Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiewiórkach.

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2014 rok.

                      ——————-         ….         —————–

Wiadomości o tym, iż kiedyś tam w Wiewiórkach funkcjonowała Ochotnicza Straż Pożarna przekazywano w formie szczątkowej. Dopiero odkrycie niektórych dokumentów, głównie protokołów przez Andrzeja Kujaczyńskiego, oficera PSP w Wąbrzeźnie rzuciło trochę światła na to stowarzyszenie. Potwierdzenie funkcjonowania straży w okresie przedwojennym przyniosła prowadzone przeze mnie kwerenda ‘starych’ gazet. Oto garść zebranych informacji, a dotyczących „ogniowych” spraw we wsi Wiewiórki.

           W  historii wsi było pewnie bez liku ogniowych nieszczęść. Przez wieki, aż po nasze czasy płonęły domostwa, w dużej mierze z drewna i trzciny pobudowane. Nie masz o nich wzmianek. To co udało się  wynotować warto tutaj przytoczyć.

          Otóż zanotowano fakt ograbienia kościoła św. Wojciecha w Wiewiórkach przez przechodzące w 1414 roku wojska Władysława Jagiełły. Kościół poszkodowany został na 1000 grzywien, sumę wówczas wielką. Księga nic nie mówi jednak o stanie kościoła o tym zdarzeniu. Wynika z tego, iż spalony nie został, co w tamtych czasach nie było niczym szczególnym. Po długim okresie stabilizacji i dobrobytu najechali Pomorze Szwedzi. Po wojnach szwedzkich (1665-1670) wieś opustoszała, zaniedbany był kościół i gospodarstwa chłopskie. Ze szwedzkiego potopu podnoszono się długo. Wizytacja Potockiego z 1706 roku wykazała we wsi tylko 8 komunikantów!

Kolejna dramatyczna chwila nadeszła w 1725 roku, w którym to o uderzenia pioruna spłonął wiewiórski kościół. Został on co prawda odbudowany, ale do dawnego stanu już nie wrócił.

Budynek szkoły stanął we wsi pod koniec XIX wieku. Do jego budowy zużyto cegłę z rozebranego katolickiego kościoła.

 

          Przed ostatnią wojną w 1936 roku u  Niemca Kiejdnisia spalił się wiatrak słupkowy. Obecnie w tym miejscu  gospodaruje tam Stanisław Michalski.

          We wsi,  rozpowszechniony było budownictwo chłopskie typu polskiego. W gospodarstwie stał w zasadzie jeden budynek spełniający wiele funkcji. Dom był połączony z częścią gospodarczo-inwentarską. Składał się z centralnie położonej sieni. Po jednej stronie była  kuchnia i izba mieszkalna, zaś z drugiej stajnia i stodoła. Jeśli dodamy do tego słomiany lub trzcinowy dach, to miało się więc co palić. Jak już wybuchł pożar, to nic nie miało prawa ocaleć! Resztki takich zabudowań w Wiewiórkach były widoczne jeszcze nie tak dawno. W gospodarstwach większych, zazwyczaj własności niemieckiej, stawiano solidne duże domy z czerwonej cegły, kryte papą, a budynki gospodarstwa ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe były posadowione od siebie w pewnej odległości.

          W latach 1934-1938 ks. Władysław Łęga pisząc książkę; „Ziemia Chełmińska” etnologicznie przebadał wiele wsi w tym  także Wiewiórki. To jemu zawdzięczamy informację, iż w centrum wsi była remiza strażacka, a strażacy dysponowali konną sikawką, z ręczną pompą.

         Drugie potwierdzenie funkcjonowania we wsi straży znalazłem w przedwojennym czasopiśmie strażackim; „Strażak Pomorski” z roku 1934 nr 3 w którym napisano; iż OSP Wiewiórki wchodziła w skład grudziądzkiego oddziałuu powiatowego straży.

Gdzieś tu w centrum wsi miała stac remiza strażacka.

