Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakładzie Rolnym w Mgowie.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski Płużnica 20014 r.

 Pierwsza wzmianka.

Pochodzi ona z 1874 roku kiedy właścicielem majątku Mgowo był Zygmunt Działowski. W ówczesnych gazetach pisano;

„4 sierpnia 1874 o godz. 13, we wtorek w Nowej Wsi Królewskiej w domu gospodarza Bartlejewskiego wybuchł pożar. Ogień szybko rozszerzał się i w jednej chwili objął wszystkie zabudowania gospodarcze i przeniósł się do sąsiadów. Do godz. 16,oo pożar „obrócił w perzynę” 14 gospodarstw złożonych z 23 budynków. Prawie wszyscy gospodarze byli  w tym czasie w Wąbrzeźnie na jarmarku. Ponad 30 rodzin zostało bez dachu nad głową. Byli wśród nich ludzie biedni. ….. Na końcu wspominam z wszelką pochwałą o nader skutecznej przy pożarze czynności ludzi i sikawek z Ryńska i Mgowa”.

Wzmianka o straży pożarnej świadczyła, iż właściciel majątku zorganizował straż pożarną na użytek własny, ale gdy zachodziła potrzeba majątkowa straż udzielała pomocy innym, okolicznym wsiom.

Utworzenie OSP.

W 1955 roku przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Działowie powołana została zakładowa jednostka OSP.

 Protokół z pierwszego zebrania tworzącego OSP Mgowo… pisał go  Antoni Ciach.

 Treść pierwszego zebrania;

26 marca 1956, o godz 13.oo  zwołano zebranie pracowników PGR Mgowo: „w sprawie powołania ochotniczej straży Pożarnej w myśl uchwały Prezydium  Gromadzkiej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1956 r.”

Zadania, cele statutowe OSP omówił komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie Bronisław Chaczyński. Po tych wyjaśnieniach do OSP Mgowo zapisali się następujący pracownicy;

Adamczyk Stanisław, Bąkowski Kazimierz, Dolecki Michał, Fiderewicz Zygmunt, Jachna Wiktoria, Jakubowski Alojzy,  Jakubowski Edmund, Jo..nska Janina, Krawczyk Władysław, Miastkowska Stanisława,  Miastkowski Jerzy ?,Miastkowska Zofia, Mie..żyński Leon, Miewrek (Wieczorek) Mieczysław, Nadolna Eryka, Paczkowska Kazimiera, Pawłowska Zofia, Pózniak Czesław, Rutkowska Helena, Rutkowska Joanna, Rutkowski Józef, Rutkowski Julian, Rychl…ki Szczepan, Saderski Aleksander,  Skudlarz Kazimierz, Stawiarski Kazimierz, Tomasik Józef, Tryjankowski Franciszek, Waleczka Bernard, Witkowski Zygmunt, Z(Ł)ukowiec Tomasz.

34 strażaków i strażaczek wybrało Komendę OSP w składzie;

Komendant Stanisław Jakubowski,

z-ca komendanta ds. Kulturalno Oświatowy Kazimierz Tryjankowski,

z-ca komendanta ds. technicznych Antoni Muwiński,

sekretarz Bernard Szymański.

Ponadto członkami komendy zostali; Jan Tryjankowski, Józef Ł (Z)ukowiec, Henryk Paczkowski.

Komisja Rewizyjna, skład: Władysław Kaczkowski, Józefa Nadolna, Krystyna Kro…czynska.

„W dyskusji omówiono sprawę organizacji straży i przygotowanie do szkolenia, które będzie się odbywać 1 x w miesiącu przez cały rok. Następnie ustalono pierwsze zebranie straży, które będzie prowadził del. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej…”

Sprawy ppoż. w PGR Mgowo;

4 marca 1955 r. wystosował pismo w kwestiach ochrony ppoż.;

1. sprzęt ppoż. w możliwym stanie, z chwilą ustania mrozów należy; beczki wypełnić wodą, a skrzynie piaskiem

2. W najbliższym stawie, w najgłębszym miejscu od brzegu należy ustawić tabliczkę z napisem „Tu punkt czerpania wody do celów ppoż.”. Tabliczkę otrzymacie z Zespołu!

3. Na środku kalenicy dachu umieścić czerwona tablice z napisem „Za sprzęt ppoż. na punkcie centralnym odpowiedzialnym jest Ob….. Litery malować białą farbą.

