Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kotnowie.

 

 Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica-Kotnowo 2015 r.

Wstęp.

Straż w Kotnowie pracowała w tym środowisku od prawie 60 lat. Przechodziła różne ‘fale i natężenia’ w swej działalności. Starsi strażacy podkreślali swoisty kult ‘bractwa’ jaki wytwarzał się wśród ludzi strażackiego stanu. Było w tym także wiele z etosu ‘brata łata’, z kumplostwa, które nie zawsze było pozytywnie odbierane przez część społeczności wiejskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy niektórzy przesadzali w nadmiernej ‘gościnności’. Generalnie jednak na tle całości spraw, w swej bezinteresowności strażacy wspierają w publicznych działaniach samorząd wiejski, organizacje kobiece i młodzież. Sprawowali i sprawują opiekę nad obiektami wiejskimi; remizą, świetlicą i najbliższym otoczeniem.

W latach dawniejszych strażacy byli organizatorami wielu wiejskich imprez, a zwłaszcza zabaw i festynów wiejskich. Z organizacji zabaw zostawało przeważnie parę złotych, które przeznaczano na zakup sprzętu, wyposażenia i utrzymania remizy i świetlicy. Jak wielkim cieszyły się wzięciem owe wiejskie zabawy świadczy zapis z dokumentów OSP Płużnica, w którym mówi się, iż tamtejsi strażacy zorganizowali w Kotnowie zabawę sprzedając niewiarygodnie wielką ilość 196 biletów.
Dokonując próby opisania historii OSP Kotnowo wykorzystałem dokumenty ocalone przez bryg. Andrzeja Kujaczyńskiego w Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Zachowała się też ‘Książka Pracy’ OSP Kotnowo z lat 80 tych. W książce tej są wyłącznie wykazy strażaków i zarządów, nie ma natomiast odnotowanych faktów z życia strażackiej jednostki. Nie zachowały się protokóły OSP sprzed 1989 roku, prócz tych początkowych z lat 50 tych. Jestem w posiadaniu zdjęć z albumu Mieczysława Krauze, ale dotyczą one głównie jego strażackiej działalności w gminie i w powiecie. W ułożeniu rzeczy o Kotnowskich strażakach korzystałem z zasobów mego własnego archiwum, oraz z poszukiwań w kronikach, dokumentach i gazetach, w których znalazłem informacje dotyczące przeszłości wsi i OSP Kotnowo.
W weryfikacji zapisów kroniki brali udział Kotnowscy strażacy; Józef Bernady, Wiesław Chmiel, Grzegorz, Dariusz i Kamil Chojnaccy, Zbigniew Lemieszek, Marek Makowski, Piotr Ressel i Kacper Robaczewski. Prowadziłem również rozmowy z pp. Krystyna i Marianem Wiśniewskimi, oraz Teresa i Marianem Robaczewskimi.
Przy zamieszczanych w opracowaniu zdjęciach, nie podaję, przy każdym z nich jego autora, bowiem od wielu lat z moimi współpracownikami i przyjaciółmi tworzyliśmy fotograficzne archiwum, które jest naszym wspólnym dorobkiem. Tworzyli je między innymi; Mariusz Bartosik, Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski, Elżbieta Wiśniewska. Są tu również moje zdjęcia.

Wieści sprzed wojennych czasów.
Z wszelkich znaków na ziemi i na niebie wynika, iż w Kotnowie za czasów pruskich i później w międzywojniu straży pożarnej jako odrębnie zorganizowanej jednostki nie było. Na wypadek jakiegoś nieszczęścia z pewnością miejscowy samorząd wyznaczał ludzi, na których nakładano obowiązek spieszenia do pomocy. Generalnie, na podstawie prawa ciążył on na wszystkich mieszkańcach wsi. Jeśli nawet nie prawo, to zwykła powinność sąsiedzka nakazywały wzajemnie sobie pomagać.
Według informacji zasięgniętej w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń z Toruniu „Strażak Pomorski” z 1928 roku w rubryce; ‘statystyka pożarów’ podawał, iż dnia 16 lipca 1928 r. u Stanisława Kuliga w Dąbrówce pow. Chełmno wybuchł pożar.
Z tamtych lat wyszperałem w jednej z gazet inną informację, którą przedstawiam niżej; „…w roku 1929 uderzył grom w zabudowanie rolnika Gustawa Bnocha w Kotnowie wywołując pożar. Stodoła i chlew doszczętnie się spaliły, natomiast dom mieszkalny zdołała Ochotnica Straż Ogniowa z Płużnicy uratować. Ubezpieczenie od ognia wynosiło tylko 5 000 zł, a straty były znacznie większe”.
Odnotować należy zapisany w pamięci Jerzego Deręgowskiego fakt spalenia się w latach 30 tych domu Hugo Rohde’go (Dzisiaj Osiński) i udzielonej mu, przez polskich sąsiadów pomocy, a także jego ‘czarnej niewdzięczności’ okazanej tymże w czasie okupacji.
Jeszcze jedna wiadomość związana z przedwojennym Kotnowem i Płużnicą warta jest odnotowania. Otóż w latach 30 tych prezesem OSP Płużnica był Wojciech Dziadzio, który od przedwojnia do lat 60 tych gospodarował tam, gdzie później osiadł Mieczysław Krauze. Jak widać miejsce to miało właściwość przyciągania do pożarniczego bractwa, bo M. Krauze to zaprzysięgły strażak!

Opracowanie podzieliłem na rozdziały:
Rozdział I. Strażacy Kotnowscy w PRL.
Rozdział II. Działalność strażacka w III RP.
Rozdział III. Strażacy i zarządy OSP Kotnowo.

Rozdział I. Strażacy Kotnowscy w PRL.

Wiejskie stróżowanie.
Były wtedy na wsi stosowane dwie formy ochrony przed ogniem i złodziejami. Mieszkańcy, albo sami w kolejności pełnili nocne warty we wsi strzegąc domostw, lub też zatrudniali kogoś ze wsi, który w zamian za ustaloną zapłatę funkcję tą pełnił. Taka stróża nocna we wsiach była praktykowana po lata 70 te. Później, w miarę upływu czasu zrezygnowano z jej pełnienia. Pożarów we wsi było coraz mniej, złodziejstwa jakby ubywało z pejzażu wsi. Stróżem wiejskim w powojennych latach w Kotnowie był Redmerski, który za pełnienie stróży pobierał opłaty od właścicieli nieruchomości i gospodarstw we wsi.

W tym budynku szkolnym zebrano się by utworzyć straż pożarną.

Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotnowie.
23 stycznia 1958 r. w szkole podstawowej w obecności 16 mieszkańców wsi odbyło się otwarte dla wszystkich mieszkańców wsi zebranie poświęcone powołaniu do życia placówki OSP. Zebraniu przewodniczył kpt. Bronisław Chaczyński ówczesny komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.
OSP założyli głównie rolnicy wsi Kotnowo, przy wspomaganiu gromadzkich władz w Płużnicy, w tym jej ówczesnego sekretarza Stanisława Paczkowskiego i komendanta gromadzkiego OSP Maksymiliana Lewandowskiego. Zebraniu przewodniczył kpt. Bronisław Chaczyński, protokołował por. poż. Marian Wiecki.
W porządek spotkania wpisano tylko dwa punkty;
1. Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. Wybory zarządu i komisji rewizyjnej.
W protokóle założycielskim czytamy; „W związku z planem organizacji ochotniczej straży pożarnej oraz na podstawie werbunku do Ochotniczej Straży Pożarnej Ob. Lewandowskiego Maksa komendanta gromadzkiego OSP, jak też dobrej woli mieszkańców wsi Kotnowo powołuje się do życia placówkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Werbunek do OSP przeprowadzi wybrany zarząd OSP. Do chwili zebrania zgłosiło się 8 chętnych na członków OSP”.
Zasady działania, cele OSP oraz prawa i obowiązki strażaków omówił obecny na zebraniu komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie kpt. Bronisław Chaczyński.
„W dalszym ciągu ustalono, że placówka otrzyma od OSP Józefkowo sikawkę, węże tłoczne z Komendy Straży Powiatowej. Sprzęt przechowywany będzie tymczasowo w pomieszczeniach szkolnych, na co wyraził zgodę kier. Szkoły w Kotnowie [ Izydor Deuter ]”.
W pierwszych wyborach ustalono skład zarządu OSP;
Prezes Bernady Józef, rocznik 1917, rolnik.
Naczelnik, Kulig Józef, rocznik 1924, rolnik.
v-ce prezes, Świętoń Jan, rocznik 1915, rolnik.
Sekretarz, Druch Tadeusz, rocznik 1926, rolnik.
Skarbnik, Deuter Izydor, rocznik 1937, nauczyciel.
Gospodarz Bojanowski Ludwik 1926, rolnik.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli;
Przewodniczący Ressel Ryszard, rocznik 1934, rolnik.
Członkowie, Wiśniewski Feliks, rocznik 1927, Broś Stefan, rocznik 1926, rolnik.
Składki członkowskie ustalono na 2 zł miesięczne od członka czynnego, od członków popierających 5 zł jako dolna granica.

Kopia orginalnego protokółu z tamtego zebrania;

Protokół pisany ręką por. Mariana Wieckiego, późniejszego komendanta państwowej straży w Wąbrzeźnie.

Podpisy; Zygfryda Strzeleckiego i Józefa Bernadego.

Wykaz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP.

*W roku 1962 Dominik Zieliński został wybrany na z-cę naczelnika

Pierwsze Walne OSP.
10 kwietnia 1959 r. po roku działalności odbyło się zebranie OSP Kotnowo. Zebranie rozpoczął i prowadził Józef Bernady. Asesorami zostali Stefan Popek i Jan Świętoń, sekretarzem Zygfryd Strzelecki. O działalności OSP w poprzednim roku mówił prezes J. Bernady. W protokóle zapisano; „Naczelnik Józef Kulig poruszył sprawę remizy i sprzętu pożarniczego, którego w Kotnowie brak. Sikawka stoi w stodole u gospodarza. Nie na ćwiczeń, nie ma zajęć dlatego, że nie ma remizy. Powiatowa Komenda śpi, nie odwiedza, nie pomaga, nie daje”.
Następnie; „Ob. Skoczylas omówił stan kasy, dochodów było 1090 zł, a rozchodów 377,55 zł. Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła żadnej kontroli.
W dyskusji strażacy narzekali nad brakiem opieki ze strony Powiatowej Straży, na brak legitymacji, sprzętu, remizy. Ob. F. Wiśniewski oświadczył, „iż jeżeli Komenda Powiatowa nie zatroszczy się to sikawka zostanie odprowadzona do Wąbrzeźna i straż się rozwiąże. Tego samego jest ogół zebranych.”
Ob. Tadeusz Druch omówił sprawę przebiegu kontroli ppoż. w gospodarstwach rolnych. Wszystko byłoby w porządku, jedynie brak było drabin, gdyż chłopi nie mają się gdzie zaopatrzyć”. Generalnie narzekano wówczas na brak drabin w sprzedaży, a także na niemożność pozyskania przydziału na drewno do wykonania takowych.