 

Przez kilka dziesiątków lat pompa była w centrum wsi jedynym żródłem wody

 

Lata  50 te

          Dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe było ważne, chociażby ze względu na szczupłość ówczesnych środków mogących skutecznie zwalczyć pożar. Stąd też prowadzono kontrole, których opis stanowi dzisiaj  ważne źródło informacji. Okazuje się więc, iż w Wiewiórkach jeszcze w 1953 roku funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne utworzone na dawnym folwarku zwanym „Pardonówką”, nazwanego od nazwiska niegdysiejszego właściciela. Z tegoż roku mamy  informację o „PGR Wiewiórki” należącego do  Zespołu  Państwowych  Gospodarstw Rolnych Dębieniec.  Kontrola z 28 listopada 1953 r. dokonana przez Komendę Straży Pożarnych w Chełmnie stwierdziła; „Dom administracyjny brak drzwiczek na strych do wycieru i drabiny na strych do oraz blachy przed paleniskiem. Świniarzec; potrzebna jedna drabina na śpichlerz do otworu wyjścia na dach i sprzęt ppoż.”.

Utworzenie-odtworzenie OSP w Wiewiórkach

          20 kwietnia 1958 roku na zebraniu wiejskim w którym uczestniczyło 13 mieszkańców wsi powołano OSP Wiewiórki. Cele statutowe, organizację omówił komendant Powiatowy Straży Pożarnych  w Wąbrzeźnie  kpt. poż. Bronisław Chaczyński. Mówił on o: „regulaminie umundurowania ochotników, urządzaniu dochodowych zabaw, uzyskiwanie funduszy na potrzeby OSP”. Ustalono składkę dla członków czynnych na 3 zł, a dla popierających 5 zł. Ustalono na zebraniu, iż w sprawie potrzeby podwody na wypadek wyjazdu do pożaru, OSP Wiewiórki wystąpi do sąsiedniego PGR (Mgowo, Goryń ?) o wyznaczenie 2 koni. Strażacy prosili o przydzielenie  „środka alarmowego syreny, względnie trąbki”.

   Po zakończeniu dyskusji wybrano Zarząd w składzie;

           Prezes Tomaszewski Henryk

           Naczelnik Kołodziejczak Eugeniusz

           Vice prezes Chowałko Jan

           Sekretarz Radzikowski Zbigniew

           Skarbnik Kołodziejczak Bronisław

           Gospodarz Murawski Henryk

W skład Komisji Rewizyjnej weszli; przewodniczący Chmielewski Zygmunt, Radzikowski Henryk, Tomaszewski Jerzy.

Kopia protokółu zebrania  w 1958 r.

 

Wykaz Zarządu OSP Wiewiórki z 20 kwietnia 1958 roku;

 

Wniosek o rejestracje OSP.

 

Wykaz członków zarządu OSP z 1964 roku.

 

Lata  60  te

Remiza OSP.

Remizę OSP w której pomieszczono skromny sprzęt strażacki urządzono czasowo w budynku wiewiórskiej mleczarni. Mimo wniosków o budowę remizy do realizacji tego nigdy nie doszło.

 

Sprzęt  OSP trzymano w budynku mleczarni. Wśród strażaków wymienia się braci Bronisława i  Genisława Kołodziejczaków oraz Jana Zygowskiego. Nieopodal domu Kołodziejczaków w centrum wsi, zamontowany został alarmowy telefon, którym można było się posłużyć na wypadek pożaru, lub innego zdarzenia.

Kartoteka z wąbrzeskiej Straży.

W 1960 roku zachowały się informacje o straży w Wiewiórkach typu KM. Prezesem był Jan Zygowski kierownik ówczesnej mleczarni. Naczelnikiem był Czesław Hancyk. W OSP było 13 strażaków. Właścicielem remizy, a właściwie pomieszczenia dla OSP była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wąbrzeźnie, w skład której wchodziła mleczarnia w Wiewiórkach. Straż posiadała syrenę alarmową zamontowaną na budynku mleczarni. We wsi było wtedy 446 mieszkańców. Strażacy chronili wówczas ok. 80 budynków, z czego tylko 30 było ‘ogniotrwałych’. Poczta była wtedy w Wiewiórkach, a stacja kolejowa w Mgowie. We wsi były tylko 3 instalacje ‘piorunochronne’.

