowalik, Adam Szczepanik, Grzegorz Mucha i Wiesław Kwiatkowski. W drugim rzędzie; Andrzej Kujaczyński, Szymon Dudzik, Zenon Rohde i Arkadiusz Kruk z Nowej Wsi Królewskiej.

W drodze na posiedzenie; 23 września 2006 naczelnik Ryszard Stafiej, prezes Lech Jazownik i skarbnik Marian Liszaj zdążają na posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP w  Zielonej Szkole w Orłowie.

Modernizacja placu; jesienią 2006 roku zakończono I etap programu „Odnowy Wsi”, w ramach którego został utwardzony polbrukiem plac za remizą, wybudowana scena i inne urządzenia służące organizowaniu imprez przez OSP, w tym także zawodów gminnych i powiatowych.

Pokaz i szkolenie; nasi ratownicy udzielają pomocy uwięzionym pasażerom samochodów osobowych. W akcji Szymon Dudzik, Wiesław Kwiatkowski, Ryszard Stafiej.

Pierwszy gminny strażacki opłatek. Powoli kształtowała się tradycja spędzania wspólnie wieczoru, który łączył w sobie wigilię, opłatek i noworoczne życzenia. Po raz pierwszy  spotkaliśmy się w Czaplach 28 grudnia 2006 r.

Na zbiorowym zdjęciu komendant gminny OSP Lech Jazownik, naczelnik płużnickiej OSP Ryszard Stafiej i skarbnik Marian Liszaj. Z seniorów obecny na zdjęciu jest Tadeusz Stafiej.

2007 rok.

Zebranie w 2007 roku; obradowaliśmy 12 stycznia 2007 roku na sali  OSP w Płużnicy. W  sprawozdaniu z poprzedniego 2006  roku  prezes Lech Jazownik za wzorową służbę wyróżnił strażaków; Ryszarda Stafieja (56 razy w akcji), Grzegorza Muchę (36), Wiesława Kwiatkowskiego (21), Aureliusza Palucha (40), Szymona Dudzika (31), Mariana Liszaja (16), Rafała Sądowskiego(18), Zbigniewa Frączka (19 ) i Radosława Nadolskiego (40) strażacy ci wyjeżdżali do akcji 59 razy, w tym 4 razy poza teren gminy. Dotacje Komendanta Głównego PSP  dla OSP Płużnica z tytułu prowadzenia akcji ratowniczych wyniosły  w 2005 roku 8 672 zł, w 2009 roku 6450 zł.

Prezydium zebrania; wójt Janusz Marcinkowski, komendant powiatowy Sławomir Herbowski, naczelnik OSP Płużnica Ryszard Stafiej, przewodniczący zebrania Zygmunt Właśniewski, Zbigniew Frączek.

Poniżej Prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk, prezes OSP Płużnica Lech Jazownik.

Paweł Frączek, Bronisław Drzyzga, Szymon Dudzik, Paweł Stafiej, Marian Liszaj,

 

Janusz Szczepanik, Mieczysław Osipowski, Stanisław Grzegorczyk, w tle Karol Kaźmierczak Marcin Mądry, Adam Drzyzga.

 

 Jan Maćkiewicz, Ariel Paluch Krzysztof Góreczny, Krzysztof Drzyzga, Adam Szczepanik, Adam Drzyzga, Artur Puszkiewicz i Jarosław Kubasik.

Kamil Jazownik, Miłosz Juda, Rafał Sądowski, Radosław Nadolski, Paweł Frączek, Bronisław Drzyzga, Wiesław Kwiatkowski.

Wizyta dzieci; w maju, z okazji „Dnia Strażaków” remizę odwiedziła młodzież z pobliskiej szkoły podstawowej ze swą wychowawczynią Magdaleną Dudzik. Dzieciaki zapoznały się z wyposażeniem. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się samochody i łódź ratunkowa.

Zawody gminne w Płużnicy; 26 maja 2007 r. odbyły się w Płużnicy zawody sportowo-pożarnicze w których sekcja seniorów zajęła pierwsze miejsce.

Kamil Jazownik, Błażej Małek, Damian Chlewiński, Adrian Affeldt, Karol Kaźmierczak, Eliasz Stafiej.

Drużyny z OSP; Nowej Wsi, Błędowa i Wieldządza.

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała, wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski.

Zawody w powiecie; 9 czerwca 2007 roku odbyły się powiatowe zawody wg systemu CTIF. Wzięła w nich udział nasza MDP. Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce na powiatowych, a na wojewódzkich 17. Natomiast chłopcy zajęli III miejsce.

Święto  kotnowskich  strażaków; 30 czerwca 2007 roku OSP Kotnowo obchodziło 50 lecie swego istnienia. Poniżej nasz poczet sztandarowy; Janusz Szczepanik, Wiesław Kwiatkowski i Zbigniew Frączek. Prowadzący Czesław Jeziorski.

 Różne wydarzenia w 2007 roku;Na tej uroczystości prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski odznaczył naszych druhów; Janusza Wiśniewskiego i strażaków Ariela Palucha i Ryszarda Stafieja.

11 maja przeszła wichura, która powaliła kilka drzew.

 

Pracują; Ryszard Stafiej, Lech Wiśniewski.

Przy usuwaniu groźnego gniazda os pracuje Rafał Sądowski.

Likwidowano następstwa wypadku na drodze powiatowej.

Ostrowo; Marian Liszaj, Ryszard Stafiej, Wiesław Kwiatkowski.

Wspólne posiedzenie; 9 lipca 2007 roku  na prezydium Zarządu Gminnego OSP  w Nowej Wsi siadły zarządy dwu wiodących w gminie Płużnica jednostek Krajowego Systemu; Nowa Wieś Król i Płużnica. Głównym tematem była konsultacja problemów dysponowania pieniędzmi strażackimi oraz wyposażenia jednostek w samochody i sprzęt. Na tym posiedzeniu zapadała decyzja o zakupie dla Nowej Wsi nowego samochodu pożarniczego typu średniego. W posiedzeniu uczestniczyli; wójt Janusz Marcinkowski, Jan Ziółkowski, Lech Jazownik, Czesław  Pitan, Mirosław Liszaj, Edward Kruk, Józef Boruta, Marian Liszaj i Ryszard Stafiej, Szymon Dudzik, Andrzej Kujaczyński i sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski.

 

Strzelanie; 7 września 2007 roku Lech Jazownik wystrzelał w zawodach międzygminnych w Wałyczu II miejsce z kbks.

Śmierć Jurka Drzyzgi!

20 sierpnia 2007 spotkało nas wielkie nieszczęście. W wieku 54 lat na nieuleczalną chorobę zmarł chorujący od kilku miesięcy nasz kolega, przyjaciel, pochodzący z wielce zasłużonej płużnickiej rodziny strażaków. Jerzy Drzyzga był wieloletnim kierowcą w OSP Płużnica.

 W ostatnim pożegnaniu pochyliły się sztandary z okolicznych OSP z Nowej Wsi Królewskiej i Ostrowa.

 

Trumnę ponieśli; Janusz Szczepanik, Jarosław Kubasik, Zbigniew Frączek i Grzegorz Mucha.

 

Wojewódzkie zawody strażackiej młodzieży. VI zawody zorganizowano 15 września 2007 roku. Na 36 startujących drużyn chłopców, z  terenu naszego powiatu brały udział; Osieczek (18 miejsce),  Niedźwiedź (27 miejsce). Z 24 drużyn dziewcząt  7 miejsce zajęła Nowa Wieś Król., 16 Płużnica i 18 te Książki.

Kontrola stanu technicznego. 18 października 2007 roku asp.  Witold Miklikowski i st. kpt Andrzej Kujaczyński w obecności prezesa Lecha Jazownika, naczelnika Ryszarda Stafieja i kierowcy Wiesława Kwiatkowskiego  przeprowadzili kontrolę stanu technicznego pojazdów, motopomp, agregatów prądotwórczego, aparatów oddechowych, sprzętu hydraulicznego i medycznego.  Kontrola stwierdziła sprawność wymienionego wyposażenia. Wpisano uwagę, iż;  „Brak odpowiednich warunków sanitarnych”. Chodziło sanitariaty i brak możliwości umycia się strażaków po zakończeniu akcji.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 12 listopada 2007 roku strażacy uczestniczyli w uroczystości ku czci przedwojennego policjanta z Płużnicy Leona Małolepszego, zamordowanego na Wschodzie.

Wartę honorową stanowili nasi młodzi strażacy ; ……, Adrian Affeldt, Karol Kaźmierczak, Eliasz Stafiej i ……… .

Opłatek  27 grudnia  2007 r. Uciąż;  Leszek Jazownik składa życzenia sąsiadowi  i strażakowi z Czapel Jerzemu Weisnerowi.

Decyzje Zarządu; zarząd OSP 2007 roku na swych posiedzeniach podejmował wiele decyzji. Między innymi; o udziałach jednostki w zawodach i ćwiczeniach, wykonaniu prac remontowych w remizie poprzez pomalowanie wrót garażowych i stojaku do syreny alarmowej. Podnoszono kwestię modernizacji sanitariatów tak, aby strażacy mogli doprowadzić się do porządku po akcji bojowej. Przeprowadzono akcję sprzedaży kalendarzy strażackich, połączonych ze zbiórką pieniędzy na rzecz OSP. Podjęto działania w celu przygotowania 120 lecie OSP Płużnica. W skład komitetu organizacyjnego powołano; Lecha Jazownika, Ryszarda Stafieja. Mariana Liszaja, Jarosława Kubasika, Pawła Stafieja, Szymona Dudzika, Wiesława Kwiatkowskiego i sekretarza gminy, jednocześnie sekretarza Zarządu Gminnego ZOSP Jarosława Tylmanowskiego.

 Rok 2008; 12 stycznia 2008 roku odbyło się kolejne walne zebranie sprawozdawcze  OSP Płużnica.

 

Prezes ZOP ZOSP RP Jarosław Herbowski, prezes ZOG ZOSP, Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski.

W sprawozdaniu za poprzedni 2007  rok  prezes Lech Jazownik za wzorową służbę wyróżnił strażaków; Ryszarda Stafieja (74 razy w akcji), Grzegorza Muchę (46), Wiesława Kwiatkowskiego (70), Aureliusza Palucha (64 ), Szymona Dudzika(49), Mariana Liszaja, Rafała Sądowskiego, Zbigniewa Frączka i Radosława Nadolskiego, strażacy ci wyjeżdżali do  95 akcji, w tym 34 razy poza teren gminy. Charakterystycznym jest to, iż z roku na rok spadał udział pożarów. W omawianym roku było ich tylko 24.

 

Bronisław Drzyzga, Jan Maćkiewicz, Paweł Stafiej.

 Wśród poruszanych problemów mówiło się o potrzebie przebudowania sanitariatów w remizie, z wbudowaniem pryszniców umożliwiających umycie się po akcji i ćwiczeniach. Ponownie zgłoszono również potrzebę wymiany drzwi garażowych. Wnioski te znalazły się w pakiecie spraw do załatwienia w najbliższych latach. Zygmunt Właśniewski ponownie poruszył kwestie budowy świetlicy wiejskiej i organizacji czasu wolnego dla płużnickiej młodzieży. W tej ostatniej sprawie wójt zaproponował spotkanie z młodzieżą i przedyskutowanie form organizacji czasu wolnego, sportu i rekreacji.

Pieniądze dla OSP. Komenda wojewódzka PSP w kwietniu poinformowała jednostki będące w KSRG o zasadach dotacji rocznej w wysokości 2 000 zł plus 80 zł za każdy wyjazd do akcji. Płużnica otrzymała za 2007 roku 2 000 zł, plus 7 760 zł za 97  wyjazdów, czyli łącznie 9 760 zł. Pieniądze te można było przeznaczyć na zakup wyposażenia jednostki i strażaków, czyli na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.

Rok 2008.

Operacyjny Polonez; 27 maja 2008 roku  zarejestrowano w jednostce samochód osobowy marki Polonez Caro, przekazany płużnickim strażakom przez PSP Wąbrzeźno. Samochód miał oznakowania strażackiego wozu i prezentował się bardzo dobrze. W 2010 roku został on, jako samochód operacyjny przekazany do OSP w Nowej Wsi.

 

Kolejny jubileusz; 120 lecie obchodziliśmy 14 czerwca 2008 roku.

Krzątaniną organizacyjną zajmował się Komitet Obchodów: Lech Jazownik, Paweł  Stafiej, Ryszard Stafiej, Marian Liszaj, Szymon Dudzik. Wiesław Kwiatkowski, Jarosław Kubasik, Zenona Wach, Jarosław Tylmanowski, Stanisława Jazownik, Janina Kwiatkowska, Dorota Stafiej, Teresa Kruk. W skład honorowy zaproszono osoby pełniące funkcje publiczne, od marszałka województwa do wójta gminy. Postanowiono zwrócić się do sponsorów o pomoc finansową w organizacji tej uroczystości do firm; NITEX (Mucha), REMEDIUM (Oleśniewicz), DAMIROL (Kuc), SOLO (Wiśniewski) z Płużnicy, oraz Zakierski z Nowej Wsi, Skonieczka z Wieldządza, PZU Wąbrzeźno, KATARZYNKI.