Stan sprzętu był następujący;

Orginalny  wykaz sprzętu z 3 grudnia 1959 r. Wykaz podpisał prezes OSP Józef Bernardy.

Walne OSP.

27 lutego 1960 r. odbyto walne zebranie OSP. Stowarzyszenie liczyło 14 członków. Odbyto 5 zebrań zarządu i 4 ogólne.
Zebraniu przewodniczył prezes OSP Józef Bernady, asesorami Zygfryd Strzelecki i Feliks Wiśniewski. Sekretarzem Tadeusz Druch.
Sprawozdanie z działalności OSP odczytał prezes Zarządu Józef Bernady: „Przeprowadzono 3 kontrole p. pożarowe na terenie wsi Kotnowo w 30 zabudowaniach. Posiadamy 1 konną ręczną sikawkę z kompletem wężów. W akcji gaszenia ognia braliśmy udział w Błędowie. Sikawka stoi w stodole, brak jest nam remizy. Stowarzyszenie posiada własną gotówkę. Stan kasy na dzień 31.12.1959 r. był następujący; dochód wyniósł 2 033,25 zł rozchód 422,40 zł. Stan pieniędzy w kasie 2 386,30 zł. Za własne fundusze zakupiono 3 czapki strażackie. Prezydium GRN w Płużnicy zakupiło 3 tony wapna na budowę remizy, które to znajduje się na terenie wsi Kotnowo zmagazynowane u Ob. Feliksa Wiśniewskiego i Ob. Zygfryda Strzeleckiego. Sprawa budowy remizy spoczywa w rękach władz nadrzędnych[Gromadzkich w Płużnicy]”.
W dyskusji poruszano sprawę budowy remizy; prezes Józef Bernady apelował do Komendy Powiatowej, aby zainteresować się tym na szczeblu powiatu. Zarząd otrzymał absolutorium i pozostał bez zmian.

Wykaz strażaków z 1960 roku.

Mieszkańcy Kotnowa i sąsiedzi z tamtych lat na weselu Stefani Młynarskiej: Mieczysław Krauze, Józef Bernardy, Tadeusz Druch i Henryk Pitan.

Zabawa strażacka; z prawej strony siedzą strażacy; Bronisław Jabłoński Józefkowa, Mieczysław Krauze, Czesław Mochalski i Stanisław Nowotnik (?)

Walne OSP.
5 marca 1961 roku, o godz. 16.00 w szkole podstawowej odbyło się zebrania walne OSP. Obecni byli goście; komendant gromadzki Maksymilian Lewandowski, przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy Feliks Wiśniewski. Obecny był cały stan osobowy 15 strażaków. Zebranie otworzył prezes Józef Bernady. Prowadzenie powierzono Feliksowi Wiśniewskiemu, na asesorów wybrano Ludwika Bojanowskiego i Ryszarda Ressla. Sekretarzem został Tadeusz Druch.
Ze sprawozdania naczelnika OSP na rok 1960 wynika: „Pożaru na terenie naszej wsi nie zanotowano. Kontrole przeciw pożarowe prowadzono dwukrotnie w Kotnowie w 30 zabudowaniach. Stan drużyny bojowej dobry. Sprzęt utrzymywany w stanie ‘gotowości’. Brak jest remizy na sprzęt co utrudnia natychmiastowy wyjazd do ognia. Środek alarmowy tj. gong jest wystarczający do alarmowania naszej wsi.”
Podpisano; komendant Józef Kulig
W sprawozdaniach, przy okazji kontroli gospodarstw wspomina się, iż najczęstszym w gospodarstwach był brak drabin ppoż. Poprawę zaopatrzenia w wodę widziano w pogłębianiu stawów, tak aby w razie pożaru można było czerpać z nich wodę. W 1960 r. OSP nie miała żadnych dochodów. Strażacy spędzili w ciągu poprzedniego roku 20 godzin na wykładach i ćwiczeniach szkoleniowych.
Po odczytaniu sprawozdań przez prezesa Józefa Bernadego, skarbnika Mieczysława Skoczylasa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Feliksa Wiśniewskiego, nastąpiła dyskusja. Ludwik Bojanowski mówił o potrzebie uzupełnienia sprzętu ppoż. i o tym, aby nowy Zarząd przywrócił placówkę do żywotności. F. Wiśniewski poruszył kwestię budowy remizy i świetlicy wiejskiej jako warunku poprawy działania straży.
W wolnych wnioskach podjęto uchwałę następującej treści;
„Członkowie tutejszej OSP zobowiązują się czynem społecznym wykonać prace przy budowie remizy, takie jak; zwieść piach, pustaki i wykonać inne prace związane z budową. Strażacy wnioskowali do Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy o sfinansowanie zakupów materiałów.
Walne ‘1961’
Zebranie odbyło się 5 czerwca 1961 roku. Strażacy brali udział w kontrolowaniu 32 obiektów we wsi. W żadnym z nich nie sporządzono ‘doniesień’ karnych. Do najczęściej spotykanych uchybień należał brak drabin, co tłumaczono niedostępnością budowlanego drewna. W uwagach zapisano, iż należy oczyścić stawy dla celów przeciwpożarowych. OSP nie brała udziału w gaszeniu pożaru, bowiem ich nie było, a przynajmniej takich nie zanotowano!
Podpisy na protokole z zebrania; Tadeusza Drucha i Józefa Bernadego;

Walne OSP.
2 marca 1962 r. o godz. 19.oo w lokalu Szkoły Podstawowej w obecności wszystkich 15 strażaków odbyło się walne zebranie OSP.
W zebraniu uczestniczył Adam Młynarz pracownik Prezydium GRN w Płużnicy.
„W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono sprawę braku i budowy remizy. Nadmieniono również, że konieczny jest przydział desek celem zabezpieczenia sprzętu strażackiego”. Na koniec 1961 roku w kasie strażackiej było 2 371 zł. [Średnia miesięczna płaca-1816 zł.]
Planowano zorganizować zabawę taneczną, współpracować z Kółkiem Rolniczym, i organizacja partyjną. Na Józefa Kuliga i Józefa Bernadego nałożono obowiązek prowadzenia szkoleń dla druhów strażaków. Planowano budowę strażnicy OSP. Dokumenty z zebrania podpisali; sekretarz Bolesław Dydo i Tadeusz Druch.

Walne OSP.

Zebranie podsumowujące rok 1963 odbyło się 3 stycznia 1964 r. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele; „władz nadrzędnych” i posterunku MO z Płużnicy, oraz 17 członków czynnych. Na zebraniu obecnych było 11 strażaków. Przewodniczył zebraniu nauczyciel Kazimierz Czapkowski, asesorami byli: Feliks Wiśniewski i Mieczysław Krauze, sekretarzem Tadeusz Druch. Nad treścią sprawozdań zdanych przez prezesa Józefa Bernadego i skarbnika Feliksa Wiśniewskiego dyskusji nie było.
Trwała budowa remizy i świetlicy na gruntach rolnika Stanisława Ksepki. Obiekt został wybudowany w 2/3 czynem społecznym. Koszt wyliczono na 650 000 zł. [Średnia miesięczna płaca wynosiła wtedy 1867 zł.]
Strażacy rozprowadzili(sprzedali) 50 ściennych kalendarzy. W jednostce brakowało pasów bojowych, hełmów, toporków, ubrań ochronnych, a także syreny alarmowej, dzwoniono więc na alarm w metalowy gong.

Protokół z zebrania.

Wybrano Zarząd OSP w składzie;

Walne OSP.

Kolejne walne zebranie OSP odbyło się 29 grudnia 1965 roku o godz. 18.00 w szkole. Zakończyło się o 19,45. W zebraniu uczestniczył komendant gromadzkiego posterunku MO Kazimierz Kawczyński, oraz strażacy przedstawiciele Komendy Rejonowej-gromadzkiej Maksymilian Lewandowski i Tadeusz Kalinowski z Płużnicy. W zebraniu uczestniczyło 18 strażaków.

W sprawozdaniu zapisano kilka zrealizowanych zadań w 1964 roku;

6 strażaków kontrolowało 31 gospodarstw. Stwierdzono braki w sprzęcie; drabin, bosaków, gaśnic, odmulowno dwie sadzawki. We wsi sadzono topole i wierzby. OSP Kotnowo brała udział w jednym pożarze w innej miejscowości. Przeprowadzono jedne pokazowe ćwiczenia we wsi. Świetlica i remiza znajduje się w budowie.
Przebieg zebrania;
„Druh Feliks Wiśniewski w gorących słowach podziękował komendantowi Posterunku MO w Płużnicy sierżantowi Kazimierzowi Kawczyńskiemu za pomoc z organizowaniu budowy świetlicy. Następnie poruszył sprawę energii elektrycznej dla syreny alarmowej. Zakład Energetyczny Toruń nie chce się zgodzić na podłączenie, a syrena jest konieczna. Sprawa świetlicy poruszył sprawę pieca ogrzewalnego, zarzucał, iż GRN nie stara się o kupno pieca. Władysław Socha poruszył sprawę: że nie można kupić żerdzi na zrobienie drabin i drążków do bosaków i gaśnic.”
W uchwale na zakończenie zebrania podano do osobę komendanta Mieczysława Krauzego do odznaczenia za pracę przy budowie remizo-świetlicy. Za wysługę lat do odznaczenia wytypowano również Józefa Kuliga i Władysława Fiedura.
Zadeklarowano współpracę z organizacjami wsi; ZMW, KR, KGW i Gminną Spółdzielnią ‘SCh’.
Ukończenie budowy.
W 1965 roku pobudowano remizo-świetlicę w której oprócz świetlicy wiejskiej mieści się remiza strażacka na wyposażenie OSP. Strażacy porządkowali obejście świetlicy i remizy. Remizo-świetlicę wybudowano w 1965 r. na działce Stanisława Ksepki, który mimo nie uregulowania praw własności [kupna-darowizny], zgodził się na budowę tego obiektu. Sprawa wykupu przez gminę będzie się jeszcze wlokła przez kilkanaście lat.