Walne zebranie OSP.

 16 stycznia 1963 roku odbyło się walne  sprawozdawcze zebranie członków, oceniające działalność w poprzednim roku. Zebranie otworzył prezes Mieczysław Rogala. Prowadzenie zebrania powierzono Stanisławowi Tryjankowskiemu, asesorem wybrano Edwina Kotkiewicza. Sekretarzem zebrania został Zbigniew Radzikowski. W planie pracy zapisano zorganizowanie 4 zabaw dochodowych. Zamierzano urządzać zbiórki i ćwiczenia w ilości 15 rocznie. Proponowano budowę remizy na gruncie gromadzkim obok poczty. 1 lutego 1963 roku OSP wystąpiła do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o rejestrację stowarzyszenia OSP w Wiewiórkach w oparciu o uchwałę organizacji i wykaz władz i (17)  członków OSP.

W wyborach Zarządu uczestniczyło 17 strażaków. Do funkcji prezesa zgłoszono kandydatów; Stanisława Tryjankowskiego, Mieczysława Rogalę, Ludwika Filipa, Sebastiana Zagaję.

Wybrano zarząd OSP w składzie;

 Prezes Rogala Mieczysław

Naczelnik Hancyk Czesław

Z-ca naczelnika Linda Kazimierz

Sekretarz Kowcon Jan

Skarbnik Radzikowski Zbigniew

Gospodarz Filip Ludwik

Komisja Rewizyjna; Tryjankowski Stanisław, Hancyk Franciszek,

Edwin Kotkiewicz.

 

W planie działalności na 1964 r. zapisano kontrole;

 

Walne zebranie OSP;

4 stycznia 1964 roku o godz. 18,oo odbyło się walne zebranie OSP w miejscowej świetlicy wiejskiej. W zebraniu uczestniczyli wszyscy strażacy, czyli 16 osób. Obecni byli: przedstawiciel Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Błędowie Stanisław Tryjankowski, przedstawiciel Straży z Błędowa Franciszek Zadka i rejonowy[gromadzki] komendant OSP Michał Smoliński.  W dyskusji zabrał głos Stanisław Tryjankowksi, który mówił, aby na razie sprzęt strażacki mieć na sali gdzie odbywają się zebrania, a w późniejszym terminie budować strażnicę.” W planie działalności zamierzano współpracować z miejscowym Kółkiem Rolniczym,  oraz zasadzić w czynie społecznym 100 drzew liściastych. Chciano przeprowadzić 20 zbiórek poświęconym szkoleniu strażaków. Za organizację szkolenia uczyniono odpowiedzialnym Czesława Hancyka. We wsi policzono budynki; mieszkalnych było 94, gospodarczych 63. Obiektów przemysłowych 1 (mleczarnia) i publicznej użyteczności 3 ( szkoła, klub, sklep). Za przeprowadzenie kontroli ppoż. we wsi odpowiedzialnym był Zbigniew Radzikowski.

Zarząd OSP w 1964 r.

 

Zaplanowano zorganizowanie 6 imprez rozrywkowych zabaw wiejskich. Najistotniejszym problemem był brak remizy strażackiej i stąd we wnioskach znalazło się to jako zadanie na 1964 rok. W pierwszym etapie chciano pozyskać odpowiednią na ten cel działkę.

Zgłoszono wnioski;

 

Walne zebranie OSP;

10 kwietnia 1965 r. o godz. 19.00 odbyło się w Klubie walne zebranie OSP. W zebraniu brało udział 12 członków OSP; Bykowski Alojzy, Linda Kazimierz, Filip Ludwik, Hancyk Franciszek, Rogala Mieczysław, Kołodziejczak Bronisław, Zygowski Jan, Tomaszewski Henryk, Radzikowski Zbigniew, Kotkiewicz Edwin, Chowałko Ryszard, Hancyk Czesław.