            Płużnickich strażaków  i delegacje prowadził Marian Liszaj. Kolumną marszową strażacy przeszli do kościoła na mszę odprawioną w intencji strażaków.  Uroczystość prowadził prezes Lech Jazownik. Przywitał gości; w-ce prezesa Zarządu Wojewódzkiego Bożesława Tafelskiego, prezesa powiatowego OSP Jarosława Herbowskiego, komendanta powiatowego PSP Sławomira Herbowskiego, przewodnicząca Rady Gminy Krystynę Różyńską, sekretarz gminny Jarosława Tylmanowskiego, strażaków seniorów Mieczysława Krauzego, Tadeusza Stafieja i Bronisława Drzyzgę, prezesa Zarządu Gminnego Edward Kruka i w-ce prezesa Józefa Borutę.

 

Przeglądu dokonał Bożesław Tafelski i Lech Jazownik.

Odznaczenia dla strażaków.

Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  otrzymali; Janusz Szczepanik, Zbigniew Frączek i Stanisław Grzegorczyk. Medal im. B. Chomicza wręczono Janowi Maćkiewiczowi. Edward Kruk otrzymał Złoty Znak Związku. Natomiast „Odznakę Strażak Wzorowy” wręczono; Kamilowi Jazownikowi, Łukaszowi Klimkowi, Karolowi Kaźmierczakowi i Eliaszowi Stafiejowi. Młodzieży wręczono; „Odznaki MDP”. Dostali je; Patryk Fiałkowski, Piotr Tomasik, Maciej Maćkiewicz, Kacper Stafiej, Kamil Chojnacki,  Emilia Urbańska i Paulina Mucha.

Stan osobowy naszej OSP w dniu jubileuszu.

Od lewej stoją; Eliasz Stafiej, Łukasz Klimek, Adrian Affeldt, Kamil Jazownik, Karol Kaźmierczak,  Aurelisz Paluch, Ryszard Stafiej, Grzegorz Mucha, Marian Liszaj, Jarosław Kubasik. Stoją młodzi; Maciej Maćkiewicz, Kuba Stafiej, Kamil Chojnacki i Kacper Stafiej. Dziewczęta; Marianna Zakrzewska, Małgorzata Małek, Karolina Kaźmierczak, ….? Paulina Mucha i Natalia Mucha.

 

Stoją: Artur Puszkiewicz, Adam Szczepanik, Lech Jazownik, Adam Drzyzga, Wiesław Kwiatkowski, Zbigniew Frączek, Rafał Sądowski, Tadeusz Stafiej. Dziewczęta; Patrycja Pacyna, Martyna Kaźmierczak, Emila Urbańska i Piotr Tomasik, Patryk Fiałkowski.

 Seniorom podziękowano dyplomami; Tadeusz Chmielewski, Zygmunt Właśniewski, Tadeusz Stafiej, Bronisław Drzyzga.

„Medale za Zasługi …” otrzymały; Janina Kwiatkowska, Stanisława Jazownik, Anna Mucha, Dorota Stafiej.

 Podsumowanie 2008 roku.

            Nasza OSP została jesienią  (25 września) poddana inspekcji gotowości operacyjnej w OSP Płużnica przez st. kpt Andrzeja Kujaczyńskiego, asp. sztab. Leszka Miciaka w obecności naczelnika Ryszarda Stafieja. Sprawność w płużnickiej jednostce oceniono na 45 pkt przy maksymalnie możliwych 52. Sprawdzano sprawność akcji alarmowania, gotowość ratowników do akcji, gotowość pojazdów, działania systemu łączności i prowadzenia dokumentacji. Przeprowadzono również ćwiczenia sprawdzające.

Oceniliśmy pracę Zarządu OSP, który zbierał się w zależności od potrzeb kilkanaście razy, między innymi omawiając przygotowania obchodów 120 rocznicy. W pracę  zaangażowany był zarząd;  Lech Jazownik, Paweł i Ryszard Stafiej,  Szymon Dudzik,    Marian Liszaj, Jarosław Kubasik oraz Wiesław Kwiatkowski i sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, przy jego pomocy koordynowano wiele spraw z udziałem partnerów zewnętrznych, firm i instytucji. W imieniu  Zarządu przygotowaniami do udziału w zawodach CTIF młodzieży strażackiej zajął się Szymon Dudzik. W drużynie znaleźli się; Sławomir Małek, Aureliusz Paluch, Mateusz Korczyński, Marcin Kaźmierczak, Łukasz Grodzicki, Tomasz Wąż, Piotr Tomasik,  Eliasz Stafiej, Filip Majewski. Na posiedzeniach analizowano stan finansów, organizacji  różnych przedsięwzięć, ustalano zakres zakupów itp.

Rok 2009.

Sprzęt od Marszałka.. 16 styczeń 2009 roku gościliśmy w Nowej Wsi Królewskiej strażaków z naszego kawałka województwa z rejonu chełmińsko-grudziądzko-wąbrzeskiego odbierających sprzęt pożarniczy, jako darowiznę składaną z części pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego i dotacji gmin. Na owe strażackie ‘darowizny’ składają się pieniądze; komendy PSP,  Związku ZOSP, wojewody, gminy, firm ubezpieczeniowych itd. W tym dziwacznie skomplikowanym systemie dobijania się wspomagania różnych „dobrych wujków” nikt już chyba się nie orientuje, a co ważne zatraca się poczucie przyzwoitości i zwyczajnej gospodarności. Łatwo się przecież wydaje nie swoje pieniądze

Nasza delegacja; Szymon Dudzik, Ryszard Stafiej, Marek Liszaj odebrała pompę.

Posiedzenie Zarządu OSP; 16 lutego 2009 roku w naszej remizie zorganizowaliśmy, zwykłe, robocze posiedzenie Zarządu. Uczestniczył wójt Janusz Marcinkowski i sekretarz Jarosław Tylmanowski. Strażacy zostali poinformowaniu, iż został rozstrzygnięty przetarg na modernizację sanitariatów strażackich, włącznie z wbudowaniem sanitariatów i prysznicy. Prace te zostaną wykonane w ramach programu unijnego  „Odnowa Wsi”. Nastąpi również dalsza modernizacja placu przy remizie, oraz przystosowanie jednego z pomieszczeń strażackich na kuchnię z połączenia z salą gimnastyczną w taki sposób, aby strażacy mogli korzystać z niej na organizację swych imprez. Do realizacji postulatów strażackich pozostała jeszcze kwestia wymiany wrót garażowych, co będzie możliwe w następnym roku.

Jarosław Kubasik, Marian Liszaj, Wiesław Kwiatkowski, Jan Maćkiewicz.

Szymon Dudzik, Paweł i Ryszard Stafiejowie.

Prezydium Zarządu Gminnego OSP; strażackie życie podlegało planowaniu i koordynacji między  11 jednostkami OSP w gminie Płużnica. Aby jednak zarządzanie i koordynacja były sprawne niezbędny był udział przedstawicieli jednostek w tych posiedzeniach. W posiedzeniach Prezydium Gminnego z OSP Płużnica uczestniczyli Ryszard Stafiej i Szymon Dudzik.

Problem młodzieży; na spotkaniach jeden z druhów Zygmunt Właśniewski zgłaszał kilkakrotnie problem organizacji zajęć dla młodzieży. Dh. Zygmunt wskazywał, iż młodzież spędza bezsensownie czas i trzeba coś z tym fantem zrobić! Zajęliśmy się tą kwestią i dla określenia potrzeb młodzieży zaprosiliśmy ponad 20 stu młodych obywateli wsi Płużnica na spotkanie. Przyszło nań kilku młodych, a ze świata dorosłych stawiliśmy się; Szymon Dudzik, Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej, Jarosław Tylmanowski, Zygmunt Właśniewski. W rozmowie z młodzieżą nie dowiedzieliśmy się jaki jest pomysł na  sensowne spędzanie czasu! Przypomnieliśmy, iż we wsi znajduje się dostępna sala gimnastyczna, zespół boisk, plac zabaw, kawiarnie komputerowe, szlaki do wędrowania itp. Zaoferowaliśmy możliwość organizowania zajęć na sali wiejskiej na „starej poczcie” i na sali gimnastycznej. Ustaliliśmy, iż w ciągu najbliższych dni młodzież zbierze się i wybierze swój ‘zarząd’ z którym będziemy konkretyzowali naszą strażacką i gminną pomoc. Kontaktem w tej sprawie zajął się radny wsi Szymon Dudzik i Zarząd OSP. Niestety nie doczekaliśmy się odzewu ze strony młodzieży!

„Święto Strażaka”w Nowej Wsi Król.;  obchody w dniu 2 maja 2009 roku rozpoczęły się mszą w intencji strażaków, w nowowiejskim kościele. Mszę odprawił  ks. Jacek Dudziński gminny kapelan strażaków.

W pierwszym rzędzie; przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Edward Kruk, prezes Lech Jazownik. W drugim; prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, z PSP kpt. Ireneusz Wiśniewski, senior  Bronisław Drzyzga, za nim Tadeusz Stafiej.

Prezes Edward Kruk i komendant gminny OSP Lech Jazownik wręczają pamiątkowe statuetki Arkadiuszowi Krukowi i Ryszardowi Stafiejowi.

Powiatowe zawody w Płużnicy; 20 czerwca 2009 roku odbyły się zawody drużyn młodzieżowych. Dla wszystkich uczestników przygotowano wojskowo-strażacką grochówkę z wkładką.

W podsumowanie zawodów wzięli udział; przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała, prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski, prezes OSP Płużnica Lech Jazownik. Podziękowania  strażakom za udział  składa wójt Janusz Marcinkowski.

To były dni chwały Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na terenie gminy Płużnica było co najmniej osiem  takich drużyn. Funkcjonowały w Błędowie, Czaplach, Działowie, Nowej Wsi Uciążu i Płużnicy. W niektórych funkcjonowały po dwie drużyny; dziewcząt i chłopców. W drużynach tych uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat z pewnością nie był to czas stracony. Na tej podstawie budowano również strażacki sport. Grano w piłkę nożną i siatkową. Flankują z lewej Wojciech Dombrowski, z prawej Jarosław Herbowski.

Spotkanie seniorów; 25 września 2009 roku zorganizowano powiatowe spotkanie seniorów z wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu. Tym  razem zjechali się do Orłowa, do: „Zielonej Szkoły”, na salę kominkową.. Zarząd Oddziału Powiatowego  ZOSP, organizator spotkania zaprosił również strażaków w terenu gminy Płużnica.

Wyżej; Jerzy Figalski z Józefkowa, Bronisław Drzyzga i Tadeusz Stafiej z Płużnicy, Stefan Duma z Bielaw.

Wieloletni sekretarz Zarządu OSP Płużnica i sołtys wsi Płużnica Jan Bolesław Maćkiewicz.

Racjonalne wykorzystanie remizy; naczelnik OSP Ryszard Stafiej w imieniu Zarządu jednostki zawarł umowę z Grażyną Majewską o wynajęcie jej pomieszczenia na prowadzenie „gabinetu odnowy”. Czynsz za użyczenie pomieszczenia wyniósł 500 zł miesięcznie. Umowę taką podpisano za zgodą gminy.

Złoty toporek dla Lecha Jazownika;  29 grudnia 2009 roku na  sesji Rady Gminy podziękowano Leszkowi za jego długoletnią strażacką robotę w gminie i powiecie, w związku z rezygnacją Lecha Jazownika z funkcji komendanta gminnego OSP. Na pełnienie której nie pozwalał mu jego zawód międzynarodowego kierowcy.  Ustanowiono symboliczne wyróżnienie w postaci „złotego toporka”. Lech Jazownik pełnił funkcję Komendanta w latach 2001-2009. Wręczenie nastąpiło uroczyście na sesji Rady Gminy. Lech Jazownik jednocześnie pozostaje  prezesem OSP w swej macierzystej jednostce w Płużnicy.

Wójt Janusz Marcinkowski i komendant Lech Jazownik.

[Poniżej fragment listu do Lecha Jazownika ]

Szanowny Panie  Komendancie !

W związku z Pańską rezygnacją z funkcji Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2009 chcemy tym skromnym listem podziękować Panu za pełnienie tej funkcji w ciągu ostatnich 9 lat. Pełnienie zaszczytnej, strażackiej służby jest przez naszą społeczność postrzegane jako jedna z najważniejszych społecznych posług. Bez społecznego zaangażowania się naszych strażaków i Pańskiego osobistego udziału, nie była by możliwa realizacja podstawowej potrzeby bezpieczeństwa. Z poważaniem; Krystyna Różyńska, Janusz Marcinkowski

Pożegnanie 2009 roku. 28 grudnia  spotkaliśmy się na opłatku w Błędowie. Poniżej; Prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski i prezes Lech Jazownik na błędowskiej  sali w trakcie składania życzeń.

