Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kroniki OSP gm. Płużnica

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kotnowie.

 

 Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica-Kotnowo 2015 r.

Wstęp.

Straż w Kotnowie pracowała w tym środowisku od prawie 60 lat. Przechodziła różne ‘fale i natężenia’ w swej działalności. Starsi strażacy podkreślali swoisty kult ‘bractwa’ jaki wytwarzał się wśród ludzi strażackiego stanu. Było w tym także wiele z etosu ‘brata łata’, z kumplostwa, które nie zawsze było pozytywnie odbierane przez część społeczności wiejskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy niektórzy przesadzali w nadmiernej ‘gościnności’. Generalnie jednak na tle całości spraw, w swej bezinteresowności strażacy wspierają w publicznych działaniach samorząd wiejski, organizacje kobiece i młodzież. Sprawowali i sprawują opiekę nad obiektami wiejskimi; remizą, świetlicą i najbliższym otoczeniem.

W latach dawniejszych strażacy byli organizatorami wielu wiejskich imprez, a zwłaszcza zabaw i festynów wiejskich. Z organizacji zabaw zostawało przeważnie parę złotych, które przeznaczano na zakup sprzętu, wyposażenia i utrzymania remizy i świetlicy. Jak wielkim cieszyły się wzięciem owe wiejskie zabawy świadczy zapis z dokumentów OSP Płużnica, w którym mówi się, iż tamtejsi strażacy zorganizowali w Kotnowie zabawę sprzedając niewiarygodnie wielką ilość 196 biletów.
Dokonując próby opisania historii OSP Kotnowo wykorzystałem dokumenty ocalone przez bryg. Andrzeja Kujaczyńskiego w Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Zachowała się też ‘Książka Pracy’ OSP Kotnowo z lat 80 tych. W książce tej są wyłącznie wykazy strażaków i zarządów, nie ma natomiast odnotowanych faktów z życia strażackiej jednostki. Nie zachowały się protokóły OSP sprzed 1989 roku, prócz tych początkowych z lat 50 tych. Jestem w posiadaniu zdjęć z albumu Mieczysława Krauze, ale dotyczą one głównie jego strażackiej działalności w gminie i w powiecie. W ułożeniu rzeczy o Kotnowskich strażakach korzystałem z zasobów mego własnego archiwum, oraz z poszukiwań w kronikach, dokumentach i gazetach, w których znalazłem informacje dotyczące przeszłości wsi i OSP Kotnowo.
W weryfikacji zapisów kroniki brali udział Kotnowscy strażacy; Józef Bernady, Wiesław Chmiel, Grzegorz, Dariusz i Kamil Chojnaccy, Zbigniew Lemieszek, Marek Makowski, Piotr Ressel i Kacper Robaczewski. Prowadziłem również rozmowy z pp. Krystyna i Marianem Wiśniewskimi, oraz Teresa i Marianem Robaczewskimi.
Przy zamieszczanych w opracowaniu zdjęciach, nie podaję, przy każdym z nich jego autora, bowiem od wielu lat z moimi współpracownikami i przyjaciółmi tworzyliśmy fotograficzne archiwum, które jest naszym wspólnym dorobkiem. Tworzyli je między innymi; Mariusz Bartosik, Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski, Elżbieta Wiśniewska. Są tu również moje zdjęcia.

Wieści sprzed wojennych czasów.
Z wszelkich znaków na ziemi i na niebie wynika, iż w Kotnowie za czasów pruskich i później w międzywojniu straży pożarnej jako odrębnie zorganizowanej jednostki nie było. Na wypadek jakiegoś nieszczęścia z pewnością miejscowy samorząd wyznaczał ludzi, na których nakładano obowiązek spieszenia do pomocy. Generalnie, na podstawie prawa ciążył on na wszystkich mieszkańcach wsi. Jeśli nawet nie prawo, to zwykła powinność sąsiedzka nakazywały wzajemnie sobie pomagać.
Według informacji zasięgniętej w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń z Toruniu „Strażak Pomorski” z 1928 roku w rubryce; ‘statystyka pożarów’ podawał, iż dnia 16 lipca 1928 r. u Stanisława Kuliga w Dąbrówce pow. Chełmno wybuchł pożar.
Z tamtych lat wyszperałem w jednej z gazet inną informację, którą przedstawiam niżej; „…w roku 1929 uderzył grom w zabudowanie rolnika Gustawa Bnocha w Kotnowie wywołując pożar. Stodoła i chlew doszczętnie się spaliły, natomiast dom mieszkalny zdołała Ochotnica Straż Ogniowa z Płużnicy uratować. Ubezpieczenie od ognia wynosiło tylko 5 000 zł, a straty były znacznie większe”.
Odnotować należy zapisany w pamięci Jerzego Deręgowskiego fakt spalenia się w latach 30 tych domu Hugo Rohde’go (Dzisiaj Osiński) i udzielonej mu, przez polskich sąsiadów pomocy, a także jego ‘czarnej niewdzięczności’ okazanej tymże w czasie okupacji.
Jeszcze jedna wiadomość związana z przedwojennym Kotnowem i Płużnicą warta jest odnotowania. Otóż w latach 30 tych prezesem OSP Płużnica był Wojciech Dziadzio, który od przedwojnia do lat 60 tych gospodarował tam, gdzie później osiadł Mieczysław Krauze. Jak widać miejsce to miało właściwość przyciągania do pożarniczego bractwa, bo M. Krauze to zaprzysięgły strażak!

Opracowanie podzieliłem na rozdziały:
Rozdział I. Strażacy Kotnowscy w PRL.
Rozdział II. Działalność strażacka w III RP.
Rozdział III. Strażacy i zarządy OSP Kotnowo.

Rozdział I. Strażacy Kotnowscy w PRL.

Wiejskie stróżowanie.
Były wtedy na wsi stosowane dwie formy ochrony przed ogniem i złodziejami. Mieszkańcy, albo sami w kolejności pełnili nocne warty we wsi strzegąc domostw, lub też zatrudniali kogoś ze wsi, który w zamian za ustaloną zapłatę funkcję tą pełnił. Taka stróża nocna we wsiach była praktykowana po lata 70 te. Później, w miarę upływu czasu zrezygnowano z jej pełnienia. Pożarów we wsi było coraz mniej, złodziejstwa jakby ubywało z pejzażu wsi. Stróżem wiejskim w powojennych latach w Kotnowie był Redmerski, który za pełnienie stróży pobierał opłaty od właścicieli nieruchomości i gospodarstw we wsi.

W tym budynku szkolnym zebrano się by utworzyć straż pożarną.

Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotnowie.
23 stycznia 1958 r. w szkole podstawowej w obecności 16 mieszkańców wsi odbyło się otwarte dla wszystkich mieszkańców wsi zebranie poświęcone powołaniu do życia placówki OSP. Zebraniu przewodniczył kpt. Bronisław Chaczyński ówczesny komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.
OSP założyli głównie rolnicy wsi Kotnowo, przy wspomaganiu gromadzkich władz w Płużnicy, w tym jej ówczesnego sekretarza Stanisława Paczkowskiego i komendanta gromadzkiego OSP Maksymiliana Lewandowskiego. Zebraniu przewodniczył kpt. Bronisław Chaczyński, protokołował por. poż. Marian Wiecki.
W porządek spotkania wpisano tylko dwa punkty;
1. Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. Wybory zarządu i komisji rewizyjnej.
W protokóle założycielskim czytamy; „W związku z planem organizacji ochotniczej straży pożarnej oraz na podstawie werbunku do Ochotniczej Straży Pożarnej Ob. Lewandowskiego Maksa komendanta gromadzkiego OSP, jak też dobrej woli mieszkańców wsi Kotnowo powołuje się do życia placówkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Werbunek do OSP przeprowadzi wybrany zarząd OSP. Do chwili zebrania zgłosiło się 8 chętnych na członków OSP”.
Zasady działania, cele OSP oraz prawa i obowiązki strażaków omówił obecny na zebraniu komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie kpt. Bronisław Chaczyński.
„W dalszym ciągu ustalono, że placówka otrzyma od OSP Józefkowo sikawkę, węże tłoczne z Komendy Straży Powiatowej. Sprzęt przechowywany będzie tymczasowo w pomieszczeniach szkolnych, na co wyraził zgodę kier. Szkoły w Kotnowie [ Izydor Deuter ]”.
W pierwszych wyborach ustalono skład zarządu OSP;
Prezes Bernady Józef, rocznik 1917, rolnik.
Naczelnik, Kulig Józef, rocznik 1924, rolnik.
v-ce prezes, Świętoń Jan, rocznik 1915, rolnik.
Sekretarz, Druch Tadeusz, rocznik 1926, rolnik.
Skarbnik, Deuter Izydor, rocznik 1937, nauczyciel.
Gospodarz Bojanowski Ludwik 1926, rolnik.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli;
Przewodniczący Ressel Ryszard, rocznik 1934, rolnik.
Członkowie, Wiśniewski Feliks, rocznik 1927, Broś Stefan, rocznik 1926, rolnik.
Składki członkowskie ustalono na 2 zł miesięczne od członka czynnego, od członków popierających 5 zł jako dolna granica.

Kopia orginalnego protokółu z tamtego zebrania;

Protokół pisany ręką por. Mariana Wieckiego, późniejszego komendanta państwowej straży w Wąbrzeźnie.

Podpisy; Zygfryda Strzeleckiego i Józefa Bernadego.

Wykaz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP.

*W roku 1962 Dominik Zieliński został wybrany na z-cę naczelnika

Pierwsze Walne OSP.
10 kwietnia 1959 r. po roku działalności odbyło się zebranie OSP Kotnowo. Zebranie rozpoczął i prowadził Józef Bernady. Asesorami zostali Stefan Popek i Jan Świętoń, sekretarzem Zygfryd Strzelecki. O działalności OSP w poprzednim roku mówił prezes J. Bernady. W protokóle zapisano; „Naczelnik Józef Kulig poruszył sprawę remizy i sprzętu pożarniczego, którego w Kotnowie brak. Sikawka stoi w stodole u gospodarza. Nie na ćwiczeń, nie ma zajęć dlatego, że nie ma remizy. Powiatowa Komenda śpi, nie odwiedza, nie pomaga, nie daje”.
Następnie; „Ob. Skoczylas omówił stan kasy, dochodów było 1090 zł, a rozchodów 377,55 zł. Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła żadnej kontroli.
W dyskusji strażacy narzekali nad brakiem opieki ze strony Powiatowej Straży, na brak legitymacji, sprzętu, remizy. Ob. F. Wiśniewski oświadczył, „iż jeżeli Komenda Powiatowa nie zatroszczy się to sikawka zostanie odprowadzona do Wąbrzeźna i straż się rozwiąże. Tego samego jest ogół zebranych.”
Ob. Tadeusz Druch omówił sprawę przebiegu kontroli ppoż. w gospodarstwach rolnych. Wszystko byłoby w porządku, jedynie brak było drabin, gdyż chłopi nie mają się gdzie zaopatrzyć”. Generalnie narzekano wówczas na brak drabin w sprzedaży, a także na niemożność pozyskania przydziału na drewno do wykonania takowych.

Stan sprzętu był następujący;

Orginalny  wykaz sprzętu z 3 grudnia 1959 r. Wykaz podpisał prezes OSP Józef Bernardy.

Walne OSP.

27 lutego 1960 r. odbyto walne zebranie OSP. Stowarzyszenie liczyło 14 członków. Odbyto 5 zebrań zarządu i 4 ogólne.
Zebraniu przewodniczył prezes OSP Józef Bernady, asesorami Zygfryd Strzelecki i Feliks Wiśniewski. Sekretarzem Tadeusz Druch.
Sprawozdanie z działalności OSP odczytał prezes Zarządu Józef Bernady: „Przeprowadzono 3 kontrole p. pożarowe na terenie wsi Kotnowo w 30 zabudowaniach. Posiadamy 1 konną ręczną sikawkę z kompletem wężów. W akcji gaszenia ognia braliśmy udział w Błędowie. Sikawka stoi w stodole, brak jest nam remizy. Stowarzyszenie posiada własną gotówkę. Stan kasy na dzień 31.12.1959 r. był następujący; dochód wyniósł 2 033,25 zł rozchód 422,40 zł. Stan pieniędzy w kasie 2 386,30 zł. Za własne fundusze zakupiono 3 czapki strażackie. Prezydium GRN w Płużnicy zakupiło 3 tony wapna na budowę remizy, które to znajduje się na terenie wsi Kotnowo zmagazynowane u Ob. Feliksa Wiśniewskiego i Ob. Zygfryda Strzeleckiego. Sprawa budowy remizy spoczywa w rękach władz nadrzędnych[Gromadzkich w Płużnicy]”.
W dyskusji poruszano sprawę budowy remizy; prezes Józef Bernady apelował do Komendy Powiatowej, aby zainteresować się tym na szczeblu powiatu. Zarząd otrzymał absolutorium i pozostał bez zmian.

Wykaz strażaków z 1960 roku.

Mieszkańcy Kotnowa i sąsiedzi z tamtych lat na weselu Stefani Młynarskiej: Mieczysław Krauze, Józef Bernardy, Tadeusz Druch i Henryk Pitan.

Zabawa strażacka; z prawej strony siedzą strażacy; Bronisław Jabłoński Józefkowa, Mieczysław Krauze, Czesław Mochalski i Stanisław Nowotnik (?)

Walne OSP.
5 marca 1961 roku, o godz. 16.00 w szkole podstawowej odbyło się zebrania walne OSP. Obecni byli goście; komendant gromadzki Maksymilian Lewandowski, przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy Feliks Wiśniewski. Obecny był cały stan osobowy 15 strażaków. Zebranie otworzył prezes Józef Bernady. Prowadzenie powierzono Feliksowi Wiśniewskiemu, na asesorów wybrano Ludwika Bojanowskiego i Ryszarda Ressla. Sekretarzem został Tadeusz Druch.
Ze sprawozdania naczelnika OSP na rok 1960 wynika: „Pożaru na terenie naszej wsi nie zanotowano. Kontrole przeciw pożarowe prowadzono dwukrotnie w Kotnowie w 30 zabudowaniach. Stan drużyny bojowej dobry. Sprzęt utrzymywany w stanie ‘gotowości’. Brak jest remizy na sprzęt co utrudnia natychmiastowy wyjazd do ognia. Środek alarmowy tj. gong jest wystarczający do alarmowania naszej wsi.”
Podpisano; komendant Józef Kulig
W sprawozdaniach, przy okazji kontroli gospodarstw wspomina się, iż najczęstszym w gospodarstwach był brak drabin ppoż. Poprawę zaopatrzenia w wodę widziano w pogłębianiu stawów, tak aby w razie pożaru można było czerpać z nich wodę. W 1960 r. OSP nie miała żadnych dochodów. Strażacy spędzili w ciągu poprzedniego roku 20 godzin na wykładach i ćwiczeniach szkoleniowych.
Po odczytaniu sprawozdań przez prezesa Józefa Bernadego, skarbnika Mieczysława Skoczylasa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Feliksa Wiśniewskiego, nastąpiła dyskusja. Ludwik Bojanowski mówił o potrzebie uzupełnienia sprzętu ppoż. i o tym, aby nowy Zarząd przywrócił placówkę do żywotności. F. Wiśniewski poruszył kwestię budowy remizy i świetlicy wiejskiej jako warunku poprawy działania straży.
W wolnych wnioskach podjęto uchwałę następującej treści;
„Członkowie tutejszej OSP zobowiązują się czynem społecznym wykonać prace przy budowie remizy, takie jak; zwieść piach, pustaki i wykonać inne prace związane z budową. Strażacy wnioskowali do Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy o sfinansowanie zakupów materiałów.
Walne ‘1961’
Zebranie odbyło się 5 czerwca 1961 roku. Strażacy brali udział w kontrolowaniu 32 obiektów we wsi. W żadnym z nich nie sporządzono ‘doniesień’ karnych. Do najczęściej spotykanych uchybień należał brak drabin, co tłumaczono niedostępnością budowlanego drewna. W uwagach zapisano, iż należy oczyścić stawy dla celów przeciwpożarowych. OSP nie brała udziału w gaszeniu pożaru, bowiem ich nie było, a przynajmniej takich nie zanotowano!
Podpisy na protokole z zebrania; Tadeusza Drucha i Józefa Bernadego;

Walne OSP.
2 marca 1962 r. o godz. 19.oo w lokalu Szkoły Podstawowej w obecności wszystkich 15 strażaków odbyło się walne zebranie OSP.
W zebraniu uczestniczył Adam Młynarz pracownik Prezydium GRN w Płużnicy.
„W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono sprawę braku i budowy remizy. Nadmieniono również, że konieczny jest przydział desek celem zabezpieczenia sprzętu strażackiego”. Na koniec 1961 roku w kasie strażackiej było 2 371 zł. [Średnia miesięczna płaca-1816 zł.]
Planowano zorganizować zabawę taneczną, współpracować z Kółkiem Rolniczym, i organizacja partyjną. Na Józefa Kuliga i Józefa Bernadego nałożono obowiązek prowadzenia szkoleń dla druhów strażaków. Planowano budowę strażnicy OSP. Dokumenty z zebrania podpisali; sekretarz Bolesław Dydo i Tadeusz Druch.

Walne OSP.

Zebranie podsumowujące rok 1963 odbyło się 3 stycznia 1964 r. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele; „władz nadrzędnych” i posterunku MO z Płużnicy, oraz 17 członków czynnych. Na zebraniu obecnych było 11 strażaków. Przewodniczył zebraniu nauczyciel Kazimierz Czapkowski, asesorami byli: Feliks Wiśniewski i Mieczysław Krauze, sekretarzem Tadeusz Druch. Nad treścią sprawozdań zdanych przez prezesa Józefa Bernadego i skarbnika Feliksa Wiśniewskiego dyskusji nie było.
Trwała budowa remizy i świetlicy na gruntach rolnika Stanisława Ksepki. Obiekt został wybudowany w 2/3 czynem społecznym. Koszt wyliczono na 650 000 zł. [Średnia miesięczna płaca wynosiła wtedy 1867 zł.]
Strażacy rozprowadzili(sprzedali) 50 ściennych kalendarzy. W jednostce brakowało pasów bojowych, hełmów, toporków, ubrań ochronnych, a także syreny alarmowej, dzwoniono więc na alarm w metalowy gong.

Protokół z zebrania.

Wybrano Zarząd OSP w składzie;

Walne OSP.

Kolejne walne zebranie OSP odbyło się 29 grudnia 1965 roku o godz. 18.00 w szkole. Zakończyło się o 19,45. W zebraniu uczestniczył komendant gromadzkiego posterunku MO Kazimierz Kawczyński, oraz strażacy przedstawiciele Komendy Rejonowej-gromadzkiej Maksymilian Lewandowski i Tadeusz Kalinowski z Płużnicy. W zebraniu uczestniczyło 18 strażaków.

W sprawozdaniu zapisano kilka zrealizowanych zadań w 1964 roku;

6 strażaków kontrolowało 31 gospodarstw. Stwierdzono braki w sprzęcie; drabin, bosaków, gaśnic, odmulowno dwie sadzawki. We wsi sadzono topole i wierzby. OSP Kotnowo brała udział w jednym pożarze w innej miejscowości. Przeprowadzono jedne pokazowe ćwiczenia we wsi. Świetlica i remiza znajduje się w budowie.
Przebieg zebrania;
„Druh Feliks Wiśniewski w gorących słowach podziękował komendantowi Posterunku MO w Płużnicy sierżantowi Kazimierzowi Kawczyńskiemu za pomoc z organizowaniu budowy świetlicy. Następnie poruszył sprawę energii elektrycznej dla syreny alarmowej. Zakład Energetyczny Toruń nie chce się zgodzić na podłączenie, a syrena jest konieczna. Sprawa świetlicy poruszył sprawę pieca ogrzewalnego, zarzucał, iż GRN nie stara się o kupno pieca. Władysław Socha poruszył sprawę: że nie można kupić żerdzi na zrobienie drabin i drążków do bosaków i gaśnic.”
W uchwale na zakończenie zebrania podano do osobę komendanta Mieczysława Krauzego do odznaczenia za pracę przy budowie remizo-świetlicy. Za wysługę lat do odznaczenia wytypowano również Józefa Kuliga i Władysława Fiedura.
Zadeklarowano współpracę z organizacjami wsi; ZMW, KR, KGW i Gminną Spółdzielnią ‘SCh’.
Ukończenie budowy.
W 1965 roku pobudowano remizo-świetlicę w której oprócz świetlicy wiejskiej mieści się remiza strażacka na wyposażenie OSP. Strażacy porządkowali obejście świetlicy i remizy. Remizo-świetlicę wybudowano w 1965 r. na działce Stanisława Ksepki, który mimo nie uregulowania praw własności [kupna-darowizny], zgodził się na budowę tego obiektu. Sprawa wykupu przez gminę będzie się jeszcze wlokła przez kilkanaście lat.

Remiza i świetlica.

Walne OSP.

3 stycznia 1966 r. walne zebranie OSP, oceniające poprzedni 1965 rok. Na 15 członków obecnych było 11. Obecni byli; komendant Powiatowej Straży Pożarnej kpt. Bronisław Chaczyński i reprezentant Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej strażak Władysław Fiedur.
W sprawozdaniu zapisano; stan osobowy jednostki wynosił 15 strażaków i 6 członków wspierających. Przedstawiciele OSP brali udział w dwóch odprawach i w sesjach GRN. Jednostka otrzymała motopompę M-800 i syrenę alarmową ustawioną na dębowym słupie obok remizy. Odmulono jedną sadzawkę. OSP miała do dyspozycji środki alarmowania; telefon w szkole i syrenę elektryczną. Prenumerowany był miesięcznik „Strażak”. W 1965 roku podczas „Dni Ochrony Przeciwpożarowej” pozyskano 580 zł, ponadto z działalności gospodarczej wypracowano 3 117,50 zł. co razem z pozostałością z poprzedniego roku czyni sumę 4 665,30 zł. Wydano w 1965 roku; na wynagrodzenie za pracę 150 zł, wydatki administracyjne 20 zł, zakup gwoździ, rur piecowych 102,30 zł, na budowę remizy 1 500 zł, na otwarcie remizo-świetlicy 2 377,70 zł. W kasie zostało 1965 zł. Sprawozdanie finansowe podpisał cały Zarząd.[Średnia płaca 1934 zł.]

Protokół Komicji Rewizyjnej z dnia 2 stycznia 1966 r.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na następujące sprawy;
– na konieczność otynkowania nowej remizy i świetlicy,
– zakup węży tłocznych, odzież ochronną i buty gumowe dla 10 strażaków,
– na potrzebę utwardzenia nawierzchni podjazdu do remizy.
Ćwiczenia gromadzkie w Orłowie.

W 1968 roku, strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach gromady Płużnica w orłowskim parku. Uczestniczyły w nim OSP z Bartoszewic, Czapel, Józefkowa, Kotnowa i Płużnicy.

Ćwiczący strażacy…

Kotnowski pogrzeb; W ostatniej drodze, w sąsiedzkiej i strażackiej posłudze towarzyszyli (od lewej); Kazimierz Święcki, Mieczysław Krauze, Władysław Młynarski, Stanisław Ksepko, MarianWiśniewski, Ryszard Ressel, Stanisław Bernady.

Lata 70 te;

Strażacy w Zieleniu.
8 października 1972 roku delegacja naszych strażaków uczestniczyła w obchodach 50 lecia OSP Zieleń. W kronice Zielenia znalazłem zapis naszych druhów uczyniony przez nich w tamtym dniu.

Wpisu dokonał i podpisał Mieczysław Krauze.

Szefowie OSP.
W latach 1970 tych prezesem OSP był Józef Bernady, a naczelnikiem Mieczysław Krauze. Ten ostatni pełnił w latach 1973-1999 funkcję gminnego komendanta OSP, gminy Płużnica. Opiekunem społecznym we wsi był Karol Stefański.
Pożar stodoły.
3 lipca 1974 roku o godz. 0,30 w gospodarstwie Antoniny Makoś spaliła się drewniana stodoła. Wartość strat oszacowano na 50 000 zł. Do pożaru zjechały się 4 jednostki. Dowodził akcja ratowniczą Mieczysław Krauze.
Pożar stogu słomy.
24 lutego 1975 roku o godz. 9,00 palił się stóg słomy mieszanki zbożowej w gospodarstwie Jana Popka. Wartość wyceniono na 3 000 zł. Jako przyczynę pożaru podano „podpalenie przez dziecko”. Akcją gaśniczą dowodził naczelnik Kotnowskiej straży Mieczysław Krauze.

Kontrola w OSP.

2 grudnia 1975 roku strażak z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych ogn. Ryszard Iwankowski przeprowadził kontrolę w wyniku której stwierdzono: iż motopompa była w naprawie. Węży jednostka miała następująca ilość; W-75; 180 metrów, W-52; 255 metrów. Pozostały sprzęt jest należycie kontrolowany. Sprawna była elektryczna syrena alarmowa. Brak było planu obrony miejscowości. W remizie panował „ogólny porządek”. W jednostce nie było zapasu paliwa. Kontrolę przyjmował naczelnik jednostki Mieczysław Krauze.

Józef Bernady na jednym  z posiedzeń w gminie w Płużnicy w latach 70 tych.

Remont remizy.

Józef Bernady z Kotnowa na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP 25 maja 1976 r. mówił: „Potrzebujemy materiał na obrzutkę remizy. Dajcie nam materiał, obrzucimy sobie sami”. Mieczysław Krauze komendant gminny OSP natomiast na tym samym posiedzeniu narzekał, iż; „remonty kapitalne pomp są źle wykonywane przez Straż Pożarną z Wąbrzeźna. Wyremontowane pompy często zawodzą w czasie ćwiczeń i pożarów”.
Pożar u Różyckiego.
W sąsiednim Józefkowie 5 stycznia 1977 roku po północy o godz. 0,25 wybuchł groźny pożar w gospodarstwie Jana Różyckiego. Spłonął dach i strop na oborze. Wartość oszacowano na 40 000 zł. Trzema jednostkami przybyłymi do pożaru kierował komendant gminny OSP Mieczysław Krauze z Kotnowa. Przyczyną było prawdopodobnie zwarcie w przewodach elektrycznych.
Pożar samochodu w Kotnowie.
13 września 1977 roku w gospodarstwie rolnym Stanisława Chmielewskiego spłonął samochód osobowy marki „Syrena”. Wartość spalonego samochodu wyceniono na 12 000 zł. Powodem było zwarcie w instalacji elektrycznej.
Pożar u Sochy.
6 sierpnia 1981 roku o godz. 16,00 w gospodarstwie rolnym Władysława Sochy w Kotnowie pożar strawił dach i drewniany strop na oborze. Wartość szkody wyceniono na ok. 10 000 zł. Strażakami dowodził Mieczysław Krauze. Uznano, iż ogień powstał wskutek wad instalacji elektrycznej.
Pożar samochodu.
23 stycznia 1983 roku o godz. 1,00 w Kotnowie spalił się samochód osobowy marki „Zaporożec” własność Stanisława Krystoszka prowadzony przez jego syna Wiesława. Pożar spowodowało zwarcie przewodów elektrycznych.
Rozdział II. Działalność strażacka w III RP.

Wypadek drogowy.
24 sierpnia 1991 roku o godz. 22,25 Lech Jazownik zgłosił wypadek drogowy. Zapalił się wtedy samochód osobowy Fiat 126 p na drodze do Kotnowa. W likwidacji skutków wypadku drogowego brała udział OSP Płużnica.
W 1994 roku OSP Płużnica wyjeżdżała do pożaru w tym roku 17 razy, w tym dwukrotnie do pożaru słomy po kombajnie w Kotnowie.
W 1996 roku OSP w Kotnowie 22 strażakami kierowali prezes Eugeniusz Młynarczyk i naczelnik Mieczysław Krauze.
Groźny pożar.
Odnotowane zostało w pamięci strażaków, iż 1996 roku w gaszeniu pożaru w Józefkowie, oprócz miejscowych, brały udział sąsiednie OSP, między innymi z Płużnicy, Kotnowa i Mgoszcza. Mowa jest o pożarze słomy na polu Jana Plądra na powierzchni 5 ha w kierunku; Kotnowo-Dąbrówka. Pożar powstał prawdopodobnie od rzuconego niedopałka papierosa. Takie pożary są zawsze bardzo groźne. Pożar przemieszcza się wtedy z bardzo dużą prędkością. Dużo wówczas nie brakowało, aby spaliłby się samochód strażacki z Mgoszcza, który podjechał blisko pożaru, i w tym momencie zaniemówił silnik samochodu. Pod presją ognia trzeba było ściągać go z zagrożonego terenu.

Zawody gminne w Płużnicy 1995 r.

Od lewej. Stanisław Krystoszek z Uciąża, Stanisław Ksepko i Kazimierz Frączek z Płużnicy.

50 lecie OSP Ostrowo.

W 1998 roku delegacja Kotnowskich strażaków w składzie Eugeniusz młynarczyk, Marek Makowski, Grzegorz Chojnacki i Piotr Ressel uczestniczyła w tej uroczystości.
Niżej wpis z kroniki Ostrowa.

Utworzenie Zarządu Powiatowego OSP.
9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli zarządów gmin; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. Zarząd Powiatowy tworzono na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu z dnia 23 października 1998. We władzach powiatu znaleźli się; jako sekretarz Zarządu Józef Boruta z Józefkowa, członkami Zarządu zostali; Bronisław Drzyzga z Płużnicy i Marian Piątek z Uciąża (Komisja Historyczna). W skład Komisji Rewizyjnej wszedł Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej. Prezesem Zarządu Powiatowego został Jarosław Herbowski. OSP Kotnowo, tak jak 40 pozostałych jednostek OSP weszło w skład powiatowej organizacji OSP.
Zdarzenie w Kotnowie.
9 sierpnia 1998 r. wywróciło się drzewo, natomiast 17 października zdarzył się wypadek drogowy motoroweru „ROMET”.
Wizyta Papieża.
7 czerwca 1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gminy Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej do ul. Gagarina. Wojciech Bartoszewski relacjonował; „Niektórzy mieli wyjątkowy zaszczyt, jak np. Kazimierz Osipowski z OSP Kotnowa, spotkać się oko w oko z Papieżem, gdy ten udawał się do auli uniwersyteckiej na spotkanie z uczonymi”. K. Osipowski mówił o tej chwili; „Dla mnie było to ogromne i radosne przeżycie-być tak blisko Ojca Świętego!”.

Ołtarz papieski na toruńskim lotnisku, W służbie ‚papieskiej; z OSP Kotnowo byli; Dariusz i Grzegorz Chojnaccy, Eugeniusz Młynarczyk, Piotr Ressel i Kazimierz Osipowski.
Walne OSP.
W zebraniu 24 stycznia 2000 roku, oprócz strażaków brali udział: komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, członek Zarządu powiatowego Bronisław Drzyzga, sekretarz Zarządu Powiatowego Józef Boruta i jednocześnie prezes Zarządu Gminnego OSP.
Wnioskowano wtedy o wymianę okien w świetlicy, i wymianę drzwi w remizie strażackiej. 17 strażaków obecnych na zebraniu podjęło uchwałę o planie działań na 2000 rok, w tym; przeprowadzenie kontroli ppoż. w gospodarstwach rolnych wsi Kotnowo. Nie zaplanowano natomiast żadnych dochodów i wydatków. Wyróżniono strażaków; Grzegorza Chojnackiego, Władysława Kuliga i Eugeniusza Młynarczyka.
W protokole z zebrania zanotowano także: „…brak zainteresowania zbiórkami strażackimi”.
Pożar.
13 września 2000 roku w Kotnowie wybuchł pożar budynku gospodarczego. Akcję prowadził jeden zastęp. W dokumentach nie odnotowano gdzie i co się paliło.
Dane o OSP w 2001 roku.
Stan członków kotnowskiej straży wynosił 21 osób, w tym 12 w wieku od 25 do 50 lat i powyżej 50 lat 9 strażaków.
Na stanie jednostki było następujące wyposażenie;
– mundurów wyjściowych 12 szt.,
– hełmów bojowych 11szt.,
– czapek strażackich 9 szt.,
– węży tłocznych W-52; 10 szt., W-75; 12 szt.,
– motopompa 1 szt.,
– drabiny 2 szt.
Jednostka nie posiadała samochodu pożarniczego, w razie pożaru motopompę ładowano na ciągnik rolniczy i spieszono do pożaru.
Na zebraniu w dniu 11 stycznia 2002 roku (obecnych 9 członków) wnioskowano o remont motopompy i dofinansowanie OSP z budżetu gminy na remont remizy i utwardzenie podjazdu do remizy. Składka członkowska, roczna została uchwalona w wysokości 10 zł. od osoby.
Kolejny Zjazd.
7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w Płużnicy. Jak zawsze uczestniczyli w nim delegaci z Kotnowa, tym razem byli to; Eugeniusz Młynarczyk i Stanisław Bernady.
Pożar w gospodarstwie Popka.
12 października 2001 roku w godz. 22,00 – 5,00 rano gaszono pożar domu Jana Popka. Oprócz miejscowych strażaków odnotowano przyjechali miedzy innymi strażacy z OSP Płużnica: Ryszard Stafiej, Jerzy Drzyzga, Marian Paluch, Krzysztof Góreczny Janusz Szczepanik.
Pożar w dawnej szkole.
3 lutego 2002 roku o godz. 4 30 w budynku szkoły, w piwnicy Chojnackich wybuchł pożar, który gasili strażacy z Płużnicy; Jerzy Drzyzga, Ryszard Stafiej, Grzegorz Mucha, Artur Puszkiewicz, Zygmunt Właśniewski, Szymon Dudzik, Lech Jazownik.
Kontrola powiatowa i gminna OSP.
28 listopada 2002 roku komendant gminny Lech Jazownik i kpt. Andrzej Kujaczyński z PSP Wąbrzeźno chcieli dokonać kontroli jednostki OSP Kotnowo, ale wówczas remiza była w stanie remontu, sprzęt przeniesiono do prezesa OSP i dlatego też kontroli nie przeprowadzono. Kolejna kontrola w 2004 roku stwierdziła;

Stan taki w dużym stopniu wnikał z faktu, iż zaprzestano wysyłać OSP Kotnowo do akcji bojowych ze względu na ich zmniejszenie się, a także na konieczność zmian w wyposażeniu jednostki, wyszkoleniu strażaków itd.

Walne OSP.
31 stycznia 2003 roku na stan 21 czynnych członków było obecnych na zebraniu 16 strażaków. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP; prezes Józef Boruta, komendant gminny Lech Jazownik i wójt Janusz Marcinkowski.

Ćwiczenia gminne w Orłowie. 28 marca 2003 roku

Ciągnikiem Grzegorza Chojnackiego na ćwiczenia pojechali; Eugeniusz Młynarczyk, Wiesław Chmiel, Marek Makowski, Dariusz Chojnacki i Piotr Ressel.

To już ostatnie takie ćwiczenia zgrywające w których nasza jednostka brała udział widocznym na zdjęciu ciągnikiem i przyczepą ‘dźwigająca’ wyposażenie. Od 2004 roku jednostki nie posiadające Jednostki Operacyjno-Technicznej nie będą już brały udziału w akcjach bojowych. Przy przyczepie widoczni kotnowscy strażacy.
Zawody gminne ‘2003’
Strażacy brali również udział w zawodach gminnych, gdzie zajęli „zaszczytne” …. miejsce. Tradycyjnie pracowano przy utrzymaniu porządku przy świetlicy i remizie OSP. Gospodarzem był wtedy Marcin Strzemkowski.
Walne OSP.
Zebranie sprawozdawcze odbyło się 30 stycznia 2004 roku w obecności 11 strażaków (na stan 21). Jak w poprzednim roku uczestniczyli w zebraniu; wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta i komendant gminny OSP Lech Jazownik.
W minionym 2004 roku strażacy przystąpili do pomocy w modernizacji świetlicy użyczając część remizy na sanitariaty i powiększoną kuchnię tworząc zaplecze dla świetlicy wiejskiej. Wspomagali prace prowadzone systemem gospodarczym przez gminę i Radę Sołecką. Wykonywali też prace porządkowe wokół świetlicy.
Walne OSP.
5 stycznia 2005 roku 11 strażaków ze stanu 22 zebrało się na zebraniu walnym jednostki. Byli to; Stanisław Bernady, Wiesław Chmiel, Dariusz Chojnacki (naczelnik), Grzegorz Chojnacki, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Andrzej Nowotnik, Maciej Nowotnik, Kazimierz Osipowski, Piotr Ressel, Marek Stawowski.
Z gości uczestniczył wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Józef Boruta i komendant gminny OSP Lech Jazownik.
W dyskusji mówiono o niezbędnym remoncie remizy OSP i o kwestii drogich opłat za korzystanie z energii elektrycznej. Koszty samego poboru prądu stanowiły zaledwie część zapłaty za inne naliczane koszty cząstkowe; przesył, rezerwa. Wybrano nowego skarbnika; Marka Stawowskiego i Piotra Ressela na gospodarza.
Walne OSP.
Kolejne zebranie odbyło się 20 stycznia 2006 r. Brało w nim udział 12 członków OSP na stan 21 czynnych strażaków. Zebranie otworzył Marek Makowski proponując porządek oraz witając wójta gminy Janusza Marcinkowskiego, sekretarza gminy Jarosława Tylmanowskiego i prezesa gminnego OSP Józefa Borutę.
Strażacy w poprzednim roku prowadzili prace porządkowe w remizie i wokół obiektu. Stan kasy strażackiej był zerowy. Jednostka przeżywała kryzys w swoim działaniu.
Seniorzy na Zjeździe.
23 marca 2006 roku na Zjazd Gminny OSP w Nowej Wsi Królewskiej zaproszono wcześniej urodzonych strażaków gminy Płużnica. Przyjechali wtedy miedzy innymi (od lewej); Jan Duma z Bielaw, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Tadeusz Stafiej z Płużnicy, Jan Bolesław Maćkiewicz z Płużnicy. Obok Janusz Marcinkowski wójt gminy.

Strażacki opłatek ‘2006’

28 grudnia w Czaplach zebraliśmy się po raz pierwszy, aby wspólnie przeżyć kilka miłych chwil. Z prawej prezes OSP Kotnowo Eugeniusz Młynarczyk. Są tu strażacy z Ostrowa, Józefkowa, Płużnicy, Uciąża, Błędowa, Działowa. Za Młynarczykiem siedzi Maciej Nowotnik.

Pogrzeb Kapelana.

2 marca 2007 roku chowaliśmy gminnego kapelana strażaków ks. Metodego Deranka. W delegacji szli; Mieczysław Krauze, Grzegorz Chojnacki i Dariusz Chojnacki.

Zawody gminne.

26 maja 2007 roku na stadionie w Płużnicy walczyły drużyny strażackie z terenu gminy. Nie mamy informacji o udziale w zawodach naszych strażaków. Z pewnością obecny był na nich senior Mieczysław Krauze, co zaświadcza drugie zdjęcie.

Seniorzy, goście obserwujący uczestników zawodów; od lewej; Dominik Kwiatkowski z Czapel, Adam Puchała, Janusz Marcinkowski, Mieczysław Krauze i Bronisław Drzyzga z Płużnicy.

Obchody 50 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2007 roku.

Do obchodów tych zaczęto przygotowywać się wcześniej. Przebudowano i uporządkowano plac przy świetlicy. Teren został wyprofilowany, urządzony parking, drogi wewnętrzne, utwardzenie podejście do świetlicy. Posadzono drzewa i krzewy. Przystąpiono do zakończenia remontu kuchni i sanitariatu. Pracowali przy tym strażacy i inni mieszkańcy wsi. Zebrał się też ‘sztab operacyjny’ porządkowania otoczenia remizy i świetlicy’ (Zdjęcie niżej!)

Roboty ziemne na terenie wokół remizy i świetlicy.

Wizja lokalna na terenie wokół świetlicy w kwietniu 2007 r. Przed czerwcową rocznicą 50 lecia OSP.

Od lewej; Witold Kujaczyński, Grażyna Chojnacka, Stanisław Bernady, Jarosław Tylmanowski, Wojciech Mądry, Rafał Wikowski, Janusz Marcinkowski, Józef Boruta.

Na 30 czerwca 2007 roku zorganizowano uroczysty festyn strażacki w zbliżającą się rocznicę 50 lecia utworzenia OSP w Kotnowie.
Honorowym strażakiem i ‘gospodarzem’ był znany gminny działacz straży Mieczysław Krauze.
Strażaków z terenu Gminy prowadził dowódca kompani gminnej OSP Czesław Jeziorski z Józefkowa.