          W tym domu własności mienia gromadzkiego mieściła się świetlica wiejska w której funkcjonował „Klub Rolnika” utrzymywany przez Gminną Spółdzielnię „SCh”. Oprócz Klubu był tu jeszcze sklep spożywczy tej Spółdzielni.

 

W tym budynku mieściła się świetlica wiejska i sklep spożywczy.

Standardowy porządek zebrania;

 

W dyskusji wypowiadali się :

Ludwik Filip; „OSP w Wiewiórkach jest bardzo ospała. Nie ma kadry wyszkolonej…”

Mieczysław Rogala: „zebranie w dniu dzisiejszym miał prowadzić naczelnik rejonowy Michał Smoliński ( z Błędowa), który był obecny, ale zebrania nie przeprowadził. Sami zdecydowaliśmy się przeprowadzić walne zgromadzenie”.

Kołodziejczak Bronisław: „OSP w Wiewiórkach nie przedstawia żadnej działalności. Zarząd nie kontaktuje się całkowicie z członkami. Nie rozlicza się skarbnik przez dwa lata. Prosimy wyższe instancje o zainteresowanie się tymi sprawami”.

Hancyk Franciszek: „…od założenia OSP w Wiewiórkach jako Komisja Rewizyjna sprawdzała kasę i kontaktowała się z Zarządem. Stwierdzam, że OSP jest słabo zagospodarowana pod względem wyposażenia, które jej przysługuje.

          Zebranie protokółowała B. Lewandowska [pewnie Klubowa] W planie na kolejny rok przewidywano udział w pochodzie 1 majowym, zaprenumerowanie „Strażaka” i wybudowanie remizy strażackiej.

Zarząd OSP w 1965 roku

 

Walne zebranie OSP.

2 luty 1966 roku odbyto walne zebranie członków oceniając działania strażaków w 1965 roku. W zebraniu uczestniczył komendant Powiatowej Straży Pożarnych Bronisław Chaczyński. Przedstawiciele wiejskich organizacji politycznych Rogala i Edmund Fularczyk. Obecny był również przedstawiciel Prez. Gromadzkiej Rady Narodowej, kierownik szkoły w Wiewiórkach Tadeusz Morgaś. Organizacja liczyła 12 członków czynnych i 3 popierających. W 1965 roku odbyto 2 posiedzenia Zarządu Jednostki. Przeprowadzono kontrole, wygłoszono w szkole 3 i na zebraniach wiejskich 2 pogadanki o ochronie ppoż. W planach na następny rok znalazły się; budowa remizy w Wiewiórkach, na rzecz której podjęto zobowiązanie pracy w czynie społecznym. Planowano szkolenia strażaków i zorganizowanie 5 zabaw tanecznych.

Zarząd OSP 1995/1966 roku;

Prezes Rogala Mieczysław

v-ce prezes Hancyk Czesław

II v-ce prezes Zygowski Jan

Skarbnik Radzikowski Zbigniew/Meyer Antoni

Sekretarz Zygowski Jan/Radzikowski Zbigniew

Gospodarz Filip Ludwik

Przedst. GRN Morgaś Tadeusz

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Edwin Kotkiewicz, Franciszek Hancyk, Alojzy Bykowski Alojzy z-cy członków KR  Stanisław Tryjankowski, Edmund Fularczyk Edmund.

Lata   70  te

        Dla poprawy warunków życia na wsi i bezpieczeństwa przeciwpożarowego ważnym było posiadanie w gotowości, pod ręką odpowiedniego zapasu wody na wypadek potrzeby gaszenia pożaru. W sytuacjach takich starano się dbać o naturalne zbiorniki wody, co  jednak wobec stałego zmniejszania się naturalnych zasobów było w praktyce niewystarczające. Stąd też począwszy od połowy lat 60 tych organizacje Kółek Rolniczych i straży pożarnych zabiegały i wykonywały tzw. ‘czynami społecznymi’ budowy wiejskich wodociągów. Wieś Wiewiórki otrzymała taki w listopadzie 1972 r. Prezesem Kółka Rolniczego, szefem komitetu budowy wodociągu i zarządzającym konserwatorem, aż do lat 90 tych był rolnik i działacz społeczny Władysław Domachowski. W ówczesnej wsi od lat 60 tych funkcjonowały co prawda dwa ujęcia wody w szkole i w mleczarni, ale nie dawały one możliwości zapewnienia wody na wypadek pożaru. Dopiero wspomniany wodociąg wiejski poprawił tą sytuację.