Remiza i świetlica.

Walne OSP.

3 stycznia 1966 r. walne zebranie OSP, oceniające poprzedni 1965 rok. Na 15 członków obecnych było 11. Obecni byli; komendant Powiatowej Straży Pożarnej kpt. Bronisław Chaczyński i reprezentant Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej strażak Władysław Fiedur.
W sprawozdaniu zapisano; stan osobowy jednostki wynosił 15 strażaków i 6 członków wspierających. Przedstawiciele OSP brali udział w dwóch odprawach i w sesjach GRN. Jednostka otrzymała motopompę M-800 i syrenę alarmową ustawioną na dębowym słupie obok remizy. Odmulono jedną sadzawkę. OSP miała do dyspozycji środki alarmowania; telefon w szkole i syrenę elektryczną. Prenumerowany był miesięcznik „Strażak”. W 1965 roku podczas „Dni Ochrony Przeciwpożarowej” pozyskano 580 zł, ponadto z działalności gospodarczej wypracowano 3 117,50 zł. co razem z pozostałością z poprzedniego roku czyni sumę 4 665,30 zł. Wydano w 1965 roku; na wynagrodzenie za pracę 150 zł, wydatki administracyjne 20 zł, zakup gwoździ, rur piecowych 102,30 zł, na budowę remizy 1 500 zł, na otwarcie remizo-świetlicy 2 377,70 zł. W kasie zostało 1965 zł. Sprawozdanie finansowe podpisał cały Zarząd.[Średnia płaca 1934 zł.]

Protokół Komicji Rewizyjnej z dnia 2 stycznia 1966 r.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na następujące sprawy;
– na konieczność otynkowania nowej remizy i świetlicy,
– zakup węży tłocznych, odzież ochronną i buty gumowe dla 10 strażaków,
– na potrzebę utwardzenia nawierzchni podjazdu do remizy.
Ćwiczenia gromadzkie w Orłowie.

W 1968 roku, strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach gromady Płużnica w orłowskim parku. Uczestniczyły w nim OSP z Bartoszewic, Czapel, Józefkowa, Kotnowa i Płużnicy.

Ćwiczący strażacy…

Kotnowski pogrzeb; W ostatniej drodze, w sąsiedzkiej i strażackiej posłudze towarzyszyli (od lewej); Kazimierz Święcki, Mieczysław Krauze, Władysław Młynarski, Stanisław Ksepko, MarianWiśniewski, Ryszard Ressel, Stanisław Bernady.

Lata 70 te;

Strażacy w Zieleniu.
8 października 1972 roku delegacja naszych strażaków uczestniczyła w obchodach 50 lecia OSP Zieleń. W kronice Zielenia znalazłem zapis naszych druhów uczyniony przez nich w tamtym dniu.

Wpisu dokonał i podpisał Mieczysław Krauze.

Szefowie OSP.
W latach 1970 tych prezesem OSP był Józef Bernady, a naczelnikiem Mieczysław Krauze. Ten ostatni pełnił w latach 1973-1999 funkcję gminnego komendanta OSP, gminy Płużnica. Opiekunem społecznym we wsi był Karol Stefański.
Pożar stodoły.
3 lipca 1974 roku o godz. 0,30 w gospodarstwie Antoniny Makoś spaliła się drewniana stodoła. Wartość strat oszacowano na 50 000 zł. Do pożaru zjechały się 4 jednostki. Dowodził akcja ratowniczą Mieczysław Krauze.
Pożar stogu słomy.
24 lutego 1975 roku o godz. 9,00 palił się stóg słomy mieszanki zbożowej w gospodarstwie Jana Popka. Wartość wyceniono na 3 000 zł. Jako przyczynę pożaru podano „podpalenie przez dziecko”. Akcją gaśniczą dowodził naczelnik Kotnowskiej straży Mieczysław Krauze.

Kontrola w OSP.

2 grudnia 1975 roku strażak z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych ogn. Ryszard Iwankowski przeprowadził kontrolę w wyniku której stwierdzono: iż motopompa była w naprawie. Węży jednostka miała następująca ilość; W-75; 180 metrów, W-52; 255 metrów. Pozostały sprzęt jest należycie kontrolowany. Sprawna była elektryczna syrena alarmowa. Brak było planu obrony miejscowości. W remizie panował „ogólny porządek”. W jednostce nie było zapasu paliwa. Kontrolę przyjmował naczelnik jednostki Mieczysław Krauze.

Józef Bernady na jednym  z posiedzeń w gminie w Płużnicy w latach 70 tych.

Remont remizy.

Józef Bernady z Kotnowa na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP 25 maja 1976 r. mówił: „Potrzebujemy materiał na obrzutkę remizy. Dajcie nam materiał, obrzucimy sobie sami”. Mieczysław Krauze komendant gminny OSP natomiast na tym samym posiedzeniu narzekał, iż; „remonty kapitalne pomp są źle wykonywane przez Straż Pożarną z Wąbrzeźna. Wyremontowane pompy często zawodzą w czasie ćwiczeń i pożarów”.
Pożar u Różyckiego.
W sąsiednim Józefkowie 5 stycznia 1977 roku po północy o godz. 0,25 wybuchł groźny pożar w gospodarstwie Jana Różyckiego. Spłonął dach i strop na oborze. Wartość oszacowano na 40 000 zł. Trzema jednostkami przybyłymi do pożaru kierował komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa. Przyczyną było prawdopodobnie zwarcie w przewodach elektrycznych.
Pożar samochodu w Kotnowie.
13 września 1977 roku w gospodarstwie rolnym Stanisława Chmielewskiego spłonął samochód osobowy marki „Syrena”. Wartość spalonego samochodu wyceniono na 12 000 zł. Powodem było zwarcie w instalacji elektrycznej.
Pożar u Sochy.
6 sierpnia 1981 roku o godz. 16,00 w gospodarstwie rolnym Władysława Sochy w Kotnowie pożar strawił dach i drewniany strop na oborze. Wartość szkody wyceniono na ok. 10 000 zł. Strażakami dowodził Mieczysław Krauze. Uznano, iż ogień powstał wskutek wad instalacji elektrycznej.
Pożar samochodu.
23 stycznia 1983 roku o godz. 1,00 w Kotnowie spalił się samochód osobowy marki „Zaporożec” własność Stanisława Krystoszka prowadzony przez jego syna Wiesława. Pożar spowodowało zwarcie przewodów elektrycznych.
Rozdział II. Działalność strażacka w III RP.

Wypadek drogowy.
24 sierpnia 1991 roku o godz. 22,25 Lech Jazownik zgłosił wypadek drogowy. Zapalił się wtedy samochód osobowy Fiat 126 p na drodze do Kotnowa. W likwidacji skutków wypadku drogowego brała udział OSP Płużnica.
W 1994 roku OSP Płużnica wyjeżdżała do pożaru w tym roku 17 razy, w tym dwukrotnie do pożaru słomy po kombajnie w Kotnowie.
W 1996 roku OSP w Kotnowie 22 strażakami kierowali prezes Eugeniusz Młynarczyk i naczelnik Mieczysław Krauze.
Groźny pożar.
Odnotowane zostało w pamięci strażaków, iż 1996 roku w gaszeniu pożaru w Józefkowie, oprócz miejscowych, brały udział sąsiednie OSP, między innymi z Płużnicy, Kotnowa i Mgoszcza. Mowa jest o pożarze słomy na polu Jana Plądra na powierzchni 5 ha w kierunku; Kotnowo-Dąbrówka. Pożar powstał prawdopodobnie od rzuconego niedopałka papierosa. Takie pożary są zawsze bardzo groźne. Pożar przemieszcza się wtedy z bardzo dużą prędkością. Dużo wówczas nie brakowało, aby spaliłby się samochód strażacki z Mgoszcza, który podjechał blisko pożaru, i w tym momencie zaniemówił silnik samochodu. Pod presją ognia trzeba było ściągać go z zagrożonego terenu.

Zawody gminne w Płużnicy 1995 r.

Od lewej. Stanisław Krystoszek z Uciąża, Stanisław Ksepko i Kazimierz Frączek z Płużnicy.

50 lecie OSP Ostrowo.

W 1998 roku delegacja Kotnowskich strażaków w składzie Eugeniusz młynarczyk, Marek Makowski, Grzegorz Chojnacki i Piotr Ressel uczestniczyła w tej uroczystości.
Niżej wpis z kroniki Ostrowa.

Utworzenie Zarządu Powiatowego OSP.
9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli zarządów gmin; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. Zarząd Powiatowy tworzono na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu z dnia 23 października 1998. We władzach powiatu znaleźli się; jako sekretarz Zarządu Józef Boruta z Józefkowa, członkami Zarządu zostali; Bronisław Drzyzga z Płużnicy i Marian Piątek z Uciąża (Komisja Historyczna). W skład Komisji Rewizyjnej wszedł Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej. Prezesem Zarządu Powiatowego został Jarosław Herbowski. OSP Kotnowo, tak jak 40 pozostałych jednostek OSP weszło w skład powiatowej organizacji OSP.
Zdarzenie w Kotnowie.
9 sierpnia 1998 r. wywróciło się drzewo, natomiast 17 października zdarzył się wypadek drogowy motoroweru „ROMET”.
Wizyta Papieża.
7 czerwca 1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gminy Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej do ul. Gagarina. Wojciech Bartoszewski relacjonował; „Niektórzy mieli wyjątkowy zaszczyt, jak np. Kazimierz Osipowski z OSP Kotnowa, spotkać się oko w oko z Papieżem, gdy ten udawał się do auli uniwersyteckiej na spotkanie z uczonymi”. K. Osipowski mówił o tej chwili; „Dla mnie było to ogromne i radosne przeżycie-być tak blisko Ojca Świętego!”.