Składanie meldunku wójtowi Januszowi Marcinkowskiemu przez Czesława Jeziorskiego.

Tablicę pamiątkową odsłonił senior Mieczysław Krauze. Poświęcił ks. Roman Stefanowski płużnicki proboszcz.

Członkowie OSP Kotnowo; Piotr Ressel, Dariusz Chojnacki, Grzegorz Chojnacki, Eugeniusz Młynarczyk, Marek Makowski .

Gwoździe okolicznościowe, zamieszczone na herbowej tarczy ufundowali OSP; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Nowa Wieś Królewska, Ostrowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz oraz instytucje.
Prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski
Komendant powiatowy PSP Sławomir Herbowski
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
Starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Komendant Powiatowy Policji Robert Bagiński
Wójt gminy Płużnica Janusz Marcinkowski
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska
Sekretarz Gminy Jarosław Tylmanowski
Radny Gminy Józef Boruta
Honorowy Gminny Komendant Straży Mieczysław Krauze
Zarząd Gminny OSP Płużnica

Zdjęcie słupa dębowego na którym była zamontowana syrena strażacka przez ponad 30 lat. Słup został oczyszczony i oszlifowany przez Stanisława Bernadego, postawiono go na sali świetlicy ’na pamiątkę’.

Goście Kotnowskich strażaków;

Prezes Zarządu Powiatowego OSP Jarosław Herbowski, sekretarz gminy i Zarządu Gminnego OSP Jarosław Tylmanowski, komendanci powiatowi; PSP bryg. Sławomir Herbowski, powiatowy komendant policji insp. Marcin Zaleśkiewicz, wójt gminy Janusz Marcinkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała.

Zarząd, członkowie OSP w 2007 roku;
Prezes Eugeniusz Młynarczyk
Naczelnik Grzegorz Chojnacki
w-ce prezes Marek Makowski
Skarbnik Marek Stawowski
Sekretarz Stanisław Bernady
Gospodarz Piotr Ressel
Komisja Rewizyjna; Wiesław Chmiel, Andrzej Nowotnik, Maciej Nowotnik,
w uroczystości uczestniczył Mieczysław Krauze i Zbigniew Lemieszek.
Podziękowania strażakom za dotychczasową pracę złożył Janusz
Marcinkowski.

W trakcie uroczystości zostały uhonorowane kwiatami i życzeniami wdowy po Kotnowskich strażakach; Stanisława Druch, Regina Wiśniewska, Elżbieta Ressel, Marianna Ksepko, Helena Redmerska, Alicja Socha, Maria Święcka i Halina Kulig.

Poniżej; Alicja Socha, Krystyna Wiśniewska, Teresa Robaczewska, Alina Bernady, proboszcz płużnicki ks. Roman Stefanowski, Katarzyna i Witold Kujaczyńscy, Anna i Zbigniew Lemieszkowie.

Otwierający Mieczysław Krauze i prowadzący Szymon Dudzik.

Delegacja OSP Kotnowo przybija ‘gwóźdź’.

Odznaczeni strażacy; Marian Robaczewski, Marian Wiśniewski, Władysław Kulig.

Poczęstunek dano w świetlicy. Przygotowały go Panie z Kotnowa.

Spotkanie seniorów.

Zarząd Oddziału Powiatowego OSP Organizował spotkania seniorów strażactwa z teren powiatu, Wśród nich znaczną popularnością cieszył się Mieczysław Krauze. Od lewej; Henryk Szymczak, Mieczysław Krauze i Jan Duma.

Opłatek w Uciążu; 28 grudnia 2007 roku jak co roku spotykamy się na opłatku strażackim, tym razem było to u strażaków w Uciążu. Mieczysław Krauze, Stefan Duma z Bielaw, Jerzy Figalski z Józefkowa.

120 lecie OSP w Płużnicy;14 czerwca 2008 roku. Naszą OSP reprezentował Stanisław Bernady.

Mieczysław Krauze otrzymał dyplom z podziękowaniem…

Mieczysław Krauze ‘Honorowym Obywatelem gminy Płużnica”

Na wniosek mieszkańców wsi i zarządu OSP Rada Gminy w Płużnicy nadała naszemu seniorowi strażakowi i mieszkańcowi wsi Kotnowo ten zaszczytny tytuł. Wieś urządziła uroczyste wręczenie dyplomu i uchwały Rady w dniu 23 czerwca 2010 w Kotnowie. Do tej uroczystości przygotowała się wieś, strażacy i rodzina Mieczysława Krauzego .
Z gratulacjami stawili się strażacy z gminy Płużnica. Byli to między innymi; Józef Boruta z Józefkowa, Zbigniew Topolewski i Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, oraz (niżej) Marian Piątek z Uciąża i Jan Simson z Wieldządza.

Obecni byli również miejscowi strażacy; od lewej; Marian Piątek z Uciąża, Stanisław Bernady, Witold Kujaczyński, Jan Simson z Wieldządza, Henryka Osińska, Elżbieta Wiśniewska i Zbigniew Lemieszek.

Zdarzenia w latach 2001-2010 w Kotnowie;
-13 września 2000 roku wybuchł pożar budynku gospodarczego. Akcję prowadził jeden zastęp,
-12 października 2001 roku wybuchł pożar budynku mieszkalnego w gospodarstwie Jana Popka. Dom płonął w nocy w godzinach od 22,oo do 5,oo rano. Straty oszacowani na 20 000 zł. Z pożarem walczyło 8 zastępów straży.
-28 sierpnia 2001 roku zastęp strażaków usuwał złamane konary drzewa.
-3 lutego 2002 r. paliło się w piwnicy u Chojnackiego.
-w 2003 roku strażacy kotnowscy wyjeżdżali jeden raz do akcji gaśniczej, brali w niej udział; Wiesław Chmiel, Dariusz Chojnacki, Grzegorz Chojnacki, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Maciej Nowotnik, Piotr Ressel, Marek Stawowski.
-21 października 2004 r. odnotowaliśmy pożar budynku mieszkalnego, który gasiły 2 zastępy.
-18 sierpnia 2005 r. zanotowano pożar stogu ze słomą gasiło 6 zastępów.
-22 kwietnia 2007 r. na posesji nr 11 odwadniano zalane piwnice budynku mieszkalnego. Pracę tą wykonały 3 zastępy
-2 maja 2007 r. zastęp strażaków usuwał zwalone drzewo.
-20 lipca 2007 r. o godz. 19,03 wybuchł pożar zboża na pniu, do akcji weszły 3 zastępy.
-25 lipca 2007 r. o godz. 13,52 zanotowano pożar rżyska, który ugasiły 2 zastępy.
-13 września 2007 r. usuwano szerszenie z budynku mieszkalnego.
– 17 wrzesień 2007 r. koło posesji ‘Kotnowo 2’ usuwano zwalone drzewo.
W większości wyżej wymienionych zdarzeń akcje prowadziła OSP Płużnica.
W 2009 roku tym zdarzyły się w Kotnowie;
-11 kwietnia o godz. 21,32 pożar stogu słomy/ 4 zastępy.
-13 kwietnia o godz. 7,29 pożar stogu słomy/ 1 zastęp.
-10 maja o godz. 23,50 (Kotnowo nr. 11) pożar strychu/ 2 zastępy.
-18 października pożar budynku gospodarczego /2 zastępy.
Wyposażenie OSP Kotnowo w 2010 roku;
-remizę murowaną, w połączeniu z budynkiem wiejskiej świetlicy,
-motopompę,
-syrenę elektryczną,
-hełmy strażackie 9 szt.,
-pasy bojowe 7 szt.,
-mundury ….
Walne zebranie OSP.
18 lutego 2011 roku zebranie otworzył i prowadził prezes OSP Eugeniusz Młynarczyk. Protokółował Stanisław Bernady.
W zebraniu uczestniczył prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk. W OSP Kotnowo było 17 strażaków. W zebraniu uczestniczyło 10. Sprawozdania przedstawili; Wiesław Chmiel, Stanisław Bernady i Grzegorz Chojnacki. Dokonano wyboru Zarządu. Ustalono składkę na poziomie 5 zł rocznie. Strażacy kotnowscy nie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych, bowiem jednostka nie jest gotowa do takich działań pod względem wyposażenia, wyszkolenie strażaków, ubezpieczenia i badań lekarskich. Na terenie wsi Kotnowo w ubiegłym 2010 roku interweniowała straż płużnicka. 13 lipca wycięto zwalone i zagrażające drzewo. Druhowie uczestniczyli w imprezach strażackim i świętach kościelnych.
W roku ubiegłym ze składek strażackich i z budżetu gminnego zakupiono; mundury, czapkę, kwiaty, artykuły spożywcze, paliwo do motopompy.
100 lecie OSP Czaple.

18 czerwca 2011 roku delegacja nasza zjawiła się na tej uroczystości w składzie; Józef Bernady i Andrzej Nowotnik.

Stanisław Bernady reprezentował nas na uroczystości 29 czerwca 2013 roku w Płużnicy na jej 125 leciu.

Tylko jedno zdarzenie; w 2011 roku zanotowano tylko jedno zdarzenie. 5 czerwca strażacy z Płużnicy usuwali gniazdo pszczół.

Pamięci Mieczysława Krauze!

22 stycznia 2013 roku zmarł honorowy komendant gminny OSP gm. Płużnica Krauze Mieczysław. W dwa później 24 stycznia 2013 r. pożegnaliśmy Druha Mieczysława na cmentarzu parafialnym w Płużnicy. Mowę pożegnalna wygłosił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Jarosław Herbowski. W kościele parafialnym w Płużnicy pochyliły się sztandary.

Mieczysław Krauze urodził się 13 listopada 1928 roku w Warpowicach zmarł 22 stycznia 2013 roku w Kotnowie. Na teren gminy Płużnica przeprowadził się z Golubskiego w latach 60 kupując gospodarstwo rolne w Kotnowie. Był działaczem ludowym w pełni tego słowa znaczeniu. Pracował społecznie w organizacjach chłopskich, spółdzielczych zasiadając we władzach; Gminnej Spółdzielni, Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Kółek Rolniczych i Spółdzielczości Mleczarskiej.
Prawdziwą jednak pasją Mieczysława Krauzego była Straż Pożarna, a jego macierzystą jednostką OSP Kotnowo. Pełnił w niej strażacką robotę poczynając od zwykłego strażaka, a kończąc na naczelniku i prezesie tej jednostki. W latach 2000 cznych, będąc już na emeryturze został jej honorowym strażakiem i honorowym prezesem Zarządu. Był jednym z głównych inicjatorów i budowniczych remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w Kotnowie w latach 60 tych. Obiektem tym przez całe lata trzeba było się opiekować, naprawiać, modernizować. Zawsze przy tych pracach było widać Mieczysława Krauzego i jego strażackich przyjaciół, do którego, zwracano się ciepłym i przyjaźnie brzmiącym pseudonimem „Wujek”.
Jeszcze w latach funkcjonowania gromad, a Kotnowo należało do gromady Płużnica, był członkiem gromadzkich władz strażackich. Od momentu powstania gmin w 1973 roku powierzono mu funkcję komendanta gminnego OSP. Wraz ze swych druhem i przyjacielem prezesem Zarządu Gminnego w Płużnicy Janem Dumą przez wiele lat ponosili odpowiedzialność za funkcjonowanie 15 OSP na terenie gminy Płużnica zrzeszających kilkuset strażaków. Był z pewnością najdłuższym stażem w tej części naszego województwa, komendantem Gminnym OSP. Funkcję tą pełnił 26 lat w latach 1973-1999. W tym okresie, kiedy druh Mieczysław pełnił funkcję w strażach pożarnych zaszły w naszych jednostkach wielkie zmiany. Wspólnie budowaliśmy remizy strażackie, nabywaliśmy samochody pożarnicze, unowocześnialiśmy wyposażenie, a przede wszystkim ratowaliśmy życie i mienie naszych współobywateli.
Druh Mieczysław był z nami zawsze i wszędzie. Razem przygotowywaliśmy się w strażackiej służbie ćwicząc się i szkoląc. Bywał na zebraniach, uroczystościach, w kościele i na festynach. Zawsze przyjaźnie nastawiony, o swoistym poczuciu humoru, nie miał w sobie mani wyższości! Był bardzo lubiany przez wśród strażackiej braci!
Był doceniony wieloma wyróżnieniami, dyplomami i odznaczeniami. Za swoją strażacką służbę otrzymał najwyższe odznaczenie z jakiego są dumni strażacy. W 2004 roku otrzymał Medal im Bolesława Chomicza. Był też kawalerem Złotego Znaku Związku. Jego współobywatele z Kotnowa, Rada Gminy nadała kilka lat temu Mieczysławowi Krauzemu tytuł „Honorowego Obywatela gminy Płużnica”. Ze wsi Kotnowo odszedł człowiek który przez kilka dziesiątek lat był jej symbolem. Druh Mieczysław Krauze był przez ponad 50 lat był również symbolem strażackiego poświęcenia się w służbie dla innych. Będzie nam Go brakowało!
W imieniu strażaków, w imieniu naszej społeczności łączymy się w żalu i smutku z rodziną Mieczysława-składam Wam nasze najszczersze wyrazy współczucia!

Odszedł strażak-legenda – Cześć Jego Pamięci!

W Jego pożegnaniu uczestniczyły delegacje; Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, Ochotniczych Straży Pożarnych z Wąbrzeźna, Ludowic, Błędowa, Bielaw, Czapel, Józefkowa, Kotnowa, Nowej Wsi Królewskiej, Ostrowa, Płużnicy, Uciąża i Wieldządza.
Wśród innych delegacji widzieliśmy sztandar Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz delegację Kotnowa, wsi w której mieszkał i prowadził gospodarstwo rolne i był prezesem miejscowej Straży.

Cmentarz w Płużnicy w dniu 24 stycznia 2013 r. Autorem wszystkich zdjęć w tym opracowaniu jest Grzegorz Mucha.

Strażackie delegacje; Seniorów strażaków z powiatu reprezentowali;

Stanisław Supernak z Wąbrzeźna, Roman Sądowski z Nowej Wsi Królewskiej

Delegacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie; Z-ca komendanta mł. bryg. Ireneusz Wiśniewski, Mł. bryg. Marek Węglerski, kpt Jarosław Kubasik.

Delegacja OSP; Stanisław Macikowski

OSP Wąbrzeźno
Poczet sztandarowy ; Zygmunt Baran, Jan Gruszecki i Henryk Radzimiński… i Prezes OSP Stefan Pyć

OSP Ludowice ;Prezes Zygmunt Baran uzupełnił poczet z OSP Wąbrzeźno, natomiast w poczcie z Ludowic szli; Zbigniew Jaworski, Jan Sudziński
i Piotr Januszkiewicz.

Strażacy w służbie obrazu!
3 września 2013 roku obraz ‘Matki Boskiej’ odbył peregrynację do płużnickiej parafii, w czym czynnie uczestniczyli strażacy z tejże parafii, w tym także druhowie z Kotnowa.

Procesję prowadził Marek Makowski z Kotnowa.

Strażacy…100 lecie OSP Błędowo. 30 maja 2014 roku gościliśmy w Błędowie. Przy tej okazji strażacy błędowscy otrzymali ufundowany przez wieś strażacki sztandar.

Andrzej Nowotnik i Stanisław Bernady.

Opłatek gminny OSP Kotnowo.
Spotkaliśmy się 29 grudnia 2014 roku o godz. 16,oo na sali świetlicy strażackiej w Kotnowie.
Opłatkowe spotkanie otworzył prezes OSP Kotnowo Eugeniusz Młynarczyk, który prowadzenie uroczystości przekazał prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Edwardowi Krukowi. Niżej od lewej: Edward Kruk, ks. Jacek Dudziński, Eugeniusz Młynarczyk, Zbigniew Lemieszek i Edyta Lemieszek, która przedstawiła historię OSP Kotnowo. Z tyłu Andrzej Nowotnik.

Zbiorowe zdjęcie uczestników ‘opłatka 2014’ w Kotnowie.

Na zaproszenie strażaków przybyli goście: Adam Puchała przew. Rady Powiatu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski i Jarosław Tylmanowski. Był obecny również Stefan Pyć przew. Komisji Rewizyjnej strażackiego powiatu oraz bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, a także Szymon Dudzik przewodniczący Rady Gminy Płużnica i jej w-ce przewodniczący Józef Kucięba i Marcin Skonieczka wójt gminy.

Zaproszeni seniorzy na wigilijno-noworoczny opłatek;
Błędowo: Jan Szatkowski, Tadeusz Nadolny.
Działowo: Tadeusz Syrowski, Józef Rola.
Józefkowo: Jerzy Figalski.
Kotnowo: Stanisław Bernady.
Nowa Wieś Królewska: Zygmunt Jędrzejewski, Marian Jankowski.
Ostrowo: Zygfryd Rygielski.
Uciąż: Józef Taczyński, Stanisław Treichel, Kazimierz Künstler
Wieldządz: Jan Wiśniewski, Henryk Jankowski.
Prezesi OSP, członkowie Zarządów OSP:
Bielawy: Ryszard Kurnik, Stanisław Wyżykowski.
Błędowo: Kazimierz Chmielewski, Marek Łęgowski, Krzysztof Ślesar.
Czaple: Marian Ingram, Andrzej Kujaczyński, Marian Sądowski, Bogdan Sosnowski, Marcin Dąbrowski.
Działowo: Józef Rola, Zbigniew Majewski.
Józefkowo: Józef Boruta, Tomasz Plewiński, Adam Wawszczeniuk.
Kotnowo: Eugeniusz Młynarczyk.
Nowa Wieś: Edward Kruk, Roman Sądowski.
Ostrowo: Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół.
Płużnica: Ryszard Stafiej, Marek Liszaj.
Uciąż: Marian Piątek, Jerzy Rajca.
Wieldządz: Zdzisław Maliński, Mirosław Sosnowski.
Uroczystość w dużej mierze przygotowana została przez sołtyskę wsi Kotnowo Grażyna Chojnacką, która zawsze w takich chwilach wspomaga miejscowych strażaków. Wspomagały panie z Kotnowa: Magdalena Chojnacka, Katarzyna Kujaczyńska, Małgorzata Makowska,
W kuchni pracowały, obsługiwały stoły panie: Renata i Edyta Hardowskie i Karolina Pawska.

Przy stole błędowscy strażacy. O prawej: Marek Łęgowski, Krzysztof Ślesar, Kazimierz Chmielewski oraz Jarosław Tylmanowski.
Obsługiwały nas Panie, podając smaczne potrawy. Żeby było jasne; napiteczność była skromna i jest zawsze sprawą prywatną, tym bardziej, że większość uczestników z reguły przyjeżdża własnymi samochodami!
Strażacy OSP Kotnowo stawili się w składzie: Stanisław Bernady, Stanisław, Grzegorz Chojnacki Dariusz Chojnacki, Eugeniusz Darłak, Kulig Władysław, Lemieszek Zbigniew, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Andrzej Nowotnik, Mariusz Nowotnik, Piotr Ressel. Na zdjęciu poniżej kilku kotnowskich strażaków.

Zbigniew Lemieszek, Maciej Nowotnik, Piotr Ressel i Andrzej Nowotnik.

Goście, poczęstunek, rozmowy…

Wystąpienie prezesa Edwarda Kruka;
Szanowni Druhowie!
Nasze dzisiejsze spotkanie opłatkowe chciałbym rozpocząć od przypomnienia pamięci naszych druhów, przyjaciół, którzy w mijającym roku odeszli na wieczną służbę! Byli to ludzie z którymi staraliśmy się w imię naszych ideałów służyć ludziom. Nasza służba trwa, ich się już zakończyła! Pozwólcie, że poprzez powstanie z miejsc i minutą ciszy uczcimy Pamięć:
Mirosława Lewandowskiego byłego policjanta i strażaka z Czapel, Bronisława Drzyzgę honorowego prezesa Zarządu Oddzialu Gminnego ZOSP z Płużnicy. Strażaków z Nowej Wsi Królewskiej: Czesława Bartoszyńskiego, Zbigniewa Topolewskiego i Edwarda Topolewskiego oraz tragicznie zmarłego Marcina Właśniewskiego z Ostrowa.

Szanowni Druhowie!
Rok 2014 jest już za nami. Był to kolejny dobry rok w naszym gminnym stowarzyszeniu. Braliśmy udział w wielu pracach strażackich i w działaniach w naszym najbliższym środowisku. Proszę pozwolić mi na przypomnienie niektórych faktów…[dalej przedstawił działania strażaków w gminie Płużnica w mijającym roku.]

Protokół z zebrania sprawozdawczego OSP w Kotnowie w dniu 9 stycznia 2015 r.
Zebranie sprawozdawcze odbyło się w świetlicy wiejskiej, na sali opalanej przez strażaków w stalowym piecu węglowym. Strażacy przygotowali ciepłą herbatę, kawę i ciasteczka.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Edward Kruk prezes i Janusz Marcinkowski sekretarz, a także radny Rady Gminy i prezes sąsiedniej OSP Józefkowo Józef Boruta.
OSP liczyło 16 czynnych strażaków;
1. Bernady Stanisław, sekretarz zarządu,
2. Chmiel Wiesław-przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Chojnacki Grzegorz, naczelnik,
4. Chojnacki Dariusz,
5. Chojnacki Kamil,
6. Darłak Eugeniusz,
7. Dydo Dariusz,
8. Kulig Władysław,
9. Lemieszek Zbigniew, członek Komisji Rewizyjnej,
10. Makowski Marek,
11. Młynarczyk Eugeniusz-prezes,
12. Nowotnik Andrzej-skarbnik,
13. Nowotnik Maciej,członek Komisji Rewizyjnej,
14. Osiński Michał,
15. Osiński Szymon,
16. Ressel Piotr-gospodarz remizy i członek zarządu.

Fot; Zebranie OSP Kotnowo w dniu 9 stycznia 2015 r.

Grzegorz Chojnacki (tyłem), Andrzej Nowotnik, Stanisław Bernady, Zbigniew Lemieszek, Dariusz Chojnacki, Józef Boruta, Wiesław Chmiel, Marek Makowski, Eugeniusz Młynarczyk, Edward Kruk.

Podjęto uchwałę, aby zasłużonych strażaków przenieść do kategorii: „Strażacy honorowi OSP Kotnowo”:
1. Makuch Bolesław,
2. Robaczewski Marian,
3. Strzemkowski Marcin,
4. Wiśniewski Marian.
Są to mieszkańcy wsi, którzy dobrze zasłużyli się naszej społeczności i zebrani strażacy chcą w ten sposób wyrazić im swoje podziękowanie za wieloletnią strażacką służbę.
W zebraniu OSP udział brali; Dariusz i Grzegorz Chojnaccy, Stanisław Bernady, Eugeniusz Młynarczyk, Zbigniew Lemieszek, Andrzej i Maciej Nowotnikowie, Wiesław Chmiel i Piotr Ressel. Posiedzenie prowadził prezes Zarządu OSP Eugeniusz Młynarczyk.

Autor Edward Kruk Józef Boruta

Zebranie przeprowadzono zgodnie ze statutowym obowiązkiem obejmującym następujące elementy:
-stwierdzenie prawomocności zebrania ( 9 obecnych na 16 członków, tj. 56,2 %), wybrania przewodniczącego obrad (Eugeniusz Młynarczyk), zatwierdzenie porządku obrad,
-odczytano sprawozdania: z działalności OSP w 2014 r., stanu finansów i Komisji Rewizyjnej),
-prowadzono dyskusję, po której podjęto uchwały w których: udzielono absolutorium Zarządowi OSP, zatwierdzono plan działań, plan finansowy, plan zakupów, ustalono składkę-10 zł rocznie od każdego członka OSP.
W sprawozdaniach przedstawiono następujące pracę straży w 2014 r.:
-przedstawiciele strażaków brali udział w pracy Rady Sołeckiej i w zebraniu wiejskim,
-zajmowali się porządkiem w remizie i na terenie przylegającym. (Gospodarzem remizy OSP jest dh Piotr Ressel).
-wspomagali opiekę, lub czuwali nad dziećmi i młodzieżą, która uczestniczyła w zajęciach w świetlicy wiejskiej w Kotnowie,
-uczestniczyli jako delegacja OSP w obchodach jubileuszowych w Błędowie i Działowie. Byli tam między innymi: Stanisław Bernady, Grzegorz Chojnacki i Andrzej Nowotnik..
-OSP dawała asystę w kościelnych świętach i strażackich pogrzebach. Byli to: Andrzej Nowotnik, Dariusz Chojnacki, Marek Makowski i Grzegorz Chojnacki.
Kotnowscy strażacy na zebraniu 2015 r.

Na wyposażeniu w remizie OSP znajdują się:
– motopompa,
– węże ssawne (2 szt.), tłoczne (1 szt.),
– rozdzielacz, prądownica i reduktor,
– wyjściowe mundury strażackie; 9 kompletów,
– hełmy bojowe, pasy i toporki; 6 kompletów,
– syreny strażackie; elektryczna i ręczna.
Dyskusja:
Na początku dyskusji wyrażono oburzenie, iż naczelne władze strażackie wymuszają na strażakach ogromną, nieprzystającą do życia strażackiego biurokrację. Jako przykład służy wzór dokumentów z jednego zebrania sprawozdawczego OSP liczący sobie ok. 20 stron formatu A 4. Strażacy uważają to za skandaliczną głupotę: jak wyrażano się tych p…….w z centrali! Od siebie dodam, iż mówi się o tym i od wielu lat, ale nikt z tym porządku nie zrobił porządku. Poproszono piszącego aby sporządził normalny zwykły protokół-notatkę z zebrania, co niniejszym czynię.
W dyskusji na początek zabrał głos prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZSOP Edward Kruk przedstawiając działania wszystkich strażaków w gminie Płużnica wobec czego strażacy z Kotnowa mogli wyrobić sobie zdanie o całości i porównać jak na tym tle wygląda działalność miejscowej OSP.
W zasadniczych tezach przedstawiało się to tak:
-podziękowano kotnowskim strażakom i sołtysce wsi Grażynie Chojnackiej za bardzo dobre przygotowanie gminnego opłatka strażaków w Kotnowie,
-zadania zrealizowane przez wszystkich gminnych strażaków mogą służyć za przykład, iż bez działalności bojowej, a takiej Kotnowo nie prowadzi; można brać czynny udział w zawodach pożarniczych, w turniejach sportowych, pływackich, w obchodach świąt państwowych, samorządowych, kościelnych itp.
-prezes Edward Kruk omówił również kwestie finansowe. Dla jednostek OSP nie biorących udziału w akcjach bojowych Prezydium Strażackie przydziela corocznie sumę pieniędzy 1000-1200 zł na cele uzupełnienia sprzętu, umundurowania itp.
Do strażaków z Kotnowa poszło zaproszenie do udziału w zadaniach organizowanych przez Zarząd Gminny OSP.
W dyskusji głos zabierali: Grzegorz Chojnacki, Wiesław Chmiel, Zbigniew Lemieszek, Stanisław Bernady oraz zaproszeni goście. Wynikały z niej dwa wnioski:
-należy zakupić dwa komplety mundurów, oraz 2 dodatkowe sznury,
-zgłoszono wniosek do Gminy o zamontowanie nowych drzwi do strażackiej remizy.
W planach na rok 2015 ujęto ścisłą współpracę z Radą Sołecką i p. Sołtys Grażyną Chojnacką, podjęcie pracy z młodymi strażakami i młodzieżą wsi Kotnowo, oraz zwiększonym udziałem strażaków w zadaniach gminnych i powiatowych OSP.
1. Wnioskowano o zakup mundurów dla strażaków Kotnowskich, dla Chojnackiego Kamila.
W kwestiach organizacyjnych wymieniono numery telefoniczne i mailowe dla poprawienia łączności i przepływu informacji między OSP a Zarządem Gminnym OSP.
W sprawach kronikarskich poinformowałem strażaków, iż na ukończeniu jest napisanie historii strażactwa w Kotnowie, które funkcjonuje od 1958 r. Opis ten urozmaicony zdjęciami i dokumentami będzie jeszcze przedmiotem weryfikacji przez Zarząd OSP Kotnowo i wtedy zostanie opublikowany na forum internetowym i być częścią historii wsi Kotnowo.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W poczcie sztandarowym Strażacy z Czapel na ‘Jasnej Górze’: Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński i Bogdan Sosnowski.

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.
Strażacy OSP w Czaplach posiadając specjalną przepustkę wraz ze sztandarem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zajęli miejsce na jasnogórskich murach tuż przy ołtarzu. Ich jasne historyczne mundury szczególnie wyróżniały się wśród innych przybyłych pocztów sztandarowych.
Po zakończeniu mszy płużniccy pielgrzymi udali się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd na drugi dzień poprzez Wadowice, Kraków-Łagiewniki i Tyniec wrócili do swoich domów, gdzie przywitał ich od dawna oczekiwany deszcz.

Na zdjęciu, od lewej kolejno stoją; Kazimierz Chmielewski, Tadeusz Ciszewski, Krzysztof Ślesar, Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski, Jerzy Rajca, Edward Kruk, Wojciech Groth, Dorota Jankowska, Jacek Dudziński, Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński, Bogdan Sosnowski Małgorzata Sosnowska, …, Romana i Władysław Kuligowie, Anna, Marek i Mariola Łęgowscy, Ewa Sokół, Dorota i Piotr Szczepanikowie, Jan Dolecki, …, Józef Boruta.

Z Kotnowa do Częstochowy pojechali; Władysław Kulig i Romana Kulig, oraz Katarzyna i Witold Kujaczyńscy.
U strażaków z Uciąża z OSP Kotnowo przebywali; Stanisław Bernady i Grzegorz Chojnacki.

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

Z a p r o s z e n i e

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.
W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.

Ostatnia rozmowa organizatorów przed rozpoczęciem uroczystości, którą rozpoczął Michał Okrasa z Działowa, następnie prowadził Edward Kruk.

Od lewej; Józef Rola, radny i były prezes OSP, Michała Okrasa obecny prezes, Edward Kruk prezes Zarządu Gminnego OSP i Zbigniew Majewski naczelnik OSP Działowo.
Historię OSP czyta Piotr Majewski.
Wśród gości naleźli się; st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Powiatowego OSP i komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński.

Zarząd Powiatowy i Gminny OSP reprezentowany był między innymi przez Jarosława Tylmanowskiego sekretarza powiatowego, Jarosława Herbowskiego i autora pełniącego funkcje przewodniczącego powiatowej Komisji Historycznej i Odznaczeń.

Marcin Skonieczka wójt gminy i radni; Szymon Dudzik, Wojciech Groth i Jan Simson.

Na zdjęciu Kamil Chojnacki, w uroczystości brali równieżudział; Zbigniew Lemieszek, Grzegorz Chojnacki.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kotnowo ‘2016’.

Zebranie odbyło się w dniu 29 lutego 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Kotnowie. Zebranie zorganizował naczelnik OSP Grzegorz Chojancki przy pomocy sołtys wsi Grażyny Chojanckiej.

W zebraniu udział wzięli strażacy; Kacper Robaczewski, Wiesław Chmiel, Dariusz Chojnacki, Piotr Ressel, Marek Makowski, Kamil Chojnacki, Stanisław Bernady, Zbigniew Lemieszek, Grzegorz Chojnacki. Z zarządu Oddziału Gminnego ZOSP obecni byli; Józef Boruta i Janusz Marcinkowski.
Zebraniu przewodniczył Grzegorz Chojnacki, protokółował Marek Makowski.
Kotnowscy strażacy omówili swoje działania, odnosząc się do sprawozdania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, gdzie odzwierciedlona została praca wszystkich OSP z terenu gminy Płużnica. Bezpośredniej pracy w OSP nie było zbyt wiele, ponieważ nie jest to duże środowisko, a również dlatego, iż OSP nie prowadzi działalności bojowej, czyli nie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Strażacy w 2015 roku uczestniczyli w gminnych zadaniach, takich jak; obchody ‘Dnia Strażaka’ połączonego ze 115 leciem OSP w Uciążu, w gminnym opłatku itp. W swoim środowisku strażacy są aktywni w samorządzie wsi, w Radzie Sołeckiej wsi reprezentuje ich Zbigniew Lemieszek.
OSP nie miała w 2015 roku żadnego własnego dochodu, stąd też nie prowadzono księgowości odnotowując wydatki. Komisja Rewizyjna zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP, co zostało potwierdzono uchwałą obecnych na zebraniu strażaków. W dyskusji podniesiono dwa wnioski;
1. Wnioskowano do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP o zakup w 2016 roku 3 mundurów wyjściowych (kompletów) dla strażaków OSP Kotnowo.
2. Wnioskowano o zamówienie dla OSP książki skarbnika.
3. Ustalono składkę członkowską w wysokości 10 zł na rok, od strażaka.
Po wyczerpaniu porządku zebrania, przyjęciu planu pracy na rok 2016 w głosowaniu jawnym dokonano wyboru nowego Zarządu OSP i komisji rewizyjnej. W skład Zarządu weszli; Zbigniew Lemieszek prezes, Grzegorz Chojnacki naczelnik, Kacper Robaczewski sekretarz, Kamil Chojnacki skarbnik, Piotr Ressel gospodarz.
Do Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrano Marka Makowskiego, członkami zostali; Stanisław Bernady i Dariusz Chojnacki.
Nowo wybrany Zarząd zobowiązał się do przeprowadzenia inwentaryzacji i dokonania uporządkowania stanu wyposażenia i umundurowania. Przeprowadzi się kasację zużytych materiałów i wybrakowane sprzętu. Zarząd też dokona przeglądu odznaczonych i podejmie decyzje odznaczenia zasługujących na dalsze odznaczenie strażaków za aktywną działalność w OSP i w środowisku.

Fotograficzny skład nowego Zarządu;

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie;

Przewodniczący M. Makowski, St. Bernady i D. Chojnacki.

Rozdział III. Strażacy i zarządy OSP Kotnowo.

[Strażak/ rocznik/ data wstąpienia do OSP, lub wzmianka w dokumentach]
1. Bernady Józef [*1917][1958-70 te
2. Bernady Stanisław [*1958]/1982
3. Bojanowski Ludwik[*1926]/1957
4. Broś Stefan[*1926 ]/1958
5. Byrczykowski Zygmunt[*1941]/1962
6. Chmiel Wiesław[*1962 ]/1986
7. Chojnacki Dariusz /*1966]/1983
8. Chojnacki Grzegorz [*1971][1988/
9. Chojnacki Kamil[*1995]/2013
10. Czapkowski Kazimierz[* ]/1964
11. Czapkowski Marian[*1945]/1961/1962
12. Darłak Eugeniusz/*1949]/1968
13. Deuter Izydor[* 1937] /1958
14. Druch Tadeusz[*1926 ϯ 1979]/1957-1966/
15. Dydo Bolesław[*1937]/1961
16. Dydo Dariusz[*1966 ]/1982
17. Fiedur Władysław[*1931 ] 1957-1966/
18. Kawecki Henryk[* ]/1964
19. Krauze Mieczysław[*1929 ϯ 2013]/1946-2012/
20. Ksepko Stanisław[*1921 ϯ 2006]/1952-2006/
21. Kulig Józef[*1924 ϯ 1992]/1957-1992/
22. Kulig Władysław /*1953]/1971
23. Kusal Mieczysław[*1928 ϯ1994]/1964
24. Lemieszek Zbigniew [*1970]/1998
25. Makowski Marek[*1966]/1996
26. Makuch Bolesław[*1927]/1950
27. Młynarski Janusz[*1951]/1976
28. Młynarski Tadeusz[*1936]/1957
29. Młynarski Władysław[*1954]/1973
30. Młynarczyk Eugeniusz[*1958 ]/ 1977
31. Młynarczyk Jan[*1928]/1962
32. Młynarczyk Zbigniew[*1954]/1976
33. Nowotnik Maciej[*1970]/1996
34. Nowotnik Andrzej[*1969]1996
35. Osiński Michał[*1994]/2014
36. Osiński Szymon[*1993 ]/2014
37. Osipowski Kazimierz[*1946]/1964-2003/
38. Popek Jan[*1944]/1977
39. Popek Józef[*1968]/1985
40. Popek Stefan[*1902]/1957
41. Redmerski Andrzej[*1961]/ 1979
42. Redmerski Jerzy[*1959]/1977
43. Redmerski Czesław[*1939]/1957/ 1962
44. Ressel Piotr[*1965 ]/1992
45. Ressel Ryszard[*1934 ϯ2006]]/1957-2006/
46. Robaczewski Marian[*1950 ]/1979
47. Robaczewski Kacper[*1988]/2016
48. Sehn Stanisław[*1935] l. 60-80 te
49. Skoczylas Mieczysław[*1924]/1959
50. Socha Władysław[*1930]/1958
51. Stawowski Marek[*1957 ϯ2007]/1976-2007/
52. Strzemkowski Franciszek[*1933]/
53. Strzemkowski Marcin[*1933 ]/1996
54. Strzelecki Zygfryd[* ] /1959
55. Święcki Kazimierz[*1946]/1973
56. Świętoń Jan[*1915]/1958
57. Wiśniewski Feliks[*1927 ϯ1995]/1957
58. Wiśniewski Marian[*1955]/1973
59. Zieliński Dominik [*1938]/1959
60. Zieliński Kazimierz[*1937]/1962

Zarządy OSP Kotnowo;
‘1958/1959 rok’
Prezes Bernady Józef
Naczelnik Kulig Józef
V-ce prezes Świętoń Jan
Sekretarz Druch Tadeusz
Skarbnik Deuter Izydor
Gospodarz Bojanowski Ludwik
Komisja Rewizyjna; Ressel Ryszard, Wiśniewski Feliks, Broś Stefan.
‘1961 rok’
Prezes Bernady Józef
V-ce prezes Bojanowski Ludwik
Naczelnik Kulig Józef
Sekretarz Druch Tadeusz
Skarbnik Skoczylas Mieczysław
Członek Zarządu Wiśniewski Feliks
Gospodarz Popek Stefan
Komisja Rewizyjna; Wiśniewski Feliks, Tadeusz Młynarski, Fiedur Władysław.
‘1964 rok’
Prezes Bernady Józef prezes
Naczelnik Krauze Mieczysław
II w-ce prezes Kulig Józef
Skarbnik Skoczylas Mieczysław
Sekretarz Druch Tadeusz
Gospodarz Popek Stefan
Członek Zarządu Stanisław Ksepko
Komisja Rewizyjna; przewodniczący Wiśniewski Feliks.
‘1966 rok’
Prezes Bernady Józef
Naczelnik Krauze Mieczysław
II w-ce prezes Kulig Józef
Skarbnik Fiedur Władysław
Sekretarz Druch Tadeusz
Gospodarz Stanisław Ksepko
Komisja Rewizyjna; przewodniczący Wiśniewski Feliks, członkowie; Młynarski Tadeusz, Młynarczyk Jan.
‘ l. 1970 te’
Prezes Bernady Józef
Naczelnik Krauze Mieczysław
‘1982 rok’
Prezes Józef Bernady
Naczelnik Mieczysław Krauze
Z-ca naczelnika Kazimierz Osipowski
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Stanisław Sehn
Komisja Rewizyjna; Feliks Wiśniewski, Jan Młynarczyk, Ryszard Ressel.
‘1987/1990/1993 rok’
Prezes Eugeniusz Młynarczyk
Naczelnik Mieczysław Krauze
Z-ca naczelnika Kazimierz Osipowski/Marek Makowski
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Stanisław Sehn/Marian Wiśniewski
Komisja Rewizyjna; Feliks Wiśniewski, Jan Młynarczyk, Ryszard Ressel
‘1995/1996 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
W-ce prezes Makowski Marek
Naczelnik Chojnacki Dariusz
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Wiśniewski Marian
Gospodarz Strzemkowski Marcin
Komisja Rewizyjna; Chmiel Wiesław, Chojnacki Grzegorz, Kulig Władysław.