Wiejska hydrofornia została wyłączona z użytkowania w latach 90 tych, wodociąg zasilany jest ze stacji pomp z niedalekiego Mgowa.

 

          W 1970 roku na terenie gromady Błędowo funkcjonowały cztery straże pożarne; OSP w Błędowie i Wiewiórkach i Zakładowe OSP w PGR Goryń i Działowo. OSP w Wiewiórkach nie posiadała remizy, a sprzęt był przechowywany w miejscowej. W 1974 roku istniejąca we wsi Ochotnicza Straż Pożarna nie wykazywała się aktywnością, głównie z powodu jak stwierdził Władysław Domachowski „znikomego wyposażenia w sprzęt .”

Pożar w Wiewiórkach.

17 listopada 1975 roku o godz. 10,30 w gospodarstwie Jana Dąbrowskiego zapaliła się drewniana stodoła. Straty wyceniono na niebagatelną sumę 100 000 zł. Akcją. W której brały udział 4 jednostki dowodził Władysław Różycki z Nowej Wsi Król.

  Kontrola Straży.

11 grudnia  1975 roku przeprowadzona została kontrola jednostki przez  ogn. Ryszarda Iwankowskiego z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie. Remiza mieściła się na terenie dawnej mleczarni, w obecnym punkcie skupu mleka OSM. W trakcie kontroli stwierdzono, iż niesprawna była motopompa i zapasu paliwa do jej uruchomienia. OSP posiadała 3 odcinki węży W-52 i sprawną syrenę elektryczną. Brak było planu obrony miejscowości i tablicy informacyjnej. Sytuację wiewiórskiej jednostki wyjaśnia zapis końcowy protokołu z dnia 11 grudnia 1975: „Sprzęt złożony jest w pomieszczeniu zastępczym mleczarni. Jednostka planowana jest do likwidacji”.

Stan sprzętu;

Motopompa Polonia M-400 P-25/3 odcinki węża. W-52/5 odcinków i  W-75 /  Protokół podpisał kierownik zlewni Jan Zygowski.

 

Kontrola w OSP Wiewiórki w 1975 r.

 

Zakończenia działalności OSP Wiewiórki.

Z tekstu protokołu wynika, iż: „Jednostka planowana jest do likwidacji” i ten fakt jest dla nas wskazówką dla przyjęcia daty zakończenia działalności OSP w Wiewiórkach.

Zdarzenia; pożary, zdarzenia różne;

Pożar suszarni; 4 listopada 1982 roku o godz. 17,30 w gospodarstwie rolnym Józefa Żuchowskiego w Wiewiórkach spaliła się suszarnia tytoniu. Wartość strat oceniono na 35 000 zł. Suszarnia nie była zabezpieczona przed wejściem obcych osób.

Pożar w mleczarni; 22 grudnia 1984 roku o godz. 8,20 wybuchł pożar w pomieszczeniach mleczarni w Wiewiórkach. Spalił się piec elektryczny, dywan i część podłogi. Poniesiono straty w wysokości 40 000 zł. Dwoma jednostkami dowodził naczelnik OSP Błędowo Tadeusz Rogala.

Pożar u Henryka Kurysia; 4 lipca 1986 roku zapaliła się smoła w jego gospodarstwie. Pożar zgłosił listonosz z miejscowej poczty  … Hust o godz. 9,50. Akcja gaszenia do której skierowano samochód pożarniczy GBA 2,5/16 z ZSP Wąbrzeźno, trwała ponad 1 godzinę.

