Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy
Biografie ludzi gm. Płużnica

 

 

Halina Balcerzak

[*1927]

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2008. [Fot z l. 80 tych]

 Halina Balcerzak urodziła się 3 października 1927 r. w Mińsku Mazowieckim w rodzinie Konstantego i Faustyny Cęgielengów. W 1942 roku została aresztowana przez Niemców i wraz z innymi wywieziona na roboty do Niemiec do bauera na terenie Schlezwiku-Holsztyna. Pracowała tam do wyzwolenia tej okolicy przez aliantów w 1945 r. Zaraz po przejściu frontu, jeszcze w Niemczech w 1945 roku wyszła za mąż za jeńca stalagu (niemiecki obóz jeniecki) i przymusowego robotnika rolnego Zygmunta Balcerzaka. Po wyzwolenie i wzięciu ślubu na obczyźnie wraz z mężem trafiła na wyspę Sylt w angielskiej strefie okupacyjnej. Tam też podjęli wspólną decyzje o powrocie do kraju. Z urzędu osiedleńczego otrzymali skierowanie na gospodarstwo rolne o pow. 13,55 ha we wsi Błędowo w dzisiejszej gminie Płużnica. Wraz z mężem w trudnej powojennej rzeczywistości podjęła trud budowania na nowo przerwanej przedwojennej egzystencji. Prócz prowadzenia swego gospodarstwa wraz ze swym mężem podjęli szeroką działalność społeczną. Mąż Zygmunt zaangażował się w pracę miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej pełniąc w niej wiele funkcji, włącznie z prezesowaniem tej organizacji. Pani Halina Balcerzak angażowała się działalność gromadzkich i gminnych rad narodowych, gdzie z wielką pasją przedstawiała złożone problemy wsi, wytykała braki i mankamenty ówczesnego życia. Była radną tych samorządowych organów przez wiele kadencji. W imieniu mieszkańców wsi była radną w spółdzielczości wiejskiej w tym w Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Gminnej Rady Kobiet i Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Jednakże najważniejszą dla niej działalnością było przez ponad 30 lat prowadzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Błędowie. W tej roli miała znaczący wpływ na życie gospodarcze i kulturalne swojej wsi. Praca ówczesnych Kół Gospodyń miała szeroki zasięg. Było to; rozprowadzanie piskląt i pasz drobiowych, szkolenia oświatowe, zdrowotne. W grę wchodziło organizowanie wycieczek i wyjazdów do kina, teatru a także organizacja we wsi, zabaw, wieczorków, letnich dziecińców wiejskich, dożynek itp. Pani Halina była wśród inicjatorów budowy świetlicy wiejskiej w 1970 r, która w sporej części powstała udziałem społeczności lokalnej. Mieszkańcy zaangażowali się w pracę fizyczną przy budowie, przekazywanie na urządzenie obiektu własnych zarobionych pieniędzy włącznie. Dla wspierania takiej działalności Panie z Błędowa uprawiały 2 hektary gruntów, z których dochód przeznaczały na zakup wyposażenia, naczyń, urządzeń a nawet na kupno namiotów dla harcerzy z płąchawskiej szkoły. W latach 60 tych przewodnicząca KGW i inne organizacje były inicjatorami budowy wodociągu wiejskiego, który wtedy oznaczał wielki postęp cywilizacyjny i możliwość szerzenia oświaty sanitarnej na wsi w czym przewodziły organizacje kobiece. W historii wsi Błędowa pani Halina Balcerzak jest symbolem zaradności i zaangażowania się wielu kobiet w sprawy społeczne. Z zachowanych zapisów kronikarskich wyłania się obraz tej autentycznej, społecznej pracy niezależnie od systemu jaki wówczas był obowiązujący. Oto kilka przykładów; W 1963 roku panie z KGW wydzierżawiły z mienia gromadzkiego 1,5 ha gruntu na którym uprawiano różne rośliny z których to sprzedaży uzyskiwane pieniądze przeznaczano na potrzeby KGW i innych organizacji ..np. młodzieży szkolnej. Koło Gospodyń Wiejskich w 1968 r. początkowo kierowane przez Mariannę Gierlak, a następnie pod kierownictwem Haliny Balcerzak oraz pań Kazimiery Burchardt, Jadwigi Falęcikowskiej podarowało harcerzom w Płąchawach 3 000 zł na zakup namiotów. Panie na tych gruntach uprawiały len, pszenicę, Halina Balcerzak zajmowała się również innymi problemami wsi. Np. wnosiła o spowodowanie, aby listonosze z Wiewiórek byli bardziej punktualni, a poczta w Wiewiórkach utrzymywała sprawność łączy telefonicznych także wieczorem i w nocy! W latach 70 tych panie z KGW prowadziły dzieciniec dla dzieci w okresie letnim pomagając w ten sposób żniwującym rolnikom. Korzystając z mandatu radnej spółdzielczości np. na posiedzeniu rady SKR w dniu 23 marca mówiła: „ W marcu nie otrzymaliśmy odpowiedniej ilości kurcząt i kaczek. Rozprowadzanie jest źle zorganizowane.” Je publiczna praca była wyróżniana i nagradzana. Zachowało się zdjęcie z uroczystej sesji Gminnej Rady Narodowej w Błędowie w 1985 r.

 

Halina Balcerzak otrzymała dyplom uznania z rąk przewodniczącej Gminnej Rady Narodowej Zofii Krawczyk.

Biorąc pod uwagę wszystkie zasługi względem lokalnej społeczności Halina Balcerzak, na wniosek Rady Sołeckiej w Błędowie została przez Radę Gminy uhonorowana tytułem: „Honorowej Obywatelki gminy Płużnica.”

 Spotkanie po latach we Wroniu; u córki Haliny Balcerzak Wandy i Jana Biegniewskich.  Od lewej; Piotr Falęcikowski, Jan i Wanda Biegniewscy, Halina Balcerzak i Janusz Marcinkowski.

25 kwietnia 2008 roku na świetlicy w Błędowie w obecności mieszkańców wsi Halina Balcerzak otrzymała tytuł „Honorowej Obywatelki gm. Płużnica”.

Od lewej; Janusz Marcinkowski wójt gm. Płużnica, Alina Szyszka sołtyska wsi Błędowo. Halina Balcerzak podpisuje akt nadania tytułu w obecności Krystyny Różyńskiej przewodniczącej Rady Gminy i Zenony Wach pracownicy urzędu gminnego.