‘2001 rok’

Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Dariusz
W-ce prezes Makowski Marek
Sekretarz Robaczewski Marian
Skarbnik Wiśniewski marian
Gospodarz Strzemkowski Marcin
Komisja Rewizyjna, przewodniczący Chmiel Wiesław, członkowie Kulig Władysław i Chojnacki Grzegorz.
‘2004 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Dariusz
Sekretarz
Skarbnik Wiśniewski Marian
Gospodarz Strzemkowski Marcin
Komisja Rewizyjna; Chmiel Wiesław, Kulig Władysław, Chojnacki Grzegorz.
‘2006-2010 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Grzegorz
w-ce prezes Makowski Marek
sekretarz Bernady Stanisław
skarbnik Stawowski Marek
gospodarz Ressel Piotr
Komisja Rewizyjna; Chmiel Wiesław, Nowotnik Maciej, Nowotnik Andrzej. [Zmiana; Chmiel Wiesław-Ressel Piotr]
‘2011-2015 rok’
Prezes Młynarczyk Eugeniusz
Naczelnik Chojnacki Grzegorz
Skarbnik Nowotnik Andrzej
Sekretarz Bernady Stanisław
Gospodarz Ressel Piotr
Komisja Rewizyjna; Wiesław Chmiel, Maciej Nowotnik, Zbigniew Lemieszek.
‘2016 rok’
Prezes Zbigniew Lemieszek
Naczelnik Grzegorz Chojnacki
Sekretarz Kacper Robaczewski
Skarbnik Kamil Chojnacki
Gospodarz Ressel Piotr
Do Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrano Marka Makowskiego, członkami zostali; Stanisław Bernady i Dariusz Chojnacki.

 

Kronika  Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie.

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Ostrowo-Płużnica 2015 r.

Wstęp.
Pisząc kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrowo zbierałem informacje z różnych źródeł. Zanim przystąpiłem do rozmów z ostrowskimi strażakami o ich przeszłości, napisałem osnowę kroniki z moich własnych materiałów; protokołów z zebrań, które sporządzałem bywając w tej OSP, a także z kronik innych OSP i niektórych, szczątkowo zachowanych dokumentów.
W samej OSP nie zachowały się dokumenty z pierwszych lat działalności OSP, a z pozostałych lat są one niekompletne i znajdują się w kilku miejscach.
Materiał do napisania tej kroniki zebrałem od Jana Isbrandta wieloletniego naczelnika OSP. Podzielił się on swymi wiadomościami i udostępnił posiadane dokumenty i zdjęcia. Skopiowałem i wykorzystałem dokumentację, która przechowywana jest u obecnego naczelnika OSP Grzegorza Sokoła. W opracowaniu zamieszczam zdjęcia otrzymane od Stanisława Robaczewskiego i Bolesława Piłata.
Po napisaniu tekstu, opisaniu zdjęć, umieszczeniu kopii dokumentów poprosiłem strażaków Jan Isbrandta i Grzegorza Sokoła o weryfikację i uzupełnienie opracowania.
Poza zbieraniem materiałów do powojennej historii OSP, próbowałem sięgnąć do wiadomości o pożarach i innych nieszczęściach jaki towarzyszą ludzkim działaniom. Np. z okresu przedwojennego, z lat 30 tych zachowała się informacja, iż wskutek uderzenia pioruna spłonął wiatrak niejakiego Hinza, który stał na obszarze późniejszego gospodarstwa Moskala.
Szczególnie serdecznie pragnę podziękować świadkowi tworzenia straży ogniowej w Ostrowie, i uczestnikowi wielu wydarzeń Janowi Isbrandtowi za wszechstronna pomoc okazaną przy napisaniu tego opracowania.

Opracowanie zawiera rozdziały;

Rozdział I. Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1948-1989.
Rozdział II. Strażacy w III RP.
Rozdział III. Strażacy i Zarządy OSP Ostrowo.

Rozdział I. Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1948-1989.

Utworzenie OSP w Ostrowie.
O momencie utworzenia straży pożarnej w Ostrowie wiemy od bezpośredniego świadka, od Jana Isbrandta, który jako 8 letni chłopak, przebywał w sklepie-gospodzie Bernarda Daszkowskiego w resztce pałacowej oficyny, z tytułu przychylności wobec niego jego gospodarza. Tak więc sprawa utworzenia OSP miała się tak; w 1948 roku we wspomnianym lokalu zebrali się mieszkańcy wsi Ostrowo i założyli stowarzyszenie; Ochotniczą Straż Pożarną.

Maksymilian Lewandowski i Tadeusz Kalinowski.

Na to zebranie przybyli druhowie z gromady Płużnica w celu zaprezentowania zadań, celów powołania takiego stowarzyszenia. Byli oni przedstawicielami władz gromadzkich; Maksymilian Lewandowski z Płużnicy, komendant rejonowy (gromadzki) w cywilu kierownik gospody Gminnej Spółdzielni ‘SCh’ i Tadeusz Kalinowski piekarz z Płużnicy, strażak z Zarządu Gminnego i naczelnik OSP Płużnica.
OSP Ostrowo założyli mieszkańcy wsi;

Jan Bartnik, August Burchard, Bernard Daszkowski, Józef Fiałek, Stanisław Kalinowski, Jan Makowski, Ignacy Motyka, Seweryn Pawlikowski, Leon Piłat, Alfons Pyżewski, Stefan Pyżewski, Alfons Właśniewski, Jan Wieczyński oraz Alfons Paradowski. (Ten ostatni; kierownik szkoły na początku pełnił funkcje sekretarza OSP).
Po podjęciu przez zebranych decyzji
o utworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowie dokonano wyboru Zarządu/komendy/ OSP w składzie;

Prezes; Stanisław Kalinowski
Naczelnik; Jan Makowski
Skarbnik; Bernard Daszkowski
Sekretarz; Alfons Właśniewski
Gospodarz; Alfons Pyżewski

[Fot. 1965 r. A. Właśniewski, A. Pyżewski]

Członkowie założyciele; Augustyn Burchardt i Leon Piłat

Skromny sprzęt, jaki udało się wtedy pozyskać; sikawka konna z zamontowaną na niej ręczną pompą, kilka węży i trąbka sygnałowa wzywająca strażaków do akcji. Wszystkie te ‘skarby’ składowane były w szałerku u Alfonsa Pyżewskiego, bowiem remizy we wsi jeszcze wtedy nie było.

Strażakom brakowało wielu rzeczy, a nawet mundurów, które zdobywano kupując kolejarskie służbówki. Przeszywano w nich guziki i już można było paradować we wsi prawie ‘po strażacku’.
Lata 50 te
W 1950 roku strażacy z Ostrowa brali udział w gaszeniu pożaru pałacu Slaskich w Orłowie. Pożar wybuchł w mieszkaniu Józefa Mierzwy na poddaszu, wzniecone pozostawionym, włączonym urządzeniem elektrycznym.

Ostrowscy strażacy.

Od lewej; Gerard Aniszewski, Tadeusz Kwiatkowski, Ryszard Makowski.
Pamięta się również o pożarze w gospodarstwie Zdzisława Paczkowskiego w Ostrowie. Spłonął stóg ze zbożem. Palące się zboże gaszono jeszcze wtedy konną sikawką.
Lata 60 te
Arkusz ewidencyjny OSP Ostrowo.
W aktach PSP zachował się dokument opisujący stan jednostki OSP w Ostrowie z 1960 roku.
Z zapisów tych wynika, iż we wsi Ostrowo były wtedy 63 budynki, w tym 60 o dachach ogniotrwałych. Pozostałe 3 były prawdopodobnie dachami trzcinowymi, a więc łatwo palnymi. W tamtym okresie trwał proces wymiany dachów, głównie na papowe i eternitowe, chociaż te ostatnie okazały się potem rakotwórcze!
W 1960 roku prezesem OSP był rolnik Stanisław Kalinowski, a naczelnikiem Jan Makowski. Jednostka posiadała drewnianą remizę pokrytą papowym dachem. Strażacy posiadali ręczną syrenę. Najbliższy telefon był zainstalowany Stacji Hodowli Roślin w Orłowie, i był czynny w godzinach od 8 rano do 18 wieczorem.

Wyżej karta z archiwum PSP.

Strażacy z tamtych lat; drugi z lewej Tadeusz Kalinowski pochodzący z Ostrowa, członek władz gromadzkich straży pożarnych.

Kontrola kasy.
11 czerwca 1961 r. Komisja Rewizyjna w składzie Józef Fiałek, Stefan Pyżewski, Alfons Pyżewski przeprowadziła kontrolę kasy OSP. Stwierdzono, iż przychody wyniosły 12 596 zł, natomiast wydano 10 925 zł. W kasie pozostało 1670, 98 zł. Nie stwierdzono nadużyć, a księga kasowa prowadzona była na bieżąco.

Problemy wiejskie i strażackie.

Problemów było wiele, przede wszystkim wieś nie posiadała remizy OSP i świetlicy wiejskiej, w której mogłoby się toczyć strażackie życie. Nie było gdzie przechowywać sprzętu OSP. Rzemiosło strażackie można uprawiać przy wyposażeniu zarówno w sprzęt pożarniczy, jak i osobiste strażaków, na mundurach wyjściowych kończąc.
Sprzęt strażacki, sikawka, jak już pisałem, nadal przechowywane były w gospodarstwie Alfonsa Pyżewskiego ówczesnego gospodarza OSP.
Mimo tych kłopotów strażacy brali czynny udział w życiu wsi, prowadzili samoszkolenie, uczestniczyli w ćwiczeniach i zawodach. Oczywiście najważniejszym była gotowość do ratowania mienia i życia ludzi w razie pożaru, których było kiedyś sporo. Dzisiaj nie mamy dokładnych informacji o takich zdarzeniach, ale z pamięci strażaków udało się wyłuskać między innymi informacje o pożarze w latach 60 tych w gospodarstwie Konrada Rygielskiego.
Wtedy to, w samo lato nadeszła burza i uderzenie pioruna spowodowało pożar stodoły, która spaliła się doszczętnie. Zaczęła się palić obok stojąca szopa. Kilka świń będących w pomieszczeniu nie dało się uratować.
Jan Isbrandt zapamiętał jeden z większych pożarów w Ostrowie. Otóż w latach 60 tych wybuchł pożar obory i stodoły u Kwiatkowskich w Ostrowie.
Strażacy z OSP kilkakrotnie gasili pożary na terenie PGR w pobliskim Orłowie.
Młodzież ostrowska z lat 60 tych.

Chłopcy na sylwestrze w 1963 roku z gospodzie w Płużnicy;Jan Isbrandt, Zbysław Kujaczyński i Dominik Kwiatkowski.

Na festynie w parku przy gospodzie w Płużnicy. Od lewej; Dominik Kwiatkowski (Dzisiaj w Czaplach),……, Jan Isbrandt i Stefan Duma z Bielaw. Większość z nich była w strażackiej służbie w swoich środowiskach. W samym Ostrowie, w 1963 roku OSP liczyła 20 strażaków.

Zapisy gospodarza OSP Ignacego Motyki umożliwiły przeniesienie wielu faktów historii OSPna karty tej opowieści.

Jak wynika z kartoteki zużycia paliwa prowadzonej przez Ignacego Motykę w 1964 roku OSP otrzymała Nową pompę M 400. W początkowym okresie musiała ona przejść okres ‘docierania’, co skrupulatnie zapisał wspomniany gospodarz remizy OSP.

Stara, dzisiaj już zabytkowa motopompa M 400 z ostrowskiej remizy.

Budowa remizy i świetlicy.

Remiza strażacka i świetlica wiejska w Ostrowie wybudowana została w latach 1958/1959. W pierwszym etapie wybudowano remizę z salą zebrań; widoczną na zdjęciu wyżej. W dwa lata później dobudowano dużą salę przeznaczoną na organizowanie zabaw, festynów, występów zespołów teatralnych itp.

Obiekt był w dużej mierze budowany przez mieszkańców, którzy gremialnie pomagali poprzez pracę bezpośrednio na budowie, świadczenie transportu konnego itp. Głównymi organizatorami były zarządy Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie uchybiając wszystkim mieszkańcom wsi należy podkreślić, iż szczególnie zaangażowali się; ówczesny poseł na Sejm Mieczysław Paczkowski, Jan Bartnik, Alfons Właśniewski, Alfons Pyżewski, Seweryn Pawlikowski, August Burchardt i inni, których trudno dzisiaj, po latach wymienić! Przy sprawie chodzili również Alfons Paradowski kierownik szkoły i Jan Isbrandt.

Zdarzenia z lat 60 tych z zapisów Ignacego Motyki;

 26 marca 1964 r.; ćwiczenia [przeważnie ćwiczono nad jeziorem, ze względu na możliwość przećwiczenia rozwinięcie linii i podania wody].
 25 czerwca 1964 r.; ćwiczenia strażaków, sprawdzanie pracy motopompy.
 19 lipca 1964 r.; ćwiczenia z motopompą.
 14 czerwca 1965 r.; ćwiczenia przed zawodami gromadzkimi.
 20 czerwca 1966 r.; ćwiczono nad jeziorem zgrywając się do wojewódzkich zawodów w Toruniu w dniu 26 czerwca 1966 r., w których wzięto udział.
 25 czerwca 1965 r.; ćwiczenia…
 26 czerwca 1965 r.; ćwiczono przygotowując się do zawodów powiatowych w następnym dniu, które odbyły się w Wąbrzeźnie.
 22 lipca 1965 r.; gaszono palące się zboże.
 7 września 1965 r.; ćwiczenia zgrywające.
 13 września 1965 r.; urządzono rejonowe zawody strażackie w Ostrowie.
 24 czerwca 1965 r.; wyjazd, gaszenie pożaru stogu u Błażeja Katy w Płużnicy.
 26 czerwca 1965 r.; brano udział w powiatowych zawodach pożarniczych.
 27czerwca 1965 r.; uczestniczono w zawodach powiatowych w Radzynie. Motopompa pracowała 30 minut.
 22 lipca 1965 r.; gaszono pożar zboża na polu Mieczysława Paczkowskiego. W trakcie gaszenia pożaru strażacy zużyli 10 litrów paliwa.

Walne zebranie OSP.
Zebranie odbyło się 20 lipca 1964 r. w godzinach 18,00-20,00 w obecności gości; Bronisława Chaczyńskiego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, Jana Tarfluka przedstawiciela PZPR, naczelnika rejonowego Maksymiliana Lewandowskiego i opiekuna z ramienia Zarządu Oddziału Gromadzkiego OSP Tadeusza Kalinowskiego.

Niżej kopia standardowego porządku obrad walnego zebranie strażaków.

Ad 1. Zebranie zagaił Alfons Pyżewski witając gości z Powiatowego Związku Straży Pożarnej i miejscowych strażaków.
Ad 2. Na przewodniczącego zebrania wybrano Alfonsa Właśniewskiego, na sekretarza Ignacego Motykę, w prezydium zasiedli August Burchardt i Seweryn Pawlikowski.
Ad 3. Porządek obrad przeczytał i poddał pod głosowanie A. Właśniewski. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia przeczytał Ignacy Motyka.
Ad 5. Sprawozdanie z działalności strażaków za rok 1964 złożył prezes Alfons Pyżewski.
Ad 6. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok złożył Stanisław Flizikowski.
Ad 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił A. Burchardt.
Ad 8. W dyskusji głos zabrał A. Właśniewski, który zgłosił uwagi do pracy naczelnika OSP, co potwierdził A. Pyżewski.
Ad 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Burchardt wniósł wniosek o skwitowanie Zarządu za pracę za ubiegły rok, który to przeszedł jednogłośnie.
Ad. 10-11. Plan działalności oraz plan finansowy na 1995 rok został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 12-13. Na naczelnika wybrano Jana Isbrandta, na z-cę Stefana Pyżewskiego, a na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Sokoła.
Ad 14. W wolnych wnioskach głos zabrał Bronisław Chaczyński komendant powiatowy Straży Pożarnej oraz naczelnik rejonowy (gromadzki) Tadeusz Kalinowski z Płużnicy. Wygłosili oni pogadanki na temat obowiązków i zadań członków OSP.
Ad 15. Zebranie zakończył Alfons Właśniewski dziękując wszystkim za obecność na zebraniu.

Zachował się wykaz strażaków z tamtego okresu.

Dokument; wniosek o rejestrację prawną OSP podpisał sekretarz Zygmunt Właśniewski i prezes Alfons Pyżewski.

Kontrola Komendy Powiatowej Straży z 1966 roku.

Wynik kontroli; ‘Nieczynna syrena, uszkodzona instalacja elektryczna’.

Strażacy w 1967 roku.
Prezesem OSP był Alfons Pyżewski, naczelnikiem Zygmunt Właśniewski. Ten ostatni pełnił tą funkcję do 1970 roku, kiedy to przeniósł się do Płużnicy i odtąd działał w OSP Płużnica.
W latach 60 tych strażakami w Ostrowie byli; Gerard Aniszewski, August Burchardt, Józef Fiałek, Stanisław Flizikowski, bracia; Jan i Jerzy Isbrandt, Jerzy Kalinowski, Zbysław Kujaczyński, Edward Pazik, Stanisław Pąk, Bolesław Piłat, bracia; Adam i Jerzy Pyżewscy, Stanisław Robaczewski, Stanisław Sokół, Roman Welk, Alfons Właśniewski i jego syn Wiesław Właśniewski.

Kolejne kontrole ‘1967’

Protokół pisany przez kontrolującego Ryszarda Iwankowskiego.

Zawody w parku.
W 1968 roku odbyły się ćwiczenia-zawody jednostek OSP z gromady Płużnica w orłowskim w parku.
W gromadzie Płużnica, we wszystkich jej wsiach funkcjonowały straże pożarne. Były to; Bartoszewice, Bielawy, Czaple, Józefkowo, Kotnowo, Płużnica i Ostrowo.

Na zdjęciu poniżej stoją między innymi; Feliks Moskal, Jerzy Isbrandt, Zbigniew Paczkowski, Gerard Aniszewski, … Bolesław Piłat, Jerzy Kalinowski, Krzysztof Groszewski,… Siedzą Alfons Pyżewski i Zygmunt Właśniewski.

Od lewej; Jan Isbrandt, Alfons Pyżewski, Stanisław Motyka, Seweryn Pawlikowski, Stefan Pyżewski, Ryszard Makowski.

90 lecie OSP Wąbrzeźno.

Uroczystość urządzono w 1965 roku na stadionie wąbrzeskiej ‘Unii”. Uczestniczyli w niej również strażacy z Ostrowa.

Wąbrzeźno, stadion Unii. Od prawej stoją strażacy z OSP Ostrowo; Alfons Pyżewski, Alfons Właśniewski, Zygfryd Fiałkowski z Józefkowa.

W pierwszej czwórce, pierwszy z prawej Jan Duma z Bielaw.

Protokół ogn. Ryszarda Iwankowskiego.

Wykaz strażaków OSP Ostrowo z l. 60 tych

Wydarzenia strażackie w II połowie lat 60 tych.
 20 czerwca 1966 r.; ćwiczono nad jeziorem zgrywając się do wojewódzkich zawodów w Toruniu w dniu 26 czerwca 1966 r.
 9 lipca 1966 r.; strażacy ćwiczyli w celach szkoleniowych na terenie remizy.
 7 sierpnia 1966 r.; przygotowywano się do zawodów w gminie 13 sierpnia.
 24 sierpnia 1966 r.; braliśmy udział w gaszeniu pożaru.
 22 maja 1969 r.; gasiliśmy pożar w gospodarstwie Zygfryda Rygielskiego w Ostrowie. Zarejestrowano wtedy 3,5 godziny pracy motopompy.
 27 maja 1969 r.; strażacy wyjechali do pożaru w Cymbarku k/Wąbrzeźna.
 8 października 1969 r.; wyjechano z motopompą na przegląd do Płużnicy.
 9 grudnia 1969 r.; przeprowadzono ćwiczenia rozwinięcia linii nad jeziorem.
Ponadto strażacy, pracowali w remizie i w jej otoczeniu utrzymując porządek, konserwując sprzęt, dokonując systematycznie próbnych rozruchów pompy, uzupełniając stan paliwa. Wszystko to porządnie zapisywał w ‘księdze materiałów pędnych’ gospodarz remizy Ignacy Motyka.

Kontrola księgi z dnia 2o sierpnia 1966 r.
‘Księga główna materiałów pędnych’ była corocznie kwitowana przez władze strażackie z komendy Powiatowej Straży Pożarnych z Wąbrzeźna.

Pieczątka; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział spraw wewnętrznych Powiatowa Komenda Straży Pożarnych
Niżej; Komisja w składzie; Prezes August Burchardt, sekretarz Alfons Właśniewski, skarbnik Stanisław Flizikowski potwierdziła w dniu 21 lutego 1969 r. zgodność rozchodów paliwa w OSP Ostrowo.

Zapisy gospodarza remizy.

Potwierdzenie udziału w zawodach rejonowych jakie odbyły się w Orłowie znajdyjemy w poniższym dyplomie;

Wydarzenia lat 70 tych.
W 1970 roku strażacy zwoływali się 15 razy w ciągu całego roku na zbiórkę dla konserwacji, próbnego uruchamianie motopomp.
29 sierpnia 1970 roku strażacy z Ostrowa uczestniczyli w gaszeniu pożaru w gospodarstwie Mordaka w Płużnicy.
Przed zawodami powiatowymi, w których uczestniczono 13 września dwukrotnie; w dniach 11 i 12 września 1970 r. ćwiczono elementy rozwijania linii, biegu z przeszkodami itp.
28 kwietnia 1971 r. ćwiczono na remizie, uruchamiano sprzęt i przeprowadzono jego konserwację.
28 czerwca 1971 roku odbyły się manewry TOS (Terytorialny Oddział Samoobrony).
W 1972 roku strażacy ponad 20 razy stawiali się w remizie OSP
Ostrowo w celu konserwacji sprzętu i próbnego uruchamiania motopompy

Protokoły kontrolne …

Wyciąg z uchwały walnego zebrania OSP Ostrowo z 1970 roku.

Pożar w gospodarstwie Józefa Fijałka.
1 stycznia 1973 r. o godz. 15,48 wybuchł pożar w gospodarstwie Józefa Fijałka. Spłonęła stodoła z zawartością. Akcją dowodził Ed. Krauze. Strażacy z Ostrowa pojechali do pożaru ciągnikową przyczepą podając wodę motopompą M 400. Straty wyceniono na 50 000 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.
Strażacy działacze społeczni.
W 1973 roku utworzono gminę Płużnica, w której obrębie znalazło się Ostrowo. Wieloletnim sekretarzem zlikwidowanej gromady był Stanisław Paczkowski pochodzący ze znanej ostrowskiej rodziny. Funkcję prezesa OSP piastował Alfons Pyżewski, naczelnikiem był Bolesław Piłat.
Kontrola OSP.
W czasie pierwszej próby kontroli jednostki w 1975 roku nikogo w remizie nie zastano. Nie było też klucza do remizy. W czasie drugiej 5 sierpnia udało się ją przeprowadzić ogniomistrzowi Ryszardowi Iwankowskiemu z Rejonowej Straży Pożarnej. Podczas kontroli uruchomiono sprawnie i natychmiast motopompę, która była należycie konserwowana. Natomiast niesprawna była elektryczna syrena alarmowa. Czytelna była tablica informacyjna, kogo w razie pożaru powiadomić, jak postępować. W remizie był niezbędny zapas 30 l paliwa do motopompy. Tenże Iwankowski kontrolował jednostkę ponownie 2 grudnia 1975 roku. Podobnie jak kontrola sierpniowa, stan remizy, sprzętu i porządku był zadawalający.

Pieczątka z 1974 roku
20 marca 1975 r. zarządzono
przeprowadzenie przeglądu
sprzętu OSP w gminie Płużnica.

Pieczątka z Księgi OSP Ostrowo

Z lat 70 tych kilka faktów;

 14 czerwca 1975 roku w OSP przeprowadzono ćwiczenia z wodą nad jeziorem.
 odbyła się kontrola Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w maju 1977 r.
 nastąpiło przekazanie motopompy dla OSP Czaple 20 kwietnia 1978 r.
 brano udział w zawodach OSP w Orłowie 20 kwietnia 1978 r.
 strażacy ćwiczyli 15 maja 1978 r. w Ostrowie.

Ostrowscy strażacy w roku 1985.

Poza nimi w OSP byli wówczas: Zbigniew Paczkowski, Feliks Moskal, Jan Lipiński, Krzysztof Groszewski, Bogdan Preis, Stanisław Robaczewski, Stanisław Lisewski, Marek Świerad, Roman Welk.

Wydarzenia lat 80 tych.
4 maja 1980 r. przeprowadzono ćwiczenia w OSP w Ostrowie przygotowując się do zawodów w Płużnicy w dniu 12 maja 1980 roku.
E roku 1982 odbyły się ćwiczenia w Bartoszewicach, na które pojechano ciągnikową przyczepą Alfonsa Pyżewskiego. Gmina wskazanym rolnikom wystawiała decyzję administracyjną na świadczenie takich usług.
W 1982 roku przygotowywano sekcję strażacką do zawodów gminnych w Płużnicy. Do ćwiczeń wykorzystywano plażę nad jeziorem. Ćwiczono tam rozwijanie linii, podawanie wody do celu.
W 1982 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze na polu Jana Dumy w Bielawach. Jak wspominano; ćwiczono tak zawzięcie, aż się wszyscy poprzewracali i śmiechu było co nie miara!
W dniu 3 listopada 1982 r. sekcja OSP Ostrowo ćwiczyła nad jeziorem
W 1983 roku strażacy brali udział w ćwiczeniach na placu przed remizą w Błędowie. Przedtem ćwiczono jak co roku nad ostrowskim jeziorem.
W sierpniu 1983 roku strażacy gasili pożar stogu słomy w pobliskim zakładzie rolnym PGR Orłowo. W takich sytuacjach woda była dowożona z jeziora, lub jeśli było to możliwe podawana przez dwie sekcje pomp przekazujących wodę bezpośrednio; pompa-linia…!
W 1984 roku znowu brano udział w ćwiczeniach i zawodach gminnych.
W 1985 roku przeprowadzono ćwiczenia sekcji na remizie OSP. W tym samym roku odbyły się zawody gminne na stadionie w Płużnicy.
Pożary w najbliższej okolicy.
W dniu 13 sierpnia 1985 roku, w niedzielę w gospodarstwie Tadeusza Stafieja wybuchł pożar stodoły spowodowany samozapłonem świeżo zwiezionego siana. Do akcji wyjechali wtedy; Jan Isbrandt, Alfons Pyżewski August Burchadt, Seweryn Pawlikowski i Bolesław Piłat. Czas trwania akcji wyniósł 5 godzin. Wodę do gaszenie pobierano bezpośrednio z pobliskiego jeziora. Zabezpieczeniem linii czerpania tej wody zajmowali się strażacy OSP z Ostrowa. Między innymi ruchem na szosie do Wąbrzeźna kierował Jan Isbrandt.
26 maja 1986 roku. O godz. 13.20 paliły się budynki gospodarstwa rolnego Jerzego Orkiszewskiego w Bielawach. Pożar zgłosił Stefan Duma. Łącznie przybyło tu 10 sekcji gaśniczych. Akcja trwała do 15,30. Częściowo uległy spaleniu; dom, stodoła i obora. Sprawcą wzniecenia pożaru był 6 letni syn właścicieli. Straty wyniosły 900 000 zł. Przyjechały straże między innymi z Płużnicy, Józefkowa, Uciąża, Ostrowa.
19 stycznia1989 roku o godz. 23,42 Stefan Duma zgłosił pożar stodoły w gospodarstwie Edwarda Dumy. Pożar gasiły 3 jednostki, w tym; GBA 2,5/16 i GCBA 6/32 z ZSP Wąbrzeźno, którymi dowodził chor. Janusz Kopczyński. Pożar pochłonął drewniany budynek oraz 22 tuczniki, 8 cieląt i 20 ton słomy. Wartość oceniono na 1 500 000 zł. Przyczyną była prowizoryczna instalacja elektryczna.

Rozdział II. Strażacy w III RP.

Wymarzony samochód pożarniczy.
W początkach lat 90 tych OSP otrzymała samochód pożarniczy typu ŻUK rok produkcji 1976 i motopompę 800 tkę. Był to pierwszy i jak się później okaże ostatni samochód pożarniczy naszej jednostki.
Samochód, za pośrednictwem Jerzego Frączka komendanta Jednostki Operacyjnej w Chełmży otrzymali z upadającej firmy budowlanki stolarskiej ze Skępego koło Chełmży. Wcześniej funkcjonowała tam zakładowa OSP. Po samochód pojechali; Zygfryd Rygielski prezes OSP, Jan Isbrandt naczelnik OSP, Feliks Moskal kierowca i obsługujący motopompę, Stanisław Robaczewski i wspomniany Jerzy Frączek. Samochód ten nie był typowym pojazdem pożarniczym. Był to typowy ŻUK, tyle, że przystosowanym dla potrzeb strażackich.

Dane techniczne samochodu; samochód wyprodukowano w 1976 roku , san licznika samochodu ŻUK  wynosił wtedy 18 902 km.Norma paliwowa na ten samochód wynosiła 15,2 litrów na 100 km. Na rozruch samochodu przeznaczano 0,4 l paliwa. Na rozruch motopompy 2 litry paliwa-benzyny. Kupiono również motopompę w przetargu z upadających Zakładów Lniarskich w Pakości. Pojechano tam ‘Tarpanem’ Wiesława Właśniewskiego i w kilka osób; Jan Mirocha (urzędnik z gminy z pieniędzmi), Feliks Moskal, Jan Isbrandt i Stanisław Robaczewski. Motopompę trzeba było handlować i to skutecznie! Przy okazji odnotujmy normy motopompy zużycia paliwa tych wysoce żernych urządzeń. ‘PO 800’ zużywała 10 litrów, natomiast ‘PO 400’ 5 litrów w ciągu godziny.

Na wyposażaniu OSP Ostrowo było wtedy;

W tym też czasie nastąpiła przebudowa własnym przemysłem drzwi garażowych remizy, a także budowa metalowej wieży alarmowej wykonanej przez Stanisława Robaczewskiego, któremu pomagał Krzysztof Groszewski. Elektryczna syrena alarmowa, która była zamontowana na dachu świetlicy wiejskiej została zdemontowana, gdyż w trakcie pracy syreny, drgania naruszały konstrukcję dachu i powodowały pękanie płyt eternitowych, a przez to zaciekanie budynku podczas deszczu.
Przy robotach około remizy OSP krzątali się druhowie; Jan Isbrandt, Stanisław Robaczewski, Alfons Pyżewski, Feliks Moskal i Seweryn Pawlikowski.
Pożar słomy.
28 lutego 1991 roku w zakładzie rolnym PGR w Orłowie płonął stóg pszenicznej słomy. Pożar zgłosił Ryszard Kuć o godz. 14,50. Do pożaru jednostek z Wąbrzeźna nie posłano. Gasiły jednostki miejscowe z OSP Ostrowo i OSP Płużnica. Strażakami z Ostrowa dowodził Jan Isbrandt. W sekcji gaszącej byli: Zbigniew Paczkowski, Jan Isbrandt, Seweryn Pawlikowski, Gerard Aniszewski, Adam Pyżewski, Stanisław Sokół, Wiesław Właśniewski, Jerzy Kalinowski i Feliks Moskal.

Strażacy; od lewej Lech Jazownik z Płużnicy, Feliks Moskal, Stanisław Robaczewski, Wiesław Właśniewski.

Bojowe wyjazdy.
Z informacji OSP Płużnica iż w latach 1992-1993 strażacy płużniccy wyjeżdżali do akcji ratowniczych i gaśniczych 12 razy, w tym także do Ostrowa. Mogło to być między innymi pożar ścierniska u Wiesława Właśniewskiego, który ugaszono natychmiast przy pomocy miejscowych strażaków.
Sprawność samochodu.
28 października 1996 roku. Komisja w składzie asp. Paweł Stafiej i ogn. Leszek Miciak, w obecności kierowcy OSP Grzegorza Sokoła sprawdzali sprawność samochodu ŻUK o numerze rejestracyjnym TUT 8662. Samochód był dobrze utrzymany i sprawny. Sprawna była również syrena alarmowa, w garażu było czysto, posprzątane, sprzęt poukładany. Kierowca posiada aktualne uprawnienia, jednak samochód nie posiadał wymaganego badania technicznego.

Świadectwo z kursu.

W 1995 roku kurs operatorów ukończyli; Waldemar Isbrandt i Jan Pawlikowski. Natomiast 16 kwietnia 1996 roku w Wąbrzeźnie kurs dowódców OSP organizowany przez komendę Rejonową PSP ukończył Grzegorz Sokół, on to przejął po Feliksie Moskalu opiekę nad samochodem i remizą w 1996 r.

Umowa kierowcy OSP dla Grzegorza Sokoła.

Nasi na weselu.

1 lipca 1995 roku delegacja OSP brała udział w ślubie Marii i Adama Burchardta w Zelgnie. Na zdjęciu strażacy; Pan Młody, Stanisław Robaczewski i Marek Świerad.

50 lecie OSP Wieldządz.

Z lewej; Jan Miklaszewski, Zdzisław Piotrowski, Bronisław Drzyzga, Mieczysław
Krauze. Z prawej; Mirosława Piątkowska, Jan Isbrandt i Helena Pawlikowska.

Zdzisław Piotrowski, Jan Isbrandt, Jerzy Frączek, Stanisław Robaczewski.

Zygfryd Rygielski prezes OSP i Grzegorz Sokół.


Dyplomy zdobyte na zawodach sportowo-pożarniczych.

Przyjechała kontrola.
Kontrola przyjechała do Ostrowa w dniu 30 września 1997 r. w składzie kpt. Sławomir Herbowski, asp. Paweł Stafiej, mł. sp. Leszek Miciak. Kontrolę przeprowadzono w obecności Jana Isbrandta naczelnika OSP i kierowcy Grzegorza Sokoła. Kontrolowano sprawność lekkiego samochodu pożarniczego marki Żuk i motopomp ‘PO3’, ‘P26’. Samochód nadal nie miał przeglądu technicznego, a sprzęt w samochodzie nie miał odpowiedniego mocowania. Zauważono również, iż nadwozie było skorodowane. Obie motopompy były sprawne. Stwierdzono ogólną czystość. Wydano zalecenia przeprowadzenia badań technicznych samochodu i prac lakierniczych.
Ćwiczenia.
Uczestniczyli w nich między innymi; Marek Fijałek, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski, Stanisław Robaczewski, Dariusz Pyżewski Grzegorz Sokół, Piotr Szczepanik. Do przeprowadzenia ćwiczeń pożyczono zbiornik do wody z Lipienka. Ostrowo gospodarstwo Stanisław Robaczewskiego przed zawodami
Pożar u Leszczyńskiego.
W marcu 1998 r. wybuchł pożar stodoły u Mariana Leszczyńskiego. W jego wyniku poważnie została nadpalona stodoła, obora i garaż. W czasie pożaru spaliło 10 byków. Strażacy z Ostrowa pracowali przy pożarze do samego rana. Na miejsce zdarzenia przyjechały okoliczne straże pożarne; Ryńsk, Płużnica, PSP z Wąbrzeźna, Nowa Wieś Królewska i Błędowo. Strażacy; Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół, Dariusz Pyżewski, Stanisław Robaczewski, Janusz Aniszewski, Wiesław Właśniewski, Waldemar Isbrandt, Zbigniew Paczkowski, Woda z bagna za budynkami.
50 lat OSP Ostrowo.
27 czerwca 1998 r. ostrowscy strażacy obchodzili swoje wielkie święto; 50 lecie utworzenia OSP. Kamień pamiatkowy wziety od  Jana Isbrandta, urządził Waldemar Okoński

Zaproszenia przygotowali i ich druk organizowali; naczelnik OSP Jan Isbrandt i dowódca uroczystości Stanisław Robaczewski.

Strażacy-delegacje OSP z terenu gminy Płużnica; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król., Płużnica, Uciąż, Wieldządz oraz z gminy Lisewo; Drzonowo, Lisewo, Świętosław, Zelgno.

Poczty sztandarowe; OSP Płużnica (Artur Puszkiewicz, Janusz Szczepanik, Adam Drzyzga), Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (Jerzy Rajnik, Mieczysław Matuszewski), poczet strażaków z Lisewa. Na pierwszym planie August Burchardt.

Jan Isbrandt naczelnik OSP i gospodarz uroczystości i Stanisław Kwaśnik sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP odczytuje akt nadania sztandaru straży w Ostrowie.

Prezydium uroczystości; Jan Isbrandt, Zygfryd Rygielski prezes OSP, Lidia Isbrandt, Stanisław Robaczewski. W tle mieszkańcy wsi Ostrowa i zaproszeni goście.

Przyjechali zaproszeni goście;
Sekretarz ZOW ZOSP Stanisław Kwaśnik
Kpt. Krzysztof Michałowski z-ca komendanta rejonowego PSP w Wąbrzeżnie.
Leszek Kawski w-ce minister Rolnictwa.
Lech Skonieczka wójt gminy Płużnica.
Jerzy Frączek przewodniczący Rady Gminy.
Wiesława Szpanowska sekretarz gminy.
Mł. asp. Cezary Zakrzewski komendant posterunku PP w Płużnicy.
Ks. Jan Jakubiak proboszcz płużnicki.
Bronisław Drzyzga prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.
Krystyna Hoffmann dyrektor szkoły w Orłowie.
Kazimierz Mikołajczak prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni ‘SCh’.
Mieczysław Matuszewski prezes Zarządu SKR w Płużnicy.
Roman Chrzanowski prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wąbrzeźnie.
Wiesław Bartoszewski prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni ‘SCh” w Lisewie.
Adam Lipiński właściciel gospodarstwa Orłowo.
Andrzej Net.
Sławomir Weisner właściciel Ring Weis z Wieldządzu.
Kazimierz Dudziak rolnik z Ostrowa.
Beata i Wojciech Mucha przedsiębiorcy-firma Nitex z Płużnicy.
Janusz Dudziak rolnik z Ostrowa.
Stanisław Lisewski sołtys z Ostrowa.
Uroczystość otworzył naczelnik OSP Jan Isbrandt. Po otwarciu, przywitaniu gości wciągnięto flagę na maszt, przy dźwiękach hymnu narodowego. Następnie dowódca uroczystości Stanisław Robaczewski zdał raport w gotowości strażaków do uroczystości. Rys historyczny OSP w Ostrowie odczytał Piotr Lisewski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków OSP Ostrowo.
Następnie sekretarz Zarządu Wojewódzkiego OSP Stanisław Kwaśnik, odczytał aktu nadania sztandaru OSP w Ostrowie.

Gości, strażaków, delegacje OSP i firmy poproszono o symboliczne przybicie gwoździ w drzewce sztandaru.
Organizatorzy ufundowali gwoździe do drzewca sztandaru, które wykonał Zakład Grawerski w Częstochowie. Gwoździe dedykowano;
1. Ochotniczym Strażom Pożarnym; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król., Płużnica, Uciąż, Wieldządz oraz z gminy Lisewo; Drzonowo, Lisewo, Świętosław, Zelgno.
2. Firmom, instytucjom, stowarzyszeniom;
Leszek Kawski w-ce minister Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej.
Wojciech Daniek wojewoda toruński.
St. bryg. Zygmunt Politowski komendant wojewódzki PSP w Toruniu.
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
Stanisław Kwaśnik sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP.
Jerzy Frączek przewodniczący Rady Gminy.
Lech Skonieczka wójt gminy Płużnica.
Wiesława Szpanowska sekretarz gminy Płużnica.
Kpt. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP.
Cezary Zakrzewski komendant posterunku PP w Płużnicy.
Ks. Jan Jakubiak proboszcz płużnicki.
Krystyna Hoffman dyrektor Szkoły Podstawowej w Orłowie.
Kazimierz Ritter przedsiębiorca Zakłady Mięsne Lisewo.
Adam Lipiński dzierżawca majątku Orłowo.
Członkowie Zarządu OSP Ostrowo, rolnicy;
Zygfryd Rygielski prezes, Jan Isbrandt naczelnik, Wiesław Właśniewski skarbnik, Stanisław Robaczewski sekretarz, Zbigniew Paczkowski z-ca naczelnika.
Stanisław Lisewski rolnik, sołtys wsi Ostrowo.
Jan Biczyński dyrektor PZU Wąbrzeźno.
Bank Spółdzielczy w Chełmnie. (Roman Sas)
Mieczysław Matuszewski, rolnik, prezes Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Płużnicy.
Bronisław Drzyzga rolnik z Płużnicy, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy.
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie.
Spółdzielnia Mleczarska w Wąbrzeźnie.
Gminna Spółdzielnia ‘SCh’ w Płużnicy.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Jan Jakubiak płużnicki proboszcz. Po tym akcie sztandar został poprzez naczelnika OSP Jana Isbrandta przekazany pocztowi sztandarowemu OSP Ostrowo, którzy zostali nań zaprzysiężeni.
Poczet sztandarowy; od lewej Waldemar Isbrandt, chorąży Benedykt Burchardt i Jan Pawlikowski.