Pożar słomy: Wiewiórki … 5 września 1987 roku o godz. 13,26  zapaliła się słoma po kombajnie na powierzchni 6 ha. Pożar gaszono 1 godzinę. Były to jednostki; GBM 2/8 z Błędowa i  GCBA 6/32 z ZSP Wąbrzeźno.

Płonący las; 5 października 1987 roku w Wiewiórkach palił się las. Pożar zgłoszono godz.. 19,31, samochody GBM 2/8 z OSP Błędowo, GBA 2,5/16 ZSP W-no i GCBA 6/32 ZOSP „Erg” w ciągu godziny uporały się z zagrożeniem.

Wiewiórki; u Zbigniewa Radzikowskiego 22 grudnia 1988 roku, o godz. 23,07 zapalił się stóg słomy. Pożar zgłosił Władysław Domachowski. W akcji brała udział  sekcja gaśnicza na GCBA 6/32 z ZSP Wąbrzeźno.

Wiewiórki; 24 marca 1989 roku o godz. 14,50 zapalił się dom Jerzego Osińskiego. Zniszczeniu uległy pomieszczenia domu, jego wyposażenie, motocykl i urządzenia wartości 1 mln zł. Pożar gasiły 3 jednostki strażackie. Przyczyną była nieszczelność przewodów kominowych.

Wiewiórki; 15 września 1991 roku o godz. 16,04 płonęła słoma po kombajnie. Do zdarzenia wysłano Wąbrzeźna samochód operacyjny „Wołga”.

Wiewiórki; 29 października 1991 roku o godz. 17,22 palił się stóg słomy. Pożar gasiła jednostka błędowska.

                    ———————    ………   ——————–

Lata, zdarzenia;

1991; strażacy płużniccy brali udział w 12 akcjach ratowniczych i gaśniczych w tym również w Wiewiórkach.

1994; OSP Płużnica  wyjeżdżała do pożaru w tym roku 17 razy. Z tego dwa pożary wybuchły w Wiewiórkach.

1999; 5 lutego w Wiewiórkach usuwano powalone drzewo. Pracowały  2 zastępy strażaków.

2000; 20 września OSP Płużnica i Nowa Wieś gasiły  w  Wiewiórkach pożar warsztatu naprawczego w Wiewiórkach.

2000; 20 września o godz. 22,27 w Wiewiórkach  nr. 68 wybuchł pożar kompleksu warsztatowo-garażowego. Pożar gasiło7 zastępów.

2000; 3 kwietnia paliła się w Wiewiórkach trawa na nieużytkach. Do pożaru wysłano 5 zastępów.

2001; 23 marca wybuchł pożar zabudowań gospodarczych. Gasiły 3 zastępy, w tym OSP Płużnica.

2001; … maja paliły się trawy na nieużytkach. Pożar gasił 1 zastęp.

2001; 29 sierpień Wiewiórki … usunięcie drzewa / 1 zastęp

2001; OSP Płużnica usuwała wiatrołomy w Wiewiórkach w dniach 28 i 29  sierpnia na drodze  koło szkoły.

2002; 30 stycznia dwa zastępy w Wiewiórkach usuwały zagrożenie na drodze gminnej.

2002; 14 lutego strażacy usuwali miejscowe zagrożenie w budynku mieszkalnym.

2002; 18 lutego zgłoszono miejscowe zagrożenie w budynku mieszkalnym, do jego likwidacji skierowano 1 zastęp.

2002; 15 grudnia  o godz. 16,08 w Wiewiórkach nr 63 nastąpiło zalanie sklepu przemysłowo-spożywczy przez pękniętą rurę wodociągową w mieszkania na strychu. Wartość strat oszacowano na sumę 10 000 zł. Ratował 1 zastęp.

2003;13 lipca 1 zastęp strażaków usuwał zwalony słup energetyczny.

2003; na posesji  nr 37 w dniu 23 sierpnia wybuchł pożar śmietnika. Gasić pożar przyjechały 2 zastępy.

2003; na posesji nr 13 w budynku gospodarczym zgłoszono miejscowe zagrożenie. Wysłano 1 zastęp.