Ołtarz papieski na toruńskim lotnisku, W służbie ‚papieskiej; z OSP Kotnowo byli; Dariusz i Grzegorz Chojnaccy, Eugeniusz Młynarczyk, Piotr Ressel i Kazimierz Osipowski.
Walne OSP.
W zebraniu 24 stycznia 2000 roku, oprócz strażaków brali udział: komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, członek Zarządu powiatowego Bronisław Drzyzga, sekretarz Zarządu Powiatowego Józef Boruta i jednocześnie prezes Zarządu Gminnego OSP.
Wnioskowano wtedy o wymianę okien w świetlicy, i wymianę drzwi w remizie strażackiej. 17 strażaków obecnych na zebraniu podjęło uchwałę o planie działań na 2000 rok, w tym; przeprowadzenie kontroli ppoż. w gospodarstwach rolnych wsi Kotnowo. Nie zaplanowano natomiast żadnych dochodów i wydatków. Wyróżniono strażaków; Grzegorza Chojnackiego, Władysława Kuliga i Eugeniusza Młynarczyka.
W protokole z zebrania zanotowano także: „…brak zainteresowania zbiórkami strażackimi”.
Pożar.
13 września 2000 roku w Kotnowie wybuchł pożar budynku gospodarczego. Akcję prowadził jeden zastęp. W dokumentach nie odnotowano gdzie i co się paliło.
Dane o OSP w 2001 roku.
Stan członków kotnowskiej straży wynosił 21 osób, w tym 12 w wieku od 25 do 50 lat i powyżej 50 lat 9 strażaków.
Na stanie jednostki było następujące wyposażenie;
– mundurów wyjściowych 12 szt.,
– hełmów bojowych 11szt.,
– czapek strażackich 9 szt.,
– węży tłocznych W-52; 10 szt., W-75; 12 szt.,
– motopompa 1 szt.,
– drabiny 2 szt.
Jednostka nie posiadała samochodu pożarniczego, w razie pożaru motopompę ładowano na ciągnik rolniczy i spieszono do pożaru.
Na zebraniu w dniu 11 stycznia 2002 roku (obecnych 9 członków) wnioskowano o remont motopompy i dofinansowanie OSP z budżetu gminy na remont remizy i utwardzenie podjazdu do remizy. Składka członkowska, roczna została uchwalona w wysokości 10 zł. od osoby.
Kolejny Zjazd.
7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w Płużnicy. Jak zawsze uczestniczyli w nim delegaci z Kotnowa, tym razem byli to; Eugeniusz Młynarczyk i Stanisław Bernady.
Pożar w gospodarstwie Popka.
12 października 2001 roku w godz. 22,00 – 5,00 rano gaszono pożar domu Jana Popka. Oprócz miejscowych strażaków odnotowano przyjechali miedzy innymi strażacy z OSP Płużnica: Ryszard Stafiej, Jerzy Drzyzga, Marian Paluch, Krzysztof Góreczny Janusz Szczepanik.
Pożar w dawnej szkole.
3 lutego 2002 roku o godz. 4 30 w budynku szkoły, w piwnicy Chojnackich wybuchł pożar, który gasili strażacy z Płużnicy; Jerzy Drzyzga, Ryszard Stafiej, Grzegorz Mucha, Artur Puszkiewicz, Zygmunt Właśniewski, Szymon Dudzik, Lech Jazownik.
Kontrola powiatowa i gminna OSP.
28 listopada 2002 roku komendant gminny Lech Jazownik i kpt. Andrzej Kujaczyński z PSP Wąbrzeźno chcieli dokonać kontroli jednostki OSP Kotnowo, ale wówczas remiza była w stanie remontu, sprzęt przeniesiono do prezesa OSP i dlatego też kontroli nie przeprowadzono. Kolejna kontrola w 2004 roku stwierdziła;

Stan taki w dużym stopniu wnikał z faktu, iż zaprzestano wysyłać OSP Kotnowo do akcji bojowych ze względu na ich zmniejszenie się, a także na konieczność zmian w wyposażeniu jednostki, wyszkoleniu strażaków itd.

Walne OSP.
31 stycznia 2003 roku na stan 21 czynnych członków było obecnych na zebraniu 16 strażaków. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP; prezes Józef Boruta, komendant gminny Lech Jazownik i wójt Janusz Marcinkowski.

Ćwiczenia gminne w Orłowie. 28 marca 2003 roku

Ciągnikiem Grzegorza Chojnackiego na ćwiczenia pojechali; Eugeniusz Młynarczyk, Wiesław Chmiel, Marek Makowski, Dariusz Chojnacki i Piotr Ressel.

To już ostatnie takie ćwiczenia zgrywające w których nasza jednostka brała udział widocznym na zdjęciu ciągnikiem i przyczepą ‘dźwigająca’ wyposażenie. Od 2004 roku jednostki nie posiadające Jednostki Operacyjno-Technicznej nie będą już brały udziału w akcjach bojowych. Przy przyczepie widoczni kotnowscy strażacy.
Zawody gminne ‘2003’
Strażacy brali również udział w zawodach gminnych, gdzie zajęli „zaszczytne” …. miejsce. Tradycyjnie pracowano przy utrzymaniu porządku przy świetlicy i remizie OSP. Gospodarzem był wtedy Marcin Strzemkowski.
Walne OSP.
Zebranie sprawozdawcze odbyło się 30 stycznia 2004 roku w obecności 11 strażaków (na stan 21). Jak w poprzednim roku uczestniczyli w zebraniu; wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta i komendant gminny OSP Lech Jazownik.
W minionym 2004 roku strażacy przystąpili do pomocy w modernizacji świetlicy użyczając część remizy na sanitariaty i powiększoną kuchnię tworząc zaplecze dla świetlicy wiejskiej. Wspomagali prace prowadzone systemem gospodarczym przez gminę i Radę Sołecką. Wykonywali też prace porządkowe wokół świetlicy.
Walne OSP.
5 stycznia 2005 roku 11 strażaków ze stanu 22 zebrało się na zebraniu walnym jednostki. Byli to; Stanisław Bernady, Wiesław Chmiel, Dariusz Chojnacki (naczelnik), Grzegorz Chojnacki, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Andrzej Nowotnik, Maciej Nowotnik, Kazimierz Osipowski, Piotr Ressel, Marek Stawowski.
Z gości uczestniczył wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Józef Boruta i komendant gminny OSP Lech Jazownik.
W dyskusji mówiono o niezbędnym remoncie remizy OSP i o kwestii drogich opłat za korzystanie z energii elektrycznej. Koszty samego poboru prądu stanowiły zaledwie część zapłaty za inne naliczane koszty cząstkowe; przesył, rezerwa. Wybrano nowego skarbnika; Marka Stawowskiego i Piotra Ressela na gospodarza.
Walne OSP.
Kolejne zebranie odbyło się 20 stycznia 2006 r. Brało w nim udział 12 członków OSP na stan 21 czynnych strażaków. Zebranie otworzył Marek Makowski proponując porządek oraz witając wójta gminy Janusza Marcinkowskiego, sekretarza gminy Jarosława Tylmanowskiego i prezesa gminnego OSP Józefa Borutę.
Strażacy w poprzednim roku prowadzili prace porządkowe w remizie i wokół obiektu. Stan kasy strażackiej był zerowy. Jednostka przeżywała kryzys w swoim działaniu.
Seniorzy na Zjeździe.
23 marca 2006 roku na Zjazd Gminny OSP w Nowej Wsi Królewskiej zaproszono wcześniej urodzonych strażaków gminy Płużnica. Przyjechali wtedy miedzy innymi (od lewej); Jan Duma z Bielaw, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Tadeusz Stafiej z Płużnicy, Jan Bolesław Maćkiewicz z Płużnicy. Obok Janusz Marcinkowski wójt gminy.

Strażacki opłatek ‘2006’

28 grudnia w Czaplach zebraliśmy się po raz pierwszy, aby wspólnie przeżyć kilka miłych chwil. Z prawej prezes OSP Kotnowo Eugeniusz Młynarczyk. Są tu strażacy z Ostrowa, Józefkowa, Płużnicy, Uciąża, Błędowa, Działowa. Za Młynarczykiem siedzi Maciej Nowotnik.

Pogrzeb Kapelana.

2 marca 2007 roku chowaliśmy gminnego kapelana strażaków ks. Metodego Deranka. W delegacji szli; Mieczysław Krauze, Grzegorz Chojnacki i Dariusz Chojnacki.

Zawody gminne.

26 maja 2007 roku na stadionie w Płużnicy walczyły drużyny strażackie z terenu gminy. Nie mamy informacji o udziale w zawodach naszych strażaków. Z pewnością obecny był na nich senior Mieczysław Krauze, co zaświadcza drugie zdjęcie.

Seniorzy, goście obserwujący uczestników zawodów; od lewej; Dominik Kwiatkowski z Czapel, Adam Puchała, Janusz Marcinkowski, Mieczysław Krauze i Bronisław Drzyzga z Płużnicy.

Obchody 50 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2007 roku.

Do obchodów tych zaczęto przygotowywać się wcześniej. Przebudowano i uporządkowano plac przy świetlicy. Teren został wyprofilowany, urządzony parking, drogi wewnętrzne, utwardzenie podejście do świetlicy. Posadzono drzewa i krzewy. Przystąpiono do zakończenia remontu kuchni i sanitariatu. Pracowali przy tym strażacy i inni mieszkańcy wsi. Zebrał się też ‘sztab operacyjny’ porządkowania otoczenia remizy i świetlicy’ (Zdjęcie niżej!)

Roboty ziemne na terenie wokół remizy i świetlicy.

Wizja lokalna na terenie wokół świetlicy w kwietniu 2007 r. Przed czerwcową rocznicą 50 lecia OSP.

Od lewej; Witold Kujaczyński, Grażyna Chojnacka, Stanisław Bernady, Jarosław Tylmanowski, Wojciech Mądry, Rafał Wikowski, Janusz Marcinkowski, Józef Boruta.

Na 30 czerwca 2007 roku zorganizowano uroczysty festyn strażacki w zbliżającą się rocznicę 50 lecia utworzenia OSP w Kotnowie.
Honorowym strażakiem i ‘gospodarzem’ był znany gminny działacz straży Mieczysław Krauze.
Strażaków z terenu Gminy prowadził dowódca kompani gminnej OSP Czesław Jeziorski z Józefkowa.

Składanie meldunku wójtowi Januszowi Marcinkowskiemu przez Czesława Jeziorskiego.

Tablicę pamiątkową odsłonił senior Mieczysław Krauze. Poświęcił ks. Roman Stefanowski płużnicki proboszcz.