Prezentacja sztandaru;

Orkiestra.
Przygrywała nam dęta orkiestra strażacka z Mroczna k/ Nowego Miasta. Ponieważ w toruńskim odbywał się wówczas koncert orkiestr dętych więc w pobliżu nie można było dostać żadnej orkiestry, więc Stanisław Kwaśnik pomógł ściągnąć ją z sąsiedniego województwa

Jan Isbrandt; organizacja, raz na 50 lat organizowanej uroczystości wymagała wiele zachodu i starań, ale było warto!”.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali seniorzy OSP; Augustyn Burchardt, Józef Fijałek, Seweryn Pawlikowski, Brązowy; Ryszard Makowski i Stanisław Sokół.

Od lewej; Grzegorz Sokół, Janusz Aniszewski, Jan Ludwikowski, Jan Pawlikowski, Waldemar Isbrandt, obok naczelnik Jan Isbrandt.

Uchwałą ZOW ZOSP nadano „Odznaki za zasługi we współzawodnictwie przeciwpożarowym” druhom; Grzegorz Sokół, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski, Janusz Aniszewski, Piotr Szczepanik, Dariusz Pyżewski. Odznaki wręczył prezes ZOG ZOSP Bronisław Drzyzga i kpt. Krzysztof Michałowski.
Głos zabrali; Krzysztof Michałowski, Leszek Kawski i Lech Skonieczka. Na koniec wystąpił gospodarz uroczystości naczelnik OSP Jan Isbrandt, który podziękował strażakom za przygotowanie tej uroczystości, mieszkańcom i gościom za obecność i życzenia.
Prezes SKR Mieczysław Matuszewski i przewodnicząca KGW Helena Pawlikowska wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania strażakom, na ręce Jana Isbrandta.

Z okazji 50 lecia wpisów do pamiątkowej księgi dokonały delegacje OSP, instytucji i organizacji społecznych.

Kolejna kontrola została przeprowadzona w 1998 roku przez asp. Pawła Stafieja, mł. kpt. Ireneusza Wiśniewskiego, ogn. Roman Grabowski.

Utworzenie Zarządu Powiatowego OSP
9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. Według notatki wiceprezesa Zygmunta Barana w powiecie funkcjonuje 46 OSP w których szeregach działa 1501 strażaków.
Ochrona papieskiej wizyty.
7 czerwca 1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II….

W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gm. Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej do ul. Gagarina. Wojciech Bartoszewski relacjonował; „Niektórzy mieli wyjątkowy zaszczyt, jak np. Kazimierz Osipowski z OSP Kotnowo, spotkać się oko w oko z Papieżem, gdy ten udawał się do auli uniwersyteckiej na spotkanie z uczonymi”. K. Osipowski mówił o tej chwili; „Dla mnie było to ogromne i radosne przeżycie. być tak blisko Ojca Świętego”.
Z Ostrowa wyjechali strażacy; Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski, Stanisław Robaczewski, Grzegorz Sokół, Wiesław Właśniewski, Marek Świerad i Leszek Wölk.

Wyżej  ‘gadżety’ od uczestnika ‘Służby’ Stanisława Robaczewskiego.

Walne zebranie.

W zebraniu 29 stycznia 2000 r. brali udział w zebraniu; członkowie Zarządu Gminnego OSP; prezes Józef Boruta, Andrzej Sikora, Bronisław Drzyzga oraz komendant gminny OSP Mieczysław Krauze. Gminę reprezentowała sekretarz gminy Wiesława Szpanowska.
Stan jednostki; 22 członków czynnych, 4 wspierających
Wyposażenie jednostki stanowiło; 18 mundurów wyjściowych, 8 bojowych, 10 hełmów, węże ssawne i tłoczne, 2 motopompy. W remizie stał samochód ‘ŻUK GLM 8’ i motopompa ‘PO3’ i ‘P26’.
Skład zarządu:
prezes Zygfryd Rygielski,
naczelnik Jan Isbrandt,
sekretarz Stanisław Robaczewski,
skarbnik Wiesław Właśniewski.
Pożar na ściernisku; 3 sierpnia 2000 r. w Ostrowie paliła się słoma po kombajnowaniu u Mieczysława Daszkowskiego. Do gaszenia pożaru skierowano 3 zastępy strażackie.
Zawody sportowo-pożarnicze; w 2000 roku strażacy brali udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Płużnicy, gdzie zajęli 6 miejsce.
Kurs naczelników OSP; w  kolejnych latach, np. w 2000 taki kurs, ukończyli: Janusz Aniszewski, Waldemar Isbrandt i Grzegorz Sokół.

Kontrole OSP Ostrowo.

Odznaczenia dla Jana Isbrandta.

10 maja 2001 roku w Wąbrzeźnie z okazji ‘Dnia Strażaka’ odznaczony został przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi nasz naczelnik OSP. Odznaczenie wręczył wice wojewoda kujawsko-pomorski Michał Joachimowski.

Wybory w OSP.
3 lutego 2001 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd w składzie:
Prezes Zygfryd Rygielski.
Naczelnik Jan Izbrandt.
Sekretarz Piotr Szczepanik.
Skarbnik Wiesław Właśniewski.
Gospodarz Grzegorz Sokół.
Skład Komisji Rewizyjnej; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski. Delegatami na Zjazd Gminny ZOSP zostali; Jan Isbrandt i Piotr Szczepanik.
Poza członkami zarządu i komisji rewizyjnej strażakami w 2001 roku byli: Augustyn Burchardt, Józef Fijałek, Zbigniew Pankowski, Stanisław Lisewski, Ryszard Makowski, Leszek Wölk, Roman Wölk, Edmund Pyżewski, Dariusz Pyżewski, Krzysztof Groszewski, Jan Ludwikowski, Janusz Aniszewski, Stanisław Sokół, Stanisław Robaczewski, Benedykt Burchardt, Seweryn Pawlikowski, Marek Świerad, Marian Właśniewski, Wojciech Właśniewski.
W planach pracy przyjęto zadania utrzymania porządku wokół remizy, rozprowadzenia kalendarzy strażackich i przeprowadzenie okresowego przeglądu gospodarstw rolnych pod kątem zachowania bezpieczeństwa pożarowego.
Płonący transformator; 11 marca 2001 roku w Ostrowie zapalił się transformator energetyczny koło Ludwikowskich. Do akcji skierowano jeden zastęp.
Zjazd Gminny ZOSP.
7 września 2001 r. odbył się Zjazd Gminny OSP w sali Towarzystwa Rozwoju w Płużnicy. Zjazd zwoływał prezes ZG OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant Mieczysław Krauze. Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Obecni byli; w-ce starosta wąbrzeski Benedykt Dudek, wójt Lech Skonieczka, prezes ZOP ZOSP Jarosława Herbowski, w-ce Jerzy Tadych, komendant st. kpt. Sławomir Herbowski.
Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego, na czele którego stanął prezes Józef Boruta z Józefkowa. Komendantem gminnym OSP został Lech Jazwonik z Płużnicy. Przewodniczącym gminnej Komisji Rewizyjnej został Czesław Jeziorski z Józefkowa. Członkiem Zarządu został Jan Isbrandt.
Zjazd nadał tytuły honorowego prezesa ZG OSP Bronisławowi Drzyzdze, komendanta Mieczysławowi Krauzemu
Składka na sztandar.
Wszystkie OSP z terenu powiatu, w tym także OSP Ostrowo złożyły się na sztandar dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, który został wręczony w dniu 25 maja 2002 roku uroczyście na wąbrzeskim rynku. Poczet sztandarowy w składzie: Grzegorz Sokół, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.

W uroczystości tej brał udział poczet sztandarowy naszej jednostki. W lipcowym upale chłopcy stali kilka godzin.

Inspekcja z PSP.
23 marca 2002 roku kpt. Ireneusz Wiśniewski przeprowadził inspekcje jednostki OSP w Ostrowie. Zarządzono próbny alarm w jednostce. W remizie stawiło się 5 strażaków w ciągu 7 minut. Jednostka posiadała wtedy lekki samochód pożarniczy, dwie motopompy, syrenę alarmową i sprzęt typu węże, prądnice. Co do samochodu, to kontrolujący dokonał następującego wpisu;

„Pojazd wycofano z podziału bojowego z uwagi na nieczynna motopompę i wycieki paliwa w części bagażowej pojazdu, gdzie przebywają strażacy …”
Kolejne zebranie OSP.
26 stycznia 2002 r. na zebraniu OSP podano kilka informacji. Według stanu ze stycznia w remizie znajdowało się następujące wyposażenie;
– mundurów wyjściowych 19 szt.
– czapek 19 szt.
– węży; W 52-5 szt. W 75-4 szt.
– węży ssawnych 7 szt.
– hełmów bojowych 10 szt.
– motopompy 2 szt.
– samochód pożarniczy lekki marki ŻUK.
Jednostka OSP w ciągu 2001 roku wyjeżdżała do akcji pożarniczych na terenie gminy Płużnica jeden raz i dwa razy poza teren gminy.
Prowadzono prewencyjne kontrole gospodarstw na terenie wsi zwracając uwagę na wyposażenie w sprzęt do gaszenia ognia, stan instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych i mieszkalnych, ustawienie stogów ze słomą itp.
Podjęto uchwałę: „Uchwalono jednogłośnie o rezygnacji utrzymania straży OSP Ostrowo przez Urząd Gminy Płużnica w zamian za dotacje w wysokości trzech tysięcy złotych na utrzymanie jednostki”.
Komisja Rewizyjna funkcjonowała w składzie: Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
Zdarzenia 2002 roku.
Strażacy z Ostrowa pod dowództwem naczelnika Jana Isbrandta gasili bardzo groźny pożar stodoły w gospodarstwie Kuca w Czaplach.
8 czerwca 2002 roku OSP Płużnica usuwano drzewo zagrażające bezpieczeństwu w gospodarstwie Heleny i Seweryna Pawlikowskich w Ostrowie.
Z kolei 30 lipca tego roku również OSP Płużnica wypompowała wodę z pomieszczeń w gospodarstwie Wiesława Właśniewskiego, spowodowane pęknięciem rury wodociągowej.
1 sierpnia 2002 r. strażacy gasili pożar słomy, palącej się od ‘iskry po kombajnie’, na wybudowaniu w gospodarstwie Zygfryda Rygielskiego. Pożar udało się ugasić, a kombajn udało się uratować.
Pożar ‘ścierniska’ na granicy Orłowo-Bocień w początkach 2000 lat był to bardzo duży i groźny pożar, bowiem w każdej chwili mógł przenieść się na poblisko las. Zjechało się wówczas kilkanaście jednostek straży ochotniczej i zawodowej. Sprawcy podpalenia nie ustalono.
18 września; zdarzył się wypadek na drodze powiatowej. Skutki wypadku likwidował 1 zastęp strażaków.
W tym roku nasi strażacy wyjeżdżali do akcji we wsiach poza gminą Płużnica, miedzy innymi w Januszewie, Świętosławiu, Bągarcie i w sąsiednim Drzonowie gdzie gaszono pożar śmieci i opon.
Kontrola z PSP; 28 listopada 2002 r. Lech Jazownik komendant gminny OSP i kpt. Andrzej Kujaczyński z komendy PSP w Wąbrzeźnie dokonali kontroli w remizie OSP stwierdzając: iż należy zakupić 8 sztuk węży W-52 i W-75.
Walne zebranie OSP.
16 stycznia 2003 r. obradowała OSP na walnym zebraniu sprawozdawczym. Z 22 członków na zebraniu stawiło się 14. Przyjechali goście; wójt Janusz Marcinkowski i sekretarz ZG OSP Jan Miklaszewski. W roku poprzednim zakupiono węże z pieniędzy Gminy. Strażacy porządkowali teren wokół remizy.

Jan Miklaszewski pracownik gminy ds. pożarnictwa i Janusz Marcinkowski wójt gminy. Zarząd OSP w 2003 roku stanowili; prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Isbrandt, sekretarz Piotr Szczepanik, skarbnik Wiesław Właśniewski.


Ostatnie ćwiczenia.

28 marca 2003 roku odbyły się ostatnie ćwiczenia pożarnicze na terenie byłego PGR w Orłowie w których wzięła udział OSP Ostrowo. W następnych latach, od roku 2004 począwszy udział w ćwiczeniach brały tylko jednostki posiadające JOT (Jednostkę Operacyjno Techniczną), czyli zespół strażaków odpowiednio przygotowanych do prowadzenia akcji bojowych.
Niżej; Odprawa przed rozpoczęciem ćwiczeń. Jan Isbrandt (w kapeluszu!)

115 lecie OSP Płużnica
14 czerwca 2003 r. nasi sąsiedzi obchodzili swoje święto. Na zaproszenie druhów pojechała nasza delegacja-poczet sztandarowy w składzie; Dariusz Pyżewski, Grzegorz Sokół i Waldemar Isbrandt.

Służyliśmy także druhom z Nowej wsi Królewskiej, którzy obchodzili 100 lecie działalności swojej OSP 17 maja 2003 r.

Zawody gminne w Płużnicy.
W 2003 roku braliśmy udział w sportowo-pożarniczych zawodach gminnych, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce.
W tym samym roku pojechaliśmy do Książek, gdzie w zawodach powiatowych VI miejsce wywalczyli;
Grzegorz Sokół,
Waldemar Isbrandt,
Jan Pawlikowski,
Janusz Aniszewski,
Jan Ludwikowski,
Jan Wiśniewski,
Tomasz Preis dowodzeni
przez Piotra Lisewskiego.

Puchary i dyplomy z tamtych lat…

Przegląd jednostek OSP.

W miesiącu listopadzie prowadzono standardowe kontrole w jednostkach OSP na terenie powiatu. W naszej jednostce typu ‘S’ w dniu 14 listopada 2003 roku kontrola wypadła nie najlepiej. W protokole zapisano: „Brak porządku w remizie, samochód brudny, Ogólnie jednostka nie przygotowana do przeglądu”. Protokół podpisał komendant gminny OSP Lech Jazownik.

Ostatni dokument z kontroli jednostki OSP Ostrowo z listopada 2003 roku.

W ‘2003’ we wsi zanotowano zdarzenia;

-5 sierpnia; pożar słomy po kombajnie. Do gaszenia skierowano 3 zastępy.
-19 października; wypadek samochodu osobowego OPEL Kadet.k/świetlicy.
-5 grudnia; wypadek samochodu osobowego, który to gasiły aż 3 zastępy.
Walne zebranie 2004 roku.
22 stycznia odbyło się zebranie naszej jednostki OSP. W obecności 14 strażaków, wójta Janusza Marcinkowskiego i prezesa ZG OSP Edwarda Kruka toczyła się trudna dyskusja wobec problemu zmian w ustawie o bezpieczeństwie pożarowym, które nakazywały daleko idące zmiany w działalności strażackiej.
Od 2004 roku strażacy z sekcji techniczno-bojowej chcąc uczestniczyć w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, specjalistyczne; ponad 100 godzinne przeszkolenie, muszą być indywidualnie ubezpieczeni i odpowiednio wyposażeni w ubiór i wyposażenie indywidualne. Tym wszystkim nowym wymogom nie może sprostać mała jednostka OSP i dlatego też OSP w Ostrowie, tak ja i inne w gminie Płużnica nie mogą więcej uczestniczyć w akcjach bojowych. Strażacy z Ostrowa nowe wymogi przyjęli bardzo źle. Mimo wszystkiego wójt gminy Janusz Marcinkowski i prezes Gminny OSP Józef Boruta nakłaniali strażaków do uczestnictwa w mundurach w wielu działaniach kulturalnych, sportowych, prewencyjnych. W tej sytuacji spowodowanej zmianami prawa w gminie Płużnica pozostaną trzy sekcje techniczno-bojowe jako jednostki wiodące; Nowa Wieś, Błędowo i Płużnica zapewniające bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Miejscowi strażacy natomiast mogą uczestniczyć w razie zdarzenia w swojej wsi na takich samych zasadach jak i inni mieszkańcy wsi i zgodnie z decyzją dowódcy kierującego akcją.
W rozmowach omawiano również kwestie zakupu umundurowania dla strażaków, ale również o uporządkowaniu remizy i konserwacji sprzętu.

Kolejna kontrola remizy ujawniła niezbyt budujący obraz naszej jednostki. W dużej mirze był on wynikiem wcześniej opisanej sytuacji.

Zebranie OSP.
13 stycznia 2005 roku na walne zebranie stawiło się 13 strażaków (na stan 22) oraz wójt Janusz Marcinkowski, prezes ZOG OSP Józef Boruta i komendant gminny OSP Lech Jazownik. W OSP było 5 honorowych członków.
Po przedstawieniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której powracano do sprawy dalszego funkcjonowania jednostki wobec niemożności bojowych wyjazdów do akcji pożarniczych. Rozmawiano o tym, iż należy zająć się sprawami kulturalnymi we wsi, uczestnictwem w bogatym życiu publicznym strażaków, a również w razie czego udzielenia sąsiedzkiej pomocy mieszkańcom wsi.
W 2004 roku drużyna bojowa ćwiczyła 4 krotnie. Sześciu druhów zostało odznaczonych. Porządkowano teren wokół remizy.
Zdarzenia 2005 roku.
Na terenie wsi wydarzyło się;
– 19 stycznia i 4 czerwca; jeden zastęp usuwał zwalone drzewo.
– 2 sierpnia; jeden zastęp gasił pożar rżyska.
Zebranie ‘2006’.
Odbyło się 12 lutego z udziałem14 strażaków. Zebraniu przewodniczył Stanisław Robaczewski. Z Zarządu Gminnego OSP uczestniczyli; prezes Józef Boruta, komendant gminny Lech Jazownik oraz wójt gminy Janusz Marcinkowski. Delegatem jednostki na zjazd gminny wybrano Jana Izbrandta.
50 lecie OSP Józefkowo
27 maj 2006 roku maszerowaliśmy razem z delegacjami innych OSP na święcie józefkowskich strażaków. W poczcie szli; Janusz Aniszewski, Grzegorz Sokół i Dariusz Pyżewski. OSP Józefkowo, podobnie jak nasza jednostka nie uczestniczy w akcjach bojowych, ale nadal działa na rzecz środowiska.

Strażaków z gminy Płużnica, wśród których był poczet sztandarowy z Ostrowa, prowadził komendant gminny Lech Jazownik.

Czesław Jeziorski
Janusz Aniszewski
Grzegorz Sokół
Dariusz Pyżewski
Pożary w Ostrowie;
12 września 2006 r. zapaliły się pokłady torfu przy rowie melioracyjnym, w gaszeniu brały udział 3 zastępy strażaków. Z kolei 29 czerwca tego roku o godz. 22.42 płonął stóg słomy. Pożar gasiły 3 zastępy.
Zjazd delegatów OSP w Wąbrzeźnie 10 listopada 2006 r.
Jan Isbrandt był delegatem płużnickich strażaków na II Zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie, który zwyczajowo odbył się na sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zjazdy odbywano, zgodnie ze statutem co 5 lat dokonując podsumowania strażackiej pracy na terenie powiatu (40 OSP) i uchwalano kierunki działań na przyszłą kadencję. Wybierano również strażackie władze powiatowe; zarząd oddziału i jego prezydium. Niezmiennie od 1999 roku wybierano Jarosława Herbowskiego z Wąbrzeźna na funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

Od lewej Danuta Ozorowska z Dębowej Łąki, Stefan Duma z Bielaw, Jan Simson z Wieldządza i Jan Isbrandt.

Pierwszy gminny strażacki opłatek wigilijno-noworoczny.

Z inicjatywy OSP Czaple; jej prezesa Andrzeja Kujaczyńskiego po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się w Czaplach 28 grudnia 2006 roku. Na takie spotkania zapraszaliśmy strażaków seniorów i delegacja ze wszystkich OSP z terenu gminy Płużnica. Zapraszaliśmy również powiatowe i gminne władze strażackie i administracyjne.

Seniorzy-władze OSP Ostrowo; Zygfryd Rygielski prezes OSP i Jan Isbrandt naczelnik.

Pogrzeb kapelana strażaków.

Nasza delegacja, jej poczet sztandarowy uczestniczył w pogrzebie przedwcześnie zmarłego kapelana gminnego strażaków ks. Metodego Deranka z Nowej Wsi Królewskiej.

Zdjęcie uczestników pogrzebu na nowowiejskim cmentarzu.

W poczcie sztandarowym szli nasi strażacy: Jan Pawlikowski, Leszek Welk, Jan Ludwikowski.

Zawody gminne 26 maja 2007 r. w Płużnicy.

W pierwszym rzędzie stoją; Piotr Lisewski, Grzegorz Sokół,

Zawodom patronowali; Zygfryd Rygielski prezes i Jan Isbrandt naczelnik OSP, ludzie, którzy strażactwu poświęcili wiele lat swego życia.

Ostrowscy strażacy na zawodach w Płużnicy.

Kolejno, od lewej: Piotr Sokół, Sławomir Wijata, JanWłaśniewski, Henryk Własniewski, Grzegorz Sokół, Mateusz Aniszewski, Damian Sokół, Piotr Lisewski.

Spotkanie seniorów w Wąbrzeźnie.
12 grudnia 2007 roku w wąbrzeskiej strażnicy na zaproszenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP przyjechali seniorzy z terenu powiatu. Niżej na zdjęciu nasi wcześniej urodzeni Druhowie; Jerzy Weisner z Czapel, Zygfryd Rygielski i Seweryn Pawlikowski z Ostrowa. Seniorów gościł prezes Zarządu Powiatowego Jarosław Herbowski i członek Prezydium Stanisław Macikowski. Strażacy, oprócz okolicznościowego spotkania mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego sprzętu, samochodów z zasobów PSP.

W wąbrzeskim spotkaniu brali udział; Zygfryd Rygielski i Seweryn Pawlikowski.

Zebranie sprawozdawcze 19 stycznia 2008 r.
Prowadził je Stanisław Robaczewski. Uczestniczyli; wójt Janusz Marcinkowski, prezes gminnego zarządu Edward Kruk, komendant gminny Lech Jazownik. Do OSP przyjęto w 2007 roku 5 młodych strażaków. Zakupiono 8 szt. mundurów. Zgłoszono konieczność naprawy dachu remizy oraz sprawdzenie prawnych możliwości wykorzystania samochodu do przewozu strażaków.. Stwierdzono, iż należy dokonać naprawy lub wymiany niesprawnej motopompy.
Mówiono o zorganizowaniu zajęć sportowo-pożarniczych dla młodych strażaków jednostki w Ostrowie z możliwością udziału w zajęciach sekcji bojowej w Płużnicy.
Zarząd pracował w składzie; Prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Isbrandt, sekretarz Piotr Szczepanik, skarbnik Wiesław Właśniewski, gospodarz Grzegorz Sokół. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lisewski, członkami Jan Pawlikowski o Waldemar Isbrandt.

Od lewej: Wiesław Właśniewski skarbnik, Zygfryd Rygielski prezes, Jan Isbrandt naczelnik, Stanisław Robaczewski prowadzący zebranie, Janusz Marcinkowski wójt gminy, Lech Jazownik komendant gminny OSP, Edward Kruk prezes gminny OSP.

Od lewej; Piotr Szczepanik, Zbigniew Paczkowski, Mateusz Aniszewski, Emil Wijata, Waldemar Isbrandt.

Damian Sokół i Jan Lipiński.

120 lecie OSP w Płużnicy.
Strażacy z Płużnicy poprosili nas o reprezentowanie naszej jednostki na ich uroczystości. Zdjęcie z 14 czerwca 2008 r. Nasz poczet sztandarowy w kościele, w składzie; Jan Ludwikowski i Jan Pawlikowski, Tomasz Preis.

Bywało czasem i tak, że wśród ponad 20 strażaków nie udało się znaleźć strażaka, który byłby chętny i miał czas na reprezentowanie naszego środowiska na uroczystościach na które byliśmy zapraszani. Trochę to szkoda, gdyż porządne, eleganckie strażackie mundury, nasze sztandary, są świadectwem naszego trwania, a także stanowią, co tu gadać, piękną oprawę wielu wydarzeń, uroczystości!
Opłatek gminny w Ostrowie.

29 grudnia 2008 roku Ostrowscy strażacy zorganizowali gminne strażackie spotkanie noworoczne na sali świetlicy wiejskiej. Na spotkanie to zaproszono przedstawicieli wszystkich jednostek z terenu gminy Płużnica ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaproszenie strażaków seniorów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz; Prezes Zarządu Oddzialu Powiatowego Jarosław Herbowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Herbowski, wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk. Zwyczajowo uczestniczył kapelan gminny strażaków ks. Jacek Dudziński. Wśród honorowych seniorów byli między innymi; Jerzy Weizner z Czapel, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Jan Duma z Bielaw, Edward Borowski z Uciąża.

Goście gminnego opłatka strażackiego w Ostrowie 29 grudnia 2008 roku.

Kolejno od lewej; Szymon Dudzik w-ce przew. Rady Gminy, Janusz Marcinkowski wójt, Mieczysław Krauze seniora z Kotnowa, st. kpt. Sławomir Herbowski komendant PSP, Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Jan Duma senior z Bielaw, Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i senior Józef Zgliński z Nowej Wsi Król.

Do przywileju i obowiązku gości należało było wypowiedzenie paru ciepłych okolicznościowych słów.

E. Kruk, ks. J. Dudziński i autor.

Główni ‘aktorzy’ tej uroczystości; Jan Isbrandt, Edward Kruk i ks. Jacek Dudziński.

Niżej; od lewej strażacy z Ostrowa; Ryszard Makowski senior, Grzegorz Sokół, Zygfryd Rygielski prezes, Jan Isbrandt naczelnik oraz Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy, Lech Jazownik komendant gminny OSP, ks. Jacek Dudziński kapelan strażaków.

Roman Sądowski i Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi Król,.. Pyżewski z Ostrowa, …, Na zdjęciu wyżej; Marian Piątek i Edward Borowski z Uciąża, między nimi wyżej Stanisław Wyżykowski z Bielaw, Wojciech Groth z Błędowa, Dariusz Czernik z Bielaw, Wiesław Właśniewski z Ostrowa, Jan Wiśniewski z Wieldządza, Józef Boruta z Józefkowa, Zbigniew Topolewski z Nowej Wsi Król, Paweł Stafiej z Płużnicy, Zdzisław Maliński z Wieldządza, Jan Ziółkowski z Nowej Wsi Król, …., Marian Ingram z Czapel, Piotr Szczepanik z Ostrowa, Andrzej Kujaczyński z Czapel.

Stanisław Sokół z Ostrowa, Kwiatkowski z Czapel, Stanisław Lisewski z Ostrowa, Tadeusz Małkowski z Działowa, Piotr Lisewski z Ostrowa, Stanisław Bernady z Kotnowa, Zbigniew Młynarkiewicz z Błędowa, Jan Lipiński z Ostrowa, Józef Rola i Zbigniew Majewski z Działowa, wyżej Andrzej Nowotnik z Kotnowa, Ryszard Stafiej z Płużnicy, Eugeniusz Młynarczyk z Kotnowa, Tadeusz Ciszewski z Nowej Wsi Król,… Reich z Działowa, Jan Ludwikowski z Ostrowa.

Grzegorz Sokół, Dariusz Pyżewski, Jan Lipiński, Wiesław Właśniewski, Zbigniew Paczkowski. Z prawej; Tadeusz Malicki i Zbigniew Jaworski z Błędowa, Zbigniew Majewski i Józef Rola z Działowa.

Zanotowaliśmy w 2008 roku wydarzenia w Ostrowie; 22 lipca paliła się trawa na nieużytkach na rowie pod Orłowem, a 31 lipca pożar słomy w gospodarstwie Jerzego Małkowskiego zmusił do akcji 3 zastępy strażaków.
Zebranie sprawozdawcze OSP Ostrowo ‘2009’.
14 stycznia odbyło się zebranie OSP. Obecnych było 14 członków, w tym członkowie Zarządu; prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Isbrandt, skarbnik Wiesław Właśniewski, sekretarz Piotr Szczepanik. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lisewski i jej członek Waldemar Isbrandt. Zebranie prowadził Stanisław Robaczewski. Pozostali strażacy obecni na zebraniu; Piotr Lisewski, Jan Ludwikowski, Zbigniew Paczkowski, Dariusz Pyżewski, Grzegorz Sokół, Emil Wijata, Sławomir Wijata. Przyjęto sprawozdanie z działalności, z którego wynikało, iż straż w 2009 roku nie uczestniczyła w akcji gaszenia pożarów czy też w likwidacji innych zdarzeń. Natomiast członkowie OSP w ramach pomocy sąsiedzkiej pomogli ugasić zaczątek pożaru słomy na polach w sąsiedztwie gospodarstwa Kazimierza Dudziaka w czasie tegorocznych żniw. Pożary takie ze względu na coraz większe kompleksy pól z uprawą zbóż stwarzają bardzo groźne i trudny do ugaszenia pożar rozprzestrzeniający się z ogromną szybkością. Taki bardzo groźny pożar zanotowano na polach również w 2008 r.
Remiza strażacka w ubiegłym roku doczekała się naprawienia dachu. Zebraniu ustalili składkę na poziomie ubiegłorocznym, czyli 5 zł rocznie. Bardzo istotnym problemem jest zakup nowej pompy dla jednostki. Starego typu motopompa wysłużyła się już i nikt nie jest w stanie jej naprawić. Prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk i wójt gminy Janusz Marcinkowski zaproponowali Strażakom, aby starali się o zakup nowej, nowoczesnej pompy typu „NIAGARA”. Pompa taka jest sprawna i oszczędna, jest lekka i łatwa do przewozu i przenoszenia. Może ona spełniać wiele funkcji we wsi począwszy od pomocy w gaszeniu pożarów do wypompowywania wody z zalanych piwnic. Nowa pompa kosztuje prawdopodobnie ponad 5 tys. zł. Przy udziale funduszu strażackiego (roczny 1250 zł), gminnego i wiejskiego, a także dotacji ze strony Zarządu Wojewódzkiego OSP można by takiego zakupu dokonać. Zakup ten, niestety nie doszedł wówczas do skutku, ale myśl została!

Stanisław Robaczewski, Wiesław Właśniewski, Jan Isbrandt, Janusz Marcinkowski, Edward Kruk, Piotr Szczepanik, Emil Wijata, Sławomir Wijata, Dariusz Pyżewski i Jan Ludwikowski.

Grzegorz Sokół, Szymon Dudzik, Stanisław Robaczewski, Wiesław Właśniewski.

Waldemar Isbrandt, Stanisław Lisewski, Zygfryd Rygielski.
Gminny Dzień Strażaka.
W dniu 2 maja 2009 roku z całej gminy zjechały się delegacje strażackie, włącznie z pocztami sztandarowymi. Najpierw była msza w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej, potem ceremoniał strażacki na placu przed remizą OSP i wspólne spotkanie strażaków. Wśród strażaków na zdjęciu w kościele obecni byli Jan Isbrandt i Zygfryd Rygielski.

Strażaccy seniorzy; Jerzy Figalski z Józefkowa, nasz Zygfryd Rygielski, Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi i Stefan Duma z Bielaw.

W naszym poczcie sztandarowym Dariusz Pyżewski i Jan Pawlikowski,

Seniorzy z powiatu w Orłowie.

W dniu 25 września 2009 roku do pobliskiego Orłowa, do ‘Zielonej Szkoły’ przyjechali zaproszeni z całego powiatu strażaccy seniorzy. Pierwszy z prawej stoi Zygfryd Rygielski.

Spotkanie zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie i gmina Płużnica. Bezpośrednio organizacją zajmowali się druhowie; Jarosław Herbowski, Jarosław Tylmanowski sekretarz gminy i Wiesław Turalski gospodarz obiektu w Orłowie. Na boisku szkolnym zorganizowano wystawę samochodów i sprzętu pożarniczego. Organizowanie takich spotkań pozwalało spotkać się strażakom z tamtych przedwojennych, wojennych i powojennych roczników. Gdzieś tam w duchu wielu zdawało sobie sprawę, z tego, iż może to być jego ostatnie takie spotkanie!
Wydarzenia w Ostrowie w 2009 roku;
5 sierpnia; zdarzył się wypadek samochodu osobowego marki OPEL Astra. Do usunięcia skutków wypadku przysłano 2 zastępy strażaków. Bardzo poważnym problemem była paląca się trawa na nieużytkach, która płonęła wiosną wielokrotnie; 23 i 29 marca, oraz 1,13,19 kwietnia.
Walne zebranie.
20 lutego 2010 roku odbyło się zebranie miejscowej OSP. W zebraniu uczestniczyli; prezes Zygfryd Rygielski, naczelnik Jan Izbrandt, skarbnik Wiesław Właśniewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lisewski gospodarz remizy Grzegorz Sokół oraz członkowie; Emil i Sławomir Wijatowie, Jan Lipiński, Jan Ludwikowski, Piotr Szczepanik, Stanisław Robaczewski, Marcin Właśniewski. W zebraniu wzięli udział goście; wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, kierownictwo Zarządu Gminnego OSP; prezes Edward Kruk, w-ce prezes Paweł Stafiej, komendant gminny Andrzej Kujaczyński. Jednostka OSP Ostrowo liczy 26 druhów, w tym 2 honorowych, 2 wspierających i 22 czynnych. Jednostka w 2009 roku uczestniczyła w uroczystościach kościelnych występując z pocztem honorowym.
We wsi zdarzył się jeden pożar słomy na ściernisku w którego gaszeniu uczestniczyli niektórzy członkowie OSP. Zebranie nie przyjęło rezygnacji z funkcji prezesa Zygfryda Rygielskiego i naczelnika Jana Izbrandta. Zebrani uważają, iż są to bardzo zasłużeni dla jednostki strażacy i posiadają pełne zaufanie wszystkich pozostałych członków. Ich poświęcenie dla spraw strażackich jest znane i po dłuższej dyskusji obaj szefowie straży zgodzili się pełnić te funkcje jeszcze w bieżącym roku.
Postanowiono zlikwidować stary, z 1976 roku samochód marki Żuk, a w jego miejsce zakupić przyczepkę samochodową, którą w razie potrzeby będzie się wozić motopompę. Rozmawiano także o problemach udziału strażaków w życiu jednostek OSP na szczeblu gminnym.

Zebranie OSP Ostrowo 20 lutego 2010 roku.

Ostrowscy strażacy;

Piotr Szczepanik, Jan Ludwikowski,

Wiesław Właśniewski, Zygfryd Rygielski, Grzegorz Sokół, Jan Lipiński.

Jan Isbrandt, komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, wójt gminy Janusz Marcinkowski, sekretarz Jarosław Tylmanowski.

Prezesi
Zarządu Odziału Gminnego
Paweł Stafiej i Edward Kruk.

Zebraniu przewodniczył Stanisław Robaczewski i Stanisław Lisewski.

Kwiaty i Wielkie podziękowania dla Zygfryda Rygielskiego i Jana Isbrandta.
Zdarzenia miejscowe w Ostrowie w 2010 roku;
-29 marca; dwie sekcje strażackie wyciągały karetkę pogotowia, która poślizgiem wpadła do z rowu.
-w kwietniu; 4, 5, 11, 17 i 18 płonęły nieużytki nad jeziorem.
-16 czerwca; kolejny wypadek; karetki pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym marki CITROEN.
-29 czerwca; wycięto niebezpiecznie wywrócone drzewo.
-1 lipca; likwidacja skutków wypadku samochodu osobowego AUDI.
-22 grudnia; kolejny raz pomagano karetce pogotowia, tym razem wyciągając ją z zaspy śnieżnej.
-29 grudnia; gaszono pożar samochodu osobowego marki OPEL.
Wyposażenie jednostki w 2011 roku;
– remiza murowana, połączona ze świetlicą wiejską,
– samochód pożarniczy ŻUK,
– węże tłoczne, ssawne,
– motopompa,
– hełmy strażackie 9 szt.,
– pasy bojowe 7 szt.,
– syrena elektryczna,
– mundury.. czapki … komplety.
Walne sprawozdawczo-wyborcze.
15 stycznia 2011 r. na zebranie stawiło się 15 strażaków na ogólny stan 22. Zebranie otworzył prezes Wiesław Właśniewski, a prowadził Stanisław Robaczewski. Gośćmi byli; wójt Marcin Skonieczka i prezes ZOG OSP Edward Kruk. Sprawozdania z działalności, finansów złożyli; Wiesław Właśniewski, Jan Isbrandt, Marcin Właśniewski. W dyskusji zgłoszono wnioski; o wymianę okien w remizie, zakup przyczepy lekkiej samochodowej do przewozu motopompy w razie takiej potrzeby. Złożono wnioski o zakup wyjściowych mundurów.
Ostrowscy strażacy w 2010 roku nie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Skutki zdarzeń były likwidowane przez OSP Płużnicę, która jest dobrze przygotowana do tych działań.
100 lecie OSP Czaple.
18 czerwca 2011 roku pojechali tam; Wiesław Właśniewski prezes OSP i Grzegorz Sokół naczelnik. Strażacy przemaszerowali od czapelskiej remizy, przez wieś na plac przy remizie na której odbyła się ceremonia strażacka z raportem dowódcy, przemówieniami, odznaczeniem strażaków i wspólnie spędzonym czasem przy stołach zastawionych przez wspomagających strażaków panie z tej wsi.

Grzegorz Sokół i Wiesław Właśniewski.

Zjazd gminny delegatów OSP.
Delegaci obradowali tym razem na sali świetlicy wiejskiej w Uciążu w dniu 7 lipca 2011 roku. Podsumowaliśmy ostatnie 5 lat strażackiej służby. Corocznie strażacy uczestniczyli w wielu wydarzeniach publicznych. Wszędzie są potrzebni, jeśli nie w roli ‘bojowej’ to również w sporcie, kulturze, a także w kultywowaniu wiejskich zwyczajów, np. dożynek, festynów…Strażacy stają również do ‘obsługi’ uroczystości kościelnych, poczynając od świątecznych opraw uroczystości, do ostatniej posługi odchodzącym na tamten świat Druhom.

w 2011 roku zanotowano tylko jedno zdarzenie; był to wypadek drogowy, gdzie strażacy musieli interweniować i usuwać jego skutki. W dniu 13 września samochód wypadek miał osobowy FIAT 126p.
Opłatek ‘2011’; zakończenie roku 2011 zaznaczyliśmy spotkaniem opłatkowym w dniu 29 grudnia 2011 r. u strażaków w Nowej Wsi Królewskiej.

Na zdjęciu oprócz gminnego kapelana strażaków ks. Jacka Dudzińskiego widzimy tu Janusza Szczepanika z Płużnicy, Wiesława Właśniewskiego, Kazimierza Chmielewskiego z Błędowa, Zygfryda Rygielskiego i Marka Łęgowskiego z Błędowa.

Kolejne zebranie w OSP Ostrowo.
Odbyło się 4 lutego 2012 roku. Jak zawsze omówiono działania z poprzedniego roku.

Protokół z walnego zebrania w dniu 4 lutego 2012 rok;
W zebraniu uczestniczyli goście; prezes Edward Kruk, sekretarz Janusz Marcinkowski Zarządu Gminnego OSP

Zygfryd Rygielski, Jan Ludwikowski, Jan Lipiński, Damian Sokół,

Zbigniew Paczkowski, Darius Pyżewski, Tomasz Pyżewski, Mateusz Włąśniewski, Piotr Lisewski.

Emil Wiajta Waldemar Isbrandt.