Na pierwszym planie siedzą gospodarze uroczystości; prezes OSP Błędowo Andrzej Sikora i naczelnik Wojciech Groth.

Najważniejszymi osobami tych uroczystości byli seniorzy;  Poniżej Marian Liszaj, Tadeusz, Stafiej, Jan Maćkiewicz.

Rok 2010.

Zebranie sprawozdawcze OSP Płużnica 16 stycznia 2010. Sprawozdanie przedstawił sekretarz Zarząd OSP Jan Maćkiewicz, Jak zwykle zrobił to energicznie i konkretnie.  Obecnych było 20 członków OSP i szefostwo; prezes Lech Jazownik, naczelnik Ryszard Stafiej. W płużnickiej straży jest 36 zwyczajnych, 2 honorowych i kilku wspierających członków oraz 2 kobiety.

Goście; wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosława Tylmanowski, prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk. Zjawili się  seniorzy; Tadeusz Stafiej, Bronisław Drzyzga i Zygmunt Właśniewski.

W 2009 roku strażacy wyjeżdżali do 67 zdarzeń, z tego 34 to pożary, 33 inne zdarzenia. 10 razy wyjeżdżano poza teren gminy, m. innymi do Pływaczewa, Przydworza, Wronia. OSP Płużnica należy do najbardziej aktywnych w powiecie wąbrzeskim. Nasi strażacy wyjeżdżający do akcji otrzymują za swą pracę rekompensatę w wysokości 8  zł za każdą godzinę ćwiczeń, szkoleń i udziału w likwidowaniu następstw zdarzeń. Coraz więcej w wyjazdach stanowią zdarzenia drogowe. Odnotowano aktywność strażaków i tak; Ryszard Stafiej 67 wyjazdów, Radosław Nadolski 55, Karol Kaźmierczak 52, Eliasz Stafiej 50, Wiesław Kwiatkowski 49, Grzegorz mucha 22, Adrian Afeldt 18, Kamil Jazownik 8. Lech Jazownik 10, Szymon Dudzik 14, Marek Liszaj 8, Paweł Frączek 6, Dawid Lewandowski 5, Aurelian Paluch 5, Tomasz Frączek 3, Artur Puszkiewicz 1, Paweł Stafiej 1, Janusz Szczepanik1.

Karol Kaźmierczak, Bronisław Drzyzga, Tadeusz Stafiej, Zygmunt Właśniewski.

Strażacy płużniccy oprócz sekcji bojowej zorganizowali młodzieżową drużynę strażacką chłopców i dziewcząt, każda po 11 osób. Braliśmy udział w zawodach powiatowych gdzie zajęliśmy III miejsce.

Dotacja Komendanta Głównego PSP  do płużnickiej jednostki  z tytułu pracy w Krajowym Systemie w 2009 roku wyniosła 6 450 zł. Liczy się każdy wyjazd do akcji, a udział w ćwiczeniach jest punktowany.

W 2009 roku jednostka wzbogaciła się o łódź ratunkową wraz z wózkiem przekazaną z PSP Wąbrzeźno. Zakupiono niezatapialne skafandry ratunkowe i pompę pływającą. Przebudowano pomieszczenia na zaplecze kuchenne, wbudowano nowe sanitariaty wraz z prysznicami. Strażacy uznali, iż jak na działalność ochotniczą nie jest to mało!

Prezydium obrad; naczelnik Ryszard Stafiej, przewodniczący zebrania Paweł Stafiej, prezes Lech Jazownik, wójt Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk, sekretarz Zarządu Gminnego Jarosław Tylmanowski.

Sławomir Małek, Stanisław Grzegorczyk, Wiesław Korczyński, Wiesław Kwiatkowski, Marian Liszaj.

Grzegorz Mucha, Janusz Szczepanik, Paweł Frączek, Adam Drzyzga,

Gminne zawody w Płużnicy; strażacy walczyli 29 maja 2010 r. wcześniej przygotowywali się do startu.

Od lewej; Eliasz Stafiej, Rafał Sądowski, Ryszard Stafiej,  (siedzi) Kamil Jazownik, Paweł Frączek ,Sekretarz Jarosław Tylmanowski, Wiesław Kwiatkowski.

Nasza drużyna „szła” w składzie; Kamil Jazownik, Karol Kaźmierczak, Artur Pitan, Paweł Frączek, Tomasz Frączek, Eliasz Stafiej, Ryszard Stafiej, Adrian Affeldt. Chłopcy ruszyli do  walki o dobre miejsce.

Kolejny samochód .. decyzją z 21 czerwca 2010 roku komenda wojewódzka PSP w Toruniu podjęła decyzję o przekazaniu samochodu operacyjnego marki Volkswagen typ Polo do OSP Płużnica. Wykonanie decyzji powierzono brygadierowi Kazimierzowi Stafiejowi, komendantowi miejskiej PSP w Toruniu, w jednostce skąd pochodził samochód.

Nowo przyjęty samochód i pierwsza przejażdżka; od lewej Wiesław Makowski, prezes Lech Jazownik i naczelnik Ryszard Stafiej.

Goście z Hagen i my; 12-15  sierpnia 2010 r. na terenie gminy przebywała delegacja strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Hagen. Uzgadniano przyjazd niemieckiej, strażackiej młodzieży w 2011 r. na obozowisko do Orłowa.

Orłowo od lewej; Jarosław Tylmanowski, Stefan Duma z Bielaw, Ryszard Stafiej, Roman Sądowski z Nowej Wsi, Janusz Marcinkowski, Jarosław Kubasik, Marian Liszaj i niemieccy koledzy. Siedzą; Tadeusz Ciszewskiz Nowej Wsi i Lech Jazownik.

 

Była też okazja, aby naszych przyjaciół zapoznać z jeziorem w Ostrowie, za „sterami” Ryszard Stafiej.

Sprzedaliśmy naczepę; 22 października  2010 roku prezes Lech Jazownik i kierowca Wiesław Kwiatkowski zrealizowali sprzedaż nieużywanej już naczepy samochodowej-sceny Krzysztofowi Fałkowskiemu z Wiewiórek za cenę złomu w łącznej wysokości 360 zł. Naczepa ta pełniła kilkanaście lat funkcję przewoźnej sceny na wszelkie imprezy masowe, strażackie i gminne. Wysłużoną „scenę” trzeba było albo remontować, albo skasować.

Opłatek ‘2010’; w tym roku to nasza OSP organizowała przyjęcie delegacji strażaków z gminy Płużnica i zaproszonych gości.

Poniżej; Marcin Skonieczka, Edward Kruk, Ryszard Stafiej, Sławomir Herbowski, ks. Roman Stefanowski, ks. Jacek Dudziński oraz Roman Sądowski i Zbigniew Topolewski z Nowej Wsi. Tyłem siedzi Edward Borowski.

Z opłatkiem  ruszyli Wiesław Kwiatkowski i Lech Jazownik.

Rok 2011.

Zebranie walne; przygotowując się do zebrania sprawozdawczo – wyborczego w dniu 19 lutego 2010 roku dokonano weryfikacji spisu strażaków uprawnionych do głosowania. Byli to następujący druhowie; Adrian Afeldt, Adam Bartoszewski, Patryk Boruciński,  Damian Chlewiński,   Bronisław Drzyzga, Krzysztof Drzyzga, Adam Drzyzga, Szymon Dudzik,  Zbigniew Frączek, Tomasz Frączek, Paweł Frączek, Góreczny Krzysztof, Stanisław Grzegorczyk, Lech Jazownik, Kamil Jazownik, Tomasz Juda, Karol Kaźmierczak, Łukasz Klimek, Wiesław Korczyński, Jarosław Kubasik, Marcin Kultys, Wiesław Kwiatkowski, Ar. Lewandowski, Marian Liszaj, Jan Maćkiewicz, Grzegorz Mucha, Wojciech Mucha,  Radosław Nadolski, Lucjan Nowosielski, Aurelisz Paluch, Artur Puszkiewicz, Rafał Sądowski, Paweł Stafiej, Ryszard Stafiej, Eliasz Stafiej, Janusz Szczepanik, Adam Szczepanik,  Szpanowska Wiesława, Janusz Wiśniewski, Zygmunt Właśniewski, Przemysław Właśniewski, Andrzej Wyrazik. Zaproszeni na zebranie zostali członkowie MDP Kamil  Chojnacki, Patryk Fijałkowski, Filip Majewski, Kacper Stafiej, Tomasz Wąż. Sprawozdanie przedstawił Lech Jazownik. Zebranie dokonało wyboru Zarządu w składzie;

Prezes Lech Jazownik

w-ce prezes Kubasik

w-ce  Paweł Stafiej

naczelnik   Ryszard Stafiej

sekretarz   Szymon Dudzik/ Janusz Marcinkowski

skarbnik  Marian Liszaj

członek Wiesław Kwiatkowski

gospodarz Karol Kaźmierczak

Komisja  Rewizyjna; przew. Janusz Szczepanik , Adam Drzyzga, Adam.

Od lewej; Robert Majewski, prezes Lech Jazownik. wójt Marcin Skonieczka, prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk, komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski, radny Krzysztof Góreczny, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan, Wiesław Korczyński, Andrzej Wyrazik, Stanisław Grzegorczyk.

Sekretarze Zarządu OSP; strażacka biurokracja ma coraz większe znaczenie. Przez całe lata, od 1990  do  2006 sekretarzem Zarządu OSP był Jan Maćkiewicz i pełnił ją wzorowo.

Jan Maćkiewicz. Obok próbka jego pisma.

W następnych 4  latach był nim Szymon Dudzik. W lutym 2011 r. ponownie wybrany, ze względu na wybór do Rady Gminy zmuszony był złożyć rezygnację. W tej sytuacji strażacy poprosili mnie o wzięcie tej roboty. I cóż było robić, trzeba było się zgodzić, a co z tego wyjdzie zobaczymy

Podatkowy odpis; w maju Oddział Wojewódzki Związku OSP poinformował, iż  dla naszej jednostki wpłynęła kwota 2 256 zł z 1% odpisu z podatku dochodowego osób fizycznych z roku 2009. Z pieniędzy tych można sfinansować remonty i budowę strażnic, zakupy sprzętu, wyposażenia, umundurowania, szkolenia strażaków, organizację zawodów i działalność kulturalną.

Golub-Dobrzyń 130 lecie;  na obchody tej rocznicy w maju 2011 roku zaproszono Lecha Jazownika i  Paweł Makowskiego, którym wręczono odznaczenia.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Zdzisław Dąbrowski i wiceminister Administracji Zbigniew Sosnowski, który wręczył Srebrny Krzyż Zasługi Lechowi Jazownikowi, a Pawłowi Makowskiemu z Czapel „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Majowy Zarząd; na posiedzeniu obecni byli;  prezes Lech Jazownik, naczelnik Ryszard Stafiej, sekretarz Janusz Marcinkowski, skarbnik Marian Liszaj, członkowie  Adam Drzyzga i Grzegorz  Mucha. Nieobecni:  Jarosław Kubasik, Paweł Stafiej, Wiesław Kwiatkowski.

Tegoż 19 maja  2011 roku Zarząd OSP podjął sprawy;

1. Postanowiono wysłać członków MDP na  OSP obóz szkoleniowy organizowany przez Zarząd Wojewódzki ZOSP. Przeznaczono na ten cel kwotę 2 256 zł pozyskana z rocznego odpisu podatkowego od osób fizycznych za rok 2010.

2. Jan Maćkiewicz przekazał dokumentację ZOSP sekretarzowi Zarządu Januszowi Marcinkowskiemu. Dokumentacja została przejęta po rezygnacji Szymona Dudzika z członkostwa w Zarządzie.

Udział w święcie sąsiadów.. 18 czerwca 2011 roku na „100 lecie OSP Czaple” wybrała się delegacja naszej OSP. Lech Jazownik, jak wiele razy w różnych strażackich uroczystościach, był dowódcą kolumny strażackiej. Podobnie było w Czaplach, poniżej Leszek  prowadził poczty sztandarowe i strażaków z gminy Płużnica do uroczystego przemarszu i ceremoniału strażackiego na placu przy remizie.

Nasz poczet sztandarowy w Czaplach;

Eliasz Stafiej, Janusz Szczepanik, Kamil Jazownik.

Zjazd gminny delegatów OSP; tym razem 2 lipca 2011  zjazd odbył się u strażaków w Uciążu. Zjazd odbywany raz na pięć lat. W prezydium Zjazdu zasiedli nasi druhowie; prezes Lech Jazownik i skarbnik Marian Liszaj. Obecni byli również  Ryszard Stafiej, Janusz Marcinkowski i  seniorowie; Bronisław Drzyzga, Jan Maćkiewicz i Tadeusz Stafiej.