Członkowie OSP Kotnowo; Piotr Ressel, Dariusz Chojnacki, Grzegorz Chojnacki, Eugeniusz Młynarczyk, Marek Makowski .

Gwoździe okolicznościowe, zamieszczone na herbowej tarczy ufundowali OSP; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Nowa Wieś Królewska, Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz oraz instytucje.
Prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski
Komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
Starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Komendant Powiatowy Policji Robert Bagiński
Wójt gminy Płużnica Janusz Marcinkowski
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska
Sekretarz Gminy Jarosław Tylmanowski
Radny Gminy Józef Boruta
Honorowy Gminny Komendant Straży Mieczysław Krauze
Zarząd Gminny OSP Płużnica

Zdjęcie słupa dębowego na którym była zamontowana syrena strażacka przez ponad 30 lat. Słup został oczyszczony i oszlifowany przez Stanisława Bernadego, postawiono go na sali świetlicy ’na pamiątkę’.

Goście Kotnowskich strażaków;

Prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski, sekretarz gminy i Zarządu Gminnego OSP Jarosław Tylmanowski, komendanci powiatowi; PSP bryg. Sławomir Herbowski, powiatowy komendant policji insp. Marcin Zaleśkiewicz, wójt gminy Janusz Marcinkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała.

Zarząd, członkowie OSP w 2007 roku;
Prezes Eugeniusz Młynarczyk
Naczelnik Grzegorz Chojnacki
w-ce prezes Marek Makowski
Skarbnik Marek Stawowski
Sekretarz Stanisław Bernady
Gospodarz Piotr Ressel
Komisja Rewizyjna; Wiesław Chmiel, Andrzej Nowotnik, Maciej Nowotnik,
w uroczystości uczestniczył Mieczysław Krauze i Zbigniew Lemieszek.
Podziękowania strażakom za dotychczasową pracę złożył Janusz
Marcinkowski.

W trakcie uroczystości zostały uhonorowane kwiatami i życzeniami wdowy po Kotnowskich strażakach; Stanisława Druch, Regina Wiśniewska, Elżbieta Ressel, Marianna Ksepko, Helena Redmerska, Alicja Socha, Maria Święcka i Halina Kulig.

Poniżej; Alicja Socha, Krystyna Wiśniewska, Teresa Robaczewska, Alina Bernady, proboszcz płużnicki ks. Roman Stefanowski, Katarzyna i Witold Kujaczyńscy, Anna i Zbigniew Lemieszkowie.

Otwierający Mieczysław Krauze i prowadzący Szymon Dudzik.

Delegacja OSP Kotnowo przybija ‘gwóźdź’.

Odznaczeni strażacy; Marian Robaczewski, Marian Wiśniewski, Władysław Kulig.

Poczęstunek dano w świetlicy. Przygotowały go Panie z Kotnowa.

Spotkanie seniorów.

Zarząd Oddziału Powiatowego OSP Organizował spotkania seniorów strażactwa z teren powiatu, Wśród nich znaczną popularnością cieszył się Mieczysław Krauze. Od lewej; Henryk Szymczak, Mieczysław Krauze i Jan Duma.

Opłatek w Uciążu; 28 grudnia 2007 roku jak co roku spotykamy się na opłatku strażackim, tym razem było to u strażaków w Uciążu. Mieczysław Krauze, Stefan Duma z Bielaw, Jerzy Figalski z Józefkowa.

120 lecie OSP w Płużnicy;14 czerwca 2008 roku. Naszą OSP reprezentował Stanisław Bernady.

Mieczysław Krauze otrzymał dyplom z podziękowaniem…

Mieczysław Krauze ‘Honorowym Obywatelem gminy Płużnica”

Na wniosek mieszkańców wsi i zarządu OSP Rada Gminy w Płużnicy nadała naszemu seniorowi strażakowi i mieszkańcowi wsi Kotnowo ten zaszczytny tytuł. Wieś urządziła uroczyste wręczenie dyplomu i uchwały Rady w dniu 23 czerwca 2010 w Kotnowie. Do tej uroczystości przygotowała się wieś, strażacy i rodzina Mieczysława Krauzego .
Z gratulacjami stawili się strażacy z gminy Płużnica. Byli to między innymi; Józef Boruta z Józefkowa, Zbigniew Topolewski i Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, oraz (niżej) Marian Piątek z Uciąża i Jan Simson z Wieldządza.

Obecni byli również miejscowi strażacy; od lewej; Marian Piątek z Uciąża, Stanisław Bernady, Witold Kujaczyński, Jan Simson z Wieldządza, Henryka Osińska, Elżbieta Wiśniewska i Zbigniew Lemieszek.

Zdarzenia w latach 2001-2010 w Kotnowie;
-13 września 2000 roku wybuchł pożar budynku gospodarczego. Akcję prowadził jeden zastęp,
-12 października 2001 roku wybuchł pożar budynku mieszkalnego w gospodarstwie Jana Popka. Dom płonął w nocy w godzinach od 22,oo do 5,oo rano. Straty oszacowani na 20 000 zł. Z pożarem walczyło 8 zastępów straży.
-28 sierpnia 2001 roku zastęp strażaków usuwał złamane konary drzewa.
-3 lutego 2002 r. paliło się w piwnicy u Chojnackiego.
-w 2003 roku strażacy kotnowscy wyjeżdżali jeden raz do akcji gaśniczej, brali w niej udział; Wiesław Chmiel, Dariusz Chojnacki, Grzegorz Chojnacki, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Maciej Nowotnik, Piotr Ressel, Marek Stawowski.
-21 października 2004 r. odnotowaliśmy pożar budynku mieszkalnego, który gasiły 2 zastępy.
-18 sierpnia 2005 r. zanotowano pożar stogu ze słomą gasiło 6 zastępów.
-22 kwietnia 2007 r. na posesji nr 11 odwadniano zalane piwnice budynku mieszkalnego. Pracę tą wykonały 3 zastępy
-2 maja 2007 r. zastęp strażaków usuwał zwalone drzewo.
-20 lipca 2007 r. o godz. 19,03 wybuchł pożar zboża na pniu, do akcji weszły 3 zastępy.
-25 lipca 2007 r. o godz. 13,52 zanotowano pożar rżyska, który ugasiły 2 zastępy.
-13 września 2007 r. usuwano szerszenie z budynku mieszkalnego.
– 17 wrzesień 2007 r. koło posesji ‘Kotnowo 2’ usuwano zwalone drzewo.
W większości wyżej wymienionych zdarzeń akcje prowadziła OSP Płużnica.
W 2009 roku tym zdarzyły się w Kotnowie;
-11 kwietnia o godz. 21,32 pożar stogu słomy/ 4 zastępy.
-13 kwietnia o godz. 7,29 pożar stogu słomy/ 1 zastęp.
-10 maja o godz. 23,50 (Kotnowo nr. 11) pożar strychu/ 2 zastępy.
-18 października pożar budynku gospodarczego /2 zastępy.
Wyposażenie OSP Kotnowo w 2010 roku;
-remizę murowaną, w połączeniu z budynkiem wiejskiej świetlicy,
-motopompę,
-syrenę elektryczną,
-hełmy strażackie 9 szt.,
-pasy bojowe 7 szt.,
-mundury ….
Walne zebranie OSP.
18 lutego 2011 roku zebranie otworzył i prowadził prezes OSP Eugeniusz Młynarczyk. Protokółował Stanisław Bernady.
W zebraniu uczestniczył prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk. W OSP Kotnowo było 17 strażaków. W zebraniu uczestniczyło 10. Sprawozdania przedstawili; Wiesław Chmiel, Stanisław Bernady i Grzegorz Chojnacki. Dokonano wyboru Zarządu. Ustalono składkę na poziomie 5 zł rocznie. Strażacy kotnowscy nie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych, bowiem jednostka nie jest gotowa do takich działań pod względem wyposażenia, wyszkolenie strażaków, ubezpieczenia i badań lekarskich. Na terenie wsi Kotnowo w ubiegłym 2010 roku interweniowała straż płużnicka. 13 lipca wycięto zwalone i zagrażające drzewo. Druhowie uczestniczyli w imprezach strażackim i świętach kościelnych.
W roku ubiegłym ze składek strażackich i z budżetu gminnego zakupiono; mundury, czapkę, kwiaty, artykuły spożywcze, paliwo do motopompy.
100 lecie OSP Czaple.

18 czerwca 2011 roku delegacja nasza zjawiła się na tej uroczystości w składzie; Józef Bernady i Andrzej Nowotnik.

Stanisław Bernady reprezentował nas na uroczystości 29 czerwca 2013 roku w Płużnicy na jej 125 leciu.

Tylko jedno zdarzenie; w 2011 roku zanotowano tylko jedno zdarzenie. 5 czerwca strażacy z Płużnicy usuwali gniazdo pszczół.

Pamięci Mieczysława Krauze!

22 stycznia 2013 roku zmarł honorowy komendant gminny OSP gm. Płużnica Krauze Mieczysław. W dwa później 24 stycznia 2013 r. pożegnaliśmy Druha Mieczysława na cmentarzu parafialnym w Płużnicy. Mowę pożegnalna wygłosił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Jarosław Herbowski. W kościele parafialnym w Płużnicy pochyliły się sztandary.