4. Sprzęt ppoż. nie wolno mocno przywiązywać, musi być w każdej chwili do zdjęcia.

5. Sprzętu ppoż. nie wolno używać do innych celów, co niestety w gospodarstwie spostrzeżono.

6. Uzupełnić apteczki

Kontrola gospodarstwa.

Przeprowadzono kontrole gospodarstwa przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie. Usterkowano brak; kloszy na lampach w pomieszczeniach gospodarczych, skrzyń z piaskiem, kontroli gaśnic, zapasowych bezpieczników.

Walne zebranie OSP.

7 grudnia 1957 roku  w obecności 18 członków OSP odbyto walne zebranie OSP. Ustępująca Komenda złożyła krótkie sprawozdanie z którego wynikało, iż komenda nie urządzała żadnych imprez dochodowych z powodu braku lokalu oraz z powodu nasilenia pracy w polu i gospodarstwie. Po krótkiej dyskusji wybrano nowy Zarząd, [w oparciu o nowy statut OSP]..”

Skład Zarządu;

Prezes Teofil  Grykiel. rocznik 1905 r., rolnik.

I w-ce , naczelnik Jakubowski Stanisław, ur. 1909 r., kołodziej.

II w-ce prezes  Ciach Antoni, ur.1924 r., robotnik rolny.

Sekretarz Mówiński Antoni, ur.1908 r., rolnik.

Skarbnik Tryjankowski Kazimierz, ur.1917 r., kowal.

Gospodarz Krawczyk Władysław, ur.1905 r., murarz.

Komisja Rewizyjna Miastkowski Alfons, ur. 1911 r., brygadzista.

Saderski  Aleksander, ur. 1913 r., ogrodnik.

Adamczyk Władysław, ur. 1924 r., robotnik rolny.

 Kopia protokołu z 31 maja 1958 roku.

Treść protokołu z zebrania OSP.

Zebranie odbyło się 31 maja 1958 r.  Zagaił je v-ce prezes Antoni Ciach, który zwracał uwagę na niebezpieczeństwo wybuchu pożarów w okresie letnim. Podawał, iż na podstawie statystyki szkody jakie powstają wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem są…

Michał Dolecki zwraca uwagę na „małą ilość członków obecnych na zebraniu. Również Alfons Miastkowski upomina i zwraca uwagę na ważność zadania jakie ma do spełnienia OSP i dziwi się, że nie rozumieją tego niektórzy pracownicy załogi [zakładu rolnego].”

Na zebraniu tym dokonano zmiany na stanowisku naczelnika OSP. W miejsce Stanisława Jakubowskiego wybrano Kazimierza Fidlera. Powołano również Komitet Organizacyjny zabawy, która ma się odbyć 8 czerwca br.

Częste usterki ppoż.

1958 r. PGR  brak było; kloszy, drabin, blach na podłogach w mieszkaniach pracowniczych. Na strychu przy kominach uszkodzone murowane piece-piekarniki. Na strychu domu nr. 5 napotkano śmieci, papiery,  bałagan. W  baraku mieszkalnym brak drabiny, gniazdka otwarte… napisy ostrzegające o zakazie palenia były nieczytelne, stogi i słomy składano w nie przepisowej odległości 70 m od zabudowań…

Kolejne walne zebrania OSP.

21 marca 1963 roku strażacy odbyli walne zebranie członków. Obecnych, uprawnionych do głosowania było 40 osób, w  tym 3 kobiety. W OSP skupionych było 52 członków, oraz 6 wspierających. Na trzy kolejne lata wybrano Zarząd OSP w składzie;

Prezes Późniak Bronisław, ur. 1917 r., główny księgowy.

I w-ce naczelnik Ciach Antoni, ur. 1924 r.

II w-ce Nalewski Mieczysław, ur. 1935 r.

Sekretarz Paczkowski Henryk, ur. 1934 r.

Skarbnik Musiał Mieczysław, ur. 1935 r., prac. księgowości.

Gospodarz Krawczyk Władysław, ur. 1905 r.

Członek Zarządu Kłosiński Roman, ur. 1944 r.

Członek Zarządu Szumachowski Stefan, ur. 1932 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dygalski  Henryk, ur. 1935 r.

Z wykazu sprzętu  w protokole z zebrania wykazano, iż na wyposażeniu jednostki OSP była tylko ręczna syrena alarmowa.