Prezydium Zjazdu; Lech Jazownik, Marian Liszaj, prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk, komendant gminny OSP  Andrzej Kujaczyński, sekretarz Zarządu Gminnego OSP Jarosław Tylmanowski i  gminny skarbnik OSP Marian Piątek z Uciąża.

Zjazd dokonał wyboru władz gminnych OSP na kolejnych pięć lat. Z naszej organizacji członkami prezydium Zarządu Gminnego zostali; wiceprezesem Zarządu Gminnego Ryszard Stafiej, sekretarzem Zarządu Janusz Marcinkowski, członkiem Zarządu Lech Jazownik. Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej został Marian Liszaj.

Wizyta z gminy Hagen; 4 sierpnia 2011 odwiedziła nas delegacja z Hagen. Nasi przyjaciele-Niemcy przebywali na biwaku w  Orłowie w dniach od 4 do 13 sierpnia. Na terenie Hagen działają w dosyć podobnych warunkach tamtejsze ochotnicze straże pożarne. Niemiecką delegację przyjmował Ryszard Stafiej i Lech Jazownik. Pani w żółtym żakieciku to wójcina Hagen Susane Puvogel.

 

7 sierpnia w zawodach drużyn młodzieżowych w konkurencji drużyn z Błędowa, Czapel, Uciąża nasi zajęli I miejsce. Niemieccy goście startowali poza konkursem.

Nasza młodzież z MDP;  Adrian Affeldt, Łukasz Dudziak, Kacper Stafiej, Karol Kaźmierczak, Marcin Grodzicki, Filip Majewski, Eliasz Stafiej i Patryk Fiałkowski.

 

         Młodzież niemiecka zainteresowała się naszą łodzią ratowniczą.

Wrześniowe sprawy 2011 roku;

– 3 września w konkursie strzeleckim z kbks gminna drużyna płużnicka w której uczestniczył Lech Jazownik zajęła II miejsce w powiecie wąbrzeskim.

– 8 i 15 września  członkowie Zarządu; Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej, Jarosław Kubasik brali udział w zebraniu wiejskim dzielącego fundusz sołecki. Na nasz wniosek uchwalono sumę  8 0000 zł na zakup mundurów bojowych.

– 23 września w Nowej Wsi Królewskiej odbyło się spotkanie  Prezydium Zarządu Gminnego OSP  i Zarządów; OSP z Błędowa, Nowej Wsi i  Płużnicy. Spotkanie służyło wypracowaniu zasad ustalania budżetu strażackiego na 2011 rok i zgłoszeniu zadań inwestycyjnych na lata następne. Obecni na posiedzeniu  w Nowej Wsi byli; prezes  i sekretarz Zarządu Gminnego (Edward Kruk i Janusz Marcinkowski) oraz członkowie Zarządu  OSP Płużnica; Wiesław Kwiatkowski, Ryszard Stafiej, Karol Kaźmierczak.

Przedstawiciele naszego Zarządu zgłosili bieżące potrzeby oraz zadania inwestycyjne; konieczność dobudowy do remizy boksu garażowego, oraz zakupu dla naszej jednostki ciężkiego samochodu pożarniczego. Taka potrzeba wynika z umowy w kwestii naszego uczestnictwa w Krajowym Systemie, oraz z faktu, iż takiego samochodu na terenie gminy Płużnica nie ma, a w pewnych sytuacjach może być niezbędny.

Ćwiczenia na „SOLO”; 28 września 2011 roku nasza jednostka uczestniczyła w ćwiczeniach zgrywających strażackich i obrony cywilnej mających za zadanie ochronę obiektów, firm na terenie gminy. Rano tego dnia nastąpił pozorowany pożar stacji paliw „SOLO” w Płużnicy. W jego gaszeniu brały udział jednostki z Systemu Ratownictwa Krajowego Nowa Wieś Królewska i Płużnica oraz OSP Błędowo, wszystkie będące w kompanii odwodowej Komendy Powiatowej PSP.

Akcja gaszenia pożaru. Nasi strażacy po zakończeniu akcji  gaśniczej, przed omówieniem ćwiczeń w Urzędzie Gminy.

Od lewej; komendant gminny OSP, dowódca akcji brygadier Andrzej Kujaczyński, naczelnik Ryszard Stafiej, Marek  Liszaj, Kamil Jazownik, Wiesław Kwiatkowski, Adrian Affeldt, Karol Kaźmierczak.

Strażacy  a  jezioro; 5 października 2011 r. Janusz Marcinkowski i Jarosław Kubasik brali udział w spotkaniu LIDER RYBAK w kwestiach zagospodarowania jeziora w Płużnicy. Otrzymaliśmy tam niepokojącą nas informację, iż na zagospodarowanie jeziora płużnickiego  nie otrzymamy z gminnego działania Rybackiego, tylko możemy się starać zdobyć środki z puli Związku Wędkarskiego! W ramach przygotowań w latach poprzednich planowano nad jeziorem płużnickim uporządkowanie „wędkarskiego cypla”,budowę pomostów wędkarskich, budowę budynku-wiaty na łodzie wędkarskie, kajaki, żaglówki.Planowano również przywrócenie jeziora wsi poprzez budowę platformy widokowej przy szlaku po kolejowym. Program ten miał poprawić dostępność do jeziora, a przez to zwiększyć szanse prowadzenia akcji ratowniczych na jeziorze oraz ochronę jeziora przed kłusownikami.

Zarząd 10 października  2011; posiedzenie Zarządu i jego decyzje. Nieobecni byli Paweł Stafiej i Karol Kaźmierczak,

Podjęto kwestie i przyjęto postanowienia;

– Zarząd postanowił, iż w pracach w programie „LIDER – RYBAK” upoważnieni zostają do  reprezentowania  OSP Płużnica Janusz Marcinkowski i Jarosław Kubasik.

-złożyć wnioski o dofinansowanie jednostki w roku 2012 do sponsorów: GTC-właściciela A1., do budżetu gminnego (strażackiego), budżetu gminy i funduszu sołeckiego. Napisaniem wniosków zajmie się Janusz Marcinkowski.

-OSP przyjmie do rozprowadzenie 100 szt. kalendarzy z lokalnym wydrukiem przygotowanym przez Andrzeja Kujaczyńskiego.

-Postanowiono powołać komisję kasacyjną zużytego sprzętu i urządzeń i dokonania  ich przeglądu w składzie; Ryszard Stafiej, Wiesław Kwiatkowski i Karol Kaźmierczak.

Przyjęto uchwałę Zarządu;

      Zarząd  OSP w Płużnicy upoważnia dh Ryszarda Stafieja, Wiesława Kwiatkowskiego i Grzegorza Muchę do odbioru (tankowania) paliwa do samochodów pożarniczych  na stacji paliw  „SOLO” w Płużnicy.

Otwarcie A1.. 14 października nastąpiło historyczne wydarzenie otwarcie  odcinka autostrady A 1 z Grudziądza do Torunia, na które zostali zaproszeniu płużniccy strażacy. W ekipie naszej organizacji znaleźli się; naczelnik Ryszard Stafiej, Wiesław Kwiatkowski, Eliasz Stafiej, Karol Kaźmierczak i Adrian Affeldt. Przy tej okazji udało się pozyskać od GTC Gdańsk dotację dla naszej jednostki w wysokości 2 500 zł.

Szkolenie w Bysławiu.. październik  na szkolenie ratowników medycznych w zakresie  „udzielania pierwszej pomocy” wyjechali; Karol Kaźmierczak, Adrian Affeldt, Kamil Jazownik. Szkolenie odbyło się w Bysławiu w powiecie tucholskim.

Opłatkowe spotkanie.. 28 grudnia w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Nowej Wsi Królewskiej obecni byli nasi koledzy seniorzy Bronisław Drzyzga i Jan Maćkiewicz oraz Marek Liszaj, Janusz Szczepanik i Janusz Marcinkowski.

Akcje ratowniczo-gaśnicze OSP Płużnica w ostatnich latach;

                                     2006     2007    2008   2009   2010    2011

Pożary                           16         23          16       36       14       15

Miejscowe zagroż.    34          70         33        29       33       35

Razem                           50          93         49        65       47       50

 Ogółem uczestniczyliśmy w 50 akcjach, w tym w gaszeniu pożarów 15,  miejscowe zagrożenia 35. Do strażaków najczęściej biorących udział w akcjach należeli; Ryszard Stafiej (43),  Karol Kaźmierczak (40), Wiesław Kwiatkowski (44), Adrian Affeldt (30), Eliasz Stafiej (23), Kamil  Jazownik (22), Lech Jazownik (14), Szymon Dudzik (14), Grzegorz Mucha (13), Przemysław Właśniewski (9), Marian Liszaj (7), Adam Drzyzga ( 6), Radosław Nadolski (5), Tomasz Frączek (3), Jarosław Kubasik (2), po 1 wyjeździe mieli; Paweł Frączek, Janusz Szczepanik i Dawid Lewandowski z Czapel.

Akcje w samej wsi Płużnica;

–  18 lutego w Płużnicy likwidowano skutki wypadku samochodu osobowego  FORD.

– 17 marca na drodze Płużnica-Czaple usuwano plamy oleju na jezdni.

–  8 czerwca w Płużnicy zabezpieczano lądowisko helikoptera ratowniczego.

– 11 czerwca wyjechano do fałszywego alarmu „poszukiwanie nurka” na jeziorze płużnickim.

– 14 czerwca w Płużnicy ponownie zabezpieczano lądowisko.

– 24 lipca likwidowano skutki wypadku samochodu  osobowego OPEL w Płużnicy.

– 23 października likwidowano skutki wypadku samochodu  osobowego  FORD.

–  6 krotnie wyjeżdżano likwidować gniazda os i szerszeni. Trzykrotnie wypompowywano wodę z zalanych budynków. Usuwano połamane konary drzew. Wyjeżdżaliśmy do okolicznych wsi;

Bartoszewice: usuwano gniazda os i szerszeni w dniu 2 sierpnia, gaszono palącą się trawę 31 marca, wypompowywano wodę 10 czerwca i 16 listopada.

Czaple; 20 kwietnia i 28 października usuwano z drogi plamy oleju, 28 października usuwano gniazda os, a 28 sierpnia szerszeni. Wypompowywano wodę z pomieszczeń 24 stycznia. Natomiast w czerwcu usuwano złamane drzewa.

Józefkowo: 18 listopada likwidowano skutki wypadku samochodu osobowego VW GOLF. W sierpniu wyjeżdżano likwidować gniazda os i szerszeni.

Orłowo: Wypompowywanie wodę z pomieszczeń 3 i 20 stycznia. 5 sierpnia udzielono pomocy w otwarciu mieszkania. 17 sierpnia gaszono pożar bud. Gospodarczego. Z osami walczono 17 czerwca. Bardzo groźne były wielokrotne pożary traw w marcu i w kwietniu. Pożary te były skutkiem podpalań.

Ostrowo; 13 września ‘zabezpieczano” drogę po wypadku drogowym samochodu osobowego FIATa 126p.

Kotnowo; wyjeżdżano do gniazda pszczół 5 czerwca.

Strażacy uczestniczyli  w kilku akcjach ratowniczych na autostradzie, na odcinku będącym pod naszą opieka <Lisewo-Grudziądz>

W stan gotowości dla zabezpieczenia powiatu byliśmy postawieni w dniach; 12 czerwca, 20 lipca i 20 października.

Udział w ćwiczeniach; organizowane przez PSP w dniach 12 czerwca  na terenie firmy PLAST FARB w Czaplach, 29 września w  ćwiczeniach łodzią ratowniczą na jeziorze Frydek  w Wąbrzeźnie oraz 20 października w „Elewator zbożowy” w Wąbrzeźnie.

Rok 2012.

 Turniej piłkarski w Brodnicy. Dnia  4 marca 2012r. w Brodnicy w Hali Sportowej OSIR odbył  się  II Halowy Turniej Piłki Nożnej MDP. W Turnieju brały udział 23 drużyny, w tym także zespoły chłopców z Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy.

Nasze walne zebranie. Przygotowano walne zebranie sprawozdawcze OSP za 2011 rok na 3 lutego. Postanowiono je odbyć po raz pierwszy w nowo otwartym w 2011 r. lokalu płużnickiej gospody Małgorzaty Głowińskiej  „Przy piecu.” Zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu, i plan zadań na 2012 rok. Gospoda przygotowała posiłek „na zimno”. Zebranie trwało od godz. 17,oo do 22,30.

Obecni byli na zebraniu goście; komendant powiatowy Sławomir Herbowski, komendant miejski w Toruniu Kazimierz Stafiej i honorowy strażaka Krzysztof Gerc oraz wójt Marcin Skonieczka.

 

Od lewej; sekretarz powiatowy Jarosław Tylmanowski, prezes gminny OSP Edward Kruk, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, prezes powiatowy ZOSP Jarosław Herbowski i przew. Powiatowej Komisji Historycznej  ZOSP Janusz Marcinkowski.