Mieczysław Krauze urodził się 13 listopada 1928 roku w Warpowicach zmarł 22 stycznia 2013 roku w Kotnowie. Na teren gminy Płużnica przeprowadził się z Golubskiego w latach 60 kupując gospodarstwo rolne w Kotnowie. Był działaczem ludowym w pełni tego słowa znaczeniu. Pracował społecznie w organizacjach chłopskich, spółdzielczych zasiadając we władzach; Gminnej Spółdzielni, Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Kółek Rolniczych i Spółdzielczości Mleczarskiej.
Prawdziwą jednak pasją Mieczysława Krauzego była Straż Pożarna, a jego macierzystą jednostką OSP Kotnowo. Pełnił w niej strażacką robotę poczynając od zwykłego strażaka, a kończąc na naczelniku i prezesie tej jednostki. W latach 2000 cznych, będąc już na emeryturze został jej honorowym strażakiem i honorowym prezesem Zarządu. Był jednym z głównych inicjatorów i budowniczych remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w Kotnowie w latach 60 tych. Obiektem tym przez całe lata trzeba było się opiekować, naprawiać, modernizować. Zawsze przy tych pracach było widać Mieczysława Krauzego i jego strażackich przyjaciół, do którego, zwracano się ciepłym i przyjaźnie brzmiącym pseudonimem „Wujek”.
Jeszcze w latach funkcjonowania gromad, a Kotnowo należało do gromady Płużnica, był członkiem gromadzkich władz strażackich. Od momentu powstania gmin w 1973 roku powierzono mu funkcję komendanta gminnego OSP. Wraz ze swych druhem i przyjacielem prezesem Zarządu Gminnego w Płużnicy Janem Dumą przez wiele lat ponosili odpowiedzialność za funkcjonowanie 15 OSP na terenie gminy Płużnica zrzeszających kilkuset strażaków. Był z pewnością najdłuższym stażem w tej części naszego województwa, komendantem Gminnym OSP. Funkcję tą pełnił 26 lat w latach 1973-1999. W tym okresie, kiedy druh Mieczysław pełnił funkcję w strażach pożarnych zaszły w naszych jednostkach wielkie zmiany. Wspólnie budowaliśmy remizy strażackie, nabywaliśmy samochody pożarnicze, unowocześnialiśmy wyposażenie, a przede wszystkim ratowaliśmy życie i mienie naszych współobywateli.
Druh Mieczysław był z nami zawsze i wszędzie. Razem przygotowywaliśmy się w strażackiej służbie ćwicząc się i szkoląc. Bywał na zebraniach, uroczystościach, w kościele i na festynach. Zawsze przyjaźnie nastawiony, o swoistym poczuciu humoru, nie miał w sobie mani wyższości! Był bardzo lubiany przez wśród strażackiej braci!
Był doceniony wieloma wyróżnieniami, dyplomami i odznaczeniami. Za swoją strażacką służbę otrzymał najwyższe odznaczenie z jakiego są dumni strażacy. W 2004 roku otrzymał Medal im Bolesława Chomicza. Był też kawalerem Złotego Znaku Związku. Jego współobywatele z Kotnowa, Rada Gminy nadała kilka lat temu Mieczysławowi Krauzemu tytuł „Honorowego Obywatela gminy Płużnica”. Ze wsi Kotnowo odszedł człowiek który przez kilka dziesiątek lat był jej symbolem. Druh Mieczysław Krauze był przez ponad 50 lat był również symbolem strażackiego poświęcenia się w służbie dla innych. Będzie nam Go brakowało!
W imieniu strażaków, w imieniu naszej społeczności łączymy się w żalu i smutku z rodziną Mieczysława-składam Wam nasze najszczersze wyrazy współczucia!

Odszedł strażak-legenda – Cześć Jego Pamięci!

W Jego pożegnaniu uczestniczyły delegacje; Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, Ochotniczych Straży Pożarnych z Wąbrzeźna, Ludowic, Błędowa, Bielaw, Czapel, Józefkowa, Kotnowa, Nowej Wsi Królewskiej, Ostrowa, Płużnicy, Uciąża i Wieldządza.
Wśród innych delegacji widzieliśmy sztandar Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz delegację Kotnowa, wsi w której mieszkał i prowadził gospodarstwo rolne i był prezesem miejscowej Straży.

Cmentarz w Płużnicy w dniu 24 stycznia 2013 r. Autorem wszystkich zdjęć w tym opracowaniu jest Grzegorz Mucha.

Strażackie delegacje; Seniorów strażaków z powiatu reprezentowali;

Stanisław Supernak z Wąbrzeźna, Roman Sądowski z Nowej Wsi Królewskiej

Delegacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie; Z-ca komendanta mł. bryg. Ireneusz Wiśniewski, Mł. bryg. Marek Węglerski, kpt Jarosław Kubasik.

Delegacja OSP; Stanisław Macikowski

OSP Wąbrzeźno
Poczet sztandarowy ; Zygmunt Baran, Jan Gruszecki i Henryk Radzimiński… i Prezes OSP Stefan Pyć

OSP Ludowice ;Prezes Zygmunt Baran uzupełnił poczet z OSP Wąbrzeźno, natomiast w poczcie z Ludowic szli; Zbigniew Jaworski, Jan Sudziński
i Piotr Januszkiewicz.

Strażacy w służbie obrazu!
3 września 2013 roku obraz ‘Matki Boskiej’ odbył peregrynację do płużnickiej parafii, w czym czynnie uczestniczyli strażacy z tejże parafii, w tym także druhowie z Kotnowa.

Procesję prowadził Marek Makowski z Kotnowa.

Strażacy…100 lecie OSP Błędowo. 30 maja 2014 roku gościliśmy w Błędowie. Przy tej okazji strażacy błędowscy otrzymali ufundowany przez wieś strażacki sztandar.

Andrzej Nowotnik i Stanisław Bernady.

Opłatek gminny OSP Kotnowo.
Spotkaliśmy się 29 grudnia 2014 roku o godz. 16,oo na sali świetlicy strażackiej w Kotnowie.
Opłatkowe spotkanie otworzył prezes OSP Kotnowo Eugeniusz Młynarczyk, który prowadzenie uroczystości przekazał prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Edwardowi Krukowi. Niżej od lewej: Edward Kruk, ks. Jacek Dudziński, Eugeniusz Młynarczyk, Zbigniew Lemieszek i Edyta Lemieszek, która przedstawiła historię OSP Kotnowo. Z tyłu Andrzej Nowotnik.

Zbiorowe zdjęcie uczestników ‘opłatka 2014’ w Kotnowie.

Na zaproszenie strażaków przybyli goście: Adam Puchała przew. Rady Powiatu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski i Jarosław Tylmanowski. Był obecny również Stefan Pyć przew. Komisji Rewizyjnej strażackiego powiatu oraz bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, a także Szymon Dudzik przewodniczący Rady Gminy Płużnica i jej w-ce przewodniczący Józef Kucięba i Marcin Skonieczka wójt gminy.

Zaproszeni seniorzy na wigilijno-noworoczny opłatek;
Błędowo: Jan Szatkowski, Tadeusz Nadolny.
Działowo: Tadeusz Syrowski, Józef Rola.
Józefkowo: Jerzy Figalski.
Kotnowo: Stanisław Bernady.
Nowa Wieś Królewska: Zygmunt Jędrzejewski, Marian Jankowski.
Ostrowo: Zygfryd Rygielski.
Uciąż: Józef Taczyński, Stanisław Treichel, Kazimierz Künstler
Wieldządz: Jan Wiśniewski, Henryk Jankowski.
Prezesi OSP, członkowie Zarządów OSP:
Bielawy: Ryszard Kurnik, Stanisław Wyżykowski.
Błędowo: Kazimierz Chmielewski, Marek Łęgowski, Krzysztof Ślesar.
Czaple: Marian Ingram, Andrzej Kujaczyński, Marian Sądowski, Bogdan Sosnowski, Marcin Dąbrowski.
Działowo: Józef Rola, Zbigniew Majewski.
Józefkowo: Józef Boruta, Tomasz Plewiński, Adam Wawszczeniuk.
Kotnowo: Eugeniusz Młynarczyk.
Nowa Wieś: Edward Kruk, Roman Sądowski.
Ostrowo: Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół.
Płużnica: Ryszard Stafiej, Marek Liszaj.
Uciąż: Marian Piątek, Jerzy Rajca.
Wieldządz: Zdzisław Maliński, Mirosław Sosnowski.
Uroczystość w dużej mierze przygotowana została przez sołtyskę wsi Kotnowo Grażyna Chojnacką, która zawsze w takich chwilach wspomaga miejscowych strażaków. Wspomagały panie z Kotnowa: Magdalena Chojnacka, Katarzyna Kujaczyńska, Małgorzata Makowska,
W kuchni pracowały, obsługiwały stoły panie: Renata i Edyta Hardowskie i Karolina Pawska.

Przy stole błędowscy strażacy. O prawej: Marek Łęgowski, Krzysztof Ślesar, Kazimierz Chmielewski oraz Jarosław Tylmanowski.
Obsługiwały nas Panie, podając smaczne potrawy. Żeby było jasne; napiteczność była skromna i jest zawsze sprawą prywatną, tym bardziej, że większość uczestników z reguły przyjeżdża własnymi samochodami!
Strażacy OSP Kotnowo stawili się w składzie: Stanisław Bernady, Stanisław, Grzegorz Chojnacki Dariusz Chojnacki, Eugeniusz Darłak, Kulig Władysław, Lemieszek Zbigniew, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Andrzej Nowotnik, Mariusz Nowotnik, Piotr Ressel. Na zdjęciu poniżej kilku kotnowskich strażaków.

Zbigniew Lemieszek, Maciej Nowotnik, Piotr Ressel i Andrzej Nowotnik.

Goście, poczęstunek, rozmowy…

Wystąpienie prezesa Edwarda Kruka;
Szanowni Druhowie!
Nasze dzisiejsze spotkanie opłatkowe chciałbym rozpocząć od przypomnienia pamięci naszych druhów, przyjaciół, którzy w mijającym roku odeszli na wieczną służbę! Byli to ludzie z którymi staraliśmy się w imię naszych ideałów służyć ludziom. Nasza służba trwa, ich się już zakończyła! Pozwólcie, że poprzez powstanie z miejsc i minutą ciszy uczcimy Pamięć:
Mirosława Lewandowskiego byłego policjanta i strażaka z Czapel, Bronisława Drzyzgę honorowego prezesa Zarządu Oddzialu Gminnego ZOSP z Płużnicy. Strażaków z Nowej Wsi Królewskiej: Czesława Bartoszyńskiego, Zbigniewa Topolewskiego i Edwarda Topolewskiego oraz tragicznie zmarłego Marcina Właśniewskiego z Ostrowa.

Szanowni Druhowie!
Rok 2014 jest już za nami. Był to kolejny dobry rok w naszym gminnym stowarzyszeniu. Braliśmy udział w wielu pracach strażackich i w działaniach w naszym najbliższym środowisku. Proszę pozwolić mi na przypomnienie niektórych faktów…[dalej przedstawił działania strażaków w gminie Płużnica w mijającym roku.]