Na zebraniu omawiano sprawy bezpieczeństwa ppoż. po wygłoszeniu referatu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej J. Lipińskiego. W trakcie tego spotkania referujący: „przeprowadził szkolenie z podręcznym sprzętem ppoż. jak; gaśnice tetrowe, hydronetki, koc azbestowy..”

Na zakończenie mówiono o zamiarach utworzenia koła LOK (Liga Obrony Kraju)  w Mgowie.

Wykaz członków OSP z 28 października 1963 roku.

Zebranie ‘1964’

31 stycznia 1964 r. odbyto walne zebranie OSP w świetlicy PGR. Uczestniczył w nim przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnych Jan Lipiński. Stan członków  wynosił 24, natomiast  w zebraniu uczestniczyło 21 strażaków.

W dyskusji głos zabrali; Jan Malinowski zwracał uwagę na brak drzwiczek wyciorowych przy kominach. Antoni Ciach wnioskował, aby: „ w przyszłości skompletować  istniejący sprzęt i żeby straż mogła na okres wiosenno-letni przeprowadzić ćwiczenia”.

Wybrano nowy Zarząd w składzie;

Prezes Malinowski Jan, murarz l. 32.

I w-ce naczelnik Ciach Antoni, oborowy l.40.

II w-ce naczelnik Tryjankowski Kazimierz, kowal l.46.

Skarbnik Musiał  Mieczysław, starszy księgowy l. 35.

Sekretarz Wróbel Antoni, robotnik rolny l.32.

Gospodarz Krawczyk Władysław, robotnik l.52.

Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący Kołaczyński Włodzimiera, kierowca l.3o.

Członkowie; Nalewski Mieczysław, traktorzysta l.30, Tryjankowski Jan

traktorzysta l.42, z-cy członków Komisji  Rewizyjnej; Krelski  Henryk

l. 30, Rychlicki Szczepan, traktorzysta l. 42.

Walne zebranie OSP.

28 lutego 1965 roku o godz. 18,oo odbyło się walne zebranie OSP. Stan osobowy wynosił 24 czynnych strażaków, obecnych na zebraniu było 20.

W protokole z zebrania zanotowano: „Druh Krawczyk Władysław poruszył sprawę, że punkt podręcznego sprzętu ppoż. jest całkowicie zdewastowany. Kierownictwo Zakładu nie wykonało zalecenia i z reguły zalecenia zakładowej komisji techniczno-pożarowej nie są wykonywane. Druh Jan Malinowski poruszył sprawę  ażeby przygotować przez ćwiczenia tak, ażeby Straż była sprawna do akcji bojowej. Druh Antoni Ciach zlecił koledze Nalewskiemu, ażeby ćwiczył sekcję bojową, gdyż ma na to przygotowanie z wojska”.

Wybrano nowy Zarząd;

Prezes Malinowski Jan, murarz l. 35.

I w-ce, naczelni  Ciach Antoni, oborowy l. 41.

II w-ce naczelnik Nalewski Jan, traktorzysta l. 23.

Skarbnik Krelski  Henryk, robotnik rolny l.31.

Sekretarz Wróbel Antoni, robotnik  rolny l. 33.

Gospodarz Krawczyk  Władysław,  robotnik  rolny l.60.

Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący Kołaczyński  Włodzimierz kierowca l. 31.

Członkowie; Nalewski Mieczysław, traktorzysta l.30., Tryjankowski Jan      traktorzysta l. 43, z-cy członków Komisji Rewizyjnej; Nalewaj  Władysław   traktorzysta l. 28., Rychlicki   Szczepan       traktorzysta  l. 43.

Walne zebranie OSP.

16 marca 1966 odbyło się zebranie walne. Stan osobowy jednostki wynosił 13 członków, wszyscy stawili się na zebraniu. W dyskusji wzięły 4 osoby.

Skład osobowy władz;

Prezes Malinowski Jan, murarz l.36.

I w-ce naczelnik Ciach Antoni, oborowy l.43.

II w-ce naczelnik Łukasik Stefan, główny księgowy l.43.

Skarbnik Kołaczyński Włodzimierz, kierowca l. 30.

Sekretarz Kołaczyński Stanisław, księgowy l.30.

Gospodarz Wrzesiński Konrad, mechanik l.30.

W sprawozdaniu za rok 1965  zanotowano niewiele. Zakupiono 100 mb węża i 10 ubrań bojowych. Strażacy brali udział w zespołach kontrolujących zabezpieczenie ppoż.