    

Nasi strażacy..

 Najmłodsze pokolenie strażaków; Mateusz Korczyński, Kuba Stafiej, Miłosz Juda, Łukasz Isbrandt,  Marcin Piecyk.

 Stan osobowy OSP Płużnica;

I. Strażacy czynni; Adrian Affeldt, Damian Chlewiński, Krzysztof Drzyzga, Adam Drzyzga, Szymon Dudzik, Tomasz Frączek, Paweł Frączek, Zbigniew Frączek, Krzysztof Góreczny, Marcin Grodzicki, Lech Jazownik, Kamil Jaownik, Tomasz Juda, Karol Kaźmierczak, Łukasz Klimek, Wisław Korczyński, Wiesław Kwiatkowski, Jarosław Kubasik, Marcin Kultys, Marian Liszaj, Robert Majewski, Sławomir Małek, Janusz Marcinkowski, Grzegorz Mucha, Radosław Nadolski,  Aureliusz Paluch, Artur Puszkiewicz, Paweł Stafiej, Ryszard Stafiej, Eliasz Stafiej, Adam Szczepanik, Mariusz Szczepanik, Janusz Szczepanik, Przemysław Właśniewski, Mirosław Żelazny.

II. Strażacy seniorzy; Tadeusz Chmielewski, Bronisław Drzyzga, Zbigniew Frączek, Stanisław Grzegorczyk, Roman Kultys, Jan Maćkiewicz, Tadeusz Stafiej, Tadeusz Wawszczyk, Zygmunt Właśniewski, Andrzej Wyrazik, Kazimierz Stafiej, Krzysztof Gerc…

III. Strażacy wspierający; Wojciech Mucha, Janusz Wiśniewski, Mirosław Lewandowski, Anna Mucha, Magdalena Dudzik.

 Ratowanie domu; 6 sierpnia 2012 roku strażacy ratowali dobytek z walącego się domu pp. Judów. Domu ocalić się nie dało, ale wiele dobytku zdołano wynieść, w tym również materiał budowlany możliwy do wykorzystania w budowie nowego domu dla tej rodziny.

Ratowali strażacy; Lech Jazownik, Ryszard Stafiej, Karol Kaźmierczak, Radosław Nadolski, Andrzej Kujaczyński. Na zdjęciu; Karol Kaźmierczak i Ryszard Stafiej.

 

 Dom pp.  Judów wkrótce zawalił się przedtem strażacy zdążyli zdjąć nowy dach, wyjąć okna itp.

Dom trzeba będzie budować na nowo. W celu wsparcia tej rodziny przeprowadzono zbiórkę pieniędzy. Zebrano kilkanaście tysięcy złotych, Ktoś tam dał materiał budowlany.

Zakup silnika. Przy pomocy Jakuba Kochowicza, szefa biura Lokalnej Grupy Działania ‘RYBAK’ przygotowaliśmy wniosek w celu pozyskania 21 500 zł na zakup silnika typu Yamacha do łodzi ratunkowej. Silnik kupiliśmy poprzez oferty 22 sierpnia w firmie „Zbigniew Majewski” w Iławie. Przeznaczeniem łodzi, oprócz czynności czysto ratowniczych, jest również przyczynianie się do ochrony środowiska w otoczeniu jezior Wieczno. Problemy związane  z pozyskaniem dotacji załatwiali; Janusz Marcinkowski, Marian Liszaj, Ryszard Stafiej oraz w kwestiach technicznych Wiesław Kwiatkowski. Praca przy tej kwestii trwała od  stycznia do września ub.r.

[Fot.  22 08 2012 Iława] Montaż silnika.Właściciel firmy Zbigniew Majewski, Wiesław Kwiatkowki, Marek Liszaj, pracownik firmy i Ryszard Stafiej.

Samochód dla OSP. Na Zarządzie OSP w dniu  28 lutego przyjęto propozycje Kazimierza Stafieja, naszego krajana, komendanta miejskiego PSP w Toruniu, który zaproponował przekazanie  bezpłatnie lekkiego samochodu pożarniczego do naszej jednostki. Samochód ten byłby przekazany bez hydrauliki, która kosztuje ok. 60 000 zł, na co można by pozyskać z znacznym stopniu dotację. Propozycję swoją Komendant Stafiej przekazał również Wójtowi Gminy. Z naszej inicjatywy spotkaliśmy się z Komendantem Kazimierzem Stafiejem w Toruniu i Wójtem Gminy  w celu wyjaśnienia sytuacji. Po wielu miesiącach ciszy sprawa ta znalazła w końcu swój finał i samochód marki „IVECO” będzie przekazany w 2013 roku do OSP Płużnica.

Strażacka biurokracja; dla dokumentowania pracy jednostki trzeba było uporządkować kwestie organizacyjno-administracyjne. Tak więc zaktualizowano  ewidencję członków OSP, przygotowano wnioski na odznaczenia naszych strażaków, wyprowadzono na bieżąco kronikę OSP, uporządkowano kwestie formalne w KRS, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym

Obóz Piła Młyn;  Zorganizowano wyjazd 5 osób z MDP w dniach od 4 do 17 lipca  na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w miejscowości Piła Młyn. Na obóz wyjechali; Miłosz Juda, Karol Klimek, Marcin Piecyk, Maciej Maćkiewicz i Mateusz Korczyński. Do tej grupy dokooptowano dwóch młodych strażaków z OSP Błędowo. Ma pokrycie kosztów wyjazdu złożyli się rodzice, gmina i nasza OSP. Obóz położony jest w tucholskich lasach, a młodzież ma doskonałe warunki do wypoczynki i zaznania kawałka obozowego i strażackiego życia pod kierownictwem znanego w Płużnicy Stanisława Kwaśnika z Torunia. Namioty naszej młodzieży.Na pierwszym planie skwer wykonany przez naszą młodzież z wstawioną tabliczką w napisem OSP Płużnica.

Strażackie święto; 4 maja urządziliśmy nasze płużnickie strażackie święto. Na początek  uczestniczyliśmy w Płużnicy w mszy, którą w intencji strażaków odprawił proboszcz ks. kanonik Roman Stefanowski. Po mszy spotkaliśmy się wszyscy na wspólnym grillowaniu przy naszej strażnicy. W mszy uczestniczyli również koledzy z okolicznych wsi płużnickiej parafii  z OSP Ostrowa, Józefkowa, Czapel i Kotnowa.  Na zdjęciu poniżej  Szymon Dudzik, Janusz Szczepanik i  Adam Szczepanik.

 

Po mszy spotkaliśmy się koło remizy.

 

Niżej; Już na luzie; Ryszard Stafiej, Janusz Marcinkowski, Jan Maćkiewicz, Bronisław Drzyzga.

Podział pieniędzy. Braliśmy udział w zebraniu  wiejskim w Płużnicy powodując uchwalenie  przez wieś na 2012 rok na rzecz naszej OSP  8 700 zł na następujące zadania; 500 zł na szkolenie strażackie, 500 zł na badania lekarskie, 6 700 zł na zakup umundurowania i 1000 zł na zakup paliwa. Łączna kwota wynosi 8 700 zł. Nasi przedstawiciele na zaproszenie sołtysa wsi uczestniczyli również w posiedzeniu rady sołeckiej formułując wnioski dotyczące problemów wsi Płużnica.

60 lat małżeństwa Ireny i Tadeusza Stafiejów; nasza delegacja i strażacy z rodziny Stafiejów i innych zaprzyjaźnionych brali udział 21 kwietnia w mszy św. w 60 rocznice ślubu. Jak sobie policzyliśmy w rodzinie pp. Stafiej wychowało się 3 strażaków zawodowych, oraz 8 służących w mundurach ochotników. Naszą jednostkę na tej uroczystości reprezentowali; Marek Liszaj, Wiesław Kwiatkowski i Janusz Marcinkowski.

Kościół w Płużnicy 21,04.2012 r.

Przed kościołem delegacja strażacka;

Dorota  Stafiej ,……., Marek Liszaj i Wiesław Kwiatkowski.

Boże Ciało ‘2012’; jak co roku 7 czerwca strażacy; Adrian Affeldt,  Zbigniew Frączek, Lech Jazownik, Kamil Jazownik, Karol Kaźmierczak, Wiesław Kwiatkowski, Marian Liszaj, Eliasz Stafiej, Janusz Szczepanik brali udział w uświetnieniu  „Bożego Ciała” w Płużnicy. Wcześniej służyli w honorowej warcie u „grobu Pańskiego”. Strażacy dzielą ‘kościelną służbę’ między inne OSP z płużnickiej parafii; z Płużnicy, Ostrowa, Kotnowa i Józefkowa.

Jeden z ołtarzy, przy cmentarzu

W poczcie sztandarowym; Janusz Szczepanik, Marek Liszaj, Zbigniew Frączek.

Grzegorz Chojnacki z Kotnowa, nasz prezes Lech Jazownik, Piotr Lisewski z Ostrowa i nasze panie Aleksandra Nowak i Stanisława Jazownik.

110 lecie OSP w Nowej Wsi Król.; pojechaliśmy tam 7 lipca, aby wraz z naszymi przyjaciółmi uczcić ten jubileusz. W naszej grupie byli; Janusz Marcinkowski,  Ryszard Stafiej, Janusz Szczepanik.  Niestety, mimo zabiegów naczelnika R. Stafieja nie udało się zebrać chętnych do pocztu sztandarowego naszej OSP.

Ślub Szymona Dudzika; zgodnie ze zwyczajem  17 listopada 2012 roku nasi strażacy byli na ślubie Szymona Dudzika. W naszej delegacji znaleźli się; Marian Liszaj, Ryszard Stafiej,

Opłatek gminny w Józefkowie. 29 grudnia w gminnym opłatku strażackim w Józefkowie reprezentowali nas; seniorzy Bronisław Drzyzga, Tadeusz Stafiej, Tadeusz Chmielewski oraz, Marek Liszaj i Janusz Marcinkowski. Zaproszenia otrzymują seniorzy i Zarządy ze wszystkich 11 OSP z terenu gminy Płużnica. Tym razem organizatorem byłą OSP Józefkowo.

Nasi seniorzy;

Tadeusz Stafiej                                  Bronisław Drzyzga                                 Tadeusz Chmielewski

Zawody w Płużnicy. 1 września 2012 roku odbyły się  zawody gminne w Płużnicy, organizował je  Zarząd Gminny OSP, a dokładniej prezes Zarządu Edward Kruk i  komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński. Z Prezydium Zarządu Gminnego obecni byli; w-ce prezesi Kazimierz Chmielewski i Ryszard Stafiej, sekretarz Janusz Marcinkowski, skarbnik Marian Piątek. Zawody obsługiwali strażacy z PSP Wąbrzeźno; komendant brygadier Sławomir Herbowski, zastępca mł. brygadier Ireneusz Wiśniewski, mł. brygadier Marek Weglerski, kpt Piotr Rogowski, kpt Jarosław Kubasik, oraz mł. ogn. Magdalena Twardowska.

Udział w zawodach wzięły jednostki;

  1. Błędowo; seniorzy i MDP.
  2. Czaple; seniorzy.
  3. Nowa Wieś Król; seniorzy i kobiety.
  4. Płużnica; seniorzy i MDP.
  5. Uciąż: seniorzy i MDP.
  6. Wieldządz; seniorzy.
  7. miejska Wąbrzeźno; seniorzy.

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu opracowanego przez komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskiego startowały trzy drużyny. Pierwsze miejsce zajęła Płużnica, drugie Błędowo, trzecie Uciąż. Najmłodszym zawodnikiem był Hubert Rajca z Uciąża.

Na zdjęciu ‘seniorzy’; Eliasz Stafiej, Ryszard Stafiej, Karol Kaźmierczak, Filip Majewski, Kacper Stafiej. Kamil Jazownik, Adam Drzyzga, Maciej Maćkiewicz, Adam Szczepanik, Wiesław Kwiatkowski. Ponadto uczestniczyli; Piotr Tomasik, Patryk Fiałkowski, Robert Majewski, Adam Bartoszewski, Łukasz Dudziak, Adrian Affeldt.

Młodzi; Mateusz Korczyński, Jakub Stafiej, Tomasz Wąż z tyłu, Michał Jeziorski, Łukasz Isbrandt, Karol Klimek, Miłosz Juda.

Ruszyli nasi w bój

Kolejno miejsca zajęły; Płużnica zespół nr. 2, Czaple,  Płużnica nr.1 ,Nowa Wieś, Król, Uciąż, Wieldządz, Błędowo. Jako jedyna startowała drużyna dziewcząt z Nowej Wsi Król z wynikiem 163,20 punktów.

Zawody powiatowe w Wąbrzeźnie. Startowaliśmy 15 września w tych zawodach. Udział w nich wzięło 12 drużyn męskich i jedna kobieca z OSP Nowa Wieś Królewska. Komendantem zawodów był Zygmunt Pastucha z Książek.