2003; 23 sierpnia likwidowano gniazdo szerszeni.

2003; dwukrotnie w ciągu  21 marca paliła się trawa.

2004;14 kwietnia o godz. 21,03 wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Straty wyniosły 30 000 zł. Pożar gasiło 8 zastępów straży.

2004;  zgłoszono miejscowe zdarzenie w budynku mieszkalnym. Wysłano tam jeden zastęp.

2004;21 marca,  18 i 19 listopada oraz 6 grudnia wzywano straż do usunięcia zwalonych drzew, złamanych konarów.

2005;16 października o godz. 1,12 w nocy w budynku gospodarczym nr 9/1 wybuchł pożar.  Wartość strat wyniosła 28 000 zł. pożar gasiło 6 zastępów.

2005; 20 października  w budynku mieszkalnym pod nr. 48 usuwano gniazdo  szerszeni. Wysłano 1 zastęp. Zebrane owady były następnie wypuszczane do lasu z dala od siedzib ludzkich.

2005; 25 październik  zastęp strażaków usuwał wywrócone drzewo.

2006; 16 stycznia zastęp strażaków usunął złamany konar na drodze.

2006; 8 kwietnia zastęp strażaków gasił pożar suchej trawy na nieużytkach.

2006; 2 maj z budynku mieszkalnego nr. 9/1  usunięto gniazdo os.

2006; 24 czerwca  likwidowano miejscowe zagrożenie na drodze.

2006; 18 lipca usunięto drzewo zwalone na drogę.

2006; 31 lipca o godz. 14,20 odnotowano pożar rżyska i trawy na poboczu drogi. Z pożarem walczyły 4 zastępy strażaków.

2006; 4 sierpnia z budynku gospodarczego nr. 9/1  usunięto gniazdo pszczół.

2006; 12 sierpnia usuwano szerszenie  z budynku mieszkalnego.

2006; 9 listopada odcięto złamany konar drzewa.

2007; 14 marca usunięto zwalone drzewo.

2007; 31 marca  wybuchł pożar trawy, którą ugasiły 2 zastępy strażaków.

2007; 1 lipca na drodze gminnej likwidowano miejscowe zdarzenie.

2007; 13 sierpień  dwa zastępy straży usunęły drzewo pochylone nad drogą.

2007; 10 września odnotowano pożar stogu słomy. Zadysponowano  8 zastępów.

2007; 27 grudnia  na drodze  gminnej wycięto zwisający konar drzewa.

2008; 29 stycznia  miał miejsce wypadek karetki pogotowia. Na ‘pomoc pogotowiu’ wysłano jeden zastęp.

2008; 14 lutego dwa zastępy likwidowały skutki wypadku samochodu osobowego SEAT Toledo na drodze gminnej.

2008; 11 maja  strażacy pomagali pogotowiu karetka pogotowia. 1 zastęp

2008; 3 czerwca wybuchł  pożar trawy na nieużytkach. Gasiły 2 zastępy.

2008; 22 czerwca  usunięto zwisający konar drzewa nad jezdnią.

2008; 17 lipca usuwano osy na płycie obornikowej.

2008; 30 lipca i 31 sierpnia likwidowano gniazda szerszeni.

—————-

Podpalenia na ‘podlesiu’; w 2009 roku miało miejsce kilkakrotne celowe podpalenie przez starszą kobietę młodników i nieużytków na ‘podlesiu’ w Wiewiórkach. Powody tego postępku nie były do końca jasne.

 

Paliło się tam między innymi;

-26 kwietnia o godz. 12,37 pożar młodnika (5 zastępów),

-4,5 i 26 maja pożar lasu (4 zastępy),

-1 lipca; ostatni pożar młodnika i trawy(3 zastępy).

          W sprawie tej Policja z Wąbrzeźna prowadziła kilkutygodniowe postępowanie, aż do ustalenie sprawcy, co spowodowało koniec podpaleń!