Planowano budowę suszarni do węży, prowadzić pogadanki z załogą i zakupienie elektrycznej syreny.

Kontrola w Zakładzie Rolnym.

W 1975 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie (ogniomistrz Ryszard Iwankowski) przeprowadziła kontrolę  6 sierpnia i 2 listopada 1975 r. w OSP, typu M-2, przy Zakładzie Rolnym w Mgowie. Stwierdzono; motopompę uruchomiono w ciągu 15 sek. Była ona należycie konserwowana. Stan węży W-75 520 mb i W-52 160 mb w należytym porządku. Pozostały sprzęt był należycie konserwowany, syrena alarmowa sprawna. Tablica informacyjna była nieczytelna, klucz od remizy dostępny u naczelnika OSP 50 m od remizy. Protokół z dnia 6 sierpnia podpisał Ślesar.

Kontrola.

7 grudnia 1975 roku jednostka była kontrolowana przez Komendę Rejonową Straży Pożarnej. Sprawdzono sprawność samochodu pożarniczego, stan węży (W-52 540 mb, W-75 400 metrów), syreny alarmowej. Stwierdzono dbałość o porządek.

Ćwiczenia zakładowych OSP.

30 marca 1976 r. w Zakładzie Rolnym PGR w Orłowie odbyły  się ćwiczenia OSP w których brały udział jednostki Zakładowe OSP; Dębieniec, Gawłowice, Goryń, Mgowo, Działowo, Fijewo, Orłowo. Bartoszewice.

4 maja 1976 r. odbyły się ćwiczenia jednostek straży w Mgowie. Na te ćwiczenia strażacy stawili się samochodem z pełnym wyposażeniem.

18 maja 1976 r. o godz. 9,oo odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnych w Wąbrzeźnie w Zakładach Tworzyw Sztucznych „ERG”

12 czerwca 1976 r. o godz. 8,oo w Zakładzie Rolnym w Niedźwiedziu na lucerniku odbyły się zawody jednostek straży pożarnych PGR. Z terenu gminy Płużnica brały udział; Działowo, Mgowo, Goryń, Orłowo, Bartoszewice. Według regulaminu w zawodach zaprojektowano; sztafetę 5 x 50 m, tor przeszkód 250 metrów z rowem, płotkami, równoważnią i ścianą przeszkód. Ćwiczenia alarmowo-bojowe; bieg sekcji 30 m, przeniesienie sprzętu 10 m, ustawienie motopompy, rozwinięcie linii, obrócenie tarczy.

W zawodach rejonowych w bazie PGR Niedźwiedziu w dniu 12 czerwca 1976 r. wzięły udział wszystkie jednostki zakładowe OSP.

30 marca 1977 r. odbyło się w Działowie w Zakładzie Rolnym ćwiczenia ZOSP w których udział brały straże z Bartoszewic, Orłowa, Orzechowa, Sosnówki, Gorynia, Mgowa, Dębieńca i Gawłowic. Dyrektor PPGR Wałycz Wł. Barczak zobowiązał naczelników do stawienia się w tym dniu  ze swymi jednostkami w Działowie do dyspozycji kpt. Mariana Wieckiego.

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Bydgoszczy. Zwołało na 12 grudnia 1977 roku w Bydgoszczy kurso-konferencję naczelników Zakładowych OSP. Omawiano dokumenty dotyczące eksploatacji sprzętu mechanicznego, przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych, współzawodnictwo prewencyjne, działalność sekcji kobiecych i drużyn młodzieżowych oraz prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej. Dopilnowania obecności mieli dyrektorzy PGR. Tak więc z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, iż w tym szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele OSP Mgowo.

W 1978 roku dyrektor Władysław Barczak z Komendą Powiatową Straży podał, iż w Zakładzie Rolnym Fijewo w dniu 30 marca o godz. 9,oo odbędą się ćwiczenia ZOSP na obiektach. W Fijewie, na podwórzu PGR oczekiwali na strażaków ogn. Henryk Szymczak i kierownik Piotr Falęcikowski. W ćwiczeniach udział brały jednostki; Działowo, Mgowo, Debieniec, Gawłowice, Goryń, Książki, Fijewo.

11 kwietnia 1978 r. naczelnik Henryk Reich został powiadomiony przez Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej kpt. Mariana Wieckiego, iż w Orłowie 20 kwietnia odbędą się ćwiczenia gminne jednostek typu M (3-8 ludzi) i S (4-6). Z pewnością dotyczyło to również jednostki OSP z Mgowa.