Otwarcie zawodów, od lewej; komendant PSP bryg. Sławomir Herbowski, prezes ZOP ZOSP RP Jarosław Herbowski, Stanisław Maćkiewicz, komendant zawodów Zygmunt Pastucha.  Przewodniczący komisji sędziowskiej kpt. Ireneusz Wiśniewski i Zygmunt Pastucha.

Nasza drużyna sprawowała się całkiem nieźle, jednak wskutek jednego ( w/g nas nieistotnego błędu) zajęliśmy dopiero VI miejsce na 12 startujących drużyn.

Chłopcy pięknie startowali, z wielką elegancją; Adam Drzyzga, Karol Kaźmierczak Piotr Tomasik,  Eliasz Stafiej, Łukasz  Dudziak, Adrian Affeldt.

Adam Szczepanik, Adam  Drzyzga, Piotr Tomasik, Adrian Affeldt, Ryszard Stafiej, Karol Kaźmierczak, Wiesław Kwiatkowski, Jarosław Tylmanowski i Kacper Stafiej.

Strzelanie z kbks..  20 września 2012 na strzelnicy w Wąbrzeźnie odbyły się powiatowe zawody strzeleckie z kbks. W zawodach wystartowało sześć drużyn z naszego powiatu. Najlepiej strzelającą drużyną okazała się reprezentacja Zarządu Gminnego OSP Płużnica, w której był Lech Jazownik. Drugie miejsce przypadło reprezentacji Komendy Powiatowej PSP, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci Zarządu Gminnego OSP Dębowa Łąka. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Andrzej Kujaczyński, drugie miejsce Sławomir Herbowski, a trzecie Piotr Bejger z Dębowej Łąki.

Zwycięska drużyna z Płużnicy; Lech Jazownik, Andrzej Kujaczyński, Jerzy Rajca i nie strzelający prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk.

 Szkolenie strażaków; w kursie kierowców i konserwatorów sprzętu medycznego w  dniach 19-28 października 20012 r. uczestniczyli nasi strażacy;  Adrian Affeldt, Kamil Jazownik, Karol Kaźmierczak, Wiesław Kwiatkowski. Z kolei w kursie  BHP przewidziano  udział druhów; Stafieja Ryszarda, Liszaja Mariana, Kwiatkowskiego Wiesława, Nadolskiego Radosława, Frączka Tomasza, Jazownika Lecha, Jazownika Kamila, Stafieja Eliasza, Kaźmierczaka  Karola, Drzyzgi Adama, Affeldta Adriana.

 Finanse OSP w 2012 roku.. Czyli na co potrzebne są pieniądze w OSP?

Wpływy;

1. Fundusz sołecki 8 700 zł

2. Krajowy System Ratowniczo  Gaśniczy  6 920 zł  (6 800 + 120 własne)

3. strażacki budżet gminny  (na utrzymanie remizy, sprzętu, zakupy materiałów rocznie są to środki w wysokości kilkunastu tysięcy złotych).

4. darowizny  2 000 zł

5. dotacja z projektu „RYBAK” 21 500 zł

6. własne pieniądze z darowizn  5 000 zł.

Wydatki;

1.Fundusz sołecki; badania lekarskie 500,00 zł, szkolenia 500,00 zł. paliwo 1 000,00 zł. wyposażenie osobiste 6 700,00 zł. [Razem 8 700 zł]

2.Budżet gminy zarządzany przez strażaków, zakupy; /akumulator 1 100,00 zł/ fotokomórki                                  184,00/gaśnica 117,00/ łańcuch do piły 48,16 /środek chwastobójczy 32,88 /pompa, płyn hamulcowy  413,96/wycieraczki  223,25/ paliwo  2 725,70/[razem 4 844,95 zł]

3.Usługi  bez niektórych wydatków ? [ razem 8 486,70 zł]

4.Zakupy wyposażenia; /8 butów 1 320 zł /10 ubrań koszarowych 2 430 zł / 6 kominiarek  354 zł / silnik Yamaha 21 500 zł/

Zarząd OSP działał w składzie; Lech Jazownik (prezes), Paweł Stafiej (w-ce prezes),Ryszard Stafiej (naczelnik), Jarosław Kubasik Jarosław (z-ca naczelnika), Janusz Marcinkowski (sekretarz /kronikarz) Marian Liszaj (skarbnik), Wiesław Kwiatkowski (członek Zarządu), Karol Kaźmierczak (gospodarz).

Karol Kaźmierczak, Wiesław Kwiatkowski, Adam Drzyzga, Adrian Affeldt, Janusz Szczepanik (przew. Komisji Rewizyjnej).

Marian(Marek) Liszaj, Janusz Marcinkowski i Ryszard Stafiej.

Zarząd naszej OSP w 2012 roku  spotkał się w  terminach i sprawach;

– 18 stycznia, ustalano organizacyjne przygotowanie walnego zebrania, w tym projektu sprawozdania Zarządu przygotowanego przez Janusza Marcinkowskiego.

– 28 lutego, rozpatrywano propozycję  komendanta miejskiego  PSP w Toruniu, członka honorowego naszej jednostki Kazimierza Stafieja  w sprawie przyjęcia przez naszą jednostkę średniego samochodu pożarniczego s PSP Toruń.

– 10 kwietnia, podjęto kilka decyzji organizacyjnych, omówiono sprawę wyjazdu młodzieży na obóz szkoleniowy itp.

– 10 maja, omawiano sprawy zakupów sprzętu i mundurów, przygotowań do zawodów gminnych i powiatowych,

– 14 czerwca, ustalono sprawy związane z zakupem silnika do naszej łodzi ratowniczej  i sprawy wyjazdu na obóz młodzieżowy do Piły Młyn.

– 25 sierpnia, podjęto decyzję o obchodzeniu 125 lecia w roku następnym. Wrócono do sprawy przyjęcia samochodu pożarniczego,

– 3 września, na wspólnym  posiedzenie z Zarządem Stowarzyszenia Płużniczanki z udziałem sołtysa wsi Jana Maćkiewicza. Po dyskusji podjęto decyzję o wspólnej organizacji 125 lecia OSP Płużnica w dniu 29 czerwca 2013 roku z Radą Sołecka i „Płużniczankami”.

– 9 listopada, podjęto kilka spraw organizacyjnych, dokonano oceny wydatkowania pieniędzy strażackich z 2012 roku.

Spotykaliśmy się również bardziej kameralnie;

Jarosław Kubasik, Lech Jazownik, Marek Liszaj.

Poza formalnymi posiedzeniami wiele razy, dla rozwiązania kwestii praktycznych, bieżących spotykaliśmy się bez zbędnych formalności i utrzymywaliśmy stałą łączność telefoniczną czuwając nad załatwieniem terminowych spraw.

Rok  2013.

Pogrzeb  Mieczysława Krauze.

Byłego komendanta gminnego OSP zmarłego 22 stycznia, którego w dwa dni  później pochowaliśmy  na cmentarzu parafialnym w Płużnicy.

W naszym poczcie  sztandarowym szli; Szymon Dudzik, Wiesław Kwiatkowski, Eliasz Stafiej.

 

 Niżej delegacja OSP Płużnica; Janusz Szczepanik, Zbigniew Frączek , Ryszard Stafiej,  Marek Liszaj.

 

Zerwanie umowy. Panie ‘Płużniczanki’ w sposób niepraktykowany w relacjach między organizacjami społecznymi zerwały jednostronnie umowę z 3 września 2012 roku zakładającej wspólną organizację święta wsi i 125 lecia OSP Płużnica. Pismem rozesłanym do gminy, sołtysa i naszej OSP oświadczyły, iż nie będzie wspólnie obchodzonego święta i że nie są w stanie pomóc w organizacji pokazu kulinarnego dla strażaków i ich gości! Wobec tej sytuacji zwróciliśmy się do pań z terenu gminy Dębowa Łąka i pomoc otrzymaliśmy!

Szkolenie strażaków; w marcu i kwietniu nasi strażacy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników w części pierwszej w dniach 18-23 marca i w drugiej części w dniach 20-25 kwiecień 2013. Z naszej OSP udział w szkoleniu brali; Piotr Tomasik, Artur Pitan, Patryk Fiałkowski.

4 maja 2013 roku Dzień Strażaka” w Nowej Wsi Królewskiej. Delegacja naszych druhów w składzie; Marek Liszaj, Janusz Szczepanik, Ryszard Stafiej  uczestniczyła w tym święcie.

Ćwiczenia zgrywające;  20 czerwca 2013 r odbyły się w Płużnicy na obiektach firmy NITEX. Ćwiczyły sekcje z Błędowa, Nowej Wsi i Płużnicy oraz dwie jednostki PSP z Wąbrzeźna. Przed ćwiczeniami w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Komisji Rady Gminy z prezesem ZOG ZOSP i komendantem gminnym OSP, na którym przedstawiono radnym informację o bieżącej działalności jednostek.

Okolicznościowy banner z nowo opracowanym przez Janusza Marcinkowskiego i Waldemara Okońskiego znakiem herbowym OSP Płużnica.

 125 lecie OSP Płużnica; 29 czerwca, razem ze strażakami z Płużnicy obchodziliśmy ich jubileusz obchodów utworzenie we wsi Płużnica straży ogniowej.

Porządek obchodów;

14,30 przemarsz strażaków z orkiestrą do miejscowego kościoła.

15,00-16,00 uroczysta msza św. w kościele parafialnym.

16,00 przemarsz z kościoła na plac przed remizą OSP.

16,15 ceremoniał strażacki.

17,00 wspólny posiłek na sali gimnastycznej przy remizie OSP.

Po godzinie 17,oo rozpoczął się festyn wiejski, dla strażaków, ich rodzin i mieszkańców naszej wsi.

W uroczystości wzięły delegacje strażacy z OSP gminy Płużnica, oprócz druhów w Działowa i Kotnowa. Przybyli także goście, posłowie, samorządowcy, strażacy.

Poniżej strażacy z terenu gminy Płużnica. Kompanię gminną prowadził Marek Liszaj, całą kolumnę komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński. obaj na zdjęciu niżej;

Na organizacje tego święta pozyskano na zebraniu wiejskim kwotę 6 000 zł, która przeznaczono na organizację ceremonii i festynu wiejskiego. Większość prac wykonali strażacy własnym przemysłem. Poniżej ekipa druhów ochotników w robocie.

Od lewej; Krzysztof Późniak, Adam Szczepanik, Szymon Dudzik, Kamil Jazownik,  Artur Pitan, Radosław Nadolski, Ryszard Stafiej, Tomasz Frączek.

Strażaccy seniorzy; Jan Maćkiewicz, Edward Borowski z Uciąża, Tadeusz Wawszczyk, Bronisław Drzyzga, Zygmunt Właśniewski.

Prezydium uroczystości, „trybuna honorowa” od prawej; Jarosław Tylmanowski, prezes gminny straży Edward Kruk, kapelan ks. Jacek Dudziński, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Krzysztof Michałowski,  poseł Zbigniew Sosnowski, wójt Marcin Skonieczka, poseł Janusz Dzięcioł, przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała.

Od lewej; Ryszard Stafiej, Jarosław Kubasik,  prezes Zarządu Powiatowego PSL Mieczysław Toś, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan, komendant  powiatowej Policji mł. insp. Marcin Zaleśkiewicz, prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, komendant powiatowy PSP bryg. Sławomir Herbowski.

 

Odznaczenia.. „Medale za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali;

Złote; Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej, Janusz Wiśniewski.

Srebrne; Adam Drzyzga, Paweł Frączek, Tomasz Frączek, Wiesław Kwiatkowski.

Brązowe;  Affeldt Adrian, Kamil Jazownik, Karol Kaźmierczak , Eliasz Stafiej.

Złoty Znak Związku Lechowi Jazownikowi  wręczył poseł Zbigniew Sosnowski w asyście Jarosława Herbowskiego, Sławomira Herbowskiego \.

Z tej okazji gminny kapelan strażaków ks. Jacek Dudziński dokonał poświęcenia lekkiego samochodu pożarniczego marki IVECO przekazanej z komendy miejskiej w Toruniu dla OSP Płużnica.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Na obchodach stawiły się MDP z Błędowa, Nowej Wsi i Płużnicy – nasza nadzieja na kontynuację strażackiej roboty. Wręczono im złote, srebrne i brązowe młodzieżowe odznaki.

Młodzież z Płużnicy;  Maciej Maćkiewicz, Jakub Stafiej,  Weronika Mucha, Michał Jeziorski, Marcin Piecyk, Juda, Tomasz Wąż, Łukasz Isbrandt, Karol Klimek , Mateusz Korczyński.

 Obóz Piła-Młyn; z terenu gminy Płużnica, w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym dla dowódców MDP w turnusie  od 17 do 30  lipca 2013 roku brali udział; Isbrandt Łukasz, Jeziorski Michał, Juda Miłosz, Klimek Karol, Korczyński Mateusz, Piecyk Marcin, Stafiej Jakub, Weronika Mucha z OSP Płużnica. Kujaczyńska Laura z OSP Czaple. Kowalski  Rafał, Pełka Piotr, Simson Jacek z OSP Błędowo.