Piotr Szczepanik, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Janusz MarcinkowskObecni na zebraniu byli strażacy; Waldemar Isbrandt, Jan Lipiński, Piotr Lisewski, Jan Ludwikowski, Zbigniew Paczkowski, Dariusz Pyżewski, Tomasz Pyżewski, Zygfryd Rygielski, Grzegorz Sokół, Piotr Sokół, PiotrSzczepanik, Emil Wijata, Sławomir Wijata, Mateusz Właśniewski, Wiesław Właśniewski,

Stan członków OSP Ostrowo; 22 czynnych, 4 honorowych oraz
2 wspierających.
Zebranie prowadził naczelnik Grzegorz Sokół. Sprawozdanie z działalności w poprzednim roku złożył prezes Zarządu Wiesław Właśniewski.
W sprawozdaniu zawarto następujące kwestii;
– we wsi w 2011 roku nie zanotowano żadnych pożarów i innych zdarzeń
– odbyło się jedno posiedzenie Zarządu i jedno Komisji Rewizyjnej
– dokonano likwidacji samochodu pożarniczego marki ŻUK rocznik rok produkcji 1976, który był w jednostce od 1991 roku. Samochód był kompletnie wyeksploatowany i ze względu na brak sekcji bojowej w OSP, nie brał udziału w akcjach ratunkowych
– w minionym okresie nie zakupiono niczego na wyposażenie jednostki
– prowadzono prace remontowe; konserwacji masztu, przebudowano podstawę masztu syreny alarmowej. Wartość prac wyceniono na 1 000 zł. Sama syrena była nieczynna, ponieważ w okresie zimowym trudno było prowadzić prace elektryczne w celu jej uruchomienia.
– nie prowadzono szkoleń dla strażaków.
– pozyskano pieniądze z; składki 110 zł, kalendarze 340 zł
– w 2011 roku wydatkowano pieniądze między innymi na; na 100 lecie OSP Czaple 100 zł, na naprawę syreny 110 zł, na walne zebranie 125 zł,
– stan kasy strażackiej na zakończenie roku wynosił na plus-1025 zł. Przewidywane dochody na 2012 rok w wysokości 2 500 zł.
Dyskusja; w dyskusji zabrali głos; Edward Kruk, Janusz Marcinkowski, Piotr Szczepanik, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół.
Zebrani po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań i dyskusji nad nimi uchwalili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu.
Uchwalono wnioski będące wynikiem dyskusji;
1. Należy dążyć do zakupu przyczepki samochodowej do przewożenia motopompy służącej pomocy mieszkańcom wsi. Część środków może pochodzić ze środków gminnych-strażackich, część z własnych, oraz ze sprzedaży samochodu ŻUK przez gminę (przychód ze sprzedaży 350 zł). Ogólny koszt zakupu przyczepki wynosi 1 600 zł.
2. Odnowienie-remont remizy. Niezbędna jest wymiana ledwo trzymającego się okna (wymiary standardowe-dwuskrzydłowe), malowanie pomieszczenia. Remont strażacy chcą przeprowadzić własnymi siłami. Oczekują zakupu materiałów i okna co może kosztować co najmniej 500 zł.
3. Wyrażono opinię i wniosek do Zarządu Gminnego OSP, iż należy pozostawić poprzednio funkcjonujący system wydzielania z budżetu gminnego kwoty na funkcjonowanie OSP Ostrowo.
4. Zgłoszono potrzebę zakupu 3 szt. kompletów mundurów dla strażaków jednostki w Ostrowo.
Protokółował: Janusz Marcinkowski.

110 lecie OSP w Nowej Wsi Królewskiej.
Delegacja naszej OSP uczestniczyła w święcie nowowiejskich strażaków w dniu 7 lipca 2012 r. W kolumnie idą; Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół i Jan Ludwikowski.

W naszym poczcie sztandarowym szli;

Sławomir Wijata, Emil Wijata, Mateusz Właśniewski. Nalezy też powiedzieć, iż dzień był wtedy bardzo upalny!

Opłatek strażacki.

29 grudnia 2012 roku kolejny opłatek strażacki, zgromadził nas tym razem u druhów w Józefkowie.

Organizacja opłatka była kolejno w rękach przyjmującej OSP, przy wsparciu finansowym z budżetu gminnego-strażackiego. Z reguły na takie spotkanie przyjeżdżało ok. 50 osób z terenu gminy Płużnica. Zapraszano również przedstawicieli władz powiatowych; strażackich, starostwo itd.
Co i rusz, któregoś z naszych druhów seniorów odprowadzaliśmy na wieczną służbę! W tym spotkaniu uczestniczyli nasi ‘chłopcy’: Zygfryd Rygielski, Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół i Wiesław Właśniewski. Można trochę popracować i znaleźć ich wizerunki na wspólnym zdjęciu!

Śmierć Strażaka!

[Zdjęcia Grzegorz Mucha]

22 stycznia 2013 roku zmarł honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica druh Mieczysław Krauze Mieczysław z Kotnowa. W dwa później 24 stycznia 2013 r. pożegnaliśmy Druha Mieczysława nacmentarzu parafialnym w Płużnicy.

Dzień Strażacka.
4 maja 2013 roku spotkaliśmy się w Nowej Wsi Królewskiej. W poczcie sztandarowym; Piotr Szczepanik, Grzegorz Sokół, Piotr Sokół.

Prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski wręczył naszemu prezesowi Wiesławowi Właśniewskiemu ‘Medal za Zasługi dla Pożarnictwa’.

Nasi druhowie; Piotr Szczepanik i Grzegorz Sokół też ‘Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa’ otrzymali od prezesa gminnego OSP Edwarda Kruka.

125 lecie Strażacy gminy Płużnica
Na uroczystości 29 czerwca 2013 roku w Płużnicy z OSP Ostrowo byli; Grzegorz Sokół, Wiesław i Mateusz Właśniewscy, Emil Wijata, Waldemar Isbrandt.

Obraz Matki Boskiej w płużnickiej parafii.
Strażacy z parafii Płużnica z okolicznych wsi; Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Płużnica i części Czapel służą swoją obecnością, sztandarami w wielu religijnych uroczystościach. Druhowie w razie takiej potrzeby kontaktują się między sobą ustalając skład poszczególnych delegacji i asysty. W dniu 3 września 2013 roku służyli w płużnickim kościele, co utrwalono na poniższych zdjęciach. W uroczystości uczestniczyli strażacy; Wiesław Właśniewski, Zbigniew Makowski, Grzegorz Sokół, Piotr Szczepanik, Piotr Lisewski.

Obraz niosą; od końca; Grzegorz Sokół, Piotr Lisewski, obaj z Ostrowa, oraz Kamil Jazownik i Artur Pitan z płużnickiej OSP.

Zarząd Oddziału Gminnego OSP.

W skład tego Zarządu wchodzi od 2011 roku Grzegorz Sokół, natomiast Wiesław Właśniewski jest członkiem Gminnej Komisji Rewizyjnej. Na zdjęciu posiedzenie Zarządu w Płużnicy w dniu 19 listopada 2013 r. Zarząd Gminny to strażacka władza w gminie ustalająca wiele ważnych dla strażaków i naszej społeczności spraw. Przede wszystkim ustalamy i realizujemy roczny plan zamierzeń takich jak: zawody, konkursy, obchody ważnych rocznic, strażackiego święta itp. Ustalamy również i rozliczamy się z wykonania rocznego budżetu strażackiego, który jest przeznaczony na utrzymanie 11 jednostek OSP w gminie Płużnica, co przekłada się na zapewnienia bezpieczeństwa w gminie.

St. bryg. Sławomir Herbowski, ks. Jacek Dudziński, Jarosław Herbowski, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Marian Piątek z Uciąża.

Kolejny strażacki opłatek.
Urządzili go 29 grudnia 2013 roku strażacy z Wieldządza na sali w Nowej Wsi Królewskiej.

Wyjechała tam delegacja w składzie; Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół, Zygfryd Rygielski i Wiesław Właśniewski.

Spotkanie opłatkowe w Kotnowie.
29 grudnia 2014 roku pojechaliśmy do druhów w Kotnowie, aby wspólnie obchodzić podsumowanie roku 2014 i złożyć sobie wzajemnie życzenia na przyszły rok.

Wśród strażaków byli; Grzegorz Sokół, Zygfryd Rygielski, Wiesław Właśniewski.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Nowej Wsi Król.
Organizujemy je corocznie, po to by nie zagubić ducha i woli sportowej walki wśród strażaków. Zawody w Nowej Wsi odbyły się 17 maja 2014 r. Uczestniczyło w nich 7 drużyn z 11 istniejących w gminie.
Niestety w klasyfikacji ogólnej nie poszło nam najlepiej, bowiem nie tylko nie zajęliśmy dobrego miejsca, ale zostaliśmy w tych zawodach zdyskwalifikowani z powodów technicznych, gdyż podczas startu naszej drużyny pękł wąż. Zawody wygrali druhowie z Czapel.

W drużynie startowali; Sławomir Wijata, Damian Sokół, Mateusz Właśniewski, Tomasz Pyżewski, Marcin Pyżewski, Emil Wijata, Piotr Sokół, Mateusz Aniszewski, Grzegorz Sokół.

Szefowie drużyn; Jan Simson z Wieldządza, Marcin Taczyński z Uciąża, Kazimierz Chmielewski zBłędowa, Grzegorz Sokół.

100 lecie OSP Błędowo

W Błędowie byliśmy 31 maja 2014 r. Rozpoczęło się źle. W trakcie zbiórki i marszu do kościoła lał deszcz i wszyscy weszli do świątyni mając wodę w butach. Potem przejaśniło się i wszystko poszło tak, jak powinno być.

Nasz poczet w kościele w Błędowie.

Zbigiew Makowski, Piotr Sokól, Marcin Pyżewski.

‘Zakupy 2015’
Na ten rok złożono zamówienie na zakup węży; W-52/ 4szt i W-75/ 2 szt., oraz munduru dla Wiesława Właśniewskiego i Piotra Szczepanika. Zamówienia roczne składane są do biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu, gdzie pozyskiwana jest dotacja do ich zakupu. Pieniądze na zakup wyposażenia, mundurów pochodzą z budżetu gminnego, który corocznie wydzielany jest na potrzeby straży pożarnych. Podział pieniędzy dokonywany jest na forum Prezydium i Zarządu Gminnego OSP.

Posiedzenie w gminie.

Między innymi takimi sprawami zajmowaliśmy się na posiedzeniu Prezydium i Zarządzie Oddziału Gminnego w dniu 10 lutego 2015 r. Gminnego ZOSP na sali urzędu gminy w Płużnicy.
Przedmiotem spotkania było;
– analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,
– sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.
– sprawy organizacyjne

W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Sokół naczelnik OSP Ostrowo.

Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W poczcie sztandarowym w przedwojennych mundurach strażacy z Czapel na ‘Jasnej Górze’:

Marcin Dąbrowski, Andrzej Kujaczyński i Bogdan Sosnowski.
W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.

Obrazy w obiektywie Grzegorza Sokoła w ‘Pielgrzymki 2015’.

Z Ostrowa wybrali się tam; Grzegorz Sokół, Ewa Sokół, Piotr Szczepanik, Dorota Szczepanik.

Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo 1 maja 2015 r.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015 r. na trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach przez które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

Centrum Płużnicy na ulicy kotnowskiej, miejsce startu i mety.

Trasa wyścigu okrężnego wiodła z Płużnicy poprzez Lisewo-Dąbrówkę-Kotnowo do mety w Płużnicy. Długość trasy, jednego okrążenia-19,5 km.
Dla OSP Ostrowo wyznaczono rejon działania-skrzyżowanie w Płużnicy.

Strażacy; Grzegorz Sokół, Tomasz Pyżewski i Piotr Sokół na skrzyżowaniu w Płużnicy.

Zawody w Płużnicy
6 czerwca 2015 roku stawiliśmy się na zawodach gminnych w Płużnicy.

W składzie drużyny startowali; Sławomir Właśniewski, Piotr Sokół, Marcin Pyżewski, Bartłomiej Wijata, Sławomir Wijata, Mateusz Właśniewski, Damian Sokół, Tomasz Pyżewski.

Po raz pierwszy organizowano również zawody w strzelaniu z wiatrówki. Wzięli w nich udział Damian Sokół i Sławomir Wijata, drużynowo zajęliśmy II miejsce po OSP Błędowo

115 lecie OSP Uciąż.
Byliśmy w dniu 20 czerwca 2015 r. u naszych przyjaciół i druhów w Uciążu.

To my przed rozpoczęciem uroczystości. W poczcie; chorąży Piotr Sokół, w asyście; Marcin Pyżewski i Grzegorz Sokół.

Spotkanie seniorów strażaków ‘2015’

Spotkania z seniorami ochotnikami organizujemy raz w rok, zawsze w innej przyjacielskiej OSP. W ubiegłym roku spotykaliśmy się u druhów w Uciążu, natomiast teraz 24 września br. zostali zaproszeni trochę wcześniej urodzeni druhowie do Czapel.
Zwołujemy się na różne sposoby prosząc przede wszystkim prezesów OSP o zadbanie, aby nasi seniorzy zechcieli wybrać się i pobyć z nami wspólnie przez kilka godzin. Tyle i dużo więcej należy się strażakom, którzy przez wiele lat, w niektórzy od lat 40 tych służyli swemu otoczeniu w pożarze i w sprawach publicznych szeroko rozumianych.

W naszej delegacji wyjechali; Zygfryd Rygielski i Grzegorz Sokół.
Ci sami druhowie uczestniczyli w kolejnej uroczystości opłatkowej w Kotnowie organizowanej przez strażaków z Działowa w dniu 29 grudnia 2015 roku, i tym sposobem pożegnaliśmy 2015 rok, mając nadzieje, że kolejny 2016 nie będzie gorszy!

Rozdział III. Strażacy i Zarządy OSP Ostrowo.

Seniorzy ostrowskiego strażactwa urodzeni przed 1945 r.;

Wykaz strażaków OSP Ostrowo.

[*rok urodzenia] /rok występowania w dokumentach/ 1948> strażacy założyciele OSP.]
Ostrowo.
————————————————–
1. Aniszewski Gerard[*1944 ]/1960 te
2. Aniszewski Janusz[*1971 ] /1996/
3. Aniszewski Mateusz[*1991]
4. Barański Stanisław[*1941] /1960 te
5. Bartnik Jan[*1923 ϯ 2010] /1948
6. Burchardt August[*1929] /1961/1996
7. Burchard Benedykt[*1966] /1996/2002
8. Celmer Henryk[*1960]
9. Daszkowski Bernard[*1906 ϯ1987]/1948/
10. Fiałek Piotr[*1984]/2005
11. Fiałek Józef[*1928 ϯ2013]/1948-1996/
12. Fijałek Marek[*1960]
13. Fijałek Mariusz[*1983] /2004
14. Flizikowski Stanisław[*1937 ϯ ] [1960 te]
15. Groszewski Krzysztof[*1954]/1980 te
16. Izbrandt Jan[*1940]/1958
17. Isbrandt Jerzy[*1948]/1960
18. Isbrandt Waldemar[*1974] /1996
19. Isbrandt Paweł[*1969]
20. Kalinowski Jerzy[*1948 ]/1960 te/
21. Kalinowski Stanisław [*1907]/1948
22. Kujaczyński Czesław[*1946 ]/1960 te/
23. Kujaczyński Zbysław[* ] /1960 te
24. Kwiatkowski Tadeusz[*1950]
25. Lipiński Jan[*1949]/1967
26. Lisewski Stanisław[*1953]/1978
27. Lisewski Piotr[*1987 ]/2
28. Ludwikowski Jan[*1973] /1996
29. Makowski Ryszard[*1943]/1996/
30. Makowski Jan[*1932]/1948
31. Makowski Zbigniew[*1980]/1990 te
32. Motyka Ignacy[*1937] /1948
33. Moskal Feliks[*1950]/1970
34. Paczkowski Stanisław[*1947]/1970 te
35. Paczkowski Zbigniew[*1955] /1980 te
36. Paradowski Alfons[*1913 ϯ2001]/1948/
37. Pawlikowski Jan[*1974]/1992
38. Pawlikowski Seweryn [*1930] /1948
39. Pazik Edward[*1940]/1960 te
40. Pąk Stanisław [*1950 ]/1960 te
41. Piłat Leon[*1922 ]/1948
42. Piłat Bolesław[*1949] /1970 te
43. Preis Bogusław[*1957] 1980 te
44. Preis Mieczysław[*1947]/1960
45. Preis Tomasz[*1981]
46. Pyżewski Adam[*1953 ] /1970 te
47. Pyżewski Alfons[*1921]/*1948
48. Pyżewski Dariusz[*1969] /1992
49. Pyżewski Dariiusz[*1982]
50. Pyżewski Edmund[*1957] /1996
51. Pyżewski Jerzy[* ]1961 te
52. Pyżewski Leszek[*1983]/2004
53. Pyżewski Marcin[*1996]
54. Pyżewski Stefan[*1932]/*1948
55. Pyżewski Tomasz[*1993]
56. Robaczewski Stanisław [*1958]/1976
57. Rygielski Zygfryd[*1935]/1980 te
58. Sokół Damian[*1992]/2009
59. Sokół Grzegorz[*1968]/1986
60. Sokół Piotr[*1993]/2010
61. Sokół Stanisław[*1940]/1958
62. Sośnicki Wiktor[*1947]/1970 te
63. Szczepanik Piotr[*1970]/1990
64. Świerad Marek[*1962]/1980 te
65. Wijata Emil[*1990]/2009
66. Wijata Sławomir[*1986]]/2009
67. Wiśniewski Jan[*1985]
68. Właśniewski Alfons[*1925 ϯ 2002]/*1948
69. Właśniewski Henryk[*1990]
70. Właśniewski Mateusz[*1995] /201
71. Właśniewski Marcin[*1981 ϯ2014]/1999-2014/
72. Właśniewski Wiesław[*1958]/1970
73. Właśniewski Wojciech[*1982] /1999
74. Właśniewski Zygmunt[*1943]/1960
75. Wölk Leszek[*1980]/1996/
76. Wölk Roman[*1951]/1960 te

Zarządy OSP Ostrowo
‘1948 rok’
prezes Stanisław Kalinowski,
naczelnik Jan Makowski,
sekretarz Alfons Właśniewski
skarbnik Bernard Daszkowski
gospodarz Alfons Pyżewski
‘1963 rok’
prezes Alfons Pyżewski,
z-ca prezesa Alfons Właśniewski
naczelnik Józef Fijałek
z-ca naczelnika Jan Isbrandt
sekretarz Zygmunt Właśniewski
skarbnik Stanisław Paczkowski
gospodarz Gerard Aniszewski
‘1965 rok’
Prezes Alfons Pyżewski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Bolesław Piłat
Z-ca naczelnika Stefan Pyżewski
Komisja Rewizyjna; przewodniczący Stanisław Sokół.
‘1970 rok’
Prezes August Burchardt
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Alfons Właśniewski
Skarbnik Stanisław Flizikowski
‘1973 rok’
Prezes Alfons Pyżewski
Naczelnik Bolesław Piłat.
‘1980 te’
Prezes Bolesław Piłat
Naczelnik Henryk Smoczyński
‘1985 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
z-ca naczelnika Stefan Pyżewski
sekretarz Ignacy Motyka
skarbnik Stanisław Flizikowski
gospodarz Stanisław Paczkowski
‘1990 te’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Gospodarz, kierowca Feliks Moskal
‘1996 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Z-ca naczelnika Zbigniew Paczkowski
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt,
Jan Pawlikowski.
‘1998 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
z-ca naczelnika Zbigniew Paczkowski
sekretarz Stanisław Robaczewski
skarbnik Wiesław Właśniewski
‘2000 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Stanisław Robaczewski
Skarbnik Wiesław Właśniewski
‘2001 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Z-ca naczelnika Zbigniew Paczkowski
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
‘2003 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
‘2008 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Jan Pawlikowski, Waldemar Isbrandt.
‘2009 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Sekretarz Piotr Szczepanik
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
‘2010 rok’
Prezes Zygfryd Rygielski
Naczelnik Jan Isbrandt
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Wiesław Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Stanisław Lisewski, Waldemar Isbrandt, Jan Pawlikowski.
‘2011 rok’
Prezes Wiesław Właśniewski
Naczelnik Grzegorz Sokół
Sekretarz Piotr Szczepanik
Skarbnik Marian Właśniewski
Gospodarz Grzegorz Sokół
Komisja Rewizyjna; Wijata Emil, Aniszewski Mateusz, Sokół Piotr.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieldządzu.

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica-Wieldządz 2015 r.

Wstęp.

Kronikę OSP Wieldządz dedykuję Pamięci moim przyjaciołom; Zbigniewowi Topolewskiemu i Eugeniuszowi Taborowi, których los powołał do ‘niebieskiej służby’, a którym bardzo zależało, aby wieldządzka Straż trwała i nadal pełniła swoją publiczną służbę. Inspirowała mnie do tego pisania przyjazna postawa druhów strażaków z zarządu OSP Wieldządz; Zdzisława Malińskiego, Jana Simsona i Mirosława Sosnowskiego, którzy weryfikowali ten kronikarski zapis.

Dla opracowania „Kroniki OSP Wieldządz” zbierałem materiały z różnych źródeł. Między innymi korzystałem z dokumentów OSP, a także z ocalałej części archiwów PSP z Wąbrzeźna. Pracując nad kronikami z gminy Płużnica i powiatu wąbrzeskiego sporządzałem ‘fiszki’ z informacjami o działaniach strażaków z Wieldządza i o wydarzeniach w które przytrafiały się ludziom w przeszłości wsi. Dokonałem również kwerendy gazet z zasobów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Korzystałem z własnego archiwum i ze zbioru fotograficznego, który to powstawał dzięki wielu kolegów ‘fotografów’, a których nie sposób wszystkich wymienić.

 Materiał kronikarski dla przejrzystości podzieliłem na kilka rozdziałów;

 Wstęp.

Rozdział. I. Wspominki z okresu międzywojennego.

Rozdział. II. Strażacy w Wieldządzu w okresie PRL.

Rozdział. III. Działalność OSP w III RP.

Rozdział. IV.  Strażacy i zarządy w OSP Wieldządz.

Rozdział. I. Wspominki z okresu międzywojennego.

Sprawa funkcjonowania przedwojennej straży ogniowej w Wieldządzu jest z jednej strony niejasna, a z drugiej oczywista. W kilku źródłowych wzmiankach znalazłem dość rozbieżne informacje na temat utworzenia tej straży pożarnej. Być może należałoby ze strażakami przyjąć jakąś konkretną datę biorąc również pod uwagę skomplikowaną sytuację polityczną i narodowościową w Wieldządzu na przełomie XX i XXI wieku. Młodszym przypominam, starszym odświeżam, iż nasza mała ojczyzna Pomorze wróciła do ‘Macierzy’ w styczniu 1920 roku po ponad 120 latach pruskiego panowania i silnym procesom germanizacyjnym w Wieldządzu. Stąd też nawet w okresie II niepodległej RP żywioł niemiecki był tu silny, poczynając od właściciela folwarku Karola Fischera, a na karczmarzu Templinie kończąc. Na tym tle możemy rozważać ewentualne odcięcie się powojennych mieszkańców Wieldządza od przedwojennej rzeczywistości i nie identyfikowaniu się z faktami, iż w międzywojniu w latach 1920-1939 istniała tu straż pożarna na co wskazują;

 • Ø na karcie  państwowej straży pożarnej w Wąbrzeźnie z roku 1960 wpisano datę utworzenia OSP w Wieldządzu na rok 1910 rok
 • Ø w kartotece z 1970 roku wpisano datę utworzenia OSP Wieldządz ze wskazaniem na 1914 rok.
 • Ø czasopismo „Strażak Pomorski” z 1927 roku w wykazie OSP i ich naczelników zamieściło informację o OSP w Wieldządzu.
 • Ø wspomniany „Strażak Pomorski”, w informacji o kursie dla strażaków połączonym z konkursem w dniu 26 sierpnia 1928 roku w Grudziądzu pisał, iż na 24 drużyny  pomorskiego związku ochotników brała udział również straż z Wieldządza. W zawodach przewidziano ćwiczenia z sikawkami i drabinami. Były także pokazowe ćwiczenia z narzędziami ratunkowymi, wężami i linkami. Naczelnikiem wieldządzkiej straży był niejaki Murawski, który w tych ćwiczeniach jest wymieniany  w składzie komisji konkursowej. Narzekano w artykule, iż miejscowe obywatelstwo „mało” stawiło się na zabawie, której celem jest zdobycie pieniędzy na wyposażenie straży.
 • Ø na funkcjonowanie straży przed 1939 rokiem wskazuje informacja, iż w wykazie dłużników za prenumeratę na koniec 1929 roku za pismo „Strażak Pomorski” figuruje również OSP Wieldządz i to sumę 15 zł., którą należy zapłacić do grudnia. W artykule zamieszczono apel; „… prosimy o wpłacenie przedpłaty na 1930 rok za tyle egzemplarzy, ile poszczególne Zarządy OSP sobie życzą”.
 • Ø w wykazie  Straży Ogniowych województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu  z 1929 roku zapisano: „OSP Wieldządz; 20 strażaków”.
 • Kronika szkoły o sytuacji sprzed 1939 roku; może trochę wyjaśni sytuację społeczną we wsi zapis z kroniki szkoły podstawowej w Wieldządzu. Kronikarz szkolny, nauczyciel Jan Skibiński tak zanotował  w 1948 r. nastroje;  przed wybuchem II wojny światowej Wieldządz zamieszkany był w większości przez Niemców. Gospodarze narodowości polskiej stanowili zaledwie znikomą część, było ich zaledwie szesnastu. Wobec tak małej ilości polskich mieszkańców, ster życia społecznego i kulturalnego przejęli miejscowi Niemcy. Miejscowi Niemcy zrzeszeni byli w organizacjach [niektóre nielegalne]; Bund Deutscher Madel (Związek Dziewcząt Niemieckich, Hitlerjugend (Młodzież Hitlera) Selbschtz Manner (Samoobrona-bojówki hitlerowskie). Przy kościele pod protektoratem ks. Jana Benickena istniała Nieniecka Kasa Oszczędności z usług której korzystali także niektórzy Polacy. W skład zarządu kasy wchodzili m.in. Fridrich i Edward Felka. Istniała Niemiecka Mleczarnia Rolnicza (filia płużnickiej?) w budynku nad jeziorem (obecnie Kępski). Istniała też  Straż Pożarna do której należeli również Polacy. Polacy którzy nie chcieli współpracować, czy też uzależniać się od wieldządzkich organizacji opanowanych przez Niemców szukali oparcia w organizacjach polskich w sąsiedniej Nowej Wsi Królewskiej w której było Kółko Rolnicze, Chór itp.

Odnotujmy jeszcze taką informację o zagrożeniach zjawiskami przyrodniczymi w okresie międzywojennym:„… w 1929 roku wskutek ostatniej burzy ucierpiały w Wieldządzu następujące gospodarstwa; Michałowi Kamrowskiemu zniósł wicher dach znad szopy, Florianowi Dregerowi zerwał huragan dach ze stodoły i chlewu. Podobne szkody wichura uczyniła w sąsiednich wsiach”.

Rozdział. II. Strażacy w Wieldządzu w okresie PRL.

          W protokołach OSP Wieldządz w latach powojennych przyjmowano datę utworzenia straży na 1946 rok. Tak też przyjęto organizując późniejsze, obchodzone kolejne rocznice wieldządzkiej straży. Przypomnijmy jeszcze jedną rzecz; do 1955 roku, tj. do korekty granic powiatów, wieś należała do powiatu chełmińskiego, a następnie do wąbrzeskiego.

 Założycielami powojennej ogniowej straży byli;

 Władysław Mazur (prezes),

 Jan Sosnowski (naczelnik),

 Wojciech Tabor (sekretarz)

 Stanisław Argalski

 Józef Wątroba

 Jan Matuszak.

Jednostka OSP była wtedy wyposażona w ręczną pompę (sikawkę) ciągniętą przez zaprzęg konny. Końmi powoził między innymi Henryk Jankowski. Remiza mieściła się w małym budynku nad jeziorem, naprzeciw dawnej zlewni mleka, która od funkcjonowała do 1946 roku. Później była to własność Władysława Mazura. Remiza stała dokładnie tam, gdzie dzisiejsza remiza OSP.

Do 1955 roku Wieldządz należał do powiatu chełmińskiego.

Walne OSP ‘1953’

Omawiano sprawozdanie z działalności w 1953 roku. Stan osobowy wynosił 24, stan faktyczny 14 strażaków. W 1953 roku do OSP wstąpiło 3 mieszkańców wsi. Odbyto 4 posiedzenia komendy, jedno zgromadzenie ogólne i dwa posiedzenia Komisji  Rewizyjnej. W odprawach w Komendzie Powiatowej w Chełmnie brało udział 3 strażaków. Zorganizowano 2 akcje zapobiegawcze pożarom. W jednostce były 4 osoby wyszkolone i upoważnione do prowadzenia kontroli obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Na zebraniach wiejskich wygłoszono po 3 pogadanki na temat ochrony przeciwpożarowej w okresie przedwiośnia, przedżniwnym i jesiennym. Przeprowadzono 144 kontrole w obiektach na terenie wsi. Kursy w straży pożarnej organizując 49 wykładów dla 10 strażaków. Na stanie jednostki były węże tłoczne C ‘II’ 15 odcinków. Sprawozdanie podpisali; sekretarz OSP  Władysław Mazur  i  komendant  Józef Wątroba.

Ze sprawozdania finansowego za 1953 rok wynika, iż z 1952 roku pozostało 101,16 zł, w 1953 wpływy osiągnęły 165,84 zł. Wydatkowano w 1953 roku 190,80 zł. W kasie pozostało 76,20 zł. Pieniądze wydano na podróże służbowe.

Strażacy wieldządzcy; Cichowicz Józef, Gierada Stanisław, Jankowski Henryk, Jankowski Stanisław, Jankowski Zygmunt, Mazur Władysław, Mulewski Jan, Simson Jan, Simson Stefan, Sosnowski Jan, Swół Jan, Świderski Stefan, Tabor Wojciech, Wątroba Józef.

Budżet strażacki na 1954 rok.

Został uchwalony na zgromadzeniu ogólnym w dniu 20 lutego 1954 roku na ogólną kwotę 300 zł. Budżet podpisał skarbnik  Henryk Jankowski i komendant Józef Wątroba. Dochody zamierzano osiągnąć organizują zabawę taneczną. Kwota ta miała być wydana na podróże służbowe (autobusem) strażaków. ‘Faktyczny’ stan osobowy wynosił 19 strażaków. Odbyto 6 posiedzeń Komendy, 1 zgromadzenie ogólne i 3 Komisji Rewizyjnej. W odprawach w komendzie powiatowej brało udział 5 członków. Przeprowadzono 210 kontroli obiektów na terenie działania OSP. W szkoleniach 14 członków OSP wysłuchało 42 wykładów. Na zebraniach wiejskich wygłoszono 6 pogadanek o ochronie ppoż. Sekretarzem był Władysław Mazur, Komendantem Straży Józef Wątroba. Przychody kasowe w 1954 wyniosły 275,00 zł. Wydatkowano 248,50 zł.

Budżet na 1955 rok.

Ustalono na sumę 400 zł, które przeznaczone zostaną na podróże służbowe 300 zł i 100 zł na wydatki gospodarcze; na opał, światło, wodę. W celu osiągnięcia dochodów zaplanowano organizację 3 zabaw publicznych. Na stanie jednostki było wyposażanie; 1 sikawka konna, 2 węże ssawne, 105 mb węży tłocznych, 4 hełmy.

 Członkowie Komendy.

20 lutego 1955 roku na zwyczajnym zgromadzeniu ogólnym wybrano członków Komendy OSP w Wieldządzu w składzie;

Wątroba  Józef komendant.

Gierada Lucjan z-ca  kom  ds. KO.

Świderski Stefan z-ca kom ds. technicznych.

Pajer Henryk sekretarz.

Jankowski Stanisław skarbnik.

Gierada Stanisław gospodarz.

Mazur Władysław członek komendy.

 Podpisy szefostwa strażackiego szefostwa;

 Sikawka 50 tych lat.

          Według wspomnienia Mariana Tabora w gospodarstwie jego ojca Wojciecha Tabora w Wieldządzu w dawnej wozowni stała bardzo okazała dwubalonowa ręczna sikawka. Do wyjazdu do akcji, na ćwiczenia i pokazy Wojciech Tabor zaprzęgał do niej swoje dwa kare konie.

 

Wojciech Tabor [*1912 ϯ1980]

 

Kare konie i Wojciech Tabor.

Wykaz wieldządzkich strażaków w połowie lat 50 ych.

 

Stan osobowy OSP; W 1956 roku OSP liczyła 20 członków. Zebrania Komendy (zarządu) nie odbyto żadnego, natomiast zwołano 1 zgromadzenia ogólne (walne zebranie). Wygłoszono 5 pogadanek o zapobieganiu pożarom na zebraniach wiejskich.

W remizie OSP Wieldządz na stanie był sprzęt; wóz konny czterokołowy, sikawka ręczna, węże tłoczne, 2 prądownice i 4 hełmy.

Zgromadzenie ogólne odbyło się 14 lutego 1956 roku z następującym porządkiem;

Zagajenie.

Wygłoszenie referatu politycznego.

Sprawozdanie z działalności; komendanta, z-cy ds. KO (kulturalno-

oświatowych), z-cy ds. technicznych, sekretarza, skarbnika, gospodarza

remizy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Uchwalenie planu działalności na rok 1956.

 Niżej kopia protokółu z dnia 14 lutego 1956 roku.

W sprawozdaniu nadmieniono, iż „w 1955 roku odbywały się ćwiczenia praktyczne każdego miesiąca, a oprócz tego przeprowadzono szkolenia teoretyczne. Straż brała udział w gaszeniu pożaru jeden raz. W dalszej dyskusji stwierdzano, iż straż była mało żywotna. Wojciech Tabor krytykował niektórych kolegów z Komendy za to, iż nie wywiązują się należycie ze swych obowiązków. W zebraniu uczestniczył  komendant powiatowy.

Uchwalono budżet n 1956 rok, którego dochody miały osiągnąć 1 000 zł. Budżet zatwierdził komendant Straży Powiatowej Bronisław Chaczyński.

Dalszy ciąg protokołu z 1956 roku.

 

 Walne OSP.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się 24 marca 1957 r. Komendant Józef Wątroba dając sprawozdanie nadmienił: „że nie ma czego sprawozdawać, gdyż przez cały rok nic nie było robione, za co ponosi winę cała Komenda. Podobnie oświadczyli pozostali; zastępcy, skarbnik, komisja rewizyjna. Wojciech Tabor, podobnie jak w poprzednim roku potwierdzał: „…praca w placówce była bardzo ospała, za co winę ponosi cała Komenda”, dalej stwierdził, że mało tą placówką interesuje się  Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotnowie, po czym oświadczył, „…iż zachodzi konieczność gruntownej zmiany całej komendy OSP”.  Sołtys Adam Matuszak tłumaczył dlaczego na zebraniu nie ma nikogo z Prezydium GRN. W podobnym krytycznym tonie zabrał głos Mieczysław Przybysz. Narzekano na stan remizy strażackiej, która nie nadawała się do użytku i na wspomniany wcześniej brak zainteresowania władz gromadzkich. Już kiedyś wnioskowano o to wszystko do Komendy Powiatowej w Chełmnie. Zaznaczono, iż „przy dobrej chęci strażaków można by odbudować remizę przy pomocy gromadzkich władz”.

 W dyskusji głos zabierali; Wojciech Tabor, Adam Matuszak, Mieczysław Przybysz, Jan Urban z Nowej Wsi Królewskiej (komendant rejonowy- gromadzki OSP).

     W dalszej części zebrania komendant Józef Wątroba złożył rezygnację z funkcji komendanta i zaproponował zgłaszanie kandydatur. Pozostali członkowie Komendy również złożyli rezygnację. Wobec tego przeprowadzono wybór komendanta OSP.  Na obecnych 9 członków 8 opowiedziało się za kandydaturą Władysława Mazura na komendanta, który wybór ten przyjął. Zebranie dokonało wyboru składu nowej Komendy w składzie;

Komendant Władysław Mazur.

z-ca KO (kulturalno-oświatowy) Zygmunt Jankowski.

Z-ca komendanta do spraw technicznych Jan Sosnowski.

Sekretarz Wojciech Tabor.

Skarbnik Stanisław Jankowski

Gospodarz Stefan Simson.

Do Komisji Rewizyjnej weszli; przewodniczący Henryk Pajer, Stanisław Gierada i Stefan Świderski.

    W końcowej części zebrania Wojciech Tabor apelował do mieszkańców wsi, aby wstępowali do OSP. Wnosił, aby wyjaśnić status członków wspierających. Kwestię tą wyjaśnił z-ca komendanta powiatowego, mówiąc, iż można już ich przyjmować do OSP, wspomniał również o sprawie przyszłego statutu Związku OSP.

Walne OSP.

Zwołano na dzień 12 listopada 1957 r. Było 14 obecnych  na 20 czynnych strażaków. Przewodniczącym zebrania wybrano Leopolda Horodyńskiego. Ustępującej Komendzie OSP  udzielono absolutorium. W sprawozdaniu ujęto, iż odbyły się dwa posiedzenia komendy i jedno walne zebranie członków. Prowadzono szkolenia, pogadanki w zakresie zapobiegania pożarom. Drużyna OSP  po komendą Jana Sosnowskiego wzięła udział w zawodach rejonowych  w Wąbrzeźnie zdobywając I miejsce.  Komendant Władysław Mazur sprawozdając za miniony okres 1957 roku mówił o dobrej pracy strażaków przy odbudowie remizy. Ubolewał jednocześnie, iż „większość mieszkańców nie docenia naszej pracy, bagatelizując sobie nasze poświęcenie dla dobra mieszkańców, niektórzy nawet utrudniają nam pracę”.

Sprawozdanie Władysława Mazura.

W dniu dzisiejszym na zebraniu OSP w Wieldządzu przy udziale władz powiatowych OSP, przedstawicieli partii politycznych; PZPR, ZSL, Gromadzkiej Rady Narodowej oraz całego społeczeństwa należącego do obwodu OSP Wieldządz postaram się zebranym przedstawić całokształt pracy naszej placówki za okres od ostatniego zebrania, to jest od kwietnia br.

W kwietniu na walnym zebraniu wybrano nowe władze naszej placówki, między innymi mnie na komendanta. Po wyborze w czasie przejmowania placówki zastałem stan, zasadniczo bez należytej organizacji pracy. Był to okres przejściowy, ponieważ po przystąpieniu do pracy przez nową Komendę okazało się, że praca byłej Komendy nie poszła całkowicie w zapomnienie. Praca nasza w doskonaleniu bojowym była dostateczna. Obywatele naszej wsi w tym czasie brali udział przy budowie zdewastowanej remizy strażackiej i to w okresie intensywnego przygotowania bojowego straży do zawodów rejonowych OSP. Wzięli w nich udział mimo mankamentów w przygotowaniach.

Komenda nasza włożyła maksimum swoich umiejętności i wysiłku, ażeby nałożono zadania na naszą placówkę wykonać i w tej chwili musimy stwierdzić, że przy współudziale i pomocy części członków OSP i co zaznaczam, bardzo wydatnej pomocy  Prezydium GRN oraz społeczeństwa wsi udało się wykonać. Pomagał nam również Stanisław Łysik. Jako dowód dobrej pracy podaję, że wyremontowaliśmy remizę w terminie przewidywanym, oraz zajęliśmy I miejsce w zawodach OSP. Największe uznanie  należy się za doprowadzenie się członków OSP do takiego poziomu, ażeby mogli zająć I miejsce. Należy podziękować członkom drużyny; seniorom, młodzieży oraz zastępcy naczelnika  Janowi Sosnowskiemu, który ćwiczenia prowadził. W przyszłości należałoby włączyć się również 5 ciu członków komendy, którzy są, ale żadnego czynnego udziału w pracach OSP nie biorą. Obecnie z mojej strony postaram się przedstawić pracę naszą od krytycznej strony. Po zawodach rejonowych upojeni sukcesem, zaniedbaliśmy ćwiczenia bojowe, częściowo może także kosztem konserwacji sprzętu. Sezon letni rozleniwił całą placówkę i komendę, włącznie z z Komisją Rewizyjną. Z drugiej strony na nasze usprawiedliwienie muszę zebranym przedstawić powód naszego zaniedbania i liczę, że usprawiedliwienie nasze zebrani uznają za słuszne. Zaniedbanie nasze powstało na skutek natężonych prac polowych: żniw, siewu i wykopków.

Po przedstawieniu zebranym naszych spraw wewnętrznych, błędem było  by, gdybym nie uwidocznił naszej pracy przy kontrolach przeciwpożarowych, dokonywanych na terenie naszego obwodu. Kontrole takie prowadziliśmy wiosną i jesienią i okazało się, że społeczeństwo nasze w większej części bagatelizuje upomnienia i nadal nie ma wyposażenia przeciwpożarowego.

Większość mieszkańców nie docenia naszej pracy bagatelizując sobie nasze poświęcenia dla dobra mieszkańców, a niektórzy nawet utrudniają nam pracę. Na tym sprawozdanie zakończyłem i oddaję zebranym pod dyskusję.

                          [Komendant Straży Pożarnej Mazur Władysław]

W dalszej części przeprowadzono wybory pod rządami nowego prawa-statutu strażackiego, który w miejsce Komendy przywracał Zarząd OSP. Pierwszy skład zarządu OSP był następujący;

Prezes Mazur Władysław, rybak.

I. w-ce prezes-naczelnik Sosnowski Jan, rolnik.

II. w-ce prezes Rudyk Józef, rolnik.

Sekretarz Przybysz Mieczysław, kolejarz.

Skarbnik Jankowski Stanisław, listonosz.

Gospodarz Kobiałka Florian, rolnik.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano na przewodniczącego Wojciecha Tabora, członków; Henryka Pajera i Henryka Przybysza.