4 czerwca 1978 r. został ustalony termin rejonowych zawodów strażackich w Wąbrzeźna na boisku szkolnym i targowisku obok Komendy Straży. Konkurencje obejmowały; tor przeszkód (bieg sztafetowy), ćwiczenia alarmowo-bojowe (na mokro) W sprawie tego typu zawodów wcześniej zwoływano naradę naczelników i kierowców jednostek.

Na dzień 22 września 1978 r. Komendant Powiatowy kpt. poż. Marian Wiecki zwołał kolejną, rutynową odprawę wszystkich kierowców samochodowych jednostek OSP. Zazwyczaj chodziło o przygotowanie jednostki do przeglądu technicznego

Na listopad 1978 roku przewidziano przegląd jednostek we wszystkich Zakładach Rolnych. Polecenia przygotowania remiz i strażaków w porozumieniu z Komendantem Straży wydawał dyrektor PPGR Władysław Barczak.

Na 9 grudnia 1978 r. o godz. 9,oo odbyły się rejonowe ćwiczenia wszystkich straży w Zakładach Tworzyw Sztucznych ERG w Wąbrzeźnie.

2 kwietnia 1979 roku w PGR Mgowo odbyły się ćwiczenia OSP z terenu gminy Płużnica jednostek M i S. Ćwiczenia „obsługiwali” ; komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, ogn. Henryk Szymczak z Komendy Rejonowej Straży i pracownik PPGR Ryszard Kuć.

17 kwietnia 1979 r. w Wąbrzeźnie odbyły się ćwiczenia jednostek OSP w Młynie PZZ. Jednostka winna zgłosić się jak do udziału w akcji ratowniczej, ze sprzętem i w obsadzie 4-6 ludzi

19 grudnia 1979 r. kierownicy Zakładów Rolnych otrzymali pisma dyr. PPGR Wałycz w sprawie zabezpieczenia Zakładu na okres Świat Bożego Narodzenia. Wprowadzono dyżury, sprawdzono sprawność sprzętu ppoż. zabezpieczenia pojazdów przed możliwością uruchomienia, wydano zakaz wprowadzania „zastępców z rodziny, a zwłaszcza dzieci do obsługi zwierząt

12 kwietnia 1980 r. w PGR Mgowo przeprowadzono ćwiczenia jednostek straży z terenu gminy Płużnica. W organizacji wspomagała sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lucyna Lemanowicz (pracownica Urzędu Gminy).

10 maja 1980 roku odbyły się w Działowie zawody jednostek zakładowych OSP. W tych zawodach uczestniczyły z  gm. Płużnicy; Orłowo, Bartoszewice, Mgowo, Goryń, a także; Wałycz, Niedźwiedź, Łobdowo, Nielub, Wąbrzeźno, Sosnówka, Książki, Fijewo, Dębieniec. W wyniku tego na I zawody  sportowo-pożarnicze PPGR  w Zakładzie Rolnym w Rogóźnie zakwalifikowały się OSP w grupie M ZOSP Goryń, w grupie S” ZOSP Niedźwiedź i Działowo. W zawodach stratować miały 10 osobowe sekcje. Pismo w tej sprawie podpisał dyrektor PPGR Wałycz Władysław Barczak

Zawody w Działowie.

W grupie strażaków; od lewej czwarty stoi komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa, obok z przodu Jan Miklaszewski komendant Straży w Golubiu Dobrzyniu.  Dalej cywil dyrektor PPGR Wałycz  Władysław Barczak, ogn. Henryk Szymczak i komendant Straży  w Wąbrzeźnie kpt. Marian Wiecki.

 Przedsiębiorstwo  PGR Wałycz w dniach 3-5 grudnia 1981 r. organizowało w Zakładzie Rolnym w Fijewie w godzinach 9,oo-14,oo szkolenie dla mechaników motopomp OSP  Zakładowych PGR; Bartoszewice, Orłowo, Goryń, Działowo, Mgowo.

10 stycznia 1981 roku odbyło się zebranie zakładowej  OSP Mgowo w którym brało udział 26 strażaków. W następnym roku 16 listopada strażacy w liczbie 20 stawili się na zebranie omawiającym efekty pracy strażaków w 1982 roku.