26 lipca w składzie; Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej, Marcin Skonieczka i Kazimierz Stafiej odwiedziliśmy obóz naszej młodzieży zapoznając się szczegółowo z warunkami pobytu i programem szkolenia i wypoczynku.

Marcin Skonieczka, Ryszard Stafiej, Janusz Marcinkowski, Kazimierz Stafiej i Stanisław Kwaśnik.

Pożar samochodu. W nocy 2 sierpnia 2013 r. dyżurny stanowiska kierowania w Wąbrzeźnie otrzymał zgłoszenie o palącym się samochodzie osobowy na autostradzie A1 na Klęczkowie. Na miejsce działań niezwłocznie udał się zastęp GBA z JRG Wąbrzeźno oraz OSP Płużnica. Na miejsce działań zadysponowani zostali również strażacy z Grudziądza. W zdarzeniu nie ucierpiał nikt z pasażerów podróżujących tym samochodem.

Zdjęcie z wypadku.

Dotacja na łódź; począwszy od wiosny tego roku zaczęliśmy się przygotowywać do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Rybackiej ‘RYBAK’ o dotację 30 000 zł na zakup łodzi ratowniczej dla naszej OSP. Wniosek był opracowywany Janusza Marcinkowskiego i kierownika biura ‘RYBAKA’ Jakuba Kochowicza. Wniosek złożyłem w dniu 8 sierpnia 2013 roku. Był on drobiazgowo sprawdzany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Jego realizacja, czyli zakup nowej łodzi ma nastąpić w lutym 2014 roku.

Biuro ‘RYBAKA’ w Orłowie-pracownicy; Jakub Kochowicz i Kamila Mika.

Specyfikacja na oferty na wspomnianą łódź ratowniczą.

– Łódź typu RIB S-4500 wraz z wyposażeniem o następujących parametrach technicznych: długość 4,45 m, szerokość 1,95 m, ładowność 800 kg, maksymalna ilość przewożonych osób 6, waga samej łodzi nie przekraczająca 160 kg.

– Wyposażenie dodatkowe do powyżej opisanej łodzi  z następującymi elementami:

konsola, siedzisko-ławka, układ sterowania, maszt rufowy ze stali nierdzewnej,  światła nawigacyjne, panel elektryczny, pokrowiec  na łódź z PCV.

Zamówiono również montaż zakupionej łodzi silnika YAMAHA  i jego adaptacja pod zdalne sterowanie manetką wraz z niezbędnym sprzętem.

Cena zestawu netto: 30 000,-PLN

Wnioski o dotację;

– we wrześniu wystąpiliśmy do zebrania wiejskiego w Płużnicy o uchwalenie 5 000 zł na wydanie  opracowania historycznego pt.;  „Diariusz  OSP Płużnica z lat 1888 – 2013 ”. Diariusz ten obejmuje dzieje strażaków i ich organizacji od początków jej istnienia, czyli od 1888 roku do końca 2013 roku. Zawierać on będzie ok. 150 stron maszynopisu formatu A 4, oraz ok. 200 zdjęć i fotokopii dokumentów strażackich. Zamierzamy wydać to opracowanie w ilości co najmniej 100 egzemplarzy w formie albumowej w dużym formacie A 4 pozwalającym na właściwą prezentację zdjęć, i dokumentów. Diariusz jest historią napisaną z dostępnych dokumentów, notatek prasowych, wspomnień i relacji strażaków. Jest to bardzo ważna forma zachowania dorobku kulturowego wsi Płużnica, świadcząca o obywatelskich zachowania wielu pokoleń płużnickich strażaków. Będzie on wypełniał potrzebę promocyjną naszej wsi.

– drugi wniosek brzmiał; „OSP Płużnica wnioskuje do funduszu wiejskiego wsi Płużnica o przyznanie kwoty 5 000,00 zł na zakup wyposażenia bojowego  naszej jednostki. Chcemy dokonać wymiany zużytego między innymi sprzętu; węży, prądownice, redukcje do węży, rozdzielacz wodny. Zebranie wiejskie po dyskusji postanowiło sfinansować oba przedstawione wnioski.

Sportowe strzelanie  29 sierpnia 2013.. zawody międzygminne powiatu wąbrzeskiego jak zwykle  przeprowadzono na strzelnicy w Wałyczyku. Strzelano z kbks (krótki bojowy karabin sportowy). Na początek prezes Jarosław Herbowski  przypomniał uczestnikom zasady regulaminowe, a szczególnie zasady bezpieczeństwa podczas strzelania. Na zawody stawiły się reprezentacje wszystkich gmin z powiatu wąbrzeskiego. W reprezentacji gm. Płużnica wystąpili Ryszard Stafiej, Andrzej Kujaczyński z Czapel i Jerzy Rajca z Uciąża. „Chłopcy” zajęli II miejsce na 6 strzelających ekip. Gratulacje składa członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Stanisław Macikowski.

Jerzy Rajca, Andrzej Kujaczyński, Ryszard Stafiej.

Obraz  „M. Boskiej” .. we wrześniu, w dniach od 1 do 4  tego miesiąca strażacy gremialnie uczestniczyli w ceremonii przyjęcia „Obrazu…” w trzech naszych parafiach; Nowej Wsi Król, Błędowie i Płużnicy.  W Płużnickiej parafii w uświetnieniu  święta brali udział strażacy z Czapel, Józefkowa, Ostrowa, Kotnowa i  Płużnicy. Z naszej OSP byli to druhowie; Lech i Kamil Jazownikowie, Ryszard, Eliasz, Kacper Stafiejowie, Piotr Tomasik i Janusz Szczepanik.

Główne skrzyżowanie dróg w Płużnicy – powitanie obrazu. Obraz niosą strażacy z Czapel, Józefkowa, Ostrowa i  Płużnicy.

 

Strażacy na tle kościoła;

4 września 2013 r. firma przywiozła nową hydraulikę do samochodu IVECO kosztującą 70 000 zł  zakupioną przy współudziale pieniędzy gminnych, wojewódzkich.

Na tą hydraulikę składają się; agregat V 50 ECO, nożyce, rozpieracz, łańcuchy ciągnące, wspornik progowy, zestaw stabilizacyjny, piła do szyb, nóż do pasów samochodowych, zabezpieczenie poduszki powietrznej, mata narzędziowa.

Pożar na autostradzie ..  W dniu 6 października 2013 roku dyżurny stanowiska kierowania w Wąbrzeźnie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki Fiat Seicento. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie udał się zastęp GCBA z JRG Wąbrzeźno oraz zastęp GBA z OSP Płużnica. Po dojeździe na miejsce zastano całkowicie spalony samochód osobowy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Historia jednego posiedzenia; Zarządu OSP Płużnica 10 październik 2013 r. Obecni; Adrian Affeld, Lech Jazownik,  Karol Kaźmierczak, Marian Liszaj,  Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej.

Podjęto decyzje i opinie w kwestiach;

-wniosku OSP Błędowo o zwrot samochodu pożarniczego marki FORD.

-umowy  na dotację 7 000 zł  zakup zestawu hydraulicznego do samochodu pożarniczego IVECO. Opisano rachunki na 70 000 zł. Zestaw został przyjęty 4 września.

-omówiono stan porozumienia  w sprawie wdrożenia projektu „Ludziom na ratunek”, z projektu tego otrzymamy motopompę Tohatsu wartości 31 000 zł.

-ustalono, iż inwentaryzacji ‘2012’ dokona zespół ; Kwiatkowski  Wiesław,  Karol Kaźmierczak, Ryszard Stafiej.

-zastanawiano się nad zmianami w Zarządzie OSP korzystając ze zbliżającego się zebrania OSP. Decyzji nie podjęto.

-rozpatrywano projekt umowy na internet bezprzewodowy E-Misja. Wniosek został zaakceptowany.

Przygotowano następującą odpowiedź na pismo  OSP Błędowa wnioskujące o „oddanie”  samochodu lekkiego;

„Zarząd OSP Płużnica na swym posiedzeniu w dniu 10 października 2013 przeanalizował wniosek OSP Błędowo o zwrot przez OSP Płużnica lekkiego samochodu pożarniczego marki FORD kupionego w 2005 roku. Po dyskusji i przypomnieniu historii zakupu tego samochodu, który był rekompensatą dla OSP Płużnica w zamian za przekazanie do Błędowa średniego samochodu pożarniczego STAR większość zebranych uważa, iż nie należy tego samochodu oddawać, gdyż jest on OSP Płużnica nadal potrzebny, zwłaszcza do obsługi sprzętu ratunkowego i łodzi przeznaczonej do służby na jeziorach Wieczno.

Strażacy zwracali również uwagę na to, że Błędowo w chwili obecnej nie miałoby gdzie tego samochodu przechować.”

 Ćwiczenia na „Mrówce” ; 25 października 2013 roku na obiektach tej firmy odbyły się ćwiczenia jednostek KSRG w którym wzięły udział OSP Nowa Wieś i Płużnica. Ćwiczenia odbyły się w godzinach 21,oo do 0,3o. Udział wzięło 15 zastępów gasząc symulowany pożar magazynu.

Praca w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP; druhowie z naszej OSP  pełniący funkcje; Janusz Marcinkowski (przewodniczący Komisji Historycznej i Odznaczeń), Ryszard Stafiej. W Powiatowej Komisji Rewizyjnej pracuje Marek Liszaj. Posiedzenia takie są organizowane kilka razy w roku. Między innymi w dniu 15 listopada byliśmy obecni na posiedzeniu wyjazdowym w OSP Ludowice.

Poniżej.. Ludowice 15 11 2013 posiedzenie wyjazdowe; Roman Witomski z Osieczka, Stanisław Macikowski z Łobdowa i Ryszard Stafiej.

Przekazanie sprzętu; 16 listopada 2013 r strażacy z Błędowa, Płużnicy, Dębowej Łąki i Kurkocina brali udział w pokazie pracy sprzętu jaki pod dowództwem mł. bryg Andrzeja Kujaczyńskiego i kpt. Jarosława Kubasika wykonali zawodowcy z PSP Wąbrzeźno na złomowisku w Wałyczu. Pokazano cięcie samochodów, ratowanie uczestników wypadków. Następnie uczestnicy przejechali do Dębowej Łąki, gdzie na placu przed remizą nastąpiło przekazanie sprzętu między jednostkami OSP. Płużnica przekazała sprzęt ratowniczy do OSP Błędowo, natomiast od Dębowej Łąki sprzęt odbierała OSP Kurkocin. Przekazywanie sprzętu miał związek z nowymi zakupami jakie poczyniły jednostki przekazujące. Strażaków przywitała i ugościła prezes OSP Dębowa Łąka Danuta Ozorowska. Panie z Dębowej Łąki, przygotowały wszystkim strażakom smakowity posiłek po zakończonych ćwiczeniach. Poniżej; Andrzej Kujaczyński i Ryszard Stafiej.

 

Dyskusja o naszym FORDZIE; na posiedzeniu Zarządu OG ZOSP w Płużnicy  19 listopada 2013 r. podniesiona została dyskusja o wniosku o przekazanie lekkiego samochód  strażackiego FORD z Płużnicy do Błędowa. Samochód ten był w 2005 roku zakupiony  „na  OSP Błędowo” i został zamieniony na STAR, z którego Płużnica zrezygnowała na rzecz Błędowa. Strażacy obecni na posiedzeniu nie chcieli zabierać głosu w tej sprawie. Natomiast wypowiedzieli się;

– Janusz Marcinkowski przypomniał, iż samochód ten [FORD] został zakupiony w 2005 roku i potraktowany jako przedmiot zamiany między Błędowem a Płużnica. Błędowo w zamian za zrzeczenie się tego samochodu otrzymało średni samochód pożarniczy z Płużnicy ponieważ ich 30 letnia „Babka” nie nadawała się do jazdy.

– Andrzej Kujaczyński;  Zapytany o zdanie powiedział; Dyskusja powinna toczyć się mniejszym gronie po to, aby wypracować dobre rozwiązanie.

– Sławomir  Herbowski; jeśli samochód w Płużnicy  jest niewykorzystany to po co ma stać. Sprzęt trzeba użytkować racjonalnie i umieć się dzielić z innymi. Sprzęt niezależnie skąd i jak kupowany,  winien być wykorzystany dla ludzi. Spokojnie, bez uszczerbku dla Płużnicy samochód FORD można przekazać do Błędowa!

Strażacki  Turniej w Płużnicy;  z inicjatywy płużnickich strażaków, a konkretnie naczelnika OSP Ryszarda Stafieja zorganizowano  w sobotę, w dniu 7 grudnia 2013 roku turniej piłki siatkowej. W tym dniu do Płużnicy zjechały się strażackie drużyny sportowe z Błędowa, Wieldządza i Płużnicy na I strażacki turniej piłki siatkowej.