Składkę uchwalono w wysokości 2 zł. miesięcznie.

Dyskusja miała następujący przebieg;

„Jako pierwszy zajął głos delegat Komendy Powiatowej Ob. … omawiając sprawy organizacyjno szkoleniowe i techniczne, sprawy kontroli ppoż. w terenie oraz prowadzenie dokumentacji w OSP Wieldządz. Podaje, że były osiągnięcia w pracach odbudowy remizy, placówka szkoliła się, otrzymała nagrodę.

Następnie głos zabrał Leon Horodyński poruszając sprawy dobrej organizacji placówki w ostatnim czasie, tj. od ostatniego zebrania. Andrzej Socha mówił o tym: „że sikawka jest dobra, ale Wieldządz powinien mieć motopompę”. Mieczysław Przybysz składał podziękowania ‘władzy’ w imieniu straży, za wkład pracy, za materiał na budowę remizy, oraz za fundusze które na ten cel dano i wspomagano na każdym kroku. Prosi o dalszą pomoc dla placówki i mówi, że za fundusze należy kupić mundury i czapki, po zawodach praca ucichła…”.

    Na stanie OSP znajdowały się; ręczna sikawka 4 kołowa, 2 węże ssawne, 9 odcinków węży tłocznych, 2 prądownice, syrena ręczna, tyfon, 2 drabiny nasadkowe, 4 hełmy i 9 kombinezonów. Strażnica była drewniana, kryta papą o wielkości 4 x 5 m. Remiza strażacka z dużą pomocą strażaków i nakładami GRN  w Kotnowie w 1957 roku została ona odbudowana.

Kopie podpisów po protokołem; Jana Sosnowskiego, Mieczysława Przybysza i Władysława Mazura.

 Karta ewidencyjna.

Zawarty jest tam opis OSP według stanu na rok 1960. W OSP było 16 strażaków. Prezesem był Władysław Mazur, naczelnikiem Jan Sosnowski. Straż posiadała syrenę ręczną. Na 90 ogniotrwałych budynkach we wsi zainstalowano 87 instalacji odgromowych.

 Do 1960  roku wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy było bardzo skromne. Strażacy dysponowali jedynie ręczną sikawką, którą w 1962 roku zastąpiła motopompa typu M-800.

W 1960 roku OSP kontrolowała obiekty na terenie wsi. Najczęściej wydawano zalecenia; uzupełnienia sprzętu ppoż. w gospodarstwach, zakupienia drabin, pobielenia kominów. Prowadzono szkolenia strażaków. OSP brał udział w uroczystościach 1 majowych i święcie Odrodzenia Polski 22 lipca. Pozyskano pieniądze na zakup beczki na paliwo, otrzymano motopompę oraz 160 mb węża.

    Mieczysław Przybysz wnioskował o zakupienie  konnego wozu ogumionego (na gumowych kołach) do przewozu strażaków wraz ze sprzętem ppoż. Ponadto planowano pobudować z własnych funduszy magazyn na materiały pędne, wzmóc szkolenie strażaków a także zrobić porządek wokół remizy strażackiej.

Stan sprzętu.

Zapisano; 1 motopompa, 1 sikawka ręczna konna, węże W-75; 100 m, W-52; 100 metrów, drabina nasadkowa, syrena ręczna, 4 hełmy, 4 pasy bojowe, 4 toporki, 8 mundurów sukiennych i 7 mundurów  drelichowych. Motopompa była stara i zużyta, stąd strażacy wnioskowali o kupno nowej. Remiza OSP stała wtedy 15 metrów od jeziora.

Walne OSP.

Odbyło się 3 czerwca 1961 roku o godz. 20,00 w lokalu gromadzkim. Obecni z powiatu byli:  z powiatowej OSP Jan Urban, z Komendy Straży Pożarnej Jan Lipiński, z Gromadzkiej Rady Narodowej z Kotnowa sekretarz Henryk Pajer. Na 15 członków obecnych było 12 strażaków. Zebraniu przewodniczył Jan Urban z asesorami Jan Sosnowski, Henryk Przybysz. Sekretarzem zebrania został Mieczysław Przybysz. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania walnego z 12 listopada 1957 r.  Kadencja władz OSP była wówczas 3 letnia]

W poprzednim roku pozyskano pieniądze na zakup beczek do benzyny, otrzymano motopompę, oraz węże. Na dachu remizy położono papę.

Na zebraniu stawiano wnioski;

 

Wybrano zarząd OSP;

Mieczysław Przybysz, Jan Sosnowski. Henryk Przybysz, Jan Urban.

 

 Walne OSP z 15  stycznia 1963 r.

Na stan 16 strażaków  uprawnionych do głosowania na zebraniu było 13 członków i 9 gości. W poprzednim roku odbyto 18 godzin ćwiczeń, wygłoszono 1 pogadankę dla mieszkańców o ochronie ppoż. Brano udział w obchodach świąt 1 majowego i „22 lipca”. Położono nowe pokrycie dachowe na remizie.

Wykaz członków OSP Wieldządz z początkowych lat 60 tych ubiegłego wieku.

 

 Kolejne walne OSP.

Zorganizowano je 19 grudnia 1963 roku  o godz. 18,00 w świetlicy wiejskiej. Stan osobowy wynosił 15 czynnych  strażaków, obecny na zebraniu był por. Marian Wiecki z komendy powiatowej. Zebranie rozpoczął sekretarz Mieczysław Przybysz. Na przewodniczącego zebrania powołano Mariana Wieckiego komendanta powiatowego Straży Pożarnej. Sprawozdania przedstawiali;  prezes Władysław Mazur, skarbnik Stanisław Jankowski, przew. Komisji Rewizyjnej Henryk Przybysz.  Skarbnik wyjaśnił zebranym, iż w kasie nie ma pieniędzy ponieważ zakupiono 3 komplety mundurów sukiennych za 1580 zł. Na stanie OSP Wieldządz były; 1 motopompa M 80. Ręczna sikawka, węże W-75 100 mb, W-52 100 mb, drabina nasadkowa, syrena ręczna, 4 hełmy, 4 pasy bojowe, 4 toporki, 8 kompletów mundurów sukiennych, 7 komp., drelichów. Strażacy nadal wnioskowali do władz o nową motopompę.

 Inwentaryzacja w OSP

 

 

 Nowy statut.

19 grudnia 1963 roku wieldzadzcy strażacy podjęli uchwałę o przyjęciu nowego statutu OSP. Zgłoszenie firmowali strażacy; Stanisław Argalski, Władysław Mazur, Stanisław Jankowski, Florian Kobiałka, Mieczysław Przybysz, Tadeusz Mulewski, Stefan Simson, Jan Sosnowski.

Wykaz członków Zarządu OSP z 1964 r.

Walne OSP.

17 grudnia 1964 r. o godz. 17,00 w szkole odbyło się walne zebranie OSP. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP reprezentował Jan Urban, partię Zbigniew Topolewski. Na stan 14 członków OSP obecnych było 10 strażaków.

W sprawozdaniu zawarto; przeprowadzono 76 kontroli prewencyjnych. Zwracano uwagę na brak sprzętu w jednostce. W zabezpieczeniu pożarowym za częste, niekorzystne działanie było lokowanie stogów ze słomą zbyt blisko zabudowań. W zakresie działań kulturalnych strażacy brali udział w oglądaniu filmów wyświetlanych przez kino objazdowe raz w miesiącu.

Przy remizie OSP zamontowano w 1965 roku syrenę alarmową. Do tej pory posługiwano się ręczną syrena.

Planowano pobudowanie pomostu czerpania wody nad jeziorem. Zakładano nawiązanie współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej i z miejscową Gminną Spółdzielnią ‘SCh’, która wówczas była placówką samodzielną i miała swoja siedzibę w Wieldządzu na dawnym folwarku Karola Fischera. OSP odpowiadała za  bezpieczeństwo ppoż. w swojej miejscowości w której było 76 obiektów, głównie gospodarstw rolnych. Poza gospodarstwami we wsi była szkoła, baza GS, budynek dworca PKP i świetlica wiejska.

Zaplanowano zorganizować w styczniu 1964 roku: „imprezę dochodową przeznaczoną na cele organizacyjne OSP”. Zamówiono 14 egzemplarzy „Strażaka” i 2 „Przeglądu Pożarniczego”.

Strażacy wnioskowali, aby: „wymienić motopompę na nową, zakupić konny wóz ogumiony do przewożenia motopompy i strażaków do akcji”.

W  dyskusji zabrali głos;

Zbigniew Topolewski: „… OSP pracowała w okresie sprawozdawczym ospale. Nie zorganizowano na terenie wsi ćwiczeń, celem dokonania pokazów bojowych sprawności. Zespoły kontrolne stawiają bardzo ostro sprawę w terenie dot. zabezpieczenia p. pożarowego. Poruszył sprawę o zwerbowaniu we wsi osób wspierających.   Nie udało się utworzyć brygady młodzieżowej OSP.

Mieczysław Przybysz: „…dwa węże znajdują się zabłocone, oraz należy uzupełnić zbiornik z paliwem, a motor w pompie zabezpieczyć w czasie okresu zimowego…”

Jan Urban; „poruszył sprawę co do rozluźnienia dyscypliny placówki OSP, a mianowicie poszczególni członkowie nie wywiązują się ze swego obowiązku jaki przyjęły na siebie ….”.

Na zebraniu uchwalono;

Wybory Zarządu.

Na zebraniu w dniu 17 grudnia 1964 roku wybrano Zarząd OSP Wieldządz w składzie;

 

 Pieczęć i podpisy członków zarządu; Mieczysława Przybysza, Stanisława Jankowskiego, Jana Sosnowskiego i Władysława Mazura.

 Zebrani podjęli uchwały;

Zwerbować brygadę młodzieżową OSP 14 osób.

Wybudować dwa zbiorniki czerpania wody

Wybudować stojak do suszenia węży przy remizie

W planie pracy przyjęto plan kontroli wiosennych, podczas żniw – omłotów i prac jesienno-zimowych. W rejonie działania OSP było do skontrolowania 76 obiektów. Planowano zorganizować zabawę dochodową w styczniu 1965 roku.

Na stanie majątku  OSP były; 1 motopompa, 1 pompa ręczna, 100 mb węży.

 Walne OSP.

 30 grudnia 1965 roku odbyło się walne zebranie członków OSP. Na 16 członków czynnych na zebranie stawili się wszyscy. W zebraniu udział wzięło również 4 członków wspierających na 7, którzy wspomagali OSP. Władze powiatowe OSP reprezentował Jan Urban z Nowej Wsi Królewskiej, a Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej reprezentował miejscowy rolnik i działacz Józef Wiśniewski.

W roku 1965 odbyto 3 posiedzenia zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Przedstawiciele OSP brali udział w sesjach GRN i odprawach w Powiecie. Nie udało się złożyć brygady młodzieżowej OSP. Postulowano wymianę węży, ponieważ tak ssawne, jaki i  tłoczne są popękane.

Przyjęto plany działalna 1966 rok;

– dokonać sposobem gospodarczym dobudowę przybudówki do remizy z przeznaczeniem na magazyn ‘materiałów pędnych’

– wystąpić z pismem do Gromadzkiej Rady Narodowej o zakup węży C 150      m. bieżących,

-dokupić z własnych funduszy 4 sukienne mundury.

– zamierzano wziąć udział w zawodach OSP w miesiącu czerwcu 1966 roku

– w działaniach innych;

Informacja z 1968 roku.

Członków czynnych było 22 Nie zaszły żadne zmiany w wyposażeniu. Brak jest odzieży ochronnej i umundurowania. Strażacy nie uczestniczyli w żadnej akcji ratowniczo-gaśniczej. OSP posiadała syrenę elektryczną i telefon polowy. Czterech strażaków brało udział w szkoleniu.

Lata 70 te

W 1970 roku w Wieldządzu było 75 zabudowań w tym za ogniotrwałe uznano tylko 5 zabudowań! We wsi nie było wodociągu wiejskiego. Telefon był jeden w filii płużnickiej Gminnej Spółdzielni ‘SCh’. Był on czynny przez całą dobę, numer telefonu 7-poczta Nowa Wieś Królewska. Ze środków alarmowania była tu jedna syrena elektryczna i jedna ręczna. Syrena była zainstalowana na budynku własnym Władysława Mazura. W straży pożarnej było 16 strażaków. Prezesem był Władysław Mazur, naczelnikiem Marian Rudyk. Remiza była murowana pokryta papowym dachem i nie ogrzewana.

Walne OSP.

Zorganizowano je w dniu 18 marca 1970 r. w OSP było 21 członków czynnych, tj. o jednego mniej. W roku 1969 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu i 5 posiedzeń sztabu straży. Strażakom zakupiono dwa odcinki węży, 4 kombinezony ćwiczebne i cztery pary butów. Prowadzono kontrole ppoż. w czasie akcji żniwnych. Jednostka prowadziła jedna akcje gaszenia pożaru w gospodarstwie Jana Sosnowskiego w marcu 1969 roku. „Przy pomocy strażaków pogłębiono jeden staw u Józefa Rudyka. Brano udział w gromadzkich ćwiczeniach Obrony Terytorialnej i w szkoleniach na które zostali oddelegowani czterej strażacy z naczelnikiem Marianem Rudykiem.w pracach kulturalno-wychowawczych brali udział Bogusław Karasiński i Zbigniew Topolewski.

 

W 1973 roku stała się gmina Płużnica.

 

 Nasi otrzymali zaproszenie na 50 lecie OSP Orzechowo.

 

 Kontrola w OSP.

W 1975 roku jednostka była kilka razy kontrolowana przez strażaków (ogn. Ryszard Iwankowski) z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej. W trakcie kontroli sprawdzano stan motopompy, którą udało się uruchomić  ciągu 20-30 sek. W jednostce był odpowiedni stan paliwa. Sprzęt był należycie konserwowany. Zwracano uwagę na brak planu obrony miejscowości. W tym okresie (1973 r.) prezesem OSP był Władysław Mazur, naczelnikiem Jerzy Frączek.

 

Zebranie wiejskie.

17 października 1977 roku na zebraniu wiejskim sołtys Stefan Simson zgłaszał problem niekorzystnych dla rolników potrącenia zanieczyszczeń buraków cukrowych w cukrowni Chełmża przekraczające częstokroć 20 %. Kierownik szkoły Bogumił  Karasiński  proponował, aby ze względu na zagrożenie pożarowe i złodziejstwo wprowadzić całonocne stróżowanie, tak jak niegdyś to bywało. Postulował także, aby wyposażyć miejscową straż w samochód pożarniczy. Naczelnik OSP Bolesław Guściora dodał, iż można by postarać się o przyczepę z kasowanego sprzętu SKR do celów pożarniczych.

Zezwolenie na zabawę; na ręce naczelnika OSP Jerzego Frączka wydano decyzje administracyjną zgodę na zorganizowanie w dniu 12 maja 1979 roku zabawę publiczną w godzinach od 20,oo do 4,oo rano. Ustalono, iż liczba uczestników zabawy nie może przekraczać 150 osób. Organizatorzy zabawy ubiegali się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli piwa i wina o zawartości alkoholu nie przekraczającego 18 % alkoholu. Bufet prowadził miejscowy strażak Bolesław Guściora. Dochody w 1979 roku wyniosły 9792 zł. Średnia płaca wynosiła wtedy 5327,00 zł.

 Niżej zamieszczam przykład umowy z zespołem muzycznym.

 

 W latach 70 tych zdarzyły się we wsi;

-25 czerwca 1973 roku o godz. 16,55 w gospodarstwie Kazimierza Chwałka w Wieldządzu spłonęły budynki drewniane pod trzciną ; stodoła, obora i dach na domu. Straty oceniono na 60 000 zł. Jako przyczynę podano zapalenie  słomianego dachu od iskier z komina. Akcja gaśniczą dowodził Władysław Mazur. Gospodarstwo ratowało 5 pododdziałów strażackich.

-11 marca 1975 roku o godz. 18,00 płonął, podpalony przez dziecko stóg słomy w gospodarstwie Jana Smolenia. Wartość tej słomy wyceniono na 3 000 zł. Akcją gaśniczą jednej jednostki dowodził  naczelnik Bolesław Książka z Błędowa.

-25 listopada 1975 roku o godz. 16,50 rozpoczął się pożar w gospodarstwie  Ryszarda Demskiego. Spaliła się drewniana stodoła. Wartość spalone go mienia wyliczono na 50 000 zł. Do pożaru zjechały się 3 straże pożarne. Akcją dowodził Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi Król. Wieldządz

-3 listopada 1976 roku o godz. 17,00 w Wieldządzu spłonął stóg ze słomą o wartości 3 000 zł. Akcją 3 jednostek dowodził Zygmunt Jędrzejewski z Nowej Wsi Król.

Listopad 1979 rok .Pogrzeb seniora pożarnictwa Władysława Mazura.

 

 Od lewej; Bolesław Guściora, Zbigniew Topolewski, Jan Sosnowski, Mieczysław Przybysz, Józef Rudyk, Roman Romanowski, Bogdan Wiśniewski, Zdzisław Maliński, Piotr Chmiel, Henryk Przybysz.

 Legitymacje odznaczeniowe Władysława Mazura;

 

 

Nasza strażacka młodzież. Kolejno stoją; Sławek Grodecki, Marcin Kotłowski, Mirek Sosnowski, Lech Milo, Zbigniew Sosnowski, Piotr Dubiela, Mateusz Simson, Bogdan Sosnowski, Maria Kotłowska, Magda Welz, Teresa Kwiatkowska, (Mały w czerwonym swetrze Grzegorz Topolewski). Siedzą strażacy; Tadeusz Sosnowski, Edward Milo, Zbigniew Przybysz, Jan Simson z Przemkiem i Zbigniew Topolewski.

Młodzież nad jeziorem. W tamtym czasie funkcjonowały dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze; dziewcząt i chłopców.

 Ćwiczenia drużyn OSP.

 3 maja 1984 roku odbyły się ćwiczenia straży pożarnych w Wieldządzu. Przybyło 120 uczestników z wszystkich 15 jednostek OSP. Zawody prowadził chorąży Janusz Kopczyński. Konkurs polegał na biegu na dystansie 100 m, podaniu wody i obróceniu tarczy. Nie wszystkim dopisało szczęście. Wieldządz nie podał wody, a Płużnica miała awarię. W kategorii pomp M-800 zwyciężyli; Józefkowo, Mgowo i Kotnowo. W M-400 Ostrowo, Goryń, Bartoszewice. Po odbyciu ćwiczeń puchary wręczył naczelnik gminy Ryszard Wasiński, naczelnik OSP Jan Duma i komendant Mieczysław Krauze.  Na ćwiczeniach obecni byli weterani pożarnictwa; Jan Wach i Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Czesław Frączek i Zbigniew Topolewski z Wieldządza, Antoni Ciach z Mgowa, Zygmunt Szablewski z Czapel. Po ćwiczeniach Franciszek Ziółkowski strażak z Nowej Wsi zaprosił wszystkich na własnoręcznie ugotowaną grochówkę. Ćwiczeniom przyglądali się goście; komendant powiatowy MO kpt. Rumiński, dyr. PZU Wąbrzeźno Jan Biczyński, przewodniczący GRN Janusz Marcinkowski.

Współzawodnictwo między strażakami.

W latach 80 tych próbowano upowszechnić między strażami współzawodnictwo według regulaminu, który przewidywał ocenę OSP w 32 zakresach, poczynając od szkolenia, udziału w kontrolach posesji i gospodarstw, udziału w ćwiczeniach, pracy organizacyjnej, udziału w akcjach bojowych. Wobec tego, iż zachowało się kilka zestawień, ale nie znając wyników w innych OSP nie możemy dokonać porównania efektów współzawodnictwa i miejsca jakie zajmowała OSP Wieldządz w tym rankingu.

Wydatki OSP.

Skromne dochody strażackie były wydawane na bieżącą działalność strażacką, między innymi  w 1980 roku wydano 300 zł na zawody gminne OSP, płacono również składkę do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

W dokumentacji znalazłem poniższe rozliczenie zabawy z 1981 roku.;

 

Otrzymano zezwolenie na organizacje zabawy wystawioną na Henryka Przybysza na dzień 7 lutego 1981 r. za to zezwolenie zapłacono 1170 zł. „Dysponentem” napojów alkoholowych wina i piwa została Zdzisław Maliński. Pobrano za to 50 zł opłaty skarbowej. Poniżej odręczne rozliczenie tej zabawy; średnia płaca wynosiła wtedy; 7689,00 zł.

 

 

 

 40 lecie OSP Wieldządz.

Odbyła się w 1986 roku. Niestety nie zachowały się z niej żadne dokumenty. Niżej Jan Duma prezes gminny OSP wręczył w-ce naczelnikowi Tadeuszowie Sosnowskiemu odznakę „Strażak Wzorowy”.

 

 Jan Tomasik dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, strażacy; Edward Milo, Ryszard Gierada, Edward Topolewski,…,…, Bogusław Karasiński.

W uroczystości uczestniczył mjr Marian Wiecki komendant rejonowy Straży Pożarnej.

Roman Sądowski, Tadeusz Sosnowski, Henryk Przybysz, Franciszek Welz,  i Mariusz Behrendt nauczyciel miejscowej szkoły i później w-ce inspektor gminnej oświaty.

Walne OSP

Przyjęto standardowy, regulaminowy porządek dnia.

 W corocznym zebraniu w dniu 28 listopada 1985 r. uczestniczyło 17 strażaków na stan24 członków zwyczajnych.

Postulowano zakup 5 kompletów mundurów ‘moro’, oraz postawienie wieży do suszenia węży strażackich po ich użytkowaniu na ćwiczeniach i akcjach gaśniczych. Na zebraniu sygnalizowano budowę wodociągu wiejskiego w 1986 roku. Planowano założenie telefonu u sołtysa wsi, który będzie służył ‘środowisku i straży’. OSP korzystała z ‘patronatu’ klubu „Ruch”  w Nowej Wsi Królewskiej. W okresie zimowym nieopalana i nieocieplona świetlica w Wieldządzu nie nadawała się do użytku.

 

Protokół podpisali;

 1986 zawody gminne w Płużnicy.

 

Kolejno stoją; Marek Wiśniewski, Andrzej Sądowski, Andrzej Frączek, Tadeusz Sosnowski, Krzysztof Wiśniewski, Ryszard Gierada, Franciszek Welz, Mariusz Behrendt.

 

 Dowódca drużyny Mariusz Behrendt odbiera z rąk ogn. Henryka Szymczaka.

Drużyna wieldządzka; z drugim rzędzie; Marek Wiśniewski, Franciszek Welz, Andrzej Frączek, Zbigniew Topolewski, Jan Simson, Eugeniusz Tabor, Henryk Przybysz. Pierwszy rząd; Andrzej Sądowski, Ryszard Gierada, Tadeusz Sosnowski, Mariusz Behrendt i Krzysztof Wiśniewski.

Pogrzeb Seniora Jana Sosnowskiego!

 

Pogrzeb Jana Sosnowskiego zmarłego  28 maja 1988 roku. Jego zasługi są widoczne na niemal każdej stronie niniejszej kroniki!   Cześć Jego Pamięci!

Z ostatnią posługą szli;        …, Zbigniew Przybysz, Mieczysław Paciorek,pierwszy z drugiej strony; Roman Romanowski.

Kolejne zawody strażackie; 28 czerwca 1987 roku odbyły się gminne zawody strażackie w Nowej Wsi Królewskiej. Nasi chłopcy znowu brali udział.

Od lewej: Henryk Przybysz, Mariusz Berent, Czesław Jeziorski (Józefkowo), Kazimierz Goral (Bielawy) i ogn. Henryk Szymczak z PSP Wąbrzeźna.

Walne OSP.

Członków zwyczajnych zanotowano w Wieldządzu 18. OSP współpracowała z organizacjami wiejskimi: KGW, KR, i Gminną Spółdzielnią ‘SCh’. Utrzymywano stały kontakt z Gminą. Wskazywano na poprawę zaopatrzenia w wodę poprzez wybudowaniu wodociągu wiejskiego i wiejskiego punktu czerpania wody. We wsi były wtedy cztery telefony. Poprzednio był tylko w szkole podstawowej.

W pracy strażackiej wyróżnili się; Henryk Przybysz, Zbigniew Przybysz, Tadeusz Sosnowski, Franciszek Welz. Pochwalono Zdzisława Malińskiego, który podstawiał do pożaru ciągnik, którym wyjechano do pożaru w Jarantowicach oraz na zawody w Radzynie. Wyróżniono również druha Mariusza Behrendta za „pogadanki ppoż. w szkole”.

W 1988 roku strażacy dysponowali pieniędzmi  w wysokości 33 600 zł

Sprawozdania z 1989 roku.

Na zebraniu w dniu 31 listopada podsumowano rok. Strażaków było 18 tu, odbyto 6 posiedzeń zarządu, kilka razy uczestniczono w posiedzeniach Gminnej Rady Narodowej w Płużnicy. Strażacy pracowali w czynie społecznym przy układaniu chodników we wsi. Przywozili żwir i kamienie do jego położenia. Dwukrotnie brano udział w gaszeniu pożarów: „… na własnym obszarze działania”. Wydatkowano 22 600 zł.  Średnia miesięczna   płaca; 206 758,00 zł.

Zdarzenia w latach 1980 tych:

-18 marca 1983 roku o godz. 19,10 zapaliła się stodoła w      gospodarstwie rolnym Heleny Paciorek. Straty wyniosły 300 000 zł. Pożar gasiło 5 jednostek strażackich.

-13 lipca 1983 roku o godz. 20,30 w gospodarstwie  rolnym Jana Wiśniewskiego wyładowanie atmosferyczne zapaliło stodołę. Akcją na którą stawiły się dwa oddziały dowodził naczelnik OSP Wieldządz Zbigniew Topolewski. Wartość strat wyniosła  10 000 zł.

-19 sierpnia 1988 roku o godz. 22,10 Zygmunt Jędrzejewski zgłosił pożar słomy na przyczepie ciągnikowej rolnika Ryszarda Ciecierskiego z Wieldządza. Oprócz spalonej słomy zniszczeniu uległy 3 koła przyczepy. Przyczyną było zwarcie linii wysokiego napięcia i przeskok iskier na przewożoną przyczepę. Do zdarzenia, jego sprawdzenia wysłano oficera operacyjnego.

-20 sierpnia 1984 roku o godz. 19,00 zapalił się w Czaplach ciągnik Ursus C- 4011 należący do Zakładowego Gospodarstwa Rolnego SKR w Wieldządzu. Pożar ciągnika podczas którego spaleniu uległy przewody elektryczne i kabina traktorzysty. Koszty policzono na 10 000 zł.

-15 kwietnia 1989 r. o godz. 19,30 wybuchł pożar budynku własności gminy po Mikołaju Dynowskim. Akcja trwała do 22.oo. Gasili: Henryk i Zbigniew Przybyszowie, Tadeusz Sosnowski, który jednocześnie dał traktor do przewiezienia sprzętu, oraz Franciszek Welz, Zdzisław Maliński, Ryszard Gierada, Władysław Matuszak, Marek Dynowski, Mieczysław Przybysz, Eugeniusz Tabor.

Rozdział. III. Działalność OSP w III RP.

 Walne ‘1992’

Zorganizowane je w dniu 24 stycznia. W OSP było 18 czł. W 1991 roku odbyto 6 posiedzeń zarządu.

Strażacy mieli 12 mundurów wyjściowych i 9 bojowych. W ubiegłym roku strażacy pracowali przy korytowaniu ziemi pod budowę chodnika we wsi i układali kamień jako podłoże pod położenie asfaltu. Robotami kierował sołtys Zbigniew Topolewski.

W 1991 roku strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych. Brali udział w gaszeniu pożaru w Bielawach u Dumy, w Nowej Wsi Król stodoła Wolentka, w Wieldządzu  pożar stogu ze słomą u Jana Matuszaka.

Drużyna seniorów uczestniczyła w zawodach rejonowych w Płużnicy. Wieldządz zajął III miejsce. Wyróżnili się wtedy; Franciszek Welz, Tadeusz Sosnowski i Zbigniew Przybysz.

Strażacy uczestniczyli także w zawodach rejonowych w Wąbrzeźnie w dniu 5 czerwca 1992 r.

Walne OSP ‘1994’

  Zebranie odbyło się 10 lutego; obecnych było  16 druhów na stan 18. Przyszło też 14 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obecny był komendant gminny Mieczysław Krauze i prezes gminny OSP gminy Płużnica Bronisław Drzyzga. W dyskusji wzięło udział 7 strażaków. Podjęto uchwałę o remoncie remizy, i o postawieniu masztu do suszenia węży.

Na zebraniu przedstawiono informację o przebiegu zdarzeń w 1993 roku. Oto one;

-odbyto 5 posiedzeń zarządu i 2 komisji rewizyjnej.

-na stanie w OSP były; mundury wyjściowe 13 szt., bojowe 8, i dresy dla młodzieży 10 szt.

-porządkowano teren wokół  remizy, dbano o stan gotowości sprzętu.

-w 1993 roku gaszono pożar sterty słomy Franciszka Welza. Wody do gaszenia we wsi było wystarczająco, ponieważ we wsi jest wodociąg i jezioro. Wtedy pierwszą wodę beczkowozem ‘przyciągnął’ Zdzisław Przybysz. Zapamiętano też, iż Marek Welz ratował pożar na strychu mlekiem! W gaszeniu tego pożaru uczestniczyli: Jan Simson, Mariusz Tabor, Zbigniew i Henryk Przybyszowie i Piotr Świderski.

-‘Wzorowymi Strażakami’ zostali; Henryk Przybysz, Zbigniew Przybysz, Jan Simson, Zdzisław Maliński, Marek Wiśniewski, Franciszek Welz.

Na zebraniu mówiono również o przygotowaniu się do obchodów 50 lecia OSP, które przypada na maj 1996 roku.

Podjęto uchwałę o wykonaniu kapitalnego remontu świetlicy, oraz o staraniach o zakup samochodu bojowego z finansów gminy i Komendy Wojewódzkiej OSP. W sprawie remizy podjęto decyzję o budowie nowej remizy na tym samym miejscu, nad jeziorem.

Sytuacja OSP w  1994 r.

Według informacji na zebraniu 28 stycznia 1995 r. strażacy w 1994 roku wspomagali budowę remizy pracując przy zwózce materiałów budowlanych, remontowali drogę dojazdową do remizy, malowali maszt do syreny alarmowej. Na zebraniu mówiono o pracach przy wykończeniu robót budowlanych w remizie; tynkowanie, położenie posadzki, malowanie wewnątrz i zewnątrz remizy, podłączenie syreny alarmowej do sieci elektrycznej. Starano się prace przyspieszyć, ponieważ sprzęt pożarniczy był przechowywany w świetlicy wiejskiej.

Na zebraniu podjęto również decyzję o ufundowaniu własnego strażackiego sztandaru.

Planowano zakupy czapek rogatywek, sznurów do mundurów, beretów dla drużyny młodzieżowej.

Gaszono pożar zboża na pniu w Kotnowie, oraz gaszono pożar słomy po kombajnie w Dąbrówce u Stanisława Bernadego

Uczestniczono w zawodach gminnych w maju 1994 roku. Wyróżniono; Zbigniewa Przybysza, Ryszarda Gieradę i Tadeusza Sosnowskiego.

 Protokół podpisali; Franciszek Welz, Mieczysław Przybysz i Zbigniew Tobolewski.

Szkolenia.

Nieodzownym elementem strażackiej pracy jest szkolenie, którego ukończenie uprawnia później podejmowania odpowiednich działań, w pracy organizacyjnej i bojowej OSP. W 1995 i następnym roku szkolił się Stanisław Świderski naczelnik OSP oraz inni druhowie. Kurs operatorów; Świderski Stanisław, Wiśniewski Marek, Andrzej Puskarz. Kurs dowódców;  Stanisław Swiderski. Zazwyczaj szkolenia prowadzone były i są przez najbliższą Państwową Straż Pożarną.

 

 50 lecie OSP Wieldządz.

W lipcu 1996 roku, jeszcze za życia sołtysa i prezes OSP Zbigniewa Topolewskiego jednostka OSP w Wieldządzu obchodziła 50 lecie swej działalności. Otrzymała wtedy nową remizę wybudowaną nad jeziorem i piękny strażacki  sztandar.

 

Przy budowie nowej remizy, którą postawiono dokładnie w miejscu starej drewnianej, zasłużyli się; Tadeusz Sosnowski, Zbigniew Topolewski, Ryszard Gierada, Piotr Świderski, Zbigniew Przybysz, Jan Simson, Zbigniew Maliński, Andrzej Puskarz, Franciszek Welz. Remizę w ramach ‘prac interwencyjnych wykonywał murarz Alojzy Dąbrowski, natomiast kanał samochodowy murował Krzysztof Sądowski.

W dokumentach OSP zachowała się odręczna notatka w sprawie obchodów 50 lecia;

 Strażacy wieldządzcy w dniu swego święta, w niedzielę 30 czerwca 1996 roku.

 

Kolejno, od lewej stoją; Mirosław Sosnowski, Piotr Świderski, Tadeusz Romanowski, Lech Milo, Stanisław Jankowski, Franc Welz, Jan Simson, Edward Milo, Marian Rudyk, Zbigniew Przybysz, Zbigniew Sosnowski, Ryszard Gierada, Maciej Czarnecki, Marian Kępski, Tadeusz Sosnowski,  Mieczysław Przybysz, Zbigniew Topolewski, Eugeniusz Tabor, Andrzej Puskarz, Piotr Dubiela, Mariola Kotłowska, Henryk Jankowski, Zbigniew Dąbrowski, Magda Welz, Eugeniusz Welz, Justyna Kępska, Jan Wiśniewski, Ryszard Dynowski, Jan Wiśniewski, Ryszard Dynowski, Magdalena Pazik, Małgorzata Kępska, Stanisław Gierada, Marcin Dubiela.

 Wręczenie sztandaru.

Sztandar wręczył strażakom wójt gminy Leszek Kawski. Został ufundowany miedzy innymi przez mieszkańców wsi (3 700 zł), darowizny z instytucji; Banku Spółdzielczego (1 000zł), PGR Działowo (500 zł), W remizie została odprawiona uroczysta msza. Najbardziej zasłużonym wręczono odznaczenia. Koncertowała orkiestra strażacka z Golubia-Dobrzynia. Wieczorem w miejscowej dyskotece Ring-Weis odbyła się wielka zabawa. Prezesem OSP i sołtysem wsi był  wtedy Zbigniew Topolewski, naczelnikiem Franciszek Welz. Dla Zbigniewa Topolewskiego było to ostatnie wystawieni publiczne.

 Wójt gminy Leszek Kawski przekazał Franciszkowi Welzowi sztandar…

 

Sztandar został odznaczony „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” i poświęcony przez ks. Metodego Deranka proboszcza nowowiejskiej parafii.

 

Sztandar  OSP Wieldządz strażacy na tle świetlicy wiejskiej prezentują; Zbigniew Przybysz, Mieczysław Przybysz, Eugeniusz Welz.

Strażacy OSP Wieldządz złożyli przysięgę na sztandar.

Przysięgali; Marcin Dubiela, Andrzej Puskarz, Jan Simson i Tadeusz Sosnowski, Piotr Swiderski i Mirosław Sosnowski.

 

 

Gwoździe przybijają; Bronisław Drzyzga prezes gminny OSP, Piotr Świderski i Mirosław Piotrowski komendant powiatowy PSP. Niżej Mieczysław Krauze komendant gminny OSP i poczet sztandarowy OSP Płużnica; Kazimierz  Frączek,  Roman Kultys,  Marian Liszaj.

 

W święcie wzięła również udział delegacja Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.  W poczcie rolnicy z Wieldządza;  Mieczysław Matuszewski, Mirosław Grykier i  Michał Socha.

 

 Podziękowania za strażacką robotę złożył komendant powiatowy PSP bryg Mirosław Piotrowski.

 

Przemawiają; sołtys wsi, prezes OSP Zbigniew Tobolewski i wójt gminy Leszek Kawski. Siedzą radna z Orłowa Halina Nowosielska, sołtys wsi Zbigniew Topolewski oraz w-ce prezes Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP Jerzy Tadych.

 

 Odznaczanie wieldządzkich strażaków;

 Zbigniewa Topolewskiego… odznaczał Jerzy Tadych.

Zbigniew Przybysz, Jan Wiśniewski i Zdzisław Maliński. Niżej; Mieczysław Przybysz, Tadeusz Sosnowski, Stanisław Jankowski.

 Odznacza Jerzy Tadych; Franciszka Welza, Mariana Rudyka, Henryka Jankowskiego, Eugeniusza Tabora, Jana Simsona, Lecha Milo.

Wyżej; Eugeniusz Welz, Andrzej Puskarz, Piotr Świderski i Leszek Kawski.

 

Niżej; Henryk Jankowski, Eugeniusz Tabor, Jan Simson, Lech i Edward Milo, Marian Kępski.

Od prawej: Ryszard Dynowski, Bogusław Karasiński, Lech Skonieczka, Ryszard i Stanisław Gieradowie.

Strażaków gminy Płużnica prowadził Mieczysław Krauze na dalszą część uroczystości na sali świetlicy wsi, a później w ‘kościele’ lokalu Ring Weis. W tle wieldządzkie jezioro. Za prowadzącym strażackie poczty sztandarowe Wieldządza i Płużnicy oraz Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

 Od lewej siedzą; Niżej Lech Skonieczka oraz Jerzy Rajca i Marian Piątek z Uciąża.

 

 Eugeniusz Welz, Mieczysław Przybysz, Bronisław Drzyzga.

Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski z Nowej Wsi, Piotr Ressel, Eugeniusz Młynarczyk Wiesław Chmiel z Kotnowa.

 Mirosław Piotrowski, Jan Isbrandt (Ostrowo),Jerzy Frączek, Stanisław Robaczewski. (Ostrowo).

Pamięci

Zbigniewa Topolewskiego!

 

Zbigniew Topolewski urodził się 26 listopada 1931 roku w rodzinie organisty w Nowej Wsi Królewskiej, zmarł 12 sierpnia 1996 r. W swoim życiu zawodowym miał za sobą rolę nauczyciela szkoły podstawowej, urzędnika, działacza Kultury, organisty!

 

 Naszego Druha,  strażaka w latach 1954-1996, naczelnika i  prezesa OSP żegnaliśmy na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej.

 

W tej smutnej uroczystości uczestniczyli wszyscy wieldządzcy strażacy…

 

 

 Poczet sztandarowy na pogrzebie Prezesa w składzie; Marek Wiśniewski, Mieczysław Przybysz,  Eugeniusz Welz.

Kupno Samochodu.

 Nasz samochód na gminnych dożynkach w Płużnicy; strażackie załogi przyjechały samochodami pożarniczymi. Po mszy przejechano z paradą na stadion w Płużnicy. Pierwszy jedzie nasz ŻUK.

W 1997 roku dzięki pomocy sponsorów kupiono samochód marki ŻUK. Sponsorami byli: Paweł Ring właściciel ‘kościoła ewangelickiego-klubu Ring Weis’, Sławomir Weisner właściciel dyskoteki, oraz między innymi; Eugeniusz Dynowski z Wieldządza i Rada Sołecka wsi. Samochód przyjęto na stan i wszedł on do ‘podziału bojowego’ PSP i brał udział w akcjach bojowych służąc do przewozu strażaków i sprzętu gaśniczego. Samochód pochodził z PSP Wąbrzeźno. Poza samochodem zakupiono także 10 czapek rogatych i jeden mundur ‘moro’.

Zarząd ‘1997’;

Maliński Zdzisław prezes,

Franciszek Welz naczelnik,

Tadeusz Sosnowski z-ca naczelnika,

Ryszard Gierada sekretarz,

Jan Simson skarbnik i komisja rewizyjna; Edward Milo, Mirosław Sosnowski.

Zebranie 18 listopada 1997 r.

Uczestniczyli w nim; Bronisław Drzyzga prezes Zarządu Gminnego OSP i Mieczysław Krauze komendant gminny OSP.  W sprawozdaniu znalazła się między innymi informacja o zakupie 6 metalowych szafek do przechowywania mundurów strażackich.

W zawodach gminnych brała udział drużyna młodzieżowa, która liczyła 5 dziewcząt i 8 chłopców.

W głosowaniu tajnym na  kierowcę-konserwatora samochodu pożarniczego wybrano Franciszka Welza.

Szkolenie strażaków z 24 lutego 1998 roku.

 Strażacy 1998 roku.