23 lutego 1981 r. przedstawiciele OSP uczestniczyli w Urzędzie Gminy w Płużnicy w szkoleniu zespołów kontrolnych ppoż. Było to bezpośrednie przygotowanie do prowadzenia corocznych kontroli jednostek OSP w zakładach, nieruchomościach i gospodarstwach rolnych. Taka kontrola odbyła się  na terenie gminy Płużnica w dniach od 16 marca do 18 kwietnia.

20  maja 1981 r. o godz. 14,oo w Płużnicy odbyły się zawody gminne OSP i ZOSP z terenu gminy w systemie uproszczonym; ćwiczenia alarmowe bojowe, rozwinięcie linii głównej z dwóch odcinków węża W-75, oraz dwie linie gaśnicze po jednym odcinku węża W-52, i podanie wody do tarczy. Tor przeszkód miał długości 225 metrów, na każdym odcinku biegu rów z przeszkodą.  Przewidywany czas trwania zawodów; dwie godziny.

11 września i 2 listopada 1981 r.  organizowano szkolenia dla kierowców OSP w Komendzie Rejonowej Straży w Wąbrzeźnie.

19 września 1981 r. Zarząd Gminny za poleceniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnych wydał polecenie przygotowania OSP Działowo i pozostałych jednostek typu „S” w rejonie wąbrzeskim do przeglądu technicznego. Przegląd prowadziła komisja wojewódzkiej Komendy Straży. W czasie przeglądu sprawdzano; Bezpieczeństwo Higiena Pracy w jednostkach, stan radiostacji, prowadzenie inwentaryzację sprzętu pożarniczego i gospodarki materiałami pędnymi.

Przedsiębiorstwo PGR Wałycz w dniach 3-5 grudnia 1981 r. organizowało w  Zakładzie Rolnym w Fijewie  w godzinach 9,oo-14,oo szkolenie dla mechaników motopomp OSP  Zakładowych PGR: Bartoszewice, Orłowo, Goryń, Działowo, Mgowo.

Komendant Powiatowy kpt. Marian Wiecki powiadamiał naczelnika OSP Henryka Reicha o zorganizowaniu w dniu 1 kwietnia 1982 r. o godz. 9,oo w Bartoszewicach ćwiczeń jednostek strażackich, których zadaniem będzie szklenie mechaników motopomp, obsługa radiotelefonu samochodowego, kierowanie akcjami gaśniczymi w zakładach pracy. Komendant kończył pismo uwagą: „proszę o dołożenie wszelkich starań, ażeby przybyć na ćwiczenie, mając na uwadze stan wojenny”.

20 kwietnia 1982 r. w Wąbrzeźnie odbył się przegląd techniczny z rejonu wąbrzeskiego. W związku z tym należało się stawić samochodem strażacki, wraz z pełnym wyposażeniem. Komendant Powiatowy ustalił odpowiedzialnych; naczelników, kierowców OSP i kierownika Zakładu. Podpisał mjr poż. Marian Wiecki.

3 maja 1982 r. o godz. 9,30 zawody gminne  Bielawy w systemie uproszczonym.

Naczelnik Henryk Reich z Działowa, który pełnił jednocześnie funkcję kierowcy OSP otrzymał w 1982 r. polecenie Komendy Rejonowej Straży w Wąbrzeźnie stawienia się na odprawę  w sprawie przeglądu technicznego samochodów, oraz rekontroli przez Siły Zbrojne PRL. Popisał mjr poż. Marian Wiecki.

11 lipca 1982 roku o godz. 9,oo w Ryńsku odbyły się zawody rejonowe OSP. Z terenu gminy Płużnica do tych zawodów zakwalifikowały się OSP; Płużnica, Błędowo, Nowa Wieś Królewska, Działowo i Mgowo.

Zebranie.

2 grudnia 1987 roku w zebraniu uczestniczyło 28 strażaków. Protokół podpisali sekretarz Ślesar i prezes OSP Antoni Ciach.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Mgowie; Zostały zorganizowane w dniu 7 czerwca 1992 roku na boisku wiejskim.

Zdjęcia pochodzą z zasobów OSP Czaple. Niżej na pierwszym planie Jerzy Weisner prezes OSP Czaple i jego Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Zawody obserwowali miejscowi i przyjezdni kibicie i sympatycy drużyn. Na pierwszym planie strażacy z Czapel; Sławomir Weisner i Witold Kujaczyński.