          Dla mieszkańców podlesia dwa kataklizmy były i są bardzo niebezpieczne. Jednym jest pożar lasu i zalesionych obecnie nieużytkowanych rolniczo pól oraz nagłe ulewy tworzące żywioł nie do opanowania w pofałdowanym pejzażu Wiewiórek ‘pod lasem’.

 

 Zniszczenia powstałe wskutek ulewy w okolicy gospodarstwa pp. Siłakowskich.

2009; 11 lipca w budynku nr.35 wypompowywano wodę z piwnicy.

2009; 13 lipca  wypompowano wodę z przepustu pod drogą. Ponownie czyniono to 4 września i 14 października.

2010; 30  kwiecień, 10, 13, 15, 26 maja oraz 11 czerwca i 19 września paliła się trawa w lesie.

2010;25 lutego z budynku mieszkalnego wypompowano wodę z piwnicy.

2010; 31 sierpnia usuwano gniazdo szerszeni.

2011; 15 stycznia wypompowano wodę z bud nr 26/1.

2011; 1 marca miał miejsce wypadek- zderzenie  samochodów osobowych VW  i BMW. Skutki likwidował zastęp strażaków.

2011; usuwano gniazda: 2, 3 czerwca pszczół, 25 sierpnia, 5 września szerszeni.

2011; 2 czerwca i  28 listopada usuwano wywrócone drzewa.

*MZ; miejscowe zdarzenie; w uproszczeniu są to wszystkie zdarzenia oprócz pożarów.

Strażacy OSP Wiewiórki

            [Strażacy/urodzeni/ w OSP/

 1. Bykowski  Alojzy[*1946][1963-1966]/czł.KR/ rolnik/
 2. Chmielewski Franciszek[*1940][1963-
 3. Chmielewski Zygmunt[*1932][1958- /przew. KR/
 4. Chowałko Jan[*1915][1958-
 5. Chowałko Ryszard[*1915][1958- /w-ce prezes/
 6. Filip  Ludwik[*1922- ][1963-1966]/gospodarz/rolnik/
 7. Fularczyk Edmund[*1930][1963-
 8. Hancyk Czesław[*1937][1963- ]/naczelnik/prezes/robotnik/
 9. Hancyk Franciszek[*1934][czł.KR]/rolnik/
 10. Linda Kazimierz[*1939][1963- ]/z-ca naczelnika/rolnik/
 11. Kołodziejczak Bronisław[*1929][1958-  /skarbnik/
 12. Kołodziejczak Eugeniusz[*1921][1958-/naczelnik/
 13. Kotkiewicz Edwin[*1927- ][1963-1966][1963-1966]/przew KR/
 14. Kowcon Jan[*1939][1963-    ]/sekretarz/rolnik/
 15. Meyer Antoni[*1948][*1966]
 16. Meyer Jan[*1910-][1963-1966]/skarbnik/rolnik/
 17. Morgaś Tadeusz[*1936-  ][1963-1966]/nauczyciel/
 18. Murawski Henryk[*1940][1958-  /gospodarz/rolnik/
 19. Napora Józef[*1939][1963-
 20. Radzikowski Henryk[*1939][1958-  /czł. KR
 21. Radzikowski Zbigniew[*1935-  ][1958-1966]/skarbnik/sekretarz/prac. umysł GS/
 22. Rogala Mieczysław[*1923][1963-/prezes/
 23. Siłakowski Stanisław[*1923][1963-/listonosz/
 24. Szatkowski Leon[*1944][1963-
 25. zatkowski Zygfryd[*1942][1963-
 26. Tomaszewski Jerzy[*1940][1958-  /czł.KR/
 27. Tomaszewski Henryk[*1909][1958- /prezes/
 28. Tomaszewski Ryszard[*1946][1963-
 29. Tryjankowski Stanisław[*1918][1963-]/przew KR./
 30. Zagaja Sebastian[*1921][1963-
 31. Zarodkiewicz Zygmunt[*1925][1963-
 32. Zygowski Jan[*1922][*1963-1966]/prezes/tech. mleczar/kier.mleczar/
 33. Zuchowski Józef[*1924][1963-