 

Drużyna z Płużnicy; Filip Majewski,  Mateusz Grodzicki, Kacper  Stafiej, Artur Pitan, Miłosz Rygielski, oraz Maciej Maćkiewicz (członek drużyny nieobecny na zdjęciu).

Rozprowadzenie kalendarzy strażackich; grudzień 2013. Kalendarze jak zawsze zlecił wydrukowanie Andrzej Kujaczyński. Tym razem nie są to nasze indywidualne, płużnickie tylko standardowe strażackie drukowane. Koszt druku wyniósł 1 zł za sztukę. Strażacy pobrali kalendarze i w grudniu będą obchodzić domy mieszkańców i składać im strażackie życzenia na nowy rok 2014. Zwyczajowo w większości naszych wsi otrzymują za kalendarz pieniądze, które są obracane na potrzeby działalności bojowej. W tym roku kalendarze pobrały wszystkie OSP. Płużnica wzięła 189 sztuk i wszystkie zostały rozdane. Kalendarze roznosili; Lech i Kamil Jazownikowie, Karol Kaźmierczak, Marek Liszaj, Ryszard i Eliasz Stafiejowie. Przy tej okazji zebrano 1200 zł, które to będą przeznaczone na wydatki związane z działalnością OSP.

Sprzęt od Marszałka; 9 grudnia 2013 roku o godz. 10,oo na sali gimnastycznej w Płużnicy odbyła się uroczystość wręczenia strażakom z niektórych OSP z części naszego województwa. Przyjechało 12 delegacji obdarowanych OSP;  Blizienko, Górzno, Golub-Dobrzyń, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Kikół, Mysłakówko, Rogowo, Kamień Krajeński, Legbąd, Piechcin i Białożewin.

Sprzęt został zakupiony z funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projekt; „Ludziom na ratunek”. Nowy sprzęt trafi do strażaków z 67 jednostek w całym województwie. Do tych zakupów dokładają samorządy w wysokości 20 % procent wartości. Zaproszonym strażakom  do Płużnicy wręczono 12 motopomp strażackich o wydajności 1600 m3 na godzinę marki Tohatsu. Z terenu powiatu wąbrzeskiego otrzymały takie motopompy OSP Płużnica i Blizienko. Koszt jednej takiej, bardzo wydajnej pompy wyniósł 31 000 zł. Według zdania strażaków praktyków pompy te będzie można używać podczas „dużych” akcji pożarniczych i w przypadku większych kataklizmów powodziowych, zalania obiektów itp.W przekazaniu sprzętu uczestniczyli; sekretarz województwa dyrektor Marek Smoczyk, Wicestarosta wąbrzeski pani Bożena Szpryniecka, Z-ca Kom. Woj. PSP St. Bryg. Bogdan Sowiński, prezes ZW ZOSP RP Zdzisław Dąbrowski. Sprzęt od ręki i na miejscu  poświęcił  kapelan Zenon Rutkowski. Udział brali również przedstawiciele obdarowanych gmin.

Wręczanie pomp. Od lewej; dyr. Marek Smoczyk, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP Zdzisław Dąbrowski. Od prawej stoją przedstawiciele OSP Płużnica Ryszard Stafiej i Nowej Wsi Królewskiej Edward Kruk, oraz OSP Blizienka starościna Bożena Szpryniecka oraz komendant gminny ZOSP Książki Zygmunt Pastucha.

Była też prasa, w „Gazecie Pomorskiej” wypowiadał się w tej kwestii  Ryszard Stafiej; „ [Pompa].To urządzenie o dużej mocy. Przyda się do pompowania wody na znaczne odległości, cieszy się Ryszard Stafiej, naczelnik OSP Płużnica. Druhowie z tej jednostki wyjeżdżają z pomocą ponad 60 razy rocznie. W pobliżu przebiega autostrada, więc sporo zdarzeń to wypadki. Do nich mamy jednak sprzęt – zestaw narzędzi hydraulicznych, który kupiliśmy w tym roku”.

PS.  Organizatorem spotkania w Płużnicy był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu, jego Biuro. Gospodarze terenu OSP Płużnica nie została formalnie powiadomiona o tej ważnej uroczystości, co pozostawiam bez komentarza!

Przychody i wydatki; z 2013 roku sporządzone przez skarbnika Marka Liszaja osiągnęły poziom 86 000 zł. Jeśli dodać do tego darowiznę sprzętu, to rok ten był bardzo bogaty dla OSP Płużnica ponieważ przyniósł  przyrost majątkowy ponad 120 tysięcy złotych nie licząc wartości samochodu IVECO.

Nasza remiza i jej wyposażenie w roku 2013.

Samochody; operacyjny, średni pożarniczy.

Lekki FORD

 

Samochód gaśniczy GBA 0,7/2,2 IVECO.

IVECO przekazany został przez komendę Miejską PSP w Toruniu. Od komendantem miejskiego PSP bryg. Kazimierza Stafieja. Rok produkcji 1998. Stan licznika 39 967. Wyposażenie; gaśnica /  trójkąt/ostrzegawczy / apteczka / opony wymiana w 2010 roku / podnośnik hydrauliczny /  belka sygnałowa / radiostacja /  agregat prądotwórczy Honda / autopompa 2200 l/min /  zbiornik wody 700 litrów / zbiornik pianotwórczy 70 l / długość węży 60 m /.

Łódź ratownicza 551-Ł1, nr rej. BG-02-029 wyprodukowana w stoczni w Chojnicach w Wytwórni Sprzętu Sportowego. Jej długość wynosi 4,36 m, szeroka 1,71 m, wysokość  0,61 m. Zanurzenie łodzi-0,25 m. Łódź ma silnik Johnson J 25  strugowodny. Kadłub jest wykonany z laminatu poliestrowego. Osada łodzi jest 4 osobowa, licząc w tym steromotorzystę. Łódź została przekazana naszej jednostce z wąbrzeskiej PSP dla ochrony i udzielania pomocy na jeziorach Wieczno, a w razie potrzeby również w Wieldządzu i innych okolicznych akwenach wodnych.

            Zarządy  OSP Płużnica w latach  1935-2011

[Kopia z protokólarza powiatowego z 1935 r.]

Zarząd OSP Płużnica z 1935 roku;

Prezes                    Suwiński Jan

Naczelnik               Motycki Władysław

Sekretarz                Małgoszewicz Bronisław

Skarbnik                 Motas Tomasz

Gospodarz              Runkowski Fryderyk

1948 rok;

Prezes                    Motas Tomasz

W-ce prezes           Wnuk  Józef

Komendant            Kalinowski  Tadeusz

Skarbnik                Jazownik Franciszek

Członek Zarządu   Wach Antoni (sekretarz Gminy)

Gospodarz             Gafiuk Piotr

8 lutego 1968 roku;

Prezes                     Wach Jan

W-ce prezes           Stafiej Tadeusz

Naczelnik               Kalinowski Tadeusz

Sekretarz                Drzyzga Bronisław

Skarbnik                 Jazownik Franciszek

Gospodarz              Gafiuk Piotr

Przedst. GRN         Duma   Feliks (przew. GRN)

Komisja Rewizyjna; przew. Stanisław Paczkowski, Władysław Korczyński, Irena Szczepanik, Kazimierz Rozłan, Mieczysław Osipowski.

grudzień 1968 rok;

Prezes                    Jazownik Franciszek

Naczelnik              Lewandowski Maksymilian

Sekretarz               Kalinowski Jan

Skarbnik               Wach Jan

Członek zarządu   Stafiej Tadeusz

Gospodarz            Gafiuk  Piotr

22 kwiecień 1972 r.;

Prezes                    Wach Jan

Wice prezes            Stafiej Tadeusz

Naczelnik              Kalinowski Tadeusz

Sekretarz               Jazownik Franciszek

Skarbnik                Drzyzga Bronisław

Gospodarz             Gafiuk Piotr

Komisja Rewizyjna; przew. Stanisław Paczkowski, Korczyński Władysław, Szczepanik Irena, Rosłan Kaz.

8 lutego 1977  roku;

Prezes                  Kowalkowski  Jerzy

Wice prezes         Wach Jan

Naczelnik            Kwiatkowski Rajmund

Sekretarz             Liszaj Waldemar

Skarbnik              Drzyzga Bronisław

1984 rok;

Prezes           Liszaj Marian

W-ce prezes  Sarnecki  Stefan

Naczelnik     Lech Jazownik

Sekretarz      Liszaj Waldemar/ Maćkiewicz Jan

Skarbnik       Drzyzga Bronisław

Gospodarz    Goerke Jerzy

 Komisja Rewizyjna; przew. Zdzisław Bartosik.

1987  roku;

Prezes                   Właśniewski Zygmunt

Naczelnik             Jazownik Lech

Sekretarz               Maćkiewicz Jan

Skarbnik              Drzyzga Bronisław

Gospodarz          Goerke Jerzy

Komisja Rewizyjna; Kazimierz Wyrazik, Jerzy Grabiński, Zbigniew Fraczek.

27 listopada 1989 roku;

Prezes                 Właśniewski Zygmunt

Wice prezes        Drzyzga Jerzy

Naczelnik           Jazownik Lech

Sekretarz           Maćkiewicz Jan

Skarbnik           Drzyzga Bronisław

Gospodarz         Goerke Jerzy

Komisja Rewizyjna; Zbigniew Frączek, Jerzy Grabiński, Wyrazik Kazimierz.

Początek 1990  i zmiana 12 grudnia 1990 r.

Prezes                 Właśniewski Zygmunt / Stafiej Tadeusz

Naczelnik           Wach Jan /Jazownik Lech

Sekretarz            Drzyzga Bronisław /Maćkiewicz Jan

Skarbnik             Szczepanik Janusz /Liszaj Marian

Gospodarz           Goerke     Jerzy

 Komisja Rewizyjna; Frączek Zbigniew, Grabiński Jerzy, Wyrazik Kazimierz

1992  rok;

Prezes                  Stafiej  Tadeusz

Naczelnik            Jazownik  Lech

Sekretarz             Maćkiewicz  Jan

Skarbnik             Liszaj Marian

Gospodarz           Goerke Jerzy

 Komisja Rewizyjna; przewodniczący Janusz Szczepanik.

20 grudnia 1995 roku;

Prezes                 Stafiej Tadeusz

Naczelnik Lech Jazownik

Z-ca naczelnika Drzyzga Jerzy

Sekretarz           Maćkiewicz Jan

Skarbnik            Marian Liszaj

Gospodarz         Gerke  Jerzy

 Komisja Rewizyjna; przewodniczący Zbigniew Frączek, Roman Kultys, Janusz Szczepanik.

1999 rok;

Prezes              Stafiej Tadeusz

Naczelnik       Jazownik Lech

Sekretarz        Maćkiewicz  Jan

Skarbnik         Liszaj  Marian

Gospodarz      Drzyzga Jerzy

Komisja Rewizyjna; przew. Zbigniew Frączek

28 stycznia 2000 rok;

Prezes  Lech        Jazownik   Lech

Naczelnik            Stafiej  Ryszard

z-ca naczelnika   Kubasik   Jarosław

sekretarz             Dudzik     Szymon

skarbnik              Liszaj Marian

gospodarz            Drzyzga Jerzy

kronikarz            Marcinkowski Janusz

członek               Kwiatkowski   Wiesław

 Komisja Rewizyjna; Janusz Szczepanik, Adam Drzyzga, Adam Szczepanik.

12 stycznia 2001 roku;

Prezes                     Jazownik    Lech

Naczelnik               Stafiej  Ryszard

z-ca naczelnika      Drzyzga Jerzy

Sekretarz               Maćkiewicz Jan

Skarbnik                Liszaj Marian

Członek zarządu   Dudzik Szymon

Kronikarz              Marcinkowski Janusz

Gospodarz             Drzyzga Jerzy

  Komisja Rewizyjna; przew. Janusz Szczepanik, Tadeusz Stafiej, Witold Kowalkowski.

21 stycznia 2006  roku;

Prezes                  Jazownik Lech

W-ce prezes         Stafiej    Tadeusz

Naczelnik            Stafiej     Ryszard

Sekretarz            Dudzik   Szymon

Skarbnik             Liszaj   Marian

Członek              Kubasik   Jarosław

 Komisja Rewizyjna; Janusz Szczepanik, Grzegorz Mucha, Paweł Frączek.

19 lutego  2011 roku;

Prezes            Jazownik  Lech

W-ce prezes       Kubasik  Jarosław

W-ce  prezes      Stafiej Paweł

Naczelnik         Stafiej Ryszard

Sekretarz          Dudzik Szymon/ Marcinkowski Janusz

Skarbnik           Liszaj  Marian

Członek            Kwiatkowski Wiesław

Gospodarz        Kaźmierczak  Karol

Komisja Rewizyjna; Janusz Szczepanik, Adam Drzyzga, Adam Szczepanik.

.