Protokół z zebrania sprawozdawczego OSP w Kotnowie w dniu 9 stycznia 2015 r.
Zebranie sprawozdawcze odbyło się w świetlicy wiejskiej, na sali opalanej przez strażaków w stalowym piecu węglowym. Strażacy przygotowali ciepłą herbatę, kawę i ciasteczka.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Edward Kruk prezes i Janusz Marcinkowski sekretarz, a także radny Rady Gminy i prezes sąsiedniej OSP Józefkowo Józef Boruta.
OSP liczyło 16 czynnych strażaków;
1. Bernady Stanisław, sekretarz zarządu,
2. Chmiel Wiesław-przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Chojnacki Grzegorz, naczelnik,
4. Chojnacki Dariusz,
5. Chojnacki Kamil,
6. Darłak Eugeniusz,
7. Dydo Dariusz,
8. Kulig Władysław,
9. Lemieszek Zbigniew, członek Komisji Rewizyjnej,
10. Makowski Marek,
11. Młynarczyk Eugeniusz-prezes,
12. Nowotnik Andrzej-skarbnik,
13. Nowotnik Maciej,członek Komisji Rewizyjnej,
14. Osiński Michał,
15. Osiński Szymon,
16. Ressel Piotr-gospodarz remizy i członek zarządu.

Fot; Zebranie OSP Kotnowo w dniu 9 stycznia 2015 r.

Grzegorz Chojnacki (tyłem), Andrzej Nowotnik, Stanisław Bernady, Zbigniew Lemieszek, Dariusz Chojnacki, Józef Boruta, Wiesław Chmiel, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Edward Kruk.

Podjęto uchwałę, aby zasłużonych strażaków przenieść do kategorii: „Strażacy honorowi OSP Kotnowo”:
1. Makuch Bolesław,
2. Robaczewski Marian,
3. Strzemkowski Marcin,
4. Wiśniewski Marian.
Są to mieszkańcy wsi, którzy dobrze zasłużyli się naszej społeczności i zebrani strażacy chcą w ten sposób wyrazić im swoje podziękowanie za wieloletnią strażacką służbę.
W zebraniu OSP udział brali; Dariusz i Grzegorz Chojnaccy, Stanisław Bernady, Eugeniusz Młynarczyk, Zbigniew Lemieszek, Andrzej i Maciej Nowotnikowie, Wiesław Chmiel i Piotr Ressel. Posiedzenie prowadził prezes Zarządu OSP Eugeniusz Młynarczyk.

Autor Edward Kruk Józef Boruta

Zebranie przeprowadzono zgodnie ze statutowym obowiązkiem obejmującym następujące elementy:
-stwierdzenie prawomocności zebrania ( 9 obecnych na 16 członków, tj. 56,2 %), wybrania przewodniczącego obrad (Eugeniusz Młynarczyk), zatwierdzenie porządku obrad,
-odczytano sprawozdania: z działalności OSP w 2014 r., stanu finansów i Komisji Rewizyjnej),
-prowadzono dyskusję, po której podjęto uchwały w których: udzielono absolutorium Zarządowi OSP, zatwierdzono plan działań, plan finansowy, plan zakupów, ustalono składkę-10 zł rocznie od każdego członka OSP.
W sprawozdaniach przedstawiono następujące pracę straży w 2014 r.:
-przedstawiciele strażaków brali udział w pracy Rady Sołeckiej i w zebraniu wiejskim,
-zajmowali się porządkiem w remizie i na terenie przylegającym. (Gospodarzem remizy OSP jest dh Piotr Ressel).
-wspomagali opiekę, lub czuwali nad dziećmi i młodzieżą, która uczestniczyła w zajęciach w świetlicy wiejskiej w Kotnowie,
-uczestniczyli jako delegacja OSP w obchodach jubileuszowych w Błędowie i Działowie. Byli tam między innymi: Stanisław Bernady, Grzegorz Chojnacki i Andrzej Nowotnik..
-OSP dawała asystę w kościelnych świętach i strażackich pogrzebach. Byli to: Andrzej Nowotnik, Dariusz Chojnacki, Marek Makowski i Grzegorz Chojnacki.
Kotnowscy strażacy na zebraniu 2015 r.

Na wyposażeniu w remizie OSP znajdują się:
– motopompa,
– węże ssawne (2 szt.), tłoczne (1 szt.),
– rozdzielacz, prądownica i reduktor,
– wyjściowe mundury strażackie; 9 kompletów,
– hełmy bojowe, pasy i toporki; 6 kompletów,
– syreny strażackie; elektryczna i ręczna.
Dyskusja:
Na początku dyskusji wyrażono oburzenie, iż naczelne władze strażackie wymuszają na strażakach ogromną, nieprzystającą do życia strażackiego biurokrację. Jako przykład służy wzór dokumentów z jednego zebrania sprawozdawczego OSP liczący sobie ok. 20 stron formatu A 4. Strażacy uważają to za skandaliczną głupotę: jak wyrażano się tych p…….w z centrali! Od siebie dodam, iż mówi się o tym i od wielu lat, ale nikt z tym porządku nie zrobił porządku. Poproszono piszącego aby sporządził normalny zwykły protokół-notatkę z zebrania, co niniejszym czynię.
W dyskusji na początek zabrał głos prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZSOP Edward Kruk przedstawiając działania wszystkich strażaków w gminie Płużnica wobec czego strażacy z Kotnowa mogli wyrobić sobie zdanie o całości i porównać jak na tym tle wygląda działalność miejscowej OSP.
W zasadniczych tezach przedstawiało się to tak:
-podziękowano kotnowskim strażakom i sołtysce wsi Grażynie Chojnackiej za bardzo dobre przygotowanie gminnego opłatka strażaków w Kotnowie,
-zadania zrealizowane przez wszystkich gminnych strażaków mogą służyć za przykład, iż bez działalności bojowej, a takiej Kotnowo nie prowadzi; można brać czynny udział w zawodach pożarniczych, w turniejach sportowych, pływackich, w obchodach świąt państwowych, samorządowych, kościelnych itp.
-prezes Edward Kruk omówił również kwestie finansowe. Dla jednostek OSP nie biorących udziału w akcjach bojowych Prezydium Strażackie przydziela corocznie sumę pieniędzy 1000-1200 zł na cele uzupełnienia sprzętu, umundurowania itp.
Do strażaków z Kotnowa poszło zaproszenie do udziału w zadaniach organizowanych przez Zarząd Gminny OSP.
W dyskusji głos zabierali: Grzegorz Chojnacki, Wiesław Chmiel, Zbigniew Lemieszek, Stanisław Bernady oraz zaproszeni goście. Wynikały z niej dwa wnioski:
-należy zakupić dwa komplety mundurów, oraz 2 dodatkowe sznury,
-zgłoszono wniosek do Gminy o zamontowanie nowych drzwi do strażackiej remizy.
W planach na rok 2015 ujęto ścisłą współpracę z Radą Sołecką i p. Sołtys Grażyną Chojnacką, podjęcie pracy z młodymi strażakami i młodzieżą wsi Kotnowo, oraz zwiększonym udziałem strażaków w zadaniach gminnych i powiatowych OSP.
1. Wnioskowano o zakup mundurów dla strażaków Kotnowskich, dla Chojnackiego Kamila.
W kwestiach organizacyjnych wymieniono numery telefoniczne i mailowe dla poprawienia łączności i przepływu informacji między OSP a Zarządem Gminnym OSP.
W sprawach kronikarskich poinformowałem strażaków, iż na ukończeniu jest napisanie historii strażactwa w Kotnowie, które funkcjonuje od 1958 r. Opis ten urozmaicony zdjęciami i dokumentami będzie jeszcze przedmiotem weryfikacji przez Zarząd OSP Kotnowo i wtedy zostanie opublikowany na forum internetowym i być częścią historii wsi Kotnowo.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W poczcie sztandarowym Strażacy z Czapel na ‘Jasnej Górze’: Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński i Bogdan Sosnowski.

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.
Strażacy OSP w Czaplach posiadając specjalną przepustkę wraz ze sztandarem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zajęli miejsce na jasnogórskich murach tuż przy ołtarzu. Ich jasne historyczne mundury szczególnie wyróżniały się wśród innych przybyłych pocztów sztandarowych.
Po zakończeniu mszy płużniccy pielgrzymi udali się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd na drugi dzień poprzez Wadowice, Kraków-Łagiewniki i Tyniec wrócili do swoich domów, gdzie przywitał ich od dawna oczekiwany deszcz.

Na zdjęciu, od lewej kolejno stoją; Kazimierz Chmielewski, Tadeusz Ciszewski, Krzysztof Ślesar, Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski, Jerzy Rajca, Edward Kruk, Wojciech Groth, Dorota Jankowska, Jacek Dudziński, Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński, Bogdan Sosnowski Małgorzata Sosnowska, …, Romana i Władysław Kuligowie, Anna, Marek i Mariola Łęgowscy, Ewa Sokół, Dorota i Piotr Szczepanikowie, Jan Dolecki, …, Józef Boruta.

Z Kotnowa do Częstochowy pojechali; Władysław Kulig i Romana Kulig, oraz Katarzyna i Witold Kujaczyńscy.
U strażaków z Uciąża z OSP Kotnowo przebywali; Stanisław Bernady i Grzegorz Chojnacki.

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

Z a p r o s z e n i e

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.
W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.

Ostatnia rozmowa organizatorów przed rozpoczęciem uroczystości, którą rozpoczął Michał Okrasa z Działowa, następnie prowadził Edward Kruk.

Od lewej; Józef Rola, radny i były prezes OSP, Michała Okrasa obecny prezes, Edward Kruk prezes Zarządu Gminnego OSP i Zbigniew Majewski naczelnik OSP Działowo.
Historię OSP czyta Piotr Majewski.
Wśród gości naleźli się; st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Powiatowego OSP i komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński.

Zarząd Powiatowy i Gminny OSP reprezentowany był między innymi przez Jarosława Tylmanowskiego sekretarza powiatowego, Jarosława Herbowskiego i autora pełniącego funkcje przewodniczącego powiatowej Komisji Historycznej i Odznaczeń.

Marcin Skonieczka wójt gminy i radni; Szymon Dudzik, Wojciech Groth i Jan Simson.

Na zdjęciu Kamil Chojnacki, w uroczystości brali równieżudział; Zbigniew Lemieszek, Grzegorz Chojnacki.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kotnowo ‘2016’.

Zebranie odbyło się w dniu 29 lutego 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Kotnowie. Zebranie zorganizował naczelnik OSP Grzegorz Chojancki przy pomocy sołtys wsi Grażyny Chojanckiej.