Wydarzenia w miejscowości Mgowo w latach 1990-2011;

[rok// zdarzenie//ilość zastępów strażackich użytych w akcji]

 1990 rok;

-6 marca 1990 roku o godz. 17,12 zgłoszono pożar mieszkania w bloku u Maksymiliana Jaworskiego. Do gaszenia pożaru skierowano GCBA z W-na.

-6 marca 1990 roku o godz. 17,10 Maksymilian Jaworski zgłosił pożar w bloku mieszkalnym w Mgowie. Do gaszenia pożaru wysłano jeden samochód pożarniczy z załogą z Wąbrzeźna.

1991 rok;

-5 maja 1991 roku o godz. 16,10 wybuchł pożar słomy po kombajnie…do akcji z W-na wysłano samochód operacyjny.

-5 października 1991 roku o godz. 16,10 zgłoszono pożar słomy po kombajnie w Mgowie.

-1992 marzec 19 pożar informacja do PSP przekazana przez strażaka z Nowej Wsi Królewskiej: „duża łuna w kierunku Mgowa”. Zgłoszenie przyjęto o godz. 20,20. Wysłano 3 sekcje z OSP Mgowo, z Nowej Wsi i ZSP Wąbrzeźno.

1999 rok;

-13 lipiec; pożar w budynku mieszkalnym/1z.

2000 rok;

-13 listopada; usunięcie zwalonego drzewa/1z.

-27 sierpnia; pożar budynku administracyjnego /1z.

2001 rok;

-27 marca; gaszono płonący stóg słomy od godz. 22 do 24.00. Gasiła

sekcja strażaków z Płużnicy; Jerzy Drzyzga, Szymon Dudzik, Andrzej Urbański, Krzysztof Góreczny, Ryszard Stafiej,Adma Drzyzga.

-24 kwietnia, godz. 22,45;  paliła się stodoła i wiata ze słomą. Stratę

Oszacowano na 30 000 zł / 7z.

-16 lipca; usunięcie połamanych drzew i konarów skutków

przejścia wichury / 1 z.

2002 rok;

-25 sierpnia; wypadek samochodu osobowego Nissan Primera /1z.

2003 rok;

– pożar w magazynie zbożowym w zakładzie rolnym/1 z.

-7 listopada; usunięcie zwalonego drzewa/1z.

-15 czerwca i 3 kwietnia; pożar traw na nieużytkach/1z.

-22 marca; gaszenie pożaru trawy/1z.

2004 rok;

-17 kwietnia; pożar stogu słomy. Straty 6 000 zł/ 6 z.

-20 maja; wypadek samochodu osobowego VW GOLF/1 z.

-26 września; pożar rżyska na polach zakładu rolnego/ 2 z.

-3 i 13 kwietnia; gaszenie płonących nieużytków/1z.

-10 września; pożar słomy rzepakowej/4 z.

2005 rok;

-26 kwietnia; miejscowe zdarzenie na hydroforni /1 z.

-23 stycznia, godz. 18,00; gaszono pożar śmieci na osiedlu mieszkalnym/2z.

-31 maja; usuniecie złamanego konaru drzewa /1z.

2006 rok;

-8 kwietnia; pożar trawy na nieużytkach /1z.

-12 kwietnia; pożar trawy na nieużytkach/ 1z.

-1 sierpnia; usunięcie nadłamanego konaru drzewa/ 2 z.

2007 rok;

– 19 stycznia; usuniecie zwalonego drzewa/ 1z.

-26, 30 i 31 marca; pożar trawy /4 z.

-29 lipca; zwalone drzewo na jezdni/1z.

2008 rok;

-16 i 28 marca; gaszono płonącą trawę na nasypie kolejowym/1z.

-1 kwietnia; pożar nieużytków/1z.

2009 rok;

-10 stycznia; pożar w mieszkaniu/3z.

-3 grudnia; pożar pojemników ze śmieciami /2 z.

-2 i 3 kwietnia; płonęła trawa na nasypie kolejowym/1z.

2010 rok;

-18 października; pompowanie wody z zalanej piwnicy/ 1z.

-4 kwietnia;  pożar trawy/1z.

2011 rok;

-25 marca; pożar komina kotłowni osiedlowej /2 z.

-4 kwietnia; pożar bud. Mieszk. nr. 19/17  straty 60 000 zł/ 3 z.

-4 sierpnia; usuwano gniazdo os/1z.

– 5 kwietnia; wybuchł pożar trawy/1z.

-17, 18 i 19 stycznia; pompowanie wody z zala