 Maciej Czarnecki, Zbigniew Dąbrowski, Eugeniusz Dynowski, Ryszard Dynowski, Ryszard Gierada, Marian Kępski, Zdzisław Maliński, Edward Milo, Lech Milo, Zbigniew Przybysz, Andrzej Puskarz, Piotr Puskarz, Henryk Romanowski, Tadeusz Romanowski, Zbigniew Sosnowski, Tadeusz Sosnowski, Eugeniusz Tabor, Eugeniusz Welz, Franciszek Welz.

Walne zebranie.

 Odbyto je 20 stycznia 1998 roku. Brali w nim udział, jak w latach poprzednich Bronisław Drzyzga i Mieczysław Krauze. Strażaków 21. Zarząd otrzymał absolutorium.

W roku 1998 strażacy z Wieldządza wyjeżdżali trzy razy do akcji ratowniczo-gaśniczych w których brało udział 10 osób. Brano udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Chłopcy od 15 do 18 lat zajęli I miejsce, chłopcy od 12 do 15 lat IV miejsce, natomiast dziewczęta w kategorii 12 do 15 lat wywalczyły III miejsce.

 Tradycyjnie strażacy brali udział w świętach kościelnych; na Wielkanoc, Boże Ciało, a także w uroczystości nadania sztandaru w Nowej Wsi Królewskiej i w Ostrowie oraz w odsłonięciu pomnika żołnierzy ‘września 1939” w Nowej Wsi Królewskiej.

W pracy jednostki wyróżnili się; Tadeusz Sosnowski, Zbigniew i Mirosław Sosnowscy, Franciszek Welz, Ryszard Gierada, Andrzej Puskarz, Edward i Lech Milo, Zbigniew Przybysz, Piotr Świderski, Marcin Dubiela i Henryk Romanowski.

Protokół z zebrania podpisali;

 50 lecie OSP Ostrowo.

W 1998 roku strażacy z Ostrowa obchodzili swoje święto w otoczeniu przyjaciół i przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń.

Utworzenie Zarządu Powiatowego OSP.

 9 grudnia 1998 r. w wąbrzeskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządów Gminnych OSP; Dębowej Łąki, Książek, Płużnicy, gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźna w celu ukonstytuowania się Zarządu Powiatowego. Zarząd Powiatowy tworzono na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu z dnia 23 października 1998. Miał on liczyć 13 członków.  Komisja Rewizyjna 3 osoby. Delegatów do powiatu wybrano na posiedzeniach plenarnych zarządów gminnych. Zarząd Gminny OSP w Płużnicy wybrał do tego grona 4 strażaków. We władzach powiatu znaleźli się; jako sekretarz Zarządu Józef Boruta z Józefkowa, członkami Zarządu zostali; Bronisław Drzyzga z Płużnicy i Marian Piątek z Uciąża. W skład Komisji Rewizyjnej wszedł Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej. Prezesem Zarządu Powiatowego został Jarosław Herbowski z Wąbrzeźna. Według notatki wiceprezesa Zygmunta Barana w powiecie funkcjonowało 46 OSP w których szeregach działa 1501 strażaków.

U pani Moniki Topolewskiej.

 W 1999 roku strażacy uczestniczyli w obchodach urodzin najstarszej mieszkanki wsi Moniki Topolewskiej, żony organisty urodzonej w 1993 roku.

  

Fot. z 2006 r. 93 lata. Moniki Topolewskiej. Od lewej; Pani Monika i sołtyska Marianna Tabor Jolanta Dubiela i wójt Janusz Marcinkowski. Prawnuczka Karolina Dubiela. Jubilatkę, matkę zmarłego prezesa OSP Zbigniewa Tobolewskiego odwiedzili miejscowi strażacy.

Strażacy w kościele.

          Brali udział w kościelnych świętach, między innymi trzymali wartę przy grobie Pańskim, wystawiali poczet sztandarowy w Boże Ciało i  na odpust.

Aktywnie w tych sprawach brali udział; Prezes Maliński Zdzisław, Naczelnik Franciszek Welz, Sekretarz Ryszard Gierada Skarbnik Simson Jan

 Styczniowe zebranie OSP.

W zebraniu OSP w dniu 7 stycznia uczestniczyli członkowie Zarządu Gminnego OSP; prezes Bronisław Drzyzga, sekretarz Jan Miklaszewski i komendant Mieczysław Krauze oraz wójt Lech Skonieczka. Zebraniu, w którym brało udział 27 osób przewodniczył Zdzisław Maliński, protokółował Edward Milo.

Papież w Toruniu.

 

7 czerwca  1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. W ochronie jego wizyty brali udział strażacy powiatu wąbrzeskiego. Z gminy Płużnica pod szefostwem prezesa Zarządu Gminnego OSP Józefa Boruty, komendanta Lecha Jazownika wyjechało 87 strażaków. Ochraniali szlak przejazdu papieskiego od auli uniwersyteckiej  do ul. Gagarina. Z  OSP Wieldządz wyjechało do Torunia; Franciszek i Eugeniusz Welzowie, Eugeniusz Tabor, Jan Simson, Zbigniew Sosnowki, Zbigniew Curlej, Marcin Dubiela, Sławomir Grodecki, Zbigniew Dąbrowski, Piotr Świderski i Lech Milo …

Przegląd samochodu, wyposażenie remizy;

Z przeprowadzonego w 1999 roku przeglądu technicznego wynika, iż w OSP był sprawny lekki samochód pożarniczy marki ŻUK „utrzymany w czystości”, dwie motopompy, również sprawne techniczne. W protokole napisano także; „ Jednostka posiada garaż z jednym boksem pożarowym. Garaż utrzymany w czystości. Sprzęt utrzymany na cegłach”. Kontrolę przeprowadzono w obecności Zdzisława Malińskiego.

W planach OSP z tego okresu ponownie wpisano postawienie wieżyczki do suszenia węży, ale z tego co wiadomo jakoś do zrealizowania tego wniosku nie doszło!

Natomiast w 1999 roku zakupiono 20 koszul i tyle samo krawatów strażackich, a także 8 szt. bojowych mundurów. Na owe zakupy straż otrzymała z funduszu wiejskiego 1585 zł.

Na stanie jednostki było następujące wyposażenie;

-mundurów, czapek  wyjściowych   14 szt.

-mundurów bojowych 16 szt.

-dresów 8 szt.

-węże ssawne i tłoczne’ po 4 sztuki.

-hełmów  16 szt.

-motopompy 2 szt., typu PO5 i PO3.

-samochód lekki marki ŻUK-GLM 8.

Zdarzenia lat 90 tych;

-11 września 1991 roku o godz. 17,47  zapaliła się słoma pszeniczna. Do akcji wysłano samochód OSP Płużnica GBM 2/8

  W niektórych akcjach ratowniczych brała udział w Wieldządzu jednostka OSP z Płużnicy.

-16 grudnia 1999 roku w Wieldządzu wybuchł pożar od  piecyka gazowego. Pożar gasił jeden zastęp.

Ogólnie w 1999 roku strażacy uczestniczyli 6 krotnie w akcjach bojowych.

Lata 2000 ne.

W 2000 roku straż liczyła 30 członków czynnych, 8 wspierających. Funkcjonowały dwie drużyny młodzieżowe; żeńska i męska po 7 członków.

Zebranie w dniu 7 stycznia obsłużyli; członkowie Zarządu Gminnego OSP; Bronisław Drzyzga, Józef Boruta, Jan Miklaszewski i komendant gminny OSP Mieczysław Krauze.

Na zebraniu mówiono o kwestiach zakupu mundurów wyjściowych, radiotelefonu do samochodu i wyposażenia dla drużyny młodzieżowej.

Według kontroli z 2000 roku samochód ten winien być wycofany z eksploatacji ze względu na stan techniczny. Samochód ten od 2003 roku służył gminnej pomocy społecznej w rozwożeniu artykułów żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2000 roku w szkoleniu naczelników OSP brali udział wieldządzcy strażacy; Zbigniew Sosnowski, Franciszek Welz i Marek Wiśniewski.

 Sprawozdanie naczelnika Franciszka Welza za 2000 rok;

 

 Uczestnicząc w zawodach gminnych sportowo-pożarniczych młodzież zajęła III miejsce. Uczestniczyła również drużyna seniorów. W dożynkach parafialnych w Nowej Wsi Królewskiej uczestniczyli; Piotr Świderski, Zbigniew Przybysz i naczelnik Franciszek Welz. Były również smutne chwile, bowiem strażacy uczestniczyli w pogrzebie matek strażaków; Zdzisława Malińskiego i Ryszarda Gierady.

Na wyróżnienie zasługiwali strażacy; Eugeniusz Tabor, Andrzej Puskarz, Zbigniew Dąbrowski, Ryszard Gierada, Marek Wiśniewski i Stanisław Świderski.

Straż uczestniczyła w gaszeniu pożarów w Wałdowie, Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. Łącznie odnotowano 4 wyjazdy, w tym dwa poza teren gminy Płużnica.

Pożar  w Klubie; w dniu 27 lipca 2000 roku w naszym klubie ‘Ring-Weis’ miał miejsce mały pożar, który ugasił jeden zastęp strażaków.

Gminny zjazd delegatów OSP.

Odbył się 7 września 2001 r. na sali Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy. Zjazd zwoływał prezes ZG OSP Bronisław Drzyzga. Sprawozdanie z działalności pożarniczej składał komendant Mieczysław Krauze.  Delegaci oceniali 5 letnią kadencję. Oprócz delegatów z OSP gminy Płużnica obecni byli; w-ce starosta wąbrzeski Benedykt Dudek, wójt Lech Skonieczka, prezes ZOP ZOSP Jarosława Herbowski, w-ce Jerzy Tadych, komendant st. kpt. Sławomir Herbowski.

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego OSP;

– prezes  Józef Boruta z Józefkowa,

– w-ce prezes  Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej

– w-ce prezes Adam Młynarczyk  z Uciąża

– sekretarz  Jan Miklaszewski

– skarbnik  Marian Piątek z Uciąża

– członek Prezydium  Andrzej Kujaczyński z Czapel

Komendantem gminnym OSP został Lech Jazownik z Płużnicy

Przewodniczącym gminnej Komisji Rewizyjnej  został Czesław Jeziorski z Józefkowa.

Zjazd nadał tytuły honorowego prezesa ZG OSP Bronisławowi Drzyzdze, komendanta Mieczysławowi Krauzemu

W skład Zarządu Oddziału Gminnego wszedł Eugeniusz Tabor przedstawiciel OSP Wieldządz, który zobowiązany był pracować na posiedzeniach zarządu i jego Prezydium gdzie podejmowano najważniejsze decyzje dotyczące bieżącego życia strażackiego.

Z funduszu wiejskiego zakupiono do straży radiotelefon. Został on zamontowany w samochodzie.

 

Zmiana kierowcy OSP; z dniem 24 stycznia 2001 roku ukończył swoją robotę kierowcy OSP Wieldządz Franciszek Welz. Po nim kierowca został Zbigniew Przybysz.

Wichura.

W 2001 w roku zanotowano kilka pracowitych dni, zwłaszcza 16, 17 lipca przeszła przez teren naszej gminy wichura, a w wskutek jej trzeba było wielu godzin dla usunięcia połamanych konarów i drzew. W akcji uczestniczyło kilka zastępów straży. Szczególnie dramatycznie zdewastowana została aleja lipowa przy drodze z Wieldządza do Nowej Wsi Królewskiej.

 

Cała piękna aleja lipowa z Nowej Wsi Królewskiej do Wieldządza została usiana połamanymi gałęziami, konarami i wywróconym starodrzewiem. Strażacy przystąpili do uprzątania drogi, pobocza i gruntów wokół.

I Powiatowy Zjazd Strażaków.

 9 listopada 2001 na  zjeździe powiatowym dokonano organizacyjnego rozpracowania wielu wątków przyszłości odrodzonej powiatowej władzy strażaków ochotników. Wybrano między innymi Zarząd Oddziału Powiatowego, jego prezydium i  prezesa. W 13 osobowym Zarządzie Powiatowym znalazł się przedstawiciel OSP Wieldządz Eugeniusz Tabor.

Od lewej w pierwszym rzędzie stoją; Lech Jazownik z Płużnicy, Wojciech Dombrowski z Wąbrzeźna, Eugeniusz Tabor.

 Szkolenie strażaków; w dniach 11-19 listopada 2000 roku Zbigniew Sosnowski i Franciszek Welz odbyli szkolenie dla naczelników OSP.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2001 odnotowano jeden wyjazd. Ponadto z okazji ‘Dnia Dziecka’ zorganizowano pokaz działań gaśniczych we wsi, nad jeziorem. Wszystko to odnotowano w protokole z 19 stycznia 2002 roku.

Pierwszy powiatowy opłatek; 22 grudnia 2001  roku w opłatkowym spotkaniu uczestniczył Eugeniusz Tabor.

 Od lewej; Bolesław Szafrański z Myśliwca, Eugeniusz Tabor prezes OSP Wieldządz, Roman Ronowski z Wąbrzeźna i Zygmunt Pastucha z Książek.

 Walne OSP.

Odbyło się 19 styczeń 2002 r. Komisja Rewizyjna w składzie; Edward Milo, Andrzej Puskarz  i Mirosław Sosnowski stwierdziła, iż skarbnik Jan Simson prowadził prawidłowo kasę strażacką. Na koniec 2002 roku pozostało w kasie 262, 54 złotych.

 Na stanie OSP figurowało wyposażenie:

– mundury wyjściowe 14 szt.

– czapki 10 szt.

– węże W-52;10 szt., W-75;10 szt.

– węże ssawne 7 szt.

– hełmów bojowych 19 szt.

– motopompy 2 szt.

–  radiotelefony 1szt.

– lekki samochód pożarniczy ŻUK.

Akcje pożarnicze; w 2001 roku strażacy wyjeżdżali jeden raz do pożaru na terenie gminy Płużnica.

Kurs szeregowców; w 2002 roku brali  w nim udział Andrzej Puskarz i Mirosław Sosnowski.

Wypompowanie wody.

W pracy tej brali udział; Jan Simson, Zbigniew Przybysz,

‘Dzień Strażaka; powiatową uroczystość zorganizowano 3 maja 2002 roku „w Wąbrzeźnie, Znaleźli się tam również nasi delegaci.

 

Niżej od lewej stoją;Tadeusz Sosnowki i Eugeniusz Tabor z Wieldządza, oraz Józef Boruta z Józefkowa i Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej.

U strażaków z Kopydłowa.

 11 maja 2002 w amfiteatrze  ZAWISZA w Bydgoszczy odbył się uroczysty koncert z okazji „Dnia Strażaka” wybrali się tam między innymi Lech Jazownik z żoną Stanisławą z Płużnicy, Bożena i Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, Marianna i Eugeniusz Taborowie z Wieldządza.

 Dla strażaków przygotowano występ znanego kabaretu „strażaków z Kopydłowa”.

Sztandar dla ‘Powiatu’

 25 maja 2002 roku Powiatowy Związek Strażaków otrzymał swój sztandar. Wręczono go uroczyście na wąbrzeskim rynku. Na powiatową organizację składało się 40 jednostek OSP. W gminie Płużnica były to; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król, Ostrowo, Płużnica, Uciąż i Wieldządz.

„Strażacka robota” w Wieldządzu w 2002 roku;

– 28 styczeń; wypompowanie wody z pomieszczeń u Dębskiego 9 OSP Płużnica),

– 31 styczeń, 4 lutego; zastęp strażaków usuwał zwalono drzewo.

– 20 lutego; odnotowano wypadek samochodu osobowego AUDI 80. Skutki wypadku usuwały dwa zastępy strażaków.

– 7 kwiecień godz. 17,40; we wsi wybuchł pożar budynku gospodarczego, do którego ugaszenia wezwano 3 zastępy.

Walne OSP.

10 stycznia 2003 roku odbyło się zebranie OSP. Organizacja liczyła 29 strażaków czynnych, 2 wspierających. Przybyli goście; wójt Janusz Marcinkowski, prezes ZG OSP Józef Boruta i komendant Lech Jazownik. Zebraniu przewodniczył prezes Eugeniusz Tabor. W OSP było 49 czynnych strażaków, w zebraniu uczestniczyło 21 druhów. Funkcjonowała 9 osobowa MDP chłopców. W zebraniu uczestniczył wójt Janusz Marcinkowski i w-ce prezes  gminny Edward Kruk.

W sprawozdaniu przedstawiono;

-czterech wieldządzkich strażaków; Mirosław Sosnowski, Marcin Braun, Piotr Dubiela, Sławomir Grodecki  należało do kompanii honorowej województwa kujawsko-pomorskiego. Kompania ta brała udział w wielu powiatowych i wojewódzkich uroczystościach strażackich i państwowych.

-na zebraniu  medalem 30 lecia odznaczono Edwarda Milo.

-toczyła się trudna dyskusja wobec problemu zmian w ustawie o bezpieczeństwie pożarowym, które nakazywały daleko idące zmiany w działalności strażackiej. Otóż strażacy z sekcji techniczno-bojowej chcąc uczestniczyć w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, specjalistyczne ponad 100 godzinne przeszkolenie, muszą być indywidualnie ubezpieczeni i odpowiedni wyposażeni w ubiór i wyposażenie indywidualne.  Tym wszystkim nowym wymogom nie może sprostać mała jednostka OSP i dlatego też OSP w Wieldządzu, tak jak i inne w gminie Płużnica nie mogą więcej uczestniczyć w akcjach bojowych, co strażacy z Wieldządza przyjęli bardzo źle. Mimo wszystkiego wójt gminy Janusz Marcinkowski nakłaniał strażaków do uczestnictwa w mundurach w wielu działaniach kulturalnych, sportowych, prewencyjnych. W tej sytuacji spowodowanej zmianami prawa w gminie Płużnica pozostaną trzy sekcje techniczno-bojowe jako jednostki wiodące; Nowa Wieś, Błędowo i Płużnica zapewniające bezpieczeństwo w najbliższej  okolicy. Miejscowi strażacy natomiast mogą uczestniczyć w razie zdarzenia w swojej wsi na takich samych zasadach jak i inni mieszkańcy wsi i zgodnie z decyzją  dowódcy kierującego akcją.

-w roku 2003 młodzież brała udział w turnieju piłki nożnej w Płużnicy.

-w gminnych zawodach uczestniczyły 3 sekcje wieldządzkich strażaków. W grupie wiekowej 12-16 lat zajęto 5 miejsce, w grupie 16-18 lat 2 miejsce i powyżej 18 lat 5 miejsce.

-pracowano na rzecz remizy malując pomieszczenia. Remontowano samochód.

-2003 roku 29 marca  paliły się nieużytki nad jeziorem.

-na nowego naczelnika OSP wybrano Dynowskiego Eugeniusza.

Kontrola OSP.

14 listopada Lech Jazownik komendant gminny przeprowadził kontrole jednostek OSP. W Wieldządzu wpisano do protokołu: „Sprzęt zadbany, dokumenty zgodne ze stanem. Brak tablicy informacyjnej.

 Pożegnanie Eugeniusza Tabora!

 

Na cmentarzu w Nowej Wsi Król. zgodnie ze strażackim zwyczajem w dniu 16 października 2004 roku pożegnaliśmy członka Zarządu Powiatowego ZOSP, druha, strażaka z OSP Wieldządz. W imieniu strażaków Eugeniusza tabora pożegnał prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski.

Pożar i wypadek.

3 sierpnia 2004 roku zanotowano wypadek samochodu osobowego FIAT do którego usuwania skutków wysłano 1 zastęp, natomiast 19 listopada wybuchł pożar stogu słomy lnianej w jego gaszeniu uczestniczyło 6 zastępów. Wartość spalonego lnu wyceniono na 30 000 zł.

Kontrola stanu w remizie OSP; 10 października 2004 roku.

 

Walne OSP.

 22 stycznia 2005 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP. Zebranie otworzył i prowadził Jan Simson.  Organizacja liczyła 45 członków czynnych.

W zebraniu uczestniczyło 25 strażaków. Uczestniczył wójt Janusz Marcinkowski, prezes ZG OSP Józef Boruta i Jan Miklaszewski sekretarz ZG OSP.

   Dokonano wymiany członków Zarządu; prezesem został Zdzisław Maliński, naczelnikiem Mirosław Sosnowski.

   Pieniądze strażackie wydatkowano na funkcjonowanie samochodu (rejestracja, przegląd, ubezpieczenie, paliwo), na energie elektryczną, na zakup wieńca. Łącznie w 2004 r. wydano 1 200 zł.

   W 2004 roku działała 8 osobowa MDP chłopców. Brali oni  udział, między innymi w turnieju piłki halowej w Płużnicy. Dla dzieci i młodzieży wieldządzkiej współorganizowano Dzień Dziecka nad wieldządzkim jeziorem, natomiast strażacy urządzili sobie ‘Dzień Strażaka’.

Zdarzenia w Wieldządzu w 2005 roku;

-31 sierpień  godz. 17,03 (Wieldządz nr 38) wybuchł  pożar słomy rżyska. Paliła się słoma po kombajnie. Pożar gasiło 6 zastępów okolicznych straży pożarnych.

-31 sierpień godz. 22, 13 (Wieldządz nr 62) pożar stogu słomy gasiło 6 zastępów.

-6 września 20,10 Gaszono pożar trawy i zakrzaczeń na nieużytkach. W akcję zaangażowano 5 zastępów strażaków.

-29 marzec godz. 17,54 w Wieldządzu paliła się  trawa na nieużytkach.

Ostatnia akcja.

Zachowała się niepełna informacja, iż nasi strażacy uczestniczyli w jednej z ostatnich akcji bojowych; w gaszeniu pożaru.

Umowa.

 2005 rok; zawarta została umowa z konserwatorem-kierowcą Zbigniewem Przybyszem i wójtem Januszem Marcinkowskim na świadczenie usług kierowcy OSP w Wieldządzu na czas ćwiczeń, pożarów i innych zagrożeń oraz utrzymanie w pełnej gotowości operacyjnej pojazdu wraz z przydzielonym wyposażeniem oraz ich konserwacją na czas nieokreślony.

Walne OSP.

13 stycznia 2006 roku na zebraniu walnym stawiło się 24 strażaków na stan 48 czynnych i 4 honorowych. W zebraniu uczestniczyli; prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski, prezes gminny OSP Edward Kruk, wójt Janusz Marcinkowski i sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski.

    Sprawozdania z działalności przedstawili; Mirosław Sosnowski, Jan Simson i Edward Milo. Według niego w roku poprzednim wydano kwotę 522 zł ze składek na zakup wiązanki na pogrzeb strażaka, zakupiono jeden mundur wyjściowy, a także tłumnik do samochodu Żuk. Zapłacono za okresowe badania techniczne samochodu.

  Omawiano organizacje obchodów  60 lecia OSP Wieldządz, która to przypada w bieżącym roku. Nad organizacją tego święta pracowała większość strażaków.

Walne OSP.

 23 marca 2006 roku w gminnym zjazd OSP w Nowej Wsi Królewskiej uczestniczyli delegaci z Wieldządza.

     Zjazd gminny odbywany raz na 5 lat dokonywał oceny pracy za poprzedni okres i uchwalał kierunki działań strażaków na przyszłość. Wybierano władze gminne OSP. W zarządzie gminnym znaleźli się; prezes Zarządu OSP Zdzisław Maliński i naczelnik Mirosław Sosnowski.

 Od lewej; Zbigniew Majewski i Józef Reich z Działowa i wieldządzka delegacja Mirosław Sosnowski, Jan Simson i Zdzisław Maliński.

Figura św. Floriana.

6 maja 2006 roku strażacy w Nowej Wsi Królewskiej poświęcenie figurki św. Floriana w Nowej Wsi Królewskiej. Strażacy zbierają się do wejścia na uroczystą mszę. Na zdjęciu od lewej; Michał Welz i Arkadiusz Kruk z Nowej Wsi, Bogdan Sosnowski, Zbigniew Dąbrowski, Jan Simson (ze sztandarem) i Mirosław Sosnowski.

 27 maja 2006 50 lecie OSP Józefkowo; w uroczystości uczestniczył wieldządzki poczet sztandarowy, w składzie; Jan Simson, Mirosław Sosnowski i Zbigniew Dąbrowski.

 

 

Niżej; Mirosław Sosnowski i Zbigniew Dąbrowski.

 60 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieldzadzu.

1 lipiec 2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła  60 lecie swego istnienia. Z tej okazji odbyła się przy remizie nad jeziorem wielka uroczystość, połączona z pokazami strażackiej aktywności. Uroczystość zorganizował zarząd w składzie; prezes Zdzisław Maliński.

Na uroczystość przyjechały delegacje strażacy z gminy Płużnica.

Na czele kolumny wieldządzki poczet sztandarowy; Ryszard Gierada Zbigniew Dąbrowski i Bogdan Sosnowski

 Zjechali się strażacy, przygrywała orkiestra

 

Uroczystością kierowali Mateusz Simson i Jarosław Tylmanowski.

 

Przybyli mieszkańcy wsi;

Msza św. odprawiona została w remizie przez kapelana gminnego strażaków ks. Metodego Deranka. Obok stoją poczty sztandarowe  OSP Nowa Wieś Królewska i Płużnica.

Goście; komendant PSP Wąbrzeźno Sławomir Herbowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Różyńska, prezes Powiatowego Zarządu OSP Jarosław Herbowski, wójt gminy Janusz Marcinkowski, prezes Zarządu Gminnego Józef Boruta z Józefkowa.

Panie z Wieldządza przygotowały wspaniałe jedzenie w świetlicy wiejskiej; Marianna Tabor, Jolanta Dubiela, Miria Kępska, Ewa Simson.

W podziękowaniu za służbę; Eugenisz Welz, Tomasz Sosnowski,  Mirosław Gierada,

Piotr Swiderski  i Marian Rudyk.

 

Niżej; Mariusz Tabor, Piotr Grążka, Paweł Młynarczyk.

 

 Jan Simson, Maciej Czarnecki

Podziękowania od prezesa OSP Zbigniewa Malińskiego dla Edwarda Kruka.

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

W 2006 roku uczestnikiem konkursu wiedzy pożarniczej był Przemek Simson z Wieldządza.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

23 września 2006 roku Zarząd Gminny OSP  w Orłowie w Zielonej Szkole. Wśród władz gminnych OSP byli przedstawiciele wieldządzkiej organizacji.

Od lewej stoją; Jerzy Rajca z Uciąża, Andrzej Sikora z Błędowa, Czesław Jeziorski z Józefkowa, Edward Kruk  z Nowej Wsi Królewskiej, Józef Boruta z Józefkowa, wójt Janusz Marcinkowski, strażak z PSP Witold Miklikowski, Jan Simson, ks. Metody Deranek i Zdzisław Maliński.

 Spotkanie opłatkowe w Czaplach.

Po raz pierwszy z inicjatywy strażaków z Czapel, (głównie pomysłu Andrzeja Kujaczyńskiego) w dniu 28 grudnia 2006 roku spotkali się w Czaplach przedstawiciele strażaków gminy Płużnica. Gośćmi szczególnymi byli Strażaccy Seniorzy. W spotkaniu  opłatkowym w Czaplach brali udział Jan Simson i Mirosław Sosnowski.

Na spotkanie to nie udało się zorganizować naszych seniorów, ale w kolejnych ‘opłatkach’ będą oni brać udział.

 Zdarzenia we wsi w 2006 r.

5 września 2006 roku w gospodarstwie p. Zdzisława Przybysza za jeziorem wybuchł pożar w oborze. Na szczęście ogień ze względu na odległość od pozostałych zabudowań nie miał szansy na nie się przenieść. Dach na oborze spalił się  jednak doszczętnie. Udało się uratować wszystkie zwierzęta. Stratę wyliczono na 35 000 zł. do gaszenie pożaru przyjechało 7 jednostek straży.

W 2006 roku zanotowano kilkanaście zdarzeń na terenie wsi;

-28 marca; odnotowano miejscowe zdarzenie na jeziorze. Oddelegowano  1 zastęp.

-17 kwietnia; gaszono pożar trzciny i trawy nad jeziorem. Zadysponowano jeden zastęp.

-15 i 16 czerwca; paliły się budynki letniskowe nad jeziorem. Pożar gasił jeden zastęp.

-23 lipca godz. 14,42; wybuchł pożar zboża na pniu. Strata wyniosła

4 000 zł. Gasiły 3 zastępy strażackie.

-27 lipca (W-dz nr.61); likwidowano gniazdo os w bud mieszkalnym. Do akcji wyjechał jeden zastęp.

-11 sierpnia (W-dz nr.41);  usunięto gniazdo szerszeni z drzewa.

-20 sierpnia;  usuwano gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.

50 lecie OSP Kotnowo.

30 czerwca 2007 roku Jak zawsze w takich uroczystościach sąsiedzi strażacy zjeżdżali się, aby wspólnie cieszyć wspólnym przebywaniem, podsumować osiągnięcia strażaków, manifestować koleżeństwo i przywiązani do tradycji.

Kolumnę strażaków prowadził Czesław Jeziorski z Józefkowa. W kotnowskiej uroczystości brały udział poczty sztandarowe z Nowej Wsi Królewskiej, Płużnicy i Wieldządza.

Nasz poczet; Zbigniew Dąbrowski, Mirosław Sosnowski,  Zbigniew Przybysz.

Posiedzenie Rady Sołeckiej.

5 czerwca 2007 roku odbyło się jedno z wielu posiedzeń Rady  Sołeckiej. W Radzie zdecydowaną większość stanowili strażacy. Oni to stanowili większość aktywnych uczestników samorządu wsi Wieldządz. opracowywaliśmy wtedy projekt zagospodarowania jeziora, od kokncpepcji  plaży po ścieżkę rowerową do Nowej Wsi Królewskiej.

 

Od lewej: pracownica Urzędu Gminy Marzena Machniak, Jan Simson, Marek Welz, Mirosław Sosnowski, Zdzisław Maliński, Maria Młynarczyk, sekretarz gminy i Zarządu Gminnego OSP Jarosław Tylmanowski.

  Odnowiona remiza.

W tle widać dawną, przedwojenną  „mleczarnię” i powojenna remizę strażacką. Remiza wybudowana w 1996 roku została odnowiona i pomalowana. Prezentuje się bardzo schludnie.

Kolejny zarząd.

12 lipca 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Płużnicy. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele wieldządzkiej jednostki OSP  naczelnik Mirosław Sosnowski i prezes Zdzisław Maliński oraz Jan Simson.

Na sali Gminnego Centrum Informacji w Płużnicy od lewej siedzą; Mirosław Sosnowski, Zdzisław Maliński, Zbigniew Topolewski i Mirosław Liszaj z Nowej Wsi Królewskiej, Jan Simson. Czesław Jeziorski z Józefkowa.

Opłatek w Uciążu.

28 grudnia 2007 roku kolejne spotkanie opłatkowe urządzono w Uciążu. W pierwszym rzędzie siedzą; Jan Duma z Bielaw, Zygfryd Rygielski z Ostrowa, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Jerzy Weisner z Czapel, Jan Wiśniewski z Wieldządza, Dominik Kwiatkowski z Czapel i Józef Zgliński z Nowej Wsi.

Jan Simson przełamuje  się opłatkiem z Czesławem Bartoszyńskim z Nowej Wsi Królewskiej

Zdarzenia we wsi w 2007  roku;

– 5 kwietnia; jeden zastęp gasił pożar traw na nieużytkach.

-26 maja; strażacy usuwali gniazdo pszczół w budynku letniskowym

-11 lipca; 3 zastępy strażaków likwidowały skutki wypadku samochodu ciężarowego Renualt.

-14 sierpnia (W-dz nr.12) usuwano gniazdo szerszeni w budynku mieszkalnym.

-1 września; Zastęp strażaków zabezpieczał miejsce wypadku samochodu osobowego FIAT.

-13 i 18 września (W-dz  nr.47) usuwano gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.

-13 listopada; paliła się słoma lnu. Do gaszenia pożaru przyjechały 2 zastępy strażaków.

Wobec nie wyjeżdżania do akcji ratowniczo-gaśniczych przyjęto zadania; zorganizowania ‘Dnia Dziecka’ dla miejscowej młodzieży, ‘Św. Floriana”- wszystko w ścisłej współpracy z samorządem wsi.

Planowano zakupy 2 mundurów, 2 sztuk węży, reduktora dla prowadzenie ćwiczeń na wypadek konieczności pomocy ‘sąsiedzkiej’ we wsi i przygotowań do zawodów strażackich.

W 2008 roku zanotowano kilka zdarzeń;

-4 stycznia 2 zastępy strażaków uratowały przymarzniętego łabędzia na wieldządzkim jeziorze. Akcję powtarzano w następnym dniu.

– 26 stycznia (W-dz 20/1)  palił się bud mieszkalny wielorodzinny, który gasiły 3 zastępy OSP.

-11 lipca usuwano obłamane konary na drodze gminnej.

–  5 listopada o godz. 18,41, gaszono pożar stogu słomy. Przyjechały 3 zastępy.

– 29 lipca, 30 sierpnia  usuwano gniazdo  szerszeni.

–  7 sierpnia, 22 sierpnia,  30 sierpnia strażacy usuwali gniazda os i szerszeni.

Walne OSP.

Tradycyjne coroczne sprawozdawcze zebranie jednostki OSP Wieldządz odbyło się  wieczorem w dniu 31 stycznia 2009 roku. W zebraniu, które prowadził Zbigniew Curlej uczestniczyło 16 członków miejscowej organizacji i 5  z młodzieżowej drużyny strażackiej. Poza nimi w zebraniu uczestniczyli najmłodsi obywatele wsi Wieldządz przygotowujący się do  przyszłej służby strażackiej;  Nikodem Młynarczyk lat 5  i  12 letni Kuba Simson. Strażacy w obecności wójta gminy Janusza Marcinkowskiego, prezesa Zarządu Gminnego OSP Edwarda Kruka i radnego Jana Simsona  dokonali podsumowania pracy w 2008 roku. Była więc mowa o udziale w akcji pożarniczej gaszenia płonącego stogu Mieczysława Paciorka i pomocy w opanowaniu pożaru zboża na pniu u rolnika Mierzwickiego w Nowej Wsi Królewskiej. Pożary żniwne są bardzo groźne czemu sprzyja uprawianie monokultury zbożowej. Ogromne obszary pól obsiewanych samym zbożem stanowią łatwy łup dla czerwonego kura hulającego z ogromną szybkością. Wystarczy chwila nieuwagi, sprzyjający wiatr i nieszczęście gotowe! Mówiono także, iż strażacy biorą udział w uroczystościach gminnych, strażackich i kościelnych  stanowiąc ważny element naszej, wiejskiej tradycji. Dla podtrzymania tej tradycji wspomagano między innymi odbudowę wiejskiej kapliczki. Samochód OSP Wieldządz obsługiwany przez Mariana Kępskiego i Eugeniusza Dynowskiego służy do rozwożenia żywności z darów po całej gminie Płużnica. Rocznie rozwozi się ponad 100 ton różnych artykułów żywnościowych. Sugerowano na zebraniu, iż dla dalszej jego służby na rzecz naszej społeczności należałoby go odnowić, a najlepiej kupić inny, nowszy lub całkiem nowy dostawczy samochód. Zarząd OSP w składzie; prezes Zbigniew Maliński, naczelnik Mirosław Sosnowski, sekretarz Ryszard Gierada, skarbnik Jan Simson i z-ca naczelnika Mirosław Sosnowski biorą udział w pracach Zarządu Gminnego co oznacza, iż biorą udział w kształtowaniu  organizowania działań gminnej organizacji w ochronie przeciwpożarowej, likwidacji następstw zdarzeń drogowych, pracy z młodzieżą itp. Ta ostatnia funkcja ma się dobrze chociażby przez fakt, iż w jednostce jest grupa młodzieży biorąca udział w ćwiczeniach i sportach organizowanych przez OSP. Należą do nich między innymi; Przemysław Simson, Grzegorz Topolewski, Damian Grążka, Tomasz Braun.

W   zebraniu poza wymienionymi strażakami uczestniczyli; Edward Milo pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członkowie  Paweł Młynarczyk i Eugeniusz Welz a także strażacy; Marek Wiśniewski, Bogdan Sosnowski, Zbigniew Przybysz, Wiesław Juraszek, Marcin i Jacek Grodeccy, Zbigniew Dąbrowski, Henryk Jankowski. Zgodnie z tradycją zebrań po zakończeniu jego oficjalnej części wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do składkowej kolacji, którą bardzo elegancko  i smacznie przygotowały panie; Marianna Tabor, Ewa Simson, Anna Młynarczyk, Maria Kotłowska.

Wnioski;

 1. Dokonać zakupu samochodu (przechodzony nowy) dla jednostki OSP Wieldządz z jednoczesnym przeznaczeniem do rozwożenia żywności.
 2. Urząd Gminy winien dokonywać zapłaty za rejestracje i ubezpieczenie samochodu OSP Wieldządz w zmian za jego użytkowanie przez Gminę.

Uczestnicy zebrania;

Prezes ZG OSP Edward Kruk, Wójt Janusz Marcinkowski, Prezes Zdzisław Maliński, Naczelnik Mirosław Sosnowski.

 

Jan Simson, Tadeusz Sosnowski.

 

Strażacy; Bogdan Sosnowski, Zbigniew Przybysz, Wiesław Juraszek, Zbigniew Dąbrowski, Paweł Młynarczyk, Jacek Grodecki,  Marian Kępski, Marek Wiśniewski.

Młodzież strażacka; Kuba Simson, Tomek Braun, Przemek Simson,  Grzegorz Topolewski, Damian Grążka.

 Nowy-stary samochód.

W 2009 roku w miejsce starego, wysłużonego samochodu pożarniczego ‘rocznik 1977’, który służył w Wieldządzu od 1997 roku,  gmina zakupiła samochód dostawczy marki „Citroen”.

Koszt  jego zakupu wyniósł  12 500 zł. Samochód ten, podobnie jak poprzedni będzie wykorzystywany do rozwożenia artykułów spożywczych po wszystkich wsiach gminy Płużnica. Artykuły te w wielkości ponad 120 ton w ciągu roku były przywożone z Banku Żywności  z Grudziądza przez wieldządzkich strażaków; Mariana Kępskiego i  Eugeniusza Dynowskiego i rozwożone do Klubów Pracy w ramach pomocy dla najuboższych rodzin.

Stary wysłużony ŻUK

 

Zakupiony Citroen był w bardzo dobrym stanie, z lepszym oszczędniejszym silnikiem.

W tymże 2009 roku zakupiono również pompę szlamową dla OSP za 3 300 zł

„Święto Strażaka”.

2 maj 2009 obchodziliśmy je w Nowej Wsi Królewskiej. Byli nasi seniorzy nasi honorowi strażacy. Od lewej; Jerzy Weisner w Czapel, Jan Wisniewski z Wieldządza, Edward Borowski z Uciąża, Mieczysław Krauze z Kotnowa, Tadeusz Stafiej z Płużnicy, Tadeusz Sosnowski z Wieldządza. Naszych seniorów otaczamy należnym im szacunkiem!

Spotkanie seniorów; 25 września 2009 rok zorganizowano powiatowe spotkanie seniorów w Zielonej Szkole w Orłowie. Na zdjęciu strażacy seniorzy z powiatu wąbrzeskiego. Są tu między innymi: pierwszy od lewej; Florian Kobiałka, piąty Jan Wiśniewski i ostatni Henryk Jankowski.

Zdarzenia 2009 roku;

–  3 stycznia; ratowanie przymarzniętego łabędzia /1 zastęp.

–  1  kwietnia o godz.  5,56 ; pożar stogu słomy/1 zastęp.

–  7 kwietnia; pożar upraw rolnych i leśnych/ 4 zastępy.

– 28 kwietnia, 1 września; usuwano gniazda  os, szerszeni.

–   6 maj, 23 lipca; usunięcie zwalonego drzewa.

– 11 kwietnia; paliła się trawa.

Walne OSP.

24 stycznia 2010 r. odbyło się zebranie walne OSP. Na sali świetlicy wiejskiej, niemożliwej do ogrzania zimą wszyscy siedzieli „grubo” ubrani.

Stół prezydialny; wójt Janusz Marcinkowski, sekretarz gminy Jarosław Tylmanowski, prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk, naczelnik OSP Mirosław Sosnowski, prezes OSP Zdzisław Maliński, radny Jan Simson..

OSP dostała prezent nową pompę szlamową, którą podziwiają; Jarek Grodecki, Henryk Romanowski, Mirosław i Tadeusz Sosnowscy, Paweł Młynarczyk, Zbigniew Curlej…

Seniorzy OSP; Tadeusz Sosnowski, Marian Kępski, Edward Milo.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  liczyła sobie 10 członków.