W zebraniu udział wzięli strażacy; Kacper Robaczewski, Wiesław Chmiel, Dariusz Chojnacki, Piotr Ressel, Marek Makowski, Kamil Chojnacki, Stanisław Bernady, Zbigniew Lemieszek, Grzegorz Chojnacki. Z zarządu Oddziału Gminnego ZOSP obecni byli; Józef Boruta i Janusz Marcinkowski.
Zebraniu przewodniczył Grzegorz Chojnacki, protokółował Marek Makowski.
Kotnowscy strażacy omówili swoje działania, odnosząc się do sprawozdania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, gdzie odzwierciedlona została praca wszystkich OSP z terenu gminy Płużnica. Bezpośredniej pracy w OSP nie było zbyt wiele, ponieważ nie jest to duże środowisko, a również dlatego, iż OSP nie prowadzi działalności bojowej, czyli nie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Strażacy w 2015 roku uczestniczyli w gminnych zadaniach, takich jak; obchody ‘Dnia Strażaka’ połączonego ze 115 leciem OSP w Uciążu, w gminnym opłatku itp. W swoim środowisku strażacy są aktywni w samorządzie wsi, w Radzie Sołeckiej wsi reprezentuje ich Zbigniew Lemieszek.
OSP nie miała w 2015 roku żadnego własnego dochodu, stąd też nie prowadzono księgowości odnotowując wydatki. Komisja Rewizyjna zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP, co zostało potwierdzono uchwałą obecnych na zebraniu strażaków. W dyskusji podniesiono dwa wnioski;
1. Wnioskowano do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP o zakup w 2016 roku 3 mundurów wyjściowych (kompletów) dla strażaków OSP Kotnowo.
2. Wnioskowano o zamówienie dla OSP książki skarbnika.
3. Ustalono składkę członkowską w wysokości 10 zł na rok, od strażaka.
Po wyczerpaniu porządku zebrania, przyjęciu planu pracy na rok 2016 w głosowaniu jawnym dokonano wyboru nowego Zarządu OSP i komisji rewizyjnej. W skład Zarządu weszli; Zbigniew Lemieszek prezes, Grzegorz Chojnacki naczelnik, Kacper Robaczewski sekretarz, Kamil Chojnacki skarbnik, Piotr Ressel gospodarz.
Do Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrano Marka Makowskiego, członkami zostali; Stanisław Bernady i Dariusz Chojnacki.
Nowo wybrany Zarząd zobowiązał się do przeprowadzenia inwentaryzacji i dokonania uporządkowania stanu wyposażenia i umundurowania. Przeprowadzi się kasację zużytych materiałów i wybrakowane sprzętu. Zarząd też dokona przeglądu odznaczonych i podejmie decyzje odznaczenia zasługujących na dalsze odznaczenie strażaków za aktywną działalność w OSP i w środowisku.

Fotograficzny skład nowego Zarządu;

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie;

Przewodniczący M. Makowski, St. Bernady i D. Chojnacki.

Rozdział III. Strażacy i zarządy OSP Kotnowo.

[Strażak/ rocznik/ data wstąpienia do OSP, lub wzmianka w dokumentach]
1. Bernady Józef [*1917][1958-70 te
2. Bernady Stanisław [*1958]/1982
3. Bojanowski Ludwik[*1926]/1957
4. Broś Stefan[*1926 ]/1958
5. Byrczykowski Zygmunt[*1941]/1962
6. Chmiel Wiesław[*1962 ]/1986
7. Chojnacki Dariusz /*1966]/1983
8. Chojnacki Grzegorz [*1971][1988/
9. Chojnacki Kamil[*1995]/2013
10. Czapkowski Kazimierz[* ]/1964
11. Czapkowski Marian[*1945]/1961/1962
12. Darłak Eugeniusz/*1949]/1968
13. Deuter Izydor[* 1937] /1958
14. Druch Tadeusz[*1926 ϯ 1979]/1957-1966/
15. Dydo Bolesław[*1937]/1961
16. Dydo Dariusz[*1966 ]/1982
17. Fiedur Władysław[*1931 ] 1957-1966/
18. Kawecki Henryk[* ]/1964
19. Krauze Mieczysław[*1929 ϯ 2013]/1946-2012/
20. Ksepko Stanisław[*1921 ϯ 2006]/1952-2006/
21. Kulig Józef[*1924 ϯ 1992]/1957-1992/
22. Kulig Władysław /*1953]/1971
23. Kusal Mieczysław[*1928 ϯ1994]/1964
24. Lemieszek Zbigniew [*1970]/1998
25. Makowski Marek[*1966]/1996
26. Makuch Bolesław[*1927]/1950
27. Młynarski Janusz[*1951]/1976
28. Młynarski Tadeusz[*1936]/1957
29. Młynarski Władysław[*1954]/1973
30. Młynarczyk Eugeniusz[*1958 ]/ 1977
31. Młynarczyk Jan[*1928]/1962
32. Młynarczyk Zbigniew[*1954]/1976
33. Nowotnik Maciej[*1970]/1996
34. Nowotnik Andrzej[*1969]1996
35. Osiński Michał[*1994]/2014
36. Osiński Szymon[*1993 ]/2014
37. Osipowski Kazimierz[*1946]/1964-2003/
38. Popek Jan[*1944]/1977
39. Popek Józef[*1968]/1985
40. Popek Stefan[*1902]/1957
41. Redmerski Andrzej[*1961]/ 1979
42. Redmerski Jerzy[*1959]/1977
43. Redmerski Czesław[*1939]/1957/ 1962
44. Ressel Piotr[*1965 ]/1992
45. Ressel Ryszard[*1934 ϯ2006]]/1957-2006/
46. Robaczewski Marian[*1950 ]/1979
47. Robaczewski Kacper[*1988]/2016
48. Sehn Stanisław[*1935] l. 60-80 te
49. Skoczylas Mieczysław[*1924]/1959
50. Socha Władysław[*1930]/1958
51. Stawowski Marek[*1957 ϯ2007]/1976-2007/
52. Strzemkowski Franciszek[*1933]/
53. Strzemkowski Marcin[*1933 ]/1996
54. Strzelecki Zygfryd[* ] /1959
55. Święcki Kazimierz[*1946]/1973
56. Świętoń Jan[*1915]/1958
57. Wiśniewski Feliks[*1927 ϯ1995]/1957
58. Wiśniewski Marian[*1955]/1973
59. Zieliński Dominik [*1938]/1959
60. Zieliński Kazimierz[*1937]/1962

Zarządy OSP Kotnowo;
‘1958/1959 rok’
Prezes Bernady Józef
Naczelnik Kulig Józef
V-ce prezes Świętoń Jan
Sekretarz Druch Tadeusz
Skarbnik Deuter Izydor
Gospodarz Bojanowski Ludwik
Komisja Rewizyjna; Ressel Ryszard, Wiśniewski Feliks, Broś Stefan.
‘1961 rok’
Prezes Bernady Józef
V-ce prezes Bojanowski Ludwik
Naczelnik Kulig Józef
Sekretarz Druch Tadeusz
Skarbnik Skoczylas Mieczysław
Członek Zarządu Wiśniewski Feliks
Gospodarz Popek Stefan
Komisja Rewizyjna; Wiśniewski Feliks, Tadeusz Młynarski, Fiedur Władysław.
‘1964 rok’
Prezes Bernady Józef prezes
Naczelnik Krauze Mieczysław
II w-ce prezes Kulig Józef
Skarbnik Skoczylas Mieczysław
Sekretarz Druch Tadeusz
Gospodarz Popek Stefan
Członek Zarządu Stanisław Ksepko
Komisja Rewizyjna; przewodniczący Wiśniewski Feliks.
‘1966 rok’
Prezes Bernady Józef
Naczelnik Krauze Mieczysław
II w-ce prezes Kulig Józef
Skarbnik Fiedur Władysław
Sekretarz Druch Tadeusz
Gospodarz Stanisław Ksepko
Komisja Rewizyjna; przewodniczący Wiśniewski Feliks, członkowie; Młynarski Tadeusz, Młynarczyk Jan.
‘ l. 1970 te’
Prezes Bernady Józef
Naczelnik Krauze Mieczysław
‘1982 rok’
Prezes Józef Bernady
Naczelnik Mieczysław Krauze
Z-ca naczelnika Kazimierz Osipowski
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Stanisław Sehn
Komisja Rewizyjna; Feliks Wiśniewski, Jan Młynarczyk, Ryszard Ressel.
‘1987/1990/1993 rok’
Prezes Eugeniusz Młynarczyk
Naczelnik Mieczysław Krauze
Z-ca naczelnika Kazimierz Osipowski/Marek Makowski
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Stanisław Sehn/Marian Wiśniewski
Komisja Rewizyjna; Feliks Wiśniewski, Jan Młynarczyk, Ryszard Ressel
‘1995/1996 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
W-ce prezes Makowski Marek
Naczelnik Chojnacki Dariusz
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Wiśniewski Marian
Gospodarz Strzemkowski Marcin
Komisja Rewizyjna; Chmiel Wiesław, Chojnacki Grzegorz, Kulig Władysław.

‘2001 rok’

Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Dariusz
W-ce prezes Makowski Marek
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Wiśniewski marian
Gospodarz Strzemkowski Marcin
Komisja Rewizyjna, przewodniczący Chmiel Wiesław, członkowie Kulig Władysław i Chojnacki Grzegorz.
‘2004 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Dariusz
Sekretarz
Skarbnik Wiśniewski Marian
Gospodarz Strzemkowski Marcin
Komisja Rewizyjna; Chmiel Wiesław, Kulig Władysław, Chojnacki Grzegorz.
‘2006-2010 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Grzegorz
w-ce prezes Makowski Marek
sekretarz Bernady Stanisław
skarbnik Stawowski Marek
gospodarz Ressel Piotr
Komisja Rewizyjna; Chmiel Wiesław, Nowotnik Maciej, Nowotnik Andrzej. [Zmiana; Chmiel Wiesław-Ressel Piotr]
‘2011-2015 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Grzegorz
Skarbnik Nowotnik Andrzej
Sekretarz Bernady Stanisław
Gospodarz Ressel Piotr
Komisja Rewizyjna; Wiesław Chmiel, Maciej Nowotnik, Zbigniew Lemieszek.
‘2016 rok’
Prezes Zbigniew Lemieszek
Naczelnik Grzegorz Chojnacki
Sekretarz Kacper Robaczewski
Skarbnik Kamil Chojnacki
Gospodarz Ressel Piotr
Do Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrano Marka Makowskiego, członkami zostali; Stanisław Bernady i Dariusz Chojnacki.