 

Od lewej; Henryk Romanowski, Marcin Grodecki, Kuba Simson, Anita Tabor,  Damian Grążka, Mateusz i Przemek Simsonowie.

W remizie OSP na wyposażeniu było; jedna pompa szlamowa i stara, ale czynna ‘PO 800’  oraz 10 węży tłocznych. Mundurów wyjściowych naliczono 15 i tyle samo czapek i koszul…

Gminne zawody OSP.

29 maja 2010 roku w zawodach gminnych w Płużnicy wzięła udział drużyna seniorów;

Do ćwiczeń stanęli;

 

Andrzej Kujaczyński, Tadeusz Sosnowski, Mirosław i Tomasz Sosnowscy, Sebastian Fleszer, Grzegorz Topolewski, Tomasz Braun.

Jan Simson, Sebastian Fleszer, Mariusz Tabor.

 Pożar domku.

31 lipca 2010 roku po godz. 17,oo prawdopodobnie od spięcia instalacji elektrycznej zaczął płonąć jeden z domków rekreacyjnych nad jeziorem. Pożar ugaszono dosyć szybko. Do pożaru stawiły się jednostka OSP w Nowej Wsi z prezesem Edwardem Krukiem i naczelnikiem Mirosławem Liszajem i samochód pożarniczy z PSP Wąbrzeźno.

Zdarzenia 2010;

-18 marca  (W-dz 48/1); wypompowano wodę z piwnicy.

-11 maja; usuwano gniazdo os,

Walne OSP.

20 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Wieldządz. Strażaków  czynnych w Wieldządzu było 44,  w tym 4 honorowych i 10 w MDP chłopców. Sprawozdania z akcji przedstawili; naczelnik Mirosław Sosnowski, skarbnik Jan Simson, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Młynarczyk. W dyskusji mówiono o pracy samochodu strażackiego w rozwozie po gminie produktów żywnościowych. Chodziło o rekompensowanie OSP pieniędzy na paliwo i remonty samochodu. Dopytywano o możliwość udziału młodzieży strażackiej z Wieldządza w obozie młodzieży razem z gośćmi z Hagen latem br.

W 2010 roku organizowano Dzień Dziecka i Dzień Strażaka, na które zaproszono mieszkańców wsi. Wykonywano prace porządkowe przy remizie, stary samochód ŻUK sprzedano na złom, zakupiony został przez Gminę samochód pożarniczy marki Citroen. Zakupiono węże tłoczne i ssawne. W działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostka nie brała udziału.

OSP nie posiadała JOT (Jednostka Operacyjno Techniczna), której skład osobowy winien przejść odpowiednie szkolenie, indywidualne ubezpieczenie na wypadek brania udziału w akcji, oraz specjalistyczne badania lekarskie dopuszczające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wybrano zarząd i komisję rewizyjną OSP.

Spis; w wieldządzkiej OSP w 2011 roku w murowanej remizie, położonej nad jeziorem stan sprzętu był następujący;

-lekki samochód pożarniczy marki Citroen

-motopompa 1 szt.

-węże tłoczne  W-75; 4 szt., W- 52; 6 szt.

-syrena elektryczna.

100 lecie OSP Czaple; 18 czerwca 2011 roku strażacy uczestniczyli w święcie w Czaplach; na zdjęciu;

Jan Simson, Tadeusz Sosnowski, Eugeniusz Welz maszerują w kolumnie strażaków, Mirosław Sosnowski,   Eugeniusz i Welz, Mariusz  Tabor na placu przed remizą w Czaplach.

Gminny Zjazd OSP w Uciążu.

Tym razem pojechaliśmy 2 lipca 2011 roku do Uciąża. Strażackie zjazdy sprawozdawczo-programowe odbywają się raz na pięć lat. Delegatami na Zjazd byli; Jan Simson, Zdzisław Maliński.

Komisja;  Wojciech Groth z Błędowo, Jan Simson i Jerzy Rajca z Uciąża.

Spotkanie opłatkowe.

28 grudzień 2011 w Nowej Wsi Królewskiej. Od lewej; Jan Simson, Tadeusz Sosnowski i Jan Wiśniewski.

Zdarzenia w Wieldządzu w 2011 roku;

-29 marca 16,29  (W-dz  nr.41); pożar budynku mieszkalnego gasiły 3 zastępy.

-13 maja (W-dz nr.49); pożar butli acetylenowej w garażu? Zabezpieczał zastęp strażaków.

-1 czerwca, 30 lipca, 1 sierpnia, 8 sierpnia, 19 września; strażacy walczyli z gniazdami os i szerszeni.

-12 lutego; usuwano zwalone drzewo.

Walne OSP ‘2012’

28 stycznia w świetlicy wiejskiej zebrali się strażacy na corocznym zebraniu sprawozdawczym oceniającym poprzedni 2011 rok. Zebranie otworzył prezes Zdzisław Maliński, który dalej je  poprowadził. W OSP było łącznie 56 osób. Składają się na to strażacy czynni  zwyczajni 31 osób, 3 członków honorowych (Jan Wiśniewski, Florian Kobiałka, Henryk Jankowski) i 12 członków wspierających. MDP skupiała 10 młodych strażaków. W zebraniu uczestniczyło 20 strażaków.

Po wysłuchaniu sprawozdań w dyskusji mówiono o „dziwnych’ opłatach za pobór prądu, przy czym problem polega na tym, iż większość opłat jest za przesył.. zamówienie limitu itp. Domagano się również określenia statusu samochodu strażackiego dowożącego żywność do Klubów Pracy i pokrycie przez gminę kosztów funkcjonowania tego pojazdu.

 110 lecie OSP Nowa Wieś Królewska.

 Nasi pojechali pomagać kolegom z Nowej Wsi godnie obchodzić w dniu 7 lipca 2012 ich święto.

Wieldządzki poczet sztandarowy wychodzi z kościoła w Nowej Wsi; od lewej; Jacek Grodecki, Mirosław Sosnowski i  Mateusz Simson.

 Stoją nasi; pierwszy od sztandaru Mateusz Simson. W białej koszuli Tadeusz Sosnowski i w pierwszym szeregu Eugeniusz Welz.

Niżej w pierwszym rzędzie prezes OSP Zdzisław Maliński, w drugim Jan Simson.

 Zawody w Płużnicy.

Z przebiegu zawodów gminnych sportowo-pożarniczych OSP w dniu 1 września 2012 roku na stadionie w Płużnicy;

-zawody organizował Zarządu Gminny OSP, w szczególności prezes Zarządu Edward Kruk i  komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński.

-z  Prezydium Zarządu Gminnego obecni byli; w-ce prezes Kazimierz Chmielewski, sekretarz Janusz Marcinkowski, skarbnik Marian Piątek, członek Ryszard Stafiej.

-zawody obsługiwali strażacy z PSP Wąbrzeźno; komendant brygadier Sławomir Herbowski, zastępca mł. brygadier Ireneusz Wiśniewski, mł. brygadier Marek Weglerski, kpt. Piotr Rogowski, kpt. Jarosław Kubasik, oraz mł. ogniomistrz Magdalena Twardowska.

-udział w zawodach wzięły jednostki; Błędowo, Czaple, Nowa Wieś Król., Płużnica, Uciąż, Wieldządz (drużyna seniorów), poza konkursem startowała OSP  miejska Wąbrzeźno. W zawodach MDP obok drużyn z Płużnicy, Błędowa i Uciąża nasi nie startowali, bowiem takiej nie mamy!

Drużyna z Wieldządza; Mateusz Simson, Mariusz Tabor, Grzegorz Topolewski, Marcin Grodecki, Zbigniew Curlej, Łukasz Braun, Paweł Kępski, Jacek Gródecki, Tadeusz Sosnowski, Mirosław Sosnowski.

 W klasyfikacji generalnej drużyny zajęły miejsca; I Płużnica nr.2, II Czaple, III Płużnica nr.1, IV Nowa Wieś Król., V Uciąż., VI Wieldządz., VII Błędowo.

Pogrzeb Mieczysława Krauze!

 

22 stycznia 2013 roku zmarł  honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica Krauze Mieczysław, w dwa później 24 stycznia 2013 r.  pożegnaliśmy Go na cmentarzu parafialnym w Płużnicy.

W delegacji OSP Wieldządz szli;

Poczet sztandarowy; Jacek  Grodecki, Mirosław Sosnowski, Marek Wiśniewski.

 

Jan Simson i prezes Zdzisław Maliński W pogrzebie brał  również udział Eugeniusz Welz.

Pożegnanie  Floriana Kobiałki!

 

W roku tym OSP w Wieldządzu pożegnała swego wieloletniego strażaka seniora, rolnika Floriana Kobiałkę, który współtworzył naszą OSP i był jej wierny, aż do samego końca! Druh Florian urodził się 29 marca 1930 roku, natomiast odszedł na ‘Wieczną Służbę’ w dniu 5 kwietnia 2013 roku. Tak jak na strażaków przystało pożegnaliśmy Go na mszy żałobnej w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej.

                                           Cześć Jego Pamięci!

Delegacja OSP Wieldządz w Płużnicy; strażacy gminy Płużnica na uroczystości  29 czerwca 2013 roku w Płużnicy 125 lecie

 

Tadeusz Sosnowski, Jan Simson, Cecylia Sosnowska, Mirosław Sosnowski, Bogdan Sosnowski, Jacek Grodecki, Zbigniew Dąbrowski.

 

 Poczet sztandarowy w Płużnicy; Jacek Grodecki, Mirosław Sosnowski. Mirosław Sosnowski wzorem swego dziadka Jana i ojca Tadeusza jest naczelnikiem OSP Wieldzadz.

 Udział w posiedzeniu; Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy obradował w dniu  19 listopada 2013 r. Przed formalnym rozpoczęciem posiedzenia „zajrzał” do nas z-ce komendanta wojewódzkiego st. bryg. Krzysztof Michałowski. Przekazał zebranym kierunki działań Komendy Wojewódzkiej. Po kilkunastu minutach pożegnał nas i rozpoczęła się formalne posiedzenie Zarządu.

 

Prezes Zdzisław Maliński i radny Jan Simson. Obok Kazimierz Chmielewski i Marek Łęgowski.

 Strażacki  Turniej w Płużnicy.

Z inicjatywy płużnickich strażaków, a szczególnie naczelnika OSP Ryszarda Stafieja zorganizowano  w sobotę, w dniu 7 grudnia 2013 roku turniej piłki siatkowej. W tym dniu do Płużnicy zjechały się strażackie drużyny sportowe z Błędowa, Wieldządza i Płużnicy na I strażacki turniej piłki siatkowej.

 

Drużyna z Wieldządza w składzie; Jakub Simson, Józef Napora. Mateusz  i Przemysław Simsonowie i Jarosław Laska.

Organizatorzy i wspierający; W tle radny z Wieldządza i sympatyk sportu Jan Simson, prezes ZDG ZOSP Edward Kruk, sędzia turnieju Grażyna Majewska i gospodarz zawodów Ryszard Stafiej.

W wyniku rozgrywek w systemie-każdy z każdym najlepsza okazała się drużyna z Płużnicy, następny był Wieldządz i na dobrym III miejscu uplasowała się drużyna z Błędowa. Kolejność zanotowaliśmy dla porządku, bo tak naprawdę liczyło się tylko uczestnictwo. Oby takich drużyn biorących udział w gminnym turnieju było jak najwięcej. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a wszystkie drużyny nagrodzono pamiątkowym dyplomem, który „wyprodukowane” naszym,  własnym przemysłem! Na tyle pozwala nam nasz stale malejący strażacki  fundusz.

 

Wieldządzki opłatek ‘2013’

29 grudnia, w niedzielę o godz. 16,oo strażacy gminy Płużn tradycyjnie, od 2006 roku organizowanym, wigilijno-noworocznym spotkaniu. Co roku inna Ochotnicza Straż Pożarna jest obarczona tym miłym, aczkolwiek wymagającym obowiązkiem. Tym razem trafiło na OSP Wieldządz, a ponieważ Strażacy z Wieldządza mają kłopot z salą świetlicy wiejskiej, której mimo ciepłej, tegorocznej zimy dogrzać nie sposób, to święto obchodzono w Nowej Wsi Królewskiej. Strażacy z Nowej Wsi udostępniając swoją salę wspomogli swych kolegów zapewniając uczestnikom wieczoru odpowiedni klimat i ciepło.

Organizatorzy wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego OSP do udziału w opłatku  zaprosili delegacje wszystkich 11 OSP z terenu gminy oraz przedstawicieli władz i instytucji. Jak zwykle, gośćmi szczególnymi byli strażaccy seniorzy. Niestety ze względu na wiek i stan zdrowia nie wszyscy mogli być obecni na tym spotkaniu.

W roku 2013 odeszli na wieczną służbę; Mieczysław Krauze z Kotnowa, honorowy komendant Gminny  OSP,  Jan Duma z Bielaw, honorowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, strażacy; Gabriel Jaskulski, Henryk Czajka oraz Regina Mazurkiewicz sympatyczka OSP  wszyscy z Czapel, Leon Stawiarski i Krzysztof Sądowski z Nowej Wsi Król. Edward Borowski  i Benedykt Firmanty z Uciąża, Józef Fijałek z Ostrowa i Florian Kobiałka z Wieldządza.

Przyjechali zaproszeni społeczni partnerzy gminnego ‘strażactwa’; Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP,  Jarosław Tylmanowski sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP, brygadier Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, Adam Puchała przewodniczący Rady Powiatu, wójt gm. Płużnica Marcin Skonieczka. Obecni byli strażacy czynni, przedstawiciele OSP z terenu Gminy, oraz członkowie  strażackich władz gminnych; Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk, Marian Liszaj, Janusz Marcinkowski, Marian Piątek, Kazimierz Chmielewski.

 

Od lewej; Jarosław Herbowski, Sławomir Herbowski, Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk, Marcin Skonieczka, Adam Puchała i otwierający uroczystość Zdzisław Maliński prezes OSP Wieldządz.

 Przebieg wieczoru jest zawsze taki sam; spotkanie otworzył prezes OSP Wieldządz Zdzisław Maliński, uroczystość  prowadził Jarosław Tylmanowski.

 

Szkic historyczny  przedstawił Mateusz Simson.

Zwyczajowo prezes gminny OSP Edward Kruk omówił działania strażaków w 2013 roku. W wystąpieniach gości; Jarosława Herbowskiego, Sławomira Herbowskiego, Marcina Skonieczki, Adama Puchały strażacy usłyszeli podziękowanie za swoją codzienną pracę w zadbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu oraz życzenia, aby w następnym roku pomyślnie i w zdrowiu wracali z każdej społecznie niezbędnej pracy w ratownictwie i gaszeniu pożarów. Po oficjalnej części spotkania był czas na kolędy wspomagane gitarą przez gminnego kapelana strażaków ks. Jacka Dudzińskiego z Nowej Wsi Królewskiej, wspólną modlitwę i podzielenie się opłatkiem.

 

Kapelan gminny strażaków, nowowiejski proboszcz ks. Jacek Dudziński.

 

Strażacki opłatek dzielą; Edward Kruk, Zdzisław Maliński i ks. Jacek Dudziński.

  

Potem wszyscy zasiedli do wigilijno-noworocznej kolacji. Był czas na wymianę doświadczeń strażackich i na zwykłe koleżeńskie pogaduszki! Nasi strażacy; ..Eugeniusz Welz, Marek Welz, Marian Kępski, Marek Wiśniewski, Przemek Simson, Mariusz Tabor, Bogdan  Sosnowski, Jan Simson. Był z nami senior Jan Wiśniewski.

 

Edward Milo, Marcin Grodecki, Mariusz Tabor, Marian Kępski

 

Marek Wiśniewski,  Marek Welz, Jarosław Grodecki,  Eugeniusz Welz, Mirosław Sosnowski, Zbigniew Curlej, Sławomir Magiera, Bogdan Sosnowski, Henryk Jankowski.

Zaszczyyciły nas swoją obecnością goście; delegacje strażackie i seniorzy z OSP gminy Płużnica;

OSP Bielawy; Stanisław Wyżykowski Ryszard Kurnik.

 

 OSP Błędowo; Kazimierz Chmielewski, Marek Łęgowski, Marcin Dąbrowski i Wojciech Groth.

 

OSP Czaple; Andrzej Kujaczyński, Marian Ingram i Sławomir Magiera.

 

OSP Działowo; Zbigniew Majewski, Roman Reich, Tadeusz Syrowski, Józef Rola.

 

 OSP Józefkowo; Jerzy Figalski, Józef Boruta, Jacek Korczak, Adam Waszczeniuk, Grzegorz Mendyk.

OSP Kotnowo; Andrzej Nowotnik, Stanisław Bernady, Dariusz Chojnacki.

 OSP Nowa Wieś Królewska; Zygmunt Jędrzejewski, Jan Ziółkowski,  Zbigniew Topolewski. Dalej Jarosław Herbowski i Jarosław Tylmanowski, który ‘należy’ do tej OSP.

 

OSP Ostrowo; Jan Isbrandt, Grzegorz Sokół, Zygfryd Rygielski i Wiesław Właśniewski.

 OSP Płużnica; Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Karol Kaźmierczak i Janusz Szczepanik.

 

 OSP Uciąż; Jan Tomczyk, Sławomir Michałowski, Jerzy Rajca Marian Piątek oraz Stanisław Treichel i Józef Taczyńsk.

 

Zbiorowe zdjęcie uczestników ‘opłatka’, „Ku pamięci!”.

 

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP  w Płużnicy

 Z a p r o s z e n i  e

Zarząd OSP Wieldządz i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP zaprasza  Druha na spotkanie wigilijne, które organizujemy w dniu 29 grudnia 2013 roku o godz. 16,oo na sali świetlicy strażackiej w Nowej Wsi Królewskiej. W kwestii  organizacji  przyjazdu na uroczystość prosimy zwrócić się do Prezesa Waszej OSP. Prosimy o przyjazd w wyjściowym mundurze strażackim.

 Sekretarz ZOG ZOSP             Prezes ZOG ZOSP                 Prezes OSP

[Janusz Marcinkowski]              [Edward Kruk]                 [Zdzisław Maliński]

Liczyliśmy pieniążki na zorganizowanie ‘opłatka’. Przede wszystkim wydaliśmy głównie darowiznę pewnego sponsora z Warszawy, dał na ten cel 1 100 zł. 500 zł. pochodziło z budżet strażackiego-gminnego. W czasie takiego spotkania zwyczajowo skarbnik OSP, w tym przypadku Jan Simson obszedł z czapka strażacką uczestników spotkania i zebrał 590 zł.

 

Jan Simson i Mirosław Sosnowski  liczą zbiórkę kasy!

W 2013 roku strażacy z Wieldządza brali udział uroczystościach kościelnych. W dniach od 1 do 2 września brano udział  peregrynacji obrazu ‘Matki Boskiej Jasnogórskiej’ w parafii w Nowej Wsi Królewskiej.

‘Zakupy 2015’; z budżetu strażacko-gminnego zamówiono dla strażaków z Wieldządza dwa mundury. Mają je otrzymać; Paweł Młynarczyk i Zbigniew Curlej.

 Pamięci

Tadeusza Sosnowskiego!

 

Szanowna Rodzino Zmarłego! Szanowni Druhowie!

 Występując w imieniu strażaków wsi Wieldządz i gminy Płużnica składam Rodzinie Zmarłego nasze wyrazy współczucia z powodu Jego Odejścia!

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomość, iż nasz Druh, przyjaciel, urodzony 7 lipca 1948 r. zmarł 29 stycznia 2015 r. Żegnamy Go dzisiaj, zgodnie z naszym strażackim ceremoniałem.

Nasz Druh, Tadeusz Sosnowski jest kolejnym, naszym Kolegą, Przyjacielem, którego przychodzi nam odprowadzać na inną – „Niebieską Służbę!”.

Był on członkiem naszego stowarzyszenia-Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieldządzu od 1969 roku. Zgodnie z naszym zawołaniem „Służył Bogu i Ludziom”, był więc czynny w tej służbie prawie 46 lat.

Służba w naszej OSP, której założeniem szczycimy się od lat 20 ubiegłego wieku, była dla Tadeusza sprawą nie tylko szanowania tradycji wsi Wieldządz, ale także sprawą kultywowania tradycji rodzinnej.

Strażakiem był jego ojciec Jan Sosnowski, był Tadeusz, a dzisiaj naczelnikuje wieldządzkiej straży jego syn Mirosław.

Kolejny Sosnowski-Bogdan służy w sąsiedniej; Czapelskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Senior Jan Sosnowski był wśród wieldządzkich mieszkańców odtwarzających przedwojenne tradycje strażackie. To Jan Sosnowski rozpoczął tradycję dzierżenia w OSP Wieldządz funkcji naczelnika straży. Był nim  w  latach 50 tych.

Strażacy z Wieldządza przez kilka dziesięcioleci służyli w gaszeniu pożarów, ratowali  i usuwali skutki wypadków drogowych, ratowali życie i dobytek ludzi. Stawali też do ćwiczenia strażackich umiejętności, w gminnych i powiatowych zawodach.

Tadeusz uczestniczył zawsze jako bardzo aktywny zawodnik strażacki. Widać Go było na zawodach w 1986 r. w Płużnicy, jak i w jego ostatnich występach w gminnych zawodniczych sportowo-pożarniczych  w Płużnicy 1 września 2012 roku. Miał także swoje zasługi przy budowie nowej remizy OSP, fundacji sztandaru wręczonego strażakom z okazji obchodów kolejnej rocznicy utworzenia OSP Wieldządz. W czasie sprawowanie funkcji zastępcy, a potem naczelnika straży jednostka pozyskała samochód pożarniczy, który podnosił rangę i umożliwiał pełnienie służby ratowniczej. Był też przy jego wymianie na nowszy w  2009 roku. polepszało się również  wyposażenie remizy OSP.

Jedną z większych i ostatnich akcji ratowniczych i pożarniczych jednostki wieldządzkiej było gaszenie pożaru obory 5 września  2006 r. w gospodarstwie sąsiada Sosnowskich – Zdzisława Przybysza.

Druh Tadeusz Sosnowski oprócz pełnienia zwykłej strażackiej roboty był członkiem władz swojej macierzystej jednostki. Funkcje zastępcy naczelnika i prezesa, a także naczelnika OSP pełnił w latach 1996-2015. Jednocześnie pełnił obowiązki członka Gminnej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Oddziału Gminnego OSP w Płużnicy. Stawiał się zawsze na jej posiedzeniach i spotkaniach Zarządu Gminnego Straży, gdzie rozwiązuje się najważniejsze sprawy kilkunastu straży pożarnych funkcjonujących w gminie Płużnica.

Za swoją, aktywną publiczną służbę był wielokrotnie wyróżniany. Posiadał szczególnie cenioną wśród strażaków odznaką „Strażak Wzorowy’.

Odznaczony był Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” …‘Janusz Marcinkowski’

 Posiedzenie Prezydium.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP zebrało się w dniu 10 lutego 2015 r. z udziałem prezesów-naczelników OSP na sali urzędu gminy.

 

 Przedmiotem spotkania było;

– analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,

– sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, urządzenia w 2015 roku.

– sprawy organizacyjne.

 

 Zbigniew Majewski, Zdzisław Maliński.

 Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu w dniu 1 maja 2015 r. na  trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach przez które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło słońce. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie.

Centrum Płużnicy na ulicy kotnowskiej, miejsce startu i mety.

 

 Ostatnia odprawa przed wyjazdem na trasę i posterunki.

 

Od lewej Andrzej Kujaczyński komendant gminny ZOSP, Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, organizatorzy; …….., w tle strażacy z Uciąża Kazimierz Künstler i Ryszard Krystoszek.

 

Autor w trakcie wyścigu pełnił dziennikarskie powinności.

 

Strażacy nasi czuwali na skrzyżowaniu z Bielaw z Józefkowem; Jan Simson, Mirosław Sosnowski, Zbigniew Dąbrowski, Mirosław Gierada, Zdzisław Maliński.

 Organizatorem byli: ALKS „STAL” Grudziądz, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Gminy Płużnica i Lisewo, Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruń. Wyścig miał dwie kategorie; międzynarodowy seniorów i „Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych”.

Notatka ze spotkania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP z Radą Gminy i Wójtem Gminy w dniu 18 maja 2015 r.

 

Narada została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP i poświęcona została poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych. Po raz pierwszy w ciągu ostatnich latach w spotkaniu z nową Radą Gminy uczestniczyli prezesi OSP z terenu gminy Płużnica, co znacznie ułatwi zrozumienie roli straży pożarnych i polepszy klimat wzajemnej współpracy. Strażacy oczekują, iż wszystkie działania i decyzje jakie są podejmowane przez administrację będą zapadały w porozumieniu ze strażakami. Dotyczy to prac remontowych, zakupów sprzętu, samochodów strażackich, działań publicznych z udziałem strażaków, a także obsługi administracyjnej-biurowej 11 OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

W dyskusji o finansach strażackich, problemach remontów, modernizacji obiektów strażackich, zakupach sprzętu, wyposażenia i mundurów, o realizacji rocznego planu zadań strażackich rozmawiali; Kazimierz Chmielewski, Szymon Dudzik, Wojciech Groth, Edward Kruk, Jarosław Kubasik, Andrzej Kujaczyński, Marek Łęgowski, Janusz Marcinkowski, Michał Okrasa, Stefan Duma, Barbara Piłat, Marcin Skonieczka.

 

 115 lecie OSP Uciąż

 

Obchodzono je 20 czerwca 2015 roku. W poczcie sztandarowym: chorąży; Mirosław Sosnowski,  Jacek Grodecki, Mateusz Simson, oraz delegacja Zdzisław Maliński, Marian Kępski, Eugeniusz Welz.

 Spotkanie seniorów strażaków ‘2015’

Spotkania z seniorami ochotnikami organizujemy raz w rok, zawsze w innej przyjacielskiej OSP. W ubiegłym roku spotykaliśmy się u druhów w Uciążu, natomiast teraz 24 września br. zostali zaproszeni trochę wcześniej urodzeni druhowie do Czapel.

 

 Po drugiej stronie stołu siedzą; Henryk Jankowski, Jan Wiśniewski i Zdzisław Maliński.

 Turniej piłki siatkowej w Nowej Wsi Królewskiej.

Formalnie rzecz biorąc turniej w dniu 28 listopada 2015 r.  organizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie, Zarządu Gminnego w Płużnicy, ale przede wszystkim strażacy z Nowej Wsi Królewskiej z prezesem OSP Edwardem Krukiem na czele.

Na pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Nowej Wsi wielokrotnie organizowano różnego rodzaju turnieje sportowe na które zjeżdżają się strażacy z okolicy i czasem również z powiatu. Turniej piłki siatkowej dopiero rusza i wskutek ‘początków’ nie zanotowaliśmy dużej frekwencji-przynamniej na razie!

 

 Wśród gości była drużyna z Nowej Wsi Królewskiej. Na nasz turniej przyjechały cztery drużyny, które w następstwie silnej, aczkolwiek bardzo sportowej i honorowej grze kolejno zajęły miejsca:

 1. Wieldządz,  II. Błędowo, III. Ryńsk i Działowo.

 

 Drużyna z Wieldządza OSP równie dobrze mogła zwać się „klubem strażackim Simsonów’, i tak od lewej stoją; Kuba, Mateusz, Przemysław, Julia, Jan Simsonowie oraz Damian Kujawski, Jarosław Laska, Edward Kruk i najmłodsi;  Hubert syn Mateusza i Weronika córka Jana.

Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

                              Z a p r o s z e n i e

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd OSP Działowo zaprasza Druha na gminny opłatek strażacki, który odbędzie się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00.

           W dniu tym chcemy złożyć podziękowanie naszym strażakom za pracę w odchodzącym 2015 roku, a także złożyć sobie wzajemnie Życzenia Pomyślności na przyszły rok.

Ostatnia rozmowa organizatorów przed rozpoczęciem uroczystości, którą rozpoczął Michał Okrasa z Działowa, następnie prowadził Edward Kruk.

 

 Od lewej; Józef Rola, radny i były prezes OSP, Michała Okrasa obecny prezes, Edward Kruk prezes Zarządu Gminnego OSP i Zbigniew Majewski naczelnik OSP Działowo.

Z Wieldządza w  uroczystości uczestniczyli;

 

Seniorzy wieldządzcy; Henryk Jankowski i Jan Wiśniewski.

 

 Mirosław Sosnowski, Jacek Grodecki.

 

 Zdzisław Maliński, Jan Simson.

Wieldządzcy  strażacy.

            [*rok urodzenia-śmierci ] /wstąpił lub występuje w dokumentach OSP. Staż strażacki liczy się od wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny. Strażakiem się jest od 18 lat/

 1. Argalski Jan[*1940 ϯ1996 ]/1957
 2. Argalski Stanisław[*1921]/1946
 3. Behrendt Mariusz[*….]/1985
 4. Cichowicz Józef[*….]/1952
 5. Czarnecki Józef[*1942]/1967
 6. Czarnecki Maciej[*1967]/1985
 7. Curlej Zbigniew [*1979]/1995
 8. Dąbrowski Zbigniew[*1971]/1989
 9. Dynowski Eugeniusz [*1960]/1982
 10. Dynowski Ryszard[*1958]/1981
 11. Fleszar Sebastian[*…]/2012
 12. Frączek Andrzej[*1953]/1978
 13. Frączek Jerzy[*…]/1973
 14. Gierada Lucjan[*1931 ϯ1994]/1955
 15. Gierada Ryszard[*1954 ϯ2011]/1972-2011/
 16. Gierada Mirosław[*1961]/1998
 17. Gierada  Stanisław[*1929 ϯ2003]/1952
 18. Grodecki Jacek[*1978]/1995
 19. Grodecki Jarosław[*1976-2010]/1996-2010/
 20. Grodecki Marcin[*1983]/2009
 21. Grodecki Rafał [*1981]/1997-*2012
 22. Grodecki Sławomir[*1980]/1998-*05]
 23. Grążka Piotr[*1996]/
 24. Guściora Bolesław[*…]/1977]
 25. Horodyński Leopold[*…]/1957]
 26. Jankowski Henryk[*1932]/1952
 27. Jankowski Stanisław[*1922 ϯ2005]/1947
 28. Jankowski Zygmunt[*1921 ϯ1972]/1952
 29. Jankowski Wiesław[*…]/l.80 te]
 30. Juraszek Wiesław[*1965]/1995-*2012
 31. Kępski Marian[*1956]/1985
 32. Kępski Paweł[*1985]/1997
 33. Karasinski Bogusław[*1924 ϯ2005] /1960
 34. Kobiałka Florian[*1930 ϯ2013]/1950
 35. Kotłowski Marcin[*1984]/1996
 36. Maliński Zdzisław[*1950]1970
 37. Matuszak Adam[*…]/l.80 te
 38. Matuszak Jan[*…]/1946
 39. Matuszak Władysław[*1955]/l.80 te
 40. Mazur Władysław[*1915 ϯ1979] /1944-1979/
 41. Milo Edward[*1950-2015]/1973-2015/
 42. Milo Lech[*1954-2006]/1980-2006/
 43. Młynarczyk Paweł[*1976]/2006
 44. Mulewski Jan[*…]/1952
 45. Mulewski Tadeusz[*1936 ϯ2001]/1957
 46. Murawski             [*…]/1927/
 47. Napora Józef[*1992]/2001
 48. Napora Karol[*…][*2012]
 49. Pajer  Henryk[*…]/1955
 50. Przybysz Henryk [*1936 ϯ1994]/1954
 51. Przybysz Mieczysław[*1928 ϯ1997]/1953
 52. Przybysz Zbigniew[*1965]/1982
 53. Puskarz Andrzej[*1974]/1986
 54. Puskarz Piotr[*1975]/1985
 55. Puskarz Władysław[*…]/1957
 56. Retmański Bronisław[*1937]/1957
 57. Romanowski Henryk[*1977]/1989
 58. Romanowski Tadeusz[*1948 ϯ2001]/1976-2001/
 59. Rudyk Józef [*1931]/1956
 60. Rudyk Marian[*1941 ϯ2011]/1957
 61. Sądowski Andrzej[*…]/1986
 62. Simson Jan[*1963]/1982
 63. Simson Mateusz[*1991]/2001
 64. Simson Przemysław[*1992]/2001
 65. Simson Stefan[*1920 ϯ1979]/1947
 66. Skonieczka Lech[*1955]/1983
 67. Socha Andrzej[*…]/1957/
 68. Sosnowski Bogdan[*1983]/1995
 69. Sosnowski Jan[*1913 ϯ1988]/1944
 70. Sosnowski Mirosław[*1980]/1998
 71. Sosnowski Tadeusz[*1948 ϯ2015]/1969-2015/
 72. Sosnowski Tomasz[*1985]/1996
 73. Sosnowski Zbigniew[*1979]/1991
 74. Swół Jan[*…]/1952-1988/
 75. Suprowicz Jan[*1955]/1975
 76. Szczodrowski Janusz [*1976]/1988
 77. Świderski Piotr[*1966]/1984
 78. Świderski Stefan[*1928 ϯ1982]/1952
 79. Tabor Eugeniusz[*1950 ϯ2004]/1974-2004/
 80. Tabor Mariusz[*1972]/1996
 81. Tabor Wojciech[*1912 ϯ1980]/1946-1980/
 82. Topolewski Grzegorz[*1989]/2001
 83. Topolewski Sławomir[*1961]/1998
 84. Topolewski Zbigniew [*1931 ϯ1996]/1954-1996/
 85. Wątroba Józef[*  ]/1946/55
 86. Welz Eugeniusz[*1964]/1989
 87. Welz Marek [*1963] /1990 te
 88. Welz Franciszek[*1956]/1982
 89. Wiśniewski Bogdan[*….]/1983
 90. Wiśniewski Jan [*1937]/1958
 91. Wiśniewski Marek[*1966]/1983

Młodzieżowa  Drużyna  Pożarnicza

 1. Braun Łukasz
 2. Braun Marcin
 3. Braun Tomasz
 4. Braun Tomasz
 5. Dubiela Dariusz
 6. Dubiela Krzysztof
 7. Dubiela Marcin
 8. Dubiela Piotr
 9. Dynowska Kamila
 10. Dynowski Marek
 11. Fik Dawid
 12. Goike Bartosz
 13. Goike Krzysztof
 14. Goike Marcin
 15. Grążka Damian
 16. Kępski Piotr
 17. Kobiałka Natalia
 18. Kotłowski Bartosz
 19. Kotłowski Ryszard
 20. Pizoń Arkadiusz
 21. Puskarz Paulina
 22. Simson Kuba
 23. Tabor Anita
 24. Welz Agnieszka

*Młodzież urodzona jest w latach; 80 i 90 tych ubiegłego wieku. Brali udział w turniejach i zwodach pożarniczo-sportowych. Uczestniczyli w życiu OSP. Część młodzieży po ukończeniu 18 lat została pełnoprawnymi strażakami wieldządzkiej OSP.

Zarządy OSP Wieldządz

‘1946 rok’

[Inicjatorzy utworzenia-odtworzenia OSP Wieldządz]

Prezes Władysław Mazur

Naczelnik Jan Sosnowski

Sekretarz Wojciech Tabor

Stanisław Argalski

Józef Wątroba

Jan Matuszak

1952 rok’ [ Od 1952 do 1957 roku zarząd OSP był zorganizowany w Komendę OSP]

Komendantem był Józef Wątroba, sekretarzem Władysław Mazur.

‘1955 rok’ [20 lutego wybrano komendę w składzie]

Komendant Józef Wątroba

Z-ca  kom ds. Kulturalno Oświatowych Lucjan Gierada

Z-ca kom ds. Technicznych Stefan Świderski

Sekretarz Henryk Pajer

Skarbnik Stanisław Jankowski

Gospodarz Stanisław Gierada

Członek Komendy Władysław Mazur

‘1957 rok’

Komendant Władysław Mazur

Z-ca ds. KO Zygmunt Jankowski

Z-ca ds. Tech Jan Sosnowski

Sekretarz Wojciech Tabor

Skarbnik Stanisław Jankowski

Simson Stefan gospodarz

Komisja Rewizyjna; Henryk Pajer, Stanisław Gierada, Stefan Świderski.

‘1957 rok’

[ W listopadzie w oparciu o nowy statut wybrano zarząd OSP]

Prezes Władysław Mazur

I w-ce prezes-naczelnik Jan Sosnowski

II w-ce prezes Józef Rudyk

Sekretarz Mieczysław Przybysz

Skarbnik Stanisław Jankowski

Gospodarz Florian Kobiałka

Komisja Rewizyjna; przewodniczący Wojciech Tabor, członkowie Henryk Pajer, Henryk Przybysz.

‘1961-1964  rok’

Prezes Władysław Mazur

I. w-ce prezes/naczelnik Jan Sosnowski / Mieczysław Przybysz

II. w-ce prezes Józef Rudyk

Sekretarz Mieczysław Przybysz

Skarbnik Stanisław Jankowski

Gospodarz Stanisław Argalski

Członek zarz. Henryk Przybysz / Henryk Przybysz

Członek zarz. Florian Kobiałka

Komisja Rewizyjna; Stefan Simson Stefan, członkowie; Henryk Jankowski, Henryk Przybysz, Wiśniewski Jan / Florian Kobiałka

*1964; Pozostali członkowie OSP; Retmański Bronisław, Mulewski Tadeusz, Argalski Jan, Gierada Lucjan, Wiśniewski Jan, Jankowski Zygmunt, Jankowski Henryk, Gierada Stanisław.

1970 rok’

[Prezesem OSP był Władysław Mazur, naczelnikiem Marian Rudyk. W 1973 r. naczelnikiem był Jerzy Frączek.]

 ‘1977’

[Prezesem był Władysław Mazur, naczelnikiem Bolesław Guściora]

‘1984 /1994 (luty) rok’

Prezes Henryk Przybysz

Naczelnik Zbigniew Topolewski

Z-ca naczelnika Tadeusz Sosnowski

Sekretarz Mieczysław Przybysz

Skarbnik Zdzisław Maliński

Komisja Rewizyjna; Bogusław Karasiński, Tadeusz Romanowski, Edward Milo, Adam Matuszak, Franciszek Welz.

‘1994 (grudzień)-1995 rok’

Prezes Zbigniew Topolewski

Naczelnik Franciszek Welz

Z-ca naczelnika Tadeusz Sosnowski

Sekretarz Mieczysław Przybysz

Skarbnik Zdzisław Maliński

Gospodarz Jan Simson

Komisja Rewizyjna; Edward Milo, Piotr Świderski, Jan Simson.

‘1996 rok’

Prezes Zdzisław Maliński

Naczelnik Franciszek Welz

Z-ca naczelnika Tadeusz Sosnowski

Sekretarz Ryszard Gierada

Skarbnik Jan Simson

Komisja rewizyjna; Edward Milo, Andrzej Puskarz, Piotr Świderski.

‘1997-1999 rok’

Prezes Zdzisław Maliński

Naczelnik Franciszek Welz

Z-ca naczelnika Tadeusz Sosnowski

Sekretarz Ryszard Gierada

Skarbnik Jan Simson

Komisja rewizyjna; Edward Milo, Andrzej Puskarz, Piotr Świderski.

 ‘2001-2004 rok’

Prezes Eugeniusz Tabor /zmarł 2004 r./

Naczelnik Piotr Świderski /2003 Eugeniusz Dynowski /

Z-ca Tadeusz Sosnowski

Sekretarz Ryszard Gierada

Skarbnik Jan Simson

Gospodarz Marian Kępski

Komisja Rewizyjna; Edward Milo, Andrzej Puskarz, Mirosław Sosnowski.

‘2005 /2009 rok’

Prezes Zdzisław Maliński

Naczelnik Mirosław Sosnowski

Z-ca naczelnika Tadeusz Sosnowski

Sekretarz Ryszard Gierada

Skarbnik Jan Simson

Gospodarz Marian Kępski

Komisja Rewizyjna; Edward Milo, Paweł Młynarczyk, Eugeniusz Welz.

 ‘2011/2015 rok’

Prezes Zdzisław Maliński

Naczelnik Mirosław Sosnowski

Z-ca naczelnika Tadeusz Sosnowski

Sekretarz Zbigniew Curlej

Skarbnik  Mateusz Simson

Gospodarz Marian Kępski

Komisja Rewizyjna; Paweł Młynarczyk, Mariusz Tabor, Eugeniusz Welz.

*Zarządy OSP zajmowały się wszystkimi bieżącymi sprawami funkcjonowania OSP, w tym przygotowaniem takich wydarzeń jak; walne zebranie OSP, przygotowanie do zawodów, ćwiczeń, udział w obchodach świat państwowych, dożynek, uroczystości we wsi